Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Hovedtal og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Bilag Bilag 1: Licensoversigt Bilag 2: Licenskort NUNAOIL A/S ÅRSRAPPORT 2012 Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Mail: 2 Fotos: Coverfoto Mærsk, indsamling af 3D-seismik i Baffin Bugten, øvrige billeder NUNAOIL. Grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk, Marts 2013

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for NUNAOIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 18. februar 2013 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Kaare Hagemann Formand Frank Dinhoff Pedersen Næstformand Lida Skifte Lennert Tine Pars Peter Helmer Steen 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionæren i NUNAOIL A/S Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for NUNAOIL A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 18. februar 2013 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer 4 Knud Østergaard statsautoriseret revisor

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Kaare Hagemann, Åsvinget 4, 3 tv., 2665 Vallensbæk Strand, Formand. Frank Dinhoff Pedersen, Munkerudåsen 10B, 1165 Oslo, Næstformand. Lida Skifte Lennert, Rue D alon 73, 1040 Bruxelles. Tine Pars, Saqqarlernut 6, 3900 Nuuk. Peter Helmer Steen, Åtoften 27, Nivå. Direktion Hans Kristian Olsen, Isaajap Aqqutaa 28, 3900 Nuuk. Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. april

6 Hovedtal og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i %: *) Overskudsgrad 5,0 47,3 Soliditetsgrad 68,7 80,1 69,6 86,2 92,5 Forrentning af egenkapitalen 2,0 25,6 0,0 2,3 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 6

7 7

8 Redegørelse til Inatsisartut Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse, og er samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetning 2012 Ledelsesberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket i Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber fra august 2011 og Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber fra december Ledelsesberetningen tager endvidere hensyn til udmeldinger og ønsker fra Grønlands Selvstyre som ejer. NUNAOILs forretningsområde NUNAOIL A/S (herefter NUNAOIL) er Grønlands nationale olieselskab, der er ejet af Grønlands Selvstyre. NUNAOIL varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i alle tilladelser (herefter licenser) til efterforskning og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Grønland og medvirker til udviklingen af opgaver i forlængelse heraf. Inden for de seneste år har Grønland oplevet en hidtil uset international interesse for kulbrintepotentialet i de grønlandske offshore områder. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal licenser på 20 og disse dækker et samlet havområde på i alt km². NUNAOIL forventer, at antallet af licenser vil stige i løbet af en kortere årrække, idet nye udbudsrunder for Grønlands Selvstyrets tildeling af licenser følger i 2013 og 2014 for området i Grønlandshavet, der ligger ud for Nordøstgrønland. Se en oversigt over de olieselskaber som NUNAOIL samarbejder med i licenserne i bilag I og et licenskort for hele Grønland i bilag II. NUNAOIL er partner i samtlige 20 licenser og deltager som båren (ikke betalende) partner i efterforskningsfasen med en andel, der varierer fra 8 til 12,5 %. En licens tildeles normalt for en efterforskningsperiode på 10 år og ved tildelingen forhandles der en samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement/JOA) mellem NUNAOIL og de(n) nye partner(e). Aftalerne indeholder blandt andet juridiske og økonomiske aspekter, som definerer og danner grundlaget for samarbejdet for efterforskningsaktiviteterne i hele licensperioden. 8

9 I hver enkelt licens er der desuden etableret en operatør- og en teknisk komite, hvor samtlige licenspartnere er repræsenteret og mødes mindst fire gange om året for at drøfte og tage beslutni n- ger om operationelle, tekniske, økonomiske og andre aspekter ved igangværende og fremtidige efterforskningsaktiviteter. De juridiske og kommercielle opgaver i relation til licenserne varetages til daglig af NUNAOILs administrerende direktør, jurist og økonom i fælleskab. Gennem sine partnerskaber erhverver NUNAOIL alle former for geologiske, geofysiske og tekniske data der bliver indsamlet i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne indenfor samtlige licenser. Desuden erhverver NUNAOIL, i det omfang det er muligt, også forskellige typer af tekniske data fra områder udenfor licensområderne. Bearbejdning af forskellige typer af data, herunder specielt seismiske data og informationer fra efterforskningsboringer, er den vigtigste aktivitet for bedre at kunne forstå hvor og eventuelt hvor stor en mængde kulbrinter, der potentielt kan findes i de pågældende licensområder. Udover volumenvurderingen af potentielle mængder af kulbrinter, benytter NUNAOIL også andre etablerede metoder for at vurdere usikkerheden knyttet til kulbrintepotentialet, samt værdien af mulige mængder af kulbrinter. I takt med den løbende bearbejdning af data samt i sit tætte samarbejde med partnerne er NUNAOIL på den måde med til at opbygge og forankre en detaljeret teknisk og kommerciel know-how og viden, som bidrager til koordinering og udnyttelse af viden om efterforskning af kulbrinter til gavn for Grønland og licenspartnerne. Strategi- og handlingsplan NUNAOILs udvikling har hidtil været baseret på strategi- og handlingsplan Naalakkersuisut har i forlængelse af selvstyrelovens indførelse og den forøgede efterforskningsaktivitet efter kulbrinter ønsket at vurdere, hvordan NUNAOIL skal udvikle sig og hvilke opgaver selskabet skal udføre. Naalakkersuisut har derfor udarbejdet Redegørelse om NUNAOIL A/S af maj NUNAOIL har i forlængelse af denne redegørelse udarbejdet en ny strategi- og handlingsplan med følgende mission, vision og målsætninger. Mission NUNAOILs mission er at deltage aktivt i efterforskningen og udvindingen af kulbrinter i Grønland ved at være partner i samtlige kulbrintelicenser, som tildeles olieselskaber, for at sikre størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland, samt opbygning og forankring af viden og knowhow i Grønland. 9

10 Vision NUNAOILs vision er at udvikle sig til et ikke-operativt olieselskab i overensstemmelse med Naalakkersuisuts tilkendegivelser herom. Målsætninger Ovennævnte mission og vision udgør fundamentet for NUNAOILs daglige virke og indebærer en gradvis udvikling af selskabet. De 3 faser i målopfyldelsen består af: Fase 1: NUNAOIL deltager som båren ikke betalende partner i efterforskningsfasen i alle kulbrintelicenser i Grønland (den nuværende situation) Fase 2: Kommercielt fund. Udvikling af en ikke-operationel organisation ved tilgang af tekniske, administrative og kommercielle ressourcer samt bistand ved konsulenter. Behov for kapital til deltagelse i produktion Fase 3: Fuldt opbygget ikke-operativt olieselskab. Ejeren kan i denne fase tage stilling til om selskabet skal udbygges med et operationelt sigte. Fase 1 Den nuværende situation er kendetegnet ved, at egentlig olie- og gasproduktion ligger mindst 15 år ude i fremtiden. Antallet af licenser er stigende og der forventes yderligere licenstilgang fra udbudsrunder i Nordøstgrønland 2012/13. Deltagelsen i de mange licenser kræver, at organisationen må prioritere de vigtigste arbejdsopgaver. Status Disko West, pt. stagneret på grund af basalt problematik. Baffin Bay, , indsamling og evaluering af store mængder data for generering af mulige boreprospekter. Planlægning og forberedelse af boringer forventes at være krævende i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhed, logistik og økonomi. Baffin Bay er et hovedfokusområde for NUNAOIL i indeværende Strategi- og handlingsplan. Nuuk Vest, fortsat en interessant geologisk provins. NUNAOIL opbygger den regionale forståelse, hvor kalibreringen mod den canadiske side er vigtig. Kap Farvel, det mindst efterforskede område af Vestgrønland vurderes til at være interessant, selvom de operative betingelser er vanskelige. Centralt i forståelsen af området er at få viden om den canadiske side ved Labrador. Nordøstgrønland, , høj prioritet, men endnu vanskeligere operative betingelser og ny geologi i forhold til Vestgrønland. Fremtidige udbudsrunder. 10

11 Fase 2 I denne fase opbygges NUNAOILs organisation til et ikke-operativt olieselskab, der i samråd med ejeren på et kvalificeret grundlag kan deltage i beslutningerne omkring deltagelse, feltudvikling og produktion i licenserne, alt med henblik på sikring af størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland. I 2010 afleverede NUNAOIL en rapport til ejeren om Udredning af scenarier for finansiering af NUNAOILS deltagelse i fremtidige olie- og gas feltudbygninger i Grønland udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra alle relevante områder. Finansieringsudfordringen ved udbygning ændrer løbende karakter i relation til modning af områder, ændringer i det økonomiske klima og tilgængelige finansieringsmodeller og -kilder. Afdækning af finansieringsmuligheder ved bæringens ophør er derfor en kontinuerlig opgave for selskabet. Fase 3 I denne fase vil selskabet være fuldt udviklet til at varetage Grønlands interesser, som partner i flere udbygnings- og produktionsprojekter. Ejeren vil i denne fase have mulighed for at tage beslutning om NUNAOIL skal udvikles til et operativt olieselskab. Organisationsudvikling Det stigende aktivitetsniveau i efterforskningsfasen i forhold til både antal licenser, datamængder og den tekniske og operative kompleksitet stiller store organisatoriske krav til NUNAOIL. Det øgede antal licenser sammenholdt med de øgede uddannelsesmidler der bliver tilgængelige i de nye licenser åbner op for yderligere muligheder for at oprette trainee-stillinger og længerevarende udstationeringer af NUNAOIL-personale. Rammeaftaler om samarbejde med relevante internationale selskaber og institutioner åbner mulighed for udveksling af ansatte, hvilket vil styrke kompetencerne og læringen i selskabet. Ved et kommercielt fund vil de ændrede betingelser og krav medføre en yderligere opbygning af kapacitet og kompetence af NUNAOILs egne medarbejdere, suppleret med bistand fra konsulenter. Medarbejderudvikling Der skal udarbejdes en ansættelsesplan for den nødvendige tilgang af personale i perioden. Tilgang af personale vil som udgangspunkt alene foregå som erstatning for fratrådt personale. Nyansættelser vil hovedsagelig ske via uddannelsesmidler fra licenserne (Bilag 4), hvor trainee-stillinger og/eller udstationeringer for ansatte både sikrer, at den uddannelsesmæssige og kompetencemæssige kvalitet er industrisammenlignelig, og at driftsregnskabet belastes mindst muligt. Der udarbejdes udviklingsplaner for alle medarbejdere. Udstationeringer, kurser og anden videreuddannelse skal i samspil med nuværende og kommende arbejdsopgaver danne fundamentet for kompetenceudviklingen. 11

12 Økonomisk resultat i 2012 Årets resultat blev et underskud på 12.0 mio. kr. I modsætning til sidste år har der været meget lidt salg af seismik i 2012, hvilket er årsagen til årets negative resultat. Indtil der gøres et kommercielt fund af kulbrinter, og disse er sat i produktion, forventer NUNAOIL, at selskabet vil være underskudsgivende. NUNAOILs aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2012 udgør 45,0 mio. kr. Selskabets samlede pengestrømme har været negativ med 3,6 mio. kr. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Status for årets aktiviteter NUNAOIL var i 2012 båret partner i 20 aktive licenser, som udgjorde et efterforskningsareal på i alt km². Der var i løbet af året ingen ændringer fra 2011 i forhold til licensareal for kulbrinter i Grønland. Generelt gælder det, at NUNAOIL har 12,5% ejerandel i alle licenser, bortset fra de områder som af myndighederne reguleres ved en Åben Dør politik, dvs. sydvest for Grønland og Kap Farvel provinsen, hvor NUNAOIL har en ejerandel på 8%. Der blev i 2012 ikke boret efterforskningsbrønde for kulbrinter i Grønland, men trods det var der stor efterforskningsaktivitet i licenserne i Baffin Bay området i den nordligste del af Vestgrønland. Efterforskningsaktiviteterne omfattede indsamling af både seismiske 2D og 3D data, samt stratigrafiske kerneboringer som til sammen vil bidrage til større forståelse for geologien i licensområderne. Øvrige operationer I samarbejde med TGS indsamlede NUNAOIL i perioden august og september ca. 100 havbundsprøver i området ud for Nuuk (Nuuk West provinsen) samt tilsvarende i Nordøstgrønland. Prøverne har givet ny og interessant information om områdernes kulbrintepotentiale og de indsamlede data vil blive gjort tilgængelige for salg. 12

13 I 2012 har der været salg af seismiske data på i alt 7,2 mio. kr., der i starten af 1990 erne blev indsamlet af KANUMAS gruppen i Nordøstgrønland. Efter KANUMAS-aftalen tilfalder indtægter ved datasalg NUNAOIL, og skal efter drøftelse med KANUMAS gruppen og efter Råstofdirektoratets godkendelse, anvendes til kulbrinterelaterede efterforskningsaktiviteter i Grønland, hvor tilvejebragte oplysninger fra efterforskningsaktiviteter vederlagsfrit skal stilles til rådighed for KANUMAS-gruppen. I Nordøstgrønland indsamlede TGS også omkring km multi-klient/spekulativ seismik, som vil kunne bidrage til et bedre databasegrundlag i den igangværende og kommende udbudsrunde i området. Ligeledes har ARKeX, i samarbejde med ION Geophysical, indsamlet flybåren gravimetriske data i udbudsområdet. BAFFIN BUGTEN Denne provins er den hidtil nordligste og det mindst udforskede område offshore Vestgrønland. Området dækker et areal på omkring km² og der er i alt fem licenser i området, som blev tildelt i slutningen af 2010, se figur 1. I løbet af august til oktober blev der med Shell som operatør udført stratigrafiske kerneboringer med det videnskabelige boreskib Joides Resolution på vegne af samtlige licenshavere i Baffin Bugten. Der blev i alt boret meter fordelt på 11 lokaliteter. Man er nu i gang med detaljerede studier af kerneprøverne og disse studier vil bidrage med stor og vigtig viden i den videre efterforskning i området. Det amerikanske olieselskab ConocoPhillips er operatør for licens 2011/11 Qamut. Partnere er Dong Energy (herefter DONG) og NUNAOIL. Fra midten af august til slutningen af september 2012 blev der indsamlet km 2D seismiske data med henblik på en mere detaljeret evaluering af prospektiviteten. De indsamlede data forventes klar til tolkning/evaluering i første kvartal Det hollandsk/britiske olieselskab Shell er operatør for licenserne 2011/12 Anu og 2011/14 Napu og er partner med Statoil, GDF Suez samt NUNAOIL. Fra begyndelsen af august til midten af oktober blev der indsamlet i alt km² seismiske 3D data ved brug af to seismiske skibe (samt fire følgeskibe). Det er indtil dato den mest omfattende indsamling af 3D seismik i Grønland og i Arktis. Evaluering af data forventes påbegyndt i første kvartal Fig. 1. Oversigtskort over licenser i Baffin Bugten. 13

14 Det skotske olieselskab Cairn Energy (herefter Cairn) er operatør for licens 2011/13 Pitu og fra 1. juni kom Statoil ind som partner. Hovedfokus i 2012 har været tolkning og evaluering af omkring km² 3D seismiske data som blev indsamlet i 2011, samt indsamling af havbundsprøver for geokemiske analyser i løbet af sommeren Det danske olieselskab Mærsk er operatør for licens 2011/15 Tooq og i september 2012 kom Tullow Oil ind som partner. Fra begyndelsen af august til begyndelsen af oktober blev der indsamlet km² seismiske 3D data. Derudover blev der indsamlet hydrografiske data og havbundsprøver for geokemiske analyser. Allerede i slutningen af 2012 blev den første version af de seismiske 3D data tilgængelige for evaluering, og endelig datasæt er planlagt til foråret DISKO WEST Området dækker lidt mere end km² og blev licensbelagt i 2007 og Cairn Energy har boret i alt fem brønde i provinsen i 2010 og Et geologisk karakteristika for store dele af området er påvirkningen af basalter, som specielt gør den seismiske tolkning meget vanskelig. Der er i alt otte licenser i denne provins, og flere af licenserne har opfyldt de af myndighederne opstillede arbejdsprogrammer og nærmer sig nu slutningen af den første af de i alt tre delperioder, som tilsammen har en længde på 10 år, se figur 2. Det canadiske olieselskab Husky er operatør i licenserne 2007/22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut, og med NUNAOIL som eneste partner. Licenserne er i 1. delperiode, som i 2012 blev forlænget med to år til Der er i løbet af 2012 blevet lagt særlig vægt på evaluering af de seismiske 3D data, som blev indsamlet i 2009 for at kunne vurdere områdets potentiale for efterforskningsboringer i de kommende år. Det danske olieselskab DONG er operatør i licensen 2007/26 Puilasoq. Chevron, ExxonMobil samt NUNAOIL er partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af De tekniske bestræbelser i licensen har i 2012 været fokus på reprocessering af eksisterende 2D-seismiske data med henblik på en øget og forbedret afbildning af seismiske data, og hvor resultatet fra dette vil være afgørende for videre efterforskningsaktiviteter i licensen. ExxonMobil er operatør i licens 2007/27 Orsivik med Husky og NUNAOIL som partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af Partnerskabet har i 2012 vurderet det videre forløb af arbejdet i licensområdet. Med udgangen af 2012 blev efterforsknings- Fig. 2. Oversigtskort over licenser i Disko West. 14

15 licenserne 2007/26 Puilasoq og 2007/27 Orsivik tilbageleveret, idet det ved brug af nuværende teknologi er vanskeligt at opnå den rette grad af afbildning i de relevante geologiske sektioner. Cairn er operatør i licenserne 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua, med NUNAOIL som partner. Petronas som tidligere havde en andel på 10% trak sig ud fra starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Begge licenserne er i 1. delperiode, som udløber i slutningen af Der har i løbet af 2012 været lagt meget vægt på at forsøge at integrere resultaterne af de tre boringerne fra 2010 i Sigguk i lyset af de nye resultater fra Gamma-1 i Eqqua. Resultater fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for eventuel videre aktivitet i licenserne. Cairn er operatør i licenserne 2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq, med NUNAOIL som eneste partner. Begge licenserne blev tildelt under Baffin Bay runden i slutningen af Da disse geologisk (og geografisk) ligger i Disko West området er de beskrevet herunder. Begge licenserne er deres 1. delperiode, som gælder frem til medio Hovedaktiviteten i 2012 var vurderingen af resultaterne fra Delta-1 boringen i Napariaq licensen, som fandt sted i Resultaterne fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for videre aktivitet i licenserne. DAVIS STRÆDET NUUK WEST Området dækker mere end km² mellem 63 og 67 N. Dette område var fokus for olieefterforskningen i 1970 erne; 1990 samt 2000 og det er også i det område hvor de fleste af de i alt 14 brønde indtil dato er boret i Grønland, se figur 3. Der er ved slutningen af 2012 tre aktive licenser i denne provins; 2002/15 Atammik, 2005/06 Lady Franklin og 2008/17 Naternaq. Cairn er operatør for 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin, hvor NUNAOIL er eneste partner. Aktiviteten i 2012 var i de to licenser knyttet til evaluering og integrering af resultaterne fra de to efterforskningsbrønde i licens 2002/15 samt den ene efterforskningsboring i licens 2005/06, som blev boret i Begge licenserne er nu i deres 3. delperiode og resultaterne fra boringerne vil være vigtige for de videre aktiviteter. Det svenskejede selskab PA Resources er operatør for 2008/17 Naternaq. NUNAOIL er eneste partner. Licensen blev tildelt under Disko West runden i Da licen- Fig. 3. Oversigtskort over licenser vest for Nuuk. 15

16 sen geologisk ligger i Nuuk West området er de beskrevet herunder. Licensen er i sin 1. delperiode og udløber i I løbet af 2012 fortsatte evalueringen af de 2D seismiske data indsamlet i 2010, og resultater fra denne evaluering vil være vigtige for videre aktiviteter. SYDVESTGRØNLAND KAP FARVEL Et stort havområde på over km² ud for Sydvestgrønland reguleres af myndighederne ved en Åben Dør politik. Der kan ansøges om kulbrintelicenser i området uden en forudgående udbudsrunde. Åben Dør proceduren omfatter grønlandsk havområde uden for basislinjen beliggende syd for N og vest for V. Der er ved udgangen af 2012 fire aktive licenser i provinsen; 2008/13 Saqqamiut, 2008/14 Kingittoq, 2009/10 Uummannarsuaq og 2009/11 Salliit, se figur 4. Cairn er operatør for samtlige licenser og NUNAOIL er eneste partner. Petronas som tidligere havde en ejerandel på 10% trak sig ud i starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Blokkene udgør tilsammen et areal på lidt over km², og for samtlige licenser i området gælder at 1. delperiode af efterforskningsfasen løber til slutningen af Hovedaktiviteten i Kap Farvel provinsen har vært evaluering og bearbejdning af seismiske data. Der blev i løbet af 2012 også indsamlet en del havbundsprøver for geokemisk analyse, som vil kunne bidrage til bedre forståelse af områdets kulbrintepotentiale. Med udgangen af 2012 blev efterforskningslicenserne 2009/10 Uummannarsuaq og 2008/14 Kingittoq tilbageleveret på grund licensområdernes ringe prospektivitet. Der blev i 2010 ansøgt om yderligere to licenser i Åben Dør området med et samlet areal på ca km². Disse ansøgninger var ved udgangen af 2012 til behandling hos myndighederne. Regionale forhold aktiviteter i ikke licensbelagte områder Som et led i at bygge selskabets interne kompetence, og at opbygge en forståelse for hele Grønlands kulbrintepotentiale, udfører NUNAOIL også opfølgning med aktiviteter udenfor de områder som er direkte licensbelagt. Fokus på udbudsrundeområdet Grønlandshavet, Nordøstgrønland, har gennem de senere år været stigende i forbindelse med de planlagte udbudsrunder i 2012 (Prærunden) og i 2013 (Ordinær Runden), se figur 5. Fig. 4. Oversigtskort over licenser i Kap Farvel området. Myndighederne annoncerede i den forbindelse i december 2011, formelt åbningen af udbudsrunden i Grønlandshavet 1. januar 2012 og fremlagde blokstørrelsesinddelinger for det nordøstgrønlandske offshore område. 16

17 Prærunden sluttede 15. december 2012, hvor der indkom 11 ansøgninger fordelt på 3 grupper. De blokke som ikke bliver tildelt i prærunden, samt de blokke som er holdt udenfor prærunden, vil blive lagt ud i den første ordinære runde, som foregår i Markedsføring Som en vigtig del af sin mission og vision ønsker NUNAOIL at øge den geologiske og tekniske forståelse for Grønlands efterforskningspotentiale. Under EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) messen, som blev afholdt i juni 2012 i København, præsenterede NUNAOIL en del af sit regionalgeologiske arbejde med fokus på de vestgrønlandske provinser. Arbejdet blev godt modtaget og foreslået til publicering i det internationale tidsskrift First Break, og en teknisk artikel blev publiceret i december Fig. 5. Oversigtskort over udbudsrundeområdet i Grønlandshavet. 17

18 Forventninger til 2013 NUNAOIL forventes ikke at kunne skabe overskud, før der er gjort kommercielle fund af olie eller gas ved Grønland, og disse er sat i produktion. Indtægter fra kulbrinteproduktion kan meget vel ligge mindst 10 til 15 år ude i fremtiden blandt andet afhængig af de kommercielle vilkår. Bæringen af NUNAOIL i efterforskningsfasen betyder imidlertid, at selskabets økonomiske eksponering i de kommende år er begrænset. I 2013 budgetterer NUNAOIL med et underskud på 10,1 mio. kr. I de følgende år forventer NUNAOIL årlige underskud på 8-9 mio. kr., afhængig af konkrete projekter og investeringer. Selskabets beholdning af seismiske data har en væsentlig udviklingsmæssig værdi for selskabet, men ud fra et forsigtighedsprincip indgår disse data ikke med nogen værdi i regnskabet. Baggrunden herfor er, at det ikke kan forudsiges, om der vil kunne gennemføres salg af disse data. Af samme grund budgetteres der heller ikke med salg af selskabets seismiske data i det kommende år. Eventuelle salg vil have positiv effekt på regnskabets resultat. Aktiviteter og projekter i 2013 I løbet af sommeren 2013 forventes det, at der vil være megen fokus på forberedelser til den yderligere aktivitet i Baffin Bay området med tolkning af nye seismiske data og evaluering af stratigrafiske boringer. I tillæg vil licensrunderne i Nordøstgrønland betyde øget fokus og bearbejdning af eksisterende data i dette område. Regionale betragtninger og prospektivitet Sammenfaldende med at NUNAOIL søger at varetage og repræsentere de tekniske og kommercielle interesser for Grønland indenfor de aktive kulbrintelicenser, vil det ligeledes være en vigtig opgave for NUNAOIL at forsøge at opretholde en jævn interesse for Grønlands kulbrintepotentiale. NUNAOIL vil gøre dette ved selvstændigt at gennemføre regionale studier og betragtninger med hovedfokus på kritiske parametre for videre efterforskning. Ved at dele denne kundskab med myndighederne, samt med relevante kommercielle aktører, kan en fornuftig og langsigtet aktivitet opretholdes. Helse, Miljø og Sikkerhed NUNAOIL er meget bevidst om det sårbare miljø og de barske klimatiske forhold, som råder de steder i Grønland, hvor kulbrinteaktiviteterne foregår. På den baggrund søger NUNAOIL sammen med de grønlandske myndigheder, de internationale operatører og andre partnere at arbejde for en kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhed. Medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø spiller en stor rolle for ledelsen af NUNAOIL. Der sker f.eks. i form af jævnlige arbejdspladsvurderinger (APV) og førstehjælpskurser til alle ansatte. Arbejdet med compliance er stadigvæk i sin startfase for selskabet, men repræsenterer et prioritetsområde for ledelsen. Målsætningen er, at processen skal munde ud i et code of conduct for selskabets ansatte. NUNAOILs samfundsansvar herunder CSR NUNAOIL har siden etableringen i 1985 haft til opgave at sikre løbende information og oplysninger om kulbrinteaktiviteterne i Grønland. Dette er siden da sket såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere. 18

19 Grundtanken er, at det grønlandske samfund hermed bliver sikret den bedst mulige håndtering af landets naturgivne ressourcer med det størst mulige økonomiske afkast samtidig med at der er fokus på miljøbevidsthed og integration af miljøhensyn i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne. Hensigten med dette er at udføre aktiviteterne med mindst mulig påvirkning af det sårbare arktiske natur og miljø. Kontakten til den bredere befolkning sker hovedsageligt i de områder, der aktuelt er berørt af igangværende eller kommende efterforskningsaktiviteter, hvilket for 2012 primært var Baffin Bay området fra Upernavik til Qaanaaq. NUNAOIL har med baggrund heri mødt befolkningerne i en række byer og bygder på borgermøder, og derudover er der afholdt møder med en række lokale repræsentanter. NUNAOIL har gennem mange års erfaring kunnet konstatere, at det direkte engagement og den direkte kontakt med lokalbefolkningen er befordrende for kommunikationen, forståelsen og den gensidige respekt. Den forøgede aktivitet på kulbrinteområdet påvirker såvel den lokale befolkning som det lokale miljø. På den baggrund er det essentielt, at der konstant bliver opretholdt en god kontakt og kommunikation mellem NUNAOIL og lokale interessenter. Dette skal være med til at sikre den fortsatte velvilje fra befolkningen, som vi konstant møder rundt omkring i landet. Dette element er meget 19

20 centralt for selvforståelsen i NUNAOIL, og underbygger samtidig vore bestræbelser på at profilere oliebranchen som samfundsansvarlig. Den igangværende og fremtidige olieefterforskningsaktivitet i Grønland har et stort behov for kompetencer indenfor naturvidenskab. Med henblik på at motivere unge studerende til at uddanne sig indenfor naturvidenskabelige fag har NUNAOIL i 2012 ydet finansiel støtte til 8 grønlandske gymnasieelever i forbindelse med projektet ScienceTalent Greenland. Projektet er et brobygningsforløb for de mest talentfulde naturvidenskabelige elever fra de grønlandske gymnasier med henblik på at give eleverne en unik mulighed for at dygtiggøre sig indenfor naturvidenskab, med fokus på naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger, der er særligt interessante i Grønland. Projektet blev gennemført sammen med 8 danske gymnasieelever i form af workshops i Sorø og Arktisk Station i Qeqertarsuaq. NUNAOIL har endvidere i samarbejde med IFF ENERGY i London gennemført et 3 dages kursus i Oil and Gas Business Administration. Kurset, som blev gennemført i Nuuk havde i alt 16 deltagere fra Selvstyrets departementer, Greenland Oil Industry Association (GOIA), Pinngortitaleriffik (Naturinstitutet), HTX i Sisimiut samt NUNAOIL, havde til formål at skabe en større forståelse for mange forskellige aspekter samt værdikæden i energisektoren. NUNAOIL s bestyrelse og direktion forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse (corporate governance) med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket 20

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr

Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr Dansk Svensk Palleselskab A/S CVR-nr. 21 52 94 94 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2013. Kurt Madsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 05 65 63 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere