Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: En engelsk version kan downloades på: Fotos: Maria Tuxen Hedegaard 2

3 Indhold Ledelsesberetning Forord... 5 Energinet.dk s værdiskabelse... 8 Effektivitet skal gå hånd i hånd med værdiskabelse Grøn omstilling og sikker energiforsyning skal følges ad Elforbindelser medvirker til økonomisk bæredygtighed Effektive markeder skal drive grøn omstilling Sammentænkning er svært men nødvendigt God selskabsledelse Bestyrelse Direktion Interessentforum Regnskabsberetning Forretningsområder Finansielt koncernregnskab Resultatopgørelse Aktiver Passiver Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Finansielt moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Aktiver Passiver Egenkapitalopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Revisionspåtegning afgivet af intern revisor Revisionspåtegning afgivet af ekstern revisor Koncernen Nøgletal

4 FOTOS Et døgn i Danmark Billederne i Årsrapport 2013 afspejler danskernes døgnrytme en helt almindelig hverdag, nærmere bestemt tirsdag den 12. november Døgnrytmen er afgørende, når Energinet.dk hvert sekund skal skabe balance mellem elforbrug og elproduktion. Derfor ved medarbejderne i Energinet.dk s elkontrolcenter, hvornår vi sætter kaffen over om morgenen, og hvornår vi slukker natlampen om aftenen. De ved, hvornår på døgnet der for alvor er gang i produktionen på landets virksomheder, og de ved, hvornår vi puster ud efter en lang arbejdsdag. De ved også, hvornår vi går i gang med at forberede den varme aftensmad, og at det store flertal er klar med maden kl. 18. Og så ved de, at der stadig er i hvert fald én enkelt udsendelse i fjernsynet, som kan samle nationen, nemlig TV-transmissionen af Dronningens nytårstale kl. 18 den 31. december. Her er der år efter år et lille dyk i elforbruget, som udtryk for at danskerne slukker komfuret og samles om TV et. Selv om vigtige samfundsfunktioner fungerer i døgndrift og enkelte virksomheder producerer om natten, er elforbruget i nattetimerne i gennemsnit omkring 40 pct. lavere end i dagtimerne på hverdage i vinterhalvåret. Efter midnat den 12. november var vindhastigheden op til 10 meter i sekundet, så i timerne efter midnat oversteg vindkraftproduktionen elforbruget. Det betød nettoeksport til vores nabolande. Hen ad morgenstunden løjede vinden af, så for at følge med danskernes morgenrutiner og det stigende elforbrug måtte kraftværkerne skrue op for dampen. Fra omkring kl. 8 blev der også hentet forstærkning fra nabolandene. Ved frokosttid faldt forbruget en smule, og igen ved fyraftenstid dykkede elforbruget, dog kun for at tage tilløb til døgnets højeste elforbrug kogespidsen, som den kaldes i elverdenen, fordi den afspejler, at det er på det tidspunkt, de fleste danskere laver mad. Herefter faldt elforbruget i takt med, at Danmark gik til ro. 4

5 Forord Danmark har opnået markante resultater i omstillingen til vedvarende energi. Selv om vi ikke er begunstiget med vandkraft til at lægge en solid bund i energisystemet, har vi, samtidig med at vi har skabt grøn vækst, opretholdt en forsyningssikkerhed i verdensklasse. Vi har også holdt omkostningerne til energi på et lavt niveau, når der ses bort fra skatter og afgifter. Vurderingen kommer fra World Economic Forum, som i 2013 placerede Danmark i Europas top på energiområdet og fremhævede den danske energimodel som et eksempel til efterfølgelse. Når vi i Danmark har knækket koden, er det efter min vurdering blandt andet, fordi de mange aktører i energibranchen har et godt og velfungerende samarbejde. Også den brede tilslutning til mål og midler, såvel politisk som i industrien, er med til at sikre, at Danmark har nået de flotte resultater. Og endelig er den sammenhængende og helhedsorienterede energiplanlægning, som Energinet.dk står for, og sektorens effektivitet i opgaveudførelsen, som i 2013 gav Energinet.dk topkarakter i en europæisk benchmark, væsentlige ingredienser i den danske succes. Anerkendelsen skal dog ikke blive en sovepude. Derfor spiller Energinet.dk sig proaktivt på banen for at videreudvikle den platform, Danmark står på. Og i erkendelse af, at der skal ske forandringer, har vi engageret os i de energianalyser, som blev besluttet som en del af energiaftalen i Analyserne skal afklare scenarier og handlemuligheder i lyset af de politiske målsætninger om uafhængighed af fossile brændsler. Sammen med det igangværende eftersyn af energisektorens regulering vil analyserne i 2014 blive grundlaget for anbefalinger til, hvordan vi kan bruge den stærke position som afsæt for yderligere at skærpe sektorens evne til at levere varen. Det bliver der god brug for. For den politisk besluttede grønne omstilling kan ikke realiseres alene ved at fortsætte ad de velkendte veje. I de kommende år skal der kæmpes hårdere for at nå målene. Det mærker vi også i Energinet.dk, blandt andet i bestræbelserne på at realisere vores mål om flere elforbindelser til udlandet. Strategien er rigtig, men den er svær, blandt andet fordi naboerne ofte har større fordele af forbindelser til andre lande end til Danmark. Derfor er det glædeligt, at der nu foreligger en investeringsbeslutning om en elforbindelse mellem Jylland og Holland, som er godkendt af såvel Energinet.dk som TenneT TSO B.V. i Holland var også på mange andre måder et godt år for Energinet.dk. Kerneopgaverne blev løst, og til trods for optræk til problemer med gasforsyningen, to kraftige storme og nye vindkraftrekorder forblev forsyningssikkerheden intakt var også året, hvor en ny gasledning til Tyskland blev færdig, og hvor arbejdet med at forstærke elnettet i Jylland og videre til Norge nåede planmæssigt fremad. Ligeledes blev der arbejdet videre på at forberede nye havmølleparker og på at kombinere nettilslutningen af de kommende havmøller på Kriegers Flak med en elforbindelse til Tyskland. På markedssiden er især DataHub en værd at fremhæve som en milepæl i videreudviklingen af detailmarkedet for el. Energinet.dk s afkast leveres til samfundet i form af høj forsyningssikkerhed og bidrag til den grønne omstilling. Resultaterne dokumenteres i årsrapporten gennem fem kapitler, der beskriver, hvordan Energinet.dk i det forgange år har løst sine vigtigste samfundsopgaver. Resultaterne ville ikke være opnået uden gode samarbejdspartnere og dedikerede medarbejdere. Derfor vil jeg gerne takke for samarbejdet og for den store indsats i Peder Østermark Andreasen Administrerende direktør, CEO 5

6 Virksomheden Energinet.dk Energinet.dk s mission og vision Energinet.dk arbejder for det danske samfund. Virksomheden skal alene skabe værdi for landets borgere, institutioner og virksomheder, som betaler for Energinet.dk s ydelser gennem tariffer på el- og gasregningen. Energinet.dk skal ikke optjene overskud til sin ejer den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeren. Energiens hovedveje Energinet.dk ejer, driver og bygger de danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. Sikkerhed for energi Energinet.dk s kerneydelse er forsyningssikkerhed. Det indebærer, at virksomheden har ansvar for, at det overordnede el- og gassystem er velfungerende, så borgere og virksomheder har sikkerhed for, at de har el og gas i nuet og i fremtiden. Velfungerende markeder Energinet.dk har ansvar for at skabe rammerne for velfungerende markeder for el og gas, så både forbrugere og producenter af energi sikres fair priser. Effektiv omstilling Energinet.dk bidrager til den grønne omstilling af energisystemet og medvirker til, at omstillingen bliver til gavn for det danske samfund. Mission Som ansvarlig for el- og naturgassystemerne ejer vi den overordnede infrastruktur, sørger for en sikker energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi. Vision Gennem internationale og fortrinsvis markedsbaserede løsninger vil vi muliggøre øget anvendelse af vedvarende energi og bidrage til håndtering af de globale energi- og klimaudfordringer. Støtte til miljøvenlig energi På samfundets vegne varetager Energinet.dk en række opgaver, som understøtter den energipolitiske ambition om grøn omstilling. Herunder udbetales støtte til miljøvenlig energi. Kommercielt drevne selskaber Energinet.dk har to kommercielt drevne mindre aktiviteter et gaslager og et selskab, der udlejer fiberkapacitet og sælger rådgivningsydelser. 6

7 7

8 Energinet.dk s værdiskabelse 8

9 Energinet.dk skaber værdi i det danske samfund ved at drive el- og gassystemerne effektivt og ved at bidrage til, at den grønne omstilling af energisystemet bliver betalbar for det danske samfund. Energinet.dk kan ikke som fx børsnoterede selskaber dokumentere sin værdiskabelse gennem årsregnskabets bundlinje eller gennem udviklingen i selskabets kursværdi. Energinet.dk s økonomi er baseret på et hvile i sig selv-princip, og derfor skabes værdierne i samfundet. På den baggrund har Energinet.dk i årsrapporten for 2013 valgt at indlede med fem kapitler, der sætter fokus på Energinet.dk s opgaver og arbejde i det forløbne år. Herefter følger de lovbestemte dele af årsrapporten. International handel med el og gas bidrager til samfundets velstand. Derfor skaber Energinet.dk værdi gennem investeringer i den nationale og tværnationale infrastruktur, som muliggør øget energihandel. Det er temaet for det tredje kapitel. Energinet.dk s bidrag til at udvikle rammerne for detailog engrosmarkederne for el og gas er med til at skabe værdi for såvel el- og gasforbrugerne som for el- og gasproducenterne. Det er temaet for det fjerde kapitel. Endelig er der i det femte kapitel fokus på Energinet.dk s arbejde med at planlægge og udvikle fremtidens grønne energisystem. Temaet for det første kapitel er Energinet.dk s fokus på at drive el- og gassystemet stadigt mere effektivt. Forsyningssikkerhed er Energinet.dk s kerneopgave, og den er grundlaget for et velfungerende, moderne samfund. Gennem opretholdelse af en forsyningssikkerhed i særklasse yder Energinet.dk et betydeligt bidrag til den danske samfundsøkonomi. Det er temaet for det andet kapitel. 9

10 Effektivitet skal gå hånd i hånd med værdiskabelse 10

11 Energinet.dk har i de senere år haft særligt fokus på at effektivisere driften af el- og gassystemet. Bestræbelserne har ført til en markant reduktion i driftsomkostningerne, og i 2013 dokumenterede en uafhængig analyse, at Energinet.dk har forbedret sin effektivitet og nu ligger i toppen blandt europæiske eltransmissionsvirksomheder også når det gælder omkostningseffektivitet. Med en score på 100 pct. den højest mulige placerede den europæiske e3grid2012-benchmark Energinet.dk i den europæiske elite, hvad angår effektivitet. Benchmarket sammenligner 21 transmissionssystemoperatører TSO er på elområdet fra 16 lande. Analysen blev bestilt af de europæiske energiregulatorers samarbejdsorganisation CEER og udarbejdet af tre uafhængige konsulenthuse. Otte TSO ere fik topkarakteren 100 pct. Den gennemsnitlige effektivitetsscore er 86 pct. Energinet.dk s placering er et resultat af en målrettet og konsekvent indsats. De seneste års effektiviseringer, herunder årlige driftsbesparelser på over DKK 100 mio., har medvirket til, at Energinet.dk fra at ligge under gennemsnittet i et benchmark fra 2009 nu er blandt de bedste. Ambitionen og forventningerne til de kommende år er at kunne fastholde den nye placering. Samtidig er ambitionen, at der skal effektiviseres uden at gå på kompromis med målet om at øge samfundsværdien til glæde for forbrugere og producenter. Energinet.dk deltager også i en frivillig, international benchmark på gastransmissionsområdet, GTBI, for løbende at kunne evaluere effektiviteten på gasområdet. I seneste benchmark for 2012 er Energinet.dk placeret blandt de bedste selskaber. Stordriftsfordele efter overtagelse af de regionale net Energinet.dk er kendetegnet ved, at anlægsaktiverne udgør en tung post på balancen. Med overtagelsen af de regionale transmissionsnet i 2012 blev anlægsaktiverne øget med DKK 7,5 mia., og den samlede værdi af virksomhedens aktiver udgør ca. DKK 30 mia. Derfor er effektiv drift af aktiverne et centralt indsatsområde. Virksomhedens effektivitet opgøres som driftsomkostninger i procent af anlæggenes bogførte værdi. Energinet.dk har i de seneste år været i stand til at forfølge målet om at reducere driftsomkostningerne fra 4,8 pct. af anlægsværdien i 2009 til 2,5 pct. i Målet for de kommende år er at nedbringe driftsomkostningerne yderligere, bl.a. ved stordriftsfordele i forbindelse med overtagelsen af de regionale transmissionsnet, hvilket forventes at kunne realisere årlige effektiviseringer på i 11

12 Figur 1: Driftsomkostninger og omkostningsprocent 4,8% ,2% DKK mio. løbende priser ,9% 3,4% 2,5% 90 4,5% 2,5% 0,5% ,5% 200-3,5% ,5% Driftsomkostninger - Energinet.dk Driftsomkostninger - Regionale Net.dk Driftsomkostninger/anlægsværdi alt DKK 275 mio. i Forventningen er derfor, at omkostningsprocenten er nedbragt til ca. 2 pct. i Yderligere effektivisering af driften skal opnås ved at optimere og automatisere processer og arbejdsgange gennem en øget anvendelse af Asset Management, procesoptimering og stordriftsfordele i forbindelse med indkøb og udbygning af el- og gasinfrastrukturen. Nye Asset Management-processer Energinet.dk s anlægsportefølje har været stærkt stigende i de senere år. Det har givet et stort potentiale for effektivitetsgevinster, da øget volumen giver stordriftsfordele i indkøbsfasen og øget knowhow i anlægsfasen. I 2013 implementerede Energinet.dk nye Asset Management-processer efter standarden PAS55. Standarden tager udgangspunkt i en livscyklusbetragtning og en risikobaseret tilgang til porteføljestyring. Med et øget fokus på de enkelte komponenters performance og tilstand opnås der et bedre overblik som grundlag for at prioritere vedligeholdelses- og investeringsbeslutninger. Strømlinede design og samlede udbud Asset Management-systemet og det stigende antal indkøb har i 2013 givet anledning til et løft i virksomhedens indkøbsfunktioner. Ved at indkøbe komponenter på tværs af et øget antal projekter gennem Category Management er målet at opnå bedre aftaler med leverandører. Et anlægsprojekt medfører typisk en række opgaver med at designe og dimensionere stationer, kabler mv. og indgå i en dialog med leverandører om valg af komponenter. Energinet.dk forventer i årene fremover at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele ved at behandle flere anlægsprojekter i samme udviklingsprojekt og udbud. Mulighederne herfor er blevet forbedret ved, at projekter, der tidligere var fordelt over flere regionale selskaber, nu er samlet hos Energinet.dk. Reserver og nødforsyning Omkostninger til systemydelser til balancering af elsystemet og nødforsyningsydelser i gassystemet er reduceret i de senere år. Frem til 2015 forventes omkostningerne yderligere reduceret med DKK 150 mio. årligt. Mindre tab i elnettet sparer penge I transmissionsnettet går en del af energien tabt under transporten. Energinet.dk s mål er at reducere omkostningerne til nettabet med 15 pct. i 2015 sammenholdt med 2010-niveauet. Det forventes at give en besparelse på DKK 50 mio. årligt. Effektiv drift af udlandsforbindelserne og mere automatiseret styring af eltransmissionsnettet forventes at give en stor del af besparelsen. Investeringerne i automatiseret styring har den korteste tilbagebetalingstid, hvis det sker i forbindelse med anden ombygning. Derfor har disse projekter den højeste prioritet. 12

13 Grøn omstilling og sikker energiforsyning skal følges ad 13

14 Figur 2: Mål for elforsyningssikkerhed Selv om mere og mere elproduktion bliver afhængig af vind og vejr, og gasproduktionen fra de danske felter i Nordsøen falder, skal vi have strøm i stikkontakten og gas i hanerne nu, i morgen, og også på den frostklare aften i februar 2020, hvor energiforbruget topper, og elproduktionen fra vindmøllerne er begrænset. Det er Energinet.dk s løfte til det danske samfund. Forsyningssikkerhed er Energinet.dk s kerneopgave. Det er det, virksomhedens medarbejdere både bogstaveligt og billedligt talt holder sig vågne om natten for at levere til det danske samfund i nuet, i morgen og i årene fremover. Målet for Energinet.dk er klart: Danske husholdninger og virksomheder må i gennemsnit kun være uden strøm i 50 minutter om året målt over en årrække. Af de 50 minutter må 30 minutter hidrøre fra fejl i distributionsnettet, 15 minutter må stamme fra fejl i transmissionsnettet, mens 5 minutter må skyldes manglende kapacitet i eltransmissionssystemet, jf. figur 2. Dette mål gælder også, når vindkraften som i sagens natur produceres som vinden blæser i 2020 dækker, hvad der svarer til halvdelen af Danmarks elforbrug mod 33,2 pct. i 2013, og der er færre kraftværker til at træde til, når vinden løjer af, end der er i dag. Samtidig skal de husholdninger og virksomheder, som anvender gas, trygt kunne stole på, at de har gas til fyret, komfuret og produktionsprocesser, også når gasproduktionen fra de danske felter i Nordsøen ebber ud. Med andre ord skal den grønne omstilling gå hånd i hånd med den i europæisk sammenligning meget høje danske forsyningssikkerhed. Samtidig skal målet nås uden unødige meromkostninger for det danske samfund. Danmark i top tre Antallet og varigheden af strømafbrydelser som følge af de to kraftige stormvejr i 2013 var begrænset målt i forhold til stormen i Hovedparten af afbrydelserne skyldtes fejl i distributionsnettene, men under stormen i oktober betød fejl i Energinet.dk s net to lidt større, kortvarige afbrydelser. De to storme vil næppe røre ved Danmarks placering i Europas top, hvad angår forsyningssikkerhed. I gennemsnit har de danske elforbrugere i perioden mellem 2002 og 2012 været uden strøm i 45 minutter om året. Sagt med andre ord har der været strøm i stikkontakten i 99,991 pct. af tiden. Hermed er Danmark sammen med Holland og Tyskland i toppen, hvad angår elforsyningssikkerhed. Af de 45 minutter skyldes de 35 minutter fejl i distributionsnettene (under 100 kv), mens de 10 minutter kan tilskrives fejl i transmissionsnettene (over 100 kv), som Energinet.dk ejer og driver. 14

15 Figur 3: Den danske effektbalance Kapaciteter i MW Kraftværker Importkapacitet Vind Sol Maks forbrug (inkl. reserver) Danmark er afhængig af udlandet Ansvaret for elforsyningssikkerheden indebærer bl.a., at Energinet.dk skal sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i elsystemet også på den vindstille, frostkolde vinteraften, hvor elforbruget er højt og vindkraftproduktionen lav. Det nuværende elsystem rummer tilstrækkelig produktionskapacitet og stærke elektriske udlandsforbindelser til, at den høje forsyningssikkerhed kan opretholdes. I 2013 passerede Danmark imidlertid en symbolsk grænse, idet den danske kraftværkskapacitet ikke længere er tilstrækkelig til at dække elforbruget i situationer med meget højt elforbrug og vindstille. Vindmøller og solceller indgår ikke, da deres produktion er vejrafhængig, jf. figur 3. I de senere år er driftsøkonomien for kraftværkerne blevet udfordret af faldende engrospriser på el i Norden og i Tyskland. Det har ført til, at flere kraftværker er blevet taget ud af drift og således kun kan startes efter længere tids forberedelse. Det betyder, at Danmark nu er afhængig af at importere el fra udlandet i visse situationer. Energinet.dk mener ikke, at dette i sig selv er problematisk. For at opretholde forsyningssikkerheden er det dog nødvendigt med det rigtige forhold mellem indenlandsk produktionskapacitet, udlandsforbindelser og fleksibelt elforbrug og elproduktion. Derfor arbejder Energinet.dk for at sikre økonomiske incitamenter til at opretholde den ønskede kapacitet i produktionsapparatet og fleksibilitet i elforbruget. (Læs mere i afsnittet, Effektive markeder skal drive grøn omstilling, på side 26.) Samtidig er det helt afgørende, at Øst- og Vestdanmark ikke bliver ensidigt afhængig af import fra ét naboland. Derfor er Energinet.dk s mål, at der fra hver af de to landsdele er elektriske forbindelser til flere nabolande. (Læs mere i afsnittet, Elforbindelser medvirker til økonomisk bæredygtighed, på side 20). Afhængigheden af udlandet kræver et vågent øje med udviklingen i nabolandenes effektbalance, som er et udtryk for forholdet mellem det maksimale elforbrug inklusive reserver og kapaciteten på kraftværker. På den baggrund vurderer Energinet.dk løbende udviklingen både gennem TSO ernes europæiske samarbejdsorganisation på elområdet ENTSO-E og sammen med de enkelte nabolandes TSO er. I årene fremover forventes overskud på effektbalancen i regionen omkring Danmark. Større marked billigere forsyningssikkerhed Også når det gælder de værktøjer, som Energinet.dk indkøber for at opretholde forsyningssikkerheden i nuet, spiller det internationale marked en stadig større rolle. I 2011 udarbejdede Energinet.dk en strategi for systemydelser, som er betegnelsen for værktøjerne, der anvendes til at sikre balancen i elsystemet, håndtere driftsforstyrrelser og sikre elkvaliteten. 15

16 Solceller på lystavlen Centralt i strategien er at udvikle internationale markeder for ydelserne for at sikre omkostningseffektive indkøb, samtidig med at de danske aktører gives mulighed for at afsætte systemydelser på et større marked. Initiativerne i strategien er godt på vej til at blive realiseret. Sammen med TSO en i Sverige har Energinet.dk etableret et fælles marked for visse reserver, og i 2014 forventes det, at der bliver etableret et tilsvarende marked for Danmark, Tyskland, Holland og Schweiz. Også for andre typer systemydelser er der dannet fælles nordiske og europæiske markeder, og Energinet.dk har taget skridt til, at udviklingen henimod større markeder for systemydelser fortsættes. Mange danske tage er i de seneste par år blevet beklædt med solceller. I alt var der ved udgangen af 2013 installeret næsten solcelleanlæg, hvilket svarer til tæt på 560 MW. Selv om solcellerne stadig udgør en lille del af den danske elproduktionskapacitet, kan de på en solrig sommerdag med relativt lavt elforbrug producere en stor del af elforbruget. Det stod klart, da solcellerne den 13. juli ved 13-tiden nåede op på at producere, hvad der svarer til 13 pct. af det samlede elforbrug. Det er medvirkende til, at Energinet.dk i 2013 indførte en prognose for solcellernes elproduktion baseret på vejrudsigter og måledata. Med prognosen er der mindre behov for at anvende dyre værktøjer til at regulere elsystemets balance. Samarbejde fremmer forsyningssikkerheden Det er ikke alene i Danmark, at elsystemet skal kunne håndtere meget mere vindenergi og dermed mere svingende elproduktion. Samme tendens ses hos vores sydlige naboer. Og da de europæiske lande er tæt forbundne med stærke elektriske kabler og ledninger, kan fejl i ét lands elsystem forplante sig til andre lande. Det er en del af baggrunden for, at Danmark i mange år haft et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande om driften af elsystemerne i Norden et samarbejde som er under stadig udvikling. I 2013 indtrådte Energinet.dk også i det europæiske samarbejde TSC, The Transmission System Operator Security Cooperation. TSC styrker overvågningen af de sammenhængende elsystemer og dermed systemsikkerheden på elområdet, mens ansvaret for driften af elsystemerne fortsat ligger hos de enkelte TSO er. Forventningen er, at samarbejdet kan få samme omfang som det nordiske samarbejde, og at det dermed vil medvirke til at skabe en solid basis for forsyningssikkerheden i det fremtidige VE-baserede elsystem i Danmark. 16

17 Figur 4: Det danske gastransmissionssystem Kapaciteter i MWh/h Forbrug Danmark Eksport Sverige Eksport Tyskland Kapacitet Nybro* Udtræk gaslagre Import Tyskland * Kapaciteten i terminalen i Nybro er væsentlig højere end de gasmængder, som i dag kan leveres fra i Nordsøen Nye anlæg støtter elsystemet Forsyningssikkerhed i elsystemet forudsætter også, at der er anlæg, som kan levere såkaldte systembærende egenskaber, fx regulering af den elektriske spænding. Traditionelt er det kraftværker, som leverer disse tjenester, men med færre kraftværker og færre driftstimer på de tilbageværende værker har Energinet.dk beregnet, at det samfundsøkonomisk er billigere at installere komponenter, som kun kan regulere spændingen, end at betale kraftværkerne for at køre, når der ikke er behov for energien. På den baggrund har Energinet.dk indkøbt tre anlæg, såkaldte synkronkompensatorer, som installeres på omformerstationer på Fyn og på Sjælland inden udgangen af Kompensatorerne estimeres at give en årlig nettobesparelse for samfundsøkonomien på DKK 11 mio. i deres levetid. Nyt gasrør sikrer gasforsyning - I dag bygger vi ikke kun en bro til det europæiske gasmarked. Vi bygger også en bro til en grønnere fremtid, sagde daværende klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, da han i efteråret 2013 foretog den officielle indvielse af Energinet.dk s kompressorstation i Egtved og nye gasledning mellem Egtved og Ellund ved den dansk-tyske grænse. Med udbygningen kan Danmark få større mængder gas, ikke bare fra Tyskland, men også fra Norge, Rusland og en række andre lande. Dermed sikres de danske gaskunder stabil og konkurrencedygtig forsyning, efterhånden som gasproduktionen fra Nordsøen klinger af. På længere sigt kan ledningen desuden bruges til transport af biogas og andre grønne gasser og dermed medvirke til den grønne omstilling. Udbygningen vil dog først kunne udnyttes fuldt ud efter 2015, når en udbygning af det nordtyske system bliver sat i drift. Forsyningssituationen forventes derfor at blive anspændt i årene Energinet.dk forventer dog, at de nuværende forøgede muligheder for fysiske leverancer fra Tyskland i kombination med leverancer fra de danske gaslagre er tilstrækkelige til at håndtere de pressede forsyningssituationer til Danmark og Sverige, der må forventes i perioden. 17

18 MERE OM Orkan testede elsystemet Selv om orkanen den 28. oktober 2013 og stormen den 5. december gav voldsomme udsving i vindkraftproduktionen, lykkedes det Energinet.dk at styre elsystemet igennem elementernes rasen uden større strømafbrydelser. Orkanen var dog tæt på at give problemer i det sjællandske elsystem. To ting er sikkert, når en orkan rammer Danmark: I takt med at en orkan nærmer sig, vil vindkraftproduktionen stige til et niveau, som ligger langt over gennemsnittet. Dernæst er der risiko for, at vindkraftproduktionen i løbet af kort tid styrtdykker, for når vinden kommer op omkring 25 meter i sekundet, stopper vindmøllerne af sikkerhedshensyn. Selv om vinden ikke er ens over hele landet, giver stormvejr altså voldsomme udsving i elproduktionen i et elsystem med så meget vindkraft som det danske. Udsvingene kan til en vis grad forudsiges, så derfor omlagde Energinet.dk før orkanens og stormens ankomst driften af elsystemet. Såvel de store kraftværker som de elektriske udlandsforbindelser blev bragt i et sikkert driftsområde, så der var plads til både at skrue op og ned for produktionen og for udvekslingen i takt med, at produktionen fra vindmøllerne varierede voldsomt. Alligevel gav orkanen problemer. På Fyn betød en lille lokal strømafbrydelse, at elforsyningen til Energinet.dk s omformerstation ved Odense blev afbrudt. Det satte en stopper for den elektriske Storebæltsforbindelse, som sendte vindkraftproduktion til Sjælland. Ca. tre kvarter senere betød udfald af en 132 kvledning i Nordsjælland, at elforbindelsen mellem Sjælland og Tyskland blev afbrudt. Dermed stoppede importen fra syd. Med manglende elimport fra Vestdanmark og fra Tyskland kunne det blive kritisk for elforsyningen på Sjælland, for der var ikke mulighed for at dække hullet ved at skrue op for produktionen på de sjællandske kraftværker. Dermed var der risiko for effektbrist, som det kaldes, når balancen mellem elproduktion og import på den ene side og elforbrug plus den foreskrevne sikkerhedsmargin på den anden side ikke kan opretholdes. Det var baggrunden for, at Energinet.dk forberedte de sjællandske netselskaber på, at det kunne blive nødvendigt at sænke elforbruget ved at afbryde strømmen til dele af kunderne på Sjælland. Det lykkedes dog Energinet.dk s teknikere at få gang i den elektriske Storebæltsforbindelse, så der igen kunne sendes strøm til Sjælland. Dermed drev faren for effektbrist på Sjælland over. 18

19 MERE OM Koldt forår gav problemer for gassystemet To gange i foråret 2013 opstod der risiko for, at Energinet.dk måtte trække i nødbremsen og lukke for forsyningen til de største gasforbrugere for at opretholde forsyningen til husstande, hospitaler og mindre virksomheder, der ikke har alternativer til gassen. Den 18. marts 2013 måtte Energinet.dk for første gang i naturgassystemets historie udsende en advarsel til gasmarkedet en såkaldt Early Warning, som signalerer, at det danske gasmarked er på vej ned på et kritisk niveau. Ekstraordinært koldt vejr og dermed højt gasforbrug havde tæret på gaslagrene. Samtidig var leverancerne fra den danske del af Nordsøen lidt mindre end forventet. Ydermere var der udsigt til, at kulden og dermed det for årstiden høje gasforbrug fortsatte. Dermed var der risiko for, at lagrene ville være tømt i april Heldigvis opfangede aktørerne på gasmarkedet signalerne i advarslen, og da leverancerne fra Nordsøen begyndte at stige igen, kunne advarslen afblæses den 27. marts. Men allerede i slutningen af april opstod der problemer igen. Mærsk Oil & Gas, der står for 90 pct. af den samlede danske gasproduktion, meddelte den 27. april, at man forventede at afbryde produktionen på Tyra-platformen i seks dage på grund af reparationer. Dagen efter meddelte Stenlille Gaslager, at tekniske problemer ville begrænse muligheden for at hente gas på lageret i de næste tre til fire dage. Da gaslagrene efter den kritiske marts måned var ved at være tømte, så Energinet.dk ingen anden udvej end at udsende endnu en Early Warning den 29. april. Gaslageret kom op på fuld styrke igen efter planen, men på Tyraplatformen opstod der komplikationer, som medførte, at forsyningen fra Nordsøen reelt var afbrudt i 10 dage den længste periode uden gas fra Nordsøen til dato. Gasbeholdningen på lagrene dykkede mod det niveau, som Energinet.dk er forpligtet til at have i reserve, og Energinet.dk overvejede at skærpe advarslen. Forsyningen fra Nordsøen nåede dog at blive normaliseret, og efter nogle dage med stabil forsyning blev advarslen ophævet. Ingen gaskunder har anfægtet Energinet.dk s vurdering af forsyningssituationen, men mange store kunder udtrykte behov for en uddybning af den nødforsyningsforordning, som er grundlaget for, at de kan få afbrudt gassen i krisesituationer. Det har ført til, at Energinet.dk har taget initiativ til et mødeforum for alle virksomheder med et højt gasforbrug. Desuden arbejdes der på at forbedre den løbende information til de store gaskunder. 19

20 Elforbindelser medvirker til økonomisk bæredygtighed 20

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden

Årsrapport 2014. Sikker energi til tiden og til fremtiden Årsrapport 2014 Sikker energi til tiden og til fremtiden Indhold Ledelsesberetning Forord... 3 Energinet.dk s forretningsmodel... 6 Er der også strøm i kontakten i morgen?... 11 Nye elmotorveje giver grøn

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk

Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66. Energinet.dk Dok. 111158/12, Sag 12/904 1/66 Energinet.dk Systemplan 2012 Udgivet af Energinet.dk Forsidefoto: Eldrevet gaskompressor ankommer til Egtved den 25. maj 2012 Fotograf: Bent Medvind Sørensen Rapporten kan

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

markeds- model 2.0 Slutrapport

markeds- model 2.0 Slutrapport markedsmodel 2.0 Slutrapport Fremtidens elmarked Markedsbaserede løsninger til en effektiv, grøn omstilling Danmark og Europa er i fuld gang med en grøn omstilling af energisystemerne. Markedsbaserede

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Introduktion til DataHub projekt

Introduktion til DataHub projekt Introduktion til DataHub projekt Rev. 1 6/4-2010 20/4-2010 DATE JGR MBN NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 20203-10 Energinet.dk Doc. no. DATE NAME Dok. 20203/10, Sag 10/3365 1/11

Læs mere

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 for Energinet.dk 1 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El-

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere