Hvem er vi? -emission fra kraftvarmeanlæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er vi? -emission fra kraftvarmeanlæg."

Transkript

1 Dansk Gasteknisk Center Årsrapport 2013

2 Hvem er vi? DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gas og gasanvendelse. DGC udfører analyse, måleopgaver, laboratorieforsøg og -afprøvning, verifikation, feltmåling, undervisning og certificering for gasindustrien, energiselskaber, leverandører, myndigheder og andre energiaktører. DGC arbejder med alle former for gas, inklusive naturgas, bygas, biogas, forgasningsgas og brint samt med kombinationer af gas, vedvarende energi og andre energiformer. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Danmark Tlf DGC s laboratorium er akkrediteret under DANAK til måling og afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse samt til gasanalyse. Testcenter for Grønne Gasser tilbyder endvidere analyse og måling af bl.a. biogas, forgasningsgas og brint. DGC er Notified Body (bemyndiget organ) inden for gaskedler og andet gasudstyr og udfører også verifikation af CO 2 -emission fra kraftvarmeanlæg. DGC er et aktieselskab stiftet i 1988 og ejes af HMN Naturgas, DONG Energy, Energinet.dk, Naturgas Fyn og HOFOR. I 2013 havde DGC 32 medarbejdere og en omsætning på 30 mio. kr. Omslagsfoto: Søren Svendsen 2

3 Susanne Juhl, formand Thea Larsen, adm. direktør Peter A. Hodal, næstformand Den danske gassektor set fra helikopteren 2013 var et vigtigt år for gassektoren i Danmark og for den grønne omstilling. En ny gasledning til Tyskland blev indviet, og Energiaftalens tilskudsregler til biogas blev godkendt af EU, for blot at nævne to centrale begivenheder. Udvidelsen af gasnettet mod Europa er vigtig for forsyningssikkerheden, men den nye rørforbindelse og kompressorstation er også en væsentlig forudsætning for, at Danmarks energiforsyning kan baseres på vedvarende energi. Energikilder som vind og sol producerer kun energi, når det blæser, eller når solen skinner. En buffer med betydelig kapacitet, som eksempelvis gasnettet, hvor både biogas og grøn strøm kan lagres som gas, er en nødvendig forudsætning for, at vi alle har stabil energi til rådighed, når vi har behov for den. Med EU s blåstempling af tilskud til biogasproduktion og de nye regler for handel er rammevilkårene på plads, så vi kan 3

4 FORORD etablere nye biogasanlæg, der kan producere grøn gas til gasnettet. Ved udgangen af 2013 var der ca. 30 biogasprojekter under forberedelse, der skal realiseres over de kommende tre år, i takt med at finansieringen falder på plads. Når biogas sendes på gasnettet, kan den transporteres, lagres, handles og bruges, hvor og når der er behov, og endnu en brik i spillet om et grønt energisystem er faldet på plads. Danmarks energiforsyning skal være fossilfri i 2050, og en af de store udfordringer er at få etableret sammenhænge i hele energisystemet inklusive transportsektoren. Dette vil kræve udvikling af nye tekniske løsninger, solid innovation i hele værdikæden og klare rammevilkår. til sikker forsyning af energi; løsninger, der er rentable for samfundet og lønsomme for den enkelte forbruger og virksomhed. Vi ser, at en rigtig anvendelse af gassystemet og de grønne gasser vil kunne løse en væsentlig del af udfordringerne i denne omstilling. Susanne Juhl, bestyrelsesformand Thea Larsen, adm. direktør Gassystemet kan håndtere og aktivt understøtte den grønne omstilling, og DGC vil bidrage til udviklingen af grønne løsninger 4

5 Indhold Hvem er vi? Den danske gassektor set fra helikopteren DGC og året, der gik Case: Metanemission fra biogasanlæg Case: Refusion af afgifter på NO x og metan Case: Brændselscelle som nødstrømsanlæg Årets projekter i glimt Forretningsområder Navne Økonomi Ejere Kunder 5

6 BERETNING DGC og året, der gik Danmarks beslutning om at udfase fossile brændsler og konvertere til vedvarende energi har som forventet haft betydning for udviklingen af DGC, vores fokusområder og kernekompetencer. En stor del af de opgaver, DCG har løst for gasselskaber og andre kunder i 2013, har handlet om biogas, forgasningsgas og biogassens opgradering til naturgaskvalitet. DGC har blandt andet bidraget med analyser, beregninger og laboratorieforsøg og har kortlagt de begrænsninger og risici, der skal tages højde for, når store mængder grøn gas distribueres i gasnettet og anvendes i eksisterende installationer. Gas og især biogas til transport er efter Energiforliget blev mødt med fornyet interesse. Grøn gas kan eksempelvis medvirke til at reducere CO 2 -udledningen fra tung transport. Teknologierne er kendte, men anvendelsen i Danmark ny, og DGC har i 2013 ydet teknisk assistance til fremme af gas til transport og har herunder bidraget med at hjemtage vigtige erfaringer fra udlandet. Omstilling til et fossilfrit energisystem stiller nye krav til teknologianvendelse og kompetenceudvikling. DGC deltager aktivt i udvikling og demonstration af løsninger til dækning af fremtidens behov. Energikonvertering og -lagring er områder, hvor DGC som projektdeltager medvirker til at analysere og afprøve forskellige systemer og teknologier, for eksempel til at omdanne VE-strøm fra vind til brint, der efterfølgende injiceres i gasnettet, som derved bliver energilager for vedvarende energi. I 2014 forventer DGC at løse mange opgaver relateret til grønne gasser, nye anvendelser af infrastrukturen og samspil mellem el, gas og varme. Kerneområder 6

7 som rådgivning, måling og verifikation inden for gasanvendelse, -kvalitet, -sikkerhed og miljø forventes fortsat at udgøre en væsentlig del af vores aktiviteter idet de mere serviceorienterede ydelser fra DGC s grønne testcenter ventes at vokse i takt med den grønne omstilling af gasområdet. Sidst, men ikke mindst, skal DGC i 2014 være vært for IGRC-konferencen, International Gas Union Research Conference, der afholdes i København i september IGRC2014 har som mission at facilitere dialog mellem ledende aktører i den internationale gassektor om udvikling af fremtidens gassystem. Konferencen bliver en unik mulighed for DGC og for Danmark til at sætte dagsorden i debatten om fremtidens gassystem. 7

8 Den nye metode til at finde utætheder er særdeles effektiv og kræver ikke indgriben i den daglige produktion. Nicolaj Ørskov Olsen, direktør, OL-Bioenergy FAKTA I dag behandles 7 % af al husdyrgødning i Danmark i biogasanlæg. Målet er, at der i 2020 skal behandles 50 %. I 2012 var naturgasforbruget 120 PJ, og biogasproduktionen var 4,4 PJ. Målet er, at 18 PJ skal komme fra biogas i Foto: May-Britt Knudsen

9 CASE Metanemission fra biogasanlæg Lækager med udslip af metan fra biogasanlæg giver økonomisk tab for anlægsejerne og har miljømæssige konsekvenser. AgroTech og DGC har udviklet en metode til at måle metanemissionen. Metoden testes på biogasanlæg. Biogasanlæg leverer grøn energi til de danske husholdninger, og det er visionen, at der i fremtiden skal bygges mange flere anlæg. Derfor er det vigtigt at sikre, at anlæggene ikke slipper store mængder biogas ud. Lækagerne kan udgøre et driftstab for biogasanlægget, samtidig med at de har klimamæssige konsekvenser. Biogasanlæg har større eller mindre lækager af biogas. Udslippet kan ske mange steder, fx fra reaktor, omrører eller sikkerhedsventil. AgroTech og DGC har udviklet en effektiv og enkel metode til bestemmelse af udslippets størrelse. AgroTech identificerer lækagen optisk vha. et infrarødt videokamera. En måletekniker fra DGC bestemmer derefter lækagens størrelse ved at måle det samlede flow af luft, biogas og metankoncentration. Planen er, at den udviklede metode skal testes på danske biogasanlæg. De gennemførte målinger viser, at der er stor spredning i både antallet af lækager og størrelsen af udslip fra de enkelte lækager. Analyser viser desuden, at det ofte er forholdsvis enkelt at udbedre fejlen, der er årsag til de største enkelte metantab. Målet er, at metoden skal kunne anvendes som en del af en regelmæssig serviceplan for biogasanlæg. Projektet Metanemission i danske biogasanlæg er støttet af Energinet.dk via det PSO-finansierede ForskEL-program. 9

10 CASE Refusion af afgifter på NO og metan x Ringkøbing Fjernvarme og Støvring Kraftvarmeværk er to af de mange kunder, som DGC har hjulpet med deres lovpligtige miljømålinger. Målingerne har resulteret i, at værkerne har fået betydelige tilbagebetalinger af for meget indbetalt afgift. Alle gasfyrede anlæg skal betale miljøafgift for udledning af NO x og gasmotoranlæg også for metanemission. Afgifterne er fastsat af SKAT ud fra standardemissionsfaktorer. Mange gasfyrede anlæg har betydeligt lavere emissioner end standardniveauet, og der kan være god grund til at undersøge muligheden for at få refunderet afgifterne. DGC foretager miljømålinger for kunder med gasmotorer, gasturbiner og gaskedler og hjælper med at dokumentere anlæggenes emission af NO x og metan. Kunderne kan få klarhed over, om de overholder miljøkravene, og om de kan få afgiften refunderet. Desuden har DGC sammen med motorleverandørerne vist, at regulering af gasmotorer kan sænke NO x -emissionen betydeligt. DGC har foretaget målinger af metanemission for Ringkøbing Fjernvarme, der ejer og driver Danmarks største gasmotor. Motoren er baseret på meget miljøvenlig teknologi og udleder derfor væsentligt mindre metan end den fastsatte standardfaktor. Målingerne har betydet en årlig tilbagebetaling på mellem og kr. Støvring Kraftvarmeværk har i en del år samarbejdet med DGC omkring de lovpligtige miljømålinger for værkets gasmotorer. De seneste år har målingerne desuden været en del af værkets dokumentation over for SKAT, hvad angår NO x -afgifter. I 2013 alene skaffede DGC s måling ca kr. tilbage i for meget indbetalt NO x -afgift for værkets motorer og kedler. 10

11 FAKTA NO x -afgiften for et gasmotoranlæg på 1 MW e udgør efter SKATs standardsats ca. 30 kr. og metanafgiften ca. 14 kr. pr. driftstime. Vi valgte at fortsætte det gode samarbejde med DGC, også efter motorernes garantiperiode var udløbet. Claus Haparanda, driftsleder, Støvring Kraftvarmeværk NO x -afgiften for et gaskedelanlæg med 1 MW indfyret effekt udgør efter standardsatsen 3,7 kr. pr. driftstime. Foto: FRIIS & MOLTKE 11

12 Vi er meget trygge ved, at DGC har rådgivet om CE-mærkningen. DGC har stor viden og ekspertise på området. Visti Andresen, Software Engineer, IRD FAKTA DGC er dansk Notified Body (bemyndiget organ) for gasapparat- og kedelvirkningsdirektivet. CE-mærket er en garanti for, at produktet overholder EU s harmoniserede sikkerheds- og sundhedskrav. 12

13 CASE Brændselscelle som nødstrømsanlæg Energiselskabet TREFOR bruger en nyudviklet DMFC-brændselscelle som nødstrømsanlæg i de teknikhuse, selskabet anvender til at levere fibernet i Trekantområdet. DGC har testet brændselscellen og rådgivet om CE-certificering. For at sikre at fibernetkunderne har en stabil forbindelse, er det vigtigt med backupenheder, der kan bruges i tilfælde af strømsvigt. DMFC-enheden (Direct Methanol Fuel Cells) kan tilbyde en mere effektiv backupløsning end batterier, ligesom DMFC er et miljørigtigt alternativ til større nødstrømsanlæg. DMFC-brændselscellen drives ved hjælp af metanol til forskel fra PEM-brændselsceller, der kører på brint. Metan fylder meget mindre end brint og er langt lettere at håndtere. støtte fra EUDP. IRD har stået for produktudviklingen, TREFOR har demonstreret brændselscellen i deres teknikhuse, og DGC har langtidstestet og rådgivet om CEcertificering. Enheden har været igennem en række sikkerhedstest på DGC s laboratorium, og DGC Notified Body har gennemgået den tekniske dokumentation om overholdelse af relevante direktiver, standarder og nationale regler. DGC Notified Body er Danmarks førende inden for test og CE-mærkning af stationære brændselscelleanlæg, typisk PEMog SOFC-brændselsceller. Projektet har betydet, at DGC i dag kan tilbyde test af DMFC-brændselscelleenheder som en standardydelse. DMFC-enhederne er udviklet i et samarbejde mellem IRD, TREFOR og DGC med 13

14 PROJEKTER Årets projekter i glimt 10 % brint i naturgas? Brint kan blive en vigtig brik i fremtidens energiløsninger. DGC har medvirket i et projekt under GERG (European Gas Research Group), som har set på, om det er sikkert at blande 10 % brint i det europæiske naturgasnet. Alle aspekter fra lagring til anvendelse er undersøgt. Mange apparater og anvendelser kan allerede i dag klare 10 %. Projektet identificerede dog både nogle problemer med fx ståltanke til naturgaskøretøjer og nogle områder, hvor det er nødvendigt med mere forskning. Laboratorietest af gaskedler DGC s laboratorium afprøver gaskedler for fabrikanter, der ønsker at få energimærket deres produkter. I 2013 har vi bl.a. afprøvet Bosch Termotekniks nye serie af gaskedler, hvor vi bestemte deres energieffektivitet og emissioner. Efter afprøvning kom kedlerne på DGC s liste over energimærkede kedler og i det af DGC udviklede beregningsværktøj Gaspro, som gør det muligt for forbrugerne at sammenligne produkter. Bosch-kedlerne har fået A-mærket for gasforbrug, elforbrug og miljøbelastning. God varmeøkonomi med naturgas Naturgassens konkurrenceevne er god, når boligejerne skal vælge opvarmningsform. DGC har i foråret 2013 kortlagt privatkundernes varmeøkonomi for alle opvarmningsformer, når udgifter til etablering, 14

15 PROJEKTER drift og vedligehold af varmeanlægget medtages i vurderingen. Beregningerne viser, at naturgas helt overvejende er den billigste opvarmningsform. Undtagelsen er de større gamle fjernvarmebyer, hvor fjernvarmen generelt er mere økonomisk end naturgassen. Samspil mellem el og gas Energinet.dk ønsker et overblik over udviklingen inden for teknologier, hvor el og gas spiller sammen. Derfor har DGC gennemført en global screening af anlæg, der fremstiller bio-sng (syntetisk naturgas) og Power-to-Gas -anlæg, der konverterer overskuds-el til brint. Resultaterne er samlet i en rapport, der beskriver mere end 50 projekter i 15 lande. De nye gasteknologier giver mulighed for integration af el, gas, varme og transport og er nødvendige i omstillingen til et fossilfrit energisystem. Innovativ gasanvendelse I et projekt, opstartet i 2013, undersøger DGC en række nye spændende og effektive anvendelser af gas i varmecentraler til institutioner, skoler, sportshaller og lignende. Typisk har varmeanlægget stået over for en kedeludskiftning eller ombygning. I stedet installeres minikraftvarmeenheder ofte sammen med solfanger, solcelle og/eller varmepumpeenhed. Når det nye anlæg er rigtigt dimensioneret og installeret, kan investeringen tjene sig hjem på 4-5 år. Th. Vallekilde Højskole har installeret en minikraftvarmeenhed kombineret med solvarmeanlæg. Tv. Opstilling i DGC s laboratorium til afprøvning af gaskedler. 15

16 PROJEKTER Ecodesign-krav til boligopvarmning 16 % af energiforbruget i EU går til at opvarme vores boliger, så der er meget at spare ved at gøre apparaterne mere effektive. DGC har via europæiske samarbejdsfora været med til at diskutere og udforme to EU-ordninger, som gælder bl.a. gaskedler, varmepumper og mikrokraftvarmeanlæg. Den ene, Ecodesign, stiller minimumskrav til virkningsgrad og NO x for at fjerne de mest energiforbrugende apparater fra markedet. Den anden ordning er et mærkningssystem, som giver forbrugeren information om produktets energiforbrug. Vejledning om sikre aftræk Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis et gasaftræk ikke er monteret korrekt eller mærket korrekt i forhold til gasapparatet. Gasinstallatørerne har efterlyst klare retningslinjer for installation af aftræk, da de har haft problemer med at få overblik over reglerne. Derfor har DGC i 2013 udgivet fire vejledninger, der beskriver regler for CE-mærkning og for aftræksløsninger til gasapparater med åben og lukket forbrænding og kaskadekoblede gasapparater. Tandoori-ovn godkendt til bygas At gæster på den københavnske restaurant The Standard kan nyde tandoori-stegte retter, skyldes en tandoori-lerovn, installeret i 2013 og godkendt af DGC Notified Body. På DGC s laboratorium blev ovnen Tv. DGC har udgivet fire vejledninger, der beskriver regler for korrekte aftræksløsninger. 16 Th. DGC kan nu beregne flammehastigheder og eksplosionsgrænser for alle gasblandinger.

17 PROJEKTER først konverteret til den rigtige type bygas. Derefter blev den testet og godkendt efter gældende regler for sikkerhed og krav om emissioner, og DGC Notified Body udstedte et CE-certifikat. H. W. Larsen forhandler ovnen og kan nu sælge den i København, Aalborg og Stockholm. DGC følger miljølovgivningen i EU DGC følger aktivt miljøkravene til gasfyrede anlæg og forsøger at sikre, at kravene er realistiske. EU udsendte i juni 2013 et nyt forslag om krav til Best Available Techniques (BAT-krav) for store forbrændingsanlæg. I samarbejde med andre Marcogaz-medlemmer afgav DGC et høringssvar med 246 faglige kommentarer til indholdet, ud af i alt 8510 kommentarer. Når EU har udarbejdet det endelige BAT reference document, skal reglerne implementeres i Danmark. Forbrændingstekniske beregninger DGC har i 2013 opgraderet beregningsprogrammer til beregning af eksplosionsgrænser og flammehastigheder for gasblandinger. Det er grundlæggende egenskaber, som har stor betydning for drift og sikkerhed i forbindelse med anvendelse og håndtering af gassen. Vi er nu i stand til at udføre detaljerede beregninger af gasblandinger, der kan opstå i et fremtidigt gassystem med varierende mængder af grøn gas og importeret naturgas. 17

18 Forretningsområder Brint, biogas og anden VE-teknologi (Niels Bjarne Rasmussen) Beregning, forsøg og afprøvning med brint og biogas samt opgradering af biogas. Rådgivning og demonstration vedr. forgasning af biomasse, metanisering, bio-sng og brint på gasnettet samt gas til transport. Gasnet-service (Jan K. Jensen) Rådgivning om overvågning og afregning af varierende gaskvaliteter, som transporteres i gassystemet, samt vedligehold af specifikationer og standarder for rørnettet. Endvidere energisparekoordinering. Certificering, sikkerhedsrådgivning og undervisning (Torben Kvist) CE-certificering, godkendelse af udstyr, CO 2 -verifikation, teknisk revision, sikkerhedsanalyse, stikprøvekontrol, havariundersøgelse, kurser, syn og skøn. Miljø og forbrænding (Per G. Kristensen) Måling af virkningsgrad og emissioner, kortlægning af miljøforhold, analyse vedr. miljøafgifter (CO 2, CH 4, NO x ), modellering af forbrændingsprocesser, miljødokumentation. Kraftvarme, større kedelanlæg og industriel gasanvendelse (Jan de Wit) Analyse af og rådgivning om energianvendelse, ydelses-, funktions- og virkningsgradsmåling, sikkerhedsanalyse, kurser vedr. større anlæg. Boligopvarmning og mindre gasudstyr (Karsten V. Frederiksen) Måling, afprøvning, fejlfinding, udstyrsoptimering, energimærkning, energirådgivning og demonstration af gas og VE. Rådgivning om gasreglementet, myndighedsforhold, drift og service. Laboratorium (Leo van Gruijthuijsen) Afprøvning af udstyr, CE-test, gasanalyse, verifikation af gaskvalitet, bestemmelse af CO 2 -emissionsfaktorer og brændværdi, Testcenter for Grønne Gasser. Læs mere om vores forretningsområder og ydelser på 18

19 Navne Ledelse Thea Larsen Adm. direktør Bestyrelse (marts 2014) Susanne Juhl (formand) Adm. direktør, HMN Naturgas Jan K. Jensen Vicedirektør Peter A. Hodal (næstformand) Driftsdirektør, Energinet.dk Chefgruppe Mette Johansen Økonomi- og administrationschef Jens Jakobsson Teknisk direktør, DONG Energy Ole Albæk Pedersen Adm. direktør, HMN Gassalg Torben Kvist Projektchef Ole Hvelplund Adm. direktør, Naturgas Fyn Per G. Kristensen Chef for forretningsudvikling Morten Stanley Hansen Gaschef, HOFOR Leo van Gruijthuijsen Laboratoriechef Torben Harring Markedsdirektør, DONG Energy Kim L. Jacobsen IT-chef Søren Stjernqvist Adm. direktør, Teknologisk Institut 19

20 20

21 Økonomi Beløb i mio. DKK RESULTATOPGØRELSE Omsætning Kunderådgivningsprojekter Teknologisk Serviceprogram Omsætning i alt 19,8 11,6 31,4 18,2 11,4 29,6 Projekt- og rådgivningsomkostninger Bruttoresultat Drifts- og kapacitetsomkostninger Finansielle poster Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (15,8) 15,6 (15,3) 0,0 0,3 0,0 0,3 3,7 13,9 17,6 (16,0) 13,6 (15,3) 0,0 (1,7) 0,4 (1,3) 3,2 12,8 16,0 Passiver Egenkapital Kortfristet gæld 8,6 9,0 7,3 8,7 Passiver i alt 17,6 16,0 21

22 Ejere HMN Naturgas Gladsaxe Ringvej 11 DK-2860 Søborg Tlf Naturgas Fyn Ørbækvej 260 DK-5220 Odense SØ Tlf DONG Energy Kraftværksvej 53 DK-7000 Fredericia Tlf HOFOR Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S Tlf Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf Design: DGC Tryk: VIBLA 22

23 Kunder i 2013 AGA Gas Agrotech Alfa Laval Alfred Pedersen Averhoff Energi Anlæg BioSynergi Proces COWI CTR DONG Energy E.ON Danmark EC POWER Electrolux Professional Energinet.dk Energistyrelsen Fangel Bioenergi Fiskernes Fiskeindustri Force Technology Gassco H.W. Larsen Haldor Topsøe Hess Denmark HMN Naturgas HOFOR HS Tarm Imerys Talc IRD Jenbacher KD Navien Co., Ltd. Linkogas Lloyd s Register Max Weishaupt Morsø Bioenergi Mærsk Olie og Gas Maabjerg BioEnergy N.V. Nederlandse Gasunie Naturgas Fyn Nissen Energi Tekník Nordjyllands Regionsvaskeri Novo Nordisk Novozymes Nukissiorfiit Robert Bosch Sanistål SEAS-NVE Sikkerhedsstyrelsen Snam Rete Gas Statoil Teknologisk Institut Vaillant Viessmann Volvo Powertrain Aalborg Gasforsyning Arden Varmeværk Bindslev Fjernvarme Frederikshavn Forsyning Garderkasernen Høvelte Hedensted Fjernvarme Hjørring Varmeforsyning HKV Horsens Hvalsø Fjernvarme Industrivarme Jerslev Varmeværk Jetsmark Energiværk Kongerslev Fjernvarme Nibe Varmeværk Nordborg Kraftvarme Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Ribe Fjernvarme Silkeborg Forsyning Smørum Kraftvarme Snedsted Varmeværk Stenderup-Krogager Kraftvarmeværk Stoholm Fjernvarme Støvring Kraftvarmeværk Sæby Varmeværk Tversted Kraftvarmeværk Vinderup Varmeværk Vorupør Kraftvarmeværk Vrå Varmeværk Østervrå Varmeværk 23

24 Foto:

25

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Dansk Gasteknisk Center Årsberetning 2014

Dansk Gasteknisk Center Årsberetning 2014 Dansk Gasteknisk Center Årsberetning 2014 Hvem er vi? DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gas og gasanvendelse. DGC udfører analyse, måleopgaver, laboratorieafprøvning,

Læs mere

Dansk Gasteknisk Center a/s Årsberetning 2012 GASSYSTEM 2.0

Dansk Gasteknisk Center a/s Årsberetning 2012 GASSYSTEM 2.0 Dansk Gasteknisk Center a/s Årsberetning 2012 GASSYSTEM 2.0 Indhold 4 Gassystem 2.0 6 Mød DGC 8 Energitryghed i 20XX 11 Det personlige kraftværk 12 Hybridløsningen 15 Det rigtige valg 17 Naturgas eller

Læs mere

RÅDGIVNING, MÅLING, CERTIFICERING OG UDVIKLING MED FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ. Dansk Gasteknisk Center

RÅDGIVNING, MÅLING, CERTIFICERING OG UDVIKLING MED FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ. Dansk Gasteknisk Center RÅDGIVNING, MÅLING, CERTIFICERING OG UDVIKLING MED FOKUS PÅ ENERGI OG MILJØ Dansk Gasteknisk Center Indhold DGC udfører rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for energi og miljø med fokus på biogas,

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Dansk Gasteknisk Center a/s. Årsrapport 2012

Dansk Gasteknisk Center a/s. Årsrapport 2012 Dansk Gasteknisk Center a/s Årsrapport 2012 CVR-nr. 12105045 25. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet KWI 28 03 2012 GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet Om GreenHydrogen.dk aps Etableret i 2007 Ejere: Strandmøllen, Hollensen Energy, Dantherm Power, Nordtec Optomatic, Innovation MidtVest Beliggenhed:

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage

Biogas, E.ON Danmark maj Tore Harritshøj Gastekniske dage Biogas, E.ON Danmark maj 2016 Tore Harritshøj Gastekniske dage Oversigt over E.ON Koncernen Et af verdens største privatejede energiselskaber Aktiviteter i mere end 30 lande Europa, Rusland og USA. Derudover

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 19.06.14 CASES Energi14 Side 1 af 5 Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 67 procent så meget kan der spares på energien ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED-pærer. Mere overraskende

Læs mere

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk

HMN Naturgas I/S, (Øst) Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, tlf.: 3954 7000, www.naturgas.dk Naturgas Fyn skifter navn Naturgas Fyn har skiftet navn til NGF Nature Energy. Navneskiftet gælder både gassalgsselskabet og distributionsselskabet. Navneskiftet skyldes, at der i dag er flere varer på

Læs mere

Naturgas - en nødvendig del af løsningen...

Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Naturgas - en nødvendig del af løsningen... Årsmøde i Dansk Gas Forening 25.-26. november 2010 Hotel Nyborg Strand Kan man forestille sig en verden uden brug af fossile brændsler? Er det overhovedet realistisk?

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Per G. Kristensen pgk@dgc.dk ATV møde d. 20. marts 2012 Program DGC De helt grundlæggende krav til gaskvalitet Krav fra ledningsnet/systemet Krav fra

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET

FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET FRA ENERGIFORLIG TIL HANDLINGSPLAN GASNETTET - nøglerolle i fremtidensdanske energisystem? Tirsdag den 20. marts 2012 hos Energinet.dk i Ballerup Formål med dagen Energiforhandlingerne er i en afgørende

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere