Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Hovedtal og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Bilag Bilag 1: Licensoversigt Bilag 2: Licenskort NUNAOIL A/S ÅRSRAPPORT 2012 Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Mail: 2 Fotos: Coverfoto Mærsk, indsamling af 3D-seismik i Baffin Bugten, øvrige billeder NUNAOIL. Grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk, Marts 2013

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for NUNAOIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 18. februar 2013 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Kaare Hagemann Formand Frank Dinhoff Pedersen Næstformand Lida Skifte Lennert Tine Pars Peter Helmer Steen 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionæren i NUNAOIL A/S Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for NUNAOIL A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 18. februar 2013 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer 4 Knud Østergaard statsautoriseret revisor

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Kaare Hagemann, Åsvinget 4, 3 tv., 2665 Vallensbæk Strand, Formand. Frank Dinhoff Pedersen, Munkerudåsen 10B, 1165 Oslo, Næstformand. Lida Skifte Lennert, Rue D alon 73, 1040 Bruxelles. Tine Pars, Saqqarlernut 6, 3900 Nuuk. Peter Helmer Steen, Åtoften 27, Nivå. Direktion Hans Kristian Olsen, Isaajap Aqqutaa 28, 3900 Nuuk. Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. april

6 Hovedtal og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere: Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i %: *) Overskudsgrad 5,0 47,3 Soliditetsgrad 68,7 80,1 69,6 86,2 92,5 Forrentning af egenkapitalen 2,0 25,6 0,0 2,3 *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 6

7 7

8 Redegørelse til Inatsisartut Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse, og er samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetning 2012 Ledelsesberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket i Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber fra august 2011 og Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber fra december Ledelsesberetningen tager endvidere hensyn til udmeldinger og ønsker fra Grønlands Selvstyre som ejer. NUNAOILs forretningsområde NUNAOIL A/S (herefter NUNAOIL) er Grønlands nationale olieselskab, der er ejet af Grønlands Selvstyre. NUNAOIL varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i alle tilladelser (herefter licenser) til efterforskning og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Grønland og medvirker til udviklingen af opgaver i forlængelse heraf. Inden for de seneste år har Grønland oplevet en hidtil uset international interesse for kulbrintepotentialet i de grønlandske offshore områder. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal licenser på 20 og disse dækker et samlet havområde på i alt km². NUNAOIL forventer, at antallet af licenser vil stige i løbet af en kortere årrække, idet nye udbudsrunder for Grønlands Selvstyrets tildeling af licenser følger i 2013 og 2014 for området i Grønlandshavet, der ligger ud for Nordøstgrønland. Se en oversigt over de olieselskaber som NUNAOIL samarbejder med i licenserne i bilag I og et licenskort for hele Grønland i bilag II. NUNAOIL er partner i samtlige 20 licenser og deltager som båren (ikke betalende) partner i efterforskningsfasen med en andel, der varierer fra 8 til 12,5 %. En licens tildeles normalt for en efterforskningsperiode på 10 år og ved tildelingen forhandles der en samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement/JOA) mellem NUNAOIL og de(n) nye partner(e). Aftalerne indeholder blandt andet juridiske og økonomiske aspekter, som definerer og danner grundlaget for samarbejdet for efterforskningsaktiviteterne i hele licensperioden. 8

9 I hver enkelt licens er der desuden etableret en operatør- og en teknisk komite, hvor samtlige licenspartnere er repræsenteret og mødes mindst fire gange om året for at drøfte og tage beslutni n- ger om operationelle, tekniske, økonomiske og andre aspekter ved igangværende og fremtidige efterforskningsaktiviteter. De juridiske og kommercielle opgaver i relation til licenserne varetages til daglig af NUNAOILs administrerende direktør, jurist og økonom i fælleskab. Gennem sine partnerskaber erhverver NUNAOIL alle former for geologiske, geofysiske og tekniske data der bliver indsamlet i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne indenfor samtlige licenser. Desuden erhverver NUNAOIL, i det omfang det er muligt, også forskellige typer af tekniske data fra områder udenfor licensområderne. Bearbejdning af forskellige typer af data, herunder specielt seismiske data og informationer fra efterforskningsboringer, er den vigtigste aktivitet for bedre at kunne forstå hvor og eventuelt hvor stor en mængde kulbrinter, der potentielt kan findes i de pågældende licensområder. Udover volumenvurderingen af potentielle mængder af kulbrinter, benytter NUNAOIL også andre etablerede metoder for at vurdere usikkerheden knyttet til kulbrintepotentialet, samt værdien af mulige mængder af kulbrinter. I takt med den løbende bearbejdning af data samt i sit tætte samarbejde med partnerne er NUNAOIL på den måde med til at opbygge og forankre en detaljeret teknisk og kommerciel know-how og viden, som bidrager til koordinering og udnyttelse af viden om efterforskning af kulbrinter til gavn for Grønland og licenspartnerne. Strategi- og handlingsplan NUNAOILs udvikling har hidtil været baseret på strategi- og handlingsplan Naalakkersuisut har i forlængelse af selvstyrelovens indførelse og den forøgede efterforskningsaktivitet efter kulbrinter ønsket at vurdere, hvordan NUNAOIL skal udvikle sig og hvilke opgaver selskabet skal udføre. Naalakkersuisut har derfor udarbejdet Redegørelse om NUNAOIL A/S af maj NUNAOIL har i forlængelse af denne redegørelse udarbejdet en ny strategi- og handlingsplan med følgende mission, vision og målsætninger. Mission NUNAOILs mission er at deltage aktivt i efterforskningen og udvindingen af kulbrinter i Grønland ved at være partner i samtlige kulbrintelicenser, som tildeles olieselskaber, for at sikre størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland, samt opbygning og forankring af viden og knowhow i Grønland. 9

10 Vision NUNAOILs vision er at udvikle sig til et ikke-operativt olieselskab i overensstemmelse med Naalakkersuisuts tilkendegivelser herom. Målsætninger Ovennævnte mission og vision udgør fundamentet for NUNAOILs daglige virke og indebærer en gradvis udvikling af selskabet. De 3 faser i målopfyldelsen består af: Fase 1: NUNAOIL deltager som båren ikke betalende partner i efterforskningsfasen i alle kulbrintelicenser i Grønland (den nuværende situation) Fase 2: Kommercielt fund. Udvikling af en ikke-operationel organisation ved tilgang af tekniske, administrative og kommercielle ressourcer samt bistand ved konsulenter. Behov for kapital til deltagelse i produktion Fase 3: Fuldt opbygget ikke-operativt olieselskab. Ejeren kan i denne fase tage stilling til om selskabet skal udbygges med et operationelt sigte. Fase 1 Den nuværende situation er kendetegnet ved, at egentlig olie- og gasproduktion ligger mindst 15 år ude i fremtiden. Antallet af licenser er stigende og der forventes yderligere licenstilgang fra udbudsrunder i Nordøstgrønland 2012/13. Deltagelsen i de mange licenser kræver, at organisationen må prioritere de vigtigste arbejdsopgaver. Status Disko West, pt. stagneret på grund af basalt problematik. Baffin Bay, , indsamling og evaluering af store mængder data for generering af mulige boreprospekter. Planlægning og forberedelse af boringer forventes at være krævende i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhed, logistik og økonomi. Baffin Bay er et hovedfokusområde for NUNAOIL i indeværende Strategi- og handlingsplan. Nuuk Vest, fortsat en interessant geologisk provins. NUNAOIL opbygger den regionale forståelse, hvor kalibreringen mod den canadiske side er vigtig. Kap Farvel, det mindst efterforskede område af Vestgrønland vurderes til at være interessant, selvom de operative betingelser er vanskelige. Centralt i forståelsen af området er at få viden om den canadiske side ved Labrador. Nordøstgrønland, , høj prioritet, men endnu vanskeligere operative betingelser og ny geologi i forhold til Vestgrønland. Fremtidige udbudsrunder. 10

11 Fase 2 I denne fase opbygges NUNAOILs organisation til et ikke-operativt olieselskab, der i samråd med ejeren på et kvalificeret grundlag kan deltage i beslutningerne omkring deltagelse, feltudvikling og produktion i licenserne, alt med henblik på sikring af størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland. I 2010 afleverede NUNAOIL en rapport til ejeren om Udredning af scenarier for finansiering af NUNAOILS deltagelse i fremtidige olie- og gas feltudbygninger i Grønland udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra alle relevante områder. Finansieringsudfordringen ved udbygning ændrer løbende karakter i relation til modning af områder, ændringer i det økonomiske klima og tilgængelige finansieringsmodeller og -kilder. Afdækning af finansieringsmuligheder ved bæringens ophør er derfor en kontinuerlig opgave for selskabet. Fase 3 I denne fase vil selskabet være fuldt udviklet til at varetage Grønlands interesser, som partner i flere udbygnings- og produktionsprojekter. Ejeren vil i denne fase have mulighed for at tage beslutning om NUNAOIL skal udvikles til et operativt olieselskab. Organisationsudvikling Det stigende aktivitetsniveau i efterforskningsfasen i forhold til både antal licenser, datamængder og den tekniske og operative kompleksitet stiller store organisatoriske krav til NUNAOIL. Det øgede antal licenser sammenholdt med de øgede uddannelsesmidler der bliver tilgængelige i de nye licenser åbner op for yderligere muligheder for at oprette trainee-stillinger og længerevarende udstationeringer af NUNAOIL-personale. Rammeaftaler om samarbejde med relevante internationale selskaber og institutioner åbner mulighed for udveksling af ansatte, hvilket vil styrke kompetencerne og læringen i selskabet. Ved et kommercielt fund vil de ændrede betingelser og krav medføre en yderligere opbygning af kapacitet og kompetence af NUNAOILs egne medarbejdere, suppleret med bistand fra konsulenter. Medarbejderudvikling Der skal udarbejdes en ansættelsesplan for den nødvendige tilgang af personale i perioden. Tilgang af personale vil som udgangspunkt alene foregå som erstatning for fratrådt personale. Nyansættelser vil hovedsagelig ske via uddannelsesmidler fra licenserne (Bilag 4), hvor trainee-stillinger og/eller udstationeringer for ansatte både sikrer, at den uddannelsesmæssige og kompetencemæssige kvalitet er industrisammenlignelig, og at driftsregnskabet belastes mindst muligt. Der udarbejdes udviklingsplaner for alle medarbejdere. Udstationeringer, kurser og anden videreuddannelse skal i samspil med nuværende og kommende arbejdsopgaver danne fundamentet for kompetenceudviklingen. 11

12 Økonomisk resultat i 2012 Årets resultat blev et underskud på 12.0 mio. kr. I modsætning til sidste år har der været meget lidt salg af seismik i 2012, hvilket er årsagen til årets negative resultat. Indtil der gøres et kommercielt fund af kulbrinter, og disse er sat i produktion, forventer NUNAOIL, at selskabet vil være underskudsgivende. NUNAOILs aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2012 udgør 45,0 mio. kr. Selskabets samlede pengestrømme har været negativ med 3,6 mio. kr. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Status for årets aktiviteter NUNAOIL var i 2012 båret partner i 20 aktive licenser, som udgjorde et efterforskningsareal på i alt km². Der var i løbet af året ingen ændringer fra 2011 i forhold til licensareal for kulbrinter i Grønland. Generelt gælder det, at NUNAOIL har 12,5% ejerandel i alle licenser, bortset fra de områder som af myndighederne reguleres ved en Åben Dør politik, dvs. sydvest for Grønland og Kap Farvel provinsen, hvor NUNAOIL har en ejerandel på 8%. Der blev i 2012 ikke boret efterforskningsbrønde for kulbrinter i Grønland, men trods det var der stor efterforskningsaktivitet i licenserne i Baffin Bay området i den nordligste del af Vestgrønland. Efterforskningsaktiviteterne omfattede indsamling af både seismiske 2D og 3D data, samt stratigrafiske kerneboringer som til sammen vil bidrage til større forståelse for geologien i licensområderne. Øvrige operationer I samarbejde med TGS indsamlede NUNAOIL i perioden august og september ca. 100 havbundsprøver i området ud for Nuuk (Nuuk West provinsen) samt tilsvarende i Nordøstgrønland. Prøverne har givet ny og interessant information om områdernes kulbrintepotentiale og de indsamlede data vil blive gjort tilgængelige for salg. 12

13 I 2012 har der været salg af seismiske data på i alt 7,2 mio. kr., der i starten af 1990 erne blev indsamlet af KANUMAS gruppen i Nordøstgrønland. Efter KANUMAS-aftalen tilfalder indtægter ved datasalg NUNAOIL, og skal efter drøftelse med KANUMAS gruppen og efter Råstofdirektoratets godkendelse, anvendes til kulbrinterelaterede efterforskningsaktiviteter i Grønland, hvor tilvejebragte oplysninger fra efterforskningsaktiviteter vederlagsfrit skal stilles til rådighed for KANUMAS-gruppen. I Nordøstgrønland indsamlede TGS også omkring km multi-klient/spekulativ seismik, som vil kunne bidrage til et bedre databasegrundlag i den igangværende og kommende udbudsrunde i området. Ligeledes har ARKeX, i samarbejde med ION Geophysical, indsamlet flybåren gravimetriske data i udbudsområdet. BAFFIN BUGTEN Denne provins er den hidtil nordligste og det mindst udforskede område offshore Vestgrønland. Området dækker et areal på omkring km² og der er i alt fem licenser i området, som blev tildelt i slutningen af 2010, se figur 1. I løbet af august til oktober blev der med Shell som operatør udført stratigrafiske kerneboringer med det videnskabelige boreskib Joides Resolution på vegne af samtlige licenshavere i Baffin Bugten. Der blev i alt boret meter fordelt på 11 lokaliteter. Man er nu i gang med detaljerede studier af kerneprøverne og disse studier vil bidrage med stor og vigtig viden i den videre efterforskning i området. Det amerikanske olieselskab ConocoPhillips er operatør for licens 2011/11 Qamut. Partnere er Dong Energy (herefter DONG) og NUNAOIL. Fra midten af august til slutningen af september 2012 blev der indsamlet km 2D seismiske data med henblik på en mere detaljeret evaluering af prospektiviteten. De indsamlede data forventes klar til tolkning/evaluering i første kvartal Det hollandsk/britiske olieselskab Shell er operatør for licenserne 2011/12 Anu og 2011/14 Napu og er partner med Statoil, GDF Suez samt NUNAOIL. Fra begyndelsen af august til midten af oktober blev der indsamlet i alt km² seismiske 3D data ved brug af to seismiske skibe (samt fire følgeskibe). Det er indtil dato den mest omfattende indsamling af 3D seismik i Grønland og i Arktis. Evaluering af data forventes påbegyndt i første kvartal Fig. 1. Oversigtskort over licenser i Baffin Bugten. 13

14 Det skotske olieselskab Cairn Energy (herefter Cairn) er operatør for licens 2011/13 Pitu og fra 1. juni kom Statoil ind som partner. Hovedfokus i 2012 har været tolkning og evaluering af omkring km² 3D seismiske data som blev indsamlet i 2011, samt indsamling af havbundsprøver for geokemiske analyser i løbet af sommeren Det danske olieselskab Mærsk er operatør for licens 2011/15 Tooq og i september 2012 kom Tullow Oil ind som partner. Fra begyndelsen af august til begyndelsen af oktober blev der indsamlet km² seismiske 3D data. Derudover blev der indsamlet hydrografiske data og havbundsprøver for geokemiske analyser. Allerede i slutningen af 2012 blev den første version af de seismiske 3D data tilgængelige for evaluering, og endelig datasæt er planlagt til foråret DISKO WEST Området dækker lidt mere end km² og blev licensbelagt i 2007 og Cairn Energy har boret i alt fem brønde i provinsen i 2010 og Et geologisk karakteristika for store dele af området er påvirkningen af basalter, som specielt gør den seismiske tolkning meget vanskelig. Der er i alt otte licenser i denne provins, og flere af licenserne har opfyldt de af myndighederne opstillede arbejdsprogrammer og nærmer sig nu slutningen af den første af de i alt tre delperioder, som tilsammen har en længde på 10 år, se figur 2. Det canadiske olieselskab Husky er operatør i licenserne 2007/22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut, og med NUNAOIL som eneste partner. Licenserne er i 1. delperiode, som i 2012 blev forlænget med to år til Der er i løbet af 2012 blevet lagt særlig vægt på evaluering af de seismiske 3D data, som blev indsamlet i 2009 for at kunne vurdere områdets potentiale for efterforskningsboringer i de kommende år. Det danske olieselskab DONG er operatør i licensen 2007/26 Puilasoq. Chevron, ExxonMobil samt NUNAOIL er partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af De tekniske bestræbelser i licensen har i 2012 været fokus på reprocessering af eksisterende 2D-seismiske data med henblik på en øget og forbedret afbildning af seismiske data, og hvor resultatet fra dette vil være afgørende for videre efterforskningsaktiviteter i licensen. ExxonMobil er operatør i licens 2007/27 Orsivik med Husky og NUNAOIL som partnere. Licensens 1. delperiode blev i 2011 forlænget med et år til udgangen af Partnerskabet har i 2012 vurderet det videre forløb af arbejdet i licensområdet. Med udgangen af 2012 blev efterforsknings- Fig. 2. Oversigtskort over licenser i Disko West. 14

15 licenserne 2007/26 Puilasoq og 2007/27 Orsivik tilbageleveret, idet det ved brug af nuværende teknologi er vanskeligt at opnå den rette grad af afbildning i de relevante geologiske sektioner. Cairn er operatør i licenserne 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua, med NUNAOIL som partner. Petronas som tidligere havde en andel på 10% trak sig ud fra starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Begge licenserne er i 1. delperiode, som udløber i slutningen af Der har i løbet af 2012 været lagt meget vægt på at forsøge at integrere resultaterne af de tre boringerne fra 2010 i Sigguk i lyset af de nye resultater fra Gamma-1 i Eqqua. Resultater fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for eventuel videre aktivitet i licenserne. Cairn er operatør i licenserne 2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq, med NUNAOIL som eneste partner. Begge licenserne blev tildelt under Baffin Bay runden i slutningen af Da disse geologisk (og geografisk) ligger i Disko West området er de beskrevet herunder. Begge licenserne er deres 1. delperiode, som gælder frem til medio Hovedaktiviteten i 2012 var vurderingen af resultaterne fra Delta-1 boringen i Napariaq licensen, som fandt sted i Resultaterne fra denne evaluering vil sammen med en forbedret geologisk forståelse for området danne grundlag for videre aktivitet i licenserne. DAVIS STRÆDET NUUK WEST Området dækker mere end km² mellem 63 og 67 N. Dette område var fokus for olieefterforskningen i 1970 erne; 1990 samt 2000 og det er også i det område hvor de fleste af de i alt 14 brønde indtil dato er boret i Grønland, se figur 3. Der er ved slutningen af 2012 tre aktive licenser i denne provins; 2002/15 Atammik, 2005/06 Lady Franklin og 2008/17 Naternaq. Cairn er operatør for 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin, hvor NUNAOIL er eneste partner. Aktiviteten i 2012 var i de to licenser knyttet til evaluering og integrering af resultaterne fra de to efterforskningsbrønde i licens 2002/15 samt den ene efterforskningsboring i licens 2005/06, som blev boret i Begge licenserne er nu i deres 3. delperiode og resultaterne fra boringerne vil være vigtige for de videre aktiviteter. Det svenskejede selskab PA Resources er operatør for 2008/17 Naternaq. NUNAOIL er eneste partner. Licensen blev tildelt under Disko West runden i Da licen- Fig. 3. Oversigtskort over licenser vest for Nuuk. 15

16 sen geologisk ligger i Nuuk West området er de beskrevet herunder. Licensen er i sin 1. delperiode og udløber i I løbet af 2012 fortsatte evalueringen af de 2D seismiske data indsamlet i 2010, og resultater fra denne evaluering vil være vigtige for videre aktiviteter. SYDVESTGRØNLAND KAP FARVEL Et stort havområde på over km² ud for Sydvestgrønland reguleres af myndighederne ved en Åben Dør politik. Der kan ansøges om kulbrintelicenser i området uden en forudgående udbudsrunde. Åben Dør proceduren omfatter grønlandsk havområde uden for basislinjen beliggende syd for N og vest for V. Der er ved udgangen af 2012 fire aktive licenser i provinsen; 2008/13 Saqqamiut, 2008/14 Kingittoq, 2009/10 Uummannarsuaq og 2009/11 Salliit, se figur 4. Cairn er operatør for samtlige licenser og NUNAOIL er eneste partner. Petronas som tidligere havde en ejerandel på 10% trak sig ud i starten af 2012 og overdrog sin andel til Cairn. Blokkene udgør tilsammen et areal på lidt over km², og for samtlige licenser i området gælder at 1. delperiode af efterforskningsfasen løber til slutningen af Hovedaktiviteten i Kap Farvel provinsen har vært evaluering og bearbejdning af seismiske data. Der blev i løbet af 2012 også indsamlet en del havbundsprøver for geokemisk analyse, som vil kunne bidrage til bedre forståelse af områdets kulbrintepotentiale. Med udgangen af 2012 blev efterforskningslicenserne 2009/10 Uummannarsuaq og 2008/14 Kingittoq tilbageleveret på grund licensområdernes ringe prospektivitet. Der blev i 2010 ansøgt om yderligere to licenser i Åben Dør området med et samlet areal på ca km². Disse ansøgninger var ved udgangen af 2012 til behandling hos myndighederne. Regionale forhold aktiviteter i ikke licensbelagte områder Som et led i at bygge selskabets interne kompetence, og at opbygge en forståelse for hele Grønlands kulbrintepotentiale, udfører NUNAOIL også opfølgning med aktiviteter udenfor de områder som er direkte licensbelagt. Fokus på udbudsrundeområdet Grønlandshavet, Nordøstgrønland, har gennem de senere år været stigende i forbindelse med de planlagte udbudsrunder i 2012 (Prærunden) og i 2013 (Ordinær Runden), se figur 5. Fig. 4. Oversigtskort over licenser i Kap Farvel området. Myndighederne annoncerede i den forbindelse i december 2011, formelt åbningen af udbudsrunden i Grønlandshavet 1. januar 2012 og fremlagde blokstørrelsesinddelinger for det nordøstgrønlandske offshore område. 16

17 Prærunden sluttede 15. december 2012, hvor der indkom 11 ansøgninger fordelt på 3 grupper. De blokke som ikke bliver tildelt i prærunden, samt de blokke som er holdt udenfor prærunden, vil blive lagt ud i den første ordinære runde, som foregår i Markedsføring Som en vigtig del af sin mission og vision ønsker NUNAOIL at øge den geologiske og tekniske forståelse for Grønlands efterforskningspotentiale. Under EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) messen, som blev afholdt i juni 2012 i København, præsenterede NUNAOIL en del af sit regionalgeologiske arbejde med fokus på de vestgrønlandske provinser. Arbejdet blev godt modtaget og foreslået til publicering i det internationale tidsskrift First Break, og en teknisk artikel blev publiceret i december Fig. 5. Oversigtskort over udbudsrundeområdet i Grønlandshavet. 17

18 Forventninger til 2013 NUNAOIL forventes ikke at kunne skabe overskud, før der er gjort kommercielle fund af olie eller gas ved Grønland, og disse er sat i produktion. Indtægter fra kulbrinteproduktion kan meget vel ligge mindst 10 til 15 år ude i fremtiden blandt andet afhængig af de kommercielle vilkår. Bæringen af NUNAOIL i efterforskningsfasen betyder imidlertid, at selskabets økonomiske eksponering i de kommende år er begrænset. I 2013 budgetterer NUNAOIL med et underskud på 10,1 mio. kr. I de følgende år forventer NUNAOIL årlige underskud på 8-9 mio. kr., afhængig af konkrete projekter og investeringer. Selskabets beholdning af seismiske data har en væsentlig udviklingsmæssig værdi for selskabet, men ud fra et forsigtighedsprincip indgår disse data ikke med nogen værdi i regnskabet. Baggrunden herfor er, at det ikke kan forudsiges, om der vil kunne gennemføres salg af disse data. Af samme grund budgetteres der heller ikke med salg af selskabets seismiske data i det kommende år. Eventuelle salg vil have positiv effekt på regnskabets resultat. Aktiviteter og projekter i 2013 I løbet af sommeren 2013 forventes det, at der vil være megen fokus på forberedelser til den yderligere aktivitet i Baffin Bay området med tolkning af nye seismiske data og evaluering af stratigrafiske boringer. I tillæg vil licensrunderne i Nordøstgrønland betyde øget fokus og bearbejdning af eksisterende data i dette område. Regionale betragtninger og prospektivitet Sammenfaldende med at NUNAOIL søger at varetage og repræsentere de tekniske og kommercielle interesser for Grønland indenfor de aktive kulbrintelicenser, vil det ligeledes være en vigtig opgave for NUNAOIL at forsøge at opretholde en jævn interesse for Grønlands kulbrintepotentiale. NUNAOIL vil gøre dette ved selvstændigt at gennemføre regionale studier og betragtninger med hovedfokus på kritiske parametre for videre efterforskning. Ved at dele denne kundskab med myndighederne, samt med relevante kommercielle aktører, kan en fornuftig og langsigtet aktivitet opretholdes. Helse, Miljø og Sikkerhed NUNAOIL er meget bevidst om det sårbare miljø og de barske klimatiske forhold, som råder de steder i Grønland, hvor kulbrinteaktiviteterne foregår. På den baggrund søger NUNAOIL sammen med de grønlandske myndigheder, de internationale operatører og andre partnere at arbejde for en kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhed. Medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø spiller en stor rolle for ledelsen af NUNAOIL. Der sker f.eks. i form af jævnlige arbejdspladsvurderinger (APV) og førstehjælpskurser til alle ansatte. Arbejdet med compliance er stadigvæk i sin startfase for selskabet, men repræsenterer et prioritetsområde for ledelsen. Målsætningen er, at processen skal munde ud i et code of conduct for selskabets ansatte. NUNAOILs samfundsansvar herunder CSR NUNAOIL har siden etableringen i 1985 haft til opgave at sikre løbende information og oplysninger om kulbrinteaktiviteterne i Grønland. Dette er siden da sket såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med myndigheder og samarbejdspartnere. 18

19 Grundtanken er, at det grønlandske samfund hermed bliver sikret den bedst mulige håndtering af landets naturgivne ressourcer med det størst mulige økonomiske afkast samtidig med at der er fokus på miljøbevidsthed og integration af miljøhensyn i forbindelse med efterforskningsaktiviteterne. Hensigten med dette er at udføre aktiviteterne med mindst mulig påvirkning af det sårbare arktiske natur og miljø. Kontakten til den bredere befolkning sker hovedsageligt i de områder, der aktuelt er berørt af igangværende eller kommende efterforskningsaktiviteter, hvilket for 2012 primært var Baffin Bay området fra Upernavik til Qaanaaq. NUNAOIL har med baggrund heri mødt befolkningerne i en række byer og bygder på borgermøder, og derudover er der afholdt møder med en række lokale repræsentanter. NUNAOIL har gennem mange års erfaring kunnet konstatere, at det direkte engagement og den direkte kontakt med lokalbefolkningen er befordrende for kommunikationen, forståelsen og den gensidige respekt. Den forøgede aktivitet på kulbrinteområdet påvirker såvel den lokale befolkning som det lokale miljø. På den baggrund er det essentielt, at der konstant bliver opretholdt en god kontakt og kommunikation mellem NUNAOIL og lokale interessenter. Dette skal være med til at sikre den fortsatte velvilje fra befolkningen, som vi konstant møder rundt omkring i landet. Dette element er meget 19

20 centralt for selvforståelsen i NUNAOIL, og underbygger samtidig vore bestræbelser på at profilere oliebranchen som samfundsansvarlig. Den igangværende og fremtidige olieefterforskningsaktivitet i Grønland har et stort behov for kompetencer indenfor naturvidenskab. Med henblik på at motivere unge studerende til at uddanne sig indenfor naturvidenskabelige fag har NUNAOIL i 2012 ydet finansiel støtte til 8 grønlandske gymnasieelever i forbindelse med projektet ScienceTalent Greenland. Projektet er et brobygningsforløb for de mest talentfulde naturvidenskabelige elever fra de grønlandske gymnasier med henblik på at give eleverne en unik mulighed for at dygtiggøre sig indenfor naturvidenskab, med fokus på naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger, der er særligt interessante i Grønland. Projektet blev gennemført sammen med 8 danske gymnasieelever i form af workshops i Sorø og Arktisk Station i Qeqertarsuaq. NUNAOIL har endvidere i samarbejde med IFF ENERGY i London gennemført et 3 dages kursus i Oil and Gas Business Administration. Kurset, som blev gennemført i Nuuk havde i alt 16 deltagere fra Selvstyrets departementer, Greenland Oil Industry Association (GOIA), Pinngortitaleriffik (Naturinstitutet), HTX i Sisimiut samt NUNAOIL, havde til formål at skabe en større forståelse for mange forskellige aspekter samt værdikæden i energisektoren. NUNAOIL s bestyrelse og direktion forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse (corporate governance) med udgangspunkt i de anbefalinger, som Naalakkersuisut har udstukket 20

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere