Årsberetning M/S Museet for Søfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart"

Transkript

1 M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst på opgaven. Året 2012 har måske været særligt intenst, for det blev ikke blot året, hvor Maritim Museums Byg kunne holde rejsegilde på det nye hus og hvor udstillingsdesignet ved Kossmann.dejong blev færdigt. Det blev også året, hvor en åbningsdato, 29. juni 2013, blev fastsatogdermedallearbejdsplanerogtidsplaner rettet præcist mod denne dato. Museets arbejde har i 2012 været fokuseret på det store udstillingsprojekt, hvor det heltdetaljeredeindholdnuerfærdigbeskrevet og kontrakter med leverandører er indgået. Grundlaget for dette er endelige lister over udstillingsgenstande; klargøring og konservering afgenstande;oplistningogfremfindingafbilleder, film- og lydklip; formulering af udstillingstekster; opstart på udvikling af interaktive spil; igangsættelse af en omfattende filmproduktion ved De Aanpak film, Rotterdam; prøveopstilling med montering af genstande; startpåudviklingafnyhjemmesideogny indgang til samlingerne i det kommende Videnscenter: DanishMaritimeHistoryCommons, og meget mere. Beretningen 2012 fortæller om et stort arbejde, der er resultat af alle faste, midlertidige og frivillige medarbejderes dygtige arbejde og gode samarbejde. Museets store fornyelse er ogsåresultatafenstorindsatsframuseetsbestyrelse, Maritim Museums Byg og de mange øvrigesamarbejdspartnerenærogfjern. Etablering af Danmarks nye søfartsmuseum Udviklingen af et helt nyt museum af international klasse i nye spektakulære rammer kræverenheltekstraordinærindsatsforikke blotatsikreetperfektmuseumpååbningsdagen, men også sikre en løbende drift på et højtkvalitetsniveau,dermatcherdestoreinvesteringer i etableringsfasen og forventningerne hos publikum. Derfor er der året igennem arbejdet med driftsøkonomien. Museet har haft besøg af kulturminister Uffe Elbæk og af Folketingets Kulturudvalg. Der har været holdtmangemødermedkulturpolitikerepå Christiansborg og i Helsingør Kommune. Museets driftsbudgetter skal forøges væsentligt, ikkeblotfordidriftenafetnythusogetavanceret museumsindhold koster, men også fordi museet har siddet huslejefrit på Kronborg og ikkeskulletdriveenstorbygning,billetsalg og butik, undervisningsafdeling, konference- ÅrSberetning

2 broerne monteres i dokken. brodækket giver adgang til museets indgang. På broernes underetager indrettes to særudstillingslokaler. foto: ole thomsen ogcafévirksomhedm.m.finanslovsforhandlingerne resulterede i en forhøjelse af driftstilskuddet på 1,2 mio. kr. hvilket ligger et godt stykke under den ønskede forhøjelse på knap 5mio.kr.i2013stigendetil9,5mio.kr.idet førsteheledriftsår2014. Ud over øgede driftsbevillinger og øgede indtægter fra entré og salg af tjenesteydelser, vilmuseetfremadrettetskullegennemførehovedparten af sin forskning og formidling som eksternt finansierede projekter. Det var derfor enstorglæde,atmuseeti2012kunneindgå en rammeaftale med A/S Dampskibsselskabet OrientsFondomstøttetilforsknings-ogformidlingsaktivitet, der ligger ud over museets basisdrift. Museets bestyrelse er i sammenhæng med de store udfordringer til det nye museum sammensat ud fra kvalifikationer i forhold til at skulle drive en moderne kulturinstitution, med de ikke blot aktivitetsmæssige, men også markedsføringsmæssige og driftsøkonomiske udfordringer, det indebærer. Bestyrelsen er udpegetafetrepræsentantskab,derrepræsenterer alle sider af det maritime Danmark. Bestyrelsen, under ledelse af formanden, Erik Østergaard, har i årets løb beskæftiget sig med de fleste sider af museets drift og udvik- 100 Årbog 2012

3 ling. Museets relation til de offentlige bevillingsgivereogtilmaritimmuseumsbyg,samt udviklingafdetnyemuseumsprofilharværet i centrum for bestyrelsens arbejde. Den store opgave med at bygge og indrette et nyt søfartsmuseum førte til, som omtalt i tidligere årsberetninger, at man i 2008 oprettedeennyselskabskonstruktiontilatløftestore dele af opgaven: MaritimMuseumsBygApS,derstårfor gennemførelse af byggeriet og indretningen. Det daglige arbejde foregår med formanden for Maritim Museums Byg, Dan Pode Poulsen, som hovedkraft. Medlem af Maritim Museums Byg s bestyrelse, Jacob Salvig, direktør for Naturama i Svendborg, er sammen med formanden det vigtigste bindeled til M/S Museet for Søfart. Arbejdet gennemføres på baggrund af generøsedonationerfraialt11fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney MøllersFondtilalmeneFormaal Arbejdsmarkedets Feriefond Augustinus Fonden Aage-ogJohanneLouis-HansensFond Dampskibsselskabet Orient s Fond Den Danske Maritime Fond Lauritzen Fonden Oticon Fonden TK Foundation TORM s Understøttelsesfond ØK s Almennyttige Fond Byggeudgifter er estimeret til o. 300 mio. kroner,hvortilkommerudgiftertilindretningen. Fondsmidlerne samles i en, ligeledes i 2008, stiftet fond: Maritim Museums Fond, medenbestyrelsebeståendeafformandmette Christensen, vicepræsident, Sø- og Handelsretten; Carsten U. Larsen, direktør, Folketinget, tidl. Nationalmuseet; Jens Bjergmose, adm. direktør, TORM s Understøttelsesfond; Jens Fehrn-Christensen, tidl. finansdirektør, Dampskibsselskabet NORDEN A/S; Lars Ole Hansen, chefkonsulent, Universitets- og BygningsstyrelsensamtformandforMaritimMuseums Byg, Dan Pode Poulsen. Fonden har etableret førnævnte datterselskab: Maritim Museums Byg ApS med en bestyrelse bestående af: Formand Dan Pode Poulsen; Arnt Ottendahl, arkitekt, Arkitektfirmaet Arnt Ottendahl; Jacob Salvig, museumsdirektør, Naturama; Lars Ole Hansen, chefkonsulent, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Detnyemuseum byggeriogudstillinger Maritim Museums Byg ApS står for byggeriet af det nye museum, der med udgangen af 2012 er færdigt i det ydre og i fuld gang med den indvendige aptering. Årets højdepunkter var afslutning af monteringafnæsten500jordankre,derforankrer byggeriet helt ned i kalken, der starter ca. 30 meter under terræn. Dette arbejde og støbning af ydervæggene blev afsluttet i april. Herefter startede montagen af betonelementer og hele betonarbejdet blev afsluttet i november. 30. august lagde skibet BBC COLORADO til ved kajen i Helsingør Havn som det største ÅrSberetning

4 broerne kom med skibet bbc CoLorado fra Shanghai. i Helsingør Havn blev de lastet på mindre pramme til nordre Mole. Her ventede fjernstyrede blokvogne, der bragtedemdetsidstestykkehentildokken. foto: ole thomsen skib, der nogensinde er anløbet havnen. Det kom fra Shanghai med stålkonstruktionerne til de broer der krydser dokken og forbinder museets underjordiske rum. 30. august kunne Maritim Museums Byg også holde et festligt rejsegilde med deltagelse af de mange håndværkere og øvrige medarbejdere, der er involveret i byggeriet. Der var taler af formand Dan Pode Poulsen, arkitekt Bjarke Ingels, BIG og underdirektør Hans Anker Nielsen fra Pihl & Søn. Medudgangenafåretvardenmidlertidige dæmning ud i havnen fjernet og den nye kørevejovenpåsydfløjenafmuseetanlagt. Paralleltmedselvebyggeprocessenerder arbejdet med at koordinere apteringen af huset med de krav, som udstillingsprojektet stiller og de ønsker museet har til indretningen af husetsforskelligerumogfunktioner. Ved årets udgang afslører en rundgang i huset, at museet får en helt unik bygning, som arkitektonisk er en stor oplevelse at bevæge sig rundt i og et bygningsværk som på bedste vis vil understøtte museets udstillinger og øvrige funktioner. Tidsplanen for færdiggørelsen er lagt, så museet overtager udstillingsarealet 1. marts Resten af bygningen overtages 1. maj og museetåbner29.juni2013. Museetsarbejdei2012harværetheltdomineret af arbejdet med de nye permanente udstillinger. Arbejdet ledes af projektleder Jesper Sønderstrup, der ikke blot styrer museets leverancer af indhold, genstande, billeder m.m. til udstillingsprojektet, men også indgåelse af kontrakter med underleverandører og koordinering med apteringsarbejdet i den nye museumsbygning. De tre museumsinspektører Benjamin Asmussen, Torkil Adsersen og ThorbjørnThaarupharleveretdesidstekompletteogdetaljeredegenstands-ogbilledlister til Kossmann.dejongs udstillingsdesigner Matt Vermeulen. Endvidere har inspektørerne arbejdet med research til de interaktive installationer der skal indgå som væsentlige elementer ipublikumsoplevelserpåmuseet. Kossmann.dejongs endelige design af udstillingerne blev godkendt af Maritim Museums Bygs bestyrelse ved et møde med Herman KossmannogMattVermeulenpåmuseet27.juni. 102 Årbog 2012

5 Herefter blev mange detaljer rettet til i løbetafdenæstemånederogmangehundrede færdige tegninger til brug for indhentning af tilbud fra underleverandører blev klar, så der inden jul kunne indgås kontrakter på de fleste leverancer til udstillingerne. Der er løbende holdt møder og work-shops medmattvermeulenoghermankossmanfra Kossmann.dejong og med André van der Hout frafilmselskabetdeaanpak,derstårforden omfattende produktion af film, der projiceret bl.a.påmuseetsvæggekommertilatudgøre et særtræk ved museet. Museet har besluttet at reducere tekstmængden i udstillingerne til et minimum. Der bliver overskrifter til hvert af hovedafsnittene, enkortsamletteksttilhvertundertemaogen kort tekst til hver genstand. Hvis publikum vil vide mere, har museet valgt at bruge QRkoder, der via publikums egne smartphones giver adgang til dybere videnslag. Arbejdet med teksterne på alle niveauer er udført af inspektørerne med Marie Møller og DavidHøyersommedhjælp.ThorbjørnThaaruphardetsamlederedaktionelleansvarfor teksterne og Benjamin Asmussen ansvaret for redaktion af indholdet i de interaktive installationer. Den historisk faglige research til udstillingerne er allerede gennemført i hovedtrækkene de tidligere år, men der er løbende tilretninger og suppleringer som arbejdet skrider frem. Research og den konkrete tekstskrivning bygger ikke blot på medarbejdernes faglige viden og erfaring, men også i høj grad på en lang række kontakter i ind- og udland blandt museumskolleger og erhvervets fagfolk. I arbejdet med udstillingsafsnit om den nyere tids søfart har Torkil Adsersen tæt kontakt til en gruppe erhvervsfolk:stigcreutzfeldtfratorm,søren Rasmussen fra J. Lauritzen, Henning Morgen framaersklineogcarstenmelchiorsfraden Danske Maritime Fond. Line Hallbjørnsson styrer håndteringen af genstandene, indlån af genstande og konservering, samt den midlertidige opbevaring af de klargjorde genstande. Det omfattende arbejde med tilretning af monteringsbeslag, prøveopstillinger i samarbejde med Kossmann.dejong og håndværkere samt endelig montering i udstillingerne varetages af Andreas Grinde med konservator Henrik Dinesen som medhjælp. Til udstillingerne er indlånt genstande fra National Maritime Museum i Greenwich, Nationalmuseet, Statens Forsvarshistoriske Museum, KØS, Københavns Museum, Den GamleBy,Rigsarkivet,Landsarkivet,DFDSHouse, DetKgl.Bibliotek,KortogMatrikelstyrelsen, Told- og Skatmuseet, Arbejdermuseet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Aarhus Søfartsmuseum, LæsøMuseum,MarstalNavigationsskole. museet og omverdenen Kulturhavn Kronborg Kulturværftet, M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot, Helsingør Havne Derhariåretsløbværetafholdtenrække møder mellem Kulturhavnens fire institutioner for at afdække på hvilke punkter, vi kan drage nytte af naboskabet og tilgodese vores brugere bedst muligt. Der har været afholdt work-shopsbl.a.medbreddeltagelseafkultur- ÅrSberetning

6 Museets nye bygning rummer mange spændende vinkler. Her tæt ved dokkens spids er rummet smalt og lavloftet men vider sig ud og trækker sig sammen på bygningens vej rundt om den gamle dok. foto: ole thomsen i udstillingen om havne kan publikum tatovere hinanden ud fra gamle forbilleder. Herved agerer publikum samtidig statister i udstillingen og skaber liv og realisme blandt havnens mange kasser, der rummer de udstillede genstande. foto: kossmann.dejong aktører i Helsingør Kommune. Der er drøftet potentielle samarbejds- og samdriftsmuligheder på områder som dagligt vedligehold, fælles skiltning, fælles eventkalender, brug af hinandens udearealer, tværgående kulturaktiviteter m.m. Arbejdet mundede i november ud i et samlet notat Begivenhedsstrategi for Kulturhavn Kronborg. Notatet blev udarbejdet sammen med VIBE Videnscenter for begivenhedsudvikling. De enkelte institutioner skal leve deres eget liv og markere sig selvstændigt i offentlighedens øjne, men samlet set rummer Kulturhavnen et helt nyt udendørsrum, der både skal fungeresomadgangsvejtildeenkelteinstitutionerogsometnytogspændendeoplevelsesrum. Der skal skabes store enkeltstående begivenheder, såvel som tilbagevendende begivenheder, lige som også hverdagsgæsten skal sikresenoplevelseaflivogsammenhængiområdet.defireparterergåetsammenienfælles Kulturhavnsgruppe bestående af de 4 institutioners chefer. Endvidere er nedsat en Arrangementsgruppe med repræsentanter for de 4 parter og hertil knyttet et Begivenhedssekretariat, der skal stå for den daglige kalenderføring, arrangementsudvikling og håndtering af eksterneaktørersbrugafhavneområdet.endelig nedsættes en Driftsgruppe bestående af 104 Årbog 2012

7 de4parteroghelsingørkommune.denskal administrere rammerne for den daglige fysiske drift af området, ordensregler, standarder for vedligehold m.m. Efter Kulturhavnens organisation er på plads med udgangen af 2012 skal der udvikles tættere samarbejder med områdets øvrige aktører: HamletScenen, Helsingør Bibliotek, Skibsklarerergården, Veterandampskibet BJØRN, Værftsmuseet, Øresundsakvariet m.fl. Samarbejdet omkring Kulturhavn Kronborg har paralleller rundt i verden, hvor man også ser den driftsmæssige og især kulturelle- og markedsføringsmæssige synergi ved at samarbejde tæt mellem kulturinstitutioner i et snævert geografisk område. Museet har i den forbindelse haft møder med Parkmuseerne i København, repræsenteret ved Karsten Ohrt og Peter Kirkhoff fra Statens Museum for Kunst,hvorerfaringererblevetudvekslet. Helsingør Kommune Museeteraktivdeltagerisamarbejdskredseog møder i kommunalt regi og søger herigennem at placere sig som en vigtig kulturinstitution i kommunen og bidrage til opfyldelsen af kommunens ambitioner om at være en af landets stærkeste og mest attraktive kommuner på det kulturelle felt. Museets undervisningsafdeling udviklesbl.a.isamarbejdemedskolerikommunen. Museet har tæt relation til det privat-offentligeselskab,vækst&viden,dersamlerarbejdet med udvikling af Helsingør Kommunes erhvervsliv, detailhandel, turisme og kulturliv. Museet var medstifter af Helsingør Kulturforening, der stiller med et bestyrelsesmedlem til Vækst & Viden. Helsingør Kulturforening er et samarbejdsorgan for primært de større ikke kommunale kulturinstitutioner. Museet er deltager i Vækst & Videns netværk for erhvervslivet. Vækst & Viden er sparringspartner for museet i udvikling af konferencevirksomhed, markedsføring m.m. Museet er endvidere indtrådt i bestyrelsesarbejdet på Skibsklarerergården, der er en del af Helsingør Kommunes Museer. Fremadrettet vil samarbejdet med Kulturværftet, Helsingør Bibliotek og kommunens skoler givetvis fylde mest. Samarbejdet med Helsingør Kommune er beskrevet i en samarbejdsaftale, der danner baggrund for kommunens driftsbevilling til museet. Turistorganisationerne Det nye søfartsmuseum bliver afhængigt af et professionelt udbygget markedsføringsarbejde, der ikke kan løftes af museet alene. Her vil samarbejdemednaboerneikulturhavnkronborgværevæsentligt,menogsådeltagelseidet regionale og nationale turismearbejde. Museets direktør er medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen og repræsentantskabet for Visit Nordsjælland. Specifikt er der i Visit Nordsjælland regi arbejdet med en idé om at udvikle et maritimt oplevelsesspor gennem Nordsjælland, og der er arbejdetmedwonderfulcopenhagenpåatfå opstillet et koncept, der inddrager museet og Kulturhavn Kronborg i Københavns internationale markedsføring. ÅrSberetning

8 repræsentanter fra 18 forskellige institutionerdeltog.vedmødetblevenrækkearbejdsgrupper nedsat, bl.a. med henblik på at styrke forskningssamarbejdet museerne i mellem. Dagenbødogsåpåenrundvisningpåbyggepladsenfordetnyemuseum. Benjamin Asmussen er endvidere redaktør for Søfartspuljens hjemmeside Udkigsposten. dk, som desuden er en maritimhistorisk nyhedsportal samt en oversigt over alle danske museumsskibe.udoverpuljenssekretærsørgertrelokaleredaktørerforatindsamlestof til siden. i et smalt og højt hjørne af bygningen fortælles historien om danske søfolk under de to verdenskrige. rummet er domineret af store splinter; fragmenter af et eksploderet skib. På splinterne projiceres film om krigen, hverdagen og frygten til søs. foto: kossmann.dejong Søfartspuljen Museumsinspektør Benjamin Asmussen varetager sekretærposten for Søfartspuljen netværket af museer der arbejder med søfart. Årets første møde fandt sted i Marstal d marts.todagesmødetgavmulighedforbåde adskillige oplæg om forskning på museer og en god diskussion om fremtidens forskning og omselveforskningsbegrebet.førselvemødet besøgte netværket Marstal Navigationsskole og den næsten færdigrestaurerede skonnert BONAVISTA. Søfartspuljens efterårsmøde blev holdt på M/S Museet for Søfart den 9. oktober og satterekordiantalletafdeltagere,hvorhele24 Internationalt samarbejde M/S Museet for Søfart er Danmarks landsdækkende specialmuseum for den civile søfart. Som sådan har vi gennem mange år gennem ICMM (International Congress of Maritime Museums) samarbejdet med søfartsmuseer rundt i verden. Museet deltager ved Jørgen Selmer i det baltiske kulturarvs samarbejde om kystkultur. Ved årets udgang drøftes forskningssamarbejde med China Maritime Museum, Shanghai. Samlinger Museets samlinger er skabt gennem næsten 100 år og bærer derfor præg af flere generationers skiftende holdninger til indsamlingspolitik. Forud for flytningen fra Kronborg til det nye museum ser museet det derfor som en kæmpe udfordring at få trimmet samlingen, så den er velordnet, fuldt registreret og kun indeholder materiale, der hænger sammen med 106 Årbog 2012

9 museets nuværende formål og fremtidige betjening af brugerne. Vi har igennem de seneste år været i fuld gang med denne proces og stiler mod at få den afsluttet inden museet fraflytter de sidste lokaler på Kronborgs område. udfasning til andre museer I årets løb har museet, med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen, afsluttet arbejdet med overdragelse til andre museer af genstande og genstandsgrupper, der ikke ligger inden for museets koncept eller fremtidige satsningsområder. Projektet er udført af Kåre Lauring, og afsluttet af Line Hallbjørnsson med udgangen af året. I 2012 blev overdraget genstande til: Holbæk Museum, Knud Rasmussens Hus, Marstal Søfartsmuseum, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Indsamling Samlingenforøgeshvertårførstogfremmest gennem gaver fra enkeltpersoner, organisationer eller institutioner. Erhvervelsen af genstande har i 2012 været koncentreret omkring genstande museet manglede til de kommende udstillinger, bl.a. er hos Bruun-Rasmussens auktioner indkøbt en 1700-tals kinesisk porcelænsterrin. Museumsinspektør Kåre Lauring har haft det overordnede ansvar for genstandsregistreringen. Arbejdet er efter Kåre Laurings pensionering overtaget af Line Hallbjørnsson. Billedarkivet har haft en tilvækst på 800 digitale billeder. Endvidere er modtaget billedgaver fra rederiet J. Lauritzen, Rudi Hansen, N.J.Casse, Benny Dahl, Robert Ørsted Jensen, Karen Rigmor Sørensen, Knud Bavngaard (Silvanus),NielsPedersen,PovlK.Hansen,Jan Preisler,SvendBagge,AnkerKirkmann-Møller. I arbejdet med registrering af billeder, genstande og arkivalier indgår Henriette Gavnholdt,ThorbjørnThaarupsamtMereteogJørgen Marcussen. Årets største erhvervelse har været en 20 fods container fra Maersk, der er modtaget somgavefrarederietogskalindgåsometcentralt element i den nye udstilling. Den tungeste nyerhvervelse er en tysk torpedo fra Anden Verdenskrig, der skal indgå i den kommende udstilling. Museets færgehistoriske samling er blevet forøget med inventar fra passagersalonen på færgen Ærøsund. enafmuseetsnyetemaudstillingerhandleromhavnen, der som mødested mellem land og hav også er et oplagt sted at smugle varer. i skoens hæl er indbygget et lille rum til smugling af en pakke cigaretter. foto:peterc.normann ÅrSberetning

10 Året igennem har museet løbende erhvervet fotografier fra byggeriet af det nye søfartsmuseum, taget af fotografen Ole Thomsen. registrering Samtlige nyindkomne genstande blev i 2012 registret i museernes fælles registreringsdatabase Regin. Iforbindelsemedklargøringtilmuseets overflytning til det nye museum er der i årets løb arbejdet med en klargøring, nedpakning og registrering af arkivalier modtaget fra flere sider gennem årene og placeret i museets administrationsbygning på Kronborg. Daplaceringenifremtidenvilblivepåmuseets magasiner beliggende i en større afstand fra arbejdslokalerne på hovedmuseet, så har en vis yderligere sortering og registrering været hensigtsmæssig. De frivillige medarbejdere Merete og Jørgen Marcussen gennemfører dette arbejde: Københavns Skibssalgsbureaus arkiv bestående af omkring kartotekskort med salgsemner, tilbudshæfter og generalarrangementer for en del af skibene fra perioden ca til 1950 er gennemgået og sorteret. Alle skibsnavne er indlagt i skibsbasen, og tilhørende protokoller registreret. Derefter er arkivets skibsskøder for solgte skibe registreret og tilknyttet de allerede oprettede poster for kartotekskortene. En del tilknyttede tegninger i rulleform er ved årets udgang ved at blive registreret. Totalt er omkring skibe registreret. En mindre afdeling arkivalier fra rederiet Otto Danielsen er ordnet på tilsvarende måde. Sommeren over har hovedarbejdet været sortering af de arkivalier fra B&Ws lukning, der består af skibsspecifikationer, kontrakter ogcertifikaterm.v.detharresultereti203arkivkartoner. Indholdet er per skib registreret på hvert sit Regin-nummer, så senere tilkommende arkivalier på et skib let kan passes ind i samme nummer. De 200 kartoner er placereti30flyttekasser,mærketudvendigklartil flytning. I samme periode er indledt en gennemgang af omkring 50 sorte plastsække fyldt med tegninger, der for en dels vedkommende er kassable, men de skal gennemgås for at finde de bevaringsværdige. En stor del af de kasserede tegninger er dubletter fra den indledende nedpakning efter værftets lukning. Tegningerne registreres også i både Regin og skibsbasen, og tegningerne pakkes i rør, dermærkesklartilflytning. Samtidig med B&W-arkivets ordning er Handelsflådens Velfærdsråds chef, kaptajn Kaj Lunds, fotosamling af sejlskibe, han har mødt i danske farvande, og som han har anvendt materialet fra til en serie bøger, ordnet og registreret per skib og alfabetisk placeret i arkivkartoner, i alt 30. De nedpakkede fotos er ikke scannede, men er klar til det, når de prioriteres til det. I efteråret er ordning af arkivalier modtagetfrarederiernedetdansk-fransked/sa/s, BEWA Line, skibsmæglerne Holm & Wonsild og fra skibsmæglerne Petersen, Møller og Hoppe indledt med en grovsortering og efterfølgende registrering. 108 Årbog 2012

11 Museumsinspektør thorbjørn thaarup leverede tekst og billeder til det blå danmarks facebook-side, hvor en tidslinje nu fortæller om dansk søfart fra middelalderen til i dag. foto: M/S Museet for Søfart En stor samling billeder fra rederiet J. Lauritzenerblevetsorteretogregistreretafprojektmedarbejder Niels Pedersen. Forespørgsler Arkivet har i årets løb modtaget og besvaret ca. 600 forespørgsler i form af s, breve, personlige henvendelser, telefonopkald. Museumsinspektørerne har besvaret ca. 200 henvendelser via , Facebook og telefon. Der er leveret fotos til en række udstillin- gerogpublikationer,bl.a.dieselhousetilse- LANDIA 100 års jubilæumsudstilling, bog og film; Det Blå Danmarks facebookside; udstillingskatalog til Den Hirschsprungske Samling; film til Tøjhusmuseets basisudstilling; billeder til Københavns Sandskulpturfestivals facebookside;billedertilnetartiklerpåwikipedia; diverse museumsårbøger, danske og udenlandske publikationer og avisartikler. ÅrSberetning

12 Bibliotek I2012haraktiviteternepåbiblioteketværet præget af arbejdsopgaverne omkring overdragelsen af faglitteraturen fra Søfartens Bibliotek, der lukkede i 2011 på grund af manglende bevillinger. De to bibliotekarer, Kenneth Roy Henriksen og Irene Olsen, har i årets løb arbejdet med at inkorporere bøger og tidsskrifter fra Søfartens Bibliotek til bibliotekets samling. På grund af pladsmangel og en udvidet tidsskriftsamling, har det været nødvendigt at opbygge et bogdepot i museets fjernmagasin. De nævnte arbejdsopgaver vedrørende overdragelsen, forventes afsluttet i løbet af Fra Søfartens Bibliotek har museet, udover faglitteraturen, modtaget væsentlige maritim-faglige elektroniske ressourcer, som vil være en styrke for museets hjemmeside. Det drejersigomdanmarksskibslisterogdansk Søulykke-statistik, som kan ses på henholdsvis: videnscenter/skibslister.asp videnscenter/soeulykke.asp Af andre væsentlige arbejdsopgaver er overgangen til et nyt og mere tidssvarende bibliotekssystem inden udgangen af Anskaffelse af et nyt bibliotekssystem er nødvendigt, fordi det gamle system bliver udfaset på det danske marked. Iåretsløbharbiblioteketoplevetenpositivstigningiantalletafbesøgendeoghenvendelser via mail og telefon. Der er kommet en del besøgende, som tidligere har været kunder hos Søfartens Bibliotek, men også flere studerende fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, har søgt hjælp til specialeopgaver m.m. Ligeledes har biblioteket registreret mange henvendelser fra gymnasie- og Hf-elever i hele landet. Denne stigning i antallet af henvendelser, kan kun forklares ved større synlighed på Internettet i form af museets hjemmeside. Det sesisærvedensøgningpåmaritimeemner i Google, hvor museets hjemmeside ofte er blandt de første i søgeresultatet. Bibliotekets bogbestand er vokset med 54 indkøbtebøger,samtover270bøgermodtaget somgave.enlisteoverbiblioteketsnyindkøb for 2012, kan ses på: Ud over egne bogkøb, har museet i 2012 modtaget mange boggaver fra private og firmaer: Jørgen Assens: En komplet samling af vores årbøger samt andre maritim historiske bøger Trine Halle: Chris Van Uffelen, Museums arkitektur Per Koch: (1) NS-bladet (2) Emneregister for Nakskov skibsværfts firmablad NS-bladet Kåre Lauring: Thomas Riis, Should auld acquaintance be forgot Scottish-Danish relations c Bd.1-2 Helle Saugman Lund: Et par hundrede maritim historiske bøger 110 Årbog 2012

13 Marstal Søfartsmuseum: (1) Folk og glasfiberfartøjer fra Det sydfynske Øhav (2) Jens Lindholm, Restaureringsprojekt af skonnert Bonavista MuseumTusculanum:NiklasThodeJensen, Forthehealthoftheenslaved slaves,medicine and power in the Danish West Indies, Forlaget Nautilus: Per Herholdt Jensen, Støt kurs FlådenvedGrønlandi275år Torbjørn Ødegaard: (1) Niels Moss, Un Norvégien á Alger (2) Johannes Helding, Dissertation académigue traitant briévement de La Maurétanie ou des royaumes De Fés,DeMarocetD Alger(3) Magnus Thelaus, Mémoire universitaire sur La Piraterie ØK: Anders Bjørn Hansen, BrevefraAnders enfortællingomdanskesømændikrig Følgendeforfattereharforæretegneværkertil biblioteket: Ebbe Tor Andersen, ToldvæsenetiDanskVestindien omtoldereogtoldvæsenpådedansk Vestindiske Øer Hans Christian Bjerg, Søværnets mærkedage Caspar Christiansen, Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes handelskompagnier i dansk økonomisk politik Jan Olsen, Den transatlantiske slavehandels konsekvenser for Vestafrika belyst ud fra den trykte litteratur Peder Olsen, (1) Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri (2) Foreløbig registrant over arkivalierfrahelsingørværft Jens Thidemann, Sæby Redningsvæsen Bevaringogmagasinering I forbindelse med den kommende flytning fra Kronborg og indflytning i det nye museum i 2013 er lejemålet på fjernmagasinet udvidet medca.250m 2, og der er samtidig investeret i nyt alarmanlæg over hele magasinet. Herved er skabt plads til yderligere magasinering afgenstandeogbøger,derikkeskalflyttestil den nye museumsbygning. Endvidere er der skabt plads til flytning af værksteder fra Kronborgogarbejdspladsertilpersonalet. Destoremængderbøgerframuseetsbibliotek, der nu er forøget med bøger fra Søfartens Bibliotek, placeres i kompaktreoler. I museets monteringsværksted er arbejdet med at lave prøveopstillinger og montering af genstande til det nye museum i fuld gang. Skibsmodelværksted Påmuseetsegetskibsmodelværkstedharmuseets frivillige i værkstedet, John Rasmussen, John Bramsen, Hans Ove Claudi-Hansen og Flemming Petersen, restaureret en række skibsmodeller, hvorefter de er blevet tildækket med plastik på specialbyggede rammer for at forhindre, at de bliver støvede frem til åbningen af det nye museum. undervisningsafdeling På baggrund af en bevilling fra Kulturstyrelsen i 2011 blev det muligt for museet at igangsætte en researchfase med fokus på opbygningen af en undervisningsafdeling. Denne researchfase ÅrSberetning

14 til brug for markedsføringen af det nye museum er en række af museets genstande blevet fotograferet på ny. fotograf Peter C. normann imponerede blandt andet med dette billede af skoleskibet københavn, der er taget i montren i museets gamle udstilling på kronborg og derefter fritskrabet i et billedbehandlingsprogram. Skibet, der forsvandt sporløst i 1928, giver stadig tegn fra sig. Således har museet netop modtaget nye dagbøger fra en slægtning til et besætningsmedlem, der sejlede med skibet inden det forsvandt. foto:peterc.normann muliggjorde dels inspirationsbesøg på danske og udenlandske museer, og dels fokusering på egen pædagogisk praksis. Researchfasen resulteredei2012iendnuenansøgningtilkulturstyrelsen, som bevilligede penge til projektets afslutning. Udviklingen af undervisningsafdelingenharhermedbevægetsigindifase 2, hvor alle teoretiske tanker nu koges ned til fire forskellige undervisningsforløb, der alle er klar,nårdetnyemuseumåbneri2013.undervisningsforløbene vil henvende sig til hver af folkeskolens tre trin, samt gymnasieskolerne og de maritime erhvervsuddannelser. Forløbet gennemføres af projektleder TrineHalle,somligeledeseransvarligformuseets undervisning til børn og unge. Undervisningsforløbene udvikles i samarbejde med museets inspektører, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, fire udvalgte skole- og gymnasieklasser fra Helsingør Kommune, samt 112 Årbog 2012

15 samarbejdsaftaler med tre udenlandske museer: Vasamuseet, Museum of London-Docklands og International Slavery Museum. I det nye museum indrettes et undervisningslokale og for at få inspiration til det afholdtesimajmånedenworkshoppåmuseet med deltagelse af en række skoletjenestemedarbejdere fra museer rundt i landet: Det perfekte undervisningslokale? Kreative løsninger for undervisningslokaler på museer. Projektet varer frem til åbningen af M/S Museet for Søfart medio 2013, hvorefter undervisningsafdelingen overgår til driftsfasen. Publikationer Benjamin Asmussen og Jørgen Selmer redigerer museets årbog, der i 2012 udkom for 71. gang. Museets årbog udgives af M/S Museet for Søfarts Venner. Trine Halle: Enundervisningsafdelingblivertil. Artikel i M/S Museet for Søfarts Årbog Thorbjørn Thaarup: M/S Museet for Søfart og maritime internetressourcer for slægtsforskere. Artikel i Slægten nr.46,juli2012s Thorbjørn Thaarup: Entidsrejsetiltroperne ikølvandetpåpouldeløwenørnogdeførste danske kronometre. ArtikeliM/S Museet for Søfarts Årbog Thorbjørn Thaarup: Først af de Nederlender Det nederlandske aftryk på søkort, fyrvæsen og lovgivning i renæssancens Danmark. ArtikeliMaritimKontaktnr.35,dec Botfeldt, K.B., & Grinde, A: Præparation af Palæontologisk Materiale. DetKgl.Danske Kunstakademis Skoler for arkitektur, design og konservering. Konservatorskolen. 140 s. Benjamin Asmussen: Anmeldelse af Anders Riis: Selandia verdens første oceangående motorskib fra Nautilus Forlag i Nyt fra ØK- Klubben, september2012. Benjamin Asmussen og Thorbjørn Thaarup er medlemmer af redaktionen for tidsskriftet Maritim Kontakt. Jørgen Selmer har på opdrag fra Kulturstyrelsen arbejdet på en publikation om den danske deltagelse i operation Overlord. Forfatteren og historikeren Thomas Oldrup har, betalt af Kulturstyrelsen, udarbejdet færdigt manuskript med titlen D-DAG Danskeres deltagelsevedoperationoverlord. Manuskriptet vil senere blive publiceret. Digitalisering af museets årbøger er afsluttet i Bøgerne er nu frit tilgængelige på nettet og fuldt søgbare. Projektet er betalt af selskabet M/S Museet for Søfarts Venner. I takt med udlægning på nettet har HenrietteGavnholdtåretigennembragtomtaleaf hver enkelt årgang på museets digitale logbog -Fyrskibet.dk. Jørgen Marcussen har fuldendt femårsindekset for årbøgerne som er trykt andetsteds i denne årbog. Den digitale netversion af indekset dækker pr. september 2012 årbøgerne og ,altså35afde70bøger. ÅrSberetning

16 Permanente udstillinger IudstillingernepåKronborgharmuseetiårets første 9 måneder haft gæster, hvilket er 8.257flereendisammeperiodei2011.Det betyder, at museet i sit sidste åbningsår på Kronborg vil få det bedste besøg i flere årtier. Museet har i 2012 gennemført 4. år af den nationale brugerundersøgelse af danske museer. Det har betydet uddeling, indsamling, indrapportering og indsendelse af spørgeskemaer til Kulturstyrelsen. I slutningen af året er enkelte udstillingsgenstande blevet fjernet fra udstillingen for at blive konserveret eller få monteret nye beslag til brug i de nye udstillinger. 30. december 2012 er sidste åbningsdag for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg efter 97årislottetslokaler! Særudstillinger 8. oktober december Et museum bliver til. Fotoudstilling med Ole Thomsens fotografier fra byggepladsen, hvor det nye søfartsmuseum opføres. Ole Thomsen fotograferer løbende byggeriets forskellige faser frem til færdiggørelsen. Udstillingen er tilrettelagt af Kåre Lauring. Thorbjørn Thaarup har designet plakat og tekster til udstillingen. Hele året: M/SMuseetforSøfart Maritime Museum of Denmark. Planerne for det nye søfartsmuseum og planerne for hele Kulturområde Helsingør, der ud over museet omfatter Kulturhavn Kronborg og Kulturværftet, er året igennem blevet vist i museetsmodelsalpåkronborg.kerneniudstil- lingen er det vindende arkitektforslag fra BIG BjarkeIngelsGroupmedplancherog modeller. 5 store billed- og tekstplancher fortæller om projektet og viser motiver fra BIGs arkitekturtegninger, Kossmann.dejongs udstillingsdesign og museets genstands- og billedsamling. Plancherne er udført af Thorbjørn Thaarup, der har stået for tekst, billedvalg og lay-out året ud. Dublet af plancheudstillingen om det nye museum udarbejdet af Thorbjørn Thaarup vises i Green Room på Kulturværftet, hvorfra der er en storslået udsigt over byggepladsen : Alletidersskibeialslagsvejr: Billedshow i Modelsalen redigeret af Thorbjørn Thaarup som led i foredragsrække om pinsen arrangeret af Helsingør Bibliotek, Helsingør Aftenskole, Helsingør Domkirke og Sct. Mariæ kirke. museet på nettet Museets nye hjemmeside mfs.dk blev lagt på nettet i en prøveversion den 19. marts. Siden erdesignetafe-types,derogsåharudviklet museetsnyenavnoglogo.sidenbringeromtale af det nye museum, filmklip, faktabokse m.m. Den vil efterhånden blive udbygget og erstatte museets nuværende hjemmesider. Udviklingen af museets nye tilstedeværelsepånettetindledtesi2012medplanlægningen af en ny søgefunktion, der skal samle de mange databaser og andre digitale ressourcer, museet stiller til rådighed for offentligheden i en åben vidensbase Danish Maritime HistoryCommons.EftergodinspirationfraJa- 114 Årbog 2012

17 cob Riddersholm Wang fra Odense Bys Museer indhentedes flere tilbud, hvorefter firmaet ContentCube valgtes til at lave den nye søgemaskine med tilhørende åbne API er, så andre vilkunnetappedirekteindimuseetsonline data. Firmaet skal desuden udvikle museets nye hjemmeside på adressen mfs.dk, der skal afløse museets trofaste gamle hjemmeside fra 2005 på maritime-museum.dk. Projektet, der kædes sammen med åbning afmuseetsnyevidenscenteri2013,bliverrealiseret takket være en generøs donation fra A/S Dampskibsselskabet Orients Fond. Museets gamle hjemmeside blev i de første ni måneder af 2012 besøgt næsten gange,hvilketsvarertilca påårsbasis.fyrskibet.dkblevpånimånederbesøgt næsten gange, dvs på årsbasis. For billedarkivets vedkommende er tallene og Antalletafbesøgpåmuseets hjemmeside er således faldet fra sidste år, billedarkivet ligger konstant, mens Fyrskibets besøgstal er gået kraftigt frem. Disse tendenser skyldes sandsynligvis den øgede brug af Facebook,derøgerdekortefyrskibsartiklerseksponering. Thorbjørn Thaarup og Henriette Gavnholdt samt flere af museets øvrige medarbejdere har året igennem skrevet i alt 97 indlæg på Fyrskibet. Flere af museets medarbejdere har rettet og tilføjet indhold på den danske udgave af Wikipediatilenrækkesøfartshistoriskeemner. BenjaminAsmussenharskabtnyFacebook sideform/smuseetforsøfart. PåopdragfraDetBlåDanmarkharThorbjørn Thaarup skrevet en tidslinie med markante søfartshistoriske begivenheder i kronologisk orden. Tidslinien indgår i Det Blå Danmarks nye Facebook profil. Presse 30.1: TV Lorry: Nyhederne kl og 21.30: Indslag om Kulturhavn Kronborg med interview af Mikael Fock, Dorte Kiillerich fra Visit Nordsjælland og Jørgen Selmer. 30.1: Helsingør Dagblad: Lokalt samarbejde vil skabe international turistattraktion. Helsidesartikel om Kulturhavnsinstitutionernessamarbejde,bl.a.omkringbegivenhedsstrategi for udendørsrummet. 3.6: Thorbjørn Thaarup er kommentator på TV 2 s transmission af skibsregatta på Themsen i anledning af Dronning Elisabeth IIs regeringsjubilæum. 7.6: Jørgen Selmer fortæller om museet i forbindelse af internationalt pressebesøg til Visit Nordsjælland. 23.6: Helsingør Dagblad: Nordens største maritime bibliotek til Helsingør. 23.6: Helsingør Dagblad, Weekend: Byggeriet der trækker hele verden til Helsingør. Helsides opslag med gennemgang af byggeriets status. 18.8: Frederiksborg Amts Avis: Kæmpe broerpåvejtilbyen. 28.8: Helsingør Dagblad: Helsingørs nye søfartsmuseum vil blive åbnet til næste sommer.helsidesartikelforudforrejsegildet 30. august. ÅrSberetning

18 31.8: Helsingør Dagblad: Det moderne museum. Interview med Jørgen Selmer om detnyemuseumsudstillinger. 31.8: Helsingør Dagblad: Museet for Søfart Danmarks mest komplicerede byggeri åbner29.juni.helsidesartikel. 6.9: Helsingør Dagblad: Kæmpen i havnen. Helsides artikel om museumsbroernes ankomst til Helsingør : Bladet Søfart bringer helsides opslag på baggrund af interview med Jørgen Selmer. Museum med globalt udsyn. Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis og avisen Nordsjælland har endvidere året igennem bragt talrige omtaler af museets aktiviteter og af byggepladsen. Pr og markedsføring Iefteråretharmuseetstartetforberedelsenaf PR-ogmarkedsføringsarbejdetoptilmuseets åbning i Kommunikationskonsulent Peter Lyth har udarbejdet tekst- og billedmateriale til pressen og turistorganisationer m.fl. Dererrettethenvendelsetilforlagogorganisationer, der formidler oplysninger om museer og attraktioner for at sikre, at det nye museum kommer med og bliver korrekt omtalt i de publikationer der forberedes i 2012 til udgivelse i Der er til pressens brug blevet taget nye genstandsbilleder af fotograf Peter C. Normann. Parallelt med dette er museets presseliste blevet opdateret, en ny folder under udarbejdelse og research på mulige rabattilbud til medlemmer af diverse organisationer begyndt. Museet er tilknyttet Copenhagen Card ordningen samt med i enkelte turistbrochurer, f.eks. Museer i København og omegn. Museets markedsføring sker i større omfang via elektroniske medier som f.eks. aok.dk og kulturnaut.dk. Museet har fortsat arbejdet med Google Ad-words samt Facebook. museumsbutik Museets butik indgår som en del af velkomstcentret på Kronborg og betjenes af dets personale. Butikken sælger primært bøger samt diverse souvenirs med maritimt historisk indhold. På museet hjemmeside findes en web-butik hvorfra kunderne direkte kan bestille, betale ogfåfremsendtmuseetssalgsvarer.web-butikkenbetjenesidetdagligeafbogholderiassistent Heidi Petersen. Museetsgamlevarelagresøgesrealiseret,så beholdningen er trimmet ved flytningen til det nye museum. I årets løb har en arbejdsgruppe bestående af Thomas Bjørn Poulsen, Heidi Petersen, Henriette Gavnholdt og Lone K. Kristiansen arbejdet på at samle vareprøver til det nye museums butik og bl.a. været på inspirationstur til museer i København. Museets butik på Kronborg lukker med udgangenaf2012,medenswebbutikkenfortsat holdes åben. Foredrag og arrangementer Museets medarbejdere har stået for et halvt hundrede foredrag og omvisninger, hvoraf en 116 Årbog 2012

19 stordelhardrejetsigomplanernefordetnye museum. Herudover er gennemført en række arrangementer: 18.1: Vinderen af Handelsflådens Velfærdsråds fotokonkurrence bliver fundet. Voteringen foregik i museets administrationsbygning, hvor Benjamin Asmussen deltog som dommer. De deltagende billeder er efterfølgende indlemmet i museets fotosamling. 25.1: Orienteringsmøde for 70 museumsog kulturforvaltningskolleger fra Helsingør Kommune. Museet personale fortalte om det nye søfartsmuseum og dets udstillinger Modelskibssejladsideninderstevoldgrav med Vallensbæk Modelbyggerklub. Arrangeret af Lone K. Kristiansen, assisteret af Heidi Petersen og Andreas Grinde. 13.6: M/S Museet for Søfart er vært for Wonderful Copenhagens bestyrelsesmøde. Louise Rue Moos, Mikael Fock, Jørgen Selmer fortæller om Kulturhavnen i turistmæssigt perspektiv og Jørgen Selmer holdt foredrag om det nye museums muligheder i turistmæssigt perspektiv. 13.8: Jørgen Selmer fortæller om museet i forbindelse med den kinesiske kulturattache Li Jinshengs besøg på Kulturhavnen arrangeretafvisitnordsjælland. 20.9: Jørgen Selmer holder tale i Asia House i anledning af ØKs Almennyttige Fonds præsentation af Anders Bjørn Madsens bog: Breve fra Anders. 28.9: Kulturnat: Guidede ture på Kulturhavnen kl. 19, 20 og 21 med kulturværftschef Mikael Fock, slotschef Louise Rue Moes, havnechef Benny Carlsen og museumsdirektør Jørgen Selmer som guider. 5.10:JørgenSelmerholderåbningstaleved starten af Knejpefestivalen på Toldkammeret : Jørgen Selmer deltager i paneldebat om kulturinvesteringernes nytteværdi, arrangeret af Kulturværftet og oplysningsforbundene i Kulturværftets store sal. Clement Kjærsgaard som ordstyrer. Øvrige foredrag har henvendt sig til en vifte af interesserede firmaer, foreninger og organisationer: ODMs formidlingsmøde i Vartov. Sankt Markus Kirkes menighed. Saxo-Instituttet. Den 20. danske maritimhistoriske konference. Specialmuseumsforeningen. Museum Sønderjylland. TK-Foundation. Helsingborg Kommunes kulturforvaltning. Helsingør Rotary Klub. Vækst&Videns erhvervsnetværk. Stavanger Søfartsmuseum. Helsingør Teknikum. BIMCO. Lokale- og Anlægsfonden. Helsingør Sømandsforening. Vejle Museum. Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn. Helsingør Bibliotek, Kulturværftet. Aurehøj Gymnasium. Knud E. Hansen A/S. Bådebyggerelever. Historisk Forening for Espergærde. Det belgiske Entreprenørforbund. Vestervang Kirkes menighed. Danmarks Rockmuseum. Europas Maritime Udviklingscenter. Eliaskirken på Vesterbro. Amager Seniorklub. Orbicon A/S m.fl. ÅrSberetning

20 Museumsinspektør kåre Lauring gik på pension l. juni 2012 efter at have været ansat som museumsinspektør fra gennem et kvart århundrede spillede kåre Lauring den centrale rolle i museets forskningssamlings- og formidlingsarbejde. takket været hans baggrund inden for både fotografi og historie har han konstant påvirket museets medarbejdere til at sikre en højstandardindenforfotografiogikunsteniatbetragte og lære fra et billede. kåre Lauring har opbygget en omfattende viden om dansk søfart, som bl.a. er kommet til udtryk i forarbejdet til det nye museum og gennem en mangeårig skribentvirksomhed, der nu heldigvis fortsætter ind i hans otium. foto: benjamin asmussen Ledelse og administration Museets daglige ledelse udgøres af museumsdirektør Jørgen Selmer og administrationschef ThomasBjørnPoulsen.Dendagligeadministration varetages i øvrigt af bogholderiassistent Heidi Petersen og sekretær Lone K. Kristiansen, der også fungerer som administrativ medarbejder for Venneselskabet. Det økonomiske arbejde i 2012 har været præget af arbejde med at få øget de offentlige tilskud til driften. Der er, som nævnt, arbejdet intenst med at orientere politikere og embedsfolk om museets driftsmæssige udfordringer fra 2013 og frem, hvor der er behov for et øget offentligt tilskud på 9,5 mio. kr. om året fra og med første hele driftsår 2014, og ca. det halve for Museet har holdt møder med embedsmænd fra Kulturstyrelsen og Helsingør Kommune. 12. marts havde museets formand Erik Østergaard og Jørgen Selmer møde med departementschef Karoline Prien Kjeldsen omkring museets driftsøkonomi. Det blev fulgt op med et besøg af Folketingets Kulturudvalg påbyggepladsen28.martsogbesøgafkulturminister Uffe Elbæk på Kronborg og M/S Museet for Søfart med besigtigelse af byggeriet og drøftelse af driftsøkonomi den 18. juni. 20. juni havde Jørgen Selmer møde med Helsingør Kommunes Kulturudvalg med orientering om driftssituation og efterfølgende rundvisning på byggepladsen og møde med Erik Østergaard. Året igennem frem til starten på finanslovsforhandlingerne i efteråret har JørgenSelmerværettilknapensnesindividuellemødermedpolitikerefraallepartierpå Christiansborg, ligesom der er ført en omfattende mail-korrespondance. Ved afslutningen af finanslovsforhandlingerne er det meldt ud, at museets driftsmidler bliver opskrevet med 1,2mio.kr.fraogmed2013.Derresterersåledes stadig et stort arbejde for at få museets ba- 118 Årbog 2012

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Dansk sejlunion Årsberetning 2011 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2011 på 1,9 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2010. fondens

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart

Referat. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Referat Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 4 2011/2012. Dato: 19.november 2011 i Middelfart Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere