Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Transkript

1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene Formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger Bestemmelser om budget, regnskab og revision mv. Udbetaling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Den fulde tekst Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1. Staten kan yde tilskud til formidling af scenekunstforestillinger til teatre og scenekunstkompagnier og til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger. 2. Formidlingstilskuddet har til formål at nedbringe billetpriser og understøtte rabatordninger. Tilskuddet anvendes primært til rabat på billetter til børn og unge under 25 år og til øvrige rabatter på billetter til scenekunstforestillinger. Stk. 2. Kulturstyrelsen offentliggør en vejledning om mulige rabatformer. Stk. 3. En del af formidlingstilskuddet kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen. 3. Teatre, som i forvejen modtager statstilskud i henhold til lov om scenekunst, er umiddelbart berettiget til at modtage formidlingstilskud.

2 Stk. 2. For øvrige ansøgere er det en forudsætning, at tilskuddet søges til professionelle scenekunstforestillinger. Statens Kunstråd afgør, om en forestilling kan karakteriseres som professionel scenekunst. Dog er forestillinger, som er godkendt til refusion af Refusionsudvalget vedrørende børne- og opsøgende teater, umiddelbart berettiget til at modtage tilskud. Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 4. Formidlingstilskuddet ydes fra tre forskellige puljer, som omfatter: 1) Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde, 2) Øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene og 3) Arrangører af turnerende scenekunstforestillinger (teaterforeninger, kulturhuse m.fl.). En tilskudsmodtager kan kun modtage tilskud fra én af puljerne. Stk. 2. Af den på de årlige finanslove fastsatte bevilling til formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser afsættes 73 % til formidlingstilskud til teatre og scenekunstinstitutioner under pulje 1 og 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Fordelingen mellem til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte puljer beregnes på grundlag af teatrenes og scenekunstinstitutionernes regnskabstal for styksalget af billetter solgt med rabat i det senest afsluttede regnskabsår, jf. 6 og 10. Stk. 3. Af den på de årlige finanslove fastsatte bevilling til formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser afsættes 27 % til puljen til formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger, jf. stk. 1, nr Den enkelte modtager af formidlingstilskuddet, jf. 4, stk. 1, tilrettelægger sin egen rabatordning, jf. 2, eventuelt i samarbejde med andre modtagere. Kapitel 2 Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde 6. Staten kan yde formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og til Det Københavnske Teatersamarbejde. 7. Formidlingstilskuddet ydes uden forudgående ansøgning fra de modtagende teatre på grundlag af opgørelser af det samlede antal billetter, som det enkelte teater og de teatre, der indgår i Det Københavnske

3 Teatersamarbejde, har solgt med rabat til børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson, sådan som disse fremgår af teatrenes godkendte årsregnskaber. Stk. 2. På baggrund af de indkomne oplysninger fra Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde om teatrenes antal solgte billetter med rabat, jf. stk. 1, beregner Kulturstyrelsen senest 1. februar hvert år en tilskudssats i kroner for billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år, henholdsvis for billetter solgt med øvrige former for rabat. Tilskudssatsen i kroner danner grundlag for beregning af tilskud til hver enkelt tilskudsmodtager for den kommende teatersæson (1. juli til 30. juni). Stk. 3. Tilskudssatsen i kroner for billetter solgt til børn og unge under 25 år fastsættes, så den er 30 % højere end den anvendte kronesats for billetter solgt under øvrige rabatformer. Stk. 4. Billetter solgt med rabat kan indgå i grundlaget for beregning af tilskudssatserne efter stk. 1, når følgende forhold er opfyldt: 1) Prisen for de solgte billetter (kundeandelen) skal være mindst 32 kr. eksklusive moms og eventuelt gebyr pr. billet, når rabatten er ydet. 2) Den rabat, som er ydet, skal udgøre mindst 30 kr. eksklusive moms pr. billet. 3) Antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, må højst udgøre 70 % af det samlede billetsalg. Stk. 5. Satserne for minimumspris og minimumsrabat, jf. stk. 4, nr. 1 og 2, reguleres årligt med forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Regulering sker første gang i januar For Det Københavnske Teatersamarbejde gælder, at tilskuddet udbetales samlet til Det Københavnske Teatersamarbejde, som fordeler tilskuddet videre til de teatre, der indgår i Det Københavnske Teatersamarbejde. Tilskuddet fordeles til teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde i forhold til teatrenes salg af billetter med rabat til børn og unge under 25 år og billetter solgt med øvrige former for rabat på det enkelte teater i den teatersæson, som danner grundlag for tilskudsberegningen. 9. Tilskuddene til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde kan integreres i en aftale med Kulturministeriet i form af en rammeaftale. Kapitel 3

4 Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene 10. Staten kan yde formidlingstilskud til egnsteatre, små storbyteatre og stationære teatre, som modtager tilskud fra Statens Kunstråd, samt andre teatre og scenekunstkompagnier uden fast scene, der producerer professionel scenekunst, jf. 3, stk. 2 og Formidlingstilskuddet ydes på grundlag af det samlede antal billetter, som det enkelte teater har solgt henholdsvis med rabat til børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson. Stk. 2. For scenekunstkompagnier uden fast scene samt for teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, baseres tilskuddet på det af scenekunstkompagniet/teatret budgetterede antal billetter, som forventes solgt med rabat til børn og unge under 25 år, og billetter, som forventes solgt med øvrige former for rabat. Kulturstyrelsen kan indhente dokumentation for forudsætningerne bag de budgetterede salgstal og rekvirere et revideret budget, hvis de budgetterede salgstal vurderes urealistisk høje i forhold til, hvor mange billetter der erfaringsmæssigt sælges med rabat til tilsvarende forestillinger. Såfremt et scenekunstkompagni eller teater fastholder sine budgetterede salgstal, baseres beregningen af tilskud til det pågældende scenekunstkompagni/teater på et skøn foretaget af Kulturstyrelsen. Stk. 3. Et teater, som forventer at få en væsentlig aktivitetsopgang eller -nedgang i den kommende teatersæson, kan ansøge Kulturstyrelsen om at få tildelt formidlingstilskud i henhold til stk. 2. Ansøgning efter nærværende stykke for den kommende teatersæson indsendes senest den 4. januar. Stk. 4. Billetter solgt med rabat kan indgå i grundlaget for beregning af tilskudssatserne, når følgende forhold er opfyldt: 1) Prisen for de solgte billetter (kundeandelen) skal være mindst 32 kr. eksklusive moms og eventuelt gebyr pr. billet, når rabatten er ydet. 2) Den rabat, som er ydet, skal udgøre mindst 30 kr. eksklusive moms pr. billet. 3) Antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, må højst udgøre 70 % af det samlede billetsalg. Når der er tale om producenter, hvis samlede produktion af professionelle scenekunstforestillinger overvejende er rettet specielt mod børn og unge under 25 år, må antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, højst udgøre 90 % af det samlede billetsalg. Statens Kunstråd afgør, hvornår

5 producenter af professionelle scenekunstforestillinger har en samlet produktion, som kan kategoriseres som værende overvejende rettet mod børn og unge under 25 år. Stk. 5. Satserne for minimumspris og minimumsrabat, jf. stk. 4, nr. 1 og 2, reguleres årligt med forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Regulering sker første gang pr. 1. januar Ansøgning om formidlingstilskud for den kommende teatersæson indsendes senest den 4. januar til Kulturstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tilskudsmodtagerens samlede billetsalg og antallet af billetter solgt med rabat, jf. 11, stk. 1, som de fremgår af det reviderede regnskab for den senest afsluttede teatersæson eller oplysninger om det budgetterede samlede billetsalg og budgetterede salg af billetter med rabat, jf. 11, stk. 2. Ansøgere skal ved ansøgning om formidlingstilskud i henhold til 11, stk. 2, i ansøgningen sandsynliggøre, at det budgetterede billetsalg kan opnås. Stk. 2. Ansøgere kan indsende deres ansøgninger via en koordinerende institution eller organisation. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers billetsalg kunne identificeres. Stk. 3. Ansøgningen sker elektronisk og skal indeholde de i stk. 1 fastsatte oplysninger. Kulturstyrelsen offentliggør elektronisk skema til brug for ansøgningen. 13. På baggrund af de indkomne oplysninger fra alle ansøgere, jf. 11, stk. 1 og 2, og 12, fastsætter Kulturstyrelsen hvert år en tilskudssats i kroner pr. billet solgt med rabat. Tilskudssatsen i kroner danner grundlag for beregning af tilskud til hver enkelt tilskudsmodtager for den kommende teatersæson. Stk. 2. Tilskudssatsen i kroner for billetter solgt til børn og unge under 25 år fastsættes, så den er 30 % højere end den anvendte kronesats for billetter solgt under øvrige rabatformer. Stk. 3. Tilskud til den enkelte tilskudsmodtager efter 10 beregnes ved at gange det antal billetter, tilskudsmodtageren solgte med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson, med de fastsatte kronesatser, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Tilskud til scenekunstkompagnier uden fast scene samt for teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, beregnes ved at gange det antal billetter, ansøgeren har budgetteret at sælge i den kommende teatersæson med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat, med de fastsatte kronesatser, jf. 11, stk. 3. Dog kan

6 formidlingstilskuddet til modtagere i denne gruppe fastsættes efter skøn foretaget af Kulturstyrelsen, hvis de budgetterede salgstal har været urealistisk høje, jf. 11, stk. 2, 3. pkt. Kapitel 4 Formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger 14. Staten kan yde formidlingstilskud til teaterforeninger, kulturhuse og andre, der udbyder billetter til turnerende scenekunstforestillinger, og som minimum arrangerer 3 forskellige årlige professionelle scenekunstforestillinger (produktioner), hvortil der sælges billetter med rabat. 15. Fordelingen af formidlingstilskud i pulje 3 sker i en ordinær og i en ekstraordinær tilskudsrunde. 16. Ansøgninger til den ordinære ansøgningsrunde sendes til Kulturstyrelsen med ansøgningsfrist 1. marts for teatersæsonen, der begynder 1. juli i ansøgningsåret. Stk. 2. I ansøgningen skal den enkelte arrangør af turnerende scenekunstforestillinger oplyse planlagte forestillinger, planlagte antal opførelser og indkøbsprisen eksklusive moms pr. opførelse af de enkelte forestillinger. Stk. 3. Ansøgere kan indsende deres ansøgning via en koordinerende institution eller organisation, som fremsender én samlet opgørelse af tilskudsmodtagernes planlagte forestillinger. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers udbud af forestillinger mv. kunne identificeres. Stk. 4. På baggrund af oplysninger fra de enkelte arrangører fastlægger Kulturstyrelsen et formidlingstilskud pr. opførelse i den ordinære tilskudsrunde. Formidlingstilskuddet til den enkelte opførelse kan maksimalt udgøre 90 % af indkøbsprisen eksklusive moms for den enkelte opførelse. 17. Ansøgninger til forestillinger, som er opstået på et senere tidspunkt end fristen for ansøgninger den 1. marts før teatersæsonens begyndelse, jf. 16, stk. 1, sendes til Kulturstyrelsen til den ekstraordinære tilskudsrunde med ansøgningsfrist den 1. november i ansøgningsåret. Stk. 2. De oplysninger, der skal afgives i forbindelse med ansøgning til den ekstraordinære tilskudsrunde, svarer til de oplysninger, der fastsættes til den ordinære ansøgningsrunde, jf. 16, stk. 2. Bestemmelserne om koordineret ansøgning til den ekstraordinære tilskudsrunde svarer til det i 16, stk. 3, fastsatte.

7 Stk. 3. På baggrund af oplysninger fra de lokale arrangører i den ekstraordinære tilskudsrunde fastlægger Kulturstyrelsen et formidlingstilskud pr. opførelse. Formidlingstilskuddet til den enkelte opførelse kan maksimalt udgøre 90 % af indkøbsprisen eksklusive moms for den enkelte opførelse. Tilskuddet kan ikke overstige tilskuddet fastlagt i den ordinære tilskudsrunde for den pågældende teatersæson, jf. 16, stk. 4. Hvis det samlede antal forestillinger, som der søges tilskud til i den ekstraordinære tilskudsrunde, er meget stort, kan tilskuddet være mindre end tilskuddet fastsat i den ordinære tilskudsrunde, jf. 16, stk. 4. Kapitel 5 Bestemmelser om budget, regnskab og revision mv. 18. Ansøgere til pulje 2, jf. 4, stk. 1, nr. 2, skal, hvis de er scenekunstkompagnier uden fast scene eller teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, jf. 11, stk. 2, indsende budget i forbindelse med ansøgningen. Dette gælder også ansøgere til pulje 2, jf. 4, stk. 1, nr. 2, der forventer en væsentlig aktivitetsopgang eller -nedgang i den kommende teatersæson, jf. 11, stk. 3. Øvrige ansøgere skal ikke indsende budget til Kulturstyrelsen som led i ansøgning om formidlingstilskud. 19. Regnskabsåret for formidlingstilskuddet følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli i ansøgningsåret til 30. juni i det efterfølgende år. Stk. 2. Modtageren af formidlingstilskud skal senest den 1. december fremsende revideret regnskab eller et afrapporteringsskema vedlagt en revisorerklæring for den senest afsluttede teatersæson til Kulturstyrelsen. Afrapporteringsskema og bilag skal fremsendes elektronisk og i øvrigt følge den vejledning, som Kulturstyrelsen offentliggør, jf. stk. 8. Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte revisorerklæring skal være udformet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis tilskudsmodtageren er en forening, og formidlingstilskuddet udgør mindre end kr., kan revisorerklæringen være udformet af en på foreningens generalforsamling valgt revisor. Stk. 4. Modtagere af tilskud fra pulje 1 og 2, jf. 4, stk. 1, kan aflægge regnskab for formidlingstilskuddet som en integreret del af deres ordinære reviderede årsregnskab/årsrapport.

8 Stk. 5. Afrapporteringen eller regnskabet fra modtagere af tilskud i pulje 1 og 2, jf. 4, stk. 1, skal indeholde en opgørelse af det samlede antal solgte billetter, antallet af billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år og billetter solgt med øvrige former for rabat, som opfylder kravene i 7, stk. 4, henholdsvis 11, stk. 4. Stk. 6. Afrapporteringen fra modtagere af tilskud i pulje 3, jf. 4, stk. 1, skal indeholde en opgørelse af forestillingstitler og antallet af gennemførte opførelser af forestillinger. Stk. 7. Modtagere af tilskud fra pulje 2 og 3, jf. 4, stk. 1, kan vælge at indsende deres afrapportering samt andre administrative indberetninger mv., jf. stk. 2, 5 og 6, via en koordinerende institution eller organisation, som fremsender én samlet opgørelse af tilskudsmodtagernes billetsalg med og uden rabat mv. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers aktiviteter og billetsalg mv. kunne identificeres. Stk. 8. Kulturstyrelsen offentliggør en vejledning om udformning af de i stk. 7 nævnte afrapporteringer, administrative indberetninger og samlede opgørelser mv. Kulturstyrelsen kan endvidere stikprøvevis indhente reviderede regnskaber eller afrapporteringer fra de enkelte modtagere af tilskud. Kapitel 6 Udbetaling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud 20. Udbetaling af tilskud efter kapitel 2 og 3 kan ske kvartalsvis forud. Stk. 2. Udbetaling af tilskud til tilskudsmodtagere efter kapitel 4, jf. 4, stk. 1, nr. 3, kan ske halvårligt forud den 1. juli og 15. januar. Stk. 3. Tilskud til modtagere af tilskud efter 11, stk. 2 og 3, der alene har tidsbegrænsede scenekunstaktiviteter, kan dog efter aftale med Kulturstyrelsen udbetales i andre rater. 21. I det omfang, den enkelte tilskudsmodtager ikke kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvist. Stk. 2. Tilskud til nyetablerede teatre m.fl. efter 11, stk. 2 og 3, udbetales a conto. I det omfang, tilskudsmodtageren sælger færre billetter med rabat, end tilskudsmodtageren har modtaget formidlingstilskud til for teatersæsonen, skal formidlingstilskuddet tilbagebetales forholdsmæssigt. Hvis antallet af solgte billetter med rabat overstiger det budgetterede, sker der ingen tilpasning af tilskuddet. Stk. 3. Modtagere af tilskud i pulje 3, jf. 4, stk. 1, nr. 3, skal tilbagebetale tilskuddet, hvis en opførelse ikke gennemføres og ikke erstattes af en anden tilsvarende forestilling.

9 Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, således at formidlingstilskud i henhold til bekendtgørelsen uddeles første gang for teatersæson 1. juli juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 23. Udbetaling af formidlingstilskud og efterfølgende aflæggelse af regnskab herfor dækkende teatersæsonen 2012/2013 sker i henhold til bestemmelser gældende ved teatersæsonens og regnskabsårets begyndelse. Stk. 2. Scenekunstinstitutioner, der ikke tidligere har fastlagt grænsen for rabatter til børn og unge ved 25 år, men har ydet særlig rabat til børn og unge, kan i opgørelsen af billetter solgt med rabat til børn og unge i teatersæsonerne 2011/2012 og 2012/2013 medregne disse billetter uanset den af teatret anvendte aldersgrænse for unge. Fra teatersæsonen 2013/2014 kan kun billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år medregnes i grundlaget for beregning af forhøjet formidlingstilskud til billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år i teatersæsonen 2015/2016, jf. 7, stk. 2, og 13, stk. 2. Stk. 3. Prisen for billetter solgt med rabat (kundeandelen), som kan medregnes ved beregning af formidlingstilskud til teatersæsonerne 2013/2014 og 2014/2015, skal være mindst 20 kr. eksklusiv moms og gebyr pr. billet, når rabatten er ydet. Fra teatersæsonen 2015/2016 vil bestemmelserne i 7, stk. 4, nr. 1, og 11, stk. 4, nr. 1, være gældende. Kulturministeriet, den 13. december 2012 Marianne Jelved / Ane Kathrine Lærkesen

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 5. juni 2014

VEJLEDNING. 5. juni 2014 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juni 2014 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 13. december 2012

VEJLEDNING. 13. december 2012 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 13. december 2012 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vejledning til arrangører af turnerende teater om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)

Vejledning til arrangører af turnerende teater om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) Vejledning til arrangører af turnerende teater om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) (Bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer) Om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser NOTAT Til ministeren 20. november 2012 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Den 21. juni 2011 indgik alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Til Kulturminister Mette Bock.

Til Kulturminister Mette Bock. Til Kulturminister Mette Bock. Scenekunstlandskabet 2017 set fra Danmarks Teaterforeningers side - herunder udfordringerne for de frivillige teaterforeningers landsdækkende formidling af professionel scenekunst.

Læs mere

Teknisk gennemgang af scenekunstområdet 7. februar 2018

Teknisk gennemgang af scenekunstområdet 7. februar 2018 Kulturudvalget 2017-18 KUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Teknisk gennemgang af scenekunstområdet 7. februar 2018 Indhold 1. Gældende regler og aftaler 2. Teatre i Danmark 3. Tilskudsordninger for scenekunst

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Egnsteateraftale

Egnsteateraftale UDKAST Egnsteateraftale 2015-16 Mellem Randers Kommune og Randers EgnsTeater indgås egnsteateraftale for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen)

Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen) Egnsteateraftale 1.1.2017 31.12.2020 mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen) Og Den selvejende institution Teater Vestvolden Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 12/03/2019

BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 12/03/2019 BEK nr 1274 af 12/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune Rådhuset, Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Ballerup Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer: 139666

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et- eller flerårige tilskud efter servicelovens 79

Vejledning til ansøgning om et- eller flerårige tilskud efter servicelovens 79 Vejledning til ansøgning om et- eller flerårige tilskud efter servicelovens 79 Indhold Baggrund for tilskud efter servicelovens 79... 2 Ansøgningsperiode... 2 Krav til ansøgerne... 2 Principper for tildeling...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.:

Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé Assens. Tilskud fra puljen til inklusion maj 2017 Sags nr.: Assens Kommune Rådhuset, Rådhus Allé 5 5610 Assens Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf: 3392 5000 Fax:3392 5567 www.uvm.dk Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Assens Kommune har fremsendt en

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017

Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune Rådhuset, Nordmarks Alle 2 2620 Albertslund Tilskud fra puljen til inklusion 2017 Albertslund Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra puljen til inklusion 2017: Projektnummer:

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

VEJLEDNING. Til institutioner og foreninger, der modtager både drifts- og projekttilskud. Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber

VEJLEDNING. Til institutioner og foreninger, der modtager både drifts- og projekttilskud. Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber VEJLEDNING Til institutioner og foreninger, der modtager både drifts- og projekttilskud 6. november 2017 Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber Driftsstøttede institutioner mv. på

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser BEK nr 752 af 21/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-729-00086 Senere ændringer

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet

Stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet Stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet 20. marts 2019 Mere teater til flere investeringer i dansk scenekunst Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), er enige med

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Operaen i Midten og Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner

Egnsteateraftale mellem Operaen i Midten og Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner Egnsteateraftale mellem Operaen i Midten og Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner 1.1.2017 31.12.2020 Godkendelse i bestyrelsen den 15.-18. december 2015 Udgave til politisk godkendelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til maritime uddannelsesinstitutioner samt tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til maritime uddannelsesinstitutioner samt tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Den 5. juli 2018 UDKAST Bekendtgørelse om tilskud m.v. til maritime uddannelsesinstitutioner samt tilskud til og optag

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Forslag til afbureaukratisering af Refusionsordningen for børneteater til Fremtidens scenekunst

Forslag til afbureaukratisering af Refusionsordningen for børneteater til Fremtidens scenekunst Side 1 Forslag til afbureaukratisering af Refusionsordningen for børneteater til Fremtidens scenekunst TIO, Teatercentrum og Scenit har i samarbejde udarbejdet dette forslag til afbureaukratisering af

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD Foreningens navn Foreningens CVR/SE-nummer: Afleveringsfrist den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Obs! Ansøgningsskemaet kan desuden fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto 24.21.02.15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018

DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018 DIREKTIV FOR VETERANCENTRETS FORVALTNING AF 1,5 MIO. KRONER PULJEN 2018 Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra Forsvaret, hertil ét underbilag. 1. FORMÅL Formålet med nærværende direktiv

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere