OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1

2 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske sprogvurdering... 3 Lovteksten for den obligatoriske sprogvurdering... 3 Sprogvurderingen i børnehaveklassen i Ballerup Kommune... 4 Trinoversigt... 4 Trin Trin Trin Sprogvurderingen i børnehaveklassen i Ballerup Kommune... 5 Hvem skal informeres om resultaterne af sprogvurderingen?... 5 Hvem skal foretage sprogvurderingen?... 5 Hvornår skal sprogvurderingen foretages?... 5 Kommunal sprogvurderingsindsamling... 5 Opfølgning på og revurdering af sprogvurderingen... 5 Observationsskema for DSA - elever... 6 Baggrund... 6 Hvordan?... 6 Klasselæsekonferencen... 6 Definition... 6 Klasselæsekonferencen er et pædagogisk værktøj til den interne evaluering... 6 Klasselæsekonference i børnehaveklassen, oktober måned. forslag til procedure (ca. 90 min)... 7 Klasselæsekonference i børnehaveklassen, maj måned. forslag til procedure (ca. 90 min)... 8 Procedure for den obligatoriske sprogvurdering, efterår... 9 TRIN TRIN 1 a Teammøde TRIN Klasselæsekonferencen TRIN Procedure for den obligatoriske sprogvurdering, forår TRIN TRIN 2, revurdering TRIN 2 a, revurdering Teammøde Klasselæsekonference OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

3 procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen Indledning Fra den 1. august 2009 er der indført en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen fra skoleårets start kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer, forudsætninger og potentialer. Der tages udgangspunkt i Ballerup Kommunes barnesyn og helhedssynet på barnet, således at der i arbejdet med barnets sproglige udvikling hele tiden er opmærksomhed på barnets, trivsel, udvikling og læring og deltagelse i det inkluderende fællesskab. I Ballerup Kommune har PPR/talehørelærerne samt specialundervisningslærerne gennemført sprogvurderinger af alle børn i starten af børnehaveklassen siden 1980erne. Med indførelse af obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen er den gældende praksis vedrørende sprogvurdering i Ballerup Kommune blevet revurderet med henblik på: så hurtigt og kvalificeret som muligt fra starten af børnehaveklassen at identificere de elever, der er sprogligt usikre at tilgodese elevernes behov for særlig opmærksomhed og støtte at sikre, at de elever, der allerede ved skolestart har knækket læsekoden, eller som er lige på nippet til det, får passende udfordringer at kvalificere eleverne i deres tale- og skriftsproglige udvikling at kvalificere samarbejdet og kvalitetsudviklingen af undervisningen og undervisningsdifferenteringen generelt Lovgrundlaget for den obligatoriske sprogvurdering Den obligatoriske sprogvurdering er iværksat via en lovændring nr. 369 af 26. maj 2008, og lovændringen kan ses i en sammenhæng med, at der generelt er sket et øget fokus på sprog og sprogudvikling i børnehaveklassen og folkeskolen, som det f.eks. afspejles i Fælles Mål 2009 for børnehaveklassen. Lovteksten for den obligatoriske sprogvurdering I starten af børnehaveklassen foretages som led i undervisningen en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering. Stk.2. Resultater af sprogvurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen. Endvidere skal det nævnes, at rammerne for den obligatoriske sprogvurdering i Ballerup Kommune er blevet udarbejdet af en tværfaglig gruppe bestående af fagpersoner fra PPR: Læsekonsulent, Teamleder, Talehørelærer. Skole & Unge: Tosprogskonsulent, Skolekonsulent, Indskolingskonsulent og Læsekonsulent. OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 3

4 Sprogvurderingen i børnehaveklassen i Ballerup Kommune Trinoversigt Trin 1: Trin 1 a: Trin 2: Trin 3: Obligatorisk for alle elever Obligatorisk for alle DSA -elever (dvs. kun de elever der er indstillet til supplerende undervisning i Dansk Som Andetsprog) Enkeltelever udvælges efter faste kriterier samt en samlet vurdering på baggrund af beslutning på teammøde Enkeltelever udvælges på baggrund af beslutning på klasselæsekonferencen Teammøde afholdes efter trin 1 er gennemført. Klasselæsekonference afholdes efter trin 1 og 2 er gennemført. Tidspunkt: Uge 41 eller 43 samt uge 23 eller 24 Trin 1 På trin 1 sprogvurderes alle elever med gruppeprøven KTI samt følgende prøver fra Læseevaluering på begyndertrinnet : Det er gruppeprøverne Vokaler og Find billedet samt den Bogstavbenævnelse (store bogstaver). Endvidere sprogvurderes alle DSA-elever (Dansk Som Andetsprog) med observationsskemaet: Sprogvurdering af elever med to eller flere sprog. Trin 2 Eleverne til trin 2 udvælges på baggrund af en samlet vurdering af det individuelle observationsskema: Sprogvurdering af elever med to eller flere sprog (DSA - elever) bilag 1, samt en samletvurdering ud fra følgende kriterier fra materialet Læseevaluering på begyndertrinnet og gruppeprøven KTI (Kontrolleret Tegne- Iagttagelse): Store bogstaver: 7 Vokaler: 6 Find billedet: 14 KTI: <20 points samt observationer under prøven Trin 3 På baggrund af gruppeprøverne trin 1 samt Ballerupnormer for de r trin 2, de samlede vurderinger, observationer og drøftelser på teammødet og klasselæsekonferencen udvælges elever til trin 3.(Pædagogisk Psykologisk Vurdering ved logopæd). 4 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

5 Sprogvurderingen i børnehaveklassen i Ballerup Kommune Hvem skal informeres om resultaterne af sprogvurderingen? Ifølge bekendtgørelsen om børnehaveklassens undervisning skal resultaterne af sprogvurderingen indgå i elevplanen for børnehaveklassen. Disse resultater og observationer skal yderligere uddybes ved en skolehjem-samtale, hvor f.eks. læsevejleder/ ressourcecenterlærer, DSA lærer og/eller logopæd kan deltage efter behov. Resultaterne og observationerne drøftes på teammøde og på klasselæsekonferencen (side 6) med den pædagogiske leder af indskolingen og de øvrige voksne, som har deres virke i børnehaveklasseteamet med henblik på målrettet indsats for den enkelte elev. Forældreinformationsbrev vedrørende sprogvurderingen ligger på Hvem skal foretage sprogvurderingen? Kommunal sprogvurderingsindsamling Koordinerende ressourcecenterlærer eller læsevejleder indberetter elektronisk resultaterne fra gruppeprøverne: Vokaler, Find billedet samt den Bogstavbenævnelse (store bogstaver) til konsulent for sprog og læsning med henblik på, at der udarbejdes klasse-, skole-, kommunenorm på alle elever samt en skole- og kommunenorm for de tosprogede elever. Opfølgning på og revurdering af sprogvurderingen Som opfølgning på sprogvurderingen fra børnehaveklassens start vil der løbende blive foretaget evalueringer og justeringer af indsatsen. Endeligt vil der i begyndelse af maj blive foretaget en revurdering af de elever, der har været udvalgt til trin 2 og 3 for at skabe de bedste forudsætninger for at planlægge og tilrettelægge undervisningen i 1. klasse. Det er skolens læsevejleder/ ressourcecenterlærer, DSA lærer og logopæd, der gennemfører sprogvurderingen i samarbejde med børnehaveklasselederen. Psykologen ved skolen inddrages i sprogvurderingen. Hvornår skal sprogvurderingen foretages? Selve sprogvurderingerne skal tidsmæssigt foretages allerede fra starten af børnehaveklassen og indtil medio september. Årsagen til dette er dels, at det er et krav, at sprogvurderingen foretages i starten af skoleåret, dels kan de involverede fagpersoner derved hurtigst muligt tilrettelægge undervisningen under hensyntagen til resultatet af sprogvurderingen. OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 5

6 Observationsskema for DSA - elever Klasselæsekonferencen Baggrund Observationsskemaet for tosprogede elever, der er indstillet til dansk som andetsprog (DSA) i børnehaveklassen, har som formål at indsamle relevant viden om elevens sproglige kompetencer og forudsætninger med fokus på elevens kommunikative og forståelsesmæssige færdigheder. Hensigten med observationsskemaet er endvidere at iagttage elevens sproglige handlen og deltagelse over tid, da dette kan give et mere nuanceret og kvalificeret indblik af elevens faktiske kunnen. Ved at se på eleven i forskellige sammenhænge er der større mulighed for at undersøge, hvornår eleven fungerer godt og mindre godt i undervisningen og på den måde få vigtig viden om, hvordan undervisningen fremover kan indrettes bedst muligt efter elevens behov. Hvordan? Skemaet er inddelt i forskellige fokusområder, og hensigten er, at DSAlæreren via deltagelse i undervisningen kan skrive forskellige kommentarer og iagttagelser ned løbende enten i undervisningstiden eller efter undervisningen. Børnehaveklasselederen kan også notere iagttagelser ned. Den røde tråd for iagttagelsen er især at lægge mærke til, hvornår eleven har et godt udbytte af undervisningen, og hvilke aktiviteter der f.eks. gør eleven mere aktiv og deltagende. Dvs. vi er særligt interesseret i det, der virker, og hvordan man kan gøre mere af det i undervisningen. På baggrund af iagttagelserne er det vigtig at fasteholde nogle fokuspunkter og indsatser, man fremover kan arbejde efter, sådan som det er den overordnede hensigt med at indføre en sprogvurdering. Definition Klasselæsekonferencen er et pædagogisk værktøj til den interne evaluering. Klasselæsekonferencen er en model for et ligeværdigt samarbejde, hvor samspillet mellem almen-, DSA- og ressourcecenter undervisningen udvikles og synliggøres. Formålet med klasselæsekonferencen er at sætte fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel med særlig vægt på elevernes sprog-, læsestave-, skriveudvikling og sprog-, læse-, stave- og skrivefærdigheder samt sætte fokus på elevernes forudsætninger for at læse og stave. Klasselæsekonferencen er et kvalificeret samarbejde om og kvalitetsudvikling af sprog-, læse-, stave- og skriveundervisning. Det drejer sig om elevernes sprog-, læse-, stave-, og skrivefærdigheder udvikles i et samspil med omgivelserne og undervisningen. Det handler om at sætte fokus på undervisningen, der er planlagt ud fra elevernes forudsætninger, kompetencer, potentialer og behov rettet mod et mål for læsning. Det indebærer en evaluering og vurdering af den almene undervisning, DSA-undervisningens og ressourcecenter undervisningens samarbejde og medvirken til den fælles indsats for den enkelte elev/ grupper af elever og/eller hele klassen vedrørende sprog-, læse-, stave-, skrive-undervisningen. På klasselæsekonferencen diskuteres de arbejdsopgaver, der indgår mellem almen-, DSA- og ressourcecenterundervisningen i relation til elevernes sprog-, læse-, stave-, skriveundervisning. 6 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

7 Klasselæsekonference i børnehaveklassen, oktober måned. forslag til procedure (ca. 90 min) Formål Hensigt Deltagere Forberedelse Afholdelse Efterbearbejdelse At sætte fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel med særlig vægt på elevernes sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling og sprog-, læse-, stave-, og skrivefærdigheder samt sætte fokus på elevernes forudsætninger for at læse og stave. At belyse elevernes undervisningsmæssige behov i relation til sprog-, læse-, stave- og skriveudvikling. At belyse undervisningens tilrettelæggelse. At evaluere den samlede indsats i almenundervisningen, undervisning i Dansk Som Andetsprog (DSA) og ressourcecenter undervisningen. At planlægge og prioritere den samlede ressourceindsats i forhold til dette. At stille forslag til den videre undervisnings tilrettelæggelse. indskolingen, børnehaveklasseleder, ressourcecenterlærer, DSA - lærer, læsevejleder/ koordinerende ressourcecenterlærer, BFO - pædagog, logopæd, psykolog. indskolingen er ansvarlig for at mødet afholdes. Datoer placeres i årsplanen. Børnehaveklasseleder informerer forældrene om afholdelse af sprogvurderingen. Børnehaveklasseleder er ansvarlig for aftaler med læsevejleder, DSA - lærer, logopæd, psykolog vedrørende den praktiske gennemførelse af sprogvurderingen samt øvrige observationer og evalueringer. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer og logopæd, er ansvarlige for evaluering af de enkelte elevers alsidige og sproglige udvikling samt forudsætninger for at læse og stave. Klassens sprogvurderingsresultat samt øvrige observationer og evalueringer indføres på et skema samt uddeles som fortroligt materiale til alle deltagere i Klasselæsekonferencen. indskolingen er ansvarlig for ledelse af mødet samt udarbejdelse af referat. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer og logopæd forbereder oplæg med udgangspunkt i sprogvurderingen samt øvrige observationer og evalueringer. indskoleingen og psykolog deltager i Klasselæsekonferencen for at få indsigt i elevernes alsidige udvikling, elevernes sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling samt forudsætninger for at læse og stave. På baggrund af observationer, evalueringer, vurderinger og de fælles drøftelser træffes beslutning om forslag til indsats overfor den enkelte elev, grupper af elever og/eller hele klassen. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer eller logopæd afholder skole-hjem- og elevsamtaler vedrørende den enkelte elevs sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling og medinddrager alle parter i elevens videre sproglige og alsidige udvikling. Ressourcenteret informeres om Klasselæsekonferencens resultater med henblik på gennemførelse af de fremsatte forslag vedrørende indsats. OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 7

8 Klasselæsekonference i børnehaveklassen, maj måned. forslag til procedure (ca. 90 min) Formål Hensigt Deltagere Forberedelse Afholdelse Efterbearbejdelse At sætte fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel med særlig vægt på elevernes sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling og sprog-, læse-, stave- og skrivefærdigheder samt sætte fokus på elevernes forudsætninger for at læse og stave. At belyse elevernes undervisningsmæssige behov i relation til sprog-, læse-, stave- og skriveudvikling. At belyse undervisningens tilrettelæggelse. At evaluere den samlede indsats i almenundervisningen, undervisning i Dansk Som Andetsprog (DSA) og ressourcecenterundervisningen. At planlægge og prioritere den samlede ressourceindsats i forhold til dette. At stille forslag til undervisningens tilrettelæggelse i 1. klasse. indskolingen, børnehaveklasseleder, kommende 1. klasse dansklærer, ressourcecenterlærer, DSA - lærer, læsevejleder/ koordinerende ressourcecenterlærer, BFO - pædagog, logopæd, psykolog. indskolingen er ansvarlig for at mødet afholdes. Datoer placeres i årsplanen. Børnehaveklasseleder er ansvarlig for aftaler med, læsevejleder, DSA - lærer, logopæd vedrørende den praktiske gennemførelse af re - sprogvurdering samt øvrige observationer og evalueringer. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer og logopæd, er ansvarlige for evaluering af de enkelte elevers alsidige og sproglige udvikling samt forudsætninger for at læse og stave. Klassens revurderingsresultat samt øvrige observationer og evalueringer indføres på et skema samt uddeles som fortroligt materiale til alle deltagere i Klasselæsekonferencen. indskolingen er ansvarlig for ledelse af mødet samt udarbejdelse af referat. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer og logopæd forbereder oplæg med udgangspunkt i revurderingen samt øvrige observationer og evalueringer. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer og logopæd udarbejder skriftligt oplæg om undervisningens indhold i børnehaveklassen og om samarbejdet med elever, forældre og pædagoger. indskolingen, psykolog og kommende 1.klasselærere deltager i Klasselæsekonferencen for at få indsigt i elevernes alsidige udvikling, elevernes sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling og sprog-, læse-, stave- og skrivefærdigheder. Børnehaveklasseleder, læsevejleder, DSA lærer eller logopæd afholder skole-hjem og elevsamtaler vedrørende den enkelte elevs sprog-, læse-, stave-, skriveudvikling og medinddrager alle parter i elevens videre sproglige og alsidige udvikling. Ressourcenteret informeres om Klasselæsekonferencens resultater med henblik på gennemførelse af de fremsatte forslag vedrørende indsats i 1. klasse. På baggrund af de fælles drøftelser træffes beslutning om forslag til indsats i 1.klasse overfor den enkelte elev og/eller hele klassen. 8 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

9 Procedure for den obligatoriske sprogvurdering, efterår TRIN 1 August August/september August/september September At afdække om eleverne kan finde ord, der begynder med samme vokallyd At afdække elevernes impressive ordkendskab At afdække elevernes kendskab til de store bogstavers navne At afdække hvordan eleven modtager, bearbejder og udfører en sproglig, kollektiv besked (i klassesammenhæng) Indsamling af kommunale data Gruppeprøve: Vokaler, Alinea Gruppeprøve: Find billedet, Alinea Bogstavbenævnelse (29 bogstaver, Alinea) Gruppeprøve: KTI (Kontrolleret Tegne-Iagttagelse) Børnehaveklasseleder/- pædagog afholder, retter og indtaster gruppeprøverne i det samlede resultatark. Koordinerende læsevejleder bistår med vejledning og er tovholder på opgaven. Børnehaveklasseleder/- pædagog afholder, retter og indtaster gruppeprøverne i det samlede resultatark. Koordinerende læsevejleder bistår med vejledning og er tovholder på opgaven Logopæd afholder gruppeprøven i samarbejde med børnehaveklasseleder og psykolog. Logopæd retter gruppeprøverne i samarbejde med børnehaveklasselede C-SI, Skolen 30 minutter pr. klasse C-SI, Skolen 90 minutter pr. klasse, Skolen 45 minutter pr. klasse Det udfyldte resultatark Indsendes til lbd@balk.dk Læsevejlederen 10 minutter OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 9

10 TRIN 1 a August/september At vurdere DSA -elevens sproglige kompetencer Individuelt observationsskema: Sprogvurdering af elever med to eller flere sprog DSA - lærer gennemfører den individuelle observation i samarbejde med børnehaveklasseleder C-SI, Skolen minutter pr. elev Teammøde August/september At vurdere hvilke elever, der skal udvælges til trin 2 Teammøde Børnehaveklasseleder indkalder og afholder teammødet i samarbejde med, læsevejleder, DSA - lærer, logopæd. På baggrund af faste kriterier, observationer og samlede vurderinger træffes beslutning om, hvilke elever der skal udvælges til trin 2. Beslutningen indskrives i det samlede resultatark Ansvarlig: Deltagere: Børnehaveklasseleder Ressourcecenterlærer Lærer Læsevejleder DSA-lærer Logopæd Skolen, 10 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

11 TRIN 2 August/september September/oktober September/oktober September/oktober September/oktober September/oktober September/oktober September/oktober At få et mere detaljeret billede af elevens fonologiske opmærksomhed billede af elevens ordmobilisering og ordkendskab billede af elevens umiddelbare auditive hukommelse billede af elevens evne til at: Overskue helhed og del i billedsekvens, sprogbrug (spontantale, sætningsdannelse, udtale) Supplerende prøver hvis talelærer skønner det nødvendigt billede af elevens produktive ordbrug inden for et snævert område billede af elevens umiddelbare udtale billede af elevens umiddelbare auditive hukommelse Fonologisk analyse (Stavelser og forlyd) Ordmobilisering, billedbenævnelse Eftersigning af non - ord Bil-ledsekvens Sproglig test 1 Fonologisk prøve, billedbenævnelse Spændviddeprøve, sætninger og cifre Ressourcecenterlærer/ læsevejleder afholder og retter prøverne C-SI, Skolen 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev 3 minutter. pr. elev 3 minutter. pr. elev OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 11

12 Klasselæsekonferencen Oktober Uge 41/43 TRIN 3 At sætte fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel med særlig vægt på elevernes sprog-, læse-, stave-, skrive-udvikling og sprog-, læse-, stave- og skrivefærdigheder samt sætte fokus på elevernes forudsætninger for at læse og stave. Klasselæsekonference indskolingen indkalder og afholder Klasselæsekonferencen i samarbejde med børnehaveklasseleder, ressourcecenterlærer, DSA-lærer, læsevejleder/ koordinerende ressourcecenterlærer, BFOpædagog, logopæd og psykolog. På baggrund af observationer, evalueringer, vurderinger og de fælles drøftelser træffes beslutning om forslag til indsats i forhold til den enkelte elev, grupper af elever og/eller hele klassen. Beslutning om elever til trin 3 indskrives i det samlede resultatark. Skolen, 90 minutter pr. klasse Oktober Uge 45 At få et mere detaljeret billede af sproglige områder, der ikke afdækkes i trin 1 og 2 Individuel taleundersøgelse individuelle taleundersøgelse og udarbejder forslag til handleplan i samarbejde med børnehaveklasseleder og DSA-lærer Ca. 90 minutter pr. elev 12 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

13 Procedure for den obligatoriske sprogvurdering, forår TRIN 1 April/maj (NB: efter endt under-visning i forlyd og rimdel) At afdække, om eleverne kan syntetisere en forlyd og en rimdel Gruppeprøve: Forlyd og rimdel, Alinea Gruppeprøve: Store og små bogstaver, Alinea Ressourcecenterlærer/læsevejleder afholder gruppeprøverne og udarbejder forslag til handleplan i samarbejde med bø.kl. leder og DSA-lærere C-SI, Skolen 30 minutter pr. klasse Indsamling af kommunale data Det udfyldte resultatark Indsendes til lbd@balk.dk Læsevejlederen 10 min TRIN 2, revurdering billede af elevens ordmobilisering og ordkendskab billede af elevens umiddelbare auditive hukommelse Supplerende prøver hvis logopæd skønner det nødvendigt billede af elevens produktive ordbrug inden for et snævert område Ordmobilisering, billedbenævnelse Eftersigning af no-nord Bo Ege 1 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev 5 minutter pr. elev OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 13

14 TRIN 2, revurdering billede af elevens umiddelbare udtale billede af elevens umiddelbare auditive hukommelse Fonologisk prøve, billedbenævnelse Spændviddeprøve, sætninger og cifre 3 minutter. pr. elev 3 minutter. pr. elev At afdække hvordan eleven modtager, bearbejder og udfører en sproglig, kollektiv besked (i klassesammenhæng) Gruppeprøve: KTI (Kontrolleret Tegne-Iagttagelse) Logopæd afholder gruppeprøven i samarbejde med børnehaveklasseleder og psykolog Logopæd retter gruppeprøverne i samarbejde med børnehaveklasseleder, Skolen 45 minutter pr. klasse TRIN 2 a, revurdering At afdække DSA-elevens sprog sproglige kompetencer på enkelte områder Vis hvad du kan DSA - lærer afholder den C-SI Skolen minutter pr. elev. 14 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

15 Teammøde At udarbejde forslag til læseindsats i 1. klasse Teammøde Børnehaveklasseleder afholder teammødet i samarbejde med, læsevejleder, DSA - lærer, / logopæd. På baggrund af observationer, evalueringer, vurderinger og de fælles drøftelser udarbejdes forslag til indsats i 1. klasse Ansvarlig: Deltagere: Børnehaveklasseleder Ressourcecenterlærer/ Læsevejleder DSA -lærer Logopæd Skolen, Klasselæsekonference Juni At sætte fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel med særlig vægt på elevernes sprog-, læse-, stave- og skriveudvikling samt sprog-, læse-, staveog skrivefærdigheder samt sætte fokus på elevernes forudsætninger for at læse og stave. Klasselæsekonference indskolingen afholder klasselæsekonferencen i samarbejde med børnehaveklasseleder, ressourcecenterlærer, DSA-lærer, læsevejleder/ koordinerende ressourcecenterlærer, BFO- pædagog, logopæd, psykolog samt kommende 1. kl. dansklærer. På baggrund af observationer, evalueringer, vurderinger og de fælles drøftelser træffes beslutning om forslag til indsats i 1. klasse i forhold til den enkelte elev, grupper af elever og/eller hele klassen. Skolen, 90 minutter pr. klasse OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 15

16 16 OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010 PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på 0.-6. klassetrin på Gjern skole 2010 Oversigt Generelt omkring prøvetagning på de enkelte klassetrin Evalueringen af læseresultaterne Samarbejdet om enkelte børns eller

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser

Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Pædagogisk UdviklingsCenter Procedure for sprogvurdering i Kalundborg kommunes børnehaveklasser Fagcenter Småbørn og Undervisning v. Annette Klint 28-04-2014 Lovgivningen siger Folkeskoleloven 13, stk.

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole

Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd Skole GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat om oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever NOTAT Dato: 13. oktober 2011 Oprettelse af indskolingsgrupper for tosprogede elever på Bagsværd

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Ressource. Augustenborg skole 2017/18

Ressource. Augustenborg skole 2017/18 Ressource Augustenborg skole 2017/18 Denne folder er en oversigt over hvad ressourceteamet kan tilbyde og hvilke tiltag teamet varetager. Der er her beskrivelser af de projekter der er i gang og beskrivelser

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Sprogvurdering for børn i kommunale dagtilbud i Ballerup Kommune

Sprogvurdering for børn i kommunale dagtilbud i Ballerup Kommune 3- ÅRS SPROGVURDERINGER Sprogvurdering for børn i kommunale dagtilbud i Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup ballerup.dk SPROGVURDERING FOR BØRN I KOMMUNALE DAGTILBUD I BALLERUP KOMMUNE Kære forælder Dit barn

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Overordnet princip Skole/hjemsamarbejdet på Byskovskolen bygger på gensidig åbenhed mellem bestyrelse, skole, hjem og elev. Udgangspunktet er tillid og

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE

PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE PROCEDURE FOR OMGÆNGERE BØRNEHAVE OG INDSKOLINGEN HERNING KOMMUNE August 2015 Indhold Definition på omgængere... 3 Hvad gør dagtilbuddet?... 3 Procedure ift. et barn, der vender tilbage til børnehaven

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@birkeroedkom.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@birkeroedkom.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@birkeroedkom.dk August 2008 Retningslinjer for udarbejdelse af elevplaner på Toftevangskolen Grundlaget for Toftevangskolens

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin.

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. Utterslev Skole Skoleholdervej 20 2400 København NV mail@utterslevskole.kk.dk 33 66 92 00 INDSKOLINGEN 1. udgave 1. oplag 2014-06-19 Redaktion: Anne Jul,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Skolestart på Hillerød Vest Skolen

Skolestart på Hillerød Vest Skolen Skolestart på Hillerød Vest Skolen Skolestart på Hillerød Vest Skolen Program: Præsentation Lovgrundlaget Hvem er vi? De to afdelinger Vores værdigrundlag SFO Skoleparathed Vigtige oplysninger Lovgrundlaget

Læs mere

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte FURESØ KOMMUNE BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte For alle børn

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune DEN RØDE TRÅD Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole Dragør kommune Redigeret oktober 2017 0 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...2 1. Fælles grundfaglighed...3

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere