Årsrapport Pensionskassen PenSam. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr

2 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om Pensionskassen PenSam... 6 Regnskabsberetning... 7 Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Samfundsansvar Ledelse, revision og ansvarshavende aktuar. 21 Ledelseshverv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen Pensionskassen PenSam er en arbejdsmarkedspensionskasse med medlemmer. Der optages ikke nye medlemmer, og antallet af medlemmer falder med ca årligt. Pensionskassens primære målsætning er at sikre de bedst mulige pensionsydelser til de eksisterende medlemmer. Dette gøres ved at skabe høje investeringsafkast, samt at opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. således at pensionskassens medlemmer til enhver tid sikres de bedste vilkår. Ledelsen har derfor påbegyndt analyser og vurderinger af pensionskassens fremtid. Dette arbejde vil fortsætte i Investeringsafkast 2014 har været et godt år for pensionskassen. Pensionskassens samlede resultater for året medfører, at pensionskassens muligheder for at sikre de bedst mulige pensioner til medlemmerne er forbedret. De fastsatte kontorenter, som er de renter som medlemmernes individuelle pensionsdepot forrentes med, er fastsat til mellem 5,02 og 11,81% i Det er en meget høj forrentning i forhold til det nuværende renteniveau, og en følge af de skabte resultater. I 2014 er der opnået et samlet tidsvægtet investeringsafkast før skat på 15,0% inklusiv renteafdækning og 6,8% eksklusiv renteafdækning. Omkostninger Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr., og pensionskassens omkostninger pr. medlem er faldet fra 508 kr. til 485 kr. At opretholde et lavt omkostningsniveau til gavn for pensionskassens medlemmer er en udfordring i en situation hvor antal medlemmer falder år efter år. Det er blandt andet derfor væsentligt, at ledelsen løbende forholder sig til pensionskassens fremtid, 4

5 Femårsoversigt. Mio. kr. Pensionskassen for sygehjælpere mfl. før fusion Resultatopgørelse Pensionsydelser f.e.r. (for egen regning) Investeringsafkast før pensionsafkastskat Pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser f.e.r Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Årets tilskrevne bonus Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Pensionsafkastskat for egenkapitalen Årets resultat / Årets totalindkomst Balance Hensættelser til pensions- og investeringskontrakter i alt Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) 14,9 0,7 11,9 11,6 11,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag (N3) Omkostningsprocent af hensættelser (N4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. medlem i kr. (N5) Omkostningsresultat (N6) -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Risikotal Risikoresultat (N7) 0,1-0,1 0,2 0,3 0,3 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) 6,9 8,0 2,5 2,3 4,9 Medlemskapitalgrad (N9) 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 Egenkapitalgrad (N10) 30,2 27,6 29,1 25,5 24,6 Overdækningsgrad (N11) 31,4 28,4 27,4 10,1 10,3 Solvensdækning (N12) 606,9 622,9 589,5 177,4 195,1 Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat (N13) 7,7 0,7 11,2 2,6 16,3 Egenkapitalforrentning efter skat (N14) 6,5 0,1 9,5 2,2 14,0 Forrentning af medlemmernes midler efter omkostninger før skat (N15) 11,3 4,6 8,2 10,1 8,6 Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat (N19) 7,0 0,6-67,0-11,5-1,2 Sammenligningstallene for 2012 er tilrettet således, at tallene afspejler tallene for de tre fusionerede pensionskasser, og tallene er dermed direkte sammenlignelige med Tallene for i femårsoversigten vedrører alene Pensionskassen for sygehjælpere m.fl. og er dermed ikke direkte sammenlignelige med regnskabstallene for

6 Om Pensionskassen PenSam FORRETNINGSOMRÅDER I 2013 fusionerede pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, pensionskassen for portører og pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. til Pensionskassen PenSam. Pensionskassen PenSam er en afviklingspensionskasse. Indbetaling af pensionsbidrag ophørte med udgangen af Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne pension ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet på grund af alder, førtidspensionering eller død. Medlemmerne er fortrinsvis lønmodtagere, som har været ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. PENSAM GRUPPEN Pensionskassen er en del af PenSam gruppen, hvor pensionskassen ejer B-aktierne i PenSam Holding, jf. i øvrigt note 26, og A-aktierne ejes af FOA Fag og Arbejde. hovedsæde i Farum. PenSam gruppen har Koncernstrukturen fremgår af figuren nedenfor. PENSIONSKASSEN PENSAM S MEDLEMMER Pensionskassen PenSam har ved udgangen af 2014 ca medlemmer, hvoraf ca medlemmer får udbetalt pension. FOA Fag og Arbejde A-aktier Pensionskassen PenSam B-aktier PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 6

7 Regnskabsberetning ÅRETS RESULTAT Årets resultat før skat udgør 287,2 mio. kr. mod et resultat før skat på 25,8 mio. kr. i Stigningen i årets resultat skyldes et højere afkast af egenkapitalens investeringsaktiver sammenholdt med Egenkapitalens investeringsafkast er påvirket af positive kursreguleringer af obligationsbeholdninger som følge af rentefald. Ved aflæggelse af halvårsrapporten for 2014 var der forventet mindre rentestigninger i andet halvår. Rentestigningerne udeblev, og renten er i stedet faldet. Resultatet er derfor højere end forventet. Aktivfordelingen udgør for Pensionskassen PenSam samlet: Aktivfordelingen for Pensionskassen PenSam ultimo 2014 Årets resultat overføres til egenkapitalen. INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTE- RINGSRESULTAT FOR 2014 Investeringsstrategi Investeringsstrategien fastlægges med fokus på opnåelse af et konkurrencedygtigt afkast med balance mellem afkast og risiko. Det er målsætningen at opnå et merafkast til pensionskassens medlemmer i forhold til markedet generelt. Investeringerne spredes på forskellige aktivklasser, så der sikres en fornuftig balance i porteføljen, og påvirkningen af enkelte risici, eksempelvis aktiekursfald, reduceres. Investeringsafkast Pensionskassen PenSam har opnået et afkast før pensionsafkastskat på 3.377,5 mio. kr. Afkastet svarer til et tidsvægtet afkast på 15,0%. Det officielle afkastnøgletal (N1) udgør 14,9% før pensionsafkastskat. Årets afkast er positivt påvirket af afkast på alle aktivtyper, men særligt de alternative aktivklasser, herunder unoterede aktier og illikvid kredit, bidrager til afkastet. Afkastet er et resultat af den aktive investeringsstrategi, som blev fastlagt i Pensionskassen har ligeledes en beholdning af renteafdækningsinstrumenter. Disse har påvirket afkastet positivt som følge af faldende renter i I pensionskassen er kontributionsgrupperne opdelt på sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter; portører; og trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. De anmeldte regler indebærer, at de tre kontributions- 7

8 grupper har særskilte aktiver og dermed også særskilte afkast. Afkast i år, og udvikling i afkast i de seneste 5 år, har været følgende: Afkast tidsvægtet afkast inkl. afdækning REALISERET RESULTAT OG DETS FORDE- LING Det realiserede resultat er udtryk for pensionskassens økonomiske værdiskabelse. Det realiserede resultat skal fordeles imellem pensionskassens egenkapital og pensionskassens medlemmer efter principper fastlagt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Et positivt realiseret resultat øger bonuspotentialerne og derved muligheden for at give medlemmerne såvel bonus som forretning af deres opsparing. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Afkast tidsvægtet afkast ekskl. afdækning Årets realiserede resultat efter Lov om finansiel virksomhed udgør 676,5 mio. kr., som er fordelt med 287,2 mio. kr. til egenkapitalen og 389,3 mio. kr. til medlemmerne. De 389,3 mio. kr. til medlemmerne er fordelt med 44,0 mio. kr. til de særlige bonushensættelser og 345,3 mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Af ovenstående fremgår det, at portørerne har opnået det højeste afkast i den femårige periode. Dette skyldes, at portørerne har de bedste muligheder for at påtage sig risici og det har i perioden givet et merafkast. BONUS Forrentningen udgør 522 mio. kr., inklusive tildelt rentebonus, hvilket medfører, at alle medlemmer i 2014 har fået en forrentning på mellem 5,02% og 11,81% før skat Fordelingen af det realiserede resultat følger regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Reglerne og de nærmere økonomiske konsekvenser er omtalt i afsnittet 'Kontributionsprincip' under 'Anvendt regnskabspraksis. YDELSER Der er udbetalt pensionsydelser for 875,7 mio. kr., hvilket er et fald på 7,0 mio. kr. i forhold til Faldet i 2014 skyldes primært færre genkøb og kan henføres til, at genkøb i 2013 var ekstraordinært høje som følge af nedsættelse af statsafgiften fra 40,0% til 37,3%. De løbende pensionsudbetalinger er steget med 11,7 mio. kr. til 791,0 mio. kr. i 2014 og kan forklares med en stigning i antallet af pensionister 8

9 Udvikling i løbende udbetalinger mio.kr. Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr. hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Faldet skyldes primært, at der i 2014 er afholdt færre omkostninger til itudviklingsprojekter end i Faldet i omkostningerne medfører ligeledes et fald i omkostninger pr. medlem fra 508 kr. i 2013 til 485 kr. i Udviklingen afspejler den forventede stigning i antallet af pensionister. Sammenholdes med branchens nøgletal for 2013 kan det ses, at pensionskassens administrationsomkostninger pr. medlem er i den laveste tredjedel. Antal medlemmer fordelt på type, tusinde Omkostninger pr. medlem (N5) sammenlignet med branchen, kr. OMKOSTNINGER Alt administration og drift er outsourcet til PenSam Liv, og pensionskassens administrationsomkostninger afregnes på omkostningsdækkende basis i overensstemmelse med administrationsaftale med PenSam Liv. Omkostninger i kr. pr. medlem Kr Pensionskassen PenSam Note: er før fusion og afspejler omkostninger pr. medlem for pensionskassen for sygehjælpere m.fl. Note: Omkostninger pr. medlem i 2013 sammenlignet med branchen opdelt i laveste, midterste og højeste tredjedel Pensionskassens formueforvaltningsomkostninger er stigende. De er steget fra 24,3 mio. kr. i 2013 til 29,5 mio. kr. i Stigningen skyldes primært en øget momsbelastning på formueforvaltning som følge af ændrede momsregler, men der er også truffet en aktiv beslutning om at varetage flere investeringsopgaver i pensionskassen igennem PenSam Liv s investeringsfunktion. Dermed øges de direkte formueforvaltningsomkostninger. Omvendt vil der komme besparelser i de honora- 9

10 rer, der betales til eksterne formueforvaltere og som fragår afkastet i pensionskassen. PenSam Liv s administrationsydelser pålægges moms i henhold til den hidtil gældende fortolkning af momslovgivningen. I 2013 blev der afsagt en EU-dom, som fastslår, at pensionsadministrationsydelser ikke skal pålægges moms. PenSam Liv har derfor anmeldt krav hos momsmyndighederne om tilbagebetaling af den moms, der er afregnet vedrørende ydelser leveret til Pensionskassen PenSam. SKAT har endnu ikke meddelt deres fortolkning af dommens betydning. Potentielt kan dommen have væsentlig positiv betydning for pensionskassens omkostninger, men grundet usikkerhed vedrørende fortolkning af EU-dommen er der ikke indregnet en effekt af dommen i årets omkostninger. AKTIVER De samlede aktiver i pensionskassen er i 2014 steget med 1.250,4 mio. kr. At aktiverne i pensionskassen i 2014 stiger, skyldes primært det høje investeringsafkast efter pensionsafkastskat på i alt 2.922,2 mio. kr., som overstiger udbetalingerne med 2.007,3 mio. kr. Da pensionskassen ikke modtager indbetalinger, og løbende foretager pensionsudbetalinger, vil aktiverne i pensionskassen over tid falde. PENSIONSHENSÆTTELSER Pensionshensættelserne er steget fra ,9 mio. kr. i 2013 til ,3 mio. kr. i Hensættelserne er i år stærkt påvirket af en stigning i værdireguleringen på 2.195,2 mio. kr. som følge af årets rentefald samt af revurderinger af levetider blandt pensionskassens medlemmer. Samtidig er den retrospektive hensættelse faldet med 325,8 mio. kr., som skyldes, at årets pensionsydelser overstiger rentetilskrivningen. Den retrospektive hensættelse vil skulle falde over tid, da der ikke indbetales til pensionskassen. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i pensionskassen opgørelse af dagsværdi på investeringsejendomme, værdiansættelse af pensionskassens investeringsaktiver, som ikke handles på et aktivt marked samt pensionsmæssige hensættelser. Metoderne for fastsættelse af værdier på de nævnte regnskabsposter er generelt uændrede i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten for Der er foretaget løbende opdatering af skøn og forudsætninger ved værdiansættelsen. Den største usikkerhed ved målingen hviler på opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser, herunder særligt forventninger og forudsætninger til levetid. Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under Anvendt regnskabspraksis, hvor der er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på de nævnte regnskabsposter. Endvidere er de væsentligste usikkerheder ved måling beskrevet. Under 'Følsomhedsoplysninger' vises endvidere usikkerheden ved renteændringer, fald i aktiernes og ejendommenes værdi samt påvirkningen ved ændring i vurderingen af dødelighed og invaliditetshyppighed. 10

11 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på pensionskassens økonomiske stilling. Begyndelsen af 2015 har været præget af finansiel uro. En ny regering i Grækenland har skabt forøget usikkerhed om landets tilknytning til EURO en. Schweiz har opgivet fastkurspolitikken imod EURO, og der er skabt et væsentligt pres på den danske krone som følge af et voldsomt valutainflow. Renterne er reduceret yderligere, med henblik på at holde kronen fast mod EURO'en. Der forventes en mindre stigning i pensionskassens administrationsomkostninger for 2015 som følge af implementeringen af ny lovgivning. Ledelsen forventer et positivt resultat for pensionskassen i Pensionskassen har en høj andel af investeringerne placeret i udenlandsk valuta, men har foretaget afdækning af de væsentligste valutarisici. I Pensionskassen er der ligeledes investeret i renteafdækninger, med henblik på at øge afkast i tilfælde af rentefald. FORVENTNINGER TIL 2015 Selskabets regnskabsmæssige resultat og udviklingen i kundernes bonuspotentialer er generelt meget afhængig af udviklingen i investeringsafkastet. Investeringsmarkederne er i begyndelsen af 2015 præget af en væsentlig uro, herunder af spekulation i den danske valuta, og dermed en unormal situation. Det forventes at der i løbet af 2015 vil være et forsigtigt men stabilt økonomisk opsving. Samlet er det forventningen at 2015 i afkastmæssige sammenhænge vil blive et udfordrende år, og der forventes ikke afkast i det niveau, der er realiseret i Løbende pensionsudbetalinger forventes i 2015 at være svagt stigende i lighed med de tidligere år. 11

12 Risikostyring og kapitalforhold Risikostyring og kapitalforhold er centrale i forhold til den løbende styring af pensionskassen. Risikostyringen skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici pensionskassen vil påtage sig, og hvordan de væsentligste risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til pensionskassens fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital, der er til rådighed. Det er en af bestyrelsens opgaver at vurdere pensionskassens risici og kapitalforhold. I 2014 har dette været drøftet som et særskilt tema på to bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemgået og vurderet pensionskassens væsentligste risici, og vurderet risikovillighed, risikotolerance og kapitalbehov. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen pensionskassens politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. PenSam gruppen har en risikokomité, hvis primære opgaver i relation til pensionskassen består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Pensionskassen PenSam har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv ud fra de rammer, som pensionskassen PenSam s bestyrelse har fastsat. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion i PenSam Liv, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktionen sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf, og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger, der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og kontrolmiljø. De væsentligste risici i Pensionskassen PenSam vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds- og modpartsrisici, og er primært relateret til tab på pensionskassens investeringsaktiver. Markedsrisici omfatter renterisici, aktierisici, ejendomsrisici, valutarisici samt kreditspændrisici. Styringen af de finansielle risici tager udgangspunkt i investeringsstrategien samt politikker og retningslinjer for markedsrisici. Af Pensionskassen PenSam s politikker og retningslinjer fremgår blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, varighed, benchmarkanalyser mv. Investeringerne sammensættes, så risikoen i investeringsporteføljen spredes, så der ikke er for stor afhængighed af en enkelt aktivklasse eller et enkelt aktiv. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holdes inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved eventuelle rammeoverskridelser. Der er ligeledes løbende afrapportering på afkast. Pensionskassen PenSam har en beholdning af renteafdækningsinstrumente. For ikke at løbe for høje modpartsrisici er der i politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici fastsat rammer for pensionskassens risikoprofil på modpartsrisici. 12

13 FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært invaliditets- og levetidsrisiko. En væsentlig risiko i Pensionskassen PenSam er relateret til usikkerheden i medlemmernes levetid. Pensionskassens medlemmer har livsvarige alderspensioner, som vil medføre gevinster eller tab, såfremt de forventede og faktiske levetider afviger. Pensionskassen forholder sig som minimum årligt til udviklingen i medlemmernes levetid. Ved stigende levetid foretages der yderligere hensættelser til at dække de fremtidige forpligtelser. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer i PenSam Liv eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Pensionskassen PenSam modtager en risikorapport fra PenSam Liv, som gør pensionskassen i stand til at vurdere, om PenSam Liv har implementeret forretningsgange, og defineret interne kontroller, der reducerer risikoen for tab som følge af operationelle risici. FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Følsomhedsberegninger er anført i note 28 til årsrapporten. Følsomhedsberegningerne viser påvirkningen på basiskapitalen ved fald og stigninger i for eksempel rente eller aktiekurser. se af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar Det betyder, at de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved pensionskassens opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystemet og rapportering, skal være endeligt implementeret fra 1. januar SIKKERHEDSNIVEAU, KAPITALPLANLÆG- NING OG ISB-BEREGNINGER Solvensbehovet er fra 1. januar 2014 beregnet efter standardmodellen og er en partiel intern model for levetid. Sidstnævnte er defineret af den danske forsikringsbranche, da EU s standardmetode for solvensbehov vedrørende levetidsrisiko ikke harmonerer med de danske krav i forhold til hensættelser under tilsynets levetidsbenchmark. OPGØRELSE AF INDIVIDUELT SOLVENSBE- HOV OG KAPITALKRAV Specifikation af individuelt solvensbehov Mio. kr. Risiko for længere levetid 518,8 Øvrige forsikringsrisici 15,9 Forsikrings- og omkostningsrisici i alt 534,7 Markedsrisici i alt 3.574,1 Operationelle og strategiske risici i alt 94,3 Samlede risici 4.203,1 Diversifikation -361,0 Samlet tabspotentiale 3.842,1 Dækning af bonuspotentialer -704,0 Individuelt solvensbehov 3.138,1 SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttel- 13

14 Udvikling i solvenskrav, i mio. kr Solvens I-krav Individuelt solvensbehov Jævnfør ovenstående udgør kapitalkravet 789 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. Pensionskassen PenSam s basiskapital udgør 4.788,9 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 606,9%. Det individuelle solvensbehov er dog større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 152,6%. 14

15 Selskabsledelse og organisation ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLE- DELSE God selskabsledelse skaber værdi for pensionskassen, og er medvirkende til at forbedre pensionskassens forretning til fordel for vores medlemmer. Pensionskassen PenSam forholder sig derfor løbende til de gældende danske anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for Pensionskassen PenSam, anvendes som elementer i ledelsen af pensionskassen. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Ledelsen i pensionskassen er todelt og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fem medlemmer hvoraf et medlem er udpeget af Danske Regioner, et medlem er udpeget af FOA og tre medlemmer er valgt af generalforsamlingen. Endvidere er der to kommitterede medlemmer. Portørerne og trafikfunktionærerne og amtsvejmændene m.fl. er repræsenteret af en kommitteret medlem hver frem til generalforsamlingen i De kommitterede er ikke medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på fire år. Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder i Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for pensionskassen. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. Ledelse af en finansiel virksomhed som Pensionskassen PenSam kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsens har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen i Pensionskassen PenSam har besluttet, at der inden den 1. april 2017 skal være en kønsmæssig fordeling i bestyrelsen, som opfylder bestemmelserne om repræsentation af begge køn, hvilket betyder, at mindst et ud af bestyrelsens tre generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør det underrepræsenterede køn. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør pr. 31. december 2014 tre mænd og ingen kvinder. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i pensionskassen. DIREKTION Direktionen består af Helen Kobæk, som tillige har ledelseshverv i andre af selskaberne i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. 15

16 Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. REVISIONSUDVALG Pensionskassen PenSam har nedsat et revisionsudvalg bestående af to medlemmer, som ligeledes er medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget skal fremme god selskabsledelse, øge kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og overvåge driftsmæssige og finansielle risici. Medlemmerne opfylder de krav, der stilles til uafhængighed og kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision i henhold til de gældende retningslinjer således, at revisionsudvalget som helhed har de fornødne kompetencer. Komitéen består af pensionskassens direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. Investeringskomité Investeringskomitéen har ansvaret for at overvåge selskabets investeringer, herunder evaluere investeringsafkastet og drøfte forventede investeringstiltag samt, at vurdere og sikre en velfungerende organisering samt processer på investeringsområdet. Komitéen består af pensionskassens direktion samt investeringsdirektøren. It-governanceboard It-governanceboardet skal sikre, at der foretages en samlet prioritering af it-projekter med baggrund i pensionskassens samlede behov, så der sikres stram styring af porteføljens forbrug med hensyn til ressourcer, økonomi og løsningsdesign. Boardet består af pensionskassens direktion samt itdirektøren, forretningsudviklingsdirektøren og økonomidirektøren. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Revisionsudvalget har afholdt otte møder i 2014 og rapporterer løbende til bestyrelsen. KOMITÈER PenSam gruppen har etableret en række interne komiteer på tværs af selskaberne, som skal sikre velfungerende processer samt optimal prioritering for PenSam gruppen som helhed med respekt for det enkelte selskab. Risikokomité Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces samt evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af pensionskassen - medarbejdere i PenSam gruppen eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt sikre anonymitet for en mulig whistleblower, har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. REVISION Pensionskassens regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig, 16

17 ekstern revisor, som er valgt på pensionskassens ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på pensionskassens årsrapport. Pensionskassens interne revision reviderer regelmæssigt forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på pensionskassens årsrapport Den interne revisionschef refererer direkte til pensionskassens bestyrelse. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for Pensionskassen PenSam har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt den ansvarshavende aktuar, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pensionskassen PenSam s risikoprofil. Lønpolitikken kan ses på Pensionskassen PenSam ønsker ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre pensionskassen en unødvendig risiko. Både bestyrelse og direktion modtager et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 8. ORGANISATION Pensionskassen PenSam har, udover direktionen og den ansvarshavende aktuar, ingen ansatte. Pensionskassen PenSam har outsourcet administrationen til PenSam Liv. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for pensionskassens interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolmiljø De væsentlige elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker, forretningsgange samt procedurer. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen, således at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter bl.a. attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. 17

18 Overvågning og rapportering Der anvendes systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering til pensionskassen. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt og rapporteres til pensionskassens hændelsesopsamling for operationelle risici. 18

19 Samfundsansvar Pensionskassens overordnede mål er at sikre medlemmerne indtægt ved alder, invaliditet og død. Opgaven er at forvalte det ansvar bedst muligt i respekt for medlemmernes behov og penge - og under hensyntagen til at være en socialt ansvarlig virksomhed. Pensionskassen PenSam administreres af PenSam Liv, og er en del af PenSam gruppen, og samfundsansvar vurderes på tværs af PenSam gruppens enheder. PenSam gruppens indsatsområder omfatter primært følgende: 1. medlemmer og produkter, herunder forebyggelse 2. medarbejdere 3. andre samfundsmæssige hensyn, herunder investeringer og skattebetalinger. Pensionskassen PenSam optager ikke længere medlemmer. Endvidere har pensionskassen ingen ansatte, da pensionskassens administration varetages af PenSam Liv. PenSam gruppens indsatsområde i forhold til pensionskassen er primært forankret i medlemmer og produkter samt investeringer og samfundsansvarlig investeringspolitik. Pensionskassens samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik. Pensionskassen har ikke særskilte politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkningerne, men elementer heraf indgår i pensionskassens samlede politik for samfundsansvar og politik for markeds- og modpartsrisici. MEDLEMMER OG PRODUKTER Formålet med en arbejdsmarkedspension er at sikre medlemmerne økonomisk tryghed - både gennem opsparing til livsvarig alderspension, og ved produkter, som sikrer medlemmerne økonomisk tryghed ved sygdom, død, tab af arbejdsevne eller lignende hændelser. Arbejdsmarkedspensionsordningerne medvirker sammen med de offentligt finansierede pensioner til, at alle befolkningsgrupper kan få en økonomisk tryg alderdom og sikring ved sygdom og død inden pensionsalder. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionsordningerne er pensionsudbetalingerne for den enkelte dansker steget. INVESTERINGER Bestyrelsen har fokus på ansvarlighed i forbindelse med investeringer. Derfor stiller pensionskassen krav til de selskaber, der investeres i. Kravene bygger på en række internationale konventioner og aftaler. Investeringsporteføljen gennemgås jævnligt i samarbejde med screeningsbureauet EIRIS. Hvis det konstateres, at selskaberne ikke lever op til kravene, indleder vi en dialog med selskabet. Hvis dialogen ikke medfører forbedringer, kan selskabet ende med at komme på Udelukkelseslisten. PenSam har mere end 80 selskaber på Udelukkelseslisten. Udelukkelseslisten og de internationale konventioner, der screenes for, kan ses på Ud over dialog benytter pensionskassen sig også af retten til at stemme på generalforsamlinger i de selskaber, vi investerer i. Der stemmes efter et sæt retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen. Det betyder blandt andet, at der stemmes for forslag om tiltrædelse eller overholdelse af de konventioner og aftaler, der screenes for, og at der stemmes for forslag, der støtter op om principperne for god selskabsledelse (corporate governance). Ved udgangen af 2014 er PenSam Liv på vegne af PenSam gruppen i dialog med mere end 19

20 280 selskaber verden over, og vi har i 2014 stemt ved udenlandske generalforsamlinger om mere end emner. Ca gange har vi stemt anderledes end selskabets ledelse. Det vurderes, at det samlede pres fra pensionskassen og andre investorer har en positiv effekt i forhold til at påvirke selskaber til i højere grad at tage et ansvar for samfund og miljø. ÅBENHED OM INVESTERINGER Som et tiltag til at sikre ansvarlige investeringer, praktiserer Pensionskassen PenSam fuld offentlighed om alle investeringer i børsnoterede selskaber og unoterede kapitalandele. Kunder og andre interessenter har mulighed for løbende at følge med i, hvilke selskaber der investeres i på PenSam's hjemmeside 20

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere