Årsrapport Bygningsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen

2 Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver og ressourcer 2.6 Målrapportering 2.7 Redegørelse for reservationer 2.8 Perspektiver for det kommende år 3. REGNSKAB 3.1 Regnskab og bevillingsregnskab for Bygningsstyrelsen med noter 3.2 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger med noter 3.3 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger med noter 4. BILAG 4.1 Målrapportering 4.2 Regnskab for udgiftsbaserede bevillinger 4.3 Klimaregnskab

3 1 Retten i Roskilde. Jens Lindhe. Påtegning

4 Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Bygningsstyrelsen, CVR-nr , er ansvarlig for: Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed), Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed), Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbevilling), Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbevilling), Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet som OPP-projekt (Statsvirksomhed), Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed), Bygherreforpligtelser (Reservationsbevilling), Særlige anlægsopgaver (Anlægsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 5

5 2 Mærsk Bygningen. Beretning

6 2.1. Præsentation af Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre inden for ejendomsområdet. Styrelsen har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til nogle af landets vigtigste statslige institutioner f.eks. universiteterne, politiet, domstolene og ministerierne. Lokaler og bygninger har stor indvirkning på indlæring og uddannelse, opgaveløsning, effektivitet og arbejdsglæde. De rammer, Bygningsstyrelsen skaber for statens institutioner styrelsens kunder er derfor afgørende for, om de kan løse deres opgaver og bidrage til samfundets udvikling. Gennem effektiv afdækning af nuværende og fremtidige behov i samarbejde med kunden, udvikler styrelsen de lokaleløsninger, som skaber størst mulig værdi for kunden - samt for stat og samfund. Med en samlet ejendomsportefølje på ca. 4 mio. m 2, heraf ca. 1 mio. m 2 privatejede lejemål og OPP-lejemål, mere end lejemål, og med igangværende og planlagte byggesager for i alt ca. 14 mia. kr., er Bygningsstyrelsen en af Danmarks største offentlige ejendomsvirksomheder og bygherrer. Som en del af Klima-, Energi - og Bygningsministeriet har Bygningsstyrelsen en helt særlig rolle i forhold til at pege på muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger og vejlede og inspirere andre med energirigtige løsninger, der peger fremad. Bygninger og deres drift er en afgørende faktor i kampen for at skabe et mere bæredygtigt samfund og nå regeringens målsætninger om at reducere energiforbruget og skabe et samfund, der er uafhængigt af fossile stoffer. Bygningsstyrelsens vision er at være det foretrukne valg for kunder og stat. For at indfri denne vision skal styrelsen både levere overbevisende og konkurrencedygtige løsninger til sine kunder, samt tilgodese statens og samfundets langsigtede interesser i forhold til omkostningsniveauer samt energi- og byggepolitiske målsætninger. Bygningsstyrelsen består af 3 virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: Bygningsstyrelsen Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger mv Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger. De opgaver og hovedkonti, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for, fremgår af tabel , og Tabel Samlet overblik over bogføringskredse og hovedkonti på finansloven for 2014 Bogføringskreds Hovedområder , , Bygningsstyrelsen (Virksomhedsbærende) Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Virksomhedsbærende) Udvikling og opretning af Christianiaområdet Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Bevillingstype Statsvirksomhed Statsvirksomhed Anlægsbevilling Driftsbevilling Statsvirksomhed Omkostningsbaseret/ Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Virksomhedsbærende) Statsvirksomhed Omkostningsbaseret Bygherreforpligtelser Reservationsbevilling Udgiftsbaseret Særlige anlægsopgaver Anlægsbevilling Udgiftsbaseret 6

7 Under finanslovens hovedområde Uddannelses- og forskningsbygninger er opført , Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration). Hovedkontoen administreres af SAM og indgår ikke i Bygningsstyrelsens årsrapport. Tabel Oversigt over hovedkonti og opgaver, som skal afrapporteres i årsrapporten (omkostningsbaserede bevillinger) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger Bygningsstyrelsen 2. Myndighedsopgaver 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger 1. Administrationsbidrag Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter 3. Renter 4. Lejers andel af drift Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt. 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering Drifts- og vedligeholdelsesudgifter Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger 2. Renter 3. Administrationsbidrag 4. Tilsagn til modernisering af laboratorier 5. Fremrykket vedligehold Note: 1) og er underlagt særlige bevillingsbestemmelser, jf. Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts Regnskabet for Bygningsstyrelsen omfatter , og Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorbygninger omfatter Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger omfatter Bygningsstyrelsen har herudover aktiviteter på udgiftsbaserede hovedkonti, jf. tabel

8 Tabel Oversigt over hovedkonti, der alene rapporteres i årsrapportens bilag (udgiftsbaserede bevillinger) 1) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver Udvikling og opretning af Christianiaområdet Bygherreforpligtelser Særlige anlægsopgaver - Note: 1) Der afrapporteres på disse hovedkonti i årsrapportens Bilag 4.2., herunder regnskabsmæssige forklaringer. 8

9 2.2. Virksomhedens omfang Tabel viser en oversigt over Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter. Tabel Virksomhedens samlede aktivitet, mio. kr. Art Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.) Bevilling Regnskab Difference Bygningsstyrelsen Udgifter 202,6 186,2 16, Bygningsstyrelsen Indtægter 185,3 166,6 18, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Udgifter 658,6 682,8-24, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Indtægter 863,3 901,4-38, Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Udgifter 4,0 0,9 3,1 Drift Statsvirksomhed Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Indtægter 4,5 4,6-0, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Udgifter 53,4 52,7 0, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Indtægter 53,4 52,7 0, Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Udgifter 1.860, ,9 53,1 Indtægter 2.123, ,7-43, Udvikling og opretning af Christianiaområdet Udgifter 6,0 0,1 5,9 Anlæg Anlægsbevilling Udvikling og opretning af Christianiaområdet Indtægter 5,6 4,7 0, Særlige opgaver Udgifter 0,0 48,5-48, Særlige opgaver Indtægter 0,0 0,0 0,0 Administrerede ordninger mv. Reservationsbevilling Bygherreforpligtelser Udgifter 9,1 14,7-5, Bygherreforpligtelser Indtægter 0,0 0,0 0,0 Kilde: SKS-data. 9

10 Regnskaber og afvigelsesforklaringer for de omkostningsbaserede bevillinger fremgår af afsnit 3, mens der redegøres nærmere for regnskab og afvigelser for de udgiftsbaserede bevillinger i Bilag Årets faglige resultater Der er i 2014 gennemført et stykke arbejde for at sikre fremdrift i Bygningsstyrelsen mange byggeprojekter har således igen været et år præget af den store aktivitet på byggeområdet, som ser ud til at toppe i 2015 og Styrelsen har igangværende og planlagte byggesager for i alt ca. 14 mia. kr. og har alene i 2014 forelagt og fået godkendt aktstykker for ca. 0,8 mia. kr. Hertil kommer en række OPP-projekter, som også er godkendt på aktstykker. Ved siden af de mange byggeprojekter har Bygningsstyrelen i 2014 ligeledes haft fokus på grunddriften og styrelsens andre kerneaktiviteter. I 2014 blev flere af Bygningsstyrelsens nybyggerier ibrugtaget. Bygningsstyrelsen overleverede blandt andet SDU Kolding Campus til Syddansk Universitet (SDU) den 16. juni Bygningen er opført med en række bæredygtige tiltag og er den første universitetsbygning i Danmark, der er udført som lavenergiklasse Der er fokus på komfort, indeklima og interaktion. SDU Kolding Campus blev i 2014 indstillet til den internationalt prestigefulde arkitekturpris Mies van der Rohe Award, der bliver uddelt i maj 2015 i Barcelona. Bygningsstyrelsen er stolt af indstillingen, der er en ære i sig selv. 1. januar 2007 trådte en retskredsreform i kraft, som reducerede landets byretskredse fra 82 til 24. Dermed fik Bygningsstyrelsen en udfordrende opgave, der nu nærmer sig sin afslutning: At sikre, at Danmark får de retsbygninger, der giver de bedst mulige rammer for fremtidens retshandlinger og retsvæsenets daglige arbejde. Det har været et spændende og udfordrende arbejde, idet placeringen af hver ret gemmer på hver sin historie om forhandlinger, økonomiske vurderinger og håndtering af en række udfordringer. Der har været nøje overvejelser om, hvorvidt de bedste rammer kunne skabes gennem udbygning af eksisterende bygninger, nybygning, eller om de skulle findes i private lejemål. Der har været intense forhandlinger med private udlejere før og efter finanskrisens komme, lokalplaner der blev afvist af borgerne og konkurser, der ramte byggeprojekterne. Men historierne rummer også gode dialoger med kommunerne, som med interesse engagerede sig i at få nye byretter, der kunne bidrage til det lokale liv. Derudover kommer et frugtbart samarbejde med Domstolsstyrelsen, der så de nye byretter som muligheden for at sikre, at de danske retter blev tidssvarende med moderne kontorfaciliteter, funktionelle løsninger i forhold til retskredsreformen og en præsentabel fremstilling af den dømmende magt. Resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde er i 2014 tilnærmelsesvis tilendebragt med indvielsen af Retten i Roskilde den 5. september Herudover udestår kun byretten i Svendborg, der som et OPP-projekt forventes overdraget i sommeren Bygningsstyrelsen har i 2014 færdigrenoveret gårdhaven til Slotholmsgade 12 i København, der huser en række ministerier. Ambitionen bag projektet var at skabe en ny og mere brugbar gårdhave, der ikke krævede for meget vedligehold. Det er blandt andet opnået ved at bløde gårdhavens stringente, firkantede former op med mere runde, indbydende former. Bygningsstyrelsen har ligeledes udnyttet renoveringen til at nedbringe havens miljøbelastning, bl.a. er vandingsanlægget blevet mere miljøvenligt med opsamling og genbrug af regnvand. Igen i 2014 har Bygningsstyrelsen og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) i samarbejde opnået flotte resultater ved anvendelse af varmemærker og intelligent energistyring i Bygningsstyrelsens kontorbygninger. Alene varmebesparelsen for Bygningsstyrelsens kontorejendomme i København forventes, som resultat af intelligent energistyring, at give en samlet besparelse på ca. 3 pct. i 2014 i forhold til det klimakorrigerede forbrug i Som opfølgning på regeringens PCB-handlingsplan har Bygningsstyrelsen i sommeren og efteråret 2014 foretaget en undersøgelse af forekomsten af PCB i alle styrelsens universitetsbygninger. Det er sket med henblik på at få fastlagt koncentrationen af PCB i indeluften og at identificere kilderne hertil. Resultaterne viste, at der kun i seks af de 930 undersøgte bygninger er PCB-koncentrationen højere end Arbejdstilsynets grænseværdi. I disse seks bygninger skal reduktion af forekomsterne planlægges inden for måneder. I én bygning er der registreret en PCB-koncentration på over ng/m³ i et enkelt rum. Håndteringen af stoffet i denne bygning er påbegyndt og den identificerede forureningskilde fjernet. Bygningsstyrelsen vil i 2015 kortlægge kontorejendomsporteføljen på tilsvarende vis. Regeringens byggepolitiske strategi blev lanceret i Med afsæt i 34 konkrete løsningsinitiativer henvender strategien sig til både offentlige bygherrer og branchen og bidrager med et helhedsorienteret blik på byggeriet med bred involvering fra alle byggeriets parter. Bygningsstyrelsen har som stor statslig bygherre bidraget væsentligt til strategien i 2014 med ansvaret for 6 konkrete initiativer. 10

11 2.4. Årets økonomiske resultater Samlet set vurderes de økonomiske resultater for Bygningsstyrelsens aktiviteter at være tilfredsstillende. I det følgende præsenteres de overordnede økonomiske resultater for hvert af de tre regnskaber, som årsrapporten vedrører. Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for Bygningsstyrelsen, , og , mio. kr. (mio. kr.) R-2012 R-2013 R-2014 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -220,3-225,7-242,3 - Heraf indtægtsført bevilling -11,5-20,0-18,5 - Heraf eksterne indtægter -208,8-205,7-223,9 Ordinære driftsomkostninger 216,8 213,7 224,7 - Heraf løn 109,0 110,4 122,4 - Heraf afskrivninger 5,5 7,3 7,2 - Heraf øvrige omkostninger 102,2 95,9 95,1 Resultat af ordinære drift -3,5-12,0-17,6 Resultat før finansielle poster -1,4-9,7-14,8 Årets resultat 8,1-3,6-2,6 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) 562,2 556,0 734,4 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 262,1 340,6 246,6 Egenkapital 22,1 25,7 28,3 Langfristet gæld 553,4 547,5 725,8 Kortfristet gæld 315,2 363,6 357,6 Lånerammen 74,8 78,4 78,4 Træk på lånerammen (FF4) 1) 64,3 60,2 56,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 86,0% 76,8% 72,1% Negativ udsvingsrate 2) 0,7 1,0 1,2 Overskudsgrad -3,7% 1,6% 1,1% Bevillingsandel 5,2% 8,9% 7,6% Personaleoplysninger Antal årsværk 205,8 209,0 216,2 Årsværkspris Lønomkostningsandel 3) 0,5 0,5 0,5 Lønforbrug (mio. kr.) 4) 108,8 110,4 122,3 Kilde: SKS-data Note: 1) Værdien af OPP-kontrakter samt grund vedrørende Den Russiske Ambassade er udeholdt i beregningen, jf. tabel ) Den negative udsvingsrate for 2012 og 2013 er korrigeret i forhold til Årsrapport 2013, hvilket skyldes forkert beregning i ) Lønomkostningsandelen er beregnet i forhold til aktiviteten på Lønomkostningerne vedrører dog også omkostninger til de to ejendomsvirksomheder. Tages der højde herfor i beregningen af lønomkostningsandelen, vil den være langt lavere. 4) Forskellen på 0,1 mio. kr. i forhold til løn under ordinære driftsomkostninger skyldes tværministerielle puljebidrag. Bygningsstyrelsen har i 2014 haft en omsætning på 223,9 mio. kr., og årets resultat viser et overskud på 2,6 mio. kr. ved årets udgang. Overskuddet skal primært tilskrives færre administrationsomkostninger end budgetteret, samt et overskud fra vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. 11

12 Stigning i anlægsaktiver og i den langfristede gæld skyldes ibrugtagning af Vestre Landsret medio Vestre Landsret er et OPP-projekt, som regnskabsmæssigt behandles som finansiel leasing. Ved første indregning er kostprisen opgjort til 185,4 mio. kr., som endvidere er indregnet under langfristet gæld. Den negative udsvingsrate udtrykker størrelsen af det overførte overskud i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er positiv og er ikke tæt på udsvingsgrænsen (lavere end -1), hvorfor denne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Overskudsgraden i 2014 er på 1,1 pct. Overskudsgraden udtrykker, i hvor høj grad det bevillingsmæssige råderum udnyttes. Råderummet er ikke fuldt udnyttet. Bevillingsandelen er faldet fra 2013 til I 2014 er bevillingsandelen på 7,6 pct., hvilket udtrykker relativt lille afhængighed af bevillingen. Hovedparten af Bygningsstyrelsens omkostninger finansieres af indtægter fra administrationsbidrag fra de to ejendomsvirksomheder og unilab-midlerne samt private lejemål. Der er sket en stigning i lønforbruget fra 2013 til Efter en afskedigelsesrunde og ganske få ansættelser i 2012 begyndte styrelsen i 2013 at besætte nye stillinger og opruste blandt andet inden for projektledelse af byggerier. Disse nyansættelser slog ikke igennem med helårseffekt i 2013, men først i Samtidig havde styrelsen i 2013, og et stykke ind i 2014, som en nyfusioneret organisation fortsat en forholdsvis høj personaleomsætning, som derfor bidrog til et mindreforbrug i forhold til det budgetterede. I 2014 har nyansættelserne fået helårseffekt, samtidig med at personaleomsætningen nu ligger på et almindeligt niveau. Stigningen i årsværksprisen skyldes rekruttering af en række specialister. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 12

13 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R-2012 R-2013 R-2014 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -671,8-605,4-636,1 - Heraf indtægtsført bevilling 1) 258,3 267,6 204,7 - Heraf eksterne indtægter -930,1-873,0-840,8 Ordinære driftsomkostninger 311,4 306,2 259,9 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 0,0 1,2 0,0 - Heraf øvrige omkostninger 311,4 304,9 259,9 Resultat af ordinære drift -360,4-299,3-376,1 Resultat før finansielle poster -377,0-344,8-406,5 Årets resultat 29,3 53,5-14,0 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,7 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 128,6 95,5 58,2 Egenkapital 2.581, , ,2 Langfristet gæld 7.966, , ,7 Kortfristet gæld 304,5 169,2 75,7 Lånerammen 2) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate 1,1 0,0 0,2 Overskudsgrad -4,4% -8,8% 2,2% Bevillingsandel 3) -27,8% -30,7% -24,3% Kapitalandel 4) 43,7% 45,8% 46,7% Personaleoplysninger 5) Kilde: SKS-data. Note: 1) Bevillingen er et overskudskrav. 2) Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 3) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 4) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 5) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger har i 2014 haft en omsætning på 840,8 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden udviser et overskud på 14,0 mio. kr. før bortfald på 4,3 mio. kr. Årets bortfald kan henføres til fraflytningsgodtgørelse i forbindelse med salg af ejendomme, hvor lejemålet umiddelbart efter fraflytningen sælges, uden at der gennemføres en almindelig istandsættelse af lejemålet. Hermed opnås en regnskabsmæssig gevinst ved salg af ejendomme til bogført værdi, som bortfalder. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et overskud til statskassen på 204,7 mio. kr. Overskuddet skyldes primært færre administrationsomkostninger end budgetteret på finansloven samt flere huslejeindtægter end budgetteret på FL2014. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. 13

14 Af anlægsaktiverne på ,3 mio. kr. inkl. finansielle anlægsaktiver udgør ejendomsporteføljen i alt ,7 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør 7.855,7 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 74,5. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 2.746,2 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 544,6 mio. kr. og reserveret egenkapital udgør 2.134,9 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi ekskl. igangværende arbejder for egen regning er steget fra ,9 mio. kr. i 2013 til ,0 mio. kr. i 2014, jf. anlægsnoten i tabel Stigningen skyldes bl.a. færdiggørelsen af Retten på Frederiksberg. Af ejendomsporteføljen blev 78 bygninger vurderet pr. 1. januar De 78 bygninger havde en bogført værdi på 3.049,7 mio. kr. pr. 31. december Det samlede resultat af handelsværdivurderingen androg 3.492,5 mio. kr., hvilket medfører en værdiregulering på 442,9 mio. kr. Værdireguleringen er før korrektion for genopretning og byggeretter på samlet 124,2 mio. kr. Faldet i omsætningsaktiverne skyldes, at der ved årsafslutningen for 2014 lå et noget mindre beløb på Bygningsstyrelsens mellemregningskonti. Faldet i den kortfristede gæld fra 169,2 til 75,7 mio. kr. skyldes, at man i tidligere år har periodeafgrænset aktstykkerne vedrørende indskud i Freja forelagt i december. Denne praksis er ikke videreført. Herudover skyldes faldet, at finansieringskontoen (F7) sidste år var negativ ved årsafslutningen. Den negative udsvingsrate udtrykker, hvor stort det overførte overskud er i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er på 0,2 i 2014 og er ikke tæt på udsvingsgrænsen (-1). Udsvingsraten ligger således inden for det tilladte. Overskudsgraden har i de seneste to år været negativ, men er positiv i Set over perioden giver resultatet ikke anledning til bemærkninger. Bevillingsandelen på ejendomsvirksomheden er 24,3 pct., og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget relativt stabilt de seneste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år og ligger på 46,7 pct. i 2014, hvilket er forventeligt. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 14

15 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R-2012 R-2013 R-2014 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,6 - Heraf indtægtsført bevilling 1) 495,1 471,1 463,6 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger 774,6 879,1 807,1 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 75,9 3,0 45,0 - Heraf øvrige omkostninger 698,7 876,1 762,1 Resultat af ordinære drift -793,7-862,1-804,5 Resultat før finansielle poster -796,0-859,0-877,8 Årets resultat 92,2 117,4 103,8 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,2 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 131,3 100,2 319,2 Egenkapital 8.271, , ,1 Langfristet gæld , , ,7 Kortfristet gæld 775, , ,9 Lånerammen 2) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal 3) Udnyttelsesgrad af lånerammen Overskudsgrad -5,9% -6,7% -6,4% Bevillingsandel 4) -24,0% -21,3% -22,3% Kapitalandel 5) 43% 44,1% 47,3% Personaleoplysninger 6) Kilde: SKS-data. Note: 1) Bevillingen er et overskudskrav. 2) Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 3) Der er ingen negativ udsvingsrate, da startkapitalen ligger på 0. 4) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 5) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 6) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger har i 2014 haft en omsætning på 2.075,2 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden er et underskud på 103,8 mio. kr. Der er ikke bortfald på hovedkontoen. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et udbytte til statskassen på 463,6 mio. kr. Årets underskud skyldes primært forbrug af tidligere års overskud i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler. Årets resultat uddybes i øvrigt i tabel og i bevillingsregnskabet. 15

16 Omkostningerne i perioden fra 2013 til 2014 er faldet noget, men afspejler fortsat et højt niveau som følge af aktivitet i forbindelse med modernisering af laboratorier. Af anlægsaktiverne på ,2 mio. kr. udgør ejendomsporteføljen i alt ,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør ,8 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 72,8. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 9.007,1 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 3.904,5 mio. kr., og reserveret egenkapital udgør 3.919,3 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi er ekskl. igangværende arbejder for egen regning steget fra ,2 mio. kr. i 2013 til ,8 mio. kr. i 2014, jf. anlægsnoten i tabel Stigningen skyldes primært afsluttede anlægsprojekter i 2014 og opskrivninger på grunde. Stigningen i den kortfristede gæld fra 2013 til 2014 skyldes hovedsageligt modernisering af laboratorielokaler. Afgivne tilsagn til modernisering af laboratorielokaler optages som kortfristet gæld. Overskudsgraden har været negativ i de seneste tre år. Årsagen er, at moderniseringen af laboratorielokaler finansieres ved træk på tidligere års overskud. Bevillingsandelen er -22,3 pct. og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget stabilt de sidste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år og er på 47,3 pct., hvilket er forventeligt. I takt med gennemførelsen af moderniseringen af laboratorielokaler vil ejendomsvirksomhedens nøgletal ændre sig. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 16

17 2.5. Opgaver og ressourcer Sammenfatning af Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter på opgaver fremgår af tabel , og Sammenfatning af økonomi Tabel Sammenfatning af økonomi for Bygningsstyrelsens opgaver, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) 19,0 166,6 186,2-0,6 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 7,6 25,0 44,2-11,7 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger 0,0 72,2 61,3 10,9 2. Myndighedsopgaver 8,2 0,0 8,2 0,0 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 3,2 0,0 3,2 0,0 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og 2) 0,0 69,2 69,2 0,0 forskningsbygninger Vedligeholdelse og drift af 3) -0,5 4,6 0,9 3,2 Christianiaområdet (Driftsbevilling) Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt 0,0 52,7 52,7 0,0 (Statsvirksomhed) 3) I alt 18,5 223,9 239,8 2,6 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. 2) I administrationsbidrag indgår 0,2 mio. kr., der vedrører rådgivning af institutioner under Undervisningsministeriet. 3) Der er ikke defineret underliggende opgaver på hovedkontoen. Årets resultat er et overskud på 2,6 mio. kr., som primært skyldes færre administrationsomkostninger end budgetteret på finansloven samt overskud på vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Overskuddet reduceres dog af, at der på hovedkontoen indgår lejeindtægter fra OPP-projektet Vestre Landsret, som reelt ikke skal udgiftsføres på hovedkontoen. Da delregnskabet til OPP-projektet Vestre Landsret ikke er tilgængeligt i SKS i 2014, har det imidlertid været nødvendigt at placere indtægter og udgifter i forbindelse med OPP-projektet på , indtil beløbet kan omkonteres primo

18 Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) -204,7 901,4 682,8 14,0 1. Administrationsbidrag 104,2 0,0 72,2 32,0 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter -742,9 847,2 58,9 45,5 3. Renter 383,2 0,0 392,5-9,3 4. Lejers andel af drift -8,0 54,2 50,9-4,7 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering 58,8 0,0 108,3-49,5 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. Årets resultat på 14,0 mio. kr. før bortfald er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Ejendomsvirksomhedens andel af Bygningsstyrelsens samlede administrationsomkostninger er lavere end forventet. Hertil kommer flere huslejeindtægter end budgetteret. I modsat retning trækker øgede omkostninger til vedligehold i forhold til budgetteret, hvilket primært skal tilskrives vedligehold på Holmens Kanal 20 (Overformynderiet). Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, mio. kr Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud -463, , ,9-103,8 1. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter , ,7 241,8 164,8 2. Renter 989,6 0,0 981,3 8,3 3. Administrationsbidrag 69,0 0,0 69,0 0,0 4. Tilsagn til modernisering af laboratorielokaler 237,9 0,0 514,8-276,9 5. Fremrykket vedligehold 0,0 0,0 0,0 0,0 Kilde: SKS-data. Årets resultat er et underskud på 103,8 mio. kr. Underskuddet skal forklares ved flere modsatrettede bevægelser. På tilsagn til modernisering af laboratorielokaler var der et merforbrug på 276,8 mio. kr. i forbindelse med finansiering af modernisering af laboratorielokaler, jf. Globaliseringsaftalen. Bygningsstyrelsen havde færre renteudgifter samt færre udgifter til tab på ejendomsvirksomheden end budgetteret. Derudover havde Bygningsstyrelsen en ekstraindtægt i form af salg af Øster Voldgade 10 til Gefion Gymnasium, efter ønske fra Undervisningsministeriet. Der var forudsat et underskud på hovedkontoen som følge af gennemførelsen af moderniseringen af laboratorielokaler. Årets underskud finansieres af overført overskud hertil fra

19 2.6. Målrapportering Dette afsnit indeholder en overordnet afrapportering på Bygningsstyrelsens resultatkontrakt samt en nærmere analyse af udvalgte resultatkrav. En detaljeret oversigt over styrelsens resultatkrav samt afrapportering på de i 2014 opnåede resultater fremgår af bilag 4.1. Resultatkontrakten for 2014 var bygget op omkring 5 strategiske indsatsområder samt koncernfælles mål. De strategiske indsatsområder var: 1. Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning 2. Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed 3. Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed 4. Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø 5. Økonomisering og kundetilfredshed Resultatkontrakten indeholder 20 resultatmål med i alt 29 delkrav. Bygningsstyrelsen har opfyldt 14 resultatmål, 3 er delvis opfyldt, 2 er ej opfyldt og 1 er udgået (se afsnit for uddybning af nogle af de resultatmål, som har været bemærkelsesværdige eller problematiske). Styrelsens samlede målopfyldelse i 2014 er på 88,59 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Tabel Målrapportering A1-5 Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Tilfredse kunder og effektiv kapitalforvaltning (30,54 pct.) A1 Justering af SEA-ordningen 10,57 pct. Opfyldt 10,57 pct. A2 Behovsafklaring hos kunden 4,70 pct. Opfyldt 4,70 pct. A3 Implementering af lokaliseringsstrategien Udgået A4 Lokalisering indenfor benchmark 4,70 pct. Opfyldt 4,70 pct. A5 Vedligehold af SEA-ejendomme 10,57 pct. Opfyldt 10,52 pct. A6-7 Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Kvalitetsbyggeri til aftalt pris og tid (11,75 pct.) A6 Ingen overskridelser på bygge- og anlægssager, der kræver forelæggelse for finansudvalget, jf. budgetvejledning 2011, punkt ,70 pct. Opfyldt 4,70 pct. A7 Fremdrift på store byggesager 7,05 pct. Delvis opfyldt 4,70 pct. A8 Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Markedsdrivende grøn ejendomsvirksomhed (5,87 pct.) A8 Energioptimering på universitetsområdet 5,87 pct. Opfyldt 5,87 pct. A9 Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Effektiv databaseret ejendomsvirksomhed (1,17 pct.) A9 Etablering af online brugergrænseflade med energiforbrugsdata for SEA kontorejendomme, samt opdatering af energiforbrugsdata for de private lejemål A10 Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Attraktiv og effektiv arbejdsplads med et unikt fagligt miljø (3,52 pct.) A10 De i 2012 og 2013 opnåede synergi- og effektiviseringsgevinster på samlet 10 pct. fastholdes ved udgangen af ,17 pct. Ej opfyldt 0,00 pct. 3,52 pct. Opfyldt 3,52 pct. 19

20 B1-4 KPI Mål og resultatkrav for det strategiske indsatsområde: Økonomisering og kundetilfredshed (21,14 pct.) B1 Byggeprojekters budgetter 7,05 pct. Opfyldt 7,05 pct. B2 Overholdelse af byggeprojekters tidplaner 7,05 pct. Opfyldt 7,05 pct. B3 Kundetilfredshed 3,52 pct. Ej opfyldt 0,00 pct. B4 Tomgang 3,52 pct. Opfyldt 3,52 pct. B5 og C1-5 Mål og resultatkrav for de koncernfælles mål og resultatkrav (26 pct.) B5 Prognosepræcision 8,00 pct. Delvis opfyldt 7,64 pct. C1 Høj kvalitet i departementssager 8,00 pct. Delvis opfyldt 4,00 pct. C2 Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring 3,00 pct. Opfyldt 3,00 pct. C3 Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen 3,00 pct. Opfyldt 3,00 pct. C4 Energieffektivisering 2,00 pct. Opfyldt 3,00 pct. C5 Koncernfælles it-strategi og it-sikkerhedspolitik 2,00 pct. Opfyldt 3,00 pct. A1-5: 4 ud af 4 resultatmål er opfyldt (1 mål udgår) til vægt 30,54 pct. A6-7: 1 resultatmål er opfyldt og 1 resultatmål er delvist opfyldt til vægt 11,75 pct. = 30,54 pct. = 9,40 pct. A8: 1 ud af 1 resultatmål er opfyldt til vægt 5,87 pct. = 5,87 pct. A9: 1 ud af 1 resultatmål er ikke opfyldt til vægt 1,17 pct. = 0,00 pct. A10: 1 ud af 1 resultatmål er opfyldt til vægt 3,52 pct. = 3,52 pct. B1-4: 3 resultatmål er opfyldt og 1 resultatmål er delvis opfyldt til vægt 21,14 pct. = 17,62 pct. B5: Opfyldt for langt de fleste FL konti til vægt 8 pct. = 7,64 pct. C1-5: 4 resultatmål er opfyldt og 1 resultatmål er delvis opfyldt til vægt 18 pct. Samlet opfyldelse af resultatkontrakten = 14,00 pct. = 88,59 pct Uddybende analyser I det følgende afsnit sættes fokus på enkelte resultatmål i 2014, som har haft særlig bemærkelsesværdig eller særlig problematisk karakter. Resultatkrav A5 Vedligehold af SEA-ejendomme Bygningsstyrelsen har i løbet af 2014 udført en gennemgribende analyse af styrelsens samlede vedligeholdelsesopgaver bl.a. på baggrund af eksisterende materiale, deriblandt bygningssyn. Det er vigtigt for Bygningsstyrelsen, at de økonomiske midler til vedligehold anvendes på en måde, der sikrer styrelsens ejendomsporteføljes langsigtede værdi bedst muligt, herunder at der er et klart prioriteringsgrundlag. Bygningsstyrelsen har med analysen af styrelsens samlede vedligeholdelsesopgaver skabt et overblik over, om de økonomiske midler på sigt kan sikre et tilfredsstillende værdifastholdende vedligehold, herunder håndtere udfordringer med PCB m.v. På kontorområdet viser prognosen en mindre difference mellem de fremtidige afsatte midler til vedligeholdelse i perioden og de behov, som er registreret i bygningssynene. På universitetsområdet viser prognosen også en difference mellem de afsatte midler til vedligeholdelse i perioden og bygningssynene. Når man imidlertid tager højde for, at universiteterne kan flytte væk fra en række ejendomme med store vedligeholdelsesforpligtelser og ind i nybyggerier finansieret af midlerne til laboratoriegenopretning, er der balance. Det skal nævnes, at det er forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere vedligeholdelsesbehovet i de kommende 10 år ud fra bygningssynene, som er foretaget i 2011 og I analysen undersøges ligeledes en række strukturelle udfordringer, som ikke registreres på nuværende tidspunkt i bygningssynene, men som er vigtige at få med for at få det samlede billede af det fremadrettede pres på midlerne til vedligeholdelse. Det er arbejder, man ikke kan kategorisere som bygningsmæssig vedligeholdelse i snæver forstand. Det er imidlertid udgifter som Bygningsstyrelsen skal afholde som bygningsejer, og som derfor skal håndteres løbende. Det drejer sig blandt andet om: 20

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere