Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012"

Transkript

1 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober

2 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til beslutning 4. a) DONG og Maersk Energy Marketing anmodning om foretræde for Energitilsynet i forhold til klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyre-Nybro se punkt 4b b) Maersk Energy Marketing klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyra - Nybro 5. Energinet.dk opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intraday kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse 6. Årsrapport fra Enerignet.dk 2011 Sager til orientering/drøftelse 7. Overvågning af Energinet.dk s investeringer 8. Markedsovervågningsrapport nr Eventuelt I mødet deltog: Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard - Jørgensen, Jacob Holmblad, Ella Maria Bisschop-Larsen, Mogens Arndt, Anita Rønne, Lis Holst, Jørgen G. Jørgensen, Peter Skak-Iversen og Niels Erik Andersen. Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Jeppe Danø, Martin Windelin, Torben Hvidsten og Mette Munch. Punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 136 Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. 2/8

3 Punkt 2: Meddelelser fra formanden Formanden bød velkommen til nye medarbejdere. Punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren for sekretariatet Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet. Punkt 4a: DONG og Maersk Energy Marketing anmodning om foretræde for Energitilsynet i forhold til klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyre-Nybro se punkt 4b Sagsbeskrivelse I klagesagen Maersk Energy marketing A/S klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro har begge parter anmodet om foretræde for Energitilsynet. Det fremgår af Energitilsynets forretningsorden, at det er Energitilsynet, der tager stilling til anmodninger om foretræde. DONG har begrundet ønsket om foretræde med, at sagen har et uoverskueligt omfang, er kompleks og har ganske indgribende virkning over for DONG. Begrundelse Maersk har begrundet ønske om foretræde med, at i fald DONG (ved eventuel foretræde for Energitilsynet), fremkommer med nye oplysninger/kommentarer ved Energitilsynets behandling af klagen, har Maersk mulighed for at respondere på disse oplysninger/kommentarer. Partenes begrundelse for ønske om foretræde ses ikke at opfylde kravene til undtagelsesvist at kunne få foretræde, jævnfør forretningsordenens 27. Afgørelse Energitilsynet vedtog på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering ikke at efterkomme parternes anmodning om foretræde for energitilsynet. Punkt 4b: Maersk Energy Marketing klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyra - Nybro Sagsbeskrivelse Maersk Energy Marketing A/S har oktober 2011 indgivet en klage til Energitilsynet over de tariffer, som DONG Naturgas A/S har opkrævet måned for måned for transport af naturgas i opstrømsrørledningerne, som transporterer naturgas fra produktionsfelterne i Nordsøen (Tyra-platformen) til den jyske vestkyst (Nybro). Prisen ligger på ca. 10 øre/m 2 fordelt på ca. 8 øre i kapacitetsbetaling og ca. 2 øre i volumenbetaling. Maersk Energy marketing A/S finder, at tarifferne ikke bør overstige 2,77 øre/m 3 (oprindeligt 2 øre i klagen). DONG Naturgas A/S 3/8

4 finder, at selskabets tariffer opfylder betingelserne i den relevante retsakt, opstrømsbekendtgørelsen, idet selskabets opstrømstariffer ikke er højere end de gennemsnitlige tariffer i andre opstrømssystemer i Nordsøen. DONG Naturgas A/S lægger herved til grund, at Energitilsynet alene skal vurdere opstrømstarifferne i forhold til tarifferne i andre opstrømssystemer. Energitilsynet finder, at Maersk Energy Marketing A/S klage i et vist omfang kan efterkommes. For det første finder Energitilsynet, at der ved vurderingen af opstrømstariffernes rimelighed både skal tages hensyn til omkostninger (drift, investeringer og afkast) og til tarifferne i andre opstrømssystemer. Begrundelse Til at vurdere omkostningerne har Energitilsynet udarbejdet tre modeller, som tager hensyn til etableringsomkostninger, afkast og driftsomkostninger. Disse modeller peger på en tarif i størrelsesordenen 5,0-6,5 øre/m 3. Til at vurdere tarifferne i andre opstrømssystemer har Energitilsynet foretaget en omregning til transport af 1 m 2 tør naturgas én km. DONG Naturgas A/S har ved sammenligningen af egne tariffer med tarifferne blot foretaget en direkte sammenligning uden at tage hensyn til transportlængden og uden at tage hensyn til, om der er tale om tørgas eller vådgas. Energitilsynets beregninger viser, at opstrømstariffen i Tyra-Nybro skulle ligge på mellem 3,5 og maksimalt 6 øre/m 3, hvis tariffen skulle følge tarifferne i andre opstrømssystemer i Nordsøen. Sammenfattende er det Energitilsynets vurdering, at DONG Naturgas A/S opstrømstariffer i Tyra-Nybro skal ligge på mellem 5,0 og 6,5 øre/m 3 for at være rimelige. Henset til modellernes usikkerhed finder tilsynet dog, at der bør indlægges en sikkerhedsbuffer på 0,5 øre/m 3, således at der er absolut sikkerhed for, at DONG Naturgas A/S får dækket samtlige drifts- og investeringsomkostninger samt et rimeligt afkast. Energitilsynet vedtog på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering følgende: Afgørelse Punkt 5: Det meddeles jf. opstrømsbekendtgørelsens 7, stk. 4, DONG Naturgas A/S, at tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 oktober 2012 skal fastsættes i et interval mellem 5 og 7 øre/m 3 (samlet tarif) baseret på den nuværende tarifstruktur for opdeling mellem kapacitets- og volumenbetaling samt vilkår i aftalerne i øvrigt. 5. Energinet.dk opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Sagsbeskrivelse Energitilsynet godkendte den 2. juli 2010 første gang Energinet.dk s metode Reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen. Selve omfanget af Energinet.dk s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra Øst til Vest (300 MW) blev alene midlertidigt godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbin- 4/8

5 delsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges Energitilsynet til endelig godkendelse. Energinet.dk har i redegørelser redegjort for, at de negative virkninger for markedsaktørerne på intra-day markedet er begrænsede. Energinet.dk har opgjort tabet for markedsaktørerne siden idriftsættelsen af Storebæltskablet til maksimalt 3,7 mio. kr. for en 14 måneders periode. Med realistiske forudsætninger vurderer Energinet.dk, at tabet i praksis kan opgøres til ca kr. i samme periode. Energinet.dk s beregninger viser således, at der er begrænsede negative virkninger for markedsaktørerne af reservationerne Energinet.dk har i et notat fra april 2012 redegjort for, at effektivitetsgevinsten for Energinet.dk ved at foretage reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse (300 MW) skønsmæssigt kan opgøres til 18 mio. kr. pr. år. Beregningerne er baseret på erfaringer fra det første års drift og den skønnede hyppighed af ekstraordinære auktioner for køb af manuelle reserver som følge deraf. I den oprindelige business case for Storebæltsforbindelsen, der lå til grund for Energitilsynets oprindelige vurdering af reservationen i 2010, estimerede Energinet.dk, at reservationerne var en nødvendig forudsætning for en effektivitetsgevinst, der i 2012 kan opgøres til godt 90 mio. kr./år. Energinet.dk har ikke fremført, at reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse er nødvendig for opretholdelse af forsyningssikkerheden. Energitilsynet vurderer, at reservationer på forbindelser, der er bygget for at forbinde forskellige prisområder, som udgangspunkt ikke bør foretages. Begrundelse Uanset at reservationen efter det oplyste har en begrænset negativ konsekvens for markedsaktørerne og uanset den relativt korte driftsperiode, finder Energitilsynet samlet set og efter en konkret afvejning, at Energinet.dk i første omgang ikke kan opretholde adgangen til at foretage reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse. Sekretariatet for Energitilsynet lægger vægt på, at en effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr år er betydelig mindre end den effektivitetsgevinst på godt 90 mio. kr. pr år, som Energinet.dk i 2010 skønnede ville være resultatet af reservationen. Størrelsen af den beregnede effektivitetsgevinst kan ses i sammenhæng med, at Energinet.dk i henhold til selskabets årsrapport købte reserver på elområdet for 922 mio. kr. i En effektivitetsgevinst på 18 mio. kr. pr. år er efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering ikke tilstrækkelig til at begrunde det betydelige indgreb i markedskræfterne, som reservationen er udtryk for. Der er tale om en afvejning af hensyn. I denne afvejning vægter det forhold at gevinsten udgør en i relation til det samlede indkøb af reserver beskeden omkostning på 18 mio. kr./år tungt. Da dette beløb imidlertid bl.a. er betinget af en pris på 300 kr. pr. MWh på ekstraordinære auktioner for manuelle reserver i Vestdanmark, vil en prisstigning på reservekraftmarkedet automatisk medføre en øget gevinst af reservationen. I al den tid, hvor Storebæltsforbindelsen har været i drift, har Energinet.dk haft tilladelse til at reservere. De ovenstående beregninger vedrørende omkostninger for markedet (ved reservation) og omkostninger for Energinet.dk (uden 5/8

6 reservation) hviler alene på antagelser, som Energinet.dk foretager. Det har ikke været muligt at inddrage markedsaktørerne i disse beregninger, da der er tale om følsomme oplysninger. Såfremt reservationen opretholdes vil de data, der skal lægges til grund ved en endelig godkendelse igen hvile på antagelsen om Energinet.dk s hypotetiske ekstra udgifter til regulerkraft og antagelser om markedstab. Såfremt reservationerne afskaffes i en periode, vil der være data, der belyser konsekvensen ved afskaffelse af reservationen. Disse data vil være baseret på faktiske oplysninger og ikke på antagelser. Energinet.dk kan således præcist opgøre, hvilke omkostninger selskabet har til opkøb af ekstra regulerkraft i Vestdanmark, ligesom der vil kunne fremskaffes data for markedsaktørernes benyttelse af Storebæltskablet på intra-day markedet. Det er i den forbindelse Energitilsynets vurdering, at Energinet.dk ved en ophævelse af reservationen ikke pålægges irreversible omkostninger ved erhvervelsen af nødvendige balanceringsværktøjer til Vestdanmark. Energitilsynet vedtog på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering følgende: Afgørelse Energinet.dk s reservationen af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest kan i medfør af 73a i Elforsyningsloven jf. LBK nr. 516 ikke opretholdes. Afgørelsen træder i kraft 1. januar Energitilsynet tilkendegav på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering: Tilkendegivelse Efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks økonomi. Punkt 6: Årsrapport fra Energinet.dk 2011 Energitilsynet varetager den økonomiske regulering af Energinet.dk, der skal sikre selskabet dækning for nødvendige omkostninger ved en effektiv drift samt en forrentning, der er tilstrækkelig til at sikre realværdien af selskabets grundkapital. Sagsbeskrivelse Energinet.dk anmeldte den 3. maj 2012 selskabets årsrapport for 2011, der er selskabets 7. regnskabsår. Selskabet har herudover efterfølgende indsendt yderligere oplysninger og notater. Energitilsynets gennemgang af årsrapporten og den løbende dialog med Energinet.dk har dannet grundlag for at tage en række emner op til nærmere vurdering udover den årlige opgørelse af selskabets over-/underdækninger og forrentning samt oversigter mv. over henlagte samkøringsindtægter og EU-tilskud 6/8

7 til investeringer: fvikling af akkumuleret overdækning i gastransmission Ændring af pristalsregulering for Energinet.dk Tilsyn med udviklingen i Energinet.dks effektivitet Energitilsynet har ikke korrektioner til opgørelserne af over-/underdækning (differencer) på Energinet.dks forskellige forretningssegmenter eller til opgørelsen af selskabets forrentning i 2011, og tager selskabets oversigter mv. over henlagte samkøringsindtægter og EU-tilskud til investeringer til efterretning. I forhold til afviklingen af differencerne har Energinet.dks anmodet om at få tilladelse til ekstraordinært at hensætte den akkumulerede overdækning på gasområdet som langfristet gæld til forbrugerne, der afvikles hen over gastransmissionssystemets levertid. Baggrunden for ønsket er, at den akkumulerede overdækning på gassegmentet har et omfang, der vil have meget stor indvirkning (i nedadgående retning) på transmissionstarifferne i afviklingsperioden samtidig med, at der på lidt længere sigt forventes stigende tariffer som følge af faldende gasforbrug mv. Energitilsynet vurderer ikke, at den foreslåede afviklingsmetode kan godkendes, idet reguleringens hovedregel er, at differencer skal afvikles snarest muligt og senest i næstfølgende regnskabsår. En afviklingsperiode på 40 år er derfor ikke forenelig med den økonomiske regulering. Begrundelse Energitilsynet vurderer endvidere, at det af hensyn til den fremtidige tarifudvikling bør undgås, at der opbygges en tilsvarende overdækning på gasområdet. Energitilsynet tilkendegiver derfor, at Energinet.dk i den fremtidige tariffastsættelse bør tages udgangspunkt i en afvikling af eventuelle differencer i næstfølgende regnskabsår. Ønskes en anden afviklingsprofil skal dette forelægges Energitilsynet inden tariffastsættelsen. I relation til fastlæggelsen af Energinet.dks forrentning har selskabet rejst ønske om, at anvende den pristalsreguleringsmetode, som Energitilsynet offentliggjorde i december Baggrunden for hele spørgsmålet er, at Danmarks Statistik i 2008 ændrede de pristal, der lå til grund for fastlæggelsen af Energinet.dks forrentning. Ændringen betød, at man ikke umiddelbart kunne sammenligne de gamle og de nye pristal. Energinet.dk har derfor hidtil fremskrevet de gamle pristal med udviklingen i de nye. Energitilsynet vurderer, at det er i fuld overensstemmelse med den økonomiske regulering af Energinet.dk, at selskabet anvender de prisindeks, Energitilsynet udmelder. Tilsynet vurderer samtidig, at dette også vil give større sikkerhed i fastlæggelsen af forrentning fremover. Energitilsynet har i de senere år haft øget fokus på Energinet.dks effektivitet. I forbindelse med forelæggelsen af årsrapport 2011 har Energinet.dks også redegjort for selskabets effektiviseringstiltag mv. Det fremgår af materialet, at Energinet.dk i perioden har haft en årlig reduktion af drifts- og administrationsomkostninger på 9 %, på systemydelser (el) 4 % og på omkostninger til nødforsyning (gas) 9 %. Materialet viser også, at Energinet.dk deltager i flere frivillige benchmarks med andre europæiske transmissionsselskaber ligesom selskabet deltager i den kommende internationale benchmark af el- 7/8

8 transmissionsselskaber som en række europæiske regulatorer (herunder Energitilsynet) har iværksat. Resultaterne heraf forventes i sommeren Afgørelse Energitilsynet vedtog på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering følgende: at Energitilsynet ikke har korrektioner til selskabets årsrapport 2011, jf. BEK af 21. september 2006, 11, stk.4, at meddele Energinet.dk, at Energitilsynet ikke kan godkende Energinet.dks forslag til metode for afvikling af akkumuleret overdækning på gassegmentet. Overdækning skal afvikles over en tre-årig periode, jf. BEK af 21. september 2006, 7, stk. 2. Tilkendegivelse Energitilsynet tilkendegav på baggrund af sekretariatets fremstilling og vurdering: At udgangspunktet for tilbageførsel af differencer er reguleringens hovedregel om tilbageførsel snarest muligt og senest i næstfølgende regnskabsår, jf. BEK af 21. september 2006, 7, stk. 1. Hvis energinet.dk ønsker en længere afviklingsperiode for en difference på gassegmentet, skal dette i hvert tilfælde godkendes/forelægges Energitilsynet inden tariffastsættelsen. Punkt 7: Overvågning af Energinet.dk s investeringer Jeppe Danø orienterede. Punkt 8: Markedsovervågningsrapport nr. 2 Jeppe Danø orienterede. Fremover vil Markedsovervågningsrapporten blive vedlagt sammen med Meddelelser fra Sekretariatet. Punkt 9: Eventuelt Næste møde afholdes tirsdag den 27. november 2012 kl /8

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere