INDSTILLING OG BESLUTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSTILLING OG BESLUTNING"

Transkript

1 Borgerrepræsentationen skal godkende forslag til lokalplan og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005 med tilhørende miljøvurdering til offentliggørelse. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at forslag til lokalplan for Nordhavnsvej (bilag 2) vedtages med henblik på offentliggørelse 2. at forslag til VVM-redegørelse om Nordhavnsvej (bilag 4 og 4a) vedtages med henblik på offentliggørelse Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 3. at tillæg til Kommuneplan 2005 om Nordhavnsvej (bilag 3) vedtages med henblik på offentliggørelse Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 4. at forslagene offentliggøres i 2 måneder i overensstemmelse med den foreslåede dialogstrategi (bilag 7) 5. at Overborgmesteren skriver til Transportministeren med forslag om, at beslutning om valg af endelig vejforslag sker i sammenhæng med den af Regeringen bebudede strategiske analyse af anlæg af en østlig ringforbindelse/havnetunnel (jf. bilag 8, forslag til brev) PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen har via aftale med Staten om Metro Cityringen den 15. december 2005, samt principaftale om Nordhavnsvej (BR 752/05), forpligtet sig til at udbygge Nordhavn med nye etagemeter. Anlæg af en Nordhavnsvej, der går fra Helsingørmotorvejen til kysten, er en forudsætning for denne byudvikling. Det indgår i aftalen, at Københavns Kommune bygger Nordhavnsvej delvist i tunnel til en skønnet anlægspris på 1,8 mia. kr.(2007 p/l). De i vedlagte VVM redegørelse beskrevne fremtidssikrede vejforslag A og B kan ikke realiseres for dette beløb. Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2007 (596/07), at en VVMredegørelse for Nordhavnsvej skal indeholde en undersøgelse af en 4 sporet vej med nødspor med tilslutning til Helsingørmotorvejen. Der undersøges to ligestillede vejforslag (A og B): Dels en vej i terræn og i gravet tunnel til kysten (A1) med mulighed for senere videreførelse under Svanemøllebugten (A2), og dels en vej i boret tunnel helt til Ydre Nordhavn (B) uden tilslutningsmulighed ved kysten, jf. bilag 1. Fra tilslutningsanlægget ved Helsingørmotorvejen frem til og med krydsningen af Ringbanen er Vejfor- Forslag til kommuneplantillæg med VVM og lokalplan for Nordhavnsvej Sagsnr.: Dokumentnr.: Side 1 af 5

2 slag A og B ens. Begge veje vil kunne betjene en væsentligt større byudvikling i Nordhavn end aftalt med staten. Baggrunden herfor er kommunens ønske om at sikre muligheden for yderligere udbygning af Nordhavn. Herudover vil anlæg af vejen i den foreslåede større bredde sikre muligheden for, at vejforbindelsen kan indgå i en eventuel senere østlig omfartsvej (havnetunnel) omkring Københavns indre bydele. Med denne indstilling lægges der ikke her og nu op til beslutning om valg af et konkret vejforslag. LØSNING Byudvikling i Nordhavn Københavns Kommune planlægger i samarbejde med By & Havn at udvikle en helt ny bydel i Nordhavn med 3-4 mio. nye etagemeter. Første fase, som fokuserer på den indre del omkring Århusgade og Nordhavn Station, kan rumme ca nye etagemeter. Nordhavnsvej vil ud over at vejbetjene den nye bydel i Nordhavn kunne aflaste Østerbro for en del gennemfartstrafik og samtidig være 1. etape på en østlig omfartsvej. Vejforslag i kommuneplan og lokalplan Forslaget til kommuneplantillæg med VVM og lokalplan har til formål at muliggøre anlæg af Nordhavnsvej med en 4 sporet vej med brede nødspor i to varianter. Vejforslag A og B er ikke finansieret. På denne baggrund muliggør dette plangrundlag også anlæg af den oprindeligt aftalte vejforbindelse til 1,8 mia. kr. Med fastlæggelse af dette plangrundlag er der ikke taget stilling til den konkrete udformning af vejen. Lokalplanen skal bl.a. sikre, at de to vejforslag tilpasses bedst muligt til omgivelserne, og at eksisterende boligområder og friarealer beskyttes mod støj. Kommuneplantillægget skal bl.a. sikre, at de to vejforslag er tilpasset til kommunens overordnede vejstruktur, og at rammerne for lokalplanlægningen muliggør vejen. Herudover skal der være en retningslinie, der giver lov til anlæg af vejen i overensstemmelse med VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af miljø påvirkninger under anlægsarbejderne, og når Nordhavnsvej er taget i brug, samt en vurdering af eventuelle konsekvenser af ikke at etablere vejen ligesom der er redegjort for undersøgte alternativer. VVM-redegørelsen opfylder også lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vejforslagene VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af de forskellige vejforslags trafikbelastning i forbindelse med en række forskellige scenarier for udbygningen af Nordhavn. Frem til det tidspunkt, hvor Indre Nordhavn er udbygget med nye etagemeter og Marmormolen med ca nye etagemeter, er det vurderingen, at første etape af Vejforslag A (til kysten) kan vejbetjene Nordhavn og samtidig aflaste det eksisterende vejnet på Østerbro. Vejforslag B, en boret tunnel fra Helsingørmotorvejen til Ydre Nordhavn uden tilslutning ved kysten, ville med denne udbygningsgrad have meget begrænsede trafikale fordele, og relativt få biler ville benytte vejen. Side 2 af 5

3 På betydeligt længere sigt, med en stor byudvikling i Ydre Nordhavn, vil en tunnel til Ydre Nordhavn ikke kunne undværes. Vejforslag A vil i denne situation kunne videreføres helt til Ydre Nordhavn via en sænketunnel under Svanemøllebugten. Både Vejforslag A og B kan betjene Nordhavn i denne situation, og begge forslag vil kunne udgøre første etape af en eventuel havnetunnelforbindelse til Amager (en østlig omfartsvej). Vejforslag A vil få en betydeligt større benyttelse og vil medføre en større aflastning af det eksisterende vejnet på Østerbro end Vejforslag B. Vejforslag Byudvikling Nordhavnsvej Aflastning Anlægspris Nordhavnen Biler pr. døgn andre ruter 2007 p/l Oprindeligt aftalt vej m ,8 mia. kr. A1 til kysten m ,3 mia. kr. A1+A2 til Ydre Nordhavn m ,8 mia. kr. B til Ydre Nordhavn m ,9 mia. kr. Aflastningen omfatter her parallelle ruter som Jagtvej og Tuborgvej i forhold til en situation uden Nordhavnsvej, men med nye etagemeter i Indre Nordhavn. I beregningerne indgår også en udbygning på Marmormolen med nye etagemeter Vurdering af miljøet når vejen er taget i brug Miljøvurderingen viser, at når vejen er i drift, vil vejens miljøkonsekvenser overvejende være positiv, idet især vejforslag A men også (i mindre grad) vejforslag B aflaster beboede veje på Østerbro og i Gentofte. Det er samtidig vurderingen, at det samlede vejanlæg med støjskærme og andre afværgeforanstaltninger ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkninger i vejens umiddelbare omgivelser. Almindelige grænseværdier for trafikstøj og luftkvalitet forventes overholdt. Vurdering af miljøet når vejen bliver anlagt Miljøvurderingen viser endvidere, at der i anlægsfasen er forskel på miljøpåvirkningerne i de 2 vejforslag. Vejforslag B vil især give miljøpåvirkninger ved tilslutningen til Helsingørmotorvejen og i Ydre Nordhavn. Begge steder er der forholdsvis langt til naboer. Vejforslag A vil udover de samme miljøpåvirkninger som B ved tilslutningen til Helsingørmortorvejen tillige medføre relativt store gener i anlægsfasen ved passage af Svanemøllen Kaserne, S- banen og Kystbanen og ved Strandvænget. Minimering af disse gener vil indgå i den videre planlægning af vejen. Den samlede anlægsperiode for vejforslag A1 er estimeret til 5 år. Væsentlige miljøpåvirkninger fremkommer kun i en del af denne periode. Under udarbejdelsen af VVM redegørelsen og tekniske rapporter har der løbende været kontakt med staten, herunder Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Banedanmark, DSB mv. Disse myndigheders bemærkninger og notater er indarbejdet i VVM redegørelsen (bilag 4) Side 3 af 5

4 ØKONOMI Der er til Nordhavnsvejen afsat en samlet ramme på 1,7 mia. kr. (2007 p/l). Heraf bidrager staten via By & Havn med 0,7 mia. kr., mens 1 mia. kr. finansieres af provenuet vedrørende salget af KE s el-aktiviteter. Udover de 1,7 mia. kr. er der i medfør af budgettet for 2007 afsat 0,1 mia. kr. (2007 p/l) i budgetoverslagsåret 2011 til fremtidssikring af vejforbindelsen. Alt i alt 1,8 mia. kr. (2007 p/l). Teknik- og Miljøforvaltningen har som bygherre for Nordhavnsvej på baggrund af den nuværende viden og erfaringer estimeret nedenstående anlægsoverslag for vejforslagene A1, A2, og B samt angivet, hvilken vej der kan anlægges for de afsatte 1,8 mia. kr. Priserne er inklusiv udgifter til jorddeponi. For 1,8 mia. kr. kan anlægges en vej, der kan betjene en byudvikling i Nordhavn på de i principaftalen nævnte nye etagemeter, men uden nødspor, fremtidssikring for videreførelse i 2. etape samt med et signalreguleret kryds ved Helsingørmotorvejen. Staten har som vejmyndighed for Helsingørmotorvejen og tilslutningen hertil tilkendegivet, at man ikke vil kunne godkende et signalreguleret kryds på en motorvejsstrækning. En fly-over udgør en merudgift på ca. 0,1 mia. kr. (2007 p/l). Første etape af Vejforslag A kan anlægges i en fremtidssikret udgave for 2,3 mia. kr. (2007 p/l) til kysten, og for 4,8 mia. kr. (2007 p/l) helt til Ydre Nordhavn. Vejforslag B anslås at kunne anlægges for 4,9 mia. kr. (2007 p/l). Den afsatte anlægsramme og anlægsprisen er opgjort efter to forskellige fremskrivningssatser, hvilket indebærer en risiko for, at anlægsprisen udvikler sig forskelligt for anlægsrammen. Det anbefales derfor, at der inden for budgettet til vejen afsættes en sikkerhedspulje til dette. VIDERE PROCES Planerne offentliggøres i 2 mdr. i februar/april På baggrund af de indkomne bemærkninger i høringsperioden udarbejdes en hvidbog, hvori bemærkningerne vil blive præsenteret og vurderet. Hvidbogen forventes forelagt de politiske udvalg og Borgerrepræsentationen inden sommerferien Indstilling om den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, hvori der er truffet valg om et af vejforslagene, kan enten forelægges til vedtagelse sammen med hvidbogen, eller op til tre år efter offentliggørelse af planforslagene. Beslutning om endeligt valg af vejforslag vil ske efter selvstændig indstilling herefter. BILAG 1. Kort med de 2 vejforslag 2. Forslag til lokalplan 3. Forslag til kommuneplantillæg 4. Forslag til VVM-redegørelse Side 4 af 5

5 4a Notat: Tilslutning ved Helsingørmotorvejen, forslag V (indhold af bilag vil blive indarbejdet i VVM-redegørelsen og teknik rapport inden fremlæggelsen for Økonomiudvalget) 5. VVM delrapport: Byrum og æstetik 6. Forslag til dialogstrategi 7. Tilgængelighedsvurdering 8. Brev til Transportministeren Claus Juhl Hjalte Aaberg Side 5 af 5

Indstilling i pkt. 5 på dagsorden TMU forslag 1-5 er vedtaget.

Indstilling i pkt. 5 på dagsorden TMU forslag 1-5 er vedtaget. Københavnertunnelen ApS Nytårsbrev 5. januar 2009 Nytårsbrev 2009 Københavnertunnelen 05012009.doc Regeringen har med Bæredygtig transport bedre infrastruktur, December 2008, bebudet iværksættelse af strategisk

Læs mere

FÅ MERE VIDEN OM NORDHAVNSVEJ. INFORMATIONSAFTEN Vi inviterer til to informationsaftener om Nordhavnsvej:

FÅ MERE VIDEN OM NORDHAVNSVEJ. INFORMATIONSAFTEN Vi inviterer til to informationsaftener om Nordhavnsvej: FÅ MERE VIDEN OM NORDHAVNSVEJ INFORMATIONSAFTEN Vi inviterer til to informationsaftener om Nordhavnsvej: TID Torsdag den 26. februar kl. 19.00 - ca. 21.30 STED Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Læs mere

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej Nordhavnsvej Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud v/ Søren Aarslew-jensen Præsentation Baggrund for projektet Projektet

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE FOR NORDHAVNSVEJ

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE FOR NORDHAVNSVEJ Østerbrogade FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE FOR NORDHAVNSVEJ BILAG 3 Svanemøllens Kasserne B Helsingørmotorvejen A Borgerrepresentationen har den xx-xx-2009 besluttet at sende forslag

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttede Borgerrepræsentationen,

Efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttede Borgerrepræsentationen, KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om VVM for havnstunnel Efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008 Nordhavnsvej Dagsorden Baggrund og fakta om projektet Udfordringer Tidsplan 2 Grundscenarium 2025 600.000 m2 i Nordhavn 30.-35.000 biler på Nordhavnsvej 3 Scenarium efter 2025 Nordhavnsvej forlænget til

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center har igangsat en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center. Den

Læs mere

Det vil i den forbindelse være relevant at vurdere de trafikale aspekter af en eventuel etapeopdeling af en østlig ringsvejsforbindelse.

Det vil i den forbindelse være relevant at vurdere de trafikale aspekter af en eventuel etapeopdeling af en østlig ringsvejsforbindelse. DEPARTEMENTET Dato 26. februar 2010 Dok.id J. nr. 2010-564 Undersøgelse af mulige linieføringer for en østlig ringvejsforbindelse/havnetunnel i København Center for Veje og Broer 1. Baggrund Af aftalen

Læs mere

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Vækst i vejtrafikken i hovedstadsområdet 1990-2008 Stigende pendling

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Søkvæsthuset Borgerrepræsentationen har den 12. oktober 2017 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring. Den offentlige

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

I nærværende notat redegøres for regler og praksis omkring VVM og miljøvurdering.

I nærværende notat redegøres for regler og praksis omkring VVM og miljøvurdering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 7. Vedr. VVM-proces for Enghave Brygge Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 18. juni 2012 forelagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Udvidelse af screeningsfasen

Udvidelse af screeningsfasen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 13-04-2012 Sagsnr. 2012-42159 Dokumentnr. 2012-292164 Udvidelse af screeningsfasen Sagsbehandler

Læs mere

# # # " $ " % # % " % % % " " $ $ $ % # & # & # $ " % "! # $ " " # % " $ $ $# % $ % $! ()

# # #  $  % # %  % % %   $ $ $ % # & # & # $  % ! # $   # %  $ $ $# % $ % $! () !" # # # " $ " % # % " " " $ $ $ % # & # & " " " # $ " % "! # $ " " # % " '# $ " % % % " $" $ $ $# % $ % $! () $$# $ $' $ $% # $ $ # # $ $! $ * $$ * $%! # "! " $ Transportministeriet og Københavns Kommune

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Luftfoto FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Birketinget 6 m.fl. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx.xxxx Offentliggjort xx.xx.xxxx KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin Baggrund Mogens De Linde ejer flere ejendomme i Sadolinområdet ved Holmbladsgade

Læs mere

27. oktober Sagsnr Dokumentnr Luftforurening ved ibrugtagning af Nordhavnsvej

27. oktober Sagsnr Dokumentnr Luftforurening ved ibrugtagning af Nordhavnsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 27. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0356613 Luftforurening ved ibrugtagning af Nordhavnsvej Dokumentnr. 2017-0356613-2 Svarene på spørgsmålene

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

20. februar Sagsnr Bilag 2 Procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn. Dokumentnr.

20. februar Sagsnr Bilag 2 Procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 20. februar 2018 Bilag 2 Procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn Dette notat beskriver nødvendige forudsætninger

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om detailhandel Baggrund Folketinget

Læs mere

TILLÆG NR. 13 TIL KOMMUNEPLAN Søkvæsthuset

TILLÆG NR. 13 TIL KOMMUNEPLAN Søkvæsthuset TILLÆG NR. 13 TIL KOMMUNEPLAN 2015 Søkvæsthuset Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. marts 2018 Offentliggjort den 8. marts 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget 9. januar 2017 Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden Baggrund ISS-grunden er beliggende i Nordvestkvarteret

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

OLIEFABRIKSVEJ 2. Forslag til kommuneplantillæg for

OLIEFABRIKSVEJ 2. Forslag til kommuneplantillæg for Forslag til kommuneplantillæg for OLIEFABRIKSVEJ 2 Borgerrepræsentationen har den 25. august 2016 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring. Den offentlige høringsperiode

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg - Detailhandel.pdf From: Mads Laursen Sent: 8. november 2017 10:15 To: Mads Laursen; Fællespostkasse Brønshøj-Husum Lokaludvalg; Fællespostkasse Nørrebro Lokaludvalg; Fællespostkasse Indreby Lokaludvalg;

Læs mere

Offentligt borgermøde

Offentligt borgermøde Offentligt borgermøde Udbyneder Forsamlingshus Mandag den 24. april 2017 46 nye vindmøller ved Overgaard Randers Kommune Aftenens program, kl. 19.00 21.00 Velkommen, v. RK chef for Plan, Byg og Veje, Rune

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018.

KOMMUNEPLANTILLÆG 12. Kommuneplan FORSLAG. Ved El-vej - et boligområde. Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018. KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Ved El-vej - et boligområde Kommuneplan 2017-2029 FORSLAG Offentlig høring 10. april - 8. maj 2018 Kolding Kommune Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej

Forundersøgelse af sydlig Ring 5. Fra Køge til Frederikssundsvej Forundersøgelse af sydlig Ring 5 Fra Køge til Frederikssundsvej Baggrund og proces Politisk opdrag Kommissorium og teknikerudvalg Hvad er en forundersøgelse Første led i planlægning af en vejforbindelse

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

OLIEFABRIKSVEJ 2 TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017.

OLIEFABRIKSVEJ 2 TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017. Foto: JJW Luftfoto TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2015 OLIEFABRIKSVEJ 2 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017. Den offentlige høringsperiode var fra den 31. august 2016 til den 30. oktober

Læs mere

Københavnertunnelen ApS

Københavnertunnelen ApS København den 6. november 2012 Foretræde for Økonomiudvalget vedr. sag på dagsordenen pkt. 7. Havnetunnel / østlig omfartsvej (2012-156007). Som det fremgår af indstilling og beslutning: 7 Havnetunnel

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. November 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. November 2008 NORDHAVNSVEJ VVM - redegørelse og Miljøvurdering November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Nordhavnsvej en ny forbindelse i København 1 2. Ikke teknisk resumé 5 2.1 Projektbeskrivelse 6 2.2 Trafikale forhold

Læs mere

Særtransportruter til vindmølletransporter

Særtransportruter til vindmølletransporter Særtransportruter til vindmølletransporter Indledning Danmark er i dag storproducent og eksportør af vindmøller. Mange af møllerne, der skal opsættes på havet eller eksporteres til andre lande, udskibes

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Til ØU 4. december Sagsnr

Til ØU 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU 4. december 2017 Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet

Læs mere

By og Havn ønsker til rammeændringer i Kommuneplan november 2018

By og Havn ønsker til rammeændringer i Kommuneplan november 2018 By og Havn ønsker til rammeændringer i Kommuneplan 2019 20. november 2018 Område KP2015 KP2019 - Ønsker til rammeændring Baggrund for og kommentarer til rammeændring Nordhavn: Levantkaj Vest C2* Stjernebemærkning:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Hvidbog 2. Høring af forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan 2005 med VVM-redegørelse og miljøvurdering for Nordhavnsvej.

Hvidbog 2. Høring af forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan 2005 med VVM-redegørelse og miljøvurdering for Nordhavnsvej. 12-05-2009 Sagsnr. 2009-54397 Hvidbog 2 Dokumentnr. 2009-266994 Sagsbehandler Lone Reiff Høring af forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan 2005 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Velkommen til Borgermøde

Velkommen til Borgermøde Velkommen til Borgermøde 13-03-2018 1 Dagsorden Kl. 19.00 Velkommen v/ Formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap Kl. 19.05 Præsentation af vejprojekt v/ Kommunens vejafdeling, Helle Lagersted

Læs mere

Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn

Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 21. marts 2018 Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn Dette notat beskriver en revideret

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag til Tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 25. marts 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 13 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 for Lemvig Varmeværk, Lemvig.

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. December 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM - redegørelse og Miljøvurdering. December 2008 NORDHAVNSVEJ VVM - redegørelse og Miljøvurdering December 2008 Indholdsfortegnelse 1. Nordhavnsvej en ny forbindelse i København 1 2. Ikke teknisk resumé 5 2.1 Projektbeskrivelse 6 2.2 Trafikale forhold

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Center for Regional Udvikling Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Møde i miljø- og trafikudvalget 1. november 2016 En stærk international infrastruktur

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 2013-22 OG RAMMELOKALPLAN 2016-1, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE KP-TILLÆG 2013-22

Læs mere

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning.

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 16. marts 2010 til den 12. maj 2010. Med kommuneplantillægget

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 2016-002821 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-108 endeligt

Læs mere

Nordhavn skal udvides

Nordhavn skal udvides Nordhavn skal udvides Anden offentlige høring om udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal 20. maj 20. august 2009 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering KØBENHAVNS

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR NY ELLEBJERG METROSTATION Borgerrepræsentationen har den 18. maj 2017 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 i offentlig høring. Høringen varer fra

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET BILAG 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET Borgerrepræsentationen har den xx.xx.2009 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026- A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN-2017-06124

Læs mere

Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase

Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase Idéfase - Omfartsvej øst om Hedensted 2. dialogfase Baggrund for dialogfase Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for etablering af en omfartsvej øst om Hedensted. Hedensted Kommune har tidligere inviteret

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 For erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv Forslaget er fremlagt fra den 20. december 2018 til den 14. februar 2019

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere