Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Hovedtal og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Bilag Bilag 1: Licensoversigt Bilag 2: Licenskort NUNAOIL A/S ÅRSRAPPORT 2012 Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Mail: 2 Fotos: Coverfoto Mærsk, indsamling af 3D-seismik i Baffin Bugten, øvrige billeder NUNAOIL. Grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk, Marts 2013

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for NUNAOIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 18. februar 2013 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Kaare Hagemann Formand Frank Dinhoff Pedersen Næstformand Lida Skifte Lennert Tine Pars Peter Helmer Steen 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionæren i NUNAOIL A/S Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for NUNAOIL A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 18. februar 2013 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer 4 Knud Østergaard statsautoriseret revisor

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Kaare Hagemann, Åsvinget 4, 3 tv., 2665 Vallensbæk Strand, Formand. Frank Dinhoff Pedersen, Munkerudåsen 10B, 1165 Oslo, Næstformand. Lida Skifte Lennert, Rue D alon 73, 1040 Bruxelles. Tine Pars, Saqqarlernut 6, 3900 Nuuk. Peter Helmer Steen, Åtoften 27, Nivå. Direktion Hans Kristian Olsen, Isaajap Aqqutaa 28, 3900 Nuuk. Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. april

6 Hovedtal og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i %: *) Overskudsgrad 5,0 47,3 Soliditetsgrad 68,7 80,1 69,6 86,2 92,5 Forrentning af egenkapitalen 2,0 25,6 0,0 2,3 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 6

7 7

8 Redegørelse til Inatsisartut Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse, og er samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetning 2012 Ledelsesberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket i Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber fra august 2011 og Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber fra december Ledelsesberetningen tager endvidere hensyn til udmeldinger og ønsker fra Grønlands Selvstyre som ejer. NUNAOILs forretningsområde NUNAOIL A/S (herefter NUNAOIL) er Grønlands nationale olieselskab, der er ejet af Grønlands Selvstyre. NUNAOIL varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i alle tilladelser (herefter licenser) til efterforskning og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Grønland og medvirker til udviklingen af opgaver i forlængelse heraf. Inden for de seneste år har Grønland oplevet en hidtil uset international interesse for kulbrintepotentialet i de grønlandske offshore områder. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal licenser på 20 og disse dækker et samlet havområde på i alt km². NUNAOIL forventer, at antallet af licenser vil stige i løbet af en kortere årrække, idet nye udbudsrunder for Grønlands Selvstyrets tildeling af licenser følger i 2013 og 2014 for området i Grønlandshavet, der ligger ud for Nordøstgrønland. Se en oversigt over de olieselskaber som NUNAOIL samarbejder med i licenserne i bilag I og et licenskort for hele Grønland i bilag II. NUNAOIL er partner i samtlige 20 licenser og deltager som båren (ikke betalende) partner i efterforskningsfasen med en andel, der varierer fra 8 til 12,5 %. En licens tildeles normalt for en efterforskningsperiode på 10 år og ved tildelingen forhandles der en samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement/JOA) mellem NUNAOIL og de(n) nye partner(e). Aftalerne indeholder blandt andet juridiske og økonomiske aspekter, som definerer og danner grundlaget for samarbejdet for efterforskningsaktiviteterne i hele licensperioden. 8

9 I hver enkelt licens er der desuden etableret en operatør- og en teknisk komite, hvor samtlige licenspartnere er repræsenteret og mødes mindst fire gange om året for at drøfte og tage beslutni n- ger om operationelle, tekniske, økonomiske og andre aspekter ved igangværende og fremtidige efterforskningsaktiviteter. De juridiske og kommercielle opgaver i relation til licenserne varetages til daglig af NUNAOILs administrerende direktør, jurist og økonom i fælleskab. Gennem sine partnerskaber erhverver NUNAOIL alle former for geologiske, geofysiske og tekniske data der bliver indsamlet i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne indenfor samtlige licenser. Desuden erhverver NUNAOIL, i det omfang det er muligt, også forskellige typer af tekniske data fra områder udenfor licensområderne. Bearbejdning af forskellige typer af data, herunder specielt seismiske data og informationer fra efterforskningsboringer, er den vigtigste aktivitet for bedre at kunne forstå hvor og eventuelt hvor stor en mængde kulbrinter, der potentielt kan findes i de pågældende licensområder. Udover volumenvurderingen af potentielle mængder af kulbrinter, benytter NUNAOIL også andre etablerede metoder for at vurdere usikkerheden knyttet til kulbrintepotentialet, samt værdien af mulige mængder af kulbrinter. I takt med den løbende bearbejdning af data samt i sit tætte samarbejde med partnerne er NUNAOIL på den måde med til at opbygge og forankre en detaljeret teknisk og kommerciel know-how og viden, som bidrager til koordinering og udnyttelse af viden om efterforskning af kulbrinter til gavn for Grønland og licenspartnerne. Strategi- og handlingsplan NUNAOILs udvikling har hidtil været baseret på strategi- og handlingsplan Naalakkersuisut har i forlængelse af selvstyrelovens indførelse og den forøgede efterforskningsaktivitet efter kulbrinter ønsket at vurdere, hvordan NUNAOIL skal udvikle sig og hvilke opgaver selskabet skal udføre. Naalakkersuisut har derfor udarbejdet Redegørelse om NUNAOIL A/S af maj NUNAOIL har i forlængelse af denne redegørelse udarbejdet en ny strategi- og handlingsplan med følgende mission, vision og målsætninger. Mission NUNAOILs mission er at deltage aktivt i efterforskningen og udvindingen af kulbrinter i Grønland ved at være partner i samtlige kulbrintelicenser, som tildeles olieselskaber, for at sikre størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland, samt opbygning og forankring af viden og knowhow i Grønland. 9

10 Vision NUNAOILs vision er at udvikle sig til et ikke-operativt olieselskab i overensstemmelse med Naalakkersuisuts tilkendegivelser herom. Målsætninger Ovennævnte mission og vision udgør fundamentet for NUNAOILs daglige virke og indebærer en gradvis udvikling af selskabet. De 3 faser i målopfyldelsen består af: Fase 1: NUNAOIL deltager som båren ikke betalende partner i efterforskningsfasen i alle kulbrintelicenser i Grønland (den nuværende situation) Fase 2: Kommercielt fund. Udvikling af en ikke-operationel organisation ved tilgang af tekniske, administrative og kommercielle ressourcer samt bistand ved konsulenter. Behov for kapital til deltagelse i produktion Fase 3: Fuldt opbygget ikke-operativt olieselskab. Ejeren kan i denne fase tage stilling til om selskabet skal udbygges med et operationelt sigte. Fase 1 Den nuværende situation er kendetegnet ved, at egentlig olie- og gasproduktion ligger mindst 15 år ude i fremtiden. Antallet af licenser er stigende og der forventes yderligere licenstilgang fra udbudsrunder i Nordøstgrønland 2012/13. Deltagelsen i de mange licenser kræver, at organisationen må prioritere de vigtigste arbejdsopgaver. Status Disko West, pt. stagneret på grund af basalt problematik. Baffin Bay, , indsamling og evaluering af store mængder data for generering af mulige boreprospekter. Planlægning og forberedelse af boringer forventes at være krævende i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhed, logistik og økonomi. Baffin Bay er et hovedfokusområde for NUNAOIL i indeværende Strategi- og handlingsplan. Nuuk Vest, fortsat en interessant geologisk provins. NUNAOIL opbygger den regionale forståelse, hvor kalibreringen mod den canadiske side er vigtig. Kap Farvel, det mindst efterforskede område af Vestgrønland vurderes til at være interessant, selvom de operative betingelser er vanskelige. Centralt i forståelsen af området er at få viden om den canadiske side ved Labrador. Nordøstgrønland, , høj prioritet, men endnu vanskeligere operative betingelser og ny geologi i forhold til Vestgrønland. Fremtidige udbudsrunder. 10

11 Fase 2 I denne fase opbygges NUNAOILs organisation til et ikke-operativt olieselskab, der i samråd med ejeren på et kvalificeret grundlag kan deltage i beslutningerne omkring deltagelse, feltudvikling og produktion i licenserne, alt med henblik på sikring af størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland. I 2010 afleverede NUNAOIL en rapport til ejeren om Udredning af scenarier for finansiering af NUNAOILS deltagelse i fremtidige olie- og gas feltudbygninger i Grønland udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra alle relevante områder. Finansieringsudfordringen ved udbygning ændrer løbende karakter i relation til modning af områder, ændringer i det økonomiske klima og tilgængelige finansieringsmodeller og -kilder. Afdækning af finansieringsmuligheder ved bæringens ophør er derfor en kontinuerlig opgave for selskabet. Fase 3 I denne fase vil selskabet være fuldt udviklet til at varetage Grønlands interesser, som partner i flere udbygnings- og produktionsprojekter. Ejeren vil i denne fase have mulighed for at tage beslutning om NUNAOIL skal udvikles til et operativt olieselskab. Organisationsudvikling Det stigende aktivitetsniveau i efterforskningsfasen i forhold til både antal licenser, datamængder og den tekniske og operative kompleksitet stiller store organisatoriske krav til NUNAOIL. Det øgede antal licenser sammenholdt med de øgede uddannelsesmidler der bliver tilgængelige i de nye licenser åbner op for yderligere muligheder for at oprette trainee-stillinger og længerevarende udstationeringer af NUNAOIL-personale. Rammeaftaler om samarbejde med relevante internationale selskaber og institutioner åbner mulighed for udveksling af ansatte, hvilket vil styrke kompetencerne og læringen i selskabet. Ved et kommercielt fund vil de ændrede betingelser og krav medføre en yderligere opbygning af kapacitet og kompetence af NUNAOILs egne medarbejdere, suppleret med bistand fra konsulenter. Medarbejderudvikling Der skal udarbejdes en ansættelsesplan for den nødvendige tilgang af personale i perioden. Tilgang af personale vil som udgangspunkt alene foregå som erstatning for fratrådt personale. Nyansættelser vil hovedsagelig ske via uddannelsesmidler fra licenserne (Bilag 4), hvor trainee-stillinger og/eller udstationeringer for ansatte både sikrer, at den uddannelsesmæssige og kompetencemæssige kvalitet er industrisammenlignelig, og at driftsregnskabet belastes mindst muligt. Der udarbejdes udviklingsplaner for alle medarbejdere. Udstationeringer, kurser og anden videreuddannelse skal i samspil med nuværende og kommende arbejdsopgaver danne fundamentet for kompetenceudviklingen. 11

12 Økonomisk resultat i 2012 Årets resultat blev et underskud på 12.0 mio. kr. I modsætning til sidste år har der været meget lidt salg af seismik i 2012, hvilket er årsagen til årets negative resultat. Indtil der gøres et kommercielt fund af kulbrinter, og disse er sat i produktion, forventer NUNAOIL, at selskabet vil være underskudsgivende. NUNAOILs aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2012 udgør 45,0 mio. kr. Selskabets samlede pengestrømme har været negativ med 3,6 mio. kr. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Status for årets aktiviteter NUNAOIL var i 2012 båret partner i 20 aktive licenser, som udgjorde et efterforskningsareal på i alt km². Der var i løbet af året ingen ændringer fra 2011 i forhold til licensareal for kulbrinter i Grønland. Generelt gælder det, at NUNAOIL har 12,5% ejerandel i alle licenser, bortset fra de områder som af myndighederne reguleres ved en Åben Dør politik, dvs. sydvest for Grønland og Kap Farvel provinsen, hvor NUNAOIL har en ejerandel på 8%. Der blev i 2012 ikke boret efterforskningsbrønde for kulbrinter i Grønland, men trods det var der stor efterforskningsaktivitet i licenserne i Baffin Bay området i den nordligste del af Vestgrønland. Efterforskningsaktiviteterne omfattede indsamling af både seismiske 2D og 3D data, samt stratigrafiske kerneboringer som til sammen vil bidrage til større forståelse for geologien i licensområderne. Øvrige operationer I samarbejde med TGS indsamlede NUNAOIL i perioden august og september ca. 100 havbundsprøver i området ud for Nuuk (Nuuk West provinsen) samt tilsvarende i Nordøstgrønland. Prøverne har givet ny og interessant information om områdernes kulbrintepotentiale og de indsamlede data vil blive gjort tilgængelige for salg. 12

13 I 2012 har der været salg af seismiske data på i alt 7,2 mio. kr., der i starten af 1990 erne blev indsamlet af KANUMAS gruppen i Nordøstgrønland. Efter KANUMAS-aftalen tilfalder indtægter ved datasalg NUNAOIL, og skal efter drøftelse med KANUMAS gruppen og efter Råstofdirektoratets godkendelse, anvendes til kulbrinterelaterede efterforskningsaktiviteter i Grønland, hvor tilvejebragte oplysninger fra efterforskningsaktiviteter vederlagsfrit skal stilles til rådighed for KANUMAS-gruppen. I Nordøstgrønland indsamlede TGS også omkring km multi-klient/spekulativ seismik, som vil kunne bidrage til et bedre databasegrundlag i den igangværende og kommende udbudsrunde i området. Ligeledes har ARKeX, i samarbejde med ION Geophysical, indsamlet flybåren gravimetriske data i udbudsområdet. BAFFIN BUGTEN Denne provins er den hidtil nordligste og det mindst udforskede område offshore Vestgrønland. Området dækker et areal på omkring km² og der er i alt fem licenser i området, som blev tildelt i slutningen af 2010, se figur 1. I løbet af august til oktober blev der med Shell som operatør udført stratigrafiske kerneboringer med det videnskabelige boreskib Joides Resolution på vegne af samtlige licenshavere i Baffin Bugten. Der blev i alt boret meter fordelt på 11 lokaliteter. Man er nu i gang med detaljerede studier af kerneprøverne og disse studier vil bidrage med stor og vigtig viden i den videre efterforskning i området. Det amerikanske olieselskab ConocoPhillips er operatør for licens 2011/11 Qamut. Partnere er Dong Energy (herefter DONG) og NUNAOIL. Fra midten af august til slutningen af september 2012 blev der indsamlet km 2D seismiske data med henblik på en mere detaljeret evaluering af prospektiviteten. De indsamlede data forventes klar til tolkning/evaluering i første kvartal Det hollandsk/britiske olieselskab Shell er operatør for licenserne 2011/12 Anu og 2011/14 Napu og er partner med Statoil, GDF Suez samt NUNAOIL. Fra begyndelsen af august til midten af oktober blev der indsamlet i alt km² seismiske 3D data ved brug af to seismiske skibe (samt fire følgeskibe). Det er indtil dato den mest omfattende indsamling af 3D seismik i Grønland og i Arktis. Evaluering af data forventes påbegyndt i første kvartal Fig. 1. Oversigtskort over licenser i Baffin Bugten. 13

14 Det skotske olieselskab Cairn Energy (herefter Cairn) er operatør for licens 2011/13 Pitu og fra 1. juni kom Statoil ind som partner. Hovedfokus i 2012 har været tolkning og evaluering af omkring km² 3D seismiske data som blev indsamlet i 2011, samt indsamling af havbundsprøver for geokemiske analyser i løbet af sommeren Det danske olieselskab Mærsk er operatør for licens 2011/15 Tooq og i september 2012 kom Tullow Oil ind som partner. Fra begyndelsen af august til begyndelsen af oktober blev der indsamlet km² seismiske 3D data. Derudover blev der indsamlet hydrografiske data og havbundsprøver for geokemiske analyser. Allerede i slutningen af 2012 blev den første version af de seismiske 3D data tilgængelige for evaluering, og endelig datasæt er planlagt til foråret DISKO WEST Området dækker lidt mere end km² og blev licensbelagt i 2007 og Cairn Energy har boret i alt fem brønde i provinsen i 2010 og Et geologisk karakteristika for store dele af området er påvirkningen af basalter, som specielt gør den seismiske tolkning meget vanskelig. Der er i alt otte licenser i denne provins, og flere af licenserne har opfyldt de af myndighederne opstillede arbejdsprogrammer og nærmer sig nu slutningen af den første af de i alt tre delperioder, som tilsammen har en længde på 10 år, se figur 2. Det canadiske olieselskab Husky er operatør i licenserne 2007/22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut, og med NUNAOIL som eneste partner. Licenserne er i 1. delperiode, som i 2012 blev forlænget med to år til Der er i løbet af 2012 blevet lagt særlig vægt på evaluering af de seismiske 3D data, som blev indsamlet i 2009 for at kunne vurdere områdets potentiale for efterforskningsboringer i de kommende år. Det danske olieselskab DONG er operatør i licensen 2007/26 Puilasoq. Chevron, ExxonMobil samt NUNAOIL er partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af De tekniske bestræbelser i licensen har i 2012 været fokus på reprocessering af eksisterende 2D-seismiske data med henblik på en øget og forbedret afbildning af seismiske data, og hvor resultatet fra dette vil være afgørende for videre efterforskningsaktiviteter i licensen. ExxonMobil er operatør i licens 2007/27 Orsivik med Husky og NUNAOIL som partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af Partnerskabet har i 2012 vurderet det videre forløb af arbejdet i licensområdet. Med udgangen af 2012 blev efterforsknings- Fig. 2. Oversigtskort over licenser i Disko West. 14

15 licenserne 2007/26 Puilasoq og 2007/27 Orsivik tilbageleveret, idet det ved brug af nuværende teknologi er vanskeligt at opnå den rette grad af afbildning i de relevante geologiske sektioner. Cairn er operatør i licenserne 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua, med NUNAOIL som partner. Petronas som tidligere havde en andel på 10% trak sig ud fra starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Begge licenserne er i 1. delperiode, som udløber i slutningen af Der har i løbet af 2012 været lagt meget vægt på at forsøge at integrere resultaterne af de tre boringerne fra 2010 i Sigguk i lyset af de nye resultater fra Gamma-1 i Eqqua. Resultater fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for eventuel videre aktivitet i licenserne. Cairn er operatør i licenserne 2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq, med NUNAOIL som eneste partner. Begge licenserne blev tildelt under Baffin Bay runden i slutningen af Da disse geologisk (og geografisk) ligger i Disko West området er de beskrevet herunder. Begge licenserne er deres 1. delperiode, som gælder frem til medio Hovedaktiviteten i 2012 var vurderingen af resultaterne fra Delta-1 boringen i Napariaq licensen, som fandt sted i Resultaterne fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for videre aktivitet i licenserne. DAVIS STRÆDET NUUK WEST Området dækker mere end km² mellem 63 og 67 N. Dette område var fokus for olieefterforskningen i 1970 erne; 1990 samt 2000 og det er også i det område hvor de fleste af de i alt 14 brønde indtil dato er boret i Grønland, se figur 3. Der er ved slutningen af 2012 tre aktive licenser i denne provins; 2002/15 Atammik, 2005/06 Lady Franklin og 2008/17 Naternaq. Cairn er operatør for 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin, hvor NUNAOIL er eneste partner. Aktiviteten i 2012 var i de to licenser knyttet til evaluering og integrering af resultaterne fra de to efterforskningsbrønde i licens 2002/15 samt den ene efterforskningsboring i licens 2005/06, som blev boret i Begge licenserne er nu i deres 3. delperiode og resultaterne fra boringerne vil være vigtige for de videre aktiviteter. Det svenskejede selskab PA Resources er operatør for 2008/17 Naternaq. NUNAOIL er eneste partner. Licensen blev tildelt under Disko West runden i Da licen- Fig. 3. Oversigtskort over licenser vest for Nuuk. 15

16 sen geologisk ligger i Nuuk West området er de beskrevet herunder. Licensen er i sin 1. delperiode og udløber i I løbet af 2012 fortsatte evalueringen af de 2D seismiske data indsamlet i 2010, og resultater fra denne evaluering vil være vigtige for videre aktiviteter. SYDVESTGRØNLAND KAP FARVEL Et stort havområde på over km² ud for Sydvestgrønland reguleres af myndighederne ved en Åben Dør politik. Der kan ansøges om kulbrintelicenser i området uden en forudgående udbudsrunde. Åben Dør proceduren omfatter grønlandsk havområde uden for basislinjen beliggende syd for N og vest for V. Der er ved udgangen af 2012 fire aktive licenser i provinsen; 2008/13 Saqqamiut, 2008/14 Kingittoq, 2009/10 Uummannarsuaq og 2009/11 Salliit, se figur 4. Cairn er operatør for samtlige licenser og NUNAOIL er eneste partner. Petronas som tidligere havde en ejerandel på 10% trak sig ud i starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Blokkene udgør tilsammen et areal på lidt over km², og for samtlige licenser i området gælder at 1. delperiode af efterforskningsfasen løber til slutningen af Hovedaktiviteten i Kap Farvel provinsen har vært evaluering og bearbejdning af seismiske data. Der blev i løbet af 2012 også indsamlet en del havbundsprøver for geokemisk analyse, som vil kunne bidrage til bedre forståelse af områdets kulbrintepotentiale. Med udgangen af 2012 blev efterforskningslicenserne 2009/10 Uummannarsuaq og 2008/14 Kingittoq tilbageleveret på grund licensområdernes ringe prospektivitet. Der blev i 2010 ansøgt om yderligere to licenser i Åben Dør området med et samlet areal på ca km². Disse ansøgninger var ved udgangen af 2012 til behandling hos myndighederne. Regionale forhold aktiviteter i ikke licensbelagte områder Som et led i at bygge selskabets interne kompetence, og at opbygge en forståelse for hele Grønlands kulbrintepotentiale, udfører NUNAOIL også opfølgning med aktiviteter udenfor de områder som er direkte licensbelagt. Fokus på udbudsrundeområdet Grønlandshavet, Nordøstgrønland, har gennem de senere år været stigende i forbindelse med de planlagte udbudsrunder i 2012 (Prærunden) og i 2013 (Ordinær Runden), se figur 5. Fig. 4. Oversigtskort over licenser i Kap Farvel området. Myndighederne annoncerede i den forbindelse i december 2011, formelt åbningen af udbudsrunden i Grønlandshavet 1. januar 2012 og fremlagde blokstørrelsesinddelinger for det nordøstgrønlandske offshore område. 16

17 Prærunden sluttede 15. december 2012, hvor der indkom 11 ansøgninger fordelt på 3 grupper. De blokke som ikke bliver tildelt i prærunden, samt de blokke som er holdt udenfor prærunden, vil blive lagt ud i den første ordinære runde, som foregår i Markedsføring Som en vigtig del af sin mission og vision ønsker NUNAOIL at øge den geologiske og tekniske forståelse for Grønlands efterforskningspotentiale. Under EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) messen, som blev afholdt i juni 2012 i København, præsenterede NUNAOIL en del af sit regionalgeologiske arbejde med fokus på de vestgrønlandske provinser. Arbejdet blev godt modtaget og foreslået til publicering i det internationale tidsskrift First Break, og en teknisk artikel blev publiceret i december Fig. 5. Oversigtskort over udbudsrundeområdet i Grønlandshavet. 17

18 Forventninger til 2013 NUNAOIL forventes ikke at kunne skabe overskud, før der er gjort kommercielle fund af olie eller gas ved Grønland, og disse er sat i produktion. Indtægter fra kulbrinteproduktion kan meget vel ligge mindst 10 til 15 år ude i fremtiden blandt andet afhængig af de kommercielle vilkår. Bæringen af NUNAOIL i efterforskningsfasen betyder imidlertid, at selskabets økonomiske eksponering i de kommende år er begrænset. I 2013 budgetterer NUNAOIL med et underskud på 10,1 mio. kr. I de følgende år forventer NUNAOIL årlige underskud på 8-9 mio. kr., afhængig af konkrete projekter og investeringer. Selskabets beholdning af seismiske data har en væsentlig udviklingsmæssig værdi for selskabet, men ud fra et forsigtighedsprincip indgår disse data ikke med nogen værdi i regnskabet. Baggrunden herfor er, at det ikke kan forudsiges, om der vil kunne gennemføres salg af disse data. Af samme grund budgetteres der heller ikke med salg af selskabets seismiske data i det kommende år. Eventuelle salg vil have positiv effekt på regnskabets resultat. Aktiviteter og projekter i 2013 I løbet af sommeren 2013 forventes det, at der vil være megen fokus på forberedelser til den yderligere aktivitet i Baffin Bay området med tolkning af nye seismiske data og evaluering af stratigrafiske boringer. I tillæg vil licensrunderne i Nordøstgrønland betyde øget fokus og bearbejdning af eksisterende data i dette område. Regionale betragtninger og prospektivitet Sammenfaldende med at NUNAOIL søger at varetage og repræsentere de tekniske og kommercielle interesser for Grønland indenfor de aktive kulbrintelicenser, vil det ligeledes være en vigtig opgave for NUNAOIL at forsøge at opretholde en jævn interesse for Grønlands kulbrintepotentiale. NUNAOIL vil gøre dette ved selvstændigt at gennemføre regionale studier og betragtninger med hovedfokus på kritiske parametre for videre efterforskning. Ved at dele denne kundskab med myndighederne, samt med relevante kommercielle aktører, kan en fornuftig og langsigtet aktivitet opretholdes. Helse, Miljø og Sikkerhed NUNAOIL er meget bevidst om det sårbare miljø og de barske klimatiske forhold, som råder de steder i Grønland, hvor kulbrinteaktiviteterne foregår. På den baggrund søger NUNAOIL sammen med de grønlandske myndigheder, de internationale operatører og andre partnere at arbejde for en kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhed. Medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø spiller en stor rolle for ledelsen af NUNAOIL. Der sker f.eks. i form af jævnlige arbejdspladsvurderinger (APV) og førstehjælpskurser til alle ansatte. Arbejdet med compliance er stadigvæk i sin startfase for selskabet, men repræsenterer et prioritetsområde for ledelsen. Målsætningen er, at processen skal munde ud i et code of conduct for selskabets ansatte. NUNAOILs samfundsansvar herunder CSR NUNAOIL har siden etableringen i 1985 haft til opgave at sikre løbende information og oplysninger om kulbrinteaktiviteterne i Grønland. Dette er siden da sket såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere. 18

19 Grundtanken er, at det grønlandske samfund hermed bliver sikret den bedst mulige håndtering af landets naturgivne ressourcer med det størst mulige økonomiske afkast samtidig med at der er fokus på miljøbevidsthed og integration af miljøhensyn i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne. Hensigten med dette er at udføre aktiviteterne med mindst mulig påvirkning af det sårbare arktiske natur og miljø. Kontakten til den bredere befolkning sker hovedsageligt i de områder, der aktuelt er berørt af igangværende eller kommende efterforskningsaktiviteter, hvilket for 2012 primært var Baffin Bay området fra Upernavik til Qaanaaq. NUNAOIL har med baggrund heri mødt befolkningerne i en række byer og bygder på borgermøder, og derudover er der afholdt møder med en række lokale repræsentanter. NUNAOIL har gennem mange års erfaring kunnet konstatere, at det direkte engagement og den direkte kontakt med lokalbefolkningen er befordrende for kommunikationen, forståelsen og den gensidige respekt. Den forøgede aktivitet på kulbrinteområdet påvirker såvel den lokale befolkning som det lokale miljø. På den baggrund er det essentielt, at der konstant bliver opretholdt en god kontakt og kommunikation mellem NUNAOIL og lokale interessenter. Dette skal være med til at sikre den fortsatte velvilje fra befolkningen, som vi konstant møder rundt omkring i landet. Dette element er meget 19

20 centralt for selvforståelsen i NUNAOIL, og underbygger samtidig vore bestræbelser på at profilere oliebranchen som samfundsansvarlig. Den igangværende og fremtidige olieefterforskningsaktivitet i Grønland har et stort behov for kompetencer indenfor naturvidenskab. Med henblik på at motivere unge studerende til at uddanne sig indenfor naturvidenskabelige fag har NUNAOIL i 2012 ydet finansiel støtte til 8 grønlandske gymnasieelever i forbindelse med projektet ScienceTalent Greenland. Projektet er et brobygningsforløb for de mest talentfulde naturvidenskabelige elever fra de grønlandske gymnasier med henblik på at give eleverne en unik mulighed for at dygtiggøre sig indenfor naturvidenskab, med fokus på naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger, der er særligt interessante i Grønland. Projektet blev gennemført sammen med 8 danske gymnasieelever i form af workshops i Sorø og Arktisk Station i Qeqertarsuaq. NUNAOIL har endvidere i samarbejde med IFF ENERGY i London gennemført et 3 dages kursus i Oil and Gas Business Administration. Kurset, som blev gennemført i Nuuk havde i alt 16 deltagere fra Selvstyrets departementer, Greenland Oil Industry Association (GOIA), Pinngortitaleriffik (Naturinstitutet), HTX i Sisimiut samt NUNAOIL, havde til formål at skabe en større forståelse for mange forskellige aspekter samt værdikæden i energisektoren. NUNAOIL s bestyrelse og direktion forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse (corporate governance) med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere