Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre med et revideret Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien Det er den overordnede plan for, hvordan Socialforvaltningen kan blive bedre til at understøtte, at københavnere med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist af psykisk sygdom. Planen indeholder en række tiltag, der styrker kvaliteten, øger specialiseringen og understøtter det faglige arbejde i socialpsykiatrien. Derudover er der særlig opmærksomhed på øget tryghed, beskæftigelse og sociale relationer. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Thomas Land Christiansen / Lene Hoen Socialforvaltningen har siden igangsat en række implementerings- og udviklingsspor, der konkretiserer omstillingsplanens delelementer, som der gives en status på i dette notat. Se bilag 1 for en oversigt. Status på implementeringsspor Siden Socialudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med omstillingsplanen er der igangsat fem implementeringsspor: Udflytning af de tre botilbud på Granvej til andre adresser Der er en række forhold, der skal gå op i forbindelse med udflytningen af botilbuddene på Granvej til de nye placeringer. Blandt andet skal beboerne revisiteres som følge af de ændrede målgruppebeskrivelser, jf. indstillingen til Socialudvalget den 30. november Derudover er forvaltningen opmærksom på, hvordan fraflytningen og de ændrede planer påvirker både beboere og personale og de ændrede planer. Endelig er det planlagte tidspunkt for fraflytningen afhængig af byggeprojekternes fortsatte fremdrift. Jf. sagen om overholdelse af forsyningsforpligtigelsen, som Socialudvalget får til efterretning den 21. juni 2017, er Socialforvaltningen opmærksom på at kapaciteten af botilbudspladser skal udnyttes til fulde. Socialforvaltningen forventer, at botilbuddet på Robert Jakobsens Vej står klar til indflytning i september Forvaltningen er ved at forberede beboernes flytning. Det er planen, at 30 beboere indflytter i september 2017 og det forventes at alle 50 pladser er besat primo Der vil være behov for etablering af nattedækning på Robert Jakobsens Vej. Socialudvalget får i forbindelse med budgetseminaret i Center for Politik - personale Bernstorffsgade København V EAN nummer

2 august 2017 forelagt et budgetnotat om dette. Botilbuddet på Glasvej bliver et specialiseret botilbud med 36 pladser til borgere med sindslidelser og samtidigt somatisk plejebehov, som forventes klar til indflytning i 3. kvartal Socialforvaltningen vender tilbage med en indstilling til Socialudvalget vedrørende det endelige byggeprojekt og forslag til finansiering af deponeringskravet. Som Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, opgives opførslen af et tilbud på Oliebladsgade. Derfor skal der findes en ny placering af et tilbud til beboere med sindslidelser og samtidigt omfattende misbrug det tidligere Robert Jakobsens Vej, nu botilbuddet Granvej. Tilbuddet bliver på Granvej indtil ny placering er fundet. Socialforvaltningen vender i efteråret 2017 tilbage med en indstilling til Socialudvalget med et forslag til løsning vedrørende finansiering af et forventet tab ved opgivelse af byggeriet på Oliebladsgade. I overførselssagen 2017 blev der afsat 3 mio. kr. til en planlægningsbevilling til etablering af et botilbud med 25 pladser på Sjælland til denne målgruppe. I januar 2018 vil Socialforvaltningen præsentere et forslag til Socialudvalget om etablering af op til 45 pladser til beboerne med misbrug, heraf nogle med omfattende misbrug. Handleplan for socialpsykiatrien Socialudvalget fik den 29. marts 2017 en status på den handleplan som Socialudvalget besluttede den 18. maj Socialudvalget fik samtidig en status på løsninger for de 35 borgere, hvis særlige behov bedre kan rummes andre steder, som er en del af håndteringen af påbud fra socialtilsynet og arbejdstilsynet og som der blev bevilget midler til i budget Fleksibel bostøtte, der understøtter overgangen til egen bolig Flere borgere med sindslidelser skal leve et selvstændigt liv i egen bolig med fleksibel bostøtte. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at 76 borgere i 2017 og frem skal have fleksibel bostøtte i egen bolig i stedet for at bo på botilbud. I første omgang er indsatsen målrettet borgere på ventelisten til et socialpsykiatrisk botilbud. Ud fra en konkret individuel vurdering motiveres og visiteres de til fleksibel bostøtte i egen bolig. Side 2 af 6

3 For at understøtte det faglige fællesskab og opgaveløsningens kvalitet er der etableret en enhed med nye medarbejdere, der skal levere den fleksible bostøtte til borgere med sindslidelser. Den fleksible bostøtte tilbydes til borgere i målgruppen fra juni Socialforvaltningen forventer, at det bliver en udfordring at finde boliger til de borgere, der i dag bor på botilbud og som ønsker at flytte i egen bolig med fleksibel bostøtte. Det betyder, at borgere der fremadrettet visiteres fra et botilbud skal vente her ind til der kan findes en egnet bolig gennem den boligsociale anvisning. Modernisering af Lindegårdshusene De nuværende 180 boliger på Lindegårdshusene skal moderniseres og antallet justeres til i alt 70 boliger. En styregruppe med beboere, medarbejdere og ledere arbejder i øjeblikket med to forskellige scenarier for moderniseringen. Det ene scenarie er to botilbud med ca. 35 pladser i hver, med samme målgruppe som Lindegårdshusene har i dag. Det andet scenarie er to botilbud med ca. 42 og 28 pladser til henholdsvis samme målgruppe som nu og til beboere med sindslidelse med samtidigt misbrug. Modernisering og renovering af øvrige botilbud Udover Lindegårdshusene er det en del af omstillingsplanen, at botilbuddene Stubberupgård, Thorupgården, Rønnebo og udvalgte bofællesskaber skal moderniseres og renoveres. Formålet er at bringe botilbuddene op på en tidssvarende boligstandard, så de fysiske rammer understøtter beboernes proces med at komme sig helt eller delvist med særligt fokus på mestring, tryghed og fællesskab. I overførselssagen 2016 blev der afsat 132 mio. kr. til helhedsrenovering af Thorupgårdens 112 botilbudspladser, inkl. 15 mio. kr. til genhusning af beboerne. Forberedelserne af renoveringen er i gang og aktuelt er den største udfordring at finde et sted, hvor beboerne kan genhuses i renoveringsperioden. Forvaltningen arbejder sammen med Økonomiforvaltningen om at finde en løsning. Helhedsrenoveringen er planlagt til at være færdig i foråret Budgetaftalen for 2017 indeholder en planlægningsbevilling på 2,8 mio. kr. til helhedsrenovering, modernisering og nybyggeri af de 44 boliger på Stubberupgård. Arbejdet med planlægningen af byggeriet er i gang i samarbejde med Økonomiforvaltningen, hvor der bl.a. Side 3 af 6

4 udarbejdes funktionsprogram med inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere. Socialudvalget får i forbindelse med budgetseminaret i august 2017 forelagt et budgetnotat, hvor der søges om den fulde anlægsbevilling i budget Hvad angår Rønnebo og udvalgte bofællesskaber, er der endnu ikke taget endelig stilling til den videre proces. Socialforvaltningen afventer et oplæg fra Økonomiforvaltningen om de videre planer for de bygninger, hvor Rønnebo ligger. Forvaltningen arbejder videre med planerne for omlægningen af udvalgte bofællesskaber. Status på udviklingsspor Socialforvaltningen arbejder også med fire udviklingsspor, der skal understøtte, at borgerne får den støtte de efterspørger til at leve et værdigt og selvstændigt liv. Faglig ramme, visioner og kvalitet Som led i omstillingsplanen for socialpsykiatrien arbejder forvaltningen med at skabe en solid faglig fundering af indsatsen i socialpsykiatrien. Der er dels ved at blive udarbejdet en grundfortælling, som Socialudvalget får præsenteret et udkast til d. 21. juni 2017, og dels en anvendelsesorienteret faglig guide til medarbejdere i socialpsykiatrien. Grundfortællingen skal beskrive visionerne for socialpsykiatrien og definere recovery og skal bl.a.understøtte, at at man får en fælles forståelse af recoverybegrebet og hvordan man kan arbejde med det. Den faglige guide, som operationaliserer grundfortællingens retning, udarbejdes til brug for grunduddannelsen og et lederforløb, der forventes igangsat i henholdsvis primo 2018 og efteråret Den endelige grundfortælling skal ligge færdig den 1. september 2017, og vil blive præsenteret for Socialudvalget i efteråret Kompetenceudvikling: grunduddannelse for alle medarbejdere Socialforvaltningen er ved at tilrettelægge en grunduddannelse for alle ca medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Uddannelsen bygges op om tre temaer: 1) Sammen med borgeren; 2) Vidensbaseret indsats og kvalitet; samt 3) Koordineret indsats. Uddannelsen kommer omkring alle elementerne af recovery og den rehabiliterende tilgang og understøtter, at deltagerne får den nødvendige viden og kunnen, og understøtter et fælles fagligt mindset. Den endelig finansiering af grunduddannelsen er fortsat under afklaring. Side 4 af 6

5 Specialiserede og differentierede botilbudspladser i mindre enheder Forvaltningen er ved at udarbejde en samlet plan for specialisering af de nuværende tilbud, sideløbende med at der arbejdes med at finde løsninger i forhold til de allerede besluttede moderniseringer, jf. ovenfor. Den samlede plan skal justeres i forhold til de kommende 150 rehabiliterende psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien rettet mod en særlig gruppe udsatte med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og udadreagerende adfærd. Socialforvaltningen forventer at præsentere et udkast til samlet plan for Socialudvalget primo Nye botilbud og behov for øget kapacitet Der skal etableres nye botilbud i overensstemmelse med den ovenfor nævnte plan for specialisering og differentierede botilbudspladser. Socialforvaltningen arbejder aktuelt med at finde egnede placeringer til: - Botilbud med 36 pladser, der nedlægges på Lindegårdshusene i forbindelse med moderniseringen. Socialforvaltningen er dog opmærksom på kapaciteten af botilbudspladser, jf. sagen om overholdelse af forsyningsforpligtigelsen, som Socialudvalget får til efterretning den 21. juni Erstatningspladser for Oliebladsgade, se pkt. om udflytning fra Granvej ovenfor. - Eventuelle resterende erstatningspladser i forbindelse med modernisering af botilbud. Forvaltningen arbejder videre med at finde egnede byggegrunde eller bygninger til at huse de resterende erstatningspladser. Socialudvalget får en status på arbejdet primo Inddragelse af brugere og medarbejdere Forvaltningen har etableret to følgegrupper for omstillingsplanen: én for bruger- og pårørendeorganisationer og én for relevante faglige organisationer. De skal følge udviklings- og implementeringssporene og komme med input til arbejdet. Derudover inddrages brugere og medarbejdere lokalt og direkte i de konkrete planer og spor, eksempelvis i moderniseringsplanerne for de konkrete botilbud. Side 5 af 6

6 Forvaltningen arbejder med inddragelse gennem en række allerede afholdte og planlagte aktiviteter med deltagelse af brugere, pårørende, medarbejdere, ledere, faglige organisationer m. fl.: - Februar 2017: Workshops med borgere, medarbejdere, frivillige, ledere og faglige organisationer m.fl. om kvalificering af kompetenceudviklingsforløb om recovery og rehabilitering - 8. marts 2017: Stormøde for beboere på botilbuddene under titlen Hvordan kommer vi videre? - 6. april 2017: Internt lærings- og inspirationsseminar for medarbejdere i Socialforvaltningen maj 2017: Heldagskonference om fremtidens socialpsykiatri - Juni 2017: SUD drøfter input fra Stormødet den 8. marts og heldagskonferencen den 24. maj Juni - august 2017: Grundfortællingen drøftes - Efteråret 2017: Kvalificering af den faglige ramme med udvalgte medarbejdere samt de to følgegrupper Næste skridt Omstillingsplanen revideres løbende og forelægges til politisk behandling i takt med realiseringen af planens mål og indsatser. Forvaltningen giver Socialudvalget en ny status primo Side 6 af 6

Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018

Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 16. januar 2018 Status på omstillingsplanen for socialpsykiatrien januar 2018 Socialudvalget vedtog den 30. november 2016

Læs mere

I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor.

I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Socialfagligt Center NOTAT Til Socialudvalget 8. august 2018 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Socialudvalget vedtog den 30. november 2016 Oplæg

Læs mere

Nedenfor gives en kort status på de forskellige spor og delprojekter.

Nedenfor gives en kort status på de forskellige spor og delprojekter. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Voksne NOTAT 14. marts 2019 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Det følgende er den fjerde status på omstillingen af socialpsykiatrien.

Læs mere

Introduktion 3. Socialborgmesteren bød velkommen 4. Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 5

Introduktion 3. Socialborgmesteren bød velkommen 4. Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 5 1 Introduktion 3 Socialborgmesteren bød velkommen 4 Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 5 Input, forslag og holdninger fra beboerne 6 1. Hvad er godt nu? 7 2. Hvad fungerer ikke? 8 3. Hvad skal der

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

UDKAST TIL EN GRUNDFORTÆLLING PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SOCIALPSYKIATRI

UDKAST TIL EN GRUNDFORTÆLLING PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SOCIALPSYKIATRI UDKAST TIL EN GRUNDFORTÆLLING PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SOCIALPSYKIATRI 1 På en række workshops blev borgere bedt om kommentarer på det vigtigste for dem. Dette er nogle af de mange input Socialforvaltningen

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien

Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien Oplæg til omstilling af socialpsykiatrien 2017-2025 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Visioner for fremtidens socialpsykiatri Fokus på recovery og rehabilitering Forebyggelse af vold og

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer

Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens 107 og 108, jf. forvaltningens sagsnummer KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt med e-mail 03-01-2019 Sagsnr. 2019-0006301 Dokumentnr. 2019-0006301-2 Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer

Læs mere

Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud

Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud Bilag 1: Ny centerstruktur - fordeling af tilbud Center for specialiserede botilbud Center for unge og midlertidige botilbud Center for selvstændige boformer og sundhed Center for støtte i egen bolig og

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i.

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Bilag 4. Oversigt over høringssvar vedr. Boligplan På baggrund af Socialudvalgets foreløbige godkendelse af Planen for boliger

Læs mere

Status for de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske bosteder

Status for de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske bosteder KØBENHAVNS KOMMUNE INDSTILLING BILAG 1 Status for de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske bosteder Der var i alt 23 initiativer i den forelagte handleplan af 11. maj 2016 (bilag 2). Nedenfor

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

18. januar Sagsnr

18. januar Sagsnr Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Dagsorden Supplerende bemærkninger Tid. 1. Velkomst. Ved Mia Nyegaard 15:00-15: Dagsorden. Dialogforum skal godkende dagsordenen.

Dagsorden Supplerende bemærkninger Tid. 1. Velkomst. Ved Mia Nyegaard 15:00-15: Dagsorden. Dialogforum skal godkende dagsordenen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik REFERAT Referat af Dialogforum, 7. marts 2018 8. marts 2018 Dato: 7. marts 2018 Tid: 15.00-17.00 Sted: Københavns Rådhus, vær. 8, stuen Mødedeltagere:

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket

Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget 25-10-2012 Sagsnr. 2012-141877 Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket Notatet illustrerer målgruppen

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning

Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning + 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri

VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri Beboer på Tranehavegård Indhold Forord 4 Grundfortælling 7 Ny start 9 Aktiv tilgang 10 Fællesskab 10 Trivsel og tryghed 13 Fagligt fundament 15 1.

Læs mere

Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder

Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om afgørelse fra Socialtilsynet vedr. Center Nordvests bofællesskaber med hjemmevejleder Socialforvaltningen

Læs mere

VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri

VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri VORES GRUNDFORTÆLLING Den københavnske socialpsykiatri Indhold Forord 4 7 Ny start 9 Aktiv tilgang 10 Fællesskab 10 Trivsel og tryghed 13 Fagligt fundament 15 1. Sammen med borgeren 15 Et ligeværdigt samarbejde

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:københavns kommune, Socialforvaltningen Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Københavns kommune, Socialforvaltningen Kontaktperson Solvejg Aaberg Sørensen Tlf. nr. 33 17 37

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Bilag 1: Status på de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske botilbud

Bilag 1: Status på de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske botilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik BILAG 1 Bilag 1: Status på de enkelte dele af handleplanen for de socialpsykiatriske botilbud Socialudvalget blev den 18. maj 2016 forelagt en

Læs mere

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret INDSTILLING Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang Godkendelse af leje og ombygning af servicearealer i ældreboligafdelingen Nørrebro

Læs mere

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier

Læs mere

og redegør for, hvilke tiltag Københavns Kommune har iværksat eller planlægger at iværksætte i forbindelse hermed.

og redegør for, hvilke tiltag Københavns Kommune har iværksat eller planlægger at iværksætte i forbindelse hermed. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Børne- og Socialministeriet Redegørelse til Børne- og Socialministeriet Efter anmodning af 30. marts 2017 fremsendes herved redegørelse

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN

KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT 07-10-2014 Sagsnr. 2014-0157885 Til Socialudvalget KOM I DIALOG MED BRUGERNE OM SOCIALSTRATEGIEN Dokumentnr. 2014-0157885-7 Socialudvalget

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse 7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Læs mere

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække:

Med udkastet til ny aftale videreføres de mål, parterne har samarbejdet om gennem en årrække: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 25. marts 2019 Udlejningsaftalen 2019-2023 - kort fortalt Københavns Kommune og de almene boligorganisationer, organiseret

Læs mere

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Borger- og Socialservice Forord I denne psykiatriplan vil Ishøj og Vallensbæk kommuners overordnede målsætninger for

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2 Kommissorium Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet i Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december 2017 Hjvhjgyu Multifunktionelle m2 Formål har anvisningsretten til en række almene plejeboliger,

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede

Læs mere

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København

Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København Københavns Kommune skal have tidssvarende

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Høringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Høringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne Psykiatri og Social Høringsmateriale Socialplanlægning Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde

Læs mere

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 25. april 2017 Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 1. Indledning Dette notat indeholder Københavns Kommunes, Roskilde kommune, Region Hovedstadens

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16

Læs mere

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Præsentation af Handicapplan 2016 v. Anne E. Hegelund, Centerleder Drift og Udvikling. Randers Kommune

Præsentation af Handicapplan 2016 v. Anne E. Hegelund, Centerleder Drift og Udvikling. Randers Kommune Præsentation af Handicapplan 2016 v. Anne E. Hegelund, Centerleder Drift og Udvikling Randers Kommune Handicapplanens tre dele Formålet med forløbet At borgere med psykiske og fysiske handicaps også i

Læs mere

1.Velkomst Mia Nyegaard bød velkommen, og mødet blev indledt med en præsentationsrunde.

1.Velkomst Mia Nyegaard bød velkommen, og mødet blev indledt med en præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Socialfagligt Center REFERAT Referat af Dialogforum den 23. maj 2018 2. august 2018 Dato: 23. maj 2018 Tid: 14.00-15.00 Sted: Rådhuset Mødedeltagere: Mia Nyegaard

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Snitflader i hjemmeplejen mellem SOF og SUF (fællesindstilling) ( )

Snitflader i hjemmeplejen mellem SOF og SUF (fællesindstilling) ( ) Snitflader i hjemmeplejen mellem SOF og SUF (fællesindstilling) (2013-11969) Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2012 på baggrund af Strukturudvalgets rapport, at der inden juni skal udarbejdes

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov Dato December 2012 Dok.nr. 1 021175 Sagsnr. 11/8059 Ref. Lene Nørlund Afrapportering 2012 på Politik for Sindslidende Gruppe: Bo- og Hverdagsliv Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen,

Læs mere

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand

Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til whistleblowerordning, j. nr om socialpædagogisk bistand Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V 7. april 2017 Sagsnr. 2017-0064200 Dokumentnr. 2017-0064200-8 Socialforvaltningens tilbagemelding på henvendelse til

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan 2020-2022

Læs mere

medarbejderne. Samtidig skal de borgere, der har behov for det, kunne tilbydes en relevant bolig indenfor en rimelig ventetid på 4-6 måneder.

medarbejderne. Samtidig skal de borgere, der har behov for det, kunne tilbydes en relevant bolig indenfor en rimelig ventetid på 4-6 måneder. HØRINGSVERSION Plan for boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte borgere i København Københavns Kommune skal have tidssvarende boliger til voksne med handicap, sindslidelse eller udsatte

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT 03-03-2017 Til Henrik Appel (A) Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber Medlem af

Læs mere