Årsrapport Pensionskassen PenSam. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr

2 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om Pensionskassen PenSam... 6 Regnskabsberetning... 7 Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Samfundsansvar Ledelse, revision og ansvarshavende aktuar. 21 Ledelseshverv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen Pensionskassen PenSam er en arbejdsmarkedspensionskasse med medlemmer. Der optages ikke nye medlemmer, og antallet af medlemmer falder med ca årligt. Pensionskassens primære målsætning er at sikre de bedst mulige pensionsydelser til de eksisterende medlemmer. Dette gøres ved at skabe høje investeringsafkast, samt at opretholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. således at pensionskassens medlemmer til enhver tid sikres de bedste vilkår. Ledelsen har derfor påbegyndt analyser og vurderinger af pensionskassens fremtid. Dette arbejde vil fortsætte i Investeringsafkast 2014 har været et godt år for pensionskassen. Pensionskassens samlede resultater for året medfører, at pensionskassens muligheder for at sikre de bedst mulige pensioner til medlemmerne er forbedret. De fastsatte kontorenter, som er de renter som medlemmernes individuelle pensionsdepot forrentes med, er fastsat til mellem 5,02 og 11,81% i Det er en meget høj forrentning i forhold til det nuværende renteniveau, og en følge af de skabte resultater. I 2014 er der opnået et samlet tidsvægtet investeringsafkast før skat på 15,0% inklusiv renteafdækning og 6,8% eksklusiv renteafdækning. Omkostninger Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr., og pensionskassens omkostninger pr. medlem er faldet fra 508 kr. til 485 kr. At opretholde et lavt omkostningsniveau til gavn for pensionskassens medlemmer er en udfordring i en situation hvor antal medlemmer falder år efter år. Det er blandt andet derfor væsentligt, at ledelsen løbende forholder sig til pensionskassens fremtid, 4

5 Femårsoversigt. Mio. kr. Pensionskassen for sygehjælpere mfl. før fusion Resultatopgørelse Pensionsydelser f.e.r. (for egen regning) Investeringsafkast før pensionsafkastskat Pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser f.e.r Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Årets tilskrevne bonus Pensionsafkastskat Overført investeringsafkast Pensionsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Pensionsafkastskat for egenkapitalen Årets resultat / Årets totalindkomst Balance Hensættelser til pensions- og investeringskontrakter i alt Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i pct Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (N1) 14,9 0,7 11,9 11,6 11,2 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag (N3) Omkostningsprocent af hensættelser (N4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Omkostninger pr. medlem i kr. (N5) Omkostningsresultat (N6) -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Risikotal Risikoresultat (N7) 0,1-0,1 0,2 0,3 0,3 Konsolideringsnøgletal Bonusgrad (N8) 6,9 8,0 2,5 2,3 4,9 Medlemskapitalgrad (N9) 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 Egenkapitalgrad (N10) 30,2 27,6 29,1 25,5 24,6 Overdækningsgrad (N11) 31,4 28,4 27,4 10,1 10,3 Solvensdækning (N12) 606,9 622,9 589,5 177,4 195,1 Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat (N13) 7,7 0,7 11,2 2,6 16,3 Egenkapitalforrentning efter skat (N14) 6,5 0,1 9,5 2,2 14,0 Forrentning af medlemmernes midler efter omkostninger før skat (N15) 11,3 4,6 8,2 10,1 8,6 Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat (N19) 7,0 0,6-67,0-11,5-1,2 Sammenligningstallene for 2012 er tilrettet således, at tallene afspejler tallene for de tre fusionerede pensionskasser, og tallene er dermed direkte sammenlignelige med Tallene for i femårsoversigten vedrører alene Pensionskassen for sygehjælpere m.fl. og er dermed ikke direkte sammenlignelige med regnskabstallene for

6 Om Pensionskassen PenSam FORRETNINGSOMRÅDER I 2013 fusionerede pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter, pensionskassen for portører og pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. til Pensionskassen PenSam. Pensionskassen PenSam er en afviklingspensionskasse. Indbetaling af pensionsbidrag ophørte med udgangen af Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne pension ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet på grund af alder, førtidspensionering eller død. Medlemmerne er fortrinsvis lønmodtagere, som har været ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. PENSAM GRUPPEN Pensionskassen er en del af PenSam gruppen, hvor pensionskassen ejer B-aktierne i PenSam Holding, jf. i øvrigt note 26, og A-aktierne ejes af FOA Fag og Arbejde. hovedsæde i Farum. PenSam gruppen har Koncernstrukturen fremgår af figuren nedenfor. PENSIONSKASSEN PENSAM S MEDLEMMER Pensionskassen PenSam har ved udgangen af 2014 ca medlemmer, hvoraf ca medlemmer får udbetalt pension. FOA Fag og Arbejde A-aktier Pensionskassen PenSam B-aktier PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 6

7 Regnskabsberetning ÅRETS RESULTAT Årets resultat før skat udgør 287,2 mio. kr. mod et resultat før skat på 25,8 mio. kr. i Stigningen i årets resultat skyldes et højere afkast af egenkapitalens investeringsaktiver sammenholdt med Egenkapitalens investeringsafkast er påvirket af positive kursreguleringer af obligationsbeholdninger som følge af rentefald. Ved aflæggelse af halvårsrapporten for 2014 var der forventet mindre rentestigninger i andet halvår. Rentestigningerne udeblev, og renten er i stedet faldet. Resultatet er derfor højere end forventet. Aktivfordelingen udgør for Pensionskassen PenSam samlet: Aktivfordelingen for Pensionskassen PenSam ultimo 2014 Årets resultat overføres til egenkapitalen. INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTE- RINGSRESULTAT FOR 2014 Investeringsstrategi Investeringsstrategien fastlægges med fokus på opnåelse af et konkurrencedygtigt afkast med balance mellem afkast og risiko. Det er målsætningen at opnå et merafkast til pensionskassens medlemmer i forhold til markedet generelt. Investeringerne spredes på forskellige aktivklasser, så der sikres en fornuftig balance i porteføljen, og påvirkningen af enkelte risici, eksempelvis aktiekursfald, reduceres. Investeringsafkast Pensionskassen PenSam har opnået et afkast før pensionsafkastskat på 3.377,5 mio. kr. Afkastet svarer til et tidsvægtet afkast på 15,0%. Det officielle afkastnøgletal (N1) udgør 14,9% før pensionsafkastskat. Årets afkast er positivt påvirket af afkast på alle aktivtyper, men særligt de alternative aktivklasser, herunder unoterede aktier og illikvid kredit, bidrager til afkastet. Afkastet er et resultat af den aktive investeringsstrategi, som blev fastlagt i Pensionskassen har ligeledes en beholdning af renteafdækningsinstrumenter. Disse har påvirket afkastet positivt som følge af faldende renter i I pensionskassen er kontributionsgrupperne opdelt på sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter; portører; og trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. De anmeldte regler indebærer, at de tre kontributions- 7

8 grupper har særskilte aktiver og dermed også særskilte afkast. Afkast i år, og udvikling i afkast i de seneste 5 år, har været følgende: Afkast tidsvægtet afkast inkl. afdækning REALISERET RESULTAT OG DETS FORDE- LING Det realiserede resultat er udtryk for pensionskassens økonomiske værdiskabelse. Det realiserede resultat skal fordeles imellem pensionskassens egenkapital og pensionskassens medlemmer efter principper fastlagt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Et positivt realiseret resultat øger bonuspotentialerne og derved muligheden for at give medlemmerne såvel bonus som forretning af deres opsparing. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Afkast tidsvægtet afkast ekskl. afdækning Årets realiserede resultat efter Lov om finansiel virksomhed udgør 676,5 mio. kr., som er fordelt med 287,2 mio. kr. til egenkapitalen og 389,3 mio. kr. til medlemmerne. De 389,3 mio. kr. til medlemmerne er fordelt med 44,0 mio. kr. til de særlige bonushensættelser og 345,3 mio. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Note: Der er ingen tal for for Pensionskassen PenSam, da pensionskasserne først er fusioneret pr. 1. januar Af ovenstående fremgår det, at portørerne har opnået det højeste afkast i den femårige periode. Dette skyldes, at portørerne har de bedste muligheder for at påtage sig risici og det har i perioden givet et merafkast. BONUS Forrentningen udgør 522 mio. kr., inklusive tildelt rentebonus, hvilket medfører, at alle medlemmer i 2014 har fået en forrentning på mellem 5,02% og 11,81% før skat Fordelingen af det realiserede resultat følger regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Reglerne og de nærmere økonomiske konsekvenser er omtalt i afsnittet 'Kontributionsprincip' under 'Anvendt regnskabspraksis. YDELSER Der er udbetalt pensionsydelser for 875,7 mio. kr., hvilket er et fald på 7,0 mio. kr. i forhold til Faldet i 2014 skyldes primært færre genkøb og kan henføres til, at genkøb i 2013 var ekstraordinært høje som følge af nedsættelse af statsafgiften fra 40,0% til 37,3%. De løbende pensionsudbetalinger er steget med 11,7 mio. kr. til 791,0 mio. kr. i 2014 og kan forklares med en stigning i antallet af pensionister 8

9 Udvikling i løbende udbetalinger mio.kr. Administrationsomkostningerne udgør 24,7 mio. kr. hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Faldet skyldes primært, at der i 2014 er afholdt færre omkostninger til itudviklingsprojekter end i Faldet i omkostningerne medfører ligeledes et fald i omkostninger pr. medlem fra 508 kr. i 2013 til 485 kr. i Udviklingen afspejler den forventede stigning i antallet af pensionister. Sammenholdes med branchens nøgletal for 2013 kan det ses, at pensionskassens administrationsomkostninger pr. medlem er i den laveste tredjedel. Antal medlemmer fordelt på type, tusinde Omkostninger pr. medlem (N5) sammenlignet med branchen, kr. OMKOSTNINGER Alt administration og drift er outsourcet til PenSam Liv, og pensionskassens administrationsomkostninger afregnes på omkostningsdækkende basis i overensstemmelse med administrationsaftale med PenSam Liv. Omkostninger i kr. pr. medlem Kr Pensionskassen PenSam Note: er før fusion og afspejler omkostninger pr. medlem for pensionskassen for sygehjælpere m.fl. Note: Omkostninger pr. medlem i 2013 sammenlignet med branchen opdelt i laveste, midterste og højeste tredjedel Pensionskassens formueforvaltningsomkostninger er stigende. De er steget fra 24,3 mio. kr. i 2013 til 29,5 mio. kr. i Stigningen skyldes primært en øget momsbelastning på formueforvaltning som følge af ændrede momsregler, men der er også truffet en aktiv beslutning om at varetage flere investeringsopgaver i pensionskassen igennem PenSam Liv s investeringsfunktion. Dermed øges de direkte formueforvaltningsomkostninger. Omvendt vil der komme besparelser i de honora- 9

10 rer, der betales til eksterne formueforvaltere og som fragår afkastet i pensionskassen. PenSam Liv s administrationsydelser pålægges moms i henhold til den hidtil gældende fortolkning af momslovgivningen. I 2013 blev der afsagt en EU-dom, som fastslår, at pensionsadministrationsydelser ikke skal pålægges moms. PenSam Liv har derfor anmeldt krav hos momsmyndighederne om tilbagebetaling af den moms, der er afregnet vedrørende ydelser leveret til Pensionskassen PenSam. SKAT har endnu ikke meddelt deres fortolkning af dommens betydning. Potentielt kan dommen have væsentlig positiv betydning for pensionskassens omkostninger, men grundet usikkerhed vedrørende fortolkning af EU-dommen er der ikke indregnet en effekt af dommen i årets omkostninger. AKTIVER De samlede aktiver i pensionskassen er i 2014 steget med 1.250,4 mio. kr. At aktiverne i pensionskassen i 2014 stiger, skyldes primært det høje investeringsafkast efter pensionsafkastskat på i alt 2.922,2 mio. kr., som overstiger udbetalingerne med 2.007,3 mio. kr. Da pensionskassen ikke modtager indbetalinger, og løbende foretager pensionsudbetalinger, vil aktiverne i pensionskassen over tid falde. PENSIONSHENSÆTTELSER Pensionshensættelserne er steget fra ,9 mio. kr. i 2013 til ,3 mio. kr. i Hensættelserne er i år stærkt påvirket af en stigning i værdireguleringen på 2.195,2 mio. kr. som følge af årets rentefald samt af revurderinger af levetider blandt pensionskassens medlemmer. Samtidig er den retrospektive hensættelse faldet med 325,8 mio. kr., som skyldes, at årets pensionsydelser overstiger rentetilskrivningen. Den retrospektive hensættelse vil skulle falde over tid, da der ikke indbetales til pensionskassen. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i pensionskassen opgørelse af dagsværdi på investeringsejendomme, værdiansættelse af pensionskassens investeringsaktiver, som ikke handles på et aktivt marked samt pensionsmæssige hensættelser. Metoderne for fastsættelse af værdier på de nævnte regnskabsposter er generelt uændrede i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten for Der er foretaget løbende opdatering af skøn og forudsætninger ved værdiansættelsen. Den største usikkerhed ved målingen hviler på opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser, herunder særligt forventninger og forudsætninger til levetid. Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under Anvendt regnskabspraksis, hvor der er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på de nævnte regnskabsposter. Endvidere er de væsentligste usikkerheder ved måling beskrevet. Under 'Følsomhedsoplysninger' vises endvidere usikkerheden ved renteændringer, fald i aktiernes og ejendommenes værdi samt påvirkningen ved ændring i vurderingen af dødelighed og invaliditetshyppighed. 10

11 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på pensionskassens økonomiske stilling. Begyndelsen af 2015 har været præget af finansiel uro. En ny regering i Grækenland har skabt forøget usikkerhed om landets tilknytning til EURO en. Schweiz har opgivet fastkurspolitikken imod EURO, og der er skabt et væsentligt pres på den danske krone som følge af et voldsomt valutainflow. Renterne er reduceret yderligere, med henblik på at holde kronen fast mod EURO'en. Der forventes en mindre stigning i pensionskassens administrationsomkostninger for 2015 som følge af implementeringen af ny lovgivning. Ledelsen forventer et positivt resultat for pensionskassen i Pensionskassen har en høj andel af investeringerne placeret i udenlandsk valuta, men har foretaget afdækning af de væsentligste valutarisici. I Pensionskassen er der ligeledes investeret i renteafdækninger, med henblik på at øge afkast i tilfælde af rentefald. FORVENTNINGER TIL 2015 Selskabets regnskabsmæssige resultat og udviklingen i kundernes bonuspotentialer er generelt meget afhængig af udviklingen i investeringsafkastet. Investeringsmarkederne er i begyndelsen af 2015 præget af en væsentlig uro, herunder af spekulation i den danske valuta, og dermed en unormal situation. Det forventes at der i løbet af 2015 vil være et forsigtigt men stabilt økonomisk opsving. Samlet er det forventningen at 2015 i afkastmæssige sammenhænge vil blive et udfordrende år, og der forventes ikke afkast i det niveau, der er realiseret i Løbende pensionsudbetalinger forventes i 2015 at være svagt stigende i lighed med de tidligere år. 11

12 Risikostyring og kapitalforhold Risikostyring og kapitalforhold er centrale i forhold til den løbende styring af pensionskassen. Risikostyringen skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici pensionskassen vil påtage sig, og hvordan de væsentligste risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til pensionskassens fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital, der er til rådighed. Det er en af bestyrelsens opgaver at vurdere pensionskassens risici og kapitalforhold. I 2014 har dette været drøftet som et særskilt tema på to bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har gennemgået og vurderet pensionskassens væsentligste risici, og vurderet risikovillighed, risikotolerance og kapitalbehov. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen pensionskassens politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. PenSam gruppen har en risikokomité, hvis primære opgaver i relation til pensionskassen består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Pensionskassen PenSam har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv ud fra de rammer, som pensionskassen PenSam s bestyrelse har fastsat. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion i PenSam Liv, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktionen sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf, og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger, der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og kontrolmiljø. De væsentligste risici i Pensionskassen PenSam vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds- og modpartsrisici, og er primært relateret til tab på pensionskassens investeringsaktiver. Markedsrisici omfatter renterisici, aktierisici, ejendomsrisici, valutarisici samt kreditspændrisici. Styringen af de finansielle risici tager udgangspunkt i investeringsstrategien samt politikker og retningslinjer for markedsrisici. Af Pensionskassen PenSam s politikker og retningslinjer fremgår blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, varighed, benchmarkanalyser mv. Investeringerne sammensættes, så risikoen i investeringsporteføljen spredes, så der ikke er for stor afhængighed af en enkelt aktivklasse eller et enkelt aktiv. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holdes inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved eventuelle rammeoverskridelser. Der er ligeledes løbende afrapportering på afkast. Pensionskassen PenSam har en beholdning af renteafdækningsinstrumente. For ikke at løbe for høje modpartsrisici er der i politik og retningslinjer for markeds- og modpartsrisici fastsat rammer for pensionskassens risikoprofil på modpartsrisici. 12

13 FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært invaliditets- og levetidsrisiko. En væsentlig risiko i Pensionskassen PenSam er relateret til usikkerheden i medlemmernes levetid. Pensionskassens medlemmer har livsvarige alderspensioner, som vil medføre gevinster eller tab, såfremt de forventede og faktiske levetider afviger. Pensionskassen forholder sig som minimum årligt til udviklingen i medlemmernes levetid. Ved stigende levetid foretages der yderligere hensættelser til at dække de fremtidige forpligtelser. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer i PenSam Liv eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Pensionskassen PenSam modtager en risikorapport fra PenSam Liv, som gør pensionskassen i stand til at vurdere, om PenSam Liv har implementeret forretningsgange, og defineret interne kontroller, der reducerer risikoen for tab som følge af operationelle risici. FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Følsomhedsberegninger er anført i note 28 til årsrapporten. Følsomhedsberegningerne viser påvirkningen på basiskapitalen ved fald og stigninger i for eksempel rente eller aktiekurser. se af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar Det betyder, at de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved pensionskassens opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystemet og rapportering, skal være endeligt implementeret fra 1. januar SIKKERHEDSNIVEAU, KAPITALPLANLÆG- NING OG ISB-BEREGNINGER Solvensbehovet er fra 1. januar 2014 beregnet efter standardmodellen og er en partiel intern model for levetid. Sidstnævnte er defineret af den danske forsikringsbranche, da EU s standardmetode for solvensbehov vedrørende levetidsrisiko ikke harmonerer med de danske krav i forhold til hensættelser under tilsynets levetidsbenchmark. OPGØRELSE AF INDIVIDUELT SOLVENSBE- HOV OG KAPITALKRAV Specifikation af individuelt solvensbehov Mio. kr. Risiko for længere levetid 518,8 Øvrige forsikringsrisici 15,9 Forsikrings- og omkostningsrisici i alt 534,7 Markedsrisici i alt 3.574,1 Operationelle og strategiske risici i alt 94,3 Samlede risici 4.203,1 Diversifikation -361,0 Samlet tabspotentiale 3.842,1 Dækning af bonuspotentialer -704,0 Individuelt solvensbehov 3.138,1 SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttel- 13

14 Udvikling i solvenskrav, i mio. kr Solvens I-krav Individuelt solvensbehov Jævnfør ovenstående udgør kapitalkravet 789 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. Pensionskassen PenSam s basiskapital udgør 4.788,9 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 606,9%. Det individuelle solvensbehov er dog større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 152,6%. 14

15 Selskabsledelse og organisation ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLE- DELSE God selskabsledelse skaber værdi for pensionskassen, og er medvirkende til at forbedre pensionskassens forretning til fordel for vores medlemmer. Pensionskassen PenSam forholder sig derfor løbende til de gældende danske anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for Pensionskassen PenSam, anvendes som elementer i ledelsen af pensionskassen. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Ledelsen i pensionskassen er todelt og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fem medlemmer hvoraf et medlem er udpeget af Danske Regioner, et medlem er udpeget af FOA og tre medlemmer er valgt af generalforsamlingen. Endvidere er der to kommitterede medlemmer. Portørerne og trafikfunktionærerne og amtsvejmændene m.fl. er repræsenteret af en kommitteret medlem hver frem til generalforsamlingen i De kommitterede er ikke medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på fire år. Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder i Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for pensionskassen. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. Ledelse af en finansiel virksomhed som Pensionskassen PenSam kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsens har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen i Pensionskassen PenSam har besluttet, at der inden den 1. april 2017 skal være en kønsmæssig fordeling i bestyrelsen, som opfylder bestemmelserne om repræsentation af begge køn, hvilket betyder, at mindst et ud af bestyrelsens tre generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør det underrepræsenterede køn. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør pr. 31. december 2014 tre mænd og ingen kvinder. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i pensionskassen. DIREKTION Direktionen består af Helen Kobæk, som tillige har ledelseshverv i andre af selskaberne i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. 15

16 Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. REVISIONSUDVALG Pensionskassen PenSam har nedsat et revisionsudvalg bestående af to medlemmer, som ligeledes er medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget skal fremme god selskabsledelse, øge kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og overvåge driftsmæssige og finansielle risici. Medlemmerne opfylder de krav, der stilles til uafhængighed og kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision i henhold til de gældende retningslinjer således, at revisionsudvalget som helhed har de fornødne kompetencer. Komitéen består af pensionskassens direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. Investeringskomité Investeringskomitéen har ansvaret for at overvåge selskabets investeringer, herunder evaluere investeringsafkastet og drøfte forventede investeringstiltag samt, at vurdere og sikre en velfungerende organisering samt processer på investeringsområdet. Komitéen består af pensionskassens direktion samt investeringsdirektøren. It-governanceboard It-governanceboardet skal sikre, at der foretages en samlet prioritering af it-projekter med baggrund i pensionskassens samlede behov, så der sikres stram styring af porteføljens forbrug med hensyn til ressourcer, økonomi og løsningsdesign. Boardet består af pensionskassens direktion samt itdirektøren, forretningsudviklingsdirektøren og økonomidirektøren. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Revisionsudvalget har afholdt otte møder i 2014 og rapporterer løbende til bestyrelsen. KOMITÈER PenSam gruppen har etableret en række interne komiteer på tværs af selskaberne, som skal sikre velfungerende processer samt optimal prioritering for PenSam gruppen som helhed med respekt for det enkelte selskab. Risikokomité Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces samt evaluering af pensionskassens kapital- og solvenssituation. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af pensionskassen - medarbejdere i PenSam gruppen eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt sikre anonymitet for en mulig whistleblower, har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. REVISION Pensionskassens regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig, 16

17 ekstern revisor, som er valgt på pensionskassens ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på pensionskassens årsrapport. Pensionskassens interne revision reviderer regelmæssigt forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på pensionskassens årsrapport Den interne revisionschef refererer direkte til pensionskassens bestyrelse. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for Pensionskassen PenSam har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt den ansvarshavende aktuar, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pensionskassen PenSam s risikoprofil. Lønpolitikken kan ses på Pensionskassen PenSam ønsker ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre pensionskassen en unødvendig risiko. Både bestyrelse og direktion modtager et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 8. ORGANISATION Pensionskassen PenSam har, udover direktionen og den ansvarshavende aktuar, ingen ansatte. Pensionskassen PenSam har outsourcet administrationen til PenSam Liv. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for pensionskassens interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolmiljø De væsentlige elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker, forretningsgange samt procedurer. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen, således at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter bl.a. attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. 17

18 Overvågning og rapportering Der anvendes systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering til pensionskassen. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt og rapporteres til pensionskassens hændelsesopsamling for operationelle risici. 18

19 Samfundsansvar Pensionskassens overordnede mål er at sikre medlemmerne indtægt ved alder, invaliditet og død. Opgaven er at forvalte det ansvar bedst muligt i respekt for medlemmernes behov og penge - og under hensyntagen til at være en socialt ansvarlig virksomhed. Pensionskassen PenSam administreres af PenSam Liv, og er en del af PenSam gruppen, og samfundsansvar vurderes på tværs af PenSam gruppens enheder. PenSam gruppens indsatsområder omfatter primært følgende: 1. medlemmer og produkter, herunder forebyggelse 2. medarbejdere 3. andre samfundsmæssige hensyn, herunder investeringer og skattebetalinger. Pensionskassen PenSam optager ikke længere medlemmer. Endvidere har pensionskassen ingen ansatte, da pensionskassens administration varetages af PenSam Liv. PenSam gruppens indsatsområde i forhold til pensionskassen er primært forankret i medlemmer og produkter samt investeringer og samfundsansvarlig investeringspolitik. Pensionskassens samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik. Pensionskassen har ikke særskilte politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkningerne, men elementer heraf indgår i pensionskassens samlede politik for samfundsansvar og politik for markeds- og modpartsrisici. MEDLEMMER OG PRODUKTER Formålet med en arbejdsmarkedspension er at sikre medlemmerne økonomisk tryghed - både gennem opsparing til livsvarig alderspension, og ved produkter, som sikrer medlemmerne økonomisk tryghed ved sygdom, død, tab af arbejdsevne eller lignende hændelser. Arbejdsmarkedspensionsordningerne medvirker sammen med de offentligt finansierede pensioner til, at alle befolkningsgrupper kan få en økonomisk tryg alderdom og sikring ved sygdom og død inden pensionsalder. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionsordningerne er pensionsudbetalingerne for den enkelte dansker steget. INVESTERINGER Bestyrelsen har fokus på ansvarlighed i forbindelse med investeringer. Derfor stiller pensionskassen krav til de selskaber, der investeres i. Kravene bygger på en række internationale konventioner og aftaler. Investeringsporteføljen gennemgås jævnligt i samarbejde med screeningsbureauet EIRIS. Hvis det konstateres, at selskaberne ikke lever op til kravene, indleder vi en dialog med selskabet. Hvis dialogen ikke medfører forbedringer, kan selskabet ende med at komme på Udelukkelseslisten. PenSam har mere end 80 selskaber på Udelukkelseslisten. Udelukkelseslisten og de internationale konventioner, der screenes for, kan ses på Ud over dialog benytter pensionskassen sig også af retten til at stemme på generalforsamlinger i de selskaber, vi investerer i. Der stemmes efter et sæt retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen. Det betyder blandt andet, at der stemmes for forslag om tiltrædelse eller overholdelse af de konventioner og aftaler, der screenes for, og at der stemmes for forslag, der støtter op om principperne for god selskabsledelse (corporate governance). Ved udgangen af 2014 er PenSam Liv på vegne af PenSam gruppen i dialog med mere end 19

20 280 selskaber verden over, og vi har i 2014 stemt ved udenlandske generalforsamlinger om mere end emner. Ca gange har vi stemt anderledes end selskabets ledelse. Det vurderes, at det samlede pres fra pensionskassen og andre investorer har en positiv effekt i forhold til at påvirke selskaber til i højere grad at tage et ansvar for samfund og miljø. ÅBENHED OM INVESTERINGER Som et tiltag til at sikre ansvarlige investeringer, praktiserer Pensionskassen PenSam fuld offentlighed om alle investeringer i børsnoterede selskaber og unoterede kapitalandele. Kunder og andre interessenter har mulighed for løbende at følge med i, hvilke selskaber der investeres i på PenSam's hjemmeside 20

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 12 62 95 32

Årsrapport2014. CVR-nr. 12 62 95 32 Årsrapport2014 CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Holding A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk Hjemsted Furesø, Danmark CVR-nr. 12 62 95 32 DIREKTION

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere