Årsrapport Pensionskassen PenSam. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr

2 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om Pensionskassen PenSam... 6 Regnskabsberetning... 7 Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Samfundsansvar Ledelse, revision og ansvarshavende aktuar. 21 Ledelseshverv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen Pensionskassen PenSam er en arbejdsmarkedspensionskasse med medlemmer. Der optages ikke nye medlemmer, og antallet af medlemmer falder med ca årligt. Pensionskassens primære målsætning er at sikre de bedst mulige pensionsydelser til de eksisterende medlemmer. Dette gøres ved at skabe høje investeringsafkast, samt at opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. således at pensionskassens medlemmer til enhver tid sikres de bedste vilkår. Ledelsen har derfor påbegyndt analyser og vurderinger af pensionskassens fremtid. Dette arbejde vil fortsætte i Investeringsafkast 2014 har været et godt år for pensionskassen. Pensionskassens samlede resultater for året medfører, at pensionskassens muligheder for at sikre de bedst mulige pensioner til medlemmerne er forbedret. De fastsatte kontorenter, som er de renter som medlemmernes individuelle pensionsdepot forrentes med, er fastsat til mellem 5,02 og 11,81% i Det er en meget høj forrentning i forhold til det nuværende renteniveau, og en følge af de skabte resultater. I 2014 er der opnået et samlet tidsvægtet investeringsafkast før skat på 15,0% inklusiv renteafdækning og 6,8% eksklusiv renteafdækning. Omkostninger Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr., og pensionskassens omkostninger pr. medlem er faldet fra 508 kr. til 485 kr. At opretholde et lavt omkostningsniveau til gavn for pensionskassens medlemmer er en udfordring i en situation hvor antal medlemmer falder år efter år. Det er blandt andet derfor væsentligt, at ledelsen løbende forholder sig til pensionskassens fremtid, 4

5 Femårsoversigt. Mio. kr. Pensionskassen for sygehjælpere mfl. før fusion Resultatopgørelse Pensionsydelser f.e.r. (for egen regning) Investeringsafkast før pensionsafkastskat Pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser f.e.r Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Årets tilskrevne bonus Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Pensionsafkastskat for egenkapitalen Årets resultat / Årets totalindkomst Balance Hensættelser til pensions- og investeringskontrakter i alt Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) 14,9 0,7 11,9 11,6 11,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag (N3) Omkostningsprocent af hensættelser (N4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. medlem i kr. (N5) Omkostningsresultat (N6) -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Risikotal Risikoresultat (N7) 0,1-0,1 0,2 0,3 0,3 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) 6,9 8,0 2,5 2,3 4,9 Medlemskapitalgrad (N9) 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 Egenkapitalgrad (N10) 30,2 27,6 29,1 25,5 24,6 Overdækningsgrad (N11) 31,4 28,4 27,4 10,1 10,3 Solvensdækning (N12) 606,9 622,9 589,5 177,4 195,1 Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat (N13) 7,7 0,7 11,2 2,6 16,3 Egenkapitalforrentning efter skat (N14) 6,5 0,1 9,5 2,2 14,0 Forrentning af medlemmernes midler efter omkostninger før skat (N15) 11,3 4,6 8,2 10,1 8,6 Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat (N19) 7,0 0,6-67,0-11,5-1,2 Sammenligningstallene for 2012 er tilrettet således, at tallene afspejler tallene for de tre fusionerede pensionskasser, og tallene er dermed direkte sammenlignelige med Tallene for i femårsoversigten vedrører alene Pensionskassen for sygehjælpere m.fl. og er dermed ikke direkte sammenlignelige med regnskabstallene for

6 Om Pensionskassen PenSam FORRETNINGSOMRÅDER I 2013 fusionerede pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, pensionskassen for portører og pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. til Pensionskassen PenSam. Pensionskassen PenSam er en afviklingspensionskasse. Indbetaling af pensionsbidrag ophørte med udgangen af Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne pension ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet på grund af alder, førtidspensionering eller død. Medlemmerne er fortrinsvis lønmodtagere, som har været ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. PENSAM GRUPPEN Pensionskassen er en del af PenSam gruppen, hvor pensionskassen ejer B-aktierne i PenSam Holding, jf. i øvrigt note 26, og A-aktierne ejes af FOA Fag og Arbejde. hovedsæde i Farum. PenSam gruppen har Koncernstrukturen fremgår af figuren nedenfor. PENSIONSKASSEN PENSAM S MEDLEMMER Pensionskassen PenSam har ved udgangen af 2014 ca medlemmer, hvoraf ca medlemmer får udbetalt pension. FOA Fag og Arbejde A-aktier Pensionskassen PenSam B-aktier PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 6

7 Regnskabsberetning ÅRETS RESULTAT Årets resultat før skat udgør 287,2 mio. kr. mod et resultat før skat på 25,8 mio. kr. i Stigningen i årets resultat skyldes et højere afkast af egenkapitalens investeringsaktiver sammenholdt med Egenkapitalens investeringsafkast er påvirket af positive kursreguleringer af obligationsbeholdninger som følge af rentefald. Ved aflæggelse af halvårsrapporten for 2014 var der forventet mindre rentestigninger i andet halvår. Rentestigningerne udeblev, og renten er i stedet faldet. Resultatet er derfor højere end forventet. Aktivfordelingen udgør for Pensionskassen PenSam samlet: Aktivfordelingen for Pensionskassen PenSam ultimo 2014 Årets resultat overføres til egenkapitalen. INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTE- RINGSRESULTAT FOR 2014 Investeringsstrategi Investeringsstrategien fastlægges med fokus på opnåelse af et konkurrencedygtigt afkast med balance mellem afkast og risiko. Det er målsætningen at opnå et merafkast til pensionskassens medlemmer i forhold til markedet generelt. Investeringerne spredes på forskellige aktivklasser, så der sikres en fornuftig balance i porteføljen, og påvirkningen af enkelte risici, eksempelvis aktiekursfald, reduceres. Investeringsafkast Pensionskassen PenSam har opnået et afkast før pensionsafkastskat på 3.377,5 mio. kr. Afkastet svarer til et tidsvægtet afkast på 15,0%. Det officielle afkastnøgletal (N1) udgør 14,9% før pensionsafkastskat. Årets afkast er positivt påvirket af afkast på alle aktivtyper, men særligt de alternative aktivklasser, herunder unoterede aktier og illikvid kredit, bidrager til afkastet. Afkastet er et resultat af den aktive investeringsstrategi, som blev fastlagt i Pensionskassen har ligeledes en beholdning af renteafdækningsinstrumenter. Disse har påvirket afkastet positivt som følge af faldende renter i I pensionskassen er kontributionsgrupperne opdelt på sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter; portører; og trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. De anmeldte regler indebærer, at de tre kontributions- 7

8 grupper har særskilte aktiver og dermed også særskilte afkast. Afkast i år, og udvikling i afkast i de seneste 5 år, har været følgende: Afkast tidsvægtet afkast inkl. afdækning REALISERET RESULTAT OG DETS FORDE- LING Det realiserede resultat er udtryk for pensionskassens økonomiske værdiskabelse. Det realiserede resultat skal fordeles imellem pensionskassens egenkapital og pensionskassens medlemmer efter principper fastlagt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Et positivt realiseret resultat øger bonuspotentialerne og derved muligheden for at give medlemmerne såvel bonus som forretning af deres opsparing. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Afkast tidsvægtet afkast ekskl. afdækning Årets realiserede resultat efter Lov om finansiel virksomhed udgør 676,5 mio. kr., som er fordelt med 287,2 mio. kr. til egenkapitalen og 389,3 mio. kr. til medlemmerne. De 389,3 mio. kr. til medlemmerne er fordelt med 44,0 mio. kr. til de særlige bonushensættelser og 345,3 mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Af ovenstående fremgår det, at portørerne har opnået det højeste afkast i den femårige periode. Dette skyldes, at portørerne har de bedste muligheder for at påtage sig risici og det har i perioden givet et merafkast. BONUS Forrentningen udgør 522 mio. kr., inklusive tildelt rentebonus, hvilket medfører, at alle medlemmer i 2014 har fået en forrentning på mellem 5,02% og 11,81% før skat Fordelingen af det realiserede resultat følger regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Reglerne og de nærmere økonomiske konsekvenser er omtalt i afsnittet 'Kontributionsprincip' under 'Anvendt regnskabspraksis. YDELSER Der er udbetalt pensionsydelser for 875,7 mio. kr., hvilket er et fald på 7,0 mio. kr. i forhold til Faldet i 2014 skyldes primært færre genkøb og kan henføres til, at genkøb i 2013 var ekstraordinært høje som følge af nedsættelse af statsafgiften fra 40,0% til 37,3%. De løbende pensionsudbetalinger er steget med 11,7 mio. kr. til 791,0 mio. kr. i 2014 og kan forklares med en stigning i antallet af pensionister 8

9 Udvikling i løbende udbetalinger mio.kr. Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr. hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Faldet skyldes primært, at der i 2014 er afholdt færre omkostninger til itudviklingsprojekter end i Faldet i omkostningerne medfører ligeledes et fald i omkostninger pr. medlem fra 508 kr. i 2013 til 485 kr. i Udviklingen afspejler den forventede stigning i antallet af pensionister. Sammenholdes med branchens nøgletal for 2013 kan det ses, at pensionskassens administrationsomkostninger pr. medlem er i den laveste tredjedel. Antal medlemmer fordelt på type, tusinde Omkostninger pr. medlem (N5) sammenlignet med branchen, kr. OMKOSTNINGER Alt administration og drift er outsourcet til PenSam Liv, og pensionskassens administrationsomkostninger afregnes på omkostningsdækkende basis i overensstemmelse med administrationsaftale med PenSam Liv. Omkostninger i kr. pr. medlem Kr Pensionskassen PenSam Note: er før fusion og afspejler omkostninger pr. medlem for pensionskassen for sygehjælpere m.fl. Note: Omkostninger pr. medlem i 2013 sammenlignet med branchen opdelt i laveste, midterste og højeste tredjedel Pensionskassens formueforvaltningsomkostninger er stigende. De er steget fra 24,3 mio. kr. i 2013 til 29,5 mio. kr. i Stigningen skyldes primært en øget momsbelastning på formueforvaltning som følge af ændrede momsregler, men der er også truffet en aktiv beslutning om at varetage flere investeringsopgaver i pensionskassen igennem PenSam Liv s investeringsfunktion. Dermed øges de direkte formueforvaltningsomkostninger. Omvendt vil der komme besparelser i de honora- 9

10 rer, der betales til eksterne formueforvaltere og som fragår afkastet i pensionskassen. PenSam Liv s administrationsydelser pålægges moms i henhold til den hidtil gældende fortolkning af momslovgivningen. I 2013 blev der afsagt en EU-dom, som fastslår, at pensionsadministrationsydelser ikke skal pålægges moms. PenSam Liv har derfor anmeldt krav hos momsmyndighederne om tilbagebetaling af den moms, der er afregnet vedrørende ydelser leveret til Pensionskassen PenSam. SKAT har endnu ikke meddelt deres fortolkning af dommens betydning. Potentielt kan dommen have væsentlig positiv betydning for pensionskassens omkostninger, men grundet usikkerhed vedrørende fortolkning af EU-dommen er der ikke indregnet en effekt af dommen i årets omkostninger. AKTIVER De samlede aktiver i pensionskassen er i 2014 steget med 1.250,4 mio. kr. At aktiverne i pensionskassen i 2014 stiger, skyldes primært det høje investeringsafkast efter pensionsafkastskat på i alt 2.922,2 mio. kr., som overstiger udbetalingerne med 2.007,3 mio. kr. Da pensionskassen ikke modtager indbetalinger, og løbende foretager pensionsudbetalinger, vil aktiverne i pensionskassen over tid falde. PENSIONSHENSÆTTELSER Pensionshensættelserne er steget fra ,9 mio. kr. i 2013 til ,3 mio. kr. i Hensættelserne er i år stærkt påvirket af en stigning i værdireguleringen på 2.195,2 mio. kr. som følge af årets rentefald samt af revurderinger af levetider blandt pensionskassens medlemmer. Samtidig er den retrospektive hensættelse faldet med 325,8 mio. kr., som skyldes, at årets pensionsydelser overstiger rentetilskrivningen. Den retrospektive hensættelse vil skulle falde over tid, da der ikke indbetales til pensionskassen. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i pensionskassen opgørelse af dagsværdi på investeringsejendomme, værdiansættelse af pensionskassens investeringsaktiver, som ikke handles på et aktivt marked samt pensionsmæssige hensættelser. Metoderne for fastsættelse af værdier på de nævnte regnskabsposter er generelt uændrede i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten for Der er foretaget løbende opdatering af skøn og forudsætninger ved værdiansættelsen. Den største usikkerhed ved målingen hviler på opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser, herunder særligt forventninger og forudsætninger til levetid. Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under Anvendt regnskabspraksis, hvor der er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på de nævnte regnskabsposter. Endvidere er de væsentligste usikkerheder ved måling beskrevet. Under 'Følsomhedsoplysninger' vises endvidere usikkerheden ved renteændringer, fald i aktiernes og ejendommenes værdi samt påvirkningen ved ændring i vurderingen af dødelighed og invaliditetshyppighed. 10

11 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på pensionskassens økonomiske stilling. Begyndelsen af 2015 har været præget af finansiel uro. En ny regering i Grækenland har skabt forøget usikkerhed om landets tilknytning til EURO en. Schweiz har opgivet fastkurspolitikken imod EURO, og der er skabt et væsentligt pres på den danske krone som følge af et voldsomt valutainflow. Renterne er reduceret yderligere, med henblik på at holde kronen fast mod EURO'en. Der forventes en mindre stigning i pensionskassens administrationsomkostninger for 2015 som følge af implementeringen af ny lovgivning. Ledelsen forventer et positivt resultat for pensionskassen i Pensionskassen har en høj andel af investeringerne placeret i udenlandsk valuta, men har foretaget afdækning af de væsentligste valutarisici. I Pensionskassen er der ligeledes investeret i renteafdækninger, med henblik på at øge afkast i tilfælde af rentefald. FORVENTNINGER TIL 2015 Selskabets regnskabsmæssige resultat og udviklingen i kundernes bonuspotentialer er generelt meget afhængig af udviklingen i investeringsafkastet. Investeringsmarkederne er i begyndelsen af 2015 præget af en væsentlig uro, herunder af spekulation i den danske valuta, og dermed en unormal situation. Det forventes at der i løbet af 2015 vil være et forsigtigt men stabilt økonomisk opsving. Samlet er det forventningen at 2015 i afkastmæssige sammenhænge vil blive et udfordrende år, og der forventes ikke afkast i det niveau, der er realiseret i Løbende pensionsudbetalinger forventes i 2015 at være svagt stigende i lighed med de tidligere år. 11

12 Risikostyring og kapitalforhold Risikostyring og kapitalforhold er centrale i forhold til den løbende styring af pensionskassen. Risikostyringen skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici pensionskassen vil påtage sig, og hvordan de væsentligste risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til pensionskassens fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital, der er til rådighed. Det er en af bestyrelsens opgaver at vurdere pensionskassens risici og kapitalforhold. I 2014 har dette været drøftet som et særskilt tema på to bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemgået og vurderet pensionskassens væsentligste risici, og vurderet risikovillighed, risikotolerance og kapitalbehov. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen pensionskassens politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. PenSam gruppen har en risikokomité, hvis primære opgaver i relation til pensionskassen består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Pensionskassen PenSam har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv ud fra de rammer, som pensionskassen PenSam s bestyrelse har fastsat. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion i PenSam Liv, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktionen sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf, og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger, der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og kontrolmiljø. De væsentligste risici i Pensionskassen PenSam vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds- og modpartsrisici, og er primært relateret til tab på pensionskassens investeringsaktiver. Markedsrisici omfatter renterisici, aktierisici, ejendomsrisici, valutarisici samt kreditspændrisici. Styringen af de finansielle risici tager udgangspunkt i investeringsstrategien samt politikker og retningslinjer for markedsrisici. Af Pensionskassen PenSam s politikker og retningslinjer fremgår blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, varighed, benchmarkanalyser mv. Investeringerne sammensættes, så risikoen i investeringsporteføljen spredes, så der ikke er for stor afhængighed af en enkelt aktivklasse eller et enkelt aktiv. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holdes inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved eventuelle rammeoverskridelser. Der er ligeledes løbende afrapportering på afkast. Pensionskassen PenSam har en beholdning af renteafdækningsinstrumente. For ikke at løbe for høje modpartsrisici er der i politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici fastsat rammer for pensionskassens risikoprofil på modpartsrisici. 12

13 FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært invaliditets- og levetidsrisiko. En væsentlig risiko i Pensionskassen PenSam er relateret til usikkerheden i medlemmernes levetid. Pensionskassens medlemmer har livsvarige alderspensioner, som vil medføre gevinster eller tab, såfremt de forventede og faktiske levetider afviger. Pensionskassen forholder sig som minimum årligt til udviklingen i medlemmernes levetid. Ved stigende levetid foretages der yderligere hensættelser til at dække de fremtidige forpligtelser. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer i PenSam Liv eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Pensionskassen PenSam modtager en risikorapport fra PenSam Liv, som gør pensionskassen i stand til at vurdere, om PenSam Liv har implementeret forretningsgange, og defineret interne kontroller, der reducerer risikoen for tab som følge af operationelle risici. FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Følsomhedsberegninger er anført i note 28 til årsrapporten. Følsomhedsberegningerne viser påvirkningen på basiskapitalen ved fald og stigninger i for eksempel rente eller aktiekurser. se af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar Det betyder, at de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved pensionskassens opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystemet og rapportering, skal være endeligt implementeret fra 1. januar SIKKERHEDSNIVEAU, KAPITALPLANLÆG- NING OG ISB-BEREGNINGER Solvensbehovet er fra 1. januar 2014 beregnet efter standardmodellen og er en partiel intern model for levetid. Sidstnævnte er defineret af den danske forsikringsbranche, da EU s standardmetode for solvensbehov vedrørende levetidsrisiko ikke harmonerer med de danske krav i forhold til hensættelser under tilsynets levetidsbenchmark. OPGØRELSE AF INDIVIDUELT SOLVENSBE- HOV OG KAPITALKRAV Specifikation af individuelt solvensbehov Mio. kr. Risiko for længere levetid 518,8 Øvrige forsikringsrisici 15,9 Forsikrings- og omkostningsrisici i alt 534,7 Markedsrisici i alt 3.574,1 Operationelle og strategiske risici i alt 94,3 Samlede risici 4.203,1 Diversifikation -361,0 Samlet tabspotentiale 3.842,1 Dækning af bonuspotentialer -704,0 Individuelt solvensbehov 3.138,1 SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttel- 13

14 Udvikling i solvenskrav, i mio. kr Solvens I-krav Individuelt solvensbehov Jævnfør ovenstående udgør kapitalkravet 789 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. Pensionskassen PenSam s basiskapital udgør 4.788,9 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 606,9%. Det individuelle solvensbehov er dog større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 152,6%. 14

15 Selskabsledelse og organisation ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLE- DELSE God selskabsledelse skaber værdi for pensionskassen, og er medvirkende til at forbedre pensionskassens forretning til fordel for vores medlemmer. Pensionskassen PenSam forholder sig derfor løbende til de gældende danske anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for Pensionskassen PenSam, anvendes som elementer i ledelsen af pensionskassen. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Ledelsen i pensionskassen er todelt og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fem medlemmer hvoraf et medlem er udpeget af Danske Regioner, et medlem er udpeget af FOA og tre medlemmer er valgt af generalforsamlingen. Endvidere er der to kommitterede medlemmer. Portørerne og trafikfunktionærerne og amtsvejmændene m.fl. er repræsenteret af en kommitteret medlem hver frem til generalforsamlingen i De kommitterede er ikke medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på fire år. Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder i Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for pensionskassen. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. Ledelse af en finansiel virksomhed som Pensionskassen PenSam kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsens har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen i Pensionskassen PenSam har besluttet, at der inden den 1. april 2017 skal være en kønsmæssig fordeling i bestyrelsen, som opfylder bestemmelserne om repræsentation af begge køn, hvilket betyder, at mindst et ud af bestyrelsens tre generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør det underrepræsenterede køn. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør pr. 31. december 2014 tre mænd og ingen kvinder. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i pensionskassen. DIREKTION Direktionen består af Helen Kobæk, som tillige har ledelseshverv i andre af selskaberne i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. 15

16 Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. REVISIONSUDVALG Pensionskassen PenSam har nedsat et revisionsudvalg bestående af to medlemmer, som ligeledes er medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget skal fremme god selskabsledelse, øge kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og overvåge driftsmæssige og finansielle risici. Medlemmerne opfylder de krav, der stilles til uafhængighed og kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision i henhold til de gældende retningslinjer således, at revisionsudvalget som helhed har de fornødne kompetencer. Komitéen består af pensionskassens direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. Investeringskomité Investeringskomitéen har ansvaret for at overvåge selskabets investeringer, herunder evaluere investeringsafkastet og drøfte forventede investeringstiltag samt, at vurdere og sikre en velfungerende organisering samt processer på investeringsområdet. Komitéen består af pensionskassens direktion samt investeringsdirektøren. It-governanceboard It-governanceboardet skal sikre, at der foretages en samlet prioritering af it-projekter med baggrund i pensionskassens samlede behov, så der sikres stram styring af porteføljens forbrug med hensyn til ressourcer, økonomi og løsningsdesign. Boardet består af pensionskassens direktion samt itdirektøren, forretningsudviklingsdirektøren og økonomidirektøren. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Revisionsudvalget har afholdt otte møder i 2014 og rapporterer løbende til bestyrelsen. KOMITÈER PenSam gruppen har etableret en række interne komiteer på tværs af selskaberne, som skal sikre velfungerende processer samt optimal prioritering for PenSam gruppen som helhed med respekt for det enkelte selskab. Risikokomité Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces samt evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af pensionskassen - medarbejdere i PenSam gruppen eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt sikre anonymitet for en mulig whistleblower, har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. REVISION Pensionskassens regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig, 16

17 ekstern revisor, som er valgt på pensionskassens ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på pensionskassens årsrapport. Pensionskassens interne revision reviderer regelmæssigt forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på pensionskassens årsrapport Den interne revisionschef refererer direkte til pensionskassens bestyrelse. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for Pensionskassen PenSam har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt den ansvarshavende aktuar, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pensionskassen PenSam s risikoprofil. Lønpolitikken kan ses på Pensionskassen PenSam ønsker ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre pensionskassen en unødvendig risiko. Både bestyrelse og direktion modtager et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 8. ORGANISATION Pensionskassen PenSam har, udover direktionen og den ansvarshavende aktuar, ingen ansatte. Pensionskassen PenSam har outsourcet administrationen til PenSam Liv. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for pensionskassens interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolmiljø De væsentlige elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker, forretningsgange samt procedurer. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen, således at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter bl.a. attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. 17

18 Overvågning og rapportering Der anvendes systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering til pensionskassen. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt og rapporteres til pensionskassens hændelsesopsamling for operationelle risici. 18

19 Samfundsansvar Pensionskassens overordnede mål er at sikre medlemmerne indtægt ved alder, invaliditet og død. Opgaven er at forvalte det ansvar bedst muligt i respekt for medlemmernes behov og penge - og under hensyntagen til at være en socialt ansvarlig virksomhed. Pensionskassen PenSam administreres af PenSam Liv, og er en del af PenSam gruppen, og samfundsansvar vurderes på tværs af PenSam gruppens enheder. PenSam gruppens indsatsområder omfatter primært følgende: 1. medlemmer og produkter, herunder forebyggelse 2. medarbejdere 3. andre samfundsmæssige hensyn, herunder investeringer og skattebetalinger. Pensionskassen PenSam optager ikke længere medlemmer. Endvidere har pensionskassen ingen ansatte, da pensionskassens administration varetages af PenSam Liv. PenSam gruppens indsatsområde i forhold til pensionskassen er primært forankret i medlemmer og produkter samt investeringer og samfundsansvarlig investeringspolitik. Pensionskassens samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik. Pensionskassen har ikke særskilte politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkningerne, men elementer heraf indgår i pensionskassens samlede politik for samfundsansvar og politik for markeds- og modpartsrisici. MEDLEMMER OG PRODUKTER Formålet med en arbejdsmarkedspension er at sikre medlemmerne økonomisk tryghed - både gennem opsparing til livsvarig alderspension, og ved produkter, som sikrer medlemmerne økonomisk tryghed ved sygdom, død, tab af arbejdsevne eller lignende hændelser. Arbejdsmarkedspensionsordningerne medvirker sammen med de offentligt finansierede pensioner til, at alle befolkningsgrupper kan få en økonomisk tryg alderdom og sikring ved sygdom og død inden pensionsalder. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionsordningerne er pensionsudbetalingerne for den enkelte dansker steget. INVESTERINGER Bestyrelsen har fokus på ansvarlighed i forbindelse med investeringer. Derfor stiller pensionskassen krav til de selskaber, der investeres i. Kravene bygger på en række internationale konventioner og aftaler. Investeringsporteføljen gennemgås jævnligt i samarbejde med screeningsbureauet EIRIS. Hvis det konstateres, at selskaberne ikke lever op til kravene, indleder vi en dialog med selskabet. Hvis dialogen ikke medfører forbedringer, kan selskabet ende med at komme på Udelukkelseslisten. PenSam har mere end 80 selskaber på Udelukkelseslisten. Udelukkelseslisten og de internationale konventioner, der screenes for, kan ses på Ud over dialog benytter pensionskassen sig også af retten til at stemme på generalforsamlinger i de selskaber, vi investerer i. Der stemmes efter et sæt retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen. Det betyder blandt andet, at der stemmes for forslag om tiltrædelse eller overholdelse af de konventioner og aftaler, der screenes for, og at der stemmes for forslag, der støtter op om principperne for god selskabsledelse (corporate governance). Ved udgangen af 2014 er PenSam Liv på vegne af PenSam gruppen i dialog med mere end 19

20 280 selskaber verden over, og vi har i 2014 stemt ved udenlandske generalforsamlinger om mere end emner. Ca gange har vi stemt anderledes end selskabets ledelse. Det vurderes, at det samlede pres fra pensionskassen og andre investorer har en positiv effekt i forhold til at påvirke selskaber til i højere grad at tage et ansvar for samfund og miljø. ÅBENHED OM INVESTERINGER Som et tiltag til at sikre ansvarlige investeringer, praktiserer Pensionskassen PenSam fuld offentlighed om alle investeringer i børsnoterede selskaber og unoterede kapitalandele. Kunder og andre interessenter har mulighed for løbende at følge med i, hvilke selskaber der investeres i på PenSam's hjemmeside 20

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere