Årsberetning Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Marts 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Marts 2014

2 Indhold Bestyrelsens beretning... 3 Ledelsespåtegning... 9 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsens ansvar for årsregnskabet Revisors ansvar Konklusion Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Medlemsoversigt pr. 1. januar Side 2 af 15

3 Bestyrelsens beretning v/ Flemming Wulff Hansen, formand Indledning Dette er bestyrelsens 16. beretning har været et positiv år for foreningen. Jeg noterer mig, at vi får nye medlemmer, fra virksomhedstyper, som vi ikke har haft tidligere, og jeg noterer mig også, at der er god opbakning til vores aktiviteter. Der har været tre væsentlige aktiviteter. Dels lagde vi ud med en velbesøgt undervisningsdag i maj måned, hvor ca. 20 medlemmer kom for at få et indblik i anvendelse af nøgletalssystemet. Undervisningsdagen var første trin i en indsats for at inspirere flere medlemmer til at indberette nøgletal. Sekretariatet stod for undervisningen, og besvarede praktiske spørgsmål om systemet, og jeg selv deltog med praktiske eksempler på anvendelse af nøgletallene. I starten af september havde vi præmiere på vores profilfilm, som fortæller om foreningens arbejde og viser et praktisk eksempel, på et medlem som anvender nøgletallene i den daglige drift og administration. Filmen ligger på vores hjemmeside, og kan anvendes både til medarbejdere, kolleger og ledelse, som vil vide mere om, hvordan arbejdet med nøgletal kan skabe værdi i virksomheder. I september var vi også samlet til konference om nøgletallenes betydning for virksomhedens udvikling og drift. I alt ca. 35 personer havde en interessant dag i fantastiske omgivelser i Finansministeriets Rentekammersal. Der var indlæg både om de påvirkninger nøgletal kan have på strategiske beslutninger, om hvordan man set fra en mere ledelsesfilosofisk vinkel kan nyttiggøre nøgletal og om hvordan man arbejder med nøgletal i andre sektorer. De indberettede kvadratmeter for 2012, er på 3,8 mio m² fra i alt 16. Mængden af indberettede kvadratmetre er faldet i forhold til tidligere år, men det er særdeles positivt, at hele 16 forskellige medlemmer har indberettet tal. Det giver en god sammensætning i ejendomstyper, og derfor betyder at forskellighederne sammen med mængden af kvadratmetre giver et godt og validt billede af omkostningsniveauet. Data grundlaget er fortsat så stort, at man kan arbejde statistisk med tallene, selvom det ikke er nøgletallenes egentlig formål. Det egentlige formål er at skabe et fælles sprog med afsæt i nøgletallene og på den måde styrke videndelingen medlemmerne imellem. Den videndeling ser vi trives godt i de grupper, som mødes for at dele viden om driftsnøgletallene på baggrund af den enkeltes virksomheds nøgletal og foreningens nøgletalsstruktur. I bestyrelsen har vi arbejdet på tiltag, der kan gøres for at få flere medlemmer til at bruge databasen aktivt også med indrapportering. Dels har vi som nævnt holdt en undervisningsdag, hvor vi har Side 3 af 15

4 hjulpet nye i gang, og vi har været i tæt dialog med alle medlemmer både via mail og telefon. Vi er i bestræbelserne på at indhente flere nøgletal, stødt på to væsentlige barrierer. Dels er der høj travlhed i DFM benchmarkings medlemsvirksomheder, og det kan knibe med at sætte tid af. Og dels forestår der også især for nye brugere en opgave, med at skabe struktur i egne data. I 2013 har sekretariatet hjulpet en del nye medlemmer, med at komme i gang med nøgletallene, og erfaringen er, at opgaven er nemmere at løse, end man forestiller sig inden. Medlemmerne har taget positivt mod de tiltag vi har gennemført for at lette brugen og øge værdien af nøgletallene. Vi har blandt andet fortsat arbejdet med at lave små instruktionsfilm på hjemmesiden, sådan at der er hjælpe at hente, også hvis man kører fast uden for telefontiden Vi har flyttet lidt rundt på forskellige knapper i analysesystemet, sådan at fx indrapporteringssiden kan findes nemt og hurtigt. De nye tiltag er blevet nævnt i nyhedsmailene, som der i øvrigt er sendt 21 af i Antallet af modtagere er gået op fra 114 i januar 2013 til 144 ved årsskiftet altså en stigning på knapt 25 %. Vi arbejder til stadighed med at evaluere og udvikle systemet, og tilføjer forbedringer og opdateringer, sådan at systemet fungerer optimalt. Det arbejde fortsætter vi samtidig med, at vi i det små er gået i gang med at overveje, om det er tid at flytte platformen til en datawarehouse-løsning. Vi ønsker fortsat at bevare den respekt, som nøgletallene har vundet i omverdenen. Foreningen Foreningen blev stiftet 31. januar Vedtægterne præciserer foreningens formål; at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed. Side 4 af 15

5 Medlemmerne Foreningen optager medlemmer, som er interesserede i at levere data om virksomhedens drift med henblik på bearbejdning og offentliggørelse af nøgletal. Medlemskab opnås ved årligt at indbetale et kontingent. Ultimo 2013 viste medlemslisten 61 medlemmer. Det er det højeste tal siden foreningens start, og afgangen er også beskeden Medlemmer primo år Tilgang Afgang Bestyrelsen arbejder fortsat med vækst og synlighed, og vi kan med glæde konstatere, at arbejdet havde god effekt i På trods af, at der er fire medlemmer, som har forladt foreningen betyder den meget store tilgang, altså, at vi har en fin opbakning. Endnu bedre er det, at de nytilkomne medlemmer for manges vedkommende allerede indberettede deres første nøgletal i Jeg vil nødig fremhæve nogle for andre, men det har i 2013 været særligt interessant, at vi har optaget syv UCC-skoler samlet. Disse virksomheder har valgt DFM benchmarking som deres platform for benchmarking, og sekretariatet har faciliteret både opstarten med undervisning og i øvrigt outputtet, hvor der er leveret særlige udtræk og sammenligninger til gruppen. Jeg kan kun opfordre til, at andre også finder sammen med partnere for at styrke erfaringsudvekslingen med afsæt i nøgletallene. Foreningen vil gerne bistå. Side 5 af 15

6 Dataindsamlingen for driftsåret 2011 Dataindsamlingen blandt medlemskredsen er som vanligt gennemført ved brug af det webbasserede analyse-system. Besvarelser fra medlemmer vedrørende driftsåret 2012 er valideret, neutralt behandlet og analyseret i systemets analysemiljø. Dataindsamlingen vedrører, foruden stamoplysninger om ejendommen, årsudgifter for driftsområderne: Vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift og faste ejendomsudgifter samt for services. Bygningsdriftsareal i mio. m² og antallet af indberetninger Indberetninger Areal Der er modtaget besvarelser fra 16 (7) ejendomsforvaltninger. Der er behandlet data vedrørende 3,8 (4,7) millioner m 2. Bygningsdriftsareal fra i alt 315 (223) ejendomme. Tal i ( ) er fra driftsåret DFM-nøgletal 2013 Med det webbaserede analysesystem er det muligt for medlemmerne selv at udtrække rapporter vedrørende egne data umiddelbart efter, at data er godkendt af systemets administrator. Når tilstrækkelig mange forvaltningers data giver et rimeligt validt resultat erklæres DFM-nøgletal 2013 for åben. Herefter kan medlemmerne selv trække forskellige analyser på data. For driftsåret 2012 var mange forvaltninger meget sent på den med at inddatere. Det til trods for, at sekretariatet gjorde en ihærdig indsats med at huske medlemmerne på deadline, tilbyde hjælp og så videre. Sekretariatet har været i kontakt med samtlige medlemmer enten via mail eller via telefon. Hver især har deres grunde til ikke at overholde deadline, og det er fuldt forståeligt. Omvendt gør det, at andre medlemmer kan mangle valide resultater, og jeg kan ikke tydeligt nok sige, at man hjælper ikke blot sig selv, men også sine kolleger, når man prioriterer at inddatere tallene så tidligt som muligt. Det vil være en stor fordel for alle, hvis man tidligt på året kan forvente, at kunne trække valide tal ud. Analyseresultaterne er struktureret i rapporter, som indeholder overordnede og detaljerede nøgletal. Fx nøgletal fordelt på opførelseskvalitet, statistiske analyser samt rapporter med årssammenligning. Resultater er udtrykt i såvel absolutte som indekserede værdier efter Nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Side 6 af 15

7 Markedsføring På hjemmesiden findes generelle informationer om foreningen, deriblandt aktuelle hovedtal fra nøgletalsrapporter samt artikler. De aktuelle hovedtal præsenteres ved brug af en gæsteadgang til det web-baserede analysesystem. Gæsteadgangen giver et indblik i foreningens data, og formålet er at inspirere interesserede til medlemskab. Det er mit indtryk, at der er ganske mange uden for foreningen, der benytter sig af gæsteadgangen for at få et tættere kig på systemet i forbindelse med beslutningen om at melde sig ind. Vi har også aftaler blandt andet med Københavns Erhvervsakademi om at stille en studieadgang til rådighed for konstruktørstuderende, noget som mange benytter sig af. Ved den ordinære generalforsamling blev der omdelt en fem-årsrapport, med nøgletal på udvalgte områder, og en kort analyse af de tendenser, som tallene viser. Denne rapport er udarbejdet også i markedsføringsøjemed, og tænkes brugt som markedsføringsredskab. Presseaktiviteten har været lavere i 2013, end normalt, og ud over at benchmarking nævnes i forbindelse med artikler om FM generelt, har der alene været bragt en enkelt solohistorie om benchmarking i magasinet Maskinmesteren. Bestyrelsen Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Næstformand: Flemming Wulff Hansen, DATEA Uffe Gebauer Thomsen, DTU Campusservice Øvrige: Suppleant: Observatør: Direktør Bjarne S. Pedersen, Bygningsstyrelsen Ib Reinholdt Pedersen, Coor Service Management Theodor Bjarnason, Københavns Universitet Lene Søgaard, Silkeborg Kommune Michael Jensen, Bravida (fratrådt medio året) Ivan Lübbers, Amagerforbrænding Thomas Høybye Henriksen, ISS Lennart Nordstedt, Bravida Eva Kartholm Der er afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder. Side 7 af 15

8 Generalforsamling 2013 Foreningens generalforsamling 2013 blev holdt på Panum Instituttet. Inden generalforsamlingen blev der holdt et medlemsmøde, hvor salgschef driftschef Henrik Kudal vist rundt på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og efterfølgende fortalte om nybyggeriet af Mærskbygningen om samarbejdet med Mærskfonden. Strategi og udvikling Bestyrelsen har blandet andet arbejdet på muligheden for, at energiforbrug kan ind- og ud rapporteres i enheder som supplement til den økonomiske rapportering. Vi har desuden igangsat arbejdet med en detaljeret beskrivelse af udvalgte måleemner og håndteringen af nøgletallene herfor. Af andre tiltag, som vi har haft fokus på, skal nævnes at der nu er indsamlet eksempler på, hvordan data fra økonomisystemerne kan overføres til nøgletalssystemet, og en rundspørge blandt medlemmerne med henblik på at afgøre, hvilket økonomisystem, der er det mest anvendte. Formålet er, at undersøge, om der er mulighed for at udvikle IT-værktøjer til at understøtte dataoverførslen mellem økonomisystemet og nøgletalssystemet. Afsluttende bemærkninger 2013 har været et godt år. Især noterer jeg mig den ekstraordinært høje medlemstilslutning. For så vidt angår vores fortsatte synlighed og udvikling vist det mig, at vi er på rette spor. Kendskabet til foreningen vokser stødt og roligt, og vi kan se effekten af de tiltag vi tager. Jo flere medlemmer og des større indberettede kvadratmetre, des højere troværdighed i de nøgletal vi kan levere til medlemmerne til brug for forbedring af medlemmernes praksis. Side 8 af 15

9 Ledelsespåtegning Det er bestyrelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af DFM benchmarkings økonomiske stilling årets resultat og finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. København, den 26. februar 2013 Bestyrelse Signeret Signeret Signeret Flemming Wulff Hansen Uffe Gebauer Thomsen Bjarne S. Petersen formand næstformand Thomsen Signeret Signeret Signeret Ib Reinholdt Pedersen Lene Søgaard Theodor Bjarnason Side 9 af 15

10 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i DFM benchmarking Påtegning af årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DFM benchmarking for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 10 af 15

11 Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kent Hedegaard statsautoriseret revisor Side 11 af 15

12 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Budget 2013 Realiseret 2013 Kontingenter Konferenceindtægter Indtægter Sekretariat, ordinære opgaver Medlemssupport og faciliteret benchmarking Lønandel direktør Diverse omkostninger sekretariatet Revision Benchmarking IT-drift Presseaktivitet/markedsføringsaktivitet Generalforsamling/medlemsmøder Bestyrelsesmøder Tab på debitorer Omkostninger Resultat før renter Renter og gebyrer Årets resultat Side 12 af 15

13 Balance 31. december Aktiver 2013 Debitorer Tilgodehavende moms Mellemregning DFM netværk Likvide beholdninger Aktiver Passiver Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Kreditorer Skyldige omkostninger mv Gæld Passiver Side 13 af 15

14 Medlemsoversigt pr. 1. januar 2014 A. P. Møller Maersk Patrick Mumba ARC tidl. Amagerforbrænding ATP-ejendomme Bascon A/S Bravida Danmark A/S Bygningsstyrelsen CBS/Copenhagen Business School / DFMB Compass Group Danmark A/S Coor Service Management DANISCO Danmarks Nationalbank DATEA A/S Deas A/S Deloitte DONG DR BYEN DTU- Campus Service Eniro Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Freja ejendomme A/S Gentofte Ejendomme, Gentofte Kommune Grontmij Carl Bro A/S Halsnæs Kommune Hillerød kommune HOFOR, Tidl. Københavns Energi ISS Facility Services A/S Johnson Controls Kemp & Lauritzen A/S KLP Ejendomme A/S KMD A/S KPMG Københavns Ejendomme Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen Københavns Universitet Lego System A/S LEO Pharma Linø Industripark Nationalmuseet NNIT A/S Næstved Kommune Ivan Lübbers Christian Mølholm Niels Chr. Toppenberg Bjørn Rolighed Michaelsen Bjarne S. Pedersen Hasse Skouboe Henning Gade Ib Reinholdt Pedersen Hans Bang Andersen Ben Kahn Flemming Wulff Hansen Peter Blomgreen Bo Bjeritslev Poul Holt Pedersen Uffe Gebauer Thomsen Mette Bech Thomsen Bjarne Riis Stefan Kofod Steen Tougaard Svend Åge Carlsen Jens N. Jørgensen Lene Loof Helth Susanne Lytzen Thomas Høybye Henriksen Lars Berg Hans Henrik Petersen Ina Lohse Peter Toft Jonas Sand Gitte Skov Bryan Morillo Karlqvist Theodor Bjarnason Henrik Heissel Jens Skriver Per Elnif Jakobsen Jan Birk Simon Høj Hjelmbjerg Morten Hallgreen Side 14 af 15

15 Odense Kommune Odense Universitets Hospital Post Danmark A/S Professionhøjskolen Metropol, Bygninger Professionshøjskolen UCC Rambøll Danmark A/S Sadolin & Albæk Scion DTU Silkeborg Kommune Slotte & Kulturejendomme Statens Serum Institut Syddansk Universitet TDC A/S Tryg UC Syddanmark University College Lillebælt University College Nordjylland University College Sjælland Velux A/S VIA University College Aalborg Universitet Birthe Papsø Steen Reinholdt Sørensen Jesper Friisberg Kenneth Bo Bredal Christensen Jimmi Guldhammer Kristian Buur Lau Melchiorsen Peter Clausen Poul Rey Nikolaj Jensen Anders Freiberg John Nørr Martin Kristensen Omø Kim Styltsvig Kim Petri Petersen Christian Jansson Peder Normann Pedersen Birgitte Lunden Poulsen Morten M. Gottlieb Per Rye Jensen Niels Hansen Virksomheder i kursiv er under udmeldelse Side 15 af 15

Årsberetning 2011 Februar 2012

Årsberetning 2011 Februar 2012 Årsberetning 2011 Februar 2012 Indhold Bestyrelsens beretning... 2 Ledelsespåtegning... 7 Den uafhængige revisors påtegning... 8 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 8 Revisors ansvar... 8 Konklusion...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere

- viden til at gro. Årsrapport

- viden til at gro. Årsrapport - viden til at gro Årsrapport 2014 2014 i ord og billeder 3 Ordinær generalforsamling 4 Ledelsens påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Den uafhængige revisors erklæring 8 Den uafhængige revisors erklæring 9

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Danish Water Forum. CVR-nr. 27 00 75 97 Årsrapport for 2014

Danish Water Forum. CVR-nr. 27 00 75 97 Årsrapport for 2014 Danish Water Forum CVR-nr. 27 00 75 97 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Tilkendegivelse fra den kritiske revisor 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere