Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Kapitalforhold Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser Revision af forretningsgange og interne kontroller Administrative rutiner Kommentarer til årsregnskabet Værdiansættelse af sponsorlounge Jespers Torvekøkken ApS AB 2010 ApS Tilgodehavender fra salg af World Link-aktier Kreditfaciliteter Skatteforhold Årets skat Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Rådgivnings- og assistanceopgaver Forsikringsforhold Elektronisk indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen Konklusion på den udførte revision Konklusion på årets revision Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 45

3 Deloitte 39 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2011 for Akademisk Boldklub A/S. Årsregnskabet udviser følgende: t.kr. t.kr. Resultat 18 (8.274) Aktiver Egenkapital (6.715) (6.733) 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet: Kapitalforhold Selskabet har i regnskabsåret realiseret et overskud på 18 t.kr. Egenkapitalen er herefter fortsat negativ og udgør (6.715) t.kr. pr. 31. december Selskabet er herved omfattet af bestemmelserne i selskabslovens 119 om kapitaltab. Selskabets ledelse forventer på længere sigt en rentabel drift, mens det på kortere sigt forventes, at nuværende og eventuelle nye investorer og långivere vil opretholde og om nødvendigt udvide selskabets kapitalberedskab, således at selskabet til enhver tid kan indfri dets forpligtelser i takt med, at de forfalder. Selskabets kapitalforhold er nærmere omtalt i note 12 i årsregnskabet, og vi har i vores revisionspåtegning henvist til omtalen i en supplerende oplysning. På baggrund af ledelsens forventninger er årsrapporten aflagt med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.

4 Deloitte Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser Vi har med direktionen og bestyrelsens næstformand drøftet risikoen for besvigelser i selskabet og de interne kontroller, som direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici. Ledelsesmedlemmerne har i denne forbindelse oplyst, at direktionen og bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i selskabets årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af selskabets aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen Administrative rutiner I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi konstateret, at de bemærkninger til selskabets kontrolmiljø, som er nævnt i vores revisionsprotokollat af 17. maj 2009 fortsat er gældende. Vi har af selskabets ledelse fået oplyst, at disse forhold fortsat er udtryk for økonomifunktionens begrænsede størrelse samt ønsket om en fornøden fleksibilitet. Ledelsen har endvidere oplyst, at bestyrelsens løbende overvågning og opfølgning på den økonomiske udvikling i tilstrækkelig grad reducerer risikoen for væsentlige fejl. 2. Kommentarer til årsregnskabet Vi skal knytte følgende kommentarer til udvalgte poster i årsregnskabet: 2.1 Værdiansættelse af sponsorlounge Sponsorloungen er indregnet til t.kr. i årsregnskabet pr. 31. december De årlige afskrivninger udgør 300 t.kr. Afskrivningshorisonten er fra 2011 ændret fra 10 år til 20 år som følge af forlængelse af lejeaftalen. Værdiansættelsen af sponsorloungen skal sammenholdes med de forventede indtægter fra sponsorloungen. Virksomhedens sponsor- og eventdel har i indeværende regnskabsår genereret et resultat, der væsentligt overstiger de årlige afskrivninger. Ledelsen forventer et stigende aktivitetsniveau i 2012 og vurderer, at indtægterne fra sponsorloungen vil kunne dække de årlige afskrivninger. Ledelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for en nedskrivning af sponsorloungen. Vi er enige i denne vurdering.

5 Deloitte Jespers Torvekøkken ApS I 2008 købte virksomheden 50% af cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken ApS som et led i udbygningen af eventforretningen. Kapitalandelen er i 2011 afhændet, og virksomheden har i den forbindelse opnået en gevinst på 2,5 mio. kr. 2.3 AB 2010 ApS Virksomheden etablerede i 2009 datterselskabet AB 2010 ApS, hvis primære aktivitet bestod i besiddelse af værdipapirer. Værdipapirerne er frasolgt, hvorfor selskabet pr. 31. december 2011 er uden aktivitet. I årsregnskabet er kapitalandelen i AB 2010 ApS indregnet til en samlet værdi på 125 t.kr. I resultatopgørelsen er der indregnet et overskud efter skat på 0 t.kr. fra AB 2010 ApS. 2.4 Tilgodehavender fra salg af World Link-aktier Selskabet har i et tidligere regnskabsår afhændet investeringen i selskabet World Link Plc. til Torben Mærsk for en salgssum på 11,0 mio.kr. I den forbindelse har selskabet fortsat et tilgodehavende hos Torben Mærsk på 2,2 mio.kr. Tilgodehavendet er betydeligt overforfaldent, og selskabet har nu taget skridt til retslig inddrivelse af fordringen. Det er ledelsens opfattelse, at Torben Mærsk efter frasalg af visse erhvervsaktiviteter vil være i stand til at tilbagebetale det resterende tilgodehavende. Der er derfor ikke foretaget nedskrivning af tilgodehavendet pr. 31. december Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf men har i forlængelse af ledelsens beskrivelse af usikkerheden omkring tilgodehavendet i note 16 til årsregnskabet afgivet en supplerende oplysning herom i vores påtegning. 2.5 Kreditfaciliteter Selskabet har pr. 31. december 2011 lånegæld på t.kr. hos AA32 ApS, Marforce Holding A/S og OS Holding A/S. Af den samlede lånegæld er t.kr. klassificeret som langfristet ansvarlig gæld, idet långiverne har tilkendegivet, at lånene træder tilbage for alle andre kreditorer frem til offentliggørelsen af årsrapporten for Til sikkerhed for visse af ovenstående lån er der udstedt et løsørepantebrev på t.kr. med panteret i selskabets driftsaktiver.

6 Deloitte Skatteforhold 3.1 Årets skat Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 er foreløbigt opgjort til et overskud på xx t.kr. Skatten heraf udgør 0 kr., da tidligere fremførbare underskud anvendes til modregning. Der er i 2011 ikke betalt acontoskat. Selskabet har pr. 31. december 2011 et ikke indregnet skatteaktiv på t.kr., hvilket hviler på fremførbare underskud. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet AB 2010 ApS. Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets foreløbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rigtigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse. 4. Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for Alle fejl konstateret under revisionen er rettet. 4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 4.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 30. maj 2011 har vi udført følgende opgaver for selskabet: Udarbejdelse af internt og eksternt årsregnskab for Akademisk Boldklub A/S Udarbejdelse af erklæring vedrørende indberetningsskema til DBU vedrørende ansvarlig lånekapital og lønsum Udarbejdelse af erklæring vedrørende aftalte arbejdshandlinger vedrørende selskabets indberetning af oplysninger som grundlag for licensansøgning til DBU.

7 Deloitte Forsikringsforhold Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi anbefaler, at selskabet mindst én gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle skadessituationer. 4.5 Elektronisk indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen I april 2011 vedtog Folketinget at give Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at kræve elektronisk indberetning af årsrapporter for virksomheder, der er omfattet af regnskabspligten i årsregnskabsloven. Bestemmelsen er sat i kraft for regnskabsklasse B med virkning for årsrapporter med balancedag 31. januar 2012 eller senere. Selskabet er for indeværende regnskabsår omfattet af regnskabsklasse B. Kravet betyder, at der til Erhvervsstyrelsen skal indsendes et PDF-dokument med den generalforsamlingsgodkendte årsrapport og et såkaldt XBRL-dokument, der indeholder informationerne i den generalforsamlingsgodkendte årsrapport i et digitalt format. Dette indebærer, at årsrapporten skal konverteres til XBRL-formatet baseret på en såkaldt XBRL-taksonomi (skemaregnskab), der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Det kræver særligt software, der kan danne XBRL-dokumentet, og kompetencer i såvel XBRL-formatet generelt som indholdet af XBRL-taksonomien. Vi skal anbefale, at selskabets ledelse overvejer, hvordan kravet om elektronisk indberetning skal håndteres.

8 Deloitte Konklusion på den udførte revision 5.1 Konklusion på årets revision Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i årsregnskabets note 12, hvoraf det fremgår, at selskabets fortsatte drift kan være afhængig af, at nuværende og eventuelle nye investorer og långivere vil opretholde og om fornødent udvide selskabets kapitalberedskab. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen foreligger der ikke juridisk bindende aftaler om udvidelse af kapitalberedskabet. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at det fornødne kapitalberedskab kan opnås og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på oplysningerne i note 16, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed forbundet med målingen af et af selskabets tilgodehavender, der er indregnet i årsrapporten med en værdi af 2,2 mio. kr. Tilgodehavendet er opstået som følge af en tidligere afhændelse af værdipapirer og er betydeligt overforfaldent. Som det fremgår af note 16, forventer ledelsen, at tilgodehavendet vil blive indfriet. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf 6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores tiltrædelsesprotokollat af 27. februar 2006 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gennemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

9 Deloitte Erklæring Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 28. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per-Erik Johannessen statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet den 28. marts 2012 Bestyrelse Ronny Saul John Andersen Jesper Reinhardt Torben Oldenborg Formand næstformand Jens Grønning Pernille Ørskov Dan Axel Holst Morten L. Nielsen Peter S. Torstensen (accc) V:\AFD1037\134666\2011\134666rp1100.docx

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere