RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS"

Transkript

1 RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes opgavefordeling på området.. 4 Næringsbreve. 5 Næringsprøve. 5 Samdrift butik/forretning. 6 Sagsgangen, når der søges om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid m.v. 7 Forhåndsgodkendelser 8 Midlertidige bevillinger. 8 Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger. 8 Begrænsninger og betingelser vedrørende alkoholbevillinger.. 10 Meddelelse af tilladelse til udvidet åbningstid.. 12 Bestyrergodkendelser 12 Unge personers beskæftigelse 13 Lejlighedstilladelser.. 13 Udendørs servering 14 Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillinger.. 14 Klageadgang. 15 Spilleautomater og spillehaller.. 15 Sikkerhedsbestemmelser i forsamlingslokaler.. 15 Særlige forhold gældende for de nævnte kommuner Aabenraa Kommune.. 16 Esbjerg Kommune. 17 Fanø Kommune. 19 Haderslev Kommune.. 19 Sønderborg Kommune.. 20 Tønder Kommune Varde Kommune 23 Vejen Kommune Adresseliste Revision af restaurationsplanen Ikrafttræden. 26 2

3 Indledning Restaurationsplanen beskriver de vejledende retningslinier for bevillingsmyndighedernes behandling af sager om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid i henhold til Restaurationsloven. Endvidere indeholder restaurationsplanen vejledende oplysninger til interesserede i restaurationsog hotelvirksomhed. Kredsrådet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds har den 11. marts 2008 godkendt restaurationsplanen, der er offentlig tilgængelig og udleveres efter anmodning til ansøgere om alkoholbevillinger m.v. Formålet med udarbejdelsen af en fælles restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er, at restaurationsplanen i overensstemmelse med kommunernes lokalplaner, miljø- og beredskabsforskrifter skal skabe ensartede og let håndhævelige vilkår for de bevillingshavende restauratører, skabe et godt fundament for kontrollen med restauranterne og samtidig skabe en klar og synlig ramme, indenfor hvilken restauratørerne kan drive virksomhed, fremme et samarbejde mellem restaurationsvirksomheder, myndigheder og andre til forebyggelse af misbrug af rusmidler, vold og uro, skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgerne og restaurationsgæsterne, sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt flugtvejsforhold, mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne hovedsageligt konkurrerer på kvalitet, betjening, produkter og oplevelser, sikre restaurationsvirksomhedernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold, fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem spisesteder, spillesteder, bodegaer, caféer, diskoteker o.s.v. Lovgrundlaget Lovgrundlaget for bevillingsmyndighedernes arbejde er lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed (Restaurationsloven). Andre regler for området Kommune- og lokalplanlægningen udgør væsentlige elementer ved placeringen af restaurationsvirksomheder. Meddelelse af alkoholbevilling til restaurationsvirksomhed på havnearealer forudsætter forudgående tiltrædelse fra pågældende havnebestyrelse. 3

4 Myndighedernes opgavefordeling på området (Adresser er anført side 24) Kommunalbestyrelsen/byrådet eller det af dette nedsatte bevillingsnævn, meddeleler alkoholbevillinger, meddeleler bestyrergodkendelser, meddeleler tilladelser til udvidet åbningstid ( natbevillinger ), godkender bestyrelsesændringer, fastsættelser gebyr for ikke-gevinstgivende spilleautomater. Landsbevillingsnævnet kan i henhold til Restaurationslovens 11, stk. 2, meddele og forny alkoholbevillinger, når virksomheden drives i ejendomme, der tilhører staten, ejendomme, der tilhører en kommune, for så vidt ejendommene overvejende er indrettet til restaurations- og hotelvirksomhed, tog, turistbusser, fly og skibe i fart, eller busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km. Politiet udsteder næringsbrev, jfr. 2, meddeler lejlighedstilladelser i henhold til 22, meddeler tilladelse til længere åbningstid end normalt ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat for restauranter i politikredsen eller en del af denne, jfr. 28, stk. 2, meddeler tilladelser til sluttede selskaber, jfr. 28, stk. 8, modtager og sagsforbereder alle ansøgninger, der skal behandles af bevillingsmyndigheden, foretager partshøring forud for indstillinger til bevillingsmyndigheden om begrænsninger og betingelser for meddelelse af bevillinger eller tilladelser, meddeler midlertidige tilladelser og godkendelser, når ansøgning er indgivet, og det skønnes overvejende sandsynligt, at ansøgningen vil blive imødekommet, jfr. 17, stk. 2, meddeler autorisation til dørmænd, godkender personale til restaurationsvirksomheder, der har vilkår herom, udfører kontrollerende tilsyn med overholdelsen af gældende lovgivning. Kommunernes forvaltninger behandler ansøgningerne i relation til plan-, bygge- og miljøforhold, fastsætter vilkår for anvendelse af offentlige arealer herunder udeservering, behandler ansøgninger om tilladelse til udeservering, behandler ansøgninger om leje af fortovsarealer til brug for udeservering. Kommunernes brand- og beredskabsafdelinger behandler ansøgningerne i relation til, om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes - også forud for tildeling af midlertidige bevillinger og lejlighedstilladelser. 4

5 Fødevareregion Syds lokale kontrolafdelinger kontrollerer om en ansøgers fødevarehåndtering samt lokalerne og toiletforholdene er i overensstemmelse med gældende forskrifter. Skat, Betalingscenter, behandler ansøgningerne i relation til ansøgerens gæld til det offentlige. Kommunernes økonomiforvaltninger kontrollerer, om ansøgerens og restaurationsvirksomhedens økonomiske forhold er i orden. Klager over et bevillingsnævns afgørelser behandles af kommunalbestyrelsen/byrådet, medens klager over politiets afgørelser i visse tilfælde behandles af Rigspolitiet, i andre tilfælde af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v., skal i henhold til 2 have næringsbrev som restauratør eller hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politiet i den politikreds, hvor forretningsstedet findes. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Personer har ret til næringsbrev, når de har bopæl i riget, er myndige, ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, og ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationsdrift. Her i landet registrerede aktieselskaber og anpartsselskaber har ret til næringsbrev, hvis direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder de krav, der stilles til personer for at få udstedt næringsbrev. Udstedelse af næringsbrev kan nægtes, hvis ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, eller hvis ansøgeren er straffet for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af hvervet. Næringsprøve Alle fødevarebutikker og restaurationer skal efter den 1. juli 2005 være optaget i et register i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Næringsbasen, som registeret kaldes, har til formål at sikre, at den, der driver en fødevarebutik eller en restauration, kender til de vigtigste regler om skat og afgifter, fødevarer og arbejdsmiljøforhold, - for restauratørers vedkommende tillige Restaurationsloven og reglerne om brandsikkerhed, 5

6 at give mulighed for, at personer og selskaber, der overtræder de nævnte lovgivninger gentagende gange eller under skærpende omstændigheder, kan slettes af Næringsbasen i en periode, hvor det så ikke vil være muligt at drive fødevarebutik eller restauration. Alle, der ønsker at erhverve næringsbrev, skal efter den 1. juli 2005 have bestået næringsprøven. Denne prøve skal sikre, at den, der ønsker næringsbrev, kender de mest nødvendige regler for at kunne drive en fødevarebutik eller en restaurant og således kan optages i Næringsbasen. Hvis en ansøger skal have næringsbrev til en restauration, vil spørgsmålene handle om arbejdsmiljø, fødevarer, skatter og afgifter, brandsikkerhed og særlige regler for restaurationer. Hvis en ansøger allerede har bestået næringsprøven til fødevarebutikker, men ønsker at åbne en restauration, skal en supplerende prøve bestås. Her handler spørgsmålene alene om brandsikkerhed og særlige regler for restaurationer. Prøven bliver holdt på et prøvested, der er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Oplysningerne om det nærmeste prøvested kan findes på hvor det også er muligt at tilmelde sig prøven. Næringsprøven skal ikke tages, hvis ansøgeren havde næringsbrev pr. 1. juli 2005, ansøgeren har en af følgende erhvervsuddannelser: Detailslagter, bager, konditor, chokolade- og konfektureassistent, ferskvareassistent, gastronomuddannelse (herunder kok, smørrebrødsjomfru, cater m.v.), tjener, salgsassistent, butiksmedhjælper, hotel- og fritidsassistent, køkkenassistent, mejerist, receptionist eller tidligere uddannelse indenfor et af disse fag. Samdrift butik/forretning Fra den 1. juli 2005 blev det muligt at have detailsalg fra restaurationer og at foretage servering af spise- og drikkevarer fra detailbutikker. Ved detailsalg vil reglerne i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v. gælde, og ved servering vil reglerne i Restaurationsloven gælde. Reglerne medfører, at der ikke kan ske servering af alkohol i en butik, medmindre butikken samtidig har opnået næringsbrev og alkoholbevilling på lige fod med restaurationer. Servering er ifølge Restaurationslovens 1, stk. 3, defineret ved salg af spise- eller drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Hvis der f.eks. er opstillet borde, stole, spisehylder, opstillinger med servietter, salt og peber, eller andet, der indikerer, at indehaveren giver kunderne mulighed for at fortære den færdiglavede mad i forretningen, så er der tale om servering, og virksomheden er omfattet af Restaurationsloven. Ved bevillingsansøgninger i forbindelse med samdrift skal bevillingsmyndigheden, som det er tilfældet med traditionel restaurationsdrift, inddrage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Endvidere skal andre regler om restaurationsdrift, herunder regler om indretning, brandsikkerhed, hygiejne m.v. også være opfyldt. 6

7 Oplysninger om sagsgangen, når der søges om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid m.v. Politiets tilladelseskontor udleverer ansøgningsskemaer og kan vejlede om udfyldelsen af ansøgningsmaterialet og om vedlæggelse af den nødvendige dokumentation. Ansøgningsskemaerne kan også hentes på internettet på adressen klik på blanketter. Ansøgeren skal selv inden ansøgningen sendes til politiet sørge for at indhente skriftlige oplysninger fra Fødevareregionen om lokalernes godkendelse, skriftlige oplysninger fra kommunens relevante forvaltningsafdelinger om de plan-, bygge-, miljø- og beredskabsmæssige forhold. Ansøgningen sendes med de bilag, der er henvist til i ansøgningsskemaet, samt de oven for nævnte oplysninger fra Fødevareregionen samt plan-, bygge-, miljø og beredsskabsforvaltningerne til: Fra kommunerne Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillings- og Tilladelseskontoret Ringridervej Sønderborg Fra kommunerne Vejen, Esbjerg, Fanø og Varde: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillings- og Tilladelseskontoret Kirkegade Esbjerg. Politiets bevillings- og tilladelseskontor undersøger, om betingelserne for imødekommelse af ansøgningen er opfyld. Herunder indhentes oplysninger om ansøgerens vandelsmæssige forhold, om ansøgeren opfylder kravene til at få udstedt næringsbrev, om der er ordensmæssige forhold, der bør indgå i vurderingen af ansøgningen, og indhenter skriftlige oplysninger fra SKAT vedrørende eventuel gæld til det offentlige. Såfremt politiets indstilling vedrørende ansøgningen ikke imødekommer en ansøgning fuldt ud, eller såfremt politiet indstiller, at ansøgningen imødekommes på særlige vilkår, foretager politiet en høring af ansøgeren i henhold til forvaltningslovens 19. Lokalpolitiet kan i forbindelse med sagsforberedelsen besigtige de pågældende lokaliteter og foretage afhøring af ansøgeren. Med indstilling til ansøgningen og eventuelt forslag til begrænsninger eller betingelser for en bevilling fremsender politiet sagen til den kommune, hvori forretningsstedet er beliggende. Det i de respektive kommuner udpegede sekretariat for kommunens bevillingsmyndighed (f.eks. Økonomiudvalget eller det nedsatte bevillingsnævn) forbereder sagen til endelig afgørelse af bevillingsmyndigheden. Da politiets vurdering af ansøgningen i overvejende grad refererer til Restaurationslovens 12, nr. 1 og 7, befatter sekretariatets afsluttende sagsforberedelse sig hovedsagelig vedrørende de i 12 nævnte øvrige punkter. 7

8 Ansøgeren og politiets bevillings- og tilladelseskontor underrettes af kommunen om bevillingsmyndighedens afgørelse med behørig klagevejledning. Politiets bevillings- og tilladelseskontor underretter SKAT og Fødevareregionen samt internt i politiets egen organisation om en meddelt bevilling. Forhåndsgodkendelser Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende i 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal indsendes til politiets bevillings- og tilladelseskontor og skal som minimum indeholde oplysninger om gæstearealets størrelse, restaurationens indretning, driftsform og åbningstid. Det er en forudsætning for forhåndsgodkendelse, at bevillingsmyndigheden skønner det overvejende sandsynligt, at bevillingen vil blive meddelt. En forhåndsgodkendelse indebærer imidlertid ingen garanti for, at en endelig bevilling meddeles. Midlertidige bevillinger Når en ansøgning om bevilling er indgivet til politiets bevillings- og tilladelseskontor, kan politiet i henhold til Restaurationslovens 17, stk. 2, give en midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, typisk 3 måneder, dog længst indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Som hovedregel gives der ikke midlertidig bevilling til fysisk nyetablerede virksomheder. Det er en forudsætning for en midlertidig bevilling, at politiet skønner det overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden vil imødekomme ansøgningen, når sagen er klar til endelig afgørelse. En midlertidig bevilling indebærer imidlertid ingen garanti for, at den endelige bevilling meddeles. Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger Ved afgørelsen af, om der vil kunne gives en person eller et selskab, der opfylder de i Restaurationslovens 13 og 14 anførte betingelser, skal bevillingsmyndigheden i henhold til Restaurationslovens 12 iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved lægges vægt på følgende: 8

9 1) Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Vandelsforholdene vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og specielt vurderes eventuelle lovovertrædelsers karakter, antallet af lovovertrædelser samt tidspunktet for lovovertrædelserne. 2) Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. Hvis ansøger er et selskab, er det de personer, som handler på selskabets vegne, som bedømmes med hensyn til forretningsmæssige kvalifikationer. Det vil sige selskabets direktion og bestyrelse. Bevillingsmyndigheden har eksempelvis muligheden for at betinge en bevilling af, at bestemte personer, hvis tilstedeværelse har været af afgørende betydning for bevillingsmyndigheden, forbliver i selskabets direktion eller bestyrelse. 3) Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Bedømmelse af bevillingsansøgerens økonomiske forhold skal altid være konkret. Bevillingsmyndigheden gennemgår finansieringsplan, driftsbudget og likviditetsbudget for ansøgerens påtænkte virksomhed for derigennem at sikre sig, at der er tilstrækkelig kapital, herunder driftskapital og egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Som led i vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold kan bevillingsmyndigheden undersøge, om de medtagne oplysninger om lånetilsagn eller trækningsrettigheder er reelle, idet der i nødvendigt omfang indhentes supplerende dokumentation herfor. Den budgetterede omsætning vurderes på basis af foreliggende oplysninger om virksomhedens hidtidige omsætning eller på basis af erfaringer fra tilsvarende forretningskoncepter. Driftskapitalens størrelse vurderes i sammenhæng med likviditetsbudgettet. Ved denne vurdering påses det i øvrigt, at den samlede lønudgift står i rimeligt forhold til restaurationsvirksomhedens åbningstider. Bevillingsmyndigheden vil kunne knytte betingelser til en bevillingsudstedelse, herunder f.eks. en betingelse om forhøjelse af enten egenkapitalen og/eller driftskapitalen. Begrundelsen for vurderingen af de økonomiske forhold er bl.a., at en dårlig økonomi vil kunne friste til hård udskænkning af stærke drikke og til at se igennem fingre med ulovligheder begået af gæster i restauranten. Bestemmelsen om, at virksomheden forudsættes drevet for ansøgerens egen regning og risiko, har til formål at forhindre stråmandsvirksomhed. 9

10 4) Størrelse og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. Det påhviler ansøgeren at dokumentere, at henholdsvis respektive fødevare-, bygnings- og brandmyndigheds godkendelse af de lokaler, hvorfra der skal drives restaurationsvirksomhed, før ansøgningen om alkoholbevilling af politiet indsendes til bevillingsmyndigheden. De nærmere regler om restaurationslokalers indretning findes i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne. Derudover er der udviklet særlige retningslinier vedrørende virksomhedens indretning og karakter. 5) Restaurationsvirksomhedens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. 6) Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Bevillingsmyndigheden skal tage hensyn til at undgå uforsvarlig restaurationsdrift eller ændre ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer som følge af for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling. Koncentrationen af restaurationsvirksomheder giver imidlertid kun grundlag for nægtelse af udstedelse af alkoholbevilling, hvis der kan befrygtes ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. 7) Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Der er ovenfor beskrevet nogle af de forhold, som indgår i bevillingsmyndighedens vurdering ved meddelelse af alkoholbevillinger. Bevillingsmyndigheden modtager derudover informationer fra politiet i forbindelse med sagens behandling, herunder politiets vurdering af, om en alkoholbevilling til en konkret restaurationsvirksomhed må forventes at kunne medføre konkrete ædruelighedsmæssige og politimæssige vanskeligheder. De ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige hensyn gør sig også specielt gældende i forbindelse med ansøgninger om alkoholbevillinger til klubhuse, idrætsforeninger, sportshaller og forsamlingshuse samt andre steder, hvor specielt unge mennesker holder til. Det er derfor fra ministeriel side fremhævet, at bevillingsmyndigheden i forbindelse med bevillinger til sådanne anlæg bør være særligt restriktiv. Begrænsninger og betingelser vedrørende alkoholbevillinger I medfør af blandt andet restaurationslovens 10, stk. 2, er der almindelig adgang til i alkoholbevillingen at fastsætte sagligt begrundede begrænsninger og betingelser motiveret af de hensyn, loven skal varetage, jfr. 12, nemlig samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. 10

11 Sådanne begrænsninger og betingelser vil kunne bestå i følgende: begrænsning af bevillingens varighed, eksempelvis kan dårlige økonomiske forhold føre til en tidsbegrænsning på ½ eller 1 år, manglende forretningsmæssige kvalifikationer til tidsbegrænsning på 1 år og nyetablerede bevillingshavere og/eller forretningssteder til en tidsbegrænsning på 2 år, fastsættelse af anden lukketid end den, der ellers ville være gældende, herunder også forskellig åbningstid afhængig af ugedag, begrænsning af sortiment som f.eks. alene tilladelse til udskænkning af øl og bordvin, krav om bespisningsmuligheder i hele åbningstiden, krav om max. antal gæster svarende til antallet af siddepladser, begrænsning af udskænkning til lukkede selskaber, herunder forbud imod udskænkning af alkohol til personer under 18 år, begrænsning af bevillingen til kun at angå indvendigt serveringsområde, krav om, at bestemte personer, hvis tilstedeværelse er af afgørende betydning for bevillingsmyndigheden, forbliver i selskabets direktion, krav om tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet, krav om, at restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde, krav om, at der foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres uredigeret til politiet, krav om, at der fastsættes en aldersgrænse på f.eks. 16 år for gæster i restaurationen, krav om, at personer under 18 år ikke må opholde sig i restaurationslokaler efter kl , krav om, at det til enhver tid sikres, at personer under 18 år ikke indtager alkohol i restaurationsvirksomheden, krav om, at synligt berusede personer ikke lukkes ind i restaurationen, krav om, at der fra kl , og indtil restaurationen lukker, anvendes dørmænd, der er autoriserede af politiet, krav om, at alle ansatte godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi, krav om at der gives meddelelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, når godkendt personale fratræder, krav om, at der er en ansvarlig ansat over 25 år tilstede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær, krav om, at der fjernes tomme flasker, glas, glasskår og affald fra restaurationslokalerne samt arealerne omkring restaurationen, krav om, at restaurationsvirksomheder, der er bevilliget udvidet åbningstid, holder lukket i et nærmere angivet minimum antal timer, f.eks. fra kl til kl , krav om, at restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse, krav om, at beredskabs-, støj-, miljø- og plankrav overholdes, krav om, at restaurationsvirksomheden i sin daglige virksomhed i bevilliget udvidet åbningstid drives som danserestaurant, krav om restaurationens indretning med eller uden fast dansegulv eller scene, 11

12 krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring, hård udskænkning eller særlige arrangementer som f.eks. pubcrawl, dobbelt/triple up, happy hour eller lignende med det formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som unge, til at forøge indtagelsen af alkohol. Som det i øvrigt fremgår af andre punkter, indgår enkelte af de nævnte begrænsninger og betingelser som faste elementer i forbindelse med bevillingsmyndighedens myndighedsudøvelse. Meddelelse af tilladelse til udvidet åbningstid Efter restaurationslovens 28, stk. 1, skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Der er dog hjemmel til, at kommunalbestyrelsen/byrådet kan fastsætte en kortere generel lukketid. Det fremgår af afsnittet Særlige forhold gældende for nævnte kommuner (side 16-23), i hvilke kommuner en sådan beslutning er truffet. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke give tilladelse til udvidet åbningstid, en såkaldt nattilladelse. Det vil sige, at det efter ansøgning og en konkret, individuel vurdering tillades, at en restaurationsvirksomhed holder åbent i den almindelige lukketid, hvis det ud fra miljø-, støj-, plan-, beredskabs-, samfunds-, ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens driftsform skønnes forsvarligt. Nattilladelse til den enkelte restaurationsvirksomhed kan gives såvel generelt som til enkelte dage, f.eks. fredag og lørdag, eller til nogle nærmere angivne arrangementer. I en nattilladelse kan et eller flere af de under afsnittet Begrænsninger og betingelser vedrørende alkoholbevillinger (side 10-12) nævnte vilkår blive præciseret. Specielt med hensyn til behandlingen af ansøgninger om nattilladelse i tilfælde, hvor der ikke er meddelt eller meddeles alkoholbevilling, kan der med politiet træffes aftale om, at politiet vurderer, hvorvidt den i sagen omhandlede virksomhed kan antages at være omfattet af Restaurationsloven, og at såfremt politiets vurdering resulterer i udstedelse af næringsbrev til restaurationsvirksomhed, lægger bevillingsmyndigheden denne vurdering uprøvet til grund ved behandlingen af ansøgning om udvidet åbningstilladelse. Bestyrergodkendelser Ifølge Restaurationslovens 8 skal den daglige drift af virksomheden ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun ét af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er bevillingshaveren et selskab eller lignende, skal hvert af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren har samme strafferetlige ansvar for virksomhedens drift som bevillingshaveren. 12

13 Ved daglig drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have opsyn med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab. Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af bevillingsmyndigheden i henhold til Restaurationslovens 15, stk. 2. Bestyreren skal opfylde kravene i Restaurationslovens 3, stk. 1, nr. 4, 13, stk. 1, nr. 2 og 3, 15, stk. 1, samt 16, stk. 2, hvilket indebærer, at bestyreren har bopæl i Danmark, EU eller EØS-lande, medmindre bevillingsmyndigheden undtager fra denne bestemmelse er myndig, er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år, ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedrørende skat, afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationsdrift, ikke lader sig finansiere helt eller delvis eller modtager gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i virksomheden af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Da bestyreren er ansat i restaurationsvirksomheden, stilles der ikke særlige krav til bestyrerens økonomiske forhold. Bestyreren er ikke som en ejer eller en forpagter af en restaurationsvirksomhed selvstændig erhvervsdrivende, der skal have eget næringsbrev og alkoholbevilling. Unge personers beskæftigelse På restaurationssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. På serveringssteder, hvor der ikke serveres alkohol, kan politiet forbyde ansættelse af personer under 18 år til beskæftigelse i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Lejlighedstilladelser Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 give personer, der er fyldt 25 år, alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder som f.eks. basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, fester, møder, markeder og byfester, hvor en større personkreds har adgang. Det må aldrig være serveringen i sig selv, der er anledningen. I politiets skøn, om en lejlighedstilladelse kan udstedes, indgår, om - der er tale om en egentlig restaurationsvirksomhed, der i stedet bør søge om alkoholbevilling, 13

14 - arrangementet skal finde sted i et restaurationslokale, hvortil der allerede er alkoholbevilling, - ordensmæssige hensyn taler imod at give en lejlighedstilladelse, - udskænkningen i sig selv er en ikke uvæsentlig økonomisk støtte til et arrangement, og - om arrangementets tilknytning til lokalområdet. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets gennemførelse. Det kan være vilkår om lukketid, musik, hvem der skal servere, hvilke godkendelser der skal indhentes fra andre myndigheder, om der skal være dørmænd, eller om hvilke typer alkoholiske drikke der må serveres. Ved politiets afgørelse af, om en ansøgning om lejlighedstilladelse kan imødekommes, og hvilke vilkår der skal fastsættes, indgår hensynet til lokale traditioner og forhold med betydelig vægt. Udendørs servering Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed eller en detailbutik, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der indsendes en særskilt ansøgning til den kommune, i hvilken det påtænkte serveringsareal er beliggende. For privatejede arealer skal ansøgningen, hvis ansøgeren ikke er identisk med arealejeren, være bilagt et samtykke til ansøgningen fra arealejeren. Særskilt ansøgning skal tillige fremsendes til Fødevareregionen. I forbindelse med etablering og drift af udendørs servering skal det sikres, at de i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder anførte støjgrænser ikke overskrides. Med hensyn til sluttidspunkter for udendørs servering og musik henvises til afsnittet Særlige forhold for de nævnte kommuner (side 16-23). Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering af stærke drikke, og virksomheden på ansøgningstidspunktet ikke allerede har en ikke udløben alkoholbevilling, skal der udover ansøgningen til kommunen om benyttelse af det udendørs areal indgives ansøgning om alkoholbevilling i overensstemmelse med de oven for på side 7 beskrevne retningslinier. Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan jfr. Restaurationslovens 19 frakendes eller tilbagekaldes, hvis 1) bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven (frakendelse), eller 2) der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde (tilbagekaldelse). Afgørelser i sager om frakendelse træffes af domstolene, medens afgørelser om tilbagekaldelse træffes af bevillingsmyndigheden efter indstilling fra politiet. Bevillingshaveren kan senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen om tilbagekaldelse kræve den indbragt for domstolene. 14

15 Et krav om domstolsprøvelse har opsættende virkning, medmindre retten bestemmer andet. Såfremt bevillingsmyndighedens afgørelse ved dommen findes lovlig, kan det i dommen bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. Klageadgang I de kommuner, hvor der er nedsat et bevillingsnævn, kan nævnets afgørelse af ansøgeren indbringes for kommunalbestyrelsen/byrådet. Klagen skal være modtaget i kommunen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren. I de kommuner, hvor der ikke er nedsat et bevillingsnævn, kan bevillingsmyndighedens afgørelse ikke indbringes for højere forvaltningsmyndighed. Politiets afgørelser om godkendelse af personale, jfr. Restaurationslovens 15 c, samt afgørelser om offentlig optræden, jfr. lovens 26, stk. 2, om offentlig dans, musik, spil og lignende, jfr. lovens 26, stk. 3, om midlertidigt forbud mod servering og forhandling af stærke drikke, jfr. lovens 29, stk. 4, om karantæne til gæster, jfr. lovens 31, samt om sikkerhedsmæssig indretning af en restaurationsvirksomhed kan påklages til Rigspolitiet. Andre afgørelser efter Restaurationsloven kan med de i lovens 35 nævnte undtagelser indbringes for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Klager har som hovedregel ikke opsættende virkning. Spilleautomater og spillehaller Tilladelser til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i restauranter og spillehaller henhører under SKAT, Spillemyndigheden. Ved opstilling af ikke-gevinstgivende spilleautomater kan kommunalbestyrelsen have besluttet, at der for ikke-gevinstgivende spilleautomater ud over de to første skal betales afgift til kommunen. Sikkerhedsbestemmelser i forsamlingslokaler Anmeldelsespligt Ejere af forsamlingslokaler til mere end 50 personer har pligt til at anmelde lokalet til kommunens redningsberedskab. Anmeldelsespligten omfatter alle former for restaurationsvirksomheder. Anmeldelsen skal finde sted, uanset om lokalet hører til erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner eller lignende. Af anmeldelsen skal navn, adresse og eventuelt telefonnummer på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift fremgå. Såfremt der sker ændringer vedrørende lokalets ansvars- og ejerforhold, skal dette ligeledes anmeldes. Redningsberedskabet får gennem den lovpligtige anmeldelse af forsamlingslokaler et overblik over disses beliggenhed i kommunen. Endvidere får redningsberedskabet mulighed for at vurdere, om 15

16 der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale samt om udformningen af og placeringen af udgangsforhold. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer Hvis kommunalbestyrelsen efter modtagelse af en anmeldelse af et forsamlingslokale finder, at der for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske brandfaren skal gives driftsmæssige pålæg, og det vil være naturligt, at disse pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har valgt at fastsætte driftsmæssige foranstaltninger for et forsamlingslokale, indtræder der samtidig pligt til at foretage brandsyn mindst én gang hvert andet år. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 150 personer Forsamlingslokaler til flere end 150 personer skal brandmæssigt overholde kravene til driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Der stilles blandt andet krav om - en pladsfordelingsplan godkendt af redningsberedskabet, - et af redningsberedskabet godkendt opslag, der tydeligt angiver, hvor mange personer lokalet er godkendt til, såfremt der ikke er en inventaropstillingsplan, - en udfyldt driftsjournal forud for ethvert benyttelse af lokalet, - at driftsjournalen opbevares i 3 måneder og forevises på forlangende af myndighederne, - en brand- og evakueringsplan, og - at brand- og evakueringsplanen forevises på forlangende af myndighederne. Redningsberedskabet foretager brandsyn mindst én gang årligt. Midlertidige bevillinger til lokaler til mere end 50 og højst 150 personer Politiet udsteder ingen midlertidige bevillinger til restaurationslokaler med plads til mere end 50 personer og til forsamlingstelte med plads til flere end 150 personer, før redningsberedskabet har godkendt lokalerne. Særlige forhold gældende for nævnte kommuner Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har ikke et bevillingsnævn, men opgaverne varetages af kommunens økonomiudvalg. Hvis en ansøgning ikke imødekommes helt eller delvist, har ansøger mulighed for inden for 4 uger fra dato at klage til kommunalbestyrelsen. Bevillingsmyndighedens sekretariatsmæssige opgaver varetages af kommunens byrådssekretariat. Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: 16

17 Der lægges vægt på ordens-, samfunds- og ædruelighedsmæssige hensyn, samt at driftskapitalen er i orden. Hvis der er tvivl om ansøgers økonomi, gives der som hovedregel en bevilling for 2 år. Begrænsninger og betingelser: Med hensyn til 05-bevillinger, hvor ansøger søger om en bevilling i centrum (minefeltet), bliver disse ansøgninger som regel besluttet i Byrådet. Hvis der skal etableres et spillested i bykernen, er der visse miljømæssige hensyn, der skal tages hensyn til. Her tænkes blandt andet på Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om støj samt vejledning nr. 3 af 1982 om støj og lugt fra restaurationer (hvis der udleveres mad og drikke m.v.) Med hensyn til affald og spildevand forudsættes det, at håndtering sker efter gældende regler, og at alt affald opsamles og afleveres til godkendt modtager, jfr. regulativ for erhvervsaffald. Det anbefales også, at der straks næste morgen renholdes for affald på arealet, samt at der henvises til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse 5, hvori lodsejer har pligt til at renholde fortove. Det er også en forudsætning, at støjgrænser overholdes. Udeservering: I november/december skriver ErhvervsForum til alle relevante ansøgere i det område, der er defineret i Byens Rum og beder dem indsende ansøgninger samt tegninger senest i januar/februar. ErhvervsForum er en selvejende institution, der efter aftale varetager dele af kommunens sagsbehandling overfor erhvervslivet. I februar/marts behandles de modtagne ansøgninger på et fællesmøde mellem ErhvervsForum og Aabenraa Kommune (Vej og Park). På samme møde defineres periodens længde og ud fra, hvad der har været kutyme de forrige år og rettet til efter ønsker fra caféerne. En periode går typisk fra Påske til lige efter efterårsferien. Umiddelbar efter ovennævnte møde sender ErhvervsForum tilladelserne til ansøgerne med kopi til kommunen og politiet (sidst nævnte kun til orientering). Esbjerg Kommune Byrådet har nedsat et bevillingsnævn, der ud over politidirektøren består af 6 medlemmer valgt af byrådet, og hvis funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der er tradition for, at der blandt de byrådsudpegede medlemmer er en fra arbejdsgiver- og en fra arbejdstagerside inden for hotel- og restaurationsområdet. Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af Esbjerg Kommunes Byrådssekretariat. Bevillingsnævnet har bemyndiget nævnets formand til på grundlag af politiets henvendelse at tage stilling til ansøgning om udvidet åbningstid i tilknytning til politiets udstedelse af midlertidig alkoholbevilling, idet formandens dispositioner i så henseende forelægges nævnet til orientering i det umiddelbart efterfølgende ordinære møde. 17

18 Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: Vedrørende restaurationslovens 12, nr. 3, følger bevillingsnævnet den praksis, at driftskapitalen ved spiserestauranter som hovedregel skal udgøre mindst 10 % af omsætningen ekskl. moms. I modsætning til spiserestauranter anses kapitalbehovet ved f.eks. grillbarer og lignende virksomheder for at være betydeligt mindre. For bevillingsnævnets behandling af sager om alkoholbevillinger, specielt til grillforretninger, har bevillingsnævnet den 21. februar 2007 fastsat følgende generelle retningslinier: - Bevillingerne begrænses til øl 1 samt bordvine. - Serveringsarealet skal være på mindst 50 m². - Der skal forefindes gæstetoilet. - Beliggenheden i forhold til institutioner for børn og unge må ikke tale imod meddelelse af bevilling. Det er bevillingsnævnets almindelige praksis, at alkoholbevillinger, som meddeles til foreninger, klubber og lignende, begrænses til servering af øl og bordvine for den personkreds, der benytter de pågældende faciliteter. Begrænsninger og betingelser: Bevillingsnævnet har den 21. februar 2007 bemyndiget politiet til at træffe konkrete beslutninger med hensyn til godkendelse i forhold til restaurationslovens 15, stk. 3, for så vidt angår restaurationsvirksomheder med 05-bevilling, idet politiet på grundlag af individuel vurdering beslutter nærmere, hvilke virksomheder og hvilke grupper af ansatte, der skal være omfattet af ordningen. Der er truffet aftale med Syd- og Sønderjyllands Politi om, at politiet med hensyn til behandlingen af ansøgninger om udvidet åbningstid i tilfælde, hvor der ikke er meddelt eller meddeles alkoholbevilling, vurderer, hvorvidt den i sagen omhandlede virksomhed kan antages at være omfattet af Restaurationsloven, og at denne vurdering i tilfælde af udstedelse af næringsbrev til restaurationsvirksomhed lægges uprøvet til grund af bevillingsnævnet ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid. Udeservering: Tilladelser til udeservering skal være begrænset til kl. 22 med følgende undtagelser: a) Til restaurationsvirksomheder med facade ud mod Torvet i Esbjerg by kan der med henvisning til Torvets specielle status i bybilledet meddeles tilladelse til udeservering til kl b) Til restaurationsvirksomheder beliggende inden for et område afgrænset af Seminarievej, Dr. Dagmarsvej/Pileallé, Damvej/Haderslevvej og Sct. Laurentiigade i Ribe by kan der meddeles tilladelse til udeservering til kl

19 Fanø Kommune Fanø Kommune har nedsat et bevillingsnævn, der udover politidirektøren består af Erhvervs- og turistudvalget samt en repræsentant fra restaurationsbranchen. Bevillingsnævnet afholder som hovedregel møde én gang om måneden. Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af sekretariatet i Fanø Kommune. Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: 1) Alkoholbevilling meddeles som udgangspunkt kun, hvis de fysiske forhold som minimum tillader 25 pladser, heraf mindst 8 indendørs. 2) At der for restaurationsvirksomheder med udvidet åbningstid stilles krav om, at der er en ansvarlig ansat over 25 år tilstede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Samme krav kan stilles ved andre bevillinger. 3) at der ikke foretages aggressiv markedsføring, som for eksempel: pub crawl, dobbelt op, entré med gratis udskænkning og fast pris uanset antal genstande, som har til formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som uge, til at forøge indtagelsen af alkohol. 4) Som udgangspunkt meddeles der, ved ønske om samdrift af butik og restaurationsvirksomhed, kun tilladelse til udskænkning af øl og bordvin. 5) At det til enhver tid skal sikres, at personer under 18 år ikke indtager alkohol i restaurationsvirksomheder. 6) Vedrørende restaurationslovens 12, nr. 3, følger bevillingsnævnet som praksis, at driftskapitalen ved spiserestauranter som hovedregel skal udgøre mindst 10 % af omsætningen eksklusive moms. I modsætning til spiserestauranter anses kapitalbehovet ved for eksempel grillbarer og lignende virksomheder for at være betydeligt mindre. 7) Restaurationsplanen for Fanø Kommune er gældende fra bevillingsnævnets godkendelse den 13. maj Begrænsninger og betingelser: Ved ansøgning om tilladelse til åbningstid til kl. 05 stiller bevillingsnævnet efter en konkret vurdering krav om, at der anvendes dørmænd, der er autoriseret af politiet. Udeservering: Bevillingsnævnet meddeler som hovedregel tilladelse til udeservering til kl. 22 på betingelse af, at der ikke afspilles musik udendørs. Udeservering kan efter en konkret vurdering af støj- og miljømæssige forhold tillades til kl. 24. Haderslev Kommune Til varetagelse af de opgaver, der i henhold til Restaurationsloven er henlagt til Byrådet, har Haderslev Byråd nedsat et bevillingsnævn, der ud over politidirektøren består af 6 medlemmer, der er valgt af Byrådet. Heraf er 4 medlemmer politisk udpeget, og 2 er udpeget af organisationerne 3F og Horesta. Funktionsperioden følger den kommune valgperiode. 19

20 Bevillingsnævnets sekretariatsopgaver varetages af Haderslev Kommunes Byrådssekretariat. Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: Alkoholbevilling meddeles kun til forretningssteder, hvor de lokalemæssige forhold omfatter ca. 20 siddepladser/borde. Til idrætshaller og lignende gives normalt kun tilladelse til udskænkning af øl og bordvine. Begrænsninger og betingelser: Ved førstegangsansøgninger f.eks. i forbindelse med nyetablering/overtagelse af virksomhed meddeles bevilling for en periode på foreløbig 2 år. Såfremt økonomien måtte give anledning hertil, har nævnet anvendt begrænsninger på et år eller ½ år. Nævnet kan således følge virksomheden og dennes økonomiske udvikling og efter 2 år tage stilling til, om der kan meddeles bevilling for 8 år, eller om der evt. måtte være økonomiske forhold, der giver anledning til en fortsat begrænsning. Haderslev Kommune har vedtaget, at den almindelige lukketid er fra kl til kl I forbindelse med godkendelse af udvidet åbningstid, sker dette på vilkår, at alt personale med publikumskontakt godkendes af politiet, at autoriserede dørmænd er til stede fra kl til kl på alle de dage, hvortil tilladelsen er givet, at forretningsstedet holdes lukket fra kl til kl (eller f.eks. fra kl , såfremt tilladelsen er meddelt indtil kl ) på de dage, hvor den udvidede åbningstid har været benyttet, og at der foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. Det vil samtidig være et krav, at de pågældende virksomheder har en vis størrelse, ikke giver anledning til politimæssige problemer og fortrinsvis er beliggende i den centrale del af byen. Udeservering: Varetagelsen af opgaven omkring udeservering knytter sig hovedsagelig til Teknik- og Miljøservice, hvor der er tale om benyttelse af fortovsarealer. Tilladelser i den sammenhæng knytter sig til sikkerhedsmæssige forhold som trafik, tilstrækkelig fortovsbredde m.v. Sønderborg Kommune Byrådet har nedsat et bevillingsnævn, der ud over en repræsentant fra politiets administrationsafdeling består af en repræsentant fra lokalpolitiet i Sønderborg samt 6 medlemmer valgt af byrådet. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af Sønderborg Kommunes Fællessekretariat. Bevillingsnævnets møder afholdes efter behov, men minimum én gang hver anden måned. 20

21 Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: Ved førstegangsbevillinger meddeles bevillinger for en 2 årig periode under hensyntagen til, at der typisk er tale om nyetablering eller overtagelse af en allerede eksisterende virksomhed. Det er dog altid en konkret og individuel afgørelse. Derudover lægges der vægt på ordens-, samfunds- og ædruelighedsmæssige hensyn samt ansøgerens økonomiske forhold. Overholdelse af lokalplan og miljølovgivning er ligeledes et kriterium for meddelelse af bevilling. Begrænsninger og betingelser: Bevillingsnævnet kan efter en konkret vurdering af virksomhedens karakter og beliggenhed give tilladelse til udvidet åbningstid. Derudover stilles der krav om autoriserede dørmænd ved 05-bevillinger samt videoovervågning. Udeservering: Sønderborg kommune har et regulativ for udeservering. Ansøgningerne behandles af Veje og Trafik. Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen har nedsat et bevillingsnævn sammensat af politidirektøren og 5 repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnet holder som hovedregel møde hver anden måned og/eller efter behov. Der er ikke offentlig adgang til møderne. Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger: Bevillingsmyndigheden kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende overordnede retningslinier: - at der ikke ændres driftsform (fra diskotek til andet eller lignende) eller sker udvidelse uden bevillingsmyndighedens godkendelse, - at der ikke sker ændringer i ejerforholdet for anparter eller i ledelsen af selskabet, herunder at interessentskabet mellem de oprindelige parter til stadighed består. Hvis der er tale om en ny bevilling, kan bevillingen efter et konkret skøn f.eks. tidsbegrænses til 2 år. Bevillingen kan endvidere efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles krav om gode lokalemæssige forhold, hvor der er mulighed for spisning eller en vis underholdning. Bevillingen kan også begrænses i tid, f.eks. til alene at gælde sommermånederne, ligesom der kan stilles krav om, at bevillingshaveren har bopæl i eller i nærheden af den kommune, hvor restauranten ligger. 21

22 Til restaurationer, kantiner og lignende på kursussteder, skoler med mere med betydelig afstand til omkringliggende beboelse fastsættes der ingen begrænsninger. Til kursussteder, skoler og lignende kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medarbejdere og elever på institutioner. Til private og selvejende haller med særskilte selskabslokaler fastsættes der ingen specielle begrænsninger. Til de kommunale haller uden selskabslokaler kan bevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer. Til restaurationer bortset fra diskoteker med betydelig afstand til omkringliggende beboelse fastsættes er ingen specielle begrænsninger. Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Begrænsninger og betingelser: Til diskoteker og dansesteder gives der kun alkoholbevilling på særlige vilkår og betingelser, herunder - at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster fra kl til lukketid, - at der ikke må serveres stærke drikke for unge under 18 år ved sluttede/lukkede selskaber ( 29, stk. 5), - at der sker videoovervågning af f.eks. indgang og/eller andre relevante områder i restauranten, at båndene opbevares i minimum 14 dage, og at disse på forlangende udleveres uredigerede til politiet, - at alle personalegrupper, der er beskæftiget i restauranten, skal være godkendt af politiet, - at der anvendes dørmænd, der er autoriseret af politiet, senest fra kl til lukketid, - at personalet skal tydeliggøres ved en form for uniformering, og at denne alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde, - krav om støjmålingsattester fra akkrediterede laboratorier, samt at lydniveau holdes indenfor bestemte grænser, og - at der skal være en ansvarlig ansat over 25 år til stede ved bevillingshavers/bestyrers fravær. Udeservering: Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed eller en detailbutik, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der indsendes en særskilt ansøgning herom til Tønder Kommune, der indhenter udtalelse fra Teknisk Forvaltning og af ordensmæssige forhold fra lokalpolitiet i Tønder. En tilladelse til udendørs servering gives bl.a. på vilkår, at der ikke må spilles musik udendørs efter kl , og at der ikke må serveres udendørs efter kl

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere