ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN"

Transkript

1 MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN EFTERANALYSE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 0.2 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BJWR KONTROLLERET xxxx GODKENDT xxxx

4 4 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE INDHOLD 1 Indledning Sammenfatning Analyse Strækningen 8 2 Dataindsamling 9 3 Analyse af Ringvejsoptimeringen Tidligere simuleringsmodel Analyse af spidstimetrafik Analyse af trafikmængder 13 4 Konklusion 18 BILAG Bilag A Rejsehastighed i spidstimerne 20 A.1 Spidstimerejsehastighed 2015: 20 A.2 Spidstimerejsehastighed 2014: 24

5 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 5 1 Indledning Det fremtidige byudviklingsprojekt "Køge Kyst" vil have betydning for trafikafviklingen i midtbyen af Køge. Ringvejsstrækningen vil blive berørt og de indledende analyser har påvist at der er et behov for at optimere en række kryds på Københavnsvej, Ringvejen, og Søndre Viaduktvej. COWI har i den forbindelse bistået Køge Kommune med en analyse af kapaciteten af de berørte signalanlæg samt udarbejdelse af forslag til hvordan den fremtidige fremkommelighed på strækningen kan sikres. Der er efterfølgende blevet foretaget udskiftning af samtlige styreapparater på hele strækningen, og der er indlagt nye signalprogrammer. I forbindelse med opgaven blev der installeret COWI City Sense, hvor man kan følge rejsetider gennem flere år. I de nye styreapparater kan man via overvågningen gå ind og følge aktuelle trafiktællinger på de enkelte detektorfelter i krydset. Dette nærværende notat er analyseret og beskrevet nogle af de resultater der er fremkommet ved sammenligning af tidligere Ringvejsanalyse, rejsetider fra COWI City Sense og Omnia fra Swarco. Resultat Som følgende efteranalyse vil vise, så er de væsentligst resultater for rejsetid opnået, og krydsenes kapacitet er øget. Analysen vil også vise, at det generelt kører flere biler på strækningen end antaget ved udarbejdelse af Ringvejsanalysen. Årsager og sammenhæng vil blive kort berørt, men der er ikke foretaget en større analyse af årsager og påvirkninger.

6 6 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 1.1 Sammenfatning Ved brug af den opbyggede trafikmodel har det været muligt at optimerer de enkelte kryds forskellige signalprogrammer, de trafikstyringsmæssige funktioner og de samordningsmæssige bindinger. Resultatet af analysen viste, at der ved gennemførelse af en række optimeringer og ombygninger af Ringvejsstrækningens signalregulerede kryds, kunne opnås væsentlige kapacitetsforøgelser. Forøgelsen skulle betyde at rejsetiden i morgen- og eftermiddagsspidstimen i hovedstrømsretningerne kan fastholdes på samme niveau som før ombygningen, selvom hele vejnettet belastes med ca. 20 % mere trafik. I forbindelse med optimeringen prioriteres den hårdest belastede retning af Ringvejen, hvorved retningen mod hovedstrømmen kan forventes at få en anelse længere rejsetid end i dag. Rejsetiden ligger dog fortsat på et acceptabelt niveau. Ved samme trafikintensitet som i 2012, vil der med optimeringen opnås en rejsetidsbesparelse på 20 %. Dele af Ringvejsstrækningen indgår i "det strategiske vejnet" og skal derfor kunne fungere som aflastningsvej i tilfælde af hændelser på motorvejen. Ifølge modelberegningerne vil der kunne opnås et kapacitetsoverskud på ca. 20 % i de hårdest belastede kryds. Derudover kommer effekten af den udbyggede trafikstyring som yderligere vil kunne optimerer fordelingen af grøntiden og dermed kapaciteten. Resultater af optimeringen og rejsetider fremgår af kap. 3. Udbygning/optimering af Ringvejen er næsten færdig, men der mangler nogle enkelte ombygninger som kan have en anelse indflydelse på de opnåede resultater, men det forventes dog at rejsetiderne i store træk vil have nærmet sig analyseresultaterne. Af Kort over Ringvejsstrækningen og krydstabel 1fremgår planlagte ombygninger af Ringvejsstrækningen og eventuelle udeståender.

7 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 7 Tabel 1 Overblik over udført / manglende arbejder Vejnavne Kommentar Geometrisk ombygning Udskiftning af styreapparat Supplering af signaludstyr Udbygning af trafikstyring Københavnsvej - Gl. Lyngvej X X X X Alt udført Københavnsvej - Værftsvej X X X X Alt udført Københavnsvej - Tangmosevej X X Alt udført Københavnsvej - Stensbjergvej X X X Alt udført Ringvejen - Tøxensvej X X Alt udført Ringvejen - Ølbyvej X X X Alt udført Ringvejen - Ringstedvej X X X X Mangler geometrisk ombygning. Ringvejen - Ellebækstien X X X Alt udført Ringvejen - Sdr. Viaduktvej X X X X Alt udført Sdr. Viaduktvej -Søndre Allé X X X Alt udført Sdr. Viaduktvej - Egøjevej X X Mangler udbygning af trafikstyring. Sdr. Viaduktvej - Strandvejen X X X X Mangler udbygning af trafikstyring og geometrisk ombygning. 1.2 Analyse Analysen af kapaciteten på strækningen tog udgangspunkt i den eksisterende signaldokumentation og den trafikbelastningen i Trafikbelastningen var baseret på nye krydstællinger udført ved brug af videoregistrering. Belastningsgraden blev beregnet i VISSIM ud fra en model, som COWI havde udarbejdet for Køge Kommune i forbindelse med analysen af trafikafviklingen på Ringvejen. Der er foretaget en trafikteknisk granskning af de eksisterende enkelte anlægs funktion, driftsform, kapacitet, uheld og udstyr. Ud fra optimeringspotentialet, er det enkelte kryds blevet dimensioneret til den fremtidige trafik, enten gennem signalteknisk optimering eller gennem både signaltekniske- og vejgeometriske ændringer. Der er udarbejdet uheldsanalyser for de enkelte kryds. På baggrund af uheldsanalyserne er der udarbejdet forslag til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydsene baseret på nyeste viden om trafiksikkerhed. Yderligere er der udarbejdet forslag til forbedret samordning på delstrækninger. Disse forbedringstiltag er nu implementeret.

8 8 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 1.3 Strækningen Figur 1 viser den vurderet strækning og kryds nr., og er i nærværende rapport omtalt som Ringvejsstrækningen. Figur 1 Kort over Ringvejsstrækningen og kryds Kryds nr. er jf. Køge Kommunes ID nr. for kryds 1 Københavnsvej - Gl. Lyngvej 7 Ringvejen - Ringstedvej 2 Københavnsvej - Værftsvej 8 Ringvejen - Ellebækstien 3 Københavnsvej - Tangmosevej 9 Ringvejen - Sdr. Viaduktvej - 4 Københavnsvej - Stensbjergvej Søndre Allé 5 Ringvejen - Tøxensvej 10 Sdr. Viaduktvej - Egøjevej 6 Ringvejen - Ølbyvej 11 Sdr. Viaduktvej - Strandvejen

9 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 9 2 Dataindsamling Som baggrund for efteranalysen er benyttet følgende data: Krydstællinger Tællingerne er udført tirsdag, onsdag eller torsdag i uge 38 eller tirsdag i uge 39 i Tællingerne i de pågældende kryds er udført via videoregistreringer i tidsperioderne tirs.-ons. fra kl samt I forbindelse med Ringvejsanalysen er opgjort spidstimetrafikken for både morgen og eftermiddag. Rejsetidsmåling COWI City Sense I forbindelse med opgaven, har COWI forestået en planlægning og installation af en række Bluetooth-sensorer på 10 udvalgte lokaliteter i Køge langs Ringvejen samt øvrige hovedfærdselsårer. Med Bluetooth-målingerne kan man: Overvåge Ringvejsstrækningens rejsetid, og hermed følge udviklingen. Dokumenterer effekter af eventuelle tiltag eller andre omlægninger i Køge. Kalibrering af trafikmodeller, herunder COWIs simuleringsmodel Systemet blev etableret og kalibreret i december 2012 marts Tælledata fra spoler I forbindelse med udskiftning af nye styreapparater og installation af overvågning, har Køge Kommune fået mulighed for at udtrække tælledata på spoler i alle 11 styreapparater.

10 10 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 3 Analyse af Ringvejsoptimeringen COWI har i forbindelse med Ringvejsanalysen udarbejdet en mikrosimuleringsmodel af hele Ringvejsstrækningen fra Gl. Lyngvej imod nord til Strandvejen imod syd. Resultater fra denne vil i det følgende blive sammenlignet med observationer fra COWI City Sense og Omnia (signalovervågningen). Figur 2 Eksempel fra simuleringsmodellen (Krydset Ringvejen - Sdr. Viaduktvej) 3.1 Tidligere simuleringsmodel Simuleringerne af Ringvejsstrækning viste, at rejsetiden i morgen- og eftermiddagsspidstimen i hovedstrømsretningen, ved en række optimeringer og ombygninger kan holdes på samme niveau, selvom hele vejnettet belastes med ca. 20 % mere trafik. Ved samme trafikintensitet som i 2012, vil der med optimeringen opnås en gennemsnitlig rejsetidsbesparelse på ca. 20 %, og størst reduktion i nordlig retning om morgenen, og sydlig retning om eftermiddagen. De beregnede rejsetider for Basis + 20 % er baseret på worst case, hvor hele systemet er belastet med 20 %. Ved mindre belastning fra sideretningerne, vil hovedretningen blive prioriteret højere, og rejsetiden og kapaciteten vil øges på Ringvejsstrækningen.

11 Rejsetid (min) ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 11 De efterfølgende resultater er simuleret ud fra følgende senarier: Basis Nuværende trafikbelastning og uden tiltag. Basis % - Nuværende trafikbelastning + 20 % mere trafik og uden tiltag. Optimeret Nuværende trafikbelastning og med foreslåede ændringer. Optimeret % - Nuværende trafikbelastning + 20 % mere trafik og med foreslåede ændringer. 3.2 Analyse af spidstimetrafik Ringvejens mest belastede retninger er i nordlig retning om morgenen og i sydlig retning om eftermiddagen. I det følgende er der foretagen en sammenligning mellem den tidligere simulering og de faktiske rejetidsmålinger foretaget via COWI City Sense. Figur 3 viser, at rejsetiden fra Strandvejen til Gl. Lyngvej før ombygningen var ca. 14 min. og at denne efter optimeringen gerne skulle falde til ca. 9 min. uden ekstra trafikbelastning, dvs. samme trafikmængde som i Såfremt trafikken stiger med 20 %, og der ikke blev foretaget en optimering af strækningen, ville rejsetiden på Ringvejsstrækningen fra Strandvejen til Gl. Lyngvej blive ca. fordoblet. Rejsetiden vil således stige fra ca. 14 minutter til ca. 28 minutter. Simuleringen viser at ved optimering kan rejsetiden holdes på tidligere niveau, altså ca. 14 minutter ved en øget trafikmængde på 20% på hele nettet. Figur 3 Rejsetiden i minutter i nordlig retning over morgenspidstimen (prioriteret retning) fra simuleringsmodellen. 30 Nordlig retning (morgenspidstime) Basis 2012 Basis +20% 2012 Optimeret 2012 Optimeret +20% Omvendt viser Error! Reference source not found., at rejsetiden om eftermiddaen i sydlig retning fra Gl. Lyngvej til Strandvejen vil blive ca. fordoblet - fra i ca. 13 minutter til ca. 27 minutter - såfremt trafikken stiger med 20 % (Basis + 20 %). Ved

12 Rejsetid (min) 12 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE optimering kan rejsetiden holdes konstant, og uden trafikstigning opnås der en besparelse på 3 min. Figur 4 Rejsetiden i minutter i sydlig retning over eftermiddagsspidstimen (prioriteret retning) fra simuleringsmodellen. 30 Sydlig retning (eftermiddagsspidstime) Basis 2012 Basis +20% 2012 Optimeret 2012 Optimeret +20% 2012 Spidstimerejsetider er registreret i COWI City Sense i uge 4-6: Nedenstående rejsetider er gennemsnitlige rejsetider for alle ugens hverdage fra uge 4 til uge 6 i både 2014 og Uge 4 Uge 5 Uge 6 Gennemsnit Max.rejsetid, morgen mod nord 14:40 13:42 12:46 13:43 Max.rejsetid, efterm. mod syd 11:12 11:48 11:29 11: Uge 4 Uge 5 Uge 6 Gennemsnit Max.rejsetid, morgen mod nord 08:49 09:15 09:33 09:12 Max.rejsetid, efterm. mod syd 11:35 12:13 11:48 11:52 Mere detaljeret rejsetider fremgår af Bilag A. Udtræk fra COWI City Sense uge 3 til : Der er foretaget et udtræk fra COWI City Sense på alle hverdage i perioden fra 15/ til 6/ Gennemsnitlig rejsetid i tidsrummet kl. 7 8 mod nord: 9:16 Gennemsnitlig rejsetid i tidsrummet kl mod syd: 11:20 Perioden indeholder vinterferie i uge 8 i Køge Kommune.

13 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 13 Rejsetider om morgenen Som det ses af de gennemsnitlige rejsetider for morgentrafikken fra Strandvejen til Gl. Lyngvej, så viste målingerne i januar-februar 2014 en gennemsnitlig rejsetid mod nord på ca. 14 minutter, svarende til simuleringsmodellens resultater. Ligeledes ses at morgenspidstimen i samme periode i 2015 faldet til ca. 9 minutter, altså efter ombygningen af strækningen, og at denne rejsetid også stemmer overens med simuleringsresultaterne. Rejsetider om eftermiddagen I eftermiddagsspidstimen er den gennemsnitlige rejsetid fra Gl. Lyngvej til Strandvejen ca. 12 minut før ombygningen, hvilket er en anelse lavere end den simulerede Basis 2012 på 13 minutter. Efter optimeringen burde rejsetiden være faldet til ca. 9 minutter, men ligger dog stadig på lidt over 11 minutter. Dette er dog under forudsætning at trafikken ikke er øget i forhold til tællingerne fra Aktuelle tællinger vil blive gennemgået i følgende afsnit. 3.3 Analyse af trafikmængder I COWI City Sense optræder der fra tid til anden nogle peaks i rejsetiderne, hvilket kan skyldes øgede trafikmængder. I de efterfølgende figurer er angivet en analyse at spidstrafikken i nogle at de uger hvor der forekommer nogle "peaks" (spidsbelastninger). De angivne tal er maksimale og gennemsnitlig spidstimebelastninger fra uge 2 og uge 5 i Optællingen er foretaget for primært syd- og nordgående retning i 4 udvalgte kryds langs strækningen, men øvrige retninger kan også have indflydelse på kapaciteten og rejsetiderne. Figurerne viser følgende tal: Spidstimetrafik, spidsbelastning for morgen/eftermiddag Spidstimetrafik, ugegennemsnit for morgen/eftermiddag Spidstimetrafik, trafiktal benyttet i Ringvejsanalysen for morgen/eftermiddag (angivet i parentes) Tallene i parentes angiver de forventede spidstimebelastninger brugt i Ringvejsanalysen, som er indsamlet via trafiktællinger foretaget i Med en generel trafikfremskrivning på ca. 1,5 % pr. år, vil det være forventeligt at trafikken er steget med knap 5 % på 3 år. Tallene opgivet er uden fremskrivning.

14 14 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE Figur 5 Kryds nr. 2 (Lyngvej/Værftsvej). Peaktrafiktællinger fra Omnia om morgenen/eftermiddagen. Tallene i () angiver forventede trafikmængder fra Ringvejsanalysen (Basis 2012). Mod syd 348/ /870 (334/729) 1234/ /471 (705/510) Mod nord Som det ses af Figur 5, så er de registrerede trafikmængder fra 2015 i nordgående retning om morgenen 1234 kjt./988 kjt. imod ca. 705 kjt. som forventet. Dette er en stigning på ca. 75 % og 40 % for hhv. spidsbelastning og ugegennemsnit i en spidstime. Dette kan skyldes, at der før ombygningen var et kapacitetsunderskud i nordlig retning, og der derfor ikke har været afviklet, og derfor talt, mere end 705 kjt. Før ombygningen af krydset var der kun ét ligeud spor i nordlig retning. Efter ombygningen er der 2 spor, og der kan afvikles flere køretøjer. Det viser også at ombygningen og de nye signalprogrammer har bevirket en væsentlig kapacitetsforbedring, og der opleves heller ikke de samme køproblemer i krydset som tidligere. I sydlig retning om eftermiddagen ses ligeledes registret flere køretøjer. Der er registreret 1072 kjt./870 kjt. i mod 729 kjt. som forventet, altså en stigning på hhv. 47 % i peak-timen og 20 % i middelspidstimen. I Ringvejsanalysen var der regnet med, at der med en stigning på 20% ville kunne opretholdes en rejsetid der var ca. den sammen som før ombygningen. Den gennemsnitlige rejsetid er for morgentrafikken i nordgående retningen er i midlertidigt faldet fra ca. 14 min. til 9 min. I sydlig retning om eftermiddagen er rejsetiden næsten konstant på ca. 12 min. Dette stemmer også overens med Ringvejsanalysen, da den forventede rejsetid med 20% ekstra trafik ville bevirke en rejsetid på ca. 11 min., og der nogle dage er registret endnu mere trafik. Mere detaljeret rejsetider fremgår af Bilag A.

15 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 15 Figur 6 Kryds nr. 4 (Stensbjergvej). Peaktrafiktællinger fra Omnia om morgenen/eftermiddagen. Tallene i () angiver forventede trafikmængder fra Ringvejsanalysen (Basis 2012). Mod syd 320/ /875 (299/893) 1248/ /556 (1060/527) Mod nord Af Figur 6 ses at gennemsnitlige morgen- og eftermiddagsspidstimer mod omtrent som forventet. Trafikmængderne er også direkte sammenlignelige med trafikmængderne i krydset ved Lyngvej/Værftsvej. Der opstår dog stadig spidsbelastninger som omtrent 20 % højere, altså svarende til den forventede spidsbelastning ved udbygning af Køge Kyst. Krydset er ét af de få kryds hvor der ikke er foretaget større signaltekniske ændringer, da dette kørte selvstændigt og fuldt trafikstyret før optimeringen. Derfor er det også forventelig at dette kryds ville afvikle trafikken nogenlunde som i dag, og ikke bidrager væsentlig til rejsetidsforbedringerne. Krydset må formodes at have håndteret den tidligere trafik acceptabelt, hvorfor den talte trafik i forbindelse med Ringvejsanalysen er i overensstemmelse med den talte i dag, og der har ikke været køproblemer som kan have påvirket tællingerne. Spidstimetrafikken fra Ringvejsanalysen var dog valgt ud fra peak-spidstimen, og det må formodes at trafikken er steget i forhold til trafikken i 2012.

16 16 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE Figur 7 Kryds nr. 7 (Ringvejen/Ringstedvej). Peaktrafiktællinger fra Omnia om morgenen/eftermiddagen. Tallene i () angiver forventede trafikmængder fra Ringvejsanalysen (Basis 2012). Mod syd 427/ /1046 (353/1023) 1268/ /548 (1247/606) Mod nord Lige som Stensbjergvej, stemmer trafiktællingerne og de registrerede tællinger fra Omnia godt overens, se Figur 7. På figuren er dog ikke indtegnet trafik fra Ringstedvej og Blegdammen. Om morgenen var der regnet med ca. 230 venstresvingende fra Ringstedvej, og der er registreret 190, altså nogenlunde samme mængde, og samme er gældende for højresvingende. Der var dog kun regnet med ca. 100 ligeudkørende, men er registret 234. Der er altså væsentlig flere ligeudkørende, hvilket med stor sandsynlighed skyldes at venstresvingende har fået bedre grøntid og derfor ikke spærrer for ligeudkørende. Krydsets sideretning afvikler derfor flere biler i spidstimen, hvilket også var forventet med optimeringen. Samme mønster gør sig gældende om eftermiddagen, hvor antallet af højresvingende samtidig er højere. Ligeledes er der fra Blegdammen registreret mange flere ligeudkørende i både morgen- og eftermiddagsspidstimen. Det er tegn på at krydset kører meget bedre end tidligere, og derfor kan afvikle mere trafik. De øgede trafikmængder fra sideretningen bevirker dog også at krydsets grøntidsfordeling i Ringvejens retning vil være mindre end antaget, hvorfor rejsetiden øges en smule, og specielt i eftermiddagsprogrammet hvor belastningen er størst. Dog afvikler krydset dog Ringvejen næsten som forventet med optimeringen.

17 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 17 Figur 8 Kryds nr. 9 (Sdr. Viaduktvej/Vordingborgvej). Peaktrafiktællinger fra Omnia om morgenen/eftermiddagen. Tallene i () angiver forventede trafikmængder fra Ringvejsanalysen (Basis 2012). Mod syd 307/ /840 (252/651) Mod øst mod nord 504/ /251 (530/159) 892/ /337 (693/308) Mod nord Ved Sdr. Viaduktvej, se Figur 8, er der omtrent samme trafikmønster som ved Stensbjergvej (kryds nr. 4), hvor de gennemsnitlige trafikmængder stemmer omtrent overens med de forventede i ringvejsanalysen. Dog er den sydgående trafik om eftermiddagen større. Der er også registret en del flere køretøjer på Sdr. Viaduktvej i vestlige retning og eftermiddagen, og før en efterregulering af signalprogrammet gav dette anledning til større kødannelse.

18 18 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 4 Konklusion I store træk, så virker signaloptimeringen af trækningen som den skal, når man ser bort fra at der stadig mangler nogle få signaltekniske ombygninger. Disse tiltag burde dog forbedre rejsetiden yderligere. Morgenspidstimen I morgenspidstimen er analyseresultatet fra Ringvejsanalysen opnået, og rejsetiden er i gennemsnit som forventet på ca. 9 min. Den gennemsnitlige rejsetid inkluderer endvidere de spidsbelastninger der fra tid til anden opstår, og burde ifølge Ringvejsanalysen Eftermiddagsspidstimen I eftermiddagstimerne ligger de gennemsnitlige rejsetider en anelse over forventet, og ligger således med en rejsetid på lidt over 11 min, hvor der i Ringvejsanalysen var en forventning om at nå ned på ca. 9 min. Dette kan bero på de registrerede trafikmængder, der generelt ligger noget højere end forventet. I krydset ved Værftsvej er der registret spidsbelastninger på op til 47 % mere trafik, og gennemsnitlig trafikmængde der ligger ca. 20% over den forventede. Sammenlignes dette med de forventede resultater for 20 % ekstra belægning i Ringvejsanalysen, så var rejsetiden her min. Dette svarer godt overens med de observerede rejsetider. Nogle af krydsene er dog ikke belastet mere end forventet, og burde have reduceret rejsetiden en anelse. Men samtidig er der stadig nogle få kryds der mangler en udbygning af trafikstyringen, hvilket kan trække i den anden retning. Disse tiltag er i skrivende stund ved at blive udført. Trafikmængder Fra tid til anden er der enkelte dage hvor rejsetiden er højere end normalen, og det skyldes primært øget trafikmængder. Dette kan muligvis skyldes trafikomlægninger eller uheld langs Køge Bugt Motorvejen, som får flere til at benytte Ringvejen i Køge som alternativ rute.

19 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 19 Det kunne eventuelt være interessant at sammenligne dette med Vejdirektoratets Trim-tællinger, hvis der kunne skaffes adgang til disse. Google Maps har også en trafikregistrering, hvor man kan se kødannelser over dagen, men her kan man kun se aktuelle dag, og vil derfor være nødsaget til at undersøge dette på dagsbasis over en periode, medmindre man kan fremskaffe sig oplysningerne hos dem direkte. Der kan også i nogen grad være en årstidsvariation, idet flere kører i cykel i perioden fra 1/4 til 1/11, men vælger at tage bilen oftere når det er vinter. COWI City Sense indeholder også mulighed for udtræk af større mængder rutedata og rejsetider. Her ville man kunne analysere rejsetiderne yderligere.

20 20 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE Bilag A Rejsehastighed i spidstimerne A.1 Spidstimerejsehastighed 2015: Uge 4 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 4, 2015 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 09:22 08:24 09:05 08:33 08:41 08:49 Max.rejsetid, efterm. mod syd 13:16 13:38 11:26 10:04 09:31 11:35 Rejsetiden i morgenspidstimerne i nordgående retning er meget jævne, mens der er en del variation i eftermiddagstrafikken mod syd. Rejsetiden ligger dog inden for forventningerne med spidsbelastninger der ligger 20 % højere end gennemsnittet.

21 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 21 Uge 5 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 5, 2015 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 10:27 09:24 08:56 08:53 08:36 09:15 Max.rejsetid, efterm. mod syd 12:15 11:30 15:31 10:50 10:57 12:13 Lidt høj rejsetid onsdagen Rejsetiden mod nord om morgenen er meget jævn. I sydlig retning er rejsetiden onsdag eftermiddag højere end normalt. Ved krydset nr. 2 (Værftsvej) blev der om onsdagen i Omnia (signalanlægsovervågningen) registreret 1072 kjt. i spidstimen. Dette er ca. 47% mere trafik end modeltallene fra Den gennemsnitlige spidstime på hele ugen lå på 900 kjt., altså ca. 23 % højere end forventet. De høje trafikmængder kan være konsekvens af øget trafik pga. vejarbejder eller uhelds langs Køge Bugt Motorvejen, men kan også skyldes en forbedret kapacitet i krydset, hvorved der afvikles mere trafik. Registreringerne samt besigtigelse i marken, viser at krydset afvikler fint, og at krydset kan afvikle over 40 % mere trafik uden sammenbrud.

22 22 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE Uge 6 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 6, 2015 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 09:33 09:47 11:17 08:44 08:24 09:33 Lidt høj rejsetid onsdagen Max.rejsetid, efterm. mod syd 12:23 15:26 09:45 12:22 09:04 11:48 Lidt høj rejsetid tirsdagen Fra tid til anden er der enkelte dage hvor rejsetiden er højere end normalen, og det skyldes primært øget trafikmængder. Det kunne eventuelt være interessant at sammenligne dette med Vejdirektoratets Trim-tællinger, hvis der kunne skaffes adgang til disse. Google Maps har også en trafikregistrering, hvor man kan se kødannelser over dagen, men her kan man kun se aktuelle dag, og vil derfor være nødsaget til at undersøge dette på dagsbasis over en periode, medmindre man kan fremskaffe sig oplysningerne hos dem direkte.

23 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 23 Gennemsnit for uge 4-6 Gennemsnit morgen mod nord: 09:12 Gennemsnit eftermiddag mod syd: 11:52 Den gennemsnitlige rejsetid for morgentrafikken i nordgående retning ca. 9 min, hvilket stemmer overens med Ringvejsanalysens estimerede rejsetid på 9 minutter. Der mangler endvidere 2 kryds der endnu ikke fungerer helt som forventet, hvilket må forventes at nedbringe rejsetiden yderligere. Om eftermiddagen er rejsetiden ca. 12 min, og denne havde været forventet reduceret til ca. 9 min., men kan skyldes at der er registreret over 20% mere trafik i perioder. Udtræk fra COWI City Sense Der er foretaget et udtræk fra COWI City Sense på alle hverdage i perioden fra 15/ til 6/ Gennemsnitlig rejsetid i tidsrummet kl. 7 8 mod nord: 9:16 Gennemsnitlig rejsetid i tidsrummet kl mod syd: 11:20

24 24 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE A.2 Spidstimerejsehastighed 2014: Uge 4 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 4, 2014 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 17:15 16:32 16:12 13:22 09:57 14:40 Max.rejsetid, efterm. mod syd 11:29 10:57 11:53 11:14 10:27 11:12 Den registrerede morgenspidstime svarer godt overens med Ringvejsanalysen som lå på ca min. Ligeledes stemmer eftermiddagen også overens med ca min.

25 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE 25 Uge 5 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 5, 2012 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 15:21 13:01 29:02 15:54 10:33 13:42 Gns. uden onsdag, 13:42 Max.rejsetid, efterm. mod syd 09:26 11:37 17:32 11:03 09:24 11:48 Onsdag morgen i uge 5 i 2014, var der en usædvanlig høj rejsetid, som må have skyldes andre årsager en signalanlæggene på strækningen. Denne dag er derfor ikke medtaget i den gennemsnitlige rejsetid. Rejsetiden om eftermiddagen var også meget høj, men dog ikke meget større end andre observerede rejsetider.

26 26 ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN - EFTERANALYSE Uge 6 Nordgående rejsetider (Strandvejen til Gl. Lyngvej) Sydgående (Gl. Lyngvej til Strandvejen) Uge 6, 2012 Man Tirs Ons Tors Fre Gennemsnit Kommentar Max.rejsetid, morgen mod nord 13:53 13:03 12:25 12:41 11:50 12:46 Gns. uden onsdag, 13:42 Max.rejsetid, efterm. mod syd 12:17 10:45 11:20 12:10 10:55 11:29 Gennemsnit for uge 4-6 Gennemsnit morgen: 13:43 Gennemsnit eftermiddag: 11:30 De gennemsnitlige rejsetider for nordgående trafik om morgenen og den sydgående trafik om eftermiddagen ligger lige omkring de forventede rejsetider fra Ringvejsanalysen på hhv. 14 og 12 min. Dog er der enkelte dage med meget store udsving.

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN

ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN NOVEMBER 2012 KØGE KOMMUNE ANALYSE AF KAPACITETSFORBEDRINGER FOR RINGVEJEN HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger

NOTAT. 1. Trafikale forudsætninger NOTAT Projekt Usserød Kongevej trafiksimulering Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1100025067-02 Dato 2017-12-11 Til Fra Charlotte Skov Rambøll - By og Trafik 1. Trafikale forudsætninger En række byudviklingsprojekter

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh

Bornholms Regionskommune. Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Campus Bornholm Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering NOTAT 14. november 2017 ms/uvh Indholdsfortegnelse Kapacitetsberegninger vha. trafiksimulering... 1 1 Indledning... 3 2 Opsummering... 3 3 Trafikalt

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Der overvejes derfor disse løsninger:

Der overvejes derfor disse løsninger: 16. maj 2018 Notat CG Jensen A/S Sluseholmen - veje, broer og ledninger Trafikafvikling ved lukning el. ensretning af Sluseholmen Projekt nr.: 227627 Dokument nr.: 1227241640 Version 4 Revision 1 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling hos kunden/bygherren. Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling hos kunden/bygherren Signalanlæg i krydset Borgdalsvej - Linåvej Trafikteknisk notat 4920not003, Rev. 0, 6.6.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2

CITY SENSE I RUDERSDAL INDHOLD. 1 Baggrund og formål Metode og begrænsninger 2 RUDERSDAL KOMMUNE CITY SENSE I RUDERSDAL ANALYSE AF RUTEVALG GENNEM BIRKERØD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen.

Skautrupvej. Trafiktal fra VVM-analysen for Holstebro i Sorte tal viser trafikken uden motorvejen, og de røde med motorvejen. Dato 2017-07-04 Sagsbehandler Niels Boesgaard Lauridsen Mail nbje@vd.dk Telefon 7244 2048 Dokument DokNr Side 1/12 Vurdering af trafik på H422 Herningvej ved Tvis I krydset mellem Herningvej og Skautrupvej

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP

VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 10.01.2011 VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP VEJDIREKTORATET TRAFIKANALYSE I KARUP Revision 1 Dato 2011-01-10 Udarbejdet af Anders Aagaard Poulsen, Brian

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter.

BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering at en udvidelse af Rødovre Stationscenter. NOTAT Projekt Trafikal vurdering omkring Rødovre Stationscenter Kunde BYR Notat nr. 1 Dato 10-05-2016 Til Fra Rødovre Kommune Christina Mose 1. Indledning BYR har bedt Rambøll udarbejde en trafikal vurdering

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen

Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen Vurdering af trafikafviklingen ved brug af trafikmodellen VISUM og trafiksimuleringsmodellen VISSIM. Indlæg på Vejforum den 2. december 2004. Af Jesper Nordskilde, jno@cowi.dk Søren Frost Rasmussen, sfr@cowi.dk

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Vejnettet

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Halsnæs Kommune

NOTAT. Halsnæs Kommune NOTAT Halsnæs Kommune Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej Trafik- og afviklingsanalyse BILAG 1 NOTAT 28. maj 2010 ph/psa Dette notat er baseret på et teknisk notat med tilhørende bilag. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER

TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER GLADSAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD I MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSGRUPPENS AFRAPPORTERING PROJEKTNR.

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN

USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN USSERØD KONGEVEJ FORBEDRING AF FREMKOMMELIGHEDEN WWW.RAMBOLL.COM INDHOLD Baggrund Nuværende trafik Trafikken i fremtiden Tiltag Busprioritering Nyt signalanlæg ved Birkevej Optimering af samordning mellem

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat

Vejdirektoratet. Afdeling For mindre anlæg. H Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal. Trafikteknisk notat Vejdirektoratet Afdeling For mindre anlæg H14.18.76 Signalanlæg ved TSA 7, Kokkedal Trafikteknisk notat 5104not003, Rev. 1, 25.04.2014 Udført: MAP Kontrolleret: LJE Side 1 1. Indledning Vejdirektoratet

Læs mere

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene:

I tillæg er der i basismodellen foruden de signalregulerede kryds på Roskildevej inkluderet signalgruppeplaner i krydsene: Bilag 1 NOTAT Projekt Modelberegninger IRMA grunden Kunde Rødovre kommune Notat nr. 1 Dato 17-06-18 Til Fra Hans Georg Hybschmann RAHH & CM 1. Indledning Rødovre kommune har i samarbejde med Orbicon ønsket

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE

KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE Notat Kolding Kommune KRYDSET TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE BILAG 2 - Forudsætninger til trafikdata 2. februar 2017 Projekt nr. 224622 Dokument nr. 1222719356 Version 3 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af HLJ

Læs mere

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. februar 2016 16/01910-10 Maiken Lyngsø Kristensen mk@vd.dk 7244 2030 TRAFIKNOTAT Entreprise AV-OD-VIW-3-0-183.00 Bygværk: 0000003-0-183.00 OF af L-vej, Gl.

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT nov 2018 HEK RBJN / RSAL ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT nov 2018 HEK RBJN / RSAL ADKK RINGSTED OUTLET VURDERING AF PARKERINGSBEHOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Nuværende forhold 2 2.1

Læs mere

PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY

PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY JUNI 2017 ALBERTSLUND KOMMUNE PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2017 ALBERTSLUND

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej

Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Trafik og Vej Sagsbehandler: Jonas Møbius Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-12-18 Dato: 15.2.18 Opgradering af trafikafvikling på Silkeborgvej Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Afgrænsning...

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1

Arkitektgruppen A/S. 1 Indledning. Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger. 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Nyt domicil for NNIT Overordnede trafikale vurderinger 1 Indledning 10. marts 2009 UVH/SB Rev. 1 Arkitektgruppen A/S planlægger udarbejdelse af projekt for et kontorbyggeri på grundene Østmarken 3 og Sydmarken

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR NY BAUHAUS I GLADSAXE

TRAFIKANALYSE FOR NY BAUHAUS I GLADSAXE BAUHAUS DANMARK A/S TRAFIKANALYSE FOR NY BAUHAUS I GLADSAXE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A098665

Læs mere

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September 2012 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 September

Læs mere

2 Busprioritering i 4 signalanlæg

2 Busprioritering i 4 signalanlæg FURESØ KOMMUNE FORBEDRING AF BUSFREMKOMMELIGHEDEN FOR LINJE 500S GENNEM FARUM ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse

MT Højgaard a/s Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse Nyt parkeringsanlæg på Knud Højgaards Vej Trafikanalyse NOTAT 25. juni 2013 mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Anbefaling... 4 3 Eksisterende forhold... 4 3.1 Stiforhold... 5 3.2 Kollektiv

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen

Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune. v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Indførelse af Trafikstyret programvalg i Københavns Kommune v/ afdelingsingeniør Peter Schøller Rasmussen Vej & Park, Københavns Kommune Trafikstyret programvalg er en overordnet signalstyring, der automatisk

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Dette notat indeholder en trafikal vurdering af hvilke konsekvenser det vil have med en udvidelse af parkeringsarealerne.

Dette notat indeholder en trafikal vurdering af hvilke konsekvenser det vil have med en udvidelse af parkeringsarealerne. NOTAT Projekt Trafik ved Rødovre Centrum Kunde Rødovre Centrum Notat nr. 4 Dato 2014-4-30 1. Indledning Rødovre Centrum ønsker at udvide parkeringskapaciteten for bl.a. at fremtidssikre centret mht. til

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger. Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI

Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger. Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI Vejforum 2016 Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger Asbjørn Halskov-Sørensen, Aarhus Kommune Jonas Olesen, COWI Agenda Lidt om baggrunden Hvorfor ikke blot overvåge trafiksignalanlæggene? En ny

Læs mere

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH

UDKAST. Metroselskabet. Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade. NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH UDKAST Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 11. juni 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA REBILD KOMMUNE HOBROVEJ I STØVRING TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1 Trafikgrundlag

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Projektområde vest for Kolding Storcenter By- og Udviklingsforvaltningen

Projektområde vest for Kolding Storcenter By- og Udviklingsforvaltningen Kontornotits Projektområde vest for Kolding Storcenter By- og Udviklingsforvaltningen Vej og Park Emne: Vurdering af muligheder og konsekvenser ved at forbinde Kolding Storcenter og et projektområde vest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej.

Indholdsfortegnelse. Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej. Akticon Erhvervsejendomme A/S. Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej. Akticon Erhvervsejendomme A/S Nyt erhvervsbyggeri på Vandtårnsvej Trafiksimulering for Gladsaxe Møllevej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere