AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN"

Transkript

1 AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1

2 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET PÅTALER ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR KORREKTE OG RELEVANTE OPLYSNINGER I SELSKABSMEDDELELSER SEN OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORT SEN OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORT SEN OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT SAMT NEDJUSTERING AF RESULTAT OFFENTLIGGØRELSE AF FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORSKEL MELLEM INDHOLD I ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE OG ÅRSRAPPORT OFFENTLIGGØRELSE AF DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE SALG AF KONTRAKTRETTIGHED LÆKAGE AF OPLYSNINGER OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FINANSKALENDER OFFENTLIGGØRELSE AF HALVÅRSRAPPORT UDSÆTTELSE AF OFFENTLIGGØRELSE AF DELÅRSRAPPORT MANGLENDE OFFENTLIGGØRELSE AF NY HOVED- OG STADIONSPONSOR OFFENTLIGGØRELSE AF KVARTALSRAPPORTER/PERIODEMEDDELELSER OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER UDTALELSER OG ANDRE SAGER MULIG VIDEREGIVELSE AF KURSRELEVANTE OPLYSNINGER ANMODNING OM SLETNING AF ET SELSKABS AKTIER FRA HANDEL OG OFFICIEL NOTERING BESKRIVELSE AF PRAKSIS VEDRØRENDE BØRSNOTEREDE SELSKABERS REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE II FIRST NORTH PÅTALER FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANGLENDE GODKENDELSE AF DESIGNATED CONTACT PERSON OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT OG DELÅRSRAPPORT OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT MANGLENDE OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SEN OFFENTLIGGØRELSE AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

3 I FORORD NASDAQ OMX Copenhagen (børsen) ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan børsen i praksis fortolker og administrerer børsens regler for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel, både på hovedmarkedet og på First North, samt NASDAQ OMX Nordic Member Rules, som er de regler, der gælder for børsmedlemmer. De sager, som skønnes at have betydning for udstedere, børsmedlemmer, rådgivere og andre med interesse for det danske børsmarked, offentliggøres løbende på: når børsen træffer afgørelse. Alle afgørelser og udtalelser samles hvert år i en publikation som denne, der omhandler Børsens afgørelser og udtalelser er relateret til de forpligtelser, som udstederne er underlagt i børsens Regler for udstedere, det vil sige optagelsesbetingelser og oplysningsforpligtelser, samt NASDAQ OMX Nordic Member Rules for børsmedlemmerne. Udover børsens regler skal udstederne og børsmedlemmerne også følge værdipapirhandelslovgivningens regler. Det er Finanstilsynet, der administrerer og træffer afgørelse i relation til værdipapirhandelslovgivningen. Børsen har dog en forpligtelse til at påse, at udstederne og børsmedlemmerne overholder værdipapirhandelslovgivningens regler. Børsen vil derfor også i en række tilfælde henvise til værdipapirhandelslovgivningens bestemmelser ved forespørgsler til udstederne og børsmedlemmerne og således også i en række af sagerne refereret her. Børsen træffer afgørelser og beslutter eventuelle sanktioner i relation til børsens regler, og såfremt det ikke kan udelukkes, at der også er sket en overtrædelse af værdipapirhandelslovgivningens regler, informerer børsen Finanstilsynet om sagen. Børsen offentliggør overtrædelser, der sanktioneres, med udstederens eller børsmedlemmets identitet. Der er som udgangspunkt alene tale om offentliggørelse af udstederens eller børsmedlemmets navn, når denne har fået en påtale. Børsen kan undlade at offentliggøre udstederens eller børsmedlemmets identitet i tilfælde, hvor overtrædelsen er af mindre alvorlig karakter, eller hvor særlige hensyn gør sig gældende. Såfremt påtalen er offentliggjort med identitet, fremgår denne efter overskriften på afgørelsen i denne publikation. Det skal bemærkes, at børsen stadig giver sin holdning til kende og eventuelt beklager et forhold over for en udsteder eller et børsmedlem uden, at dette fører til en offentliggørelse med navn. Sådanne sager er således også omtalt her i Afgørelser & Udtalelser. Offentlighed om identitet ved en påtale, gælder både på Børsmarkedet for udstedere og børsmedlemmer og for selskaber optaget til handel på First North samt Certified Advisers på First North. Pr. 1. oktober 2011 er der fortaget enkelte sproglige præciseringer samt konsekvensændringer i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Der er tale om ændringer, som ikke medfører reelle ændringer i udstedernes forpligtelser. Spørgsmål til udstedernes oplysningsforpligtelser, værdipapirers optagelse til handel samt handelsregler for børsmedlemmer kan rettes til Surveillance Copenhagen på telefon Januar 2012 Jakob Kaule 3

4 I. BØRSMARKEDET 1. Påtaler 1.1 Ansættelse af ny direktør (Scandinavian Properties A/S) Et selskab offentliggjorde at det på et bestyrelsesmøde dagen forinden var blevet besluttet at udnævne en ny administrerende direktør med virkning fra den efterfølgende dag. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S (Børsen), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår endvidere af punkt i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Yderligere fremgår det af punkt i Regler for udstedere af aktier, at forslag til ændringer og faktiske ændringer i selskabets bestyrelse skal offentliggøres. Alle andre væsentlige ændringer i selskabets ledelse, herunder, men ikke begrænset til, den administrerende direktør skal ligeledes offentliggøres. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for processen omkring ansættelsen af den nye administrerende direktør, herunder for hvorvidt selskabet kunne have haft offentliggjort ansættelsen i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet. Af selskabets redegørelse fremgik, at det på bestyrelsesmødet var blevet besluttet at ansætte en ny direktør med virkning fra den efterfølgende dag. Det fremgik videre af redegørelsen, at det på bestyrelsesmødet ligeledes blev besluttet, at der skulle udarbejdes udkast til en fondsbørsmeddelelse, som efterfølgende skulle godkendes i bestyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af meddelelsen og bestyrelsens endelige godkendelse af meddelelsen skete der en intern fejl, således at meddelelsen først blev offentliggjort om eftermiddagen den efterfølgende dag. På denne baggrund påtalte Børsen over for selskabet, at selskabet ikke hurtigst muligt offentliggjorde ansættelsen af den nye administrerende direktør, jf. punkt sammenholdt med punkt i Regler for udstedere af aktier. 1.2 Korrekte og relevante oplysninger i selskabsmeddelelser (PARKEN Sport & Entertainment A/S) Der var i dagspressen omtale og rygter om et eventuelt forestående salg af aktier samt om frasalg af aktiviteter og emission i et børsnoteret selskab. Efter et par dage offentliggjorde selskabet en selskabsmeddelelse, hvoraf det bl.a. fremgik at selskabet ikke var involveret i nogen forhandlinger om udstedelse af nye aktier eller frasalg af aktiviteter, og heller ikke havde modtaget nogen henvendelser herom. Efterfølgende fortsatte omtalen og dagspressen omtalte konkrete drøftelser. 4

5 I hele perioden var der store kursudsving i selskabets aktie og omsætningen steg mærkbart. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S (Børsen), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår endvidere af pkt i regler for udstedere af aktier, at hvis et selskab opdager, at kursrelevante oplysninger er lækket før offentliggørelsen, skal selskabet offentliggøre en meddelelse herom. Af kommentaren til pkt fremgår, at markedsrygter eller spekulationer i medierne kan forekomme, selv om der ikke er lækket oplysninger fra selskabet. Selskabet er ikke forpligtet til at kommentere løse rygter eller andre upræcise eller vildledende oplysninger fra tredjepart. Såfremt et usandt rygte mærkbart har betydning for kursen på selskabets værdipapirer, bør selskabet dog overveje at offentliggøre en meddelelse for at give markedet korrekte oplysninger samt sikre en normal kursdannelse. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for omstændighederne bag de verserende historier og rygter i dagspressen. Af selskabets redegørelse fremgik, at selskabet ca. 14 dage forud for rygterne var blevet bekendt med en tredjemands interesse i selskabet. Det fremgik videre, at selskabet ved fra en anden end den interesserede tredjemand havde modtaget en række dokumenter hvoraf bl.a. nævnes muligheden for en kapitaltilførsel i selskabet. Endelig fremgik også, at selskabet havde deltaget i et møde, hvor også den interesserede tredjemand havde deltaget, men at mødet ikke indeholdt noget om en rettet emission eller frasalg af aktiviteter. Efter selskabets opfattelse var forløbet af mødet alene en løs og uforpligtende orientering om nogle strategiske idéer og havde efter selskabets opfattelse ikke karakter af en egentlig henvendelse. Ved afslutningen på mødet tilkendegav selskabet, at i det omfang man fra de øvrige mødedeltageres side ønskede man skulle forholde sig til noget hos selskabet, så skulle der komme en skriftlig henvendelse, der forklarede hvem man var og hvad man ville. Det fremgik af redegørelsen, at en sådan henvendelse aldrig er fremkommet. Det fremgik endvidere, at der, i forbindelse med udarbejdelsen af selskabsmeddelelsen, var behov for selskabet for at få kommunikeret klart ud til markedet, at der ikke var noget grundlag for forventninger om en mulig emission. Efter selskabets opfattelse udelukker selskabsmeddelelsen ikke, at der kan have været kommunikation af en karakter, som er uforpligtende, ukonkret eller sonderende, hvilket stemmer med, at en sådan kommunikation er ganske normalt forekommende, men uden relevans for markedet. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier pkt , at meddelelser fra selskabet skal være korrekte, relevante og tydelige og må ikke være vildledende. Udgangspunktet er således, at såfremt der ikke er tale om kursrelevante oplysninger eller såfremt der ikke verserer rygter om kursrelevante oplysninger, så er der ikke indtrådt en oplysningsforpligtelse. Selskabet udsendte imidlertid en selskabsmeddelelse, hvori selskabet kommenterede på rygter i medierne, uanset at der efter selskabets opfattelse var tale om kommunikation af en karakter, som var uforpligtende, ukonkret eller sonderende, ganske normalt forekommende, men uden relevans for markedet. 5

6 Såvel i tilfælde af lækager som i tilfælde, hvor der alene er tale om rygter, så er det et krav i Regler for udstedere af aktier pkt at meddelelser fra selskabet skal være korrekte, relevante og tydelige og må ikke være vildledende. I meddelelsen fra selskabet blev flere ting dementeret, og henset hertil samt sammenhængen i meddelelsen, der afsluttes med og har heller ikke modtaget nogen henvendelser herom, så er det Børsens opfattelse, at en naturlig sproglig forståelse af meddelelsen samlet set vil blive opfattet som om, der ikke har været kontakt mellem parterne overhovedet. Med baggrund i ovenstående påtalte Børsen overfor selskabet, at selskabets selskabsmeddelelse ikke var korrekt, men fremstod misvisende, jf. Regler for udstedere af aktier pkt Sen offentliggørelse af halvårsrapport (Green Wind Energy A/S) Et selskab offentliggjorde, at selskabet samme dag havde besluttet at udskyde offentliggørelsen af selskabets halvårsrapport fra at skulle offentliggøres inden udløbet af to måneders fristen til, at skulle offentliggøres efter udløbet af to måneders fristen. På dagen for den planlagte offentliggørelse udskyder selskabet offentliggørelsen af halvårsrapporten yderligere 2 dage. Halvårsrapporten offentliggøres 2 dage senere kort før midnat. I hele perioden var der store kursudsving i selskabets aktie og omsætningen steg mærkbart. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af aktier, at delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede. Det fremgår endelig af pkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser, delårsrapporter, periodemeddelelser samt datoen for den ordinære generalforsamling. Finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Det fremgår endvidere, at såfremt offentliggørelse ikke kan ske på den i finanskalenderen offentliggjorte dato, skal selskabet offentliggøre en ny dato for offentliggørelse. Om muligt skal den nye dato offentliggøres senest en uge før den oprindelige dato. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for baggrunden for, at selskabets halvårsrapport ikke blev offentliggjort inden for to måneders fristen. Af selskabets redegørelse fremgik, at baggrunden for at selskabet så sig nødsaget til at udskyde og dermed overskride fristen for offentliggørelse af halvårsrapporten var, at selskabets ledelse vurderede, at det ikke forinden resultatet af i gangsatte forhandlinger om en eventuel rekonstruktion af selskabet, ville være muligt at færdiggøre halvårsrapporterne, således at dette ville give et retvisende billede af selskabernes situation. 6

7 Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde halvårsrapport inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden jf. pkt i Regler for udstedere af aktier. 1.4 Sen offentliggørelse af halvårsrapport (GW Energi A/S) Et selskab offentliggjorde, at selskabet samme dag havde besluttet at udskyde offentliggørelsen af selskabets halvårsrapport fra at skulle offentliggøres inden udløbet af to måneders fristen til, at skulle offentliggøres efter udløbet af to måneders fristen. På dagen for den planlagte offentliggørelse udskyder selskabet offentliggørelsen af halvårsrapporten yderligere 2 dage. Halvårsrapporten offentliggøres 2 dage senere kort før midnat. Det fremgår af pkt i Regler for udstedere af obligationer på NASDAQ OMX København at offentliggørelse af oplysninger omfattet af disse regler skal ske hurtigst muligt. Det fremgår endvidere af pkt i Regler for udstedere af obligationer, at delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Det fremgår endelig af pkt i Regler for udstedere af obligationer fremgår, at en udsteder inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår skal offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer, for hvornår i det pågældende regnskabsår udstederen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser. Det fremgår videre, at såfremt udstederen ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal udstederen senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for baggrunden for, at selskabets halvårsrapport ikke blev offentliggjort inden for to måneders fristen. Af selskabets redegørelse fremgik, at baggrunden for at selskabet så sig nødsaget til at udskyde og dermed overskride fristen for offentliggørelse af halvårsrapporten var, at selskabets ledelse vurderede, at det ikke forinden resultatet af i gangsatte forhandlinger om en eventuel rekonstruktion af selskabet, ville være muligt at færdiggøre halvårsrapporten, således at dette ville give et retvisende billede af selskabernes situation. Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde sin halvårsrapport inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden jf. pkt i Regler for udstedere af obligationer. 1.5 Sen offentliggørelse af årsrapport samt nedjustering af resultat (Tower Group A/S) Et selskab offentliggjorde en revideret finanskalender hvoraf det fremgik, at selskabet havde besluttet ikke at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse men i stedet offentliggøre en komplet årsrapport den sidste dag indenfor tidsfristen. Selskabet udskyder ugen før udløbet af tidsfristen offentliggørelsen en uge. 7

8 Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det følger af punkt i Regler for udstedere af aktier, at tidsfristen for offentliggørelse af en årsregnskabsmeddelelse er enten to eller tre måneder afhængig af om den er revideret eller urevideret. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.2.2, at årsrapporten skal offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret, hvis selskabet ikke offentliggør en årsregnskabsmeddelelse. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabet om hurtigst muligt at offentliggøre selskabets årsrapport. Endvidere anmodede børsen selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for baggrunden for at selskabets årsrapport ikke offentliggøres inden for tre måneders fristen samt redegøre for baggrunden for, at selskabet besluttede ikke at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse. Af selskabets redegørelse fremgik, at selskabets udarbejdelse af årsrapport er blevet forsinket som følge af uventet tilstødte problemer med IT-konvertering. Det fremgik videre, at det er ledelsens opfattelse, at fejlkilderne i systemet nu er udtømmende identificeret og at der herefter forestår et større kontrol- og afstemningsarbejde, hvorefter den konsoliderede årsrapport vil kunne færdiggøres og offentliggøres. Det blev endvidere anført i redegørelsen, at det desværre var nødvendigt at udskyde offentliggørelsen yderligere 14 dage. Efter 14 dage udskød selskabet offentliggørelsen endnu en gang og derefter endnu en gang. Samtidig med den sidste udskydelse nedjusterede selskabet endvidere forventningerne til resultat væsentligt. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Det fremgår endvidere af punkt i Regler for udstedere af aktier, at såfremt et selskab forventer, at dets resultat eller økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tidligere offentliggjorte forventninger, og en sådan afvigelse er kursrelevant, skal selskabet offentliggøre oplysninger om afvigelsen. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for den proces, der har været forud for offentliggørelsen af den ændrede resultatforventning, herunder hvornår ledelsen for selskabet blev opmærksom på, at selskabets resultat ville fravige i forhold til de tidligere udmeldte forventninger. Af selskabets redegørelse fremgik, at problemerne med IT-konverteringen medførte, at der skulle foretages en regenerering af korrekte data samt et større kontrol- og afstemningsarbejde. Bestyrelsen blev således først umiddelbart før meddelelsen om den ændrede resultatforventning præsenteret for troværdige tal og kunne derved konstatere det fulde resultatmæssige omfang af de forhold i selskabet, der havde udviklet sig negativt i forhold til det forventede. Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde årsrapport/årsregnskabsmeddelelse senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier, men tværtimod gang på gang udskød offentliggørelsen. Børsen påtalte endvidere over for selskabet, at selskabet først umiddelbart forud for offentliggørelsen af årsrapporten offentliggør en væsentlig nedjustering af selskabets resultat, når dette forhold burde være selskabets ledelse bekendt på et meget tidligere tidspunkt, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier. 8

9 1.6 Offentliggørelse af forløb af ordinær generalforsamling Et selskab optaget til handel afholdt ordinær generalforsamling. Forløbet af den ordinære generalforsamling blev offentliggjort fire dage efter afholdelsen af generalforsamlingen og dermed ikke straks efter generalforsamlingens afslutning. Af punkt i Regler for udstedere af aktier fremgår det, at et selskab skal offentliggøre beslutninger truffet på generalforsamlingen, medmindre sådanne beslutninger er uvæsentlige. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.3.3, at efter generalforsamlingens afholdelse skal der altid offentliggøres en meddelelse indeholdende oplysninger om trufne beslutninger. Det fremgår endvidere af punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabet om at redegøre for baggrunden for, at referatet af generalforsamlingen ikke blev offentliggjort umiddelbart efter afholdelsen. Det fremgik af selskabets redegørelse, at det på grund af tekniske årsager ikke var muligt at færdiggøre referatet og udsende det. Offentliggørelsen fandt sted så snart dette var muligt. Børsen påtalte på den baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde forløbet af den ordinære generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt og punkt Forskel mellem indhold i årsregnskabsmeddelelse og årsrapport (Scandinavian Properties A/S) Et selskab offentliggjorde en årsregnskabsmeddelelse på den sidste dag inden udløbet af fristen for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser baseret på reviderede regnskaber. 8 dage senere offentliggjorde selskabet årsrapporten. Fra årsregnskabsmeddelelsen til årsrapporten var der ændret i selskabets resultat og der var endvidere foretaget en ændring af revisionspåtegningen. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at meddelelser fra selskabet skal være korrekte, relevante og tydelige. Oplysninger vedrørende beslutninger, andre forhold og omstændigheder skal være tilstrækkelige, således at der kan foretages en vurdering af betydningen for selskabet, dets resultat og økonomiske stilling eller for kursen på værdipapiret. Bestemmelsen indebærer således, at der skal være troværdighed omkring de informationer der offentliggøres. Af kommentaren til punkt i Regler for udstedere af aktier fremgår, at årsregnskabsmeddelelsen skal være så omfattende, at årsrapporten ikke giver markedet væsentlige nye oplysninger, som kan være kursrelevante. Det ligger implicit i bestemmelsen, at på tidspunktet for offentliggørelse skal regnskabsaflæggelsen være tilendebragt og bestyrelsens endelige godkendelse skal forelægge. Endvidere skal revisionen være tilendebragt. På baggrund af ovennævnte anmodede børsen selskabet om en detaljeret redegørelse for ovennævnte forhold, og bad samtidig om at også selskabets revisor forholdt sig til den ændrede revisionspåtegning. 9

10 Af selskabets redegørelse fremgik, at der blev gjort tiltag for hurtigst muligt at korrigere årsrapporten for 2010 og offentliggøre denne med kommentaren om de ændrede forhold, da bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at tallene i årsrapporten ikke ville være identiske med tallene i årsregnskabsmeddelelsen. Det fremgik videre af redegørelsen, at det er bestyrelsens vurdering, at udsendelsen af årsregnskabsmeddelelsen og den efterfølgende korrigerede årsrapport ikke har haft indvirkning på handlen af selskabets aktier. Selskabets revisor har tilsluttet sig selskabets bemærkninger og tilføjet, at der er tale om en uheldig administrativ fejl, hvor den forkerte påtegning (første udkastpåtegning) og tal desværre er blevet offentliggjort i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen. Børsen understregede over for selskabet, at det er vigtigt med fuldstændig tillid til de tal der offentliggøres, og en årsregnskabsmeddelelse skal således være så fyldestgørende, at årsrapporten ikke tilfører markedet ny væsentlig information, som kan antages at få betydning for kursdannelsen. Dette må bl.a. antages at indebære, at resultatet før skat samt revisionspåtegningen der udtrykkes i årsregnskabsmeddelelsen er identiske med de tilsvarende i årsrapporten. Selskabet skal endvidere tilrettelægge processen for offentliggørelse af årsregnskabet, således at oplysningerne kan offentliggøres inden for tidsfristen. På baggrund af ovennævnte påtalte børsen over for selskabet, at selskabets årsregnskabsmeddelelse ikke indeholdt korrekte oplysninger om selskabets resultat og revisionspåtegning, jf. punkt sammenholdt med punkt i Regler for udstedere af aktier. 1.8 Offentliggørelse af delårsrapport (KlimaInvest A/S) Et selskab offentliggjorde delårsrapport på en senere dato end offentliggjort i selskabets finanskalender. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København (børsen), at et selskab skal offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser, delårsrapporter, periodemeddelelser samt datoen for den ordinære generalforsamling. Finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Det fremgår endvidere, at såfremt offentliggørelse ikke kan ske på den i finanskalenderen offentliggjorte dato, skal selskabet offentliggøre en ny dato for offentliggørelse. Om muligt skal den nye dato offentliggøres senest en uge før den oprindelige dato. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for baggrunden for, at selskabets delårsrapport ikke blev offentliggjort på den i finanskalenderen offentliggjorte dato, herunder hvornår selskabet blev bekendt med, at offentliggørelse ikke kunne ske i henhold til det udmeldte, samt baggrunden for at selskabet ikke offentliggjorde en meddelelse om ændring i finanskalenderen. Af selskabets redegørelse fremgik det, at offentliggørelsen blev rykket, idet den offentliggjorte dato i selskabets finanskalender var en helligdag. Endvidere fremgik det, at selskabet fremover vil påse at finanskalenderen afspejler dage hvor fondsbørsen er åben og enhver evt. rettelse af finanskalender som følge af helligdage fremover vil blive meddelt markedet via fondsbørsmeddelelse. 10

11 Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde delårsrapporten på den i finanskalenderen offentliggjorte dato, men først offentliggjorde delårsrapporten senere, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier. 1.9 Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse (Investeringsforeningen Etik Invest) Børsen konstaterede, at en investeringsforening optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S havde offentliggjort en årsregnskabsmeddelelse, der ikke var baseret på en revideret årsrapport, samt at årsregnskabsmeddelelsen ikke opfyldte minimumskravene til Skema A i Regler for udstedere af investeringsbeviser. Det fremgik af investeringsforeningens redegørelse, at investeringsforeningen erkendte at den offentliggjorte årsregnskabsmeddelelse ikke opfyldte kravene til skema A i Regler for udstedere af investeringsbeviser og at revisionen af årsregnskabet først var påbegyndt den 31. marts Det fremgik endvidere at selskabet var indstillet på at opfylde kravene til skema A fremover. Børsen påtalte på denne baggrund over for investeringsforeningen, at den offentliggjorte årsregnskabsmeddelelse ikke var baseret på en revideret årsrapport samt at årsregnskabsmeddelelsen ikke opfyldte minimumskravene til Skema A i Regler for udstedere af investeringsbeviser Salg af kontraktrettighed lækage af oplysninger (PARKEN Sport & Entertainment A/S) Et selskab offentliggjorde en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået kontrakt om salg af kontraktrettighed. Selskabet præciserede i meddelelsen, at salget forventedes at have en positiv virkning på resultatet før skat for I selskabsmeddelelsen blev taget enkelte forbehold, som alle forventedes opfyldt. Forud for meddelelsen var der informationer om forhandlinger om salg af kontraktrettigheden tilgængelige i markedet, hvor detaljer om kontrakten fremgik. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Det fremgår af punkt 3.1.4, at hvis et selskab opdager, at kursrelevante oplysninger er lækket før offentliggørelsen, skal selskabet offentliggøre en meddelelse herom. Såfremt kursrelevante oplysninger ubevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger straks offentliggøres. Endvidere følger det af kommentaren til punkt 3.1.4, at det kan forekomme, at oplysninger om et selskab bliver offentligt tilgængelige, uden at selskabet selv har oplyst herom i en meddelelse. I sådanne tilfælde må selskabet vurdere, om disse oplysninger må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen, og om der er indtrådt en oplysningsforpligtelse i henhold til Generalklausulen (punkt 3.1.1). Ved vurderingen heraf skal blandt andet oplysningernes korrekthed samt mulig bagvedliggende intern viden i selskabet tages i betragtning. Såfremt informationerne er overvejende sande, og kursrelevante, skal selskabet overveje, hvorvidt det har været i stand til at holde oplysningerne fortrolige, eller om kursrelevante oplysninger er lækket til markedet. 11

12 På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for forløbet forud for offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen. Herunder blev selskabet anmodet om at redegøre for, hvornår salget af kontraktrettigheden konkret blev indgået. Børsen bad endvidere selskabet om at forholde sig til om og i givet fald, hvornår selskabet blev bekendt med, at der var oplysninger tilgængelige i medierne vedrørende det omtalte salg af kontraktrettighed, jf. Regler for udstedere af aktier punkt Af selskabets redegørelse fremgik det, at selskabet modtog den første konkrete henvendelse vedrørende salg af ovennævnte kontraktrettighed i april. Efterfølgende var der regelmæssige henvendelser fra aftaleparten. I begyndelsen af juni blev selskabet kontaktet af aftaleparten, der oplyste, at denne var indstillet på at indfri de betingelser til pris for salg af kontraktrettigheden, som selskabet havde stillet. Det oplystes, at første udkast til kontrakt blev modtaget fra aftaleparten nogle dage senere. Den endelige kontrakt var klar i midten af juni. Punkt indebærer konkret, at et selskab kan forhandle om et forhold, indtil der er indgået en aftale, eller at et forhold er blevet en realitet, og først herefter skal selskabet offentliggøre informationen herom til markedet. Sker der imidlertid en lækage, vil selskabet være nødt til at offentliggøre en meddelelse om, at der forhandles om forholdet, forud for at det er blevet en realitet (altså forud for oplysningspligtens indtræden efter punkt 3.1.1). Hvorvidt oplysningsforpligtelsen er indtrådt i forhold til reglerne om lækage af oplysninger, jf. punkt afhænger af den konkrete sag og af, hvor fremskredne og konkrete de igangværende forhandlinger er samt en vurdering af, hvor stor sandsynligheden er for at forholdet bliver en realitet. Ved lækage af kursrelevante oplysninger om en igangværende forhandling, skal selskabet offentliggøre informationer svarende til de informationer, der ikke længere er holdt fortrolige. Af selskabets meddelelse kan eksempelvis fremgå, at forhandlingerne ikke er afsluttet eller hvilke forhold og betingelser der udestår. Selskabet skal offentliggøre endnu en meddelelse når aftalen er en realitet eller såfremt forhandlingerne afsluttes uden en aftale. Med baggrund i det oplyste lagde børsen til grund, at der var konkrete forhandlinger mellem selskabet og aftaleparten, at forhandlingerne var fremskredne om end ikke afsluttet, at der var konkrete oplysninger i medierne om de igangværende forhandlinger samt at selskabet, efterfølgende afsluttede forhandlinger, vurderede forholdet som værende en kursrelevant oplysning. Det er børsens vurdering, at forholdet i perioden fra begyndelsen af juni og frem var at betragte som en kursrelevant oplysning. Børsen påtalte over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde en selskabsmeddelelse om forhandlingerne om salg af kontraktrettighed hurtigst muligt efter, at oplysninger herom blev offentligt tilgængelige i markedet, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier. Børsen fandt i øvrigt anledning til at bemærke, at uagtet at der i en given branche/sektor foretages mange spekulationer og rygtedannelse i medierne er det selskabets ansvar at sikre, at der ikke lækkes kursrelevante oplysninger fra selskabet eller aftaleparter før denne er korrekt offentliggjort til markedet. 12

13 1.11 Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse Finanskalender (Lastas A/S) Et selskab offentliggjorde sin årsregnskabsmeddelelse for Det fremgik heraf at denne var godkendt af bestyrelsen dagen forinden. Datoerne for afholdelse af bestyrelsesmøder samt datoen for den ordinære generalforsamling fremgik af selskabets offentliggjorte finanskalender, men finanskalenderen indeholdt ikke datoer for offentliggørelse af diverse delårsrapporter eller periodemeddelelser. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København (børsen), at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt skal offentliggøres hurtigst muligt, medmindre andet er særlig bestemt. Dette indebærer, at offentliggørelse af årsrapporter og delårsrapporter skal ske i umiddelbar forlængelse af det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten eller delårsrapporten godkendes. Af kommentaren til punkt fremgår, at offentliggørelse alene må afvente den tid, der er nødvendig for at indsamle og offentliggøre oplysningerne. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser, delårsrapporter, periodemeddelelser samt datoen for den ordinære generalforsamling. Endvidere fremgår det, at såfremt offentliggørelse ikke kan ske på den i finanskalenderen offentliggjorte dato, skal selskabet offentliggøre en ny dato for offentliggørelse. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Det fremgår endvidere, at et selskab, der ikke offentliggør kvartalsrapporter, skal offentliggøre periodemeddelelser. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for baggrunden for, at selskabets årsrapport ikke blev offentliggjort umiddelbart efter den blev godkendt på bestyrelsesmødet. Endvidere anmodede børsen selskabet om en redegørelse for, at selskabets finanskalender ikke er udarbejdet i overensstemmelse med punkt i Regler for udstedere af aktier. Af selskabets redegørelse fremgik det, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet besluttede nogle rettelser til selskabets årsrapport som efterfølgende skulle godkendes af revisionen. Børsen fandt med baggrund i, at bestyrelsesmødet var fastsat til afholdelse kl. 12:00, at selskabet havde haft mulighed for at rette årsrapporten til med bestyrelsens bemærkninger og stadig ville kunne offentliggøre årsrapporten på den i finanskalenderen fastsatte dato. Børsen påtalte derfor over for selskabet, at selskabet efter børsens opfattelse ikke offentliggjorde årsrapporten hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse samt at selskabet offentliggjorde årsrapporten på en senere dato end den i finanskalenderen offentliggjorte dato, jf. punkterne og i Regler for udstedere af aktier. Det fremgik videre af redegørelsen, at selskabet afviger fra anbefalingerne for god selskabsledelse med hensyn til at udsende kvartalsmeddelelser (kvartalsrapporter). Børsen har efterfølgende konstateret, at selskabet ikke som alternativ til kvartalsrapporter offentliggør periodemeddelelser. 13

14 Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggør periodemeddelelser og ikke har offentliggjort datoer for periodemeddelelser i selskabets finanskalender, jf. punkterne og i Regler for udstedere af aktier Offentliggørelse af halvårsrapport (Holdingselskabet af 1958 A/S i likvidation) Børsen konstaterede at et selskabs halvårsrapport var dateret flere dage forud for offentliggørelsen heraf. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København A/S (børsen), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for forløbet frem til offentliggørelsen af halvårsrapporten, herunder baggrunden for at selskabets halvårsrapport ikke blev offentliggjort samme dag som den ifølge oplysningerne i halvårsrapporten blev påtegnet. Det fremgik af redegørelsen, at halvårsrapporten beklageligvis var blevet forkert dateret. Rapporten blev færdiggjort og underskrevet om eftermiddagen og blev først offentliggjort dagen efter kl Børsen fandt det beklageligt, at likvidators påtegning på halvårsrapporten var dateret flere dage forud for dagen for halvårsrapportens offentliggørelse og påtalte med baggrund i ovenstående over for selskabet, at halvårsrapporten ikke blev offentliggjort hurtigst muligt efter likvidators påtegning i overensstemmelse med punkt i Regler for udstedere af aktier Udsættelse af offentliggørelse af delårsrapport (Tower Group A/S) Et selskab offentliggjorde kort før midnat en selskabsmeddelelse hvoraf det fremgik at bestyrelsen havde besluttet at udsætte offentliggørelsen af delårsrapport 2011 fra samme dag til 2 dage senere. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen), at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. På baggrund af overstående anmodede børsen selskabet om hurtigst muligt at offentliggøre selskabets delårsrapport for perioden 1. januar juni Børsen anmodede endvidere selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for baggrunden for at selskabets delårsrapport ikke blev offentliggjort inden for to måneders fristen. Selskabet offentliggjorde delårsrapporten dagen efter udløbet af 2 måneders fristen. Af selskabets redegørelse fremgik, at forsinkelsen af delårsrapporten skyldtes, at en del af selskabets portefølje er taget under insolvensbehandling og det er arbejdet med at vurdere og indarbejde konsekvenserne af denne helt nye situation, der har forsinket processen med udarbejdelsen af halvårsrapporten og bestyrelsens godkendelse af denne. 14

15 Børsen påtalte med baggrund i ovenstående over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde delårsrapporten senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, jf. pkt i Regler for udstedere af aktier Manglende offentliggørelse af ny hoved- og stadionsponsor (Silkeborg IF Invest A/S) Et selskab offentliggjorde en meddelelse om delårsrapport for 1. halvår 2011, hvoraf det fremgik, at selskabet havde indgået aftale med en ny hoved- og stadionsponsor. Dagen forinden fremgik det af selskabets hjemmeside, at selskabet havde indkaldt til pressemøde den efterfølgende dag. På mødet ville selskabet præsentere en banebrydende hovedsponsoraftale. Efter pressemødet fremgik det endvidere af selskabets hjemmeside, at selskabet har indgået en omfattende samarbejdsaftale, Den skelsættende samarbejdsaftale samt, at sponsorens navn var i øvrigt allerede at finde på spilletrøjerne i den forgangne søndags kamp. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. Af kommentaren til punkt fremgår det, at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, hverken individuelt eller i grupper, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Det fremgår endvidere af kommentaren til punkt 3.1.1, at et selskab skal offentliggøre oplysninger, når de må antages at få mærkbart betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer. Det kræves ikke, at der faktisk sker ændringer i kursen på værdipapirerne. På baggrund heraf anmodede børsen selskabet om at redegøre for, hvornår aftalen om en ny hoved- og stadionsponsor blev indgået. Endvidere anmodede børsen selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for, hvorfor oplysninger om ny hoved- og stadionsponsor ikke blev offentliggjort i en selvstændig meddelelse umiddelbart efter aftalen var indgået samt at redegøre for forløbet forud for afholdelsen af pressemødet, herunder informationsgivningen til markedet. Af selskabets redegørelse fremgik, at forhandlingerne med sponsoren blev afsluttet godt en uge forinden og vedrørte dels kampspecifikt trøjesponsorat og dels hoved- og stadionsponsoraftale. Selskabet oplyste, at aftalen vedr. hoved- og stadionsponsorat ikke indeholdt elementer, der adskilte sig fra de forudsætninger som lå til grund for selskabets oplyste forventninger, hvorfor selskabet vurderede, at en særskilt og specifik fondsbørsmeddelelse ikke var påkrævet, hvilket kursudviklingen i perioden før og efter offentliggørelsen, efter selskabets opfattelse, også illustrerede. Børsen fandt anledning til at bemærke, at såfremt man lægger til grund, at et forhold ikke er kursrelevant kan selskabet vælge at udsende en pressemeddelelse og/eller afholde pressemøde. I givet fald må indholdet og ordlyden i den kommunikation, selskabet vælger at anvende, ikke efterlade nogen tvivl om, at forholdet ikke antages at være kursrelevant. Efter børsens opfattelse syntes 15

16 ordlyden i selskabets kommunikation af den ovenfor nævnte samarbejdsaftale at give indtryk af, at oplysningerne var kursrelevante. Af selskabets årsrapport 2010 fremgik, at sponsor- og samarbejdsaftaler udgjorde en væsentlig del af selskabets indtægter. Samtidig blev sponsor- og samarbejdsaftaler beskrevet som et væsentligt element i selskabets risikofaktorer. Børsen lagde til grund, at oplysninger om ny hoved- og stadionsponsor for den pågældende type selskab som udgangspunkt vil være kursrelevante oplysninger, uagtet at oplysningerne ikke gav anledning til en faktisk ændring i kursen. Børsen vurderede endvidere, at en aftale med en hovedsponsor var af så væsentlig økonomisk betydning for et selskab af denne type, at dette, uanset om forholdet ikke gav anledning til at ændre tidligere offentliggjorte forventninger, var kursrelevante oplysninger og derfor skulle offentliggøres i en selskabsmeddelelse. Børsen påtalte derfor over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde oplysningen om den nye hoved- og stadionsponsoraftale i en selskabsmeddelelse hurtigst muligt efter aftalens indgåelse, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier Offentliggørelse af kvartalsrapporter/periodemeddelelser (Brd. Klee A/S) Et selskab offentliggjorde sin finanskalender for 2011/2012. Finanskalenderen indeholdt imidlertid ikke datoer for offentliggørelse af kvartalsrapporter eller periodemeddelelser og NASDAQ OMX København(børsen) kunne konstatere, at selskabet hverken offentliggjorde kvartalsrapporter eller periodemeddelelser. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København punkt , at et selskab skal offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser, delårsrapporter, periodemeddelelser samt datoen for den ordinære generalforsamling. Det fremgår ligeledes af Regler for udstedere af aktier punkt 3.2.1, at al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Et selskab, der ikke offentliggør kvartalsrapporter, skal offentliggøre periodemeddelelser. Børsen anmodede med baggrund i ovenstående selskabet om en redegørelse for, hvorfor selskabet hverken offentliggjorde kvartalsrapporter eller periodemeddelelser. Selskabet oplyste, at grunden hertil var, at der ikke var kendskab til reglerne for periodemeddelelser. Selskabet har efterfølgende afklaret punktet med selskabets revisionsselskab og har offentliggjort en ny finanskalender indeholdende datoer for offentliggørelse af periodemeddelelser. Børsen påtalte over for selskabet, at dette gennem en længere periode ikke havde offentliggjort enten kvartalsrapporter eller periodemeddelelser i overensstemmelse med Regler for udstedere af aktier punkt

17 1.16 Offentliggørelse af finanskalender Et selskab offentliggjorde i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten selskabets finanskalender for det efterfølgende regnskabsår. En årsrapport offentliggøres imidlertid først efter afslutningen af et regnskabsår. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København (børsen) punkt , at finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for baggrunden for, at selskabets finanskalender ikke blev offentliggjort forud for begyndelsen af regnskabsåret. Af selskabets redegørelse fremgik det, at man vil sørge for at overholde fristerne for de kommende regnskabsår. Børsen påtalte over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde finanskalenderen forud for begyndelsen af regnskabsåret, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier Offentliggørelse af finanskalender Et selskab offentliggjorde sin finanskalender for 2011/2012 ca. 3 måneder efter begyndelsen af regnskabsåret. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København (børsen) punkt , at finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for baggrunden for, at selskabets finanskalender ikke blev offentliggjort forud for begyndelsen af regnskabsåret. Af selskabets redegørelse fremgik det, at årsagen til forsinkelsen skyldes en forglemmelse, men at selskabet har gennemgået forretningsgangene og indført kontroller, som sikrer, at børsens regler for offentliggørelse af finanskalenderen overholdes i fremtiden. Børsen påtalte over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde finanskalenderen forud for begyndelsen af regnskabsåret, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier Offentliggørelse af finanskalender Et selskab offentliggjorde sin finanskalender for 2011/2012 ca. 3 måneder efter begyndelsen af regnskabsåret. Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX København (børsen) punkt , at finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regnskabsår. Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om at redegøre for baggrunden for, at selskabets finanskalender ikke blev offentliggjort forud for begyndelsen af regnskabsåret. Af selskabets redegørelse fremgik det, at den forsinkede offentliggørelse af finanskalenderen skyldtes samarbejdet med selskabets administrator, men at selskabet, efter at have overtaget administrationen selv, har gennemgået procedurerne og reglerne for at sikre, at noget lignende ikke gentager sig. 17

18 Børsen påtalte over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde finanskalenderen forud for begyndelsen af regnskabsåret, jf. punkt i Regler for udstedere af aktier Opdaterede resultatforventninger (PANDORA A/S) Et selskab offentliggjorde i begyndelsen af august en meddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet nedjusterede resultatforventningerne til Selskabets opdatering af resultatforventningerne resulterede i et markant kursfald fra åbningen af markedet på op mod 70 % og fandt sted blot 3½ måned efter at selskabet i april opdaterede resultatforventningerne i positiv retning. Det fremgår af punkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre kursrelevante oplysninger, såfremt disse oplysninger direkte vedrører selskabet. Det fremgår endvidere af punkt i Regler for udstedere af aktier, at meddelelser fra selskabet skal være korrekte, relevante og tydelige og må ikke være vildledende. Af kommentaren til punkt fremgår det, at oplysninger fra selskabet skal afspejle selskabets aktuelle situation og må ikke være vildledende eller unøjagtige. Det fremgår endvidere af punkt i Regler for udstedere af aktier, at såfremt et selskab forventer, at dets resultat eller økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tidligere offentliggjorte forventninger, og en sådan afvigelse er kursrelevant, skal selskabet offentliggøre oplysninger om afvigelsen. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for forløbet forud for offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen. Ud over redegørelsen har selskabet endvidere svaret på uddybende spørgsmål fra børsen, udleveret materiale samt afholdt møde med børsen. Af selskabets redegørelse fremgik, at bestyrelsen og direktionen nøje følger den økonomiske udvikling i selskabet. Bestyrelsen og direktionen havde således regelmæssig dialog i løbet af den løbende evaluering i 2. kvartal Det fremgik endvidere, at det i løbet af 2. kvartal 2011 var bestyrelsens og direktionens vurdering, at den nødvendige vækst i omsætningen for at nå selskabets udmeldte forventninger fortsat var et realistisk mål uagtet, at der var afvigelser mellem den faktiske udvikling og budgettet. Selskabet vurderede løbende, at det ikke var relevant at offentliggøre en eller flere opdaterede forventninger i løbet af 2. kvartal I juli måned skete der en væsentlig forringelse af omsætningen, hvorefter selskabet offentliggjorde nedjusteringen i begyndelsen af august. Selskabet oplyste en række faktorer som grundlag for, at selskabet i løbet af 2. kvartal 2011 samt i juli måned 2011 fastholdt de opdaterede forventninger, som blev offentliggjort i april. Eksempelvis var selskabet bagud med åbningen af et antal butikker, udviklingen i sales-in i forhold til sales-out indikerede at salg til butikker ville forøges i 2. halvår 2011, effekten af prisforhøjelser var forventet at aftage i løbet af 2. halvår 2011 og selskabet har historisk set mere end 60 % af den årlige omsætning i 2. halvår. Børsen konstaterede, at omsætningen i 2. kvartal 2011 generelt lå væsentligt under budgettet. Ligeledes bemærkede børsen, at det af selskabets redegørelse fremgik, at foreløbige high-level 18

19 forventninger til 2011 var tilgængelige i begyndelsen af juli, og at der forelå et udkast til intern management rapport i midten af juli Endvidere kunne børsen konstatere, at selskabet i april var i stand til at beslutte en opdatering af resultatforventninger i løbet af relativ kort tid. Opdateringen af resultatforventningen var endvidere ikke baseret på en konkret hændelse, men fandt sted ca. 1 måned før offentliggørelse af selskabets delårsrapport for 1. kvartal På baggrund af selskabets redegørelser m.v. lagde børsen til grund; at selskabets forretningsgange og rapporteringssystemer, efter børsens opfattelse, var tilstrækkelige til at sikre hurtig og hyppig rapportering til direktionen og bestyrelsen, at selskabet i april på baggrund af omsætningstal for 1. kvartal og to uger i april 2011 var i stand til i løbet af relativ kort tid at beslutte en opjustering af forventninger for hele året, at omsætningen i 2. kvartal 2011 lå væsentligt under budgettet, at omsætningstal for 2. kvartal 2011 var tilgængelige primo juli. Foreløbige high-level forventninger til 2011 var tilgængelige i begyndelsen af juli, mens udkast til management rapport for 2. kvartal 2011 var tilgængelig i midten af juli Børsen vurderede, at selskabet løbende havde kendskab til den generelle negative udvikling i omsætningen i 2. kvartal 2011, og at selskabet burde have haft tilstrækkeligt med data til at vurdere konsekvenserne af det faldende salg på et tidligere tidspunkt - på trods af de af selskabet nævnte faktorer. Med baggrund i selskabets redegørelser m.v. konkluderede børsen, at det måtte have stået selskabet klart på et tidligere tidspunkt, at de i april 2011 offentliggjorte forventninger ikke kunne nås, og at selskabet derfor på dette tidligere tidspunkt burde have nedjusteret forventningerne til året. Selskabet kunne med henvisning til den markante forværring i omsætningen i juli 2011 efterfølgende have foretaget endnu en nedjustering. På baggrund af ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke på et tidligere tidspunkt - primo/medio juli hurtigst muligt efter at selskabet måtte være blevet bekendt med at dets resultat ville afvige væsentligt fra tidligere offentliggjorte forventninger, offentliggjorde en meddelelse om afvigelserne, jf. Regler for udstedere af aktier, punkt Udtalelser og andre sager 2.1 Mulig videregivelse af kursrelevante oplysninger (A.P. Møller Mærsk A/S) Efterfølgende et møde mellem Head of Investor Relations, A.P. Møller Mærsk A/S (selskabet) og en analytiker hos SEB Enskilda (markedsdeltageren) udsendte sidstnævnte en markedskommentar, der ifølge sin ordlyd kun kan give forståelse af, at der blev videregivet kursrelevante oplysninger om selskabets forestående kvartalsregnskab. I markedskommentaren blev det bl.a. anført: the IR, today had received the first draft of the interim results and was able to provide guidance on the accuracy of our interim estimates. Det fremgik desuden af markedskommentaren, at der fra selskabets side blev givet mere konkrete kommentarer til de estimater markedsdeltageren havde på en række segmenter. 19

20 Det fremgår af Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen punkt 3.1.1, at et selskab hurtigst muligt skal offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. En tilsvarende bestemmelse findes i værdipapirhandelslovens 27. Det fremgår af kommentaren til punkt i Regler for udstedere af aktier, at et selskab skal sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet. Selskabet skal desuden sikre, at oplysningerne behandles fortroligt, og at ingen uvedkommende får adgang til sådanne oplysninger, før de er offentliggjort. Kursrelevante oplysninger må således ikke gives til analytikere, journalister eller andre, uden at sådanne oplysninger samtidig offentliggøres til markedet. Det fremgår endvidere af Regler for udstedere punkt 3.1.3, at offentliggørelse af oplysninger omfattet af reglerne skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. På baggrund heraf anmodede børsen selskabet om blandt andet at redegøre for forløbet, herunder hvilke konkrete oplysninger Head of Investor Relations gav til analytikeren, og hvad baggrunden var for at give oplysningerne til analytikeren. Børsen anmodede desuden selskabet om at oplyse, hvilke overvejelser selskabet gjorde sig om oplysningernes kursrelevans og videregivelsen heraf. Det fremgår af redegørelsen, at resultatet for 1. kvartal for selskabet endnu ikke forelå, hvorfor Head of Investor Relations ikke havde disse oplysninger på mødet, samt at der på dette tidspunkt derfor ikke var grundlag for at konkludere, hvorvidt der ville blive anledning til at korrigere de tidligere offentliggjorte forventninger til 2011-resultatet. Det fremgår videre af redegørelsen, hvilke oplysninger der blev givet til analytikeren og at Head of Investor Relations efter selskabets opfattelse alene har givet sædvanlig, markedskonform information vedrørende selskabets aktiviteter. Der er således efter selskabets opfattelse ikke videregivet intern viden på mødet. Børsen har modtaget en redegørelse fra markedsdeltageren, hvori markedsdeltageren erklærer sig overordnet enige i selskabets redegørelse for forløbet af mødet og accepterer, at analytikeren har misforstået bemærkninger fra Head of Investor Relations, der førte til at markedskommentaren gav indtryk af at være baseret på informationer fra et udkast til det kommende 1. kvartalsregnskab. Markedsdeltageren erkender, at analytikeren var upræcis i sine formuleringer i markedskommentaren, der kunne give anledning til at tro at Head of Investor Relations havde givet detaljeret guidance i forhold til analytikerens estimat. Børsen bad efterfølgende selskabet om uddybende oplysninger om, hvilke informationer Head of Investor Relations var i besiddelse af vedrørende selskabets 1. kvartal 2011, herunder informationer om de enkelte forretningssegmenter, forud for mødet med analytikeren. Endvidere blev selskabet anmodet om at forholde sig specifikt til de enkelte punkter i markedskommentaren. Af selskabets redegørelse fremgår det blandt andet, at Head of Investor Relations havde modtaget forslag til tekstafsnit til brug for 1. kvartals-periodemeddelelsen fra enkelte forretningsområder, men endnu ikke havde modtaget forslag til tekstafsnit fra selskabets containeraktiviteter. De modtagne forslag til tekst var uden regnskabstal for 1. kvartal. I redegørelsen forholdt selskabet sig desuden til de enkelte punkter i markedskommentaren og angav konkret, hvilke oplysninger Head of Investor Relations gav analytikeren på mødet. 20

21 På anmodning modtog børsen uddybende oplysninger fra markedsdeltageren, hvor denne blandt andet forholdt sig til de enkelte punkter i markedskommentaren. Endvidere redegjorde markedsdeltageren for, hvilke oplysninger analytikeren modtog på mødet. I redegørelsen oplyste markedsdeltageren at analytikeren, efter deres opfattelse, ikke modtog intern viden eller ikke-offentliggjort information. I redegørelsen beklagede markedsdeltageren på det kraftigste, at markedskommentaren indeholdt upræcise formuleringer. Børsen lagde til grund; - at markedskommentaren blev udsendt til et betydeligt antal modtagere, der kan have fået indtryk af, at der var blevet videregivet kursrelevante oplysninger. - at Head of Investor Relations har haft kendskab til forslag til tekstafsnit til brug for 1. kvartals-periodemeddelelsen fra enkelte forretningsområder (børsen finder anledning til at bemærke, at det er børsens opfattelse, at en tekstbeskrivelse af aktiviteter for en periode op til en periodemeddelelse isoleret set kan indeholde kursrelevante oplysninger, selvom teksten ikke understøttes af regnskabstal), - at selv om enkelte delelementer i markedskommentaren ikke nødvendigvis vil være at betragte som kursrelevante oplysninger for selskabet kan oplysningerne tilsammen udgøre en indikation om det forestående 1. kvartalsregnskab, - at selskabet og markedsdeltageren begge har redegjort for deres opfattelse af forløbet, samt at begge parter har afvist, at der blev videregivet ikke-offentliggjorte kursrelevante oplysninger på mødet, - at markedsdeltageren har accepteret ansvaret for at bemærkninger fra Head of Investor Relations blev misforstået og gengivet i markedskommentaren ved brug af formuleringer, som kunne føre læseren til forståelsen af, at Head of Investor Relations havde videregivet kursrelevante oplysninger forud for offentliggørelse af selskabets 1. kvartalsperiodemeddelelse. Under henvisning til ovenstående og de oplysninger, der er fremkommet fra selskabet og markedsdeltageren havde børsen ikke grundlag for at konkludere, at der fra selskabets side var videregivet kursrelevante oplysninger og fandt derfor ikke anledning til at konkludere, at selskabet havde overtrådt børsens regler. Børsen fandt det dog yderst beklageligt, at et møde mellem en person med ansvar for Investor Relations, med potentiel adgang til kursrelevante oplysninger og en professionel aktieanalytiker kunne resultere i sådanne misforståelser, at en markedskommentar indeholdt formuleringer og oplysninger, der kunne give læserne indtryk af, at der var blevet videregivet ikke-offentliggjorte kursrelevante oplysninger. 2.2 Anmodning om sletning af et selskabs aktier fra handel og officiel notering Et selskab forespurgte børsen om muligheden for en eventuel afnotering af selskabets B-aktier fra handel og officiel notering på børsen. Selskabets A-aktier var unoterede. Selskabet præsenterede følgende argumenter for afnotering; Selskabets aktier havde kun været handlet i meget begrænset omfang siden selskabets optagelse til handel. Antallet af navnenoterede aktionærer udgjorde 293. Bestyrelsen vurderede, at selskabet ikke opfyldte børsens krav om en spredning på minimum 500 aktionærer. Desuden havde 222 af aktionærerne en beholdning med en kursværdi, der var under EUR. Foruden de 293 navnenoterede aktionærer ejede ikke-navnenoterede aktionærer 9,8% af aktiekapitalen i selskabet. 21

22 Bestyrelsen vurderede, at selskabets økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser af at være optaget til handel var relativt store sammenlignet med de fordele, der var ved at være optaget til handel på børsen. Bestyrelsen vurderede, at selskabets daværende børskurs ikke afspejlede selskabets reelle værdier, og at det var vanskeligt at rejse ny kapital uden en kraftig udvanding af de aktionærer, som ikke deltog i en sådan kapitaludvidelse. Eventuelle negative effekter ved afnoteringen ville primært kunne tilskrives aktionærernes manglende mulighed for at sælge deres aktier. Selskabets bestyrelse vurderede dog, at aktionærerne reelt ikke havde den mulighed grundet aktiernes manglende likviditet. Misforholdet mellem markedskursen på selskabets aktier og selskabets indre værdi var til væsentlig ulempe for aktionærerne. Det ville være i aktionærernes interesse at afnotere selskabet, da det ville blive lettere at fremskaffe kapital. Aktionærer, der ønskede at købe eller sælge aktier efter afnoteringen, kunne kontakte selskabets administrator, som kunne forsøge at afhænde aktierne. Administrator garanterede dog ikke, at aktierne kunne sælges til aktionærernes forventede pris. Henset til at 3 af selskabets større aktionærer ejede 58,5% af aktiekapitalen i selskabet og 78,8% af stemmerne, og der var således en relativt stor free float i selskabet selskabet havde 293 navnenoterede aktionærer, hvoraf 222 aktionærer hver især ejede for mindre end EUR, samt at 9,8% af aktierne i selskabet er ejet af ikke-navnenoterede aktionærer, og det kunne ikke afgøres hvordan disse aktier fordelete sig, men der var en vis risiko for at der kunne være tale om flere små-aktionærer, der ejede en relativt begrænset andel af selskabets aktier konkluderede børsen overfor selskabet, at en eventuel afnotering af selskabet kunne ske under forudsætning af, at spørgsmålet om afnotering ville blive taget op som et selvstændigt punkt på en generalforsamling. Børsen skulle efterfølgende modtage protokollatet fra generalforsamlingen med henblik på at vurdere eventuelle indsigelser imod afnoteringen. Det var endvidere en forudsætning, at aktionærerne derefter forud for en afnotering fik mulighed for at afhænde deres aktier til en fair kurs, der skulle afspejle aktiernes markedsværdi, eksempelvis ved et købstilbud. Selskabet offentliggjorde herefter en række meddelelser om selskabets finansiering, hvoraf det fremgik, at et af selskabets datterselskaber havde fået opsagt sine lån, og at selskabet i flere omgange havde fået henstand med betalingen af det opsagte lån til en nærmere fastlagt dato. En af betingelserne herfor var, at selskabet indledte en salgsproces af det pågældende datterselskabs eneste aktiv, som var et væsentligt aktiv for selskabet. På den efterfølgende ordinære generalforsamling stillede selskabets bestyrelse forslag om at afnotere selskabets B-aktier fra handel på børsen. Forslaget blev vedtaget af de på generalforsamlingen repræsenterede 81,55% af kapitalen og 90,63% af stemmerne. I selskabets efterfølgende kvartalsrapport fremgik det, at selskabet var i kapitaltab. Det fremgik endvidere af kvartalsrapporten, at selskabet havde behov for likviditet enten via frasalg af aktiver (foruden det ovenfor omtalte salg af et af selskabets aktiver) eller en kapitalforhøjelse i løbet af En kapitalforhøjelse vurderedes som vanskelig, så længe der ikke var fundet en afklaring på selskabets gældssituation. 22

23 Endelig fremgik det, at det var afgørende, at selskabet opnåde en samlet aftale med sine bankforbindelser om en reduktion af finansieringsudgifterne og en ændring af rente- og afdragsprofilen, idet selskabet ellers ikke ville have likviditet til fortsat at servicere såvel lån som drift. Efterfølgende sendte selskabet en anmodning til børsen om sletning af selskabets B-aktier fra handel på børsen. Af anmodningen fremgik følgende nye argumenter for en afnotering: Forslaget om afnotering blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen af de herved repræsenterede 81,55% af selskabskapitalen og 90,63% af stemmerne. At der på generalforsamlingen ikke blev fremsat indsigelser mod en afnotering fra aktionærerne. Selskabet havde fået henstand fra sin bank til en nærmere bestemt dato for indfrielse af selskabets gæld, forudsat at selskabet indledte et salg af selskabets væsentligste aktiv. Såfremt dette salg gennemførtes uden at kunne opnå en salgspris, som fuldt ud kunne indfri gælden, for hvilken der var givet henstand, kunne det medføre tvangsrealisation af en del af selskabets aktiver, i hvilket tilfælde det ville være tvivlsomt om selskabet kunne fortsætte som going concern. Under normale omstændigheder ville børsen, i overensstemmelse med børsens praksis som beskrevet i Afgørelser og Udtalelser 2003, på denne baggrund som forudsætning for en afnotering kræve, at selskabet via et købstilbud skulle sikre at selskabets aktionærer kunne afhænde deres aktier frem mod en afnotering. Men henset til selskabets betydelige økonomiske vanskeligheder, at afnotering enstemmigt med meget stor stemmemajoritet var besluttet på generalforsamlingen uden indsigelser, at selskabets markedsværdi var meget lille samt at mindretalsaktionærernes beholdninger hver især måtte være af meget begrænset størrelse, var det børsens opfattelse at selskabets B-aktier kunne afnoteres med en frist på seks uger, således at aktionærerne fik mulighed for at sælge deres aktier i markedet før selskabet blev afnoteret. 2.3 Beskrivelse af praksis vedrørende børsnoterede selskabers redegørelse for god selskabsledelse Det indgår som en del af regelsættet for børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX København (børsen) at danske selskaber optaget til handel på børsen skal give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er rettet mod danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked idet disse selskaber har valgt at være offentligt handlede selskaber. Af hensyn til aktionærer og andre interessenters mulighed for at bedømme forholdene i offentligt handlede selskaber er transparens vigtig. Det er ligeledes vigtigt, at samfundet, selskaberne og investorerne har en positiv holdning til god selskabsledelse, følger udviklingen på området, involverer sig i dialogen herom samt grundlæggende er positive over for at efterleve anbefalingerne. Følg eller forklar -princippet I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for god selskabsledelse skal selskaberne anvende følg eller forklar -princippet, hvilket også fremgår af punkt 4.3 i Regler for udstedere af aktier. Følg eller forklar -princippet indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Princippet betyder, at det enkelte selskab selv afgør, i hvilket omfang det ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever et selskab ikke en anbefaling, skal det forklare, hvorfor det har valgt 23

24 anderledes, og hvordan det i stedet har indrettet sig. Manglende efterlevelse af en anbefaling er således ikke et regelbrud, men udtryk for at selskabet har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen. Der er i dag efter at vi har haft anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark i en årrække generelt set mere fokus på kvaliteten af selskabernes tilbagemelding på anbefalingerne for god selskabsledelse, herunder særligt på de begrundelser som angives for at fravige anbefalingerne. Børsen finder det derfor vigtigt, at selskaberne giver brugbare og forståelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne. Formkrav til redegørelsen Det følger af årsregnskabslovens 107 b, at der skal udarbejdes én samlet redegørelse for virksomhedsledelse. Redegørelsen er en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport. Årsregnskabsloven åbner imidlertid op for, at redegørelsen kan offentliggøres på selskabets hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen. Uanset om redegørelsen offentliggøres i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, er redegørelsen som nævnt en bestanddel af ledelsesberetningen. Det indebærer således også, at redegørelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis selskabet vælger at offentliggøre den lovpligtige redegørelse på selskabets hjemmeside, påhviler der ledelsen nogle særlige pligter. Disse fremgår af bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v., og indeholder bl.a. følgende: Ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om, at selskabet har valgt at offentliggøre redegørelsen på selskabets hjemmeside. URL-adressen, som skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, skal være angivet i tilknytning hertil. Redegørelsen skal offentliggøres under betegnelsen: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Det skal oplyses i redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle frivillige supplerende oplysninger. Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på selskabets hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden. Redegørelsen skal være tilgængelig i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URLadresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. For kreditinstitutters vedkommende findes der særlige regler for redegørelsen i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. NASDAQ OMX Københavns opfølgning Børsens gennemgang af et selskabs redegørelse indeholder følgende elementer: har selskabet udarbejdet én samlet redegørelse har selskabet forholdt sig til de gældende anbefalinger har selskabet forholdt sig til samtlige anbefalinger 24

25 Børsen tager ikke stilling til om en forklaring er god eller dårlig denne vurdering forventes foretaget af interessenterne i markedet. Børsens erfaringer vedr. selskabernes udarbejdelse af én samlet redegørelse m.v. Årsregnskabsloven kræver, at oplysningerne samles i én redegørelse, som skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen. Redegørelsen skal være affattet på dansk. Det er børsens erfaring at langt de fleste selskaber henviser til hjemmesiden for en mere detaljeret gennemgang af selskabets corporate governace. En offentliggørelse på selskabets hjemmeside kræver, at URL-adressen (internetadressen), hvor redegørelsen er offentliggjort oplyses i tilknytning til ledelsesberetningen og børsen har i den forbindelse rettet henvendelse til enkelte selskaber, hvor den anførte internetadresse slet ikke har ført til en gyldig internet-side. Børsen har konstateret, at en del selskaber henviser til selskabets hjemmeside og ikke den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen (URL-adressen). Enkelte selskaber har på hjemmesiden alene en engelsk redegørelse. Børsen har endvidere set eksempler på, at selskaberne har redegørelserne fra forskellige år liggende forskellige steder på hjemmesiden, ligesom børsen har konstateret at der er stor forskel på hvor på hjemmesiden selskaberne lægger redegørelserne. Børsen har ingen holdning til, under hvilket hovedpunkt selskaberne lægger redegørelserne, men det er efter børsens opfattelse mest hensigtsmæssigt at placere redegørelserne samme sted år efter år, så læseren nemt kan finde den relevante redegørelse og samtidig følge udviklingen fra år til år. Efter børsens opfattelse skal selskaberne forholde sig helt konkret til samtlige 78 anbefalinger (for regnskabsåret 2011og frem er der tale om 79 anbefalinger). Dette indebærer, at det i redegørelsen positivt skal fremgå hvordan selskabet forholder sig til hver enkelt anbefaling. Det indebærer imidlertid ikke at selskabet skal forklare hvordan det følger de enkelte anbefalinger. Der er stadig kun krav om nærmere forklaringer på de anbefalinger hvor selskabet afviger. Det er således børsens opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt at skrive, at selskabet følger alle anbefalinger heller ikke selvom det evt. suppleres med med undtagelse af. Med henblik på dels at sikre sig at selskabet har forholdt sig til samtlige anbefalinger dels, at sikre investorerne fuld information og dels, at øge mulighederne for at sammenligne på tværs af selskaberne, anbefaler børsen, at selskaberne anvender det hjælpeskema som Komitéen for god selskabsledelse har udarbejdet. Under alle omstændigheder bør oplysningerne præsenteres på en overskuelig måde og gerne ved brug af samme struktur (punkter) som anbefalingerne. Andre erfaringer fra børsens gennemgang af redegørelserne Det er børsens opfattelse, at selskaberne generelt efterlever anbefalingerne. En lang række selskaber forklarer også hvordan de følger anbefalingerne, hvilket efter børsens opfattelse giver stor værdi for læseren. I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen skal selskaberne anvende følg eller forklar - princippet. Dette princip indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt blot at angive årsagen til afvigelsen, selskabet skal også forklare, hvordan det har indrettet sig i stedet for. 25

26 Børsen har set flere eksempler på, at selskaberne alene angiver årsagen til afvigelsen. Børsen har med baggrund i selskabernes 2010 årsrapporter over for 16 selskaber påtalt forhold vedr. redegørelserne for god selskabsledelse. II FIRST NORTH 1. Påtaler 1.1 For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North pkt. 4.9 (b). Børsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden herfor. Det fremgik af selskabets redegørelse, at generalforsamlingen blev afholdt en fredag eftermiddag og at selskabet udformede og offentliggjorde meddelelsen den efterfølgende mandag inden markedets åbning. Af redegørelsen fremgik det yderligere, at meddelelsen efter selskabets opfattelse blev offentliggjort hurtigst muligt. Det fremgår af Regelsæt for First North at offentliggørelse af information generelt skal ske hurtigst muligt for offentliggørelse af beslutninger truffet på generalforsamlingen gælder offentliggørelse umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Med de to begreber hurtigst muligt og umiddelbart efter forstås, at der ikke må gå længere tid, end hvad der er nødvendigt for, at udstederen kan udarbejde en selskabsmeddelelse. Der tages derfor ikke hensyn til tidspunktet på dagen eller hvilken ugedag en begivenhed indtræffer. Ej heller om det sker uden for børsens (markedets) åbningstid. Det er derfor børsens opfattelse, at beslutninger truffet på generalforsamlingen skal offentliggøres samme dag som afholdelsen af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning offentliggjorde referat derfra, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). 1.2 For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Først to dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Desuden fremgik navnet på Certified Adviser ikke af to af selskabets meddelelser. Børsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden herfor. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabets advokat først fik færdiggjort referatet dagen efter afholdelse af generalforsamlingen samt at selskabets økonomidirektør, som den eneste med adgang til at offentliggøre selskabsmeddelelser, holdt fri den pågældende dag. Selskabet erkendte, at dette var et resultat af uhensigtsmæssig planlægning, hvorfor selskabet straks ændrede proceduren. 26

27 Det fremgik yderligere af redegørelsen, at det var en fejl fra selskabets side, at navnet på Certified Adviser ikke fremgik af de to meddelelser. Selskabet oplyste, at der med den ovenfor nævnte ændring af proceduren er indført en ekstra kontrol af formalia som sikrer, at dette ikke vil gentage sig. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning offentliggjorde referat derfra, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Børsen fandt det beklageligt, at meddelelserne ikke indeholdt navnet på selskabets Certified Adviser, og tog til efterretning, at selskabet ændrede procedure som blandt andet sikrer ekstra kontrol af formalia. Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser og at det er markedet bekendt, hvem der er Certified Adviser for det enkelte selskab. 1.3 For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Først to dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Desuden fremgik navnet på Certified Adviser ikke af to af selskabets meddelelser. Ifølge Regelsæt for First North punkt 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North, samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Dette betyder bl.a., at Certified Adviser er forpligtet til aktivt at have løbende kontakt til selskabet samt at holde sig orienteret om selskabets aktiviteter. Børsen forudsætter således, at en Certified Adviser for at overholde sin forpligtelse, blandt andet i forbindelse med selskabets generalforsamling, har en tæt kontakt både om indholdet og rettidigheden af kommunikationen til markedet. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabets Certified Adviser om at redegøre for forløbet for offentliggørelsen af referatet, samt redegøre for hvorfor meddelelserne ikke indeholdt navnet på Certified Adviser. I redegørelsen for forløbet for offentliggørelse af referatet fra generalforsamlingen henviste Certified Adviser til selskabets redegørelse uden yderligere kommentarer. Det fremgik endvidere af redegørelsen, at alle meddelelser skal tilgå Certified Adviser før offentliggørelse, men at det ved en fejl ikke var sket med denne meddelelse. Børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne, i sin egenskab af Certified Adviser for selskabet ikke sikrede, at selskabet offentliggjorde beslutninger truffet på generalforsamlingen umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 5.2. Børsen fandt det beklageligt, at meddelelserne ikke indeholdt navnet på selskabets Certified Adviser, og tog til efterretning, at selskabet ændrede procedure som blandt andet sikrer ekstra kontrol af formalia. 27

28 Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser og at det er markedet bekendt, hvem der er Certified Adviser for det enkelte selskab. 1.4 For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Først syv dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Desuden fremgik navnet på Certified Adviser ikke af selskabets meddelelse. Børsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden herfor. Det fremgik af selskabets redegørelse, at referatet blev udarbejdet umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, men ved en fejl først blev sendt til First North syv dage senere. Af redegørelsen fremgik det endvidere, at det også var en fejl, at navnet på Certified Adviser var faldet bort i den offentliggjorte udgave. Selskabet oplyste, at have strammet op på proceduren for offentliggørelse af meddelelser. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning offentliggjorde referat derfra, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Børsen fandt det beklageligt, at meddelelsen ikke indeholdt navnet på selskabets Certified Adviser, og tog til efterretning, at selskabet havde strammet op på proceduren for offentliggørelse af meddelelser. Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser og at det er markedet bekendt, hvem der er Certified Adviser for det enkelte selskab. 1.5 Manglende godkendelse af designated contact person (Beierholm Certified Adviser) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Først syv dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Desuden fremgik navnet på Certified Adviser ikke af selskabets meddelelse. Ifølge Regelsæt for First North punkt 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North, samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Dette betyder bl.a., at Certified Adviser er forpligtet til aktivt at have løbende kontakt til selskabet samt at holde sig orienteret om selskabets aktiviteter. Certified Adviser har således en forpligtelse til at overvåge, at selskabet offentliggør de meddelelser, der er påkrævet, herunder kontrollerer, at selskabet offentliggør forløbet af generalforsamlingen umiddelbart efter dennes afslutning. 28

29 På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabets Certified Adviser om at redegøre for forløbet for offentliggørelsen af referatet, samt redegøre for hvorfor meddelelsen ikke indeholdt navnet på Certified Adviser. Af redegørelsen fremgik det, at Certified Adviser modtog referatet samme dag efter generalforsamlingen og fik oplyst, at det ville blive oploaded omgående til børsen. Det fremgik endvidere, at Certified Adviser ikke bemærkede den manglende angivelse af navnet på Certified Adviser. Børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne, i sin egenskab af Certified Adviser for selskabet, ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at selskabet overholdt sine oplysningsforpligtelser og således offentliggjorde forløbet af generalforsamlingen umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med Regelsæt for First North punkt 5.2. Børsen fandt det beklageligt, at meddelelsen ikke indeholdt navnet på selskabets Certified Adviser, og tog til efterretning, at selskabet har strammet op på proceduren for offentliggørelse af meddelelser. Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser og at det er markedet bekendt, hvem der er Certified Adviser for det enkelte selskab. Efterfølgende bemærkede børsen, at kommunikationen mellem selskabet, Certified Adviser og børsen blev varetaget af en ikke godkendt designated contact person. Det fremgår af Regelsæt for First North punkt 5.1 (b) samt appendix E, at en person skal godkendes for at kunne agere som designated contact person. Som nævnt ovenfor fremgår det af Regelsæt for First North punkt 5.2, hvilke forpligtelser der er til en Certified Adviser. Herunder forventes det, at Certified Adviser har et indgående kendskab til og en løbende kontakt med selskabet. Det fremgår endvidere af Regelsæt for First North punkt 5.4, at Certified Adviser skal underrette børsen om ændringer, der har indflydelse på Certified Advisers mulighed for at udføre sine opgaver, herunder personale og organisationsændringer. Appendix E skal benyttes ved personale og organisationsændringer. Børsen påtalte endvidere over for Certified Adviser, at den person der varetog forpligtelserne som Certified Adviser ikke var godkendt designated contact person, jf. Regelsæt for First North punkt 5.1 (b). 1.6 Offentliggørelse af årsrapport og delårsrapport (Aqualife A/S) Et selskab optaget til handel på First North offentliggjorde, at selskabets årsrapport ikke som tidligere meddelt ville blive offentliggjort inden for tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden, men ville blive offentliggjort således, at de i selskabsloven fastsatte tidsfrister ville blive overholdt. Det fremgår af Regelsæt for First North punkt. 4.6 (a), at efter selskabets bestyrelse har godkendt årsregnskabet, skal selskabet straks offentliggøre en regnskabsmeddelelse indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport. Yderligere fremgår det af punkt. 4.6 (c), at regnskabsmeddelelser skal offentliggøres så hurtigt som muligt og senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden. 29

30 Børsen anmodede på denne baggrund selskabet om konkret og detaljeret at redegøre for forløbet op til offentliggørelsen af selskabets meddelelse. Af selskabets redegørelse fremgik, at udskydelsen af offentliggørelsen af årsrapporten overvejende skyldes, at det nødvendige grundlag for at vælge regnskabsprincip og, dernæst, værdisætte aktiver og passiver retvisende, ikke vurderedes at være til stede på det tidspunkt, hvor beslutning om udskydelse af offentliggørelse af årsrapport blev truffet i bestyrelsen. Det fremgik endvidere af redegørelsen, at selskabets ledelse arbejdede på at tilvejebringe en sådan afklaring snarest muligt, og det var bestyrelsens vurdering, at en revideret årsrapport, forudsat at de kritiske forhold blev afklaret positivt og rettidigt, ville kunne offentliggøres primo maj Selskabet offentliggjorde en måned senere årsrapporten og oplyste i den forbindelse, at 1. kvartalsmeddelelsen kunne forventes 14 dage senere. Det følger af punkt 4.6 (d), at såfremt et selskab vælger at offentliggøre kvartalsrapporter så gælder de tilsvarende krav som er gældende for halvårsrapporter i punkt 4.6 (c). Dette indebærer, at kvartalsrapporter skal offentliggøres hurtigst muligt og ikke senere end 2 måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Selskabets frist for offentliggørelse af 1. kvartalsmeddelelsen var således ultimo maj Med baggrund i ovenstående påtalte børsen over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde en årsregnskabsmeddelelse baseret på et revideret regnskab indenfor tre måneder efter periodens udløb, i overensstemmelse med Regelsæt for First North punkt 4.6 (c). Børsen påtalte endvidere, at selskabet ikke offentliggjorde 1. kvartalsmeddelelsen indenfor 2 måneder efter regnskabsperiodens udløb i overensstemmelse med Regelsæt for First North punkt 4.6 (d), jf. punkt 4.6 (c). 1.7 Offentliggørelse af årsrapport (Athena IT-Group A/S) Et selskab optaget til handel på First North Premier offentliggjorde sin årsrapport en mandag. Af årsrapporten fremgik, at bestyrelsen havde behandlet og godkendt denne om tirsdagen ugen før. Det fremgår af Regelsæt for First North, bilag L regler for offentliggørelse gældende for First North Premier punkt 2.1, at selskabet skal offentliggøre årsrapporten hurtigst muligt efter at bestyrelsen har godkendt denne. Børsen anmodede selskabet om at redegøre for baggrunden for ovennævnte. Det fremgik af redegørelsen, at selskabet afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse af revisionen om tirsdagen og at bestyrelsen havde enkelte spørgsmål og bemærkninger, der medførte ændringer til udkast til årsrapporten, primært af redaktionel karakter. Disse blev, tillige med mindre talmæssige justeringer som følge af færdiggørelsen af revideringen af årsrapporten, indarbejdet i endeligt udkast til årsrapport, der ifølge selskabets redegørelse først blev godkendt af bestyrelsen mandag morgen 6 dage senere. På baggrund af det oplyste lagde børsen til grund, at selskabets årsrapport blev godkendt med de af bestyrelsen foreslåede ændringer på det bestyrelsesmøde der blev afholdt om tirsdagen, ugen før offentliggørelsen. 30

31 Børsen fandt ikke, at der som udgangspunkt er noget til hinder for denne procedure, men det er en forudsætning, at de af bestyrelsen foreslåede ændringer efter afslutningen af bestyrelsesmødet indarbejdes så betids, at offentliggørelsen stadig sker hurtigst muligt efter godkendelsen. Det forhold, at der først sker offentliggørelse af årsrapporten 6 dage efter bestyrelsens godkendelse giver indtryk af, at årsrapporten ikke er blevet offentliggjort hurtigst muligt og børsen påtalte forholdet over for selskabet. 1.8 Offentliggørelse af årsrapport (Advizer K/S Certified Adviser for Athena IT-Group A/S) Et selskab optaget til handel på First North Premier offentliggjorde sin årsrapport en mandag. Af årsrapporten fremgik, at bestyrelsen havde behandlet og godkendt denne om tirsdagen ugen før, hvilket børsen anmodede Certified Adviser om at redegøre for. Ifølge Regelsæt for First North punkt. 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Det fremgik af redegørelsen, at selskabet afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse af revisionen om tirsdagen og at bestyrelsen havde enkelte spørgsmål og bemærkninger, der medførte ændringer til udkast til årsrapporten, primært af redaktionel karakter. Disse blev, tillige med mindre talmæssige justeringer som følge af færdiggørelsen af revideringen af årsrapporten, indarbejdet i endeligt udkast til årsrapport, der ifølge selskabets redegørelse først blev godkendt af bestyrelsen mandag morgen 6 dage senere. På baggrund af det oplyste lagde børsen til grund, at selskabets årsrapport blev godkendt med de af bestyrelsen foreslåede ændringer på det bestyrelsesmøde der blev afholdt om tirsdagen, ugen før offentliggørelsen. Børsen fandt ikke, at der som udgangspunkt er noget til hinder for denne procedure, men det er en forudsætning, at de af bestyrelsen foreslåede ændringer efter afslutningen af bestyrelsesmødet indarbejdes så betids, at offentliggørelsen stadig sker hurtigst muligt efter godkendelsen. Det forhold, at der først sker offentliggørelse af årsrapporten 6 dage efter bestyrelsens godkendelse giver indtryk af, at årsrapporten ikke er blevet offentliggjort hurtigst muligt og børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne i egenskab af Certified Adviser for selskabet ikke sikrede, at selskabet offentliggjorde årsrapporten hurtigst muligt efter at bestyrelsen godkendte denne, jf. Regelsæt for First North punkt Manglende offentliggørelse af årsrapport (Travelmarket A/S) Et selskab optaget til handel på First North offentliggjorde selskabets årsregnskabsmeddelelse (årsregnskabstal) for regnskabsåret 2010/2011. Imidlertid havde selskabets årsrapport været tilgængelig på selskabets hjemmeside samt på NASDAQ OMX hjemmeside ca. 14 dage forud for offentliggørelsen. 31

32 Det fremgår af Regelsæt for First North punkt 4.2 (d), at oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne bliver hurtigt tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. Det fremgår endvidere af Regelsæt for First North punkt 4.6 (a), at efter selskabets bestyrelse har godkendt årsregnskabet, skal selskabet straks offentliggøre en regnskabsmeddelelse indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport. NASDAQ OMX København (børsen) anmodede herefter selskabet og selskabets Certified Adviser om konkret og detaljeret at redegøre for forløbet frem til offentliggørelsen. Med baggrund i redegørelserne fra hhv. selskabet og Certified Adviser lagde børsen til grund: at selskabets årsrapport ved en fejl ikke blev offentliggjort til markedet at selskabets årsrapport havde været tilgængelig i ca. 2 uger, før der skete en korrekt offentliggørelse at selskabet i forbindelse med det oprindelige forsøg på offentliggørelse følger selskabets normale procedure at selskabet efterfølgende modtager en mail fra selskabets service provider hvoraf det fremgår, at selskabets årsrapport er offentliggjort at selskabet kontrollerer, at årsrapporten ligger på NASDAQ OMX hjemmeside og herefter offentliggør årsrapporten på selskabets egen hjemmeside. Uagtet at børsen havde forståelse for, hvordan selskabet havde kunnet forledes til at tro, at der var sket en korrekt offentliggørelse af selskabets årsrapport var dette imidlertid ikke tilfældet og børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke offentliggjorde selskabets årsrapport 2010/2011 til markedet hurtigst muligt efter selskabets bestyrelse havde godkendt årsregnskabet, jf. Regelsæt for First North punkt 4.6 (a) For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling (Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S) Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Først fire dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Det fremgik af selskabets redegørelse, at referatet blev udarbejdet dagen efter generalforsamlingen og umiddelbart herefter fremsendt pr. mail til godkendelse hos Certified Adviser. Certified Adviser godkendte pr. mail dagen efter modtagelsen, hvorefter referatet blev offentliggjort fire dage efter afholdelse af generalforsamlingen. Børsen påtalte på denne baggrund over for selskabet, at selskabet ikke umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning offentliggjorde referat derfra, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser For sen offentliggørelse af referat af ordinær generalforsamling (Deloitte Financial Advisory Services Certified Adviser for Aktiv Formue Forvaltning Stratego) 32

33 Børsen konstaterede, at et selskab optaget til handel på First North ikke havde offentliggjort beslutninger truffet på selskabets generalforsamling umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, jf. Regelsæt for First North punkt 4.9 (b). Først fire dage efter afholdelse af generalforsamlingen blev referatet offentliggjort. Ifølge Regelsæt for First North punkt 5.2 skal et selskabs Certified Adviser bl.a. monitorere, at selskabet opfylder sine oplysningsforpligtelser på First North, samt rådgive, støtte og opdatere selskabet om dets forpligtelser på First North. Dette betyder bl.a., at Certified Adviser er forpligtet til aktivt at have løbende kontakt til selskabet samt at holde sig orienteret om selskabets aktiviteter. Certified Adviser har således en forpligtelse til at overvåge, at selskabet offentliggør de meddelelser, der er påkrævet, herunder kontrollerer, at selskabet offentliggør forløbet af generalforsamlingen umiddelbart efter dennes afslutning. På baggrund af ovenstående anmodede børsen selskabets Certified Adviser om at redegøre for forløbet for offentliggørelsen af referatet. Af redegørelsen fremgik det, at Certified Adviser modtog mail om godkendelse af referatet dagen efter generalforsamlingen. Certified Adviser læste og godkendte referatet dagen efter modtagelsen. Børsen påtalte på denne baggrund over for Certified Adviser, at denne, i sin egenskab af Certified Adviser for selskabet, ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at selskabet overholdt sine oplysningsforpligtelser og således offentliggjorde forløbet af generalforsamlingen umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med Regelsæt for First North punkt 5.2. Børsen understregede vigtigheden af, at et selskab optaget til handel på First North rådgives af en Certified Adviser. 33

34 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. NASDAQ OMX is a registered service mark of The Nasdaq OMX Group, Inc. Q

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2002

Afgørelser og Udtalelser 2002 Afgørelser og Udtalelser 2002 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2009 HOVEDMARKEDET... 3 PÅTALER... 3 Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 3 Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2001

Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Udvidelse af aktiviteter behov for supplerende informationer 3 1.2. For sen offentliggørelse

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier

OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier OMX Den Nordiske Børs Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier Indhold Indhold... 2 1 GENERELLE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER... 3 1.1 Generalklausul... 3 1.2 Korrekte og relevante oplysninger... 5 1.3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Oplysningspligten. DIRF Den 23. marts 2015. v/ partner David Moalem, ph.d. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Oplysningspligten. DIRF Den 23. marts 2015. v/ partner David Moalem, ph.d. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 Oplysningspligten DIRF Den 23. marts 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. v/ partner David Moalem, ph.d. 2 Programmet de næste 30 minutter 1. De seneste erfaringer og

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013

Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE... 5 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej?

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? Praktisk Børsret Den 5. december 2012 De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? v/ partner David Moalem, ph.d. Den 21. september 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Programmet de næste

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

First North-selskaber og informationsforpligtelsen

First North-selskaber og informationsforpligtelsen First North-selskaber og informationsforpligtelsen til markedet af Nis Jul Clausen 1. First North Denmark en markedsplads for handel med værdipapirer Den daværende OMX Københavns Fondsbørs nu NASDAQ OMX,

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler.

Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. OMX Surveillance Månedsrapport April 2008 Stockholm Disciplinærkomitéen på den nordiske børs i Stockholm har i april behandlet fire sager om mulige regelbrud af børsens regler. I den første sag bestemte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017

Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele Nasdaq Copenhagen 1. juni 2017 Regler for udstedere af UCITS-andele 1 INDLEDNING... 5 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 1.1 Reglernes anvendelse... 6 1.2 Ikrafttrædelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S A. INDLEDNING Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S 26-11-2015

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-07-2016 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 4 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 4 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 4 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 4 2. BETINGELSER FOR

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 1997

Afgørelser og Udtalelser 1997 Afgørelser og Udtalelser 1997 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Forventet udvikling 3 1.2. Omfanget af omtale i medarbejderblad 3 1.3. Offentliggørelse af nettoomsætning efter regnskabsårets

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Den fulde tekst Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Introduktion til vejledning Denne vejledning har til formål at informere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S

Regler for udstedere af obligationer Nasdaq Copenhagen A/S Nasdaq Copenhagen A/S 03-01-2018 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES GYLDIGHED... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 1.3 ÆNDRING AF REGELSÆT... 5 1.4 FORTROLIGHED...

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2016 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 INVESTERINGSFORENINGER... 2 1.1 Manglende offentliggørelse af halv- og helårsrapport smat manglende indkaldelse til

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Nis Jul Clausen. 1 De nationale First North markeder har i så henseende haft forskellig succes. Mens det for

Nis Jul Clausen. 1 De nationale First North markeder har i så henseende haft forskellig succes. Mens det for First North selskaber og informationsforpligtelsen over for markedet 2 af Nis Jul Clausen 1. Indledning De enkelte nordiske NASDAQ OMX børser har gennem en årrække drevet markedspladser, hvor små og mellemstore

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere