3 DSB årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 DSB årsrapport 2011"

Transkript

1

2

3

4 3 DSB årsrapport 2011

5 5 DSB - Nu og i fremtiden 3 Forord 6 DSB Nu og i fremtiden 9 DSB - Nu På og sporet i fremtiden af Forord Tog til tiden DSB Kunder Nu og i fremtiden På sporet IC4 og af materielsituationen Tog til tiden 15 Kunder Årsregnskab og beretning IC4 og Hoved- materielsituationen og nøgletal 19 Finansiel beretning 25 Årsregnskab Forventninger og beretning til fremtiden Hoved- Begivenheder og nøgletalindtruffet efter statusdagen Finansiel Risikostyring beretning Forventninger God selskabsledelse til fremtiden Begivenheder Påtegninger indtruffet efter statusdagen Risikostyring Anvendt regnskabspraksis God selskabsledelse Resultatopgørelse Påtegninger Balance Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse Noter til årsregnskabet Balance Andre hovedtal Pengestrømsopgørelse Delregnskaber 55 Noter til årsregnskabet 77 Andre hovedtal Om DSB Delregnskaber Bestyrelse 81 Direktion og koncernledelse Om DSB 83 Organisation 84 Bestyrelse 84 Virksomhedsoplysninger mv. 86 Direktion og koncernledelse 88 Organisation 89 Virksomhedsoplysninger mv.

6 6 Forord 2011 blev et år med mange alvorlige udfordringer for DSB. De økonomiske udfordringer har ændret den kontekst og selvforståelse, DSB agerer i blev også et år, hvor DSB s trængte materielsituation skabte udfordringer, både i form af strækninger med overfyldte tog og strækninger, hvor det var nødvendigt at indsætte ældre materiel. Som konsekvens af de økonomiske udfordringer har DSB igangsat arbejdet med at genoprette økonomien i form af omfattende effektiviseringer. Genopretningen af DSB s økonomi vil sætte rammerne for DSB som virksomhed i de kommende år, og målet er et DSB med tilfredsstillende overskud ved udgangen af Kundetilvæksten fortsætter På trods af den negative omtale af DSB i medierne, de økonomiske problemer og et faldende omdømme, steg antallet af kunder i togene i I S-togene steg antallet af kunder med ca. 8 procent og i fjern- og regionaltogene med ca. 4 procent. I alt blev der gennemført næsten 175 mio. rejser på det danske marked. I oktober passerede antallet af kunder i S-tog på et år for første gang 100 mio. Der er grund til at glæde sig over tilgangen af kunder, og særligt for S-tog indikerer kundetilfredshedsundersøgelser, at de nye kunder vil kunne fastholdes. Tilfredsheden hænger især sammen med, at omfanget af forsinkelser i 2011 har været på det laveste niveau i 3 år og er generelt forbedret med ca. 10 procent i forhold til DSB s økonomi skal genoprettes og effektiviseres DSB s økonomi er igennem en årrække blevet gradvist forringet på grund af omkostninger, der steg markant hurtigere end indtægterne. Korrigeret for poster af ikke tilbagevendende karakter blev de normaliserede indtægter i den danske forretning i 2011 for første gang mindre end omkostningerne. DSB s resultat før skat udgjorde i 2011 et underskud på 858 mio. kr. Til sammenligning var resultatet før skat i 2010 et underskud på 551 mio. kr. Dette er ikke tilfredsstillende. DSB har i efteråret 2011 igangsat en omfattende effektiviseringsindsats med henblik på at reducere omkostningerne og skabe en robust og bæredygtig økonomi i DSB. Der er gennemført en effektivisering af DSB s indkøbsprocesser og igangsat en række vigtige effektiviseringsprojekter. Samtidig er DSB s hovedsæde i København sat til salg med henblik på at samle administrationen ét sted. I begyndelsen af 2012 blev der opnået enighed om aftaler med flere af de faglige organisationer i DSB. Aftalerne er endnu et vigtigt skridt i arbejdet med effektiviseringen af DSB og medfører en række tiltag, der medvirker til at skabe et mere fleksibelt DSB med en bedre økonomi og færre medarbejdere. Forhandlingerne har været intensive, men de faglige organisationer har vist forståelse for DSB s økonomiske situation og har påtaget sig et medansvar for at finde løsninger, der i store træk ikke går ud over togdriften og kunderne. En udfordrende materielsituation DSB s materielsituation har også i 2011 været påvirket af den forsinkede levering af IC4-togsæt. I oktober kom den af Transportministeriet bestilte Atkins-rapport om IC4 og IC2, som gav udtryk for, at grundelementerne i IC4 er sunde, og at de tekniske problemer kan løses, men at det vil kræve yderligere tid og arbejde at få en driftsstabilitet, der er på niveau med DSB s øvrige materiel. Det vil ligeledes blive en del dyrere, end det blev vurderet til i Den generelt trængte materielsituation er kommet til udtryk via overfyldte tog på enkelte strækninger samt via behovet for omdisponeringer af materiel mellem strækninger. Materielsituationen blev i årets sidste måneder forværret, da Banedanmark i oktober opdagede flere revner i Storstrømsbroen, som medførte øjeblikkelig lukning af broen. Udover at passagererne i en overgang måtte lade sig transportere i busser, betød det,

7 7 at en række tog strandede på Falster og derfor ikke kunne bruges som planlagt i landsdelstrafikken. Broen blev ultimo november delvist åbnet for let togtrafik, hvilket fortsat påvirkede mulighederne for trafikafviklingen, og først ultimo januar 2012 blev broen omsider åbnet for al slags togtrafik. Materielsituationen blev yderligere forværret, da DSB i november måtte indstille al drift med IC4, mens Havarikommissionen undersøgte to episoder med bremseproblemer på IC4-togsæt. DSB har desuden bedt Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om, som uvildig og uafhængig instans, at rådgive om sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser. Sidst på året blev DSB ramt af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos håndværkerne i DSB Vedligehold. DSB reagerede ved i en periode at halvere trafikken for at sikre jule- og nytårstrafikken. Arbejdsnedlæggelsen blev kortvarig, og effekterne for kunderne i juletrafikken var begrænsede. I samarbejde med Transportministeriet lykkedes det i efteråret at forlænge lejen af en række dobbeltdækkertog. Det er positivt og løser de mest akutte materielproblemer. Internationale aktiviteter Ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2010 blev det konstateret, at DSBFirst Øresund var i en alvorlig økonomisk situation og fokus blev rettet mod relationerne mellem DSB som modervirksomhed og DSBFirst Øresund, herunder spørgsmålet om eventuelle statsstøtteforhold. DSB er aktivt gået ind i udredningen, og det vurderes, at de eventuelle statsstøtteproblemstillinger er passende håndteret. Den danske stat har i et tæt samarbejde med DSB orienteret EU-kommissionen, der har stillet afklarende spørgsmål. Sagen er således stadig under behandling. DSB forventer ikke at blive negativt påvirket af problemstillingen. DSB s ledelse igangsatte som følge af situationen en række økonomiske og juridiske analyser af forhold relateret til DSBFirst Øresund. DSBFirst gennemførte effektiviseringer af de internationale aktiviteter og påbegyndte i foråret forhandlinger med trafikudbyderne og FirstGroup om en mere holdbar model for trafikken på Kystbanen og den svenske del af Øresundstrafikken. Som følge heraf indgik DSBFirst Sverige AB den 25. juni 2011 en tillægsaftale med de seks svenske trafikselskaber, repræsenteret ved Öresundståg AB, om en overdragelse af DSBFirst s svenske del af Øresundstrafikken til en anden trafikoperatør med virkning fra 11. december Öresundståg AB valgte efterfølgende Veolia Transport Sverige som ny operatør på denne del. DSB Øresund (tidligere DSBFirst Danmark) har efterfølgende indgået en samarbejdsaftale med Veolia for at sikre en fortsat sammenhængende Øresundstrafik, og overdragelsen til Veolia er gået godt uden store gener for kunderne. I den danske del af DSBFirst Kystbanen og Kastrupbanen er overgangen til det nye driftsmønster forløbet tilfredsstillende, idet rettidigheden på Kystbanen er væsentligt forbedret efter indførelsen af en ny køreplan i august En tilsvarende forbedring på Kastrupbanen har imidlertid ikke kunnet opnås. Samlet har dette medført et fald i den totale kundeoplevede rettidighed. I de tilbageværende svenske operationer ikke mindst i Väst-trafikken er resultatet for 2011 ikke tilfredsstillende. DSB s ledelse har revurderet forretningsplanerne for selskaberne og vurderer, at der er et betydeligt potentiale for at gennemføre driftsmæssige forbedringer. For DSB Väst AB er det dog vurderingen, at trafikkontrakten under de nuværende omstændigheder ikke vil give overskud, hvorfor DSB har iværksat yderligere tiltag for at finde en langsigtet løsning. Gennemgangen af DSB s tyske operationer gav ikke anledning til revurdering af de gældende forretningsplaner. Som konsekvens af sagen om DSBFirst Øresund og DSB s økonomiske situation er det besluttet at indstille al ny aktivitet i udlandet for nu.

8 8 Udskiftninger i direktionen I marts 2011 blev administrerende direktør Søren Eriksen afskediget, og i stedet blev økonomidirektør Klaus Pedersen indsat som konstitueret administrerende direktør. Bestyrelsen besluttede at udvide direktionen til to medlemmer. Christian Roslev tiltrådte som ny administrerende direktør i august, og Jacob Kjær tiltrådte som økonomidirektør. Christian Roslev måtte desværre fratræde efter knap 3 måneders ansættelse af helbredsmæssige årsager. I december blev Jesper T. Lok ansat som kommende administrerende direktør, og vi ser frem til, at han tiltræder 1. maj I perioden frem til Jesper T. Loks tiltræden fungerer økonomidirektør Jacob Kjær også som konstitueret administrerende direktør. Nye tider i DSB DSB står over for en lang række økonomiske udfordringer, og DSB har på nuværende tidspunkt igangsat et omfattende strategisk og praktisk arbejde med at effektivisere DSB. Markante besparelser er nødvendige, og alt er i spil med henblik på at sikre en fremtidig robust økonomi, således at DSB også i fremtiden kan give danskerne en økonomisk bæredygtig og effektiv kollektiv transport. Ved udgangen af 2014 skal DSB have forbedret resultatet med en milliard kroner. Det er, sammen med en løsning på materielproblemerne og det at sikre en større driftsstabilitet for IC4-togsættene, blandt de helt store udfordringer i det nye år. København, den 22. marts 2012 Peter Schütze Bestyrelsesformand Jacob Kjær Konstitueret administrerende direktør og økonomidirektør

9 9

10 10 DSB Nu og i fremtiden Effektiviseringer og kundefokus DSB vil fokusere på at skabe en robust økonomi, der kan danne udgangspunkt for den fremtidige forretning, og arbejde for, at kunderne kommer frem til tiden har for DSB været et dramatisk år med markante økonomiske problemer, ledelsesuro, afvikling af dele af den svenske forretning samt udfordringer med materiellet herunder IC4. DSB befinder sig i en overgangperiode, hvor konsekvenserne af de økonomiske udfordringer er blevet analyseret, og arbejdet med effektiviseringerne er igangsat. Fokus frem til udgangen af 2014 DSB har behov for at udarbejde en ny langsigtet strategi, men før en sådan strategi udarbejdes, skal de nødvendige effektiviseringer i virksomheden gennemføres. DSB s økonomi skal genoprettes, for derved styrkes DSB s konkurrenceevne, og der støbes et robust fundament for DSB s rolle i den politiske vision om, at jernbanen skal løfte størstedelen af den fremtidige vækst i transportsektoren. En styrkelse af DSB s konkurrenceevne er et vigtigt skridt for, at DSB kan gøre sig fortjent til fortsat at være den primære aktør i fordoblingen af togtrafikken frem til Effektiviseringerne er dermed også en del af forberedelsen af, at DSB ultimo 2014 vil kunne indgå ny kontrakt med Transportministeriet om forhandlet fjern-, regional- og S-togstrafik. Den igangsatte effektiviseringsplan skal optimere ressourceanvendelsen. Et væsentligt skridt heri er de forhandlinger, der er ført med de faglige organisationer, og som har resulteret i udmeldingen om nedlæggelse af i niveauet stillinger. Det er besluttet, at DSB vil fokusere på at konsolidere forholdet til de eksisterende kunder og som et minimum fastholde kundetilfredsheden. DSB vil analysere produktporteføljen med henblik på eventuelle justeringer og arbejde på at målrette kommunikationen med kunderne yderligere. Det er helt centralt, at DSB prioriterer og fortsat fokuserer på basisleverancen, det vil sige tog til tiden med rettidighed og en øget pålidelighed i form af færre aflysninger. Dette skal ske i en periode, hvor rettidigheden vil blive udfordret, blandt andet på grund af de mange infrastrukturarbejder på jernbanen landet over og udfordringerne med IC4. DSB, som virksomhed, skal konsolideres med henblik på at skabe et solidt fundament for den fremtidige vækst i den kollektive trafik. Konsolideringen vil ud over de økonomiske tilpasninger omhandle fokus på ledelse, arbejdskultur og klar

11 11 formulering af målbare mål samt fokus på forbedring af materielsituationen, rettidighed og robuste køreplaner. Som følge heraf er der opsat tre hovedmål i den opstillede plan for koncernen, der skal arbejdes efter i perioden frem til ultimo 2014: 1. I mål - hver gang DSB ønsker grundlæggende at styrke resultatorienteringen og målstyringen blandt medarbejderne og sætte fokus på både lederskab og teamwork. 3. Tog du vil stole på DSB s omdømme er påvirket negativt. Det er afgørende for DSB at genoprette omdømmet og have befolkningens tillid. DSB s vurdering er, at en genopretning sker ved at fokusere på et endnu bedre grundprodukt, en øget åbenhed og en stærkere relation til den enkelte kunde. DSB vil detaljere målstyringen og synliggøre interne sammenhænge ved at gøre alle led i leverancekæden målbare, det vil sige, at der for hvert enkelt led skal fastsættes klare mål og formuleres en klar ansvarsfordeling. Opfølgningen på målene skal være konsekvent og bidrage til, at leverancer sikres til tiden og i rette kvalitet. 2. Økonomi i balance DSB har i en årrække fokuseret på at tiltrække flere kunder og tilbyde en bred vifte af serviceprodukter. Det har været succesfuldt og betydet en stor kundetilgang, men også medført betydelige omkostninger. På nuværende tidspunkt er der behov for at vende fokus mod genopretningen af en bæredygtig og robust økonomi i virksomheden. DSB skal effektivisere, produktionsomkostningerne skal nedbringes, indtjeningen skal forbedres, og DSB skal forhindre, at gælden øges yderligere. Udover her-og-nu-effektiviseringer er der behov for en stram økonomistyring, som understøttes af en enklere virksomhedsstruktur.

12 12 Dialogtog Fra den gennemførte DSB Dialogtog. DSB s direktører besøgte hver et antal stationer over hele landet for at komme i dialog med kunder og politikere Nye Øresundstog 10 nye Øresundstog blev indsat på Kystbanen Mobilklippekort Det nye mobilklippekort til tog, bus og metro introduceredes Søren Eriksen stoppede Adm. direktør Søren Eriksen fratrådte og økonomidirektør Klaus Pedersen overtog ledelsen af DSB som konstitueret adm. direktør Nye Desirotog 8 nye Desirotog blev succesfuldt indsat på Grenåbanen, og gamle MR-tog taget ud Skæbnetime for DSBFirst Gert Frost blev udnævnt til konstitueret adm. direktør i DSBFirst og DSB Sverige efter afskedigelsen af Karsten Røn Andersen Økonomi DSB s økonomi blev presset af DSBFirst-krisen. Samtidig viste 1. kvartal, at DSB opnåede kunderekord til trods for krisen og det hårde vintervejr. Og rettidigheden blev forbedret Januar Marts Maj På sporet af 2011 Februar April Juni Danmarks Indsamlingen kroner og halvtreds øre. Sådan lød tallet på den check, som DSB s medarbejdere kunne overlevere til den store Danmarks Indsamling Børneguiden DSB s børneguide fyldte 25 år Underskud DSB kom ud af 2010 med et betydeligt underskud. Problemerne i DSBFirst ændrede DSB s 2010-regnskab fra et forventet overskud på 173 mio. kr. til et underskud på 551 mio. kr. Samtidig har DSB aldrig haft så mange kunder Passagerrekord i S-tog S-tog opnåede det højeste passagertal i 20 år i første kvartal Mogens Granborg DSB s bestyrelsesformand Mogens Granborg trak sig af helbredsmæssige årsager Ny formand Peter Schütze blev ny formand for DSB s bestyrelse DSBFirst fortsætter Øresundstrafikken blev sikret og DSBFirst undgik konkurs Copenhagen Pride DSB fejrede mangfoldighed og deltog for første gang i Copenhagen Pride Mangfoldighed DSB blev Danmarksmester i mangfoldighed. DSB modtog MIA-prisen for at arbejde målrettet med alle parametre for mangfoldighed: køn, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering samt handicap og helbred

13 13 Direktionen blev udvidet til to Christian Roslev blev ansat som ny adm. direktør og Jacob Kjær som ny økonomidirektør. Skybrud Store dele af København blev oversvømmet, og det ramte blandt andet klargøringscentrene ved Østerport og Kastrup Ny kundeambassadør Helle Fuhrmann startede som ny kundeambassadør VM i cykling God tog-debut for VM i cykling i Danmark IC4 undersøges IC4-togsæt blev undersøgt af Havarikommissionen efter at have kørt forbi stopsignal Passagerrekord Rekord mange er steget på toget trods DSB s krise Juli September November August Oktober December Christian Roslev og Jacob Kjær tiltrådte Der skal styr på økonomien Underskud Historisk underskud og røde tal i DSB s halvårsrapport. DSB s resultat for første halvår lød på et underskud på 67 mio. kr. før skat (2010: overskud på 183 mio. kr.) Passagerrekord Første halvår viste også markant kundevækst og forbedret rettidighed Sølvgade til salg DSB s hovedsæde gennem 83 år blev sat til salg. Målet er et mere åbent og fleksibelt hovedsæde Ny ejer Henrik Dam Kristensen overtog posten som transportminister Revner i Storstrømsbroen Broen blev lukket for togdrift i mange uger, mens Banedanmark undersøgte revner Roslev stoppede Christian Roslev stoppede, og økonomidirektør Jacob Kjær blev konstitueret som adm. direktør 100 mio. S-togs kunder For første gang nogensinde har 100 mio. danskere købt billet til S-toget i løbet af et år KH 100 år Københavns Hovedbanegård fyldte 100 år, og den gamle dame blev fejret den Mærsk-direktør overtager roret Jesper T. Lok blev ansat som ny adm. direktør og tiltræder 1. maj 2012 Rekord flot juletrafik Til trods for arbejdsnedlæggelse blandt DSB s håndværkere kom DSB rigtig flot gennem juletrafikken med den bedste jule-rettidighed i dette årtusinde Harry stoppede Harry & Co. gik på pension Skiftedag i Øresundstrafikken DSBFirst overdrog trafikken i Sverige til Veolia

14 Tog til tiden På trods af den megen uro omkring DSB har 2011 dog også været præget af en række positive tendenser. Omfanget af forsinkelser er i 2011 således på det laveste niveau i tre år. De seneste års tiltag for at få flest mulige tog til at køre til tiden har virket, og samtidig er antallet af forsinkelser indenfor de mål, der er aftalt med Transportministeriet. Figur 1: Forsinkelser Fjern- og Regionaltog Procent Jan Feb Mar Apr Mål i trafikkontrakt Maj For såvel Fjern- & Regionaltog Mål i trafikkontrakt som for S-tog er Jan 13,4 10,0 omfanget af forsinkelser 1 Feb 14,0 10,0forbedret med cirka 10 Mar 8,3 10,0 procent i forhold til Apr 7,7 10,0 Maj 8,1 10,0 Jun 7,6 10,0 Figur 2: Forsinkelser S-tog Jul 8,8 10,0 Aug 8,0 10,0 Procent Sep 6,3 10,0 Okt 6,8 10,0 15 Nov 12,2 10,0 Dec 23,9 10,0 Jan 13,1 10,0 10 Feb 9,3 10,0 Mar 7,0 10,0 Apr 8,3 10,0 5 Maj 9,0 10,0 Jun 12,4 10,0 Jul 11,5 10,0 0 Aug 8,2 10,0 Sep 8,6 10,0 Okt ,2 10,0 Nov 10,9 10, Dec 5,5 10,0 Mål i trafikkontrakt Jan Feb Mar Apr Maj I Fjern- & Regionaltog Mål i trafikkontrakt udgjorde antallet af forsinkelser Feb 9,4 procent 7,3 i 20116,2i forhold til 10,3 procent Jan 8,0 6,2 i Mar 3,9 6,2 Den positive udvikling er sket på trods af Apr 3,4 6,2 IC4-køreforbuddet Maj 4,9 og lukningen 6,2 af Storstrøms- Jun 4,0 6, Jul 2,9 6,2 Aug 7,3 6,2 1 Definitioner Sep vedr. forsinkelser: 4,3 6,2 Okt 5,5 6,2 Rettidigheden Nov er defineret 9,5som det relative 6,2 antal tog, der er ankommet til Dec 11,9 6,2 perron inden for de fastsatte krav. Antal forsinkelser beregnes som 100 Jan 4,8 6,2 fratrukket Feb den opgjorte rettidighed. 4,2 Operatørrettidigheden 6,2 beregnes alene Mar 4,3 6,2 på baggrund Apr af forhold, som 3,8 operatøren 6,2 er ansvarlig for. Den rettidighed som Maj 5,6 6,2 passagererne oplever (den kundeoplevede rettidighed) bliver målt ud fra, Jun 6,0 6, hvor Julforsinkede togene er, 8,2uanset årsag 6,2 og ansvar. Aug 8,8 6,2 Sep 5,0 6,2 Okt 5,6 6,2 Nov 4,8 6,2 Dec 3,1 6,2 Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec broen og skyldes en kombination af en fortsat fokuseret indsats på at forbedre den generelle rettidighed, færre materielfejl og det ekstraordinært hårde vintervejr i 2010, der påvirkede antallet af forsinkelser negativt. I S-tog var antallet af forsinkelser 5,2 procent i 2011 sammenlignet med 6,0 procent i Udviklingen skyldes færre materielfejl og færre sporarbejder, og er sket på trods af de kraftige skybrud. DSBFirst Danmark havde i 2011 en operatørrettidighed på 98,7 procent. Den svenske operatørrettidighed var 99,9 procent (beregnet i perioden indtil den 11. december 2011, hvor Veolia overtog den svenske del af Øresundstrafikken). Operatørrettidigheden i både Danmark og Sverige opfyldte kravene i trafikkontrakterne. Den kundeoplevede rettidighed i 2011 var 75,4 procent i DSBFirst Sverige. I DSBFirst Danmark var den kundeoplevede rettidighed 83,1 procent. Kunderne skal frem til tiden Kunderne har sagt, at det vigtigste for dem er at komme frem til tiden. Vi skal præstere bedre for at bevare og øge vores kundeunderlag. Der er en direkte sammenhæng mellem præcisionen og DSB s kundetilfredshed og kundevækst. I samarbejde med Banedanmark er der udarbejdet en præcisionsstrategi. Her har vi opsat ambitiøse mål og konkrete tiltag til, hvordan vi i fællesskab skal sikre tog og kunder til tiden. Målet er, at vi frem mod 2020 skal halvere det gennemsnitlige antal sekunder, vores kunder forsinkes med per rejse. Præcisionen skal være i europæisk topklasse. Produktivitet Tabel 1: Produktivitet i DSB-koncernen Vækst Abs. Pct. Antal togkm. pr. medarbejder % Antal togrejser pr. medarbejder % Omkostninger pr. togkilometer % Antal togkilometer pr. medarbejder er steget med 12 procent til 8.802, og antal togrejser pr. medarbejder er steget med 5 procent til Omkostninger pr. togkilometer er faldet med 12 procent fra 134 kr. til 118 kr. i Udviklingen skal ses i lyset af den øgede kilometerproduktion som følge af overtagelsen af DSB Småland, DSB Väst

15 15 og DSB Uppland, som har lange togstrækninger. Dertil kommer hensættelsen vedrørende DSBFirst Øresund og omkostninger til omstruktureringer i Tabel 2: Produktivitet i de danske aktiviteter i DSB-koncernen Vækst Abs. Pct. Antal togkm. pr. medarbejder % Antal togrejser pr. medarbejder % Omkostninger pr. togkilometer % På de danske strækninger har der været en positiv udvikling i antallet af togkilometer pr. medarbejder på 4 procent og i antallet af togrejser pr. medarbejder på 8 procent. Omkostninger pr. togkilometer er faldet med 3 procent i forhold til Tabel 3: Antal kunder Abs. Pct Vækst Fjern- & Regionaltog, heraf: % Øst % Vest % Øst/Vest over Storebælt % Øvrige % DSBFirst i Danmark % S-tog (korrigeret) % Kunder i Danmark i alt (korrigeret) % Korrektion sporspærring % Kunder i Danmark i alt % Kunder i Sverige i alt % Kunder i Tyskland i alt % Eliminering % Antal kunder i alt % Antal kunder i alt (korrigeret) % 1) Eksklusive kunder i de perioder og på de strækninger, hvor der har været sporspærringer. Ved sporspærringer f orst ås her, at mindst et spor er lukket, og at der i en del af perioden har været totalspærret. Inklusive kunder på de strækninger, der har været berørt af de omfattende sporarbejder udgør kundevæksten i S-tog 8 procent. 2) Kunder, som kører på t værs af landegrænser, indgår i ant al kunder i hvert land. I den samlede opgørelse f or DSB-koncernen elimineres f or det ant al kunder, som ingen på- og af st igning har under rejsen. 3) Rejser med det tyske operatørselskab VIAS indgår fra 1. april 2010 med 100 procent i antal kunder for DSB-koncernen. I koncernregnskabet indgår VIAS pro rata med 50 procent. 4) I forhold til tidligere offentliggjorte tal er antal kunder i 2010 reguleret - primært som følge af en ny model for opgørelsen af antal rejser. Kunder For DSB er kundernes tilfredshed og virksomhedens omdømme altafgørende. Kunderne skal opleve en bæredygtig og økonomisk effektiv virksomhed med et højt serviceniveau og en konstruktiv dialog. DSB ønsker at tilbyde produkter og service, som kunderne har behov for. DSB arbejder løbende på at tilpasse sig kundernes ønsker. Som en del af det nye fokus ønsker DSB at konsolidere og fastholde forholdet til de eksisterende kunder og som et minimum fastholde kundetilfredsheden samtidig med gennemførelsen af de omfattende effektiviseringer af virksomheden. Figur 3: Antal togrejser DSB-koncernen Mio. rejser Kundeudviklingen Der er i 2011 blevet foretaget næsten 175 mio. rejser med DSB på det danske marked. I forhold , til svarer 175,6 det til en vækst på 5 procent, svarende til 8,7 mio. rejser. Det er historisk gode , ,1 rejsetal I hele 219,0 DSB-koncernen er antallet af kunder steget med 22,9 mio., hvilket svarer til en stigning på 12 procent. Den danske kundevækst kan henføres til en vækst på 4 procent i Fjern- & Regionaltog og 8 procent i S-tog, delvist modvirket af et fald på 3 procent på de danske DSBFirst Øresundsstrækninger. Disse tal er inklusive kunder på de strækninger, der har været berørt af de omfattende sporarbejder på S- togs-nettet i primært Korrigeres kundetallene for de strækninger, hvor der har været væsentlige sporarbejder, er kundevæksten 6 procent i S-tog. Det samlede antal internationale kunder steg i 2011 med 13,8 mio. til 54,3 mio. svarende til en fremgang på 34 procent. Udviklingen kan henføres til opstarten af operationerne DSB Väst, DSB Småland og DSB Upptåget samt overtagelsen af de 50 procent af VIAS, der fra 1. december 2010 også driver Rheingau-strækningen. Udvikling i persontrafikken i Danmark I 2011 steg det samlede antal rejser over Storebælt (tog, fly, bil og bus) med ca. 1 procent sammenlignet med Stigningen kan primært henføres til bil- og togtrafik, mens flytrafikken er stagneret. DSB's markedsandel over Storebælt er på i alt 26 procent i 2011, hvilket er uændret i forhold til Ifølge Vejdirektoratets seneste statistik fra 3. kvartal gik den landsdækkende biltrafik i 3. kvar

16 16 tal 2011 tilbage med 1 procent i forhold til samme periode i I de første 9 måneder af 2011 havde biltrafikken en stigning på 1 procent i forhold til samme periode i Fjern- & Regionaltog Fjern- & Regionaltog havde 49,6 mio. kunder i 2011, hvilket er en stigning på 1,8 mio. eller 4 procent i forhold til I 2011 var der en kundevækst på 3 procent for Sjælland og over Storebælt og 5 procent for Fyn og Jylland. Mobilbillet og Mobilklippekort samt samarbejde med eksterne partnere om transport i forbindelse med særlige begivenheder, herunder blandt andet VM i cykling i september, der i sig selv bidrog med ca. 0,5 mio. rejsende. DSBFirst i Danmark I 2011 havde DSBFirst Danmark en nedgang i antal kunder på 3 procent sammenlignet med 2010, jævnfør opgørelse fra Trafikstyrelsen. Udviklingen kan blandt andet henføres til et fald i den kundeoplevede rettidighed. DSB har imødekommet kundernes rettighedskrav med en ændret køreplan i august Dette har resulteret i en væsentlig bedre rettidighed på Kystbanen. En tilsvarende forbedring på Kastrupbanen har imidlertid ikke kunnet opnås, hvilket er en del af forklaringen på den kundeoplevede rettidighed. Udviklingen skyldes et fokuseret arbejde med prisparametre i forhold til både erhvervs-, fritidsog pendlermarkedet, understøttet af målrettede kampagner især gennem loyalitetsprogrammerne +More og Work Plus. Hertil kommer særlige Uddannelseskort og Ungdomstilbud som for eksempel HyperCard, understøttet af fordelsprogrammet Wild Card. Udviklingen går mod en større vækst i antal rejser foretaget med periode- og klippekort end med enkeltbilletter. Sverige DSB's aktiviteter i Sverige består af operationer i den svenske del af DSBFirst Øresund, Roslagsbanan i Stockholmsområdet, DSB Småland omkring Jönköping og DSB Väst dækkende regional- og pendlertrafikken i Göteborgområdet. I juni 2011 overtog DSB togtrafikken i Uppsalaområdet. DSB overdrog den 11. december 2011 den svenske del af Øresundstrafikken til Veolia Transport Sverige. Det skete som en del af aftalen omkring DSBFirst med de svenske trafikmyndigheder fra Öresundståg AB. De nye operationer har været medvirkende til, at DSB i Sverige havde 50,3 mio. kunder i 2011, hvilket svarer til en vækst på 29 procent. Udviklingen er til en vis grad reduceret på grund af overdragelsen af den svenske del af Øresundstrafikken. S-tog På de strækninger, der ikke har været berørt af sporarbejder, har S-tog haft en kundevækst på 6 procent svarende til 4,6 mio. kunder sammenlignet med Aldrig tidligere har så mange kunder rejst med S-toget, hvilket blandt andet kan henføres til en robust produktion med en generel høj regularitet, samt en række initiativer knyttet til den kombinerede brug af cykel og S-tog. Initiativerne omfatter billettyper som eksempelvis Tyskland DSB's aktiviteter i Tyskland består af rejser med det tyske operatørselskab VIAS. Siden 2005 har VIAS drevet Odenwaldbahn i Frankfurt am Mainområdet. Fra december 2010 driver VIAS også Rheingaustrækningen fra Frankfurt am Main til Koblenz. VIAS havde i 2011 i alt 4,0 mio. kunder. Udvikling i kundetilfredsheden For en servicevirksomhed som DSB er kundernes tilfredshed afgørende. DSB lytter, når kunderne ytrer sig, og benytter flere værktøjer til at ind-

17 17 samle viden om, hvad kunderne ønsker og forventer af DSB. Blandt værktøjerne er Kundekompasset og omdømmemålinger. Hertil kommer selvfølgelig den direkte daglige dialog med kunderne. Kundekompasset bliver gennemført fire gange årligt med ca besvarelser fra fjern- og regionaltogs passagerer og ca besvarelser for S-togs passagerer i hver undersøgelse. På en skala fra 1-10, hvor 1 svarer til meget utilfreds og 10 til meget tilfreds, giver kunderne udtryk for deres tilfredshed med en lang række forhold i forbindelse med togrejsen. Dertil kommer, at kunderne har udtrykt utilfredshed med overskueligheden af billettyper og rabatordninger samt kvaliteten af internetadgangen i togene. Kundernes vurdering af S-tog som generel servicevirksomhed er faldet i 2011, men ligger fortsat på et godt niveau (7,17 ved udgangen af 2011 sammenlignet med 7,23 ved udgangen af 2010 og 7,44 ved udgangen af 2009). Figur 5: Tilfredshed med rejsen og S-tog generelt Procent 10 9 Figur 4: Tilfredshed med rejsen og fjern- og regionaltog generelt Procent H H H 2008 Tilfredshed med rejsen 2H H H H H H H Tilfredshed med S-tog generelt 6 1H ,50 2H ,48 1H ,64 2H ,61 1H ,65 n 2H ,25 1H ,71 2H ,87 1H ,61 2H ,73 1H ,92 2H ,72 1H ,97 2H ,94 1H ,00 ltog 2H ,67 1H ,77 2H ,91 1H ,83 2H ,66 5 1H H H 2008 Tilfredshed med rejsen 2H H 2009 Tilfredshed med fjern- og regionaltog generelt Tilfredshed med rejsen Kundernes tilfredshed med selve togrejsen er i 2011 faldet i forhold til 2010, men steget med 0,48 i forhold til DSB s Kundekompas viser således, at tilfredsheden med at rejse med DSB er lfredshed med S-tog genere steget fra 7,25 ved udgangen af 2009 til 7,73 ved udgangen af 2011 (7,87 ved udgangen af 2010). Udviklingen skyldes blandt andet, at flere tog kører til tiden samt en forbedret tilfredshed med blandt andet rengøringen på stationer og i togene. På trods af denne udvikling har kundernes tilfredshed med DSB generelt været faldende igennem de sidste to år og er faldet fra 6,91 ved udgangen af 2010 til 6,66 ved udgangen af 2011 (6,67 ved udgangen af 2009). Materielsituationen har ikke på alle områder levet op til kundernes forventninger og krav, blandt andet på grund af overfyldte tog. Køreplanen for 2012 skaber flere siddepladser på de mest efterspurgte strækninger, men den betyder samtidig, at DSB har været nødt til midlertidigt at forringe rejseoplevelsen, fordi det i enkelte tilfælde har været nødvendigt at indsætte ældre togmateriel. 2H H H H H H ,65 2H ,86 1H ,75 2H ,85 1H ,85 2H ,82 1H ,69 2H ,62 1H ,64 2H ,84 1H ,92 2H ,62 1H ,70 2H ,24 1H ,60 2H ,44 1H ,34 2H ,23 1H ,27 2H ,17 Tilfredsheden med selve rejsen med S-toget er derimod steget i forhold til 2010 og udgør ved udgangen af ,84 (7,62 ved udgangen af 2010). Den positive udvikling er i 2011 blandt andet drevet af en stabil rettidighed og en forstærket integration af cykel- og S-togs-rejsen. For DSB som helhed er udviklingen i kundetilfredsheden ikke fuldt ud tilfredsstillende, og DSB ønsker således at styrke dialogen med kunderne yderligere og forbedre sin viden om kundernes rejsemønstre og præferencer. Et vigtigt skridt i bedre forståelse af kundernes rejsemønstre er den fortsatte udrulning af rejsekortet. DSB vil, som en del af det nye fokus, konsolidere forholdet til de eksisterende kunder og som et minimum fastholde kundetilfredsheden samtidig med gennemførslen af omfattende effektiviseringer i virksomheden. DSB vil analysere produktporteføljen og arbejde på at forbedre kommunikationen med kunderne. Kundeambassadør Blandt initiativerne til at forbedre forholdet til kunderne har DSB oprettet en kundeambassadørfunktion, og den 1. oktober 2011 tiltrådte den nye kundeambassadør. Med ansættelsen af kundeambassadøren udbygger og forstærker DSB kundernes muligheder for at komme til orde og gøre deres synspunkter

18 18 gældende. Kundeambassadøren skal sikre, at den enkelte kunde bliver hørt og får sine rettigheder opfyldt, og komme med forslag til forbedringer af service, information og processer og således bidrage til at gøre DSB og den kollektive trafik til et attraktivt valg. Kundeambassadøren kommer med indstillinger til den administrerende direktør og afgiver en beretning, der offentliggøres. Kundeambassadørens rapportering Kundeambassadøren offentliggør halvårligt en rapport over sine aktiviteter. Derudover offentliggøres løbende afgørelser i konkrete kundehenvendelser i anonymiseret form. Den første rapport offentliggøres sammen med halvårsrapporten for IC4 og materielsituationen Indsættelsen af IC4-togene nåede en milepæl, da DSB for første gang indsatte to sammenkoblede togsæt i landsdelstrafikken den 17. januar Driftsstabiliteten viste sig imidlertid i de efterfølgende måneder at være utilfredsstillende. Atkins I maj måned 2011 besluttede Transportministeriet, at der skulle nye øjne på IC4. Den internationale rådgivningsvirksomhed Atkins blev valgt til at stå for gennemførelsen af et såkaldt teknisk review af IC4- og IC2-togene. Kundehenvendelser Kundeambassadøren behandler henvendelser fra kunder, som tidligere har fået behandlet deres sag i DSB. Det er fortsat DSB s Kundecenter, der er første led i behandlingen af henvendelser fra DSB s kunder. Hvis en kunde ønsker besvarelsen fra DSB s Kundecenter behandlet af kundeambassadøren, kan kunden anmode herom. I slutningen af oktober 2011 blev resultaterne af undersøgelserne offentliggjort. Atkins konkluderede blandt andet, at de basale komponenter og systemer i IC4-togsættene er fundamentalt sunde, men at det kommer til at kræve yderligere tid og penge at få dem op på en driftsstabilitet, der ligger på niveau med DSB's øvrige materiel. Det er en del af kundeambassadørens opgave løbende at følge klagesagsbehandlingen i DSB og rapportere herom til den administrerende direktør. Kundeambassadørens egne undersøgelser Kundeambassadøren kan også selv tage et emne op til undersøgelse på grundlag af henvendelser fra kunder direkte til kundeambassadøren eller på grundlag af den løbende overvågning af DSB s kundeundersøgelser og statistik over kundehenvendelser. Omtale i medier eller spørgsmål i Folketinget kan også være anledning til at tage et emne op. Det er kundeambassadøren, der afgør, hvilke emner der skal undersøges. Formålet er at komme med forslag til forbedringer af service, information eller processer til den administrerende direktør. I december 2011 har kundeambassadøren iværksat en undersøgelse af udstedelsen af Hypercard og Uddannelseskort. Grounding Den 14. november 2011 stoppede DSB kørslen med IC4 efter en signalforbikørsel i Marslev og en hændelse i Høje Taastrup, fordi det ikke kunne udelukkes, at der var tale om en typefejl. Havarikommissionen, DSB's egne specialister samt en række internationale bremseeksperter undersøgte årsagen til de to forbikørsler og gennemførte minutiøse tests og efterfølgende analyser af togenes bremsesystemer. Havarikommissionen offentliggjorde mandag den 29. januar 2012 en foreløbig redegørelse med resultaterne af de mange og grundige undersøgel-

19 19 ser, og efter at have fået tilladelse af Trafikstyrelsen begyndte DSB den 28. februar 2012 at køre driftsimulering uden passagerer. DTU undersøger sikkerheden omkring IC4's bremsevne Efter kritiske indslag i medierne har DSB bedt DTU om at foretage et review af sikkerheden omkring IC4's bremseevne - herunder togcomputeren. DTU skal - som uvildig og uafhængig instans - vurdere sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser på IC4-toget. DSB vil løbende vurdere DTU s undersøgelser og undervejs tage stilling til, hvornår Trafikstyrelsen skal ansøges om tilladelse til at køre med passagerer. IC4-tog overtaget fra AnsaldoBreda DSB har pr. 31. december 2011 overtaget 41 serieproducerede togsæt fra AnsaldoBreda. Hertil kommer 14 såkaldte NT-sæt, som er de første og individuelt producerede togsæt, og som DSB modtog fra AnsaldoBreda i forbindelse med forliget i maj Disse togsæt opgraderer DSB Vedligehold som underleverandør til AnsaldoBreda på en kommerciel kontrakt. Desuden har DSB i starten af 2011 afsluttet modtagelsen af 10 nye togsæt til Kystbanen og Øresundstrafikken, samt 8 nye togsæt til indsættelse på Grenåbanen. På materielfronten har Øresundstog og diesellokomotiver skilt sig særligt positivt ud med en markant højere driftsstabilitet i ME-lokomotiverne har over de senere år gennemgået et større ombygnings- og renoveringsprogram, hvilket klart har styrket en række tekniske systemområder på 20 ud af de i alt 36 ME-lokomotiver. Disse ændringer har sammen med skarp opfølgning og værkstedspersonalets engagement og involvering gjort en yderst positiv forskel og sikret en historisk flot præstation. Øresundstogsættene har ligeledes leveret en flot præstation i Også her er gennemført en større renoveringspakke, der har opgraderet togsættenes teknik og elimineret en række driftsforstyrrende fejl. DSB overtog den 31. december 2011 det første IC2-tog, godkendt til at køre 160 km/t. Øvrig materielsituation På baggrund af udfordringerne omkring materielsituationen traf DSB i 2011 beslutning om at indsætte mere materiel fra køreplanen 2012 (december 2011). Der var tale om indsættelse af ældre MR-tog, der ellers skulle have været solgt. De relativt små MR-tog blev indsat på de strækninger, hvor de teknisk kan benyttes, og hvor der er færrest kunder. Mellem Odense og København kan der kun anvendes moderne materiel godkendt til tunnelkørsel. Dette medførte, at der fra december 2011 har kørt MR-tog mellem Aarhus og Esbjerg, og enkelte togsæt mellem Aarhus og Aalborg, hvor der tidligere har været anvendt IC3-togsæt. DSB arbejder mod igen at kunne indsætte moderne togsæt på strækningerne. DSB har tillige besluttet at forlænge lejen af 67 dobbeltdækkervogne, som anvendes på Sjælland, i yderligere ca. 5 år og tilsvarende at forlænge lejen af 12 Desiro-tog, der anvendes på Fyn.

20 20

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011)

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 1 - Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 2-2011 blev et år med mange alvorlige udfordringer for DSB. De økonomiske udfordringer har ændret den kontekst og selvforståelse, DSB

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om DSB s økonomi Marts 2014 BERETNING OM DSB S ØKONOMI Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. DSB som selskab... 3 B. DSB som selvstændig

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne Notat Orientering til Pressen DSB Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne 20. maj 2009 Nedenfor gennemgås status for opfyldelsen af DSB's ultimatum til AnsaldoBreda og DSB's beslutning om det

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010

DSB køber tysk jernbaneselskab. Pressemøde, den 4. marts 2010 DSB køber tysk jernbaneselskab Pressemøde, den 4. marts 2010 1 DSB s internationale milepæle og strategi Milepæle 39 millioner passagerer i udlandet i 2009 Med Västtrafik og Krösatåg har DSB 55 millioner

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere