Strategisk regnskabsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

2 Abstract This bachelor thesis is a strategic and financial analysis of Carlsberg Group and is carried out by the following problem statement: How well has Carlsberg Group dealt with the factors affecting the company in 2008 and how has the company been affected by the financial crisis. What effect do special items have on the transparency and result? How attractive is Carlsberg currently as an investment object? The purpose of the thesis is to make the annual report more clear and approachable for a potential private investor. The strategic analysis is based on the PEST analysis to try and identify the significant factors that have affected Carlsberg in 2008 and how they have coped with these factors. At the same time it is evaluated how Carlsberg is affected by the financial crisis. As a part of this analysis it is also evaluated whether Carlsberg still has a strategy that is appropriate regarding their current situation. In the second part of the thesis the purpose is to account for extraordinary items as referred to in the Danish account act and special items referred to IAS 1. This is done in order to point out the difference between the two different standards and at the same time point out the advantage of including special items in the annual report instead of extraordinary items. Again, Carlsberg is used as an example to analyze the special items announced in the annual report. To create an alternative to the approach chosen by Carlsberg, Mærsk is used as an example. The example hereby show how they are dealing with items, that could be a candidate to a special items under certain circumstances discussed in the text. The result of the thesis is that Carlsberg among others had been affected by factors such as the smoking ban in Great Britain, the financial crisis has caused that many bars and restaurants has closed and at the same time they are keeping an eye on the development in the different exchange rates, because they may have a negative effect on Carlsbergs result, since they report in DKK. Besides from that, Carlsberg is having different support strategies that seems appropriate in the current situation and that they are still following a suitable strategy that may lead them to their goals and ambitions. The advantage of having special items rather than extraordinary is that the special items are a part of the ordinary results which gives a better transparency for the private investor. To give a more accurate illustration of Carlsbergs operating profit the special items is included in the main activities and this has a

3 negative effect on the financial ratios. In spite of this Carlsberg still presents strong financial ratios and is in the thesis recommended as an investment object.

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning s Hovedspørgsmål/Problemstilling s Undersøgelsesspørgsmål s Begrebsafklaring s Afgrænsning s Model og metodevalg s Struktur s Præsentation af Carlsberg s Carlsbergs strategi s Ambitioner og målsætninger s Markedsbeskrivelse s Nord og Vesteuropa s Østeuropa s Asien s Den strategiske analyse s PEST analysen s Political s Economical s Socio Cultural s Technological s Kritik af PEST analysen s Opsamling s Regnskabsanalyse s Redegørelse for regnskabsreglernes gyldighed s.25

5 4.2 Behandling af særlige og ekstraordinære poster s Redegørelse for ekstraordinære poster iht. ÅRL og RV3 s Redegørelse for og diskussion af særlige poster iht. IAS 1 s Sammenligning af ÅRL og IFRS angående særlige poster s Carlsbergs særlige poster s Redegørelse for brugen af nøgletal s årsoversigten s Nøgletallene for Carlsberg s Perspektivering til Mærsk s Opsamling s Anbefaling s Vurdering af resultater s Konklusion s.43 Litteraturliste Bilag 1 Bilag 2

6 1.0 INDLEDNING I sidste kvartal af 2008 satte finanskrisen for alvor sine spor, og prisen på Carlsbergs B aktier faldt kraftigt. I maj 2008 toppede aktien med en værdi på 565,86 kr., men har siden været nedadgående. I slutningen af september begyndte aktien sit kraftige fald og var stadig lav ved udgangen af 2008 med en værdi på ca. 175 (Børsen, 2009). Mange virksomheder har været påvirket af finanskrisen i højere eller lavere grad, men samtidig er der mange faktorer, der har indflydelse, og derfor kan der være flere årsager til faldet i aktiekursen. Det er ikke kun én bestemt sektor der har været ramt, men derimod er markeder verden over blevet påvirket på forskellig vis, og mange har haft forskellige teorier om, hvordan krisen opstod. For at sikre sin virksomhed er det derfor vigtigt at have en strategi der passer til situationen og på den måde forsøge at komme igennem krisen uden alt for store tab. For private investorer kan det være svært at bedømme, hvorvidt en virksomhed er et interessant investeringsobjekt, hvis der udelukkende lægges vægt på kursen og udviklingen i denne. For at bedømme virksomheden yderligere er en årsrapport et godt utryk for hvordan virksomheden har klaret sig i det forløbne år, og hvad forventningerne er til den kommende periode. En årsrapport kan, især for den private investor, være svær at læse og det kan derfor være svært at afdække de faktorer, der har indflydelse og dermed danner grundlag for udsving i aktiekursen. Et meget interessant emne netop i årsrapporten er klassificeringen af særlige og ekstraordinære poster. Disse poster kan påvirke resultatet og gennemsigtigheden af regnskabet, da posterne ikke er indregnet som en del af det primære resultat. Det kan derfor være svært at vurdere hvad disse poster dækker over, og derfor synes det spændende at undersøge, hvor stor påvirkning særlige og ekstraordinære poster kan have på regnskabet. Denne opgave er primært skrevet for den private investor, og har til formål at gøre dele af Carlsbergs regnskab mere overskueligt og lettere tilgængeligt. 1

7 1.1 HOVEDSPØRGSMÅL/PROBLEMSTILLING Grundet faldet i kursen på Carlsbergs B aktie, synes det interessant at afdække årsagen hertil. Det kunne især være interessant at undersøge i hvor høj grad Carlsberg har været mærket af finanskrisen, og hvilke konsekvenser det kan få. Herudover er det også interessant at se nærmere på, hvilke elementer der ellers påvirker Carlsberg i deres ageren på forskellige markeder. Samtidig forsøger Carlsberg at tage højde for hvilke faktorer der kan være en eventuel påvirkning i fremtiden. Gennemsigtigheden i et regnskab kan ofte være svær at vurdere. Et af de steder det kan være svært at fortolke, er posteringer, der er klassificeret som ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven og dansk regnskabsvejledning, og poster klassificeret som særlige poster i henhold til IFRS. Det interessant er, at Carlsberg har håndteret dette på en særlig måde og specificeret de særlige poster i en note, og samtidig har lavet en oversigt over, hvorledes disse poster havde været fordelt, hvis de havde været en del af det primære resultat (Carlsberg2008 s. 85). Derfor synes det spændende at afdække, hvorledes nøgletallene havde set ud, hvis disse poster havde stået under primær drift. Baggrunden for disse spekulationer har mundet ud i følgende problemstilling: Hvordan har Carlsberg klaret sig i 2008 og hvorledes har virksomheden været påvirket af finanskrisen? Hvilken effekt har de særlige poster på regnskabets gennemsigtighed og resultat? Hvor attraktiv er Carlsberg på nuværende tidspunkt som investeringsprojekt? 2

8 1.2 UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL For at besvare ovenstående problemstilling er der opstillet en række undersøgelsesspørgsmål. Spørgsmålene er formuleret på baggrund af hypoteser, der menes at kunne have indflydelse på resultatet af analysen. Hvilke faktorer er vigtige at tage højde for i Carlsbergs regnskab for 2008? Hvorledes passer Carlsbergs strategi til deres nuværende situation? Hvad definerer en ekstraordinær post i henhold til ÅRL og RV3 og en særlig post i henhold til IFRS? Hvilken indvirkning har de særlige poster på regnskabet og på Carlsbergs resultat? Hvilken forskel gør det at have særlige poster frem for ekstraordinære? Hvilken effekt har det på nøgletallene, hvis særlige poster var fordelt på driften? 1.3 BEGREBSAFKLARING Carlsberg Group vil blive benævnt Carlsberg gennem hele opgaven. Hvis der er tale om moderselskabet vil dette blive benævnt Carlsberg A/S og datterselskaber hørende herunder vil blive nævnt ved fulde navn og som hørende under Carlsberg Group. Årsregnskabsloven vil gennem hele opgaven blive benævnt med forkortelsen ÅRL, den danske regnskabsvejledning vil blive omtalt som RV og de internationale regnskabsstander benævnes IFRS. Der vil I opgaven blive skelnet mellem off trade og on trade handel. On trade er salg af drikkevarer i restaurationsbranchen på de mange forskellige beværtninger, hvorimod off trade er detailsalg. 3

9 Kilder angives i parentes og indgår som en del af teksten. I litteraturlisten er det fulde navn på kilden angivet, samt hvilken forkortelse der dækker over den angivne kilde. 1.4 AFGRÆNSNING Denne opgave er skrevet ud fra litteratur, der er offentligt tilgængeligt. Dette er gjort for at skabe det mest retvisende billede for den private investor. Opgaven bygger på Carlsbergs nuværende situation, og vil tage udgangspunkt i ledelsesberetningen og regnskab i årsrapporten fra 2008, samt på forskellige artikler og andet tilgængeligt materiale af nyere dato. Med dette menes der materiale fra året 2008, samt begyndelsen af Materialeindsamlingen har fundet sted indtil 27/4 2009, og der vil derfor ikke være brugt materiale offentliggjort efter denne dato. Carlsbergs aktier er delt op i A og B aktier. Forskellen på de to aktier er, hvor mange stemmer hver aktie giver, da de hver har samme pålydende værdi, nemlig 20 kr. En a aktie giver 20 stemmer, mens en b aktie kun giver 2 stemmer. Udover det er der flere B aktier i omløb end der er A aktier. Da denne opgave fokuserer på Carlsberg set fra den private investors synspunkt, er der valgt at sætte fokus på B aktien, da det menes at være den foretrukne for den private investor. Til at bedømme hvorledes Carlsberg har klaret sig i 2008 vil der blive taget udgangspunkt i deres årsrapport og undersøgt hvilke faktorer der har været lagt vægt på samt analyse af de særlige poster. Der vil være fokus på de overordnede resultater og hvordan disse er fremkommet. Da det ønskes at sætte fokus på, hvordan Carlsberg har været påvirket af finanskrisen er der især inddraget forhold, der synes at have en effekt udledt af denne. Der vil blive kommenteret på nøgletal beregnet i årsrapporten, men der vil ikke blive beregnet yderligere nøgletal, da der vil være fokus på særlige poster og effekten af disse på de allerede beregnede nøgletal. Til den strategiske analyse er udvalgt elementer, der menes at kunne have en positiv eller negativ effekt for Carlsberg. Til analysen omhandlende nøgletal og særlige poster er der lagt vægt på få nøgletal, der synes interessante for den private investor og som derfor er nøgletal, der er 4

10 offentliggjort i Carlsbergs årsrapport. Det kan virke som en meget simpel analyse, men er gjort for at skabe det bedst mulige overblik og grundlag for en privat investor. I hovedspørgsmålet er der defineret et ønske om at give en anbefaling af Carlsberg som investeringsobjekt på nuværende tidspunkt. Det ønskes at gøre dette ud fra en analyse af de særlige poster, der optræder i Carlsbergs regnskab. I denne opgave inddrages der nøgletal, men ikke i det omfang man sædvanligvis ser forud for en anbefaling. De nøgletal der vil blive inddraget i denne opgave er de, der kræves præsenteret i ledelsesberetningen, jf. ÅRL, IFRS og OFA og som påvirkes af de særlige poster. Disse nøgletal er valgt, da det er disse, der er umiddelbart tilgængelige for den private investor. De parametre, der derfor anbefales ud fra, er de tilgængelige nøgletal og styrken i Carlsbergs regnskab vurderet ud fra brugervenligheden og de særlige poster. Carlsberg er på nuværende tidspunkt også indblandet i ejendomshandel, men i denne opgave vil der kun blive set på Carlsbergs egenskaber som bryggerigruppe. Der vil derfor være fokus på aktiviteter og markeder, der kan relateres til salg og produktion af drikkevarer. 1.5 MODEL OG METODEVALG PEST analysen er en omverdensanalyse, der afdækker politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer. Formålet er at afdække de faktorer, der har væsentlig indflydelse på virksomheden og dermed afdække på hvilke områder, der er muligheder og på hvilke der er trusler. PEST analysen findes også i en udvidet udgave, nemlig PESTEL, hvor Environmental og Legal er inkluderet. Dette er fravalgt i denne opgave, da det er vurderet, at miljømæssige aspekter ikke har væsentlig indflydelse på Carlsbergs resultater. De lovmæssige aspekter er i denne analyse reguleret under Political, da denne synes at kunne dække begge kategorier. PEST analysen er udført ud fra koncernregnskabets ledelsesberetning og der er ikke udført en separat analyse for hvert marked. De forhold der gør sig gældende på de enkelte markeder eller 5

11 regioner vil blive fremhævet i analysen, og vil være en del af den overordnede analyse for Carlsberg gruppen som helhed. Analysen er udført med udgangspunkt i Carlsbergs årsrapport og forskellige artikler, for at give et stærkere og mere nuanceret billede af Carlsberg og virksomhedens måde at opstille årsrapporten på. I opgaven er der valgt at sætte fokus på særlige poster og hvilke forhold, der påvirker regnskabet. Da Carlsberg, som mange andre, i 4. kvartal har været påvirket af finanskrisen er det valgt at sætte fokus på, hvilke kræfter der havde haft stærkest påvirkning på Carlsberg, og derfor er PEST analysen valgt. Five forces kunne også være interessant at bruge, da den afdækker konkurrencesituationen samt attraktiviteten i branchen, men er ikke valgt i denne opgave, da der er sat fokus på omverdenens påvirkning og ikke konkurrencesituationen på markedet. Udover det er Porters five forces ofte en model der bruges ved udarbejdelse af strategier, da den kan være med til at afdække, hvilke faktorer der skal tages højde for med henblik på udvikling af en strategi, der skal bruges i fremtiden. Dette er ikke hovedproblematikken i denne opgave, og derfor er den ikke medtaget. Der vil udelukkende blive taget stilling til, hvorvidt Carlsbergs strategi er den bedst egnede ud fra de faktorer der bliver analyseret i PEST analysen. I maj og juni 2008 blev der tilført ca. 30 mia. kr. i aktiekapital ved en såkaldt aktieemission. De nøgletal der er beregnet i årsrapporten fra 2008 er derfor tilpasset det nye antal aktier, og vil derfor afvige fra de tilsvarende tal, der er beregnet i årsrapporten fra Udregning og analyse af nøgletal er derfor taget fra årsrapporten fra Til at kommentere og beregne de nøgletal, der findes nødvendige for den videre analyse, vil der blive taget udgangspunkt i vejledningen fra danske finansanalytikeres forening fra Dog skal der taget højde for, at Carlsberg har behandlet visse nøgletal, der ikke er med i vejledningen 6

12 (Carlsberg2008, note 41), og de er derfor forsøgt udregnet på baggrund af de retningslinjer for udregning, som Carlsberg har oplyst. I det omfang det ikke er muligt at gengive de korrekte nøgletal, vil der blive redegjort for dette. De nøgletal der vil være sat fokus på i forhold til analysen omkring særlige poster er følgende: Overskudsgraden, afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) samt gæld/resultat af primær drift før af og nedskrivninger. Analysen omhandlende ekstraordinære poster og særlige poster, vil tage udgangspunkt i ÅRL 30, RV3 og IAS 1. Redegørelsen for disse vil danne baggrund for sammenligning af disse regelsæt og vil derefter blive brugt til analyse af Carlsbergs særlige poster. 1.6 STRUKTUR Opgaven er opbygget på følgende måde: Der startes med en præsentation af Carlsberg i kapitel 2. Målet med dette afsnit er at redegøre for Carlsbergs baggrund og nuværende position med henblik på strategi, ambitioner og målsætninger. Herudover præsenteres de tre regioner, hvorpå Carlsberg har aktiviteter, der bidrager til resultatet. Kapitel 3 omhandler den strategiske del af opgaven og indeholder PEST analysen. Denne skal være med til at afdække, hvilke faktorer, der har påvirket Carlsberg i 2008 og vil også indeholde en kritik af analysen og en opsamling. Kapitel 4 er regnskabsanalysen med henblik på redegørelse for ekstraordinære og særlige poster, analyse af Carlsberg særlige poster og redegørelse for brugen af nøgletal. Der vil også blive analyseret på specifikke nøgletal for Carlsberg, da de er påvirket af Carlsbergs særlige poster. For at opsætte et alternativ til Carlsbergs særlige poster er der lavet en perspektivering til Mærsk og dennes regnskab fra Kapitel 5 vil være en anbefaling af Carlsberg som investeringsprojekt og en vurdering af brugbarheden af opgaven og de resultater, der er fundet frem til. 7

13 Slutteligt vil der blive konkluderet på den i indledningen fremsatte problemstilling. 2.0 PRÆSENTATION AF CARLSBERG Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J. C. Jacobsen og er i dag en af verdens førende bryggerigrupper, med bryggerier i mange lande verden over. (Carlsberg2008, s. 17) Carlsberg består af moderselskabet Carlsberg A/S, der har mange forskellige datterselskaber verden over. Disse er 100 % eller delvist ejet af Carlsberg A/S, og dette gør, at Carlsberg er stærkt repræsenteret på mange forskellige markeder. Carlsberg A/S er opstillet på Københavns fondsbørs og ejet af mange forskellige investorer verden over. 73 % af stemmerne og 30 % af aktiekapitalen i Carlsberg A/S var i slutningen af 2008 ejet af Carlsbergfondet, (Carlsberg2008, s.59) der blev stiftet af grundlæggeren, for at støtte bryggeriet og dermed også have mulighed for hele tiden at forske og udvikle nye ideer. Carlsberg er nu det 4. største bryggeri i verden (Carlsberg2008. s. 4) og solgte i ,8 mio. hektoliter øl og 22,3 mio. hektoliter læskedrikke (Carlsberg2008, s. 9) Carlsberg opererer og distribueres på mange forskellige markeder i verden(carlsberg2008, s.17) og har valgt at sætte fokus på Asien, Øst Nord og Vesteuropa, da disse er regioner, hvor de har udviklet kompetencer til at konkurrere med de lokale og internationale bryggerier. Et af de mere kendte produkter i Carlsbergs portefølje er Carlsberg Pilsner, der markedsføres og af mange kendes som Probably the best beer in the world!. I Danmark er denne samt Grøn Tuborg to af de mest almindelige og kendte mærker, der forhandles hos utrolig mange detailhandlere, men også mange steder i restaurationsbranchen. Carlsberg er ikke kun forhandler af øl, men er i de senere år i stigende grad også begyndt at producere andre drikke, så de, der ikke drikker øl også har et udvalg i Carlsbergs produkter. I foråret 2008 blev ciderdrikken Somersby æble cider lanceret med stor succes. Efterfølgende er Somersby pære cider blevet frigivet i marts 2009, og Somersby står stærkt på markedet for cider. Mange vil sikkert blive overraskede over, hvor mange forskellige 8

14 drikkevarer der er inkluderet i Carlsbergs portefølje, blandt dem kan nævnes Minute maid juice, Cocio og Nestea. Udover disse produkter er Carlsberg distributør for Coca Cola i Danmark og står derfor for salget af mange varianter af læskedrikke produceret af Coca Cola. Carlsberg overtog i 1992 aktiemajoriteten i firmaet Dadeko A/S, der indtil da havde varetaget salget af Coca Cola i Danmark. Carlsberg står derfor for aftapning og salg af Coca Colas produkter på det danske marked (Coca Cola, 2009). Endnu et produkt Carlsberg er producent af er Carlsberg Kildevæld, kildevand til salg på flasker i forskellige varianter. For at følge konkurrencen på de forskellige markeder forsøger Carlsberg hele tiden at udvikle og producere mange forskellige produkter, så der er noget for enhver smag. På hvert marked har Carlsberg tilpasset deres produktportefølje, så det er en kombination af både nationale og internationale mærker for at styrke porteføljen. I Europa ligger det russiske mærke Baltika nr. 1 på listen over de ti største mærker og desuden ligger også franske Kronenburg, Carlsberg Pilsner og Tuborg blandt de største. Carlsberg har i deres regnskab for 2008 en linje kaldet særlige poster, der indeholder forskellige indtægter og omkostninger af særlig karakter. Dertil er tilknyttet en note i regnskabet, der demonstrerer hvad de særlige poster dækker over. Carlsberg har samtidig lavet et alternativ til, hvilke poster i den primære drift de særlige poster alternativt ville have tilhørt, hvis de var klassificeret som en del af den primære drift. Carlsberg overtog i 2008 bryggeriet Scottish & Newcastle og har i 2008 været præget af dette på flere områder. Overtagelsen af bryggeriet har medført fuld overtagelse af den i forvejen delvist ejede bryggerigruppe Baltic Bevererages holding (BBH). 9

15 2.1 CARLSBERGS STRATEGI Carlsberg er en utrolig stor virksomhed og med mange forskellige markeder i forskellige regioner er det vigtigt at have en strategi, der er tilpasset de forskellige markeder for at opnå det optimale salg. Nogle markeder kan være meget forskellige og kræver derfor en særligt tilpasset strategi, hvor andre markeder kan have fælles træk og dermed delvist samme strategi. En strategi er planlægning på langt sigt, hvor man opstiller en række måder, hvorpå man ønsker at nå et givent mål. For at nå målet, er det vigtigt at have en strategi for at lede virksomheden i den rigtige retning, og på den måde finde de bedst egnede værktøjer til at nå målet. Carlsberg formulerer formålet med deres strategi således: Carlsberg s strategy is focused on value creation and expansion. (CarlsStrategi) Måden det skal gøres på er ved at øge indtjeningen og samtidig finde skjulte aktiver, der kan tilføre virksomheden værdi. Carlsberg har fire strategier, der skal hjælpe med at udføre dette. De fire strategier er følgende: Step Change Innovation, Kommerciel eksekvering, Effektivisering og Winning Behaviours. Disse fire strategier har hver sit fokusområde, men har overordnet et mål om at effektivisere på flere forskellige områder, aflæse forbrugerne, lancere nye produkter og samtidig videreudvikle og endelig at styrke ledere og medarbejdere og på den måde udnytte viden og ideer. Alt dette skal være med til at gøre Carlsberg stærkere og opnå de mål og ambitioner der er sat op for virksomheden. Carlsberg vil gerne udvide deres markeder yderligere, enten ved hjælp af vækst på eksisterende markeder eller indtræden på nye markeder. Fordi Carlsberg allerede kender deres nuværende regioner vil de gerne koncentrere sig om disse og forsøge at blive markedsledere på så mange markeder som muligt. Der er stadig delmarkeder i regionerne, hvor Carlsberg endnu ikke er gået ind, men hvor der kunne være mulighed for vækst. For at støtte den overordnede strategi har Carlsberg forskellige støttestrategier, der skal være med til at implementere og udføre strategien i praksis og dermed nå målet. Der vil blive gjort rede for de enkelte regioners strategier og fokusområder i afsnit

16 2.2 AMBITIONER OG MÅLSÆTNINGER For enhver virksomhed er det vigtigt at have defineret hvilke ambitioner og målsætninger man ønsker at opfylde for dermed at vælge den rigtige strategi. Det er vigtigt at have dette afklaret, da man efter valg af strategi skal finde værktøjer til understøttelse af valget. For en stor virksomhed som Carlsberg, kan der være flere forskellige mål og strategier, alt afhængigt af hvilket marked de opererer på, men samtidig har de også et mål, der er overordnet for hele koncernen. Målsætningen for Carlsberg er at: Opbygge den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed og Være en betydelig spiller på de markeder, hvor vi vælger at konkurrere (Carlsberg2008, s. 20). Samtidig er ambitionen for 2009 at skabe værdi for alle aktionærer og alle øvrige stakeholders. På længere sigt vil Carlsberg gerne kunne stå som nr. 1 på alle de markeder, hvorpå de opererer. På mange af de nuværende markeder er Carlsberg en stærk nummer to eller længere nede på listen, men på sigt vil de gerne kæmpe sig op som værende førende på alle markeder.»vi stræber efter at være markedsleder på alle de markeder, hvor vi vælger at gå ind i konkurrencen. Det er min klare ambition, og jeg tror, at vi allerede i min formandstid vil nå en position som nummer ét på endnu flere markeder. Der vil omvendt fortsat være store markeder, som vi ser helt bort fra,«siger Povl Krogsgaard Larsen i en artikel til business.dk. (Lassen, 2009) Dette viser, at Carlsberg vælger at fokusere på de allerede eksisterende markeder og har en ambition om at stå stærkest på endnu flere markeder end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Der er samtidig sat fokus på de tre regioner, Nord Vesteuropa, Øst Europa og Asien, mens der ses bort fra andre store markeder, f.eks. har Carlsberg ikke sat fokus på en stor region som USA. 11

17 2.3 MARKEDSBESKRIVELSE Carlsberg sælger efterhånden sine produkter på mange forskellige markeder i Asien, Øst, Nord og Vesteuropa. I Nord og Vesteuropa står Carlsberg for 47 % af den samlede volumen, i Østeuropa for 43 % (Carlsberg2008, s. 1) og i Asien for 10 % af den samlede volumen. (Carlsberg2008, s. 2) I de følgende afsnit vil hver region blive beskrevet, og strategi, ambitioner og mål blive afdækket NORD OG VESTEUROPA Carlsberg har mange modne markeder i denne region, hvor væksten forventes at være konstant eller let faldende. Denne region står for ca. 62 % af Carlsbergs samlede omsætning (Carlsberg2008, Note 2) I flere af landene er Carlsberg markedsledere og i de resterende lande står de også stærkt med gode markedsandele. På det danske marked er Carlsberg en stærk nummer 1, med en markedsandel på 63 %. (Carlsberg2008, s. 17) På flere markeder i denne region er det, af egen erfaring, udbredt at drikke øl og der er ofte et bredt udvalg af forskellige mærker. I Danmark er det de færreste, der ikke drikker øl ved forskellige lejligheder og det gør sig gældende for både mænd og kvinder. Danmark er et af de lande, hvor mange kvinder også drikker øl til hverdag og til fest. Der er mange traditioner hvor øldrikning hører sig til, især er Tuborg julebryg en tradition, der er kendetegnet ved Når sneen falder den første fredag i november kl På samme måde ses Påskebryggen hvert år til påske. Til disse begivenheder er Carlsberg en synlig udbyder, da de har stærke brands netop til disse lejligheder. Et problemområde i denne region i øjeblikket er Storbritannien, hvor Carlsberg har oplevet en nedgang i ølsalget bl.a. som følge af den rygelov, der blev indført den 1. juli I regionen er målsætningen at øge konkurrenceevnen og indtjeningen, mens målet på mellemlangt sigt er en overskudsgrad på %. For yderligere at nå deres mål, har Carlsberg 12

18 oprettet et excellence program for Vesteuropa, der skal være med til at effektivisere processer og minimere deres omkostninger. Dette blev indført i 2003, og der arbejdes stadig på at skabe øget profit og bearbejde omkostninger. Carlsbergs excellence programmer skal yderligere være med til at skabe innovation, men samtidig effektivisere processer indenfor både salg, produktion og administration. (CarlsbergGroup) Der skal i det hele taget være øget effektivitet, og fokus på værdiskabelse i form af større fokus på premium segment, Innovation og Udvidelse af portefølje (Carlsberg2008, s. 28) ØSTEUROPA Carlsberg har gjort et stærkt indtog på det russiske marked med overtagelsen af Scottish & Newcastle og dermed bryggeriet Baltika, der er markedsleder i Rusland. For salget i Østeuropa udgør nettoomsætningen 32 % den samlede nettoomsætning for Carlsberg. De store konkurrenter i Rusland og Ukraine er ikke de lokale bryggerier, men derimod internationale bryggerier. Rusland er et marked med mange traditioner, med en voksende økonomi og middelklasse, der ønsker nye drikke af højere kvalitet end der tidligere har været tradition for. Derfor er mange begyndt at drikke mere øl end tidligere, og det førende mærke Baltika står stærkt og er samtidig det førende ølmærke i Europa. (Carlsberg2008 s. 19) Carlsberg opnåede fuldt ejerskab over BBH ved opkøbet af Scottish & Newcastle i 2008, og står efter opkøbet endnu stærkere på det østeuropæiske marked. Dette er et marked, hvor der fortsat er god mulighed for vækst, da mange af markederne slet ikke er modnede endnu, og nye drikkevaner er på vej i de forskellige lande. Målet for denne region er derfor at sikre en rentabel vækst og skabe en overskudsgrad på mellemlangt sigt på %. Deres strategier for at sikre rentabel vækst er blandt andet at sætte fokus på deres portefølje og produktmix og forsøge at implementere excellence programmer i denne region også. Udover det består regionen af flere små markeder, hvor man forsøger at opbygge en bedre platform for vækst. 13

19 2.3.3 ASIEN Asien er fortsat et forholdsvis nyt marked for Carlsberg, hvor der er stigende vækstrater og hvor man stadig arbejder på at etablere sig yderligere og tilkæmpe sig markedsandele. I denne region udgør nettoomsætningen ca. 6 % af den samlede nettoomsætning for hele Carlsberg. Der er flere nye markeder foruden de modnede markeder i Malaysia, Hongkong og Singapore. Der er stigende økonomisk vækst, en utrolig stor befolkning og en forbedring af indbyggernes indkomst, hvilket fra bryggeriets side forventes at have en positiv effekt på salget af Carlsbergs produkter. I hele 2008 har der været stor vækst i Asien sammenlignet med andre regioner. Asien er stadig et nyt og spirende marked med mange muligheder. Der er mange store konkurrenter, der opererer på markedet enten i form af joint ventures eller har opkøbt eksisterende bryggerier. Den stigende vækst i forbruget af øl hænger bl.a. sammen med den økonomiske vækst, der har præget Asien de seneste år (Carlsberg2008, s. 38) 3.0 DEN STRATEGISKE ANALYSE Den strategiske analyse har til formål at besvare hvilke faktorer der har været vigtige at tage højde for i 2008 og hvorvidt Carlsbergs strategi passer til den nuværende situation. Til dette bruges PEST analysen, hvorefter der vil blive lavet en opsamling, der fremhæver de faktorer der synes vigtige. 3.1 PEST ANALYSEN PEST analysen er en omverdensanalyse, hvor der gennemgås forskellige faktorer, der kan have indflydelse på virksomhedens ageren på et givent marked. Der analyseres ud fra fire forskellige kategorier; political, economical, socio cultural og technological. Ud fra de forhold man finder relevante kan man herefter bedømme, hvorvidt man følger den rette strategi eller hvilken strategi man bør følge, for at opnå mest muligt på det enkelte marked. Pest analysen kan defineres således: 14

20 PEST analyse er en checkliste for væsentlige politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forholds betydning for virksomhedens strategiudvikling (Lægaard, 2007). Det er derfor ikke en endelig løsning på, hvilke aspekter der skal med, men derimod kvalificerede bud på de forskellige forhold der kan have betydning for en given virksomhed i fremtiden. Alt afhængig af de øjne der ser, kan PEST analysen derfor have forskellig udformning POLITICAL De politiske forhold i analysen kan være ændringer og reguleringer af politiske forhold på de forskellige markeder. De forhold, der tages frem i denne kategori er forhold der indirekte eller direkte har haft indflydelse på Carlsbergs salg eller ageren på de forskellige markeder. Den 1. juli 2007 indførte Storbritannien rygeforbud, hvilket medførte nedgang i ølsalget for Carlsberg. At man ikke længere må ryge på pubberne rundt omkring i Storbritannien har haft stor indflydelse på briternes forbrug. Udover det har det britiske marked også været ramt af finanskrisen og Carlsbergs salg på det britiske ølmarked faldt i sidste kvartal i 2008 med 10 %. I detailhandlen, der ellers har været mere robust indtil videre, faldt salget med 6,5 % Det er ikke kun Storbritannien, der har været påvirket af forbuddet. Pr. 15. August 2007 er der også indført rygeforbud i Danmark, medmindre der er indrettet særlige rygerum eller serveringsarealet er under 40 kv.m. (VisitDenmark) Man frygtede, at ølsalget ville blive påvirket i samme omfang som i Storbritannien, men danskerne har ikke ladet sig påvirke i samme omfang som briterne. I de første måneder efter forbuddet var der i Danmark stor nedgang med 8 9 %, men i august 2008 var faldet nede på 3 4 % ifølge Jesper Jørgensen, adm. Direktør for Carlsberg DK (Bjerrum, 2008A) Der kan være flere forskellige årsager til, at danskerne ikke har ladet sig påvirke i så høj grad, en af 15

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og

Strategisk regnskabsanalyse og Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling Cand. Merc. Finansiering og Regnskab Institut for finansiering Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Strategic analysis and

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Værdiansættelse af Carlsberg A/S Bachelorprojekt HA almen 6. Semester Forfatter: Lene Lydiksen Beck Vejleder: Peter Brink Madsen Institut: Erhvervsøkonomisk institut Værdiansættelse af Carlsberg A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere