PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN"

Transkript

1 PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

2 Indhold Kapitel 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET 2 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN 3 Om persondataloven og de beslægtede love Kapitel 3 EN VERDEN AF INFORMATION 4 Om at google ansøgere på nettet Kapitel 4 MED LIVREM OG SELER 6 Om referencer, straffeattester og personlighedstest Kapitel 5 DE ELEKTRONISKE FODSPOR PÅ JOBBET 10 Om , internettet og GPS Kapitel 6 NÅR ARBEJDSGIVER ER PÅ MEDHØR 12 Om telefon- og videoovervågning Kapitel 7 NÅR MORGENFESTEN SLUTTER BRAT 16 Om alkohol-, narko- og helbredstest Kapitel 8 BLÆS I FLØJTEN 18 Om whistleblowerordninger Kapitel 9 MIT HJEM ER MIN FÆSTNING 20 Om overvågning af hjemmearbejdspladsen Kapitel 10 FARVEL OG TAK FOR DENNE GANG 22 Om fratræden Kapitel 11 HVAD KAN NORRBOM VINDING HJÆLPE MED? 24 Bemærk venligst, at indholdet af folderen ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Vi stræber efter, at al information er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Norrbom Vinding

3 OM DENNE FOLDER Man siger, at persondataloven er den lov, der sammen med færdselsloven overtrædes flest gange. Det er ikke så mærkeligt, for persondataloven er en kompliceret størrelse. Derfor har Norrbom Vinding dedikeret denne folder til at give et overblik, så de værste fodfejl kan undgås. Gennem en række typiske situationer fra hverdagen beskriver vi, hvilke muligheder arbejdsgiver har for lovligt at holde øje med medarbejdernes gøren og laden. Folderen vejleder også i, hvordan arbejdsgiver behandler de indsamlede informationer, så persondataloven bliver overholdt. Det er svært at give klare svar, for særligt inden for persondataretten er der ingen regler uden undtagelser. Og i mange situationer beror lovligheden på et skøn. Men denne folder klæder HR bedre på, når persondataloven og beslægtede love banker på i hverdagen. 1

4 KAPITEL 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET OM AT BEFINDE SIG I ET KRYDSFELT Det er arbejdsgiverens ret at lede og fordele arbejdet. Det har stået til troende siden Septemberforliget i Ledelsesretten giver derfor også arbejdsgivere ret til at kontrollere, om medarbejderne bruger tiden, som de skal, når de er på job. Men de arbejdsretlige regler fokuserer hovedsageligt på arbejdsgivers ret til at iværksætte kontrol. Ledelsens kontrol er én ting. Medarbejdernes integritet er noget andet. Det er dog to sider af samme sag. Så ud over at arbejdsgivers kontrolforanstaltninger er underlagt en række arbejdsretlige saglighedskrav, vil medarbejderne ofte også være beskyttet af persondataloven. Persondataloven fokuserer nemlig på, hvordan arbejdsgiver må behandle de oplysninger, som indhentes gennem kontrollen. I det følgende præsenterer vi en række udvalgte persondataretlige problemstillinger hentet fra dagligdagen. Vi ser på, dels hvornår arbejdsgiver har adgang til at kontrollere medarbejderne, dels hvordan de indsamlede oplysninger skal behandles. 2

5 KAPITEL 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN OM PERSONDATALOVEN OG DE BESLÆGTEDE LOVE Persondataloven har været en realitet siden sommeren Alligevel er den stadig i mange sammenhænge en uhåndterbar størrelse. En af årsagerne er, at loven indeholder mange skønsmæssige bestemmelser. Blandt andet gennem Datatilsynets praksis bliver vi gradvist klogere på, hvordan rammerne er. Men persondataretten bliver nok aldrig præget af klare svar og enkle løsninger. Persondataloven er som bekendt den lov, der fastlægger, hvordan arbejdsgivere og andre må behandle personoplysninger. Begrebet behandling er så omfattende, at det i praksis rummer alt lige fra indsamling og videregivelse til opbevaring og sletning. For HR afdelingen er persondataloven derfor i realiteten ikke til at komme uden om. Det er også i persondataloven, at sondringen mellem almindelige og følsomme personoplysninger findes. Og det er i persondataretten, at rammerne for arbejdsgiverens oplysningspligt og kravene til medarbejdernes samtykke fastlægges. Lettere bliver det ikke af, at persondataloven ikke er nøglen til alt. For tv overvågningsloven, helbredsoplysningsloven og den almindelige arbejds og ansættelsesret spiller også ind. Straffelovens regler om brevhemmelighed og andre love om specielle elementer eksempelvis børneattesterne er også på banen. Og offentlige arbejdsgivere skal desuden huske at iagttage de forvaltningsretlige spilleregler. Senest er lov om finansiel virksomhed også kommet i spil. 3

6 KAPITEL 3 EN VERDEN AF INFORMATION OM AT GOOGLE ANSØGERE PÅ NETTET Når en interessant jobansøgning lander på bordet, er det tillokkende lige at se ansøgeren efter i sømmene. En søgning på Google er let og hurtig og kan give et foreløbigt indtryk af personen bag. For har ansøgeren en Facebook profil, der larmer, og afslører LinkedIn uhensigtsmæssige forbindelser, er det fristende at gøre kort proces. Matcher de elektroniske profiler derimod ansøgningen, er det måske en egnet kandidat til jobbet. Men må arbejdsgiver overhovedet screene på den måde? Det korte svar er ja men spillereglerne skal overholdes. I de tilfælde, hvor ansøgeren har offentliggjort oplysninger om sig selv på nettet, kan arbejdsgiver frit indhente oplysningerne, så længe de er saglige og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen. Det er altså ikke nødvendigt at indhente samtykke fra ansøgeren, når arbejdsgiver indhenter oplysninger, som ansøgeren selv har gjort offentligt tilgængelige. Har ansøgeren ikke selv offentliggjort oplysningerne eller givet sit samtykke, er det vanskeligere for arbejdsgiver at påvise, at det er lovligt at indhente oplysningerne. Men det er ikke umuligt. For selvom mulighederne indsnævres, des mere integritetskrænkende oplysningerne er, kan det være sagligt for en arbejdsgiver at behandle såvel almindelige som følsomme oplysninger. Uanset om oplysningerne er lagt på nettet af ansøgeren selv eller af andre, skal arbejdsgiver være opmærksom på reglerne om oplysningspligt. Oplysningspligten indebærer, at arbejdsgiver som udgangspunkt skal informere ansøgeren om, hvilke oplysninger der er indhentet, og hvad formålet er. Informationen til ansøgerne kan formentlig i et vist omfang standardiseres men gives, det skal den. Og er arbejdsgiver omfattet af de offentligretlige regler, kan der også være pligt til partshøring. 4

7 5

8 KAPITEL 4 MED LIVREM OG SELER OM REFERENCER, STRAFFEATTESTER OG PERSONLIGHEDSTEST Det er dyrt at rekruttere nye medarbejdere. I særdeleshed hvis det viser sig, at den nyansatte ikke er et match alligevel. Derfor er der god ræson i at gøre sit forarbejde grundigt. Men hvor grundig må man være? I ansættelsesprocessen kan virksomheden trække på flere forskellige kilder. Den kan indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Den kan få adgang til en straffeattest. Og så kan den personlighedsteste ansøgeren. Referencer Referencer kan indhentes på mange måder, og det er ikke dem alle, der er omfattet af persondataloven. Ringer arbejdsgiver for eksempel til ansøgerens tidligere arbejdsgiver for at få en snak om ansøgerens forcer og udfordringer, falder de oplysninger, der indhentes, i vid udstrækning uden for persondataloven, hvis oplysningerne ikke er lagret elektronisk eller på anden måde håndteret systematisk. Men noteres oplysningerne ned via computeren, er der tale om en behandling omfattet af persondataloven. Sætter arbejdsgivere sig til tasterne for at indhente oplysninger om ansøgere via e mail, er persondataloven i spil. Offentlige arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på særreglen i forvaltningsloven om indhentelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder. Referencer kan også videregives på mange måder. Hvis en privat arbejdsgiver videregiver oplysninger, som stammer fra en pc eller i øvrigt håndteres systematisk, vil den private arbejdsgiver være omfattet af persondataloven. Hvad angår offentlige arbejdsgivere vil videregivelsen være omfattet af persondataloven, hvis oplysningerne stammer fra en pc eller et register. Videregives oplysningerne manuelt, er videregivelsen kun omfattet af loven, hvis den sker til en anden forvaltningsmyndighed. Er oplysningerne omfattet af persondataloven, kan arbejdsgivere i alle tilfælde udveksle oplysningerne ved at få ansøgerens samtykke. Der skal bare altid være overensstemmelse mellem, hvilke informationer arbejdsgiver søger, og hvad ansøgeren giver tilladelse til. I situationer, hvor arbejdsgiver søger at få adgang til 6

9 meget følsomme oplysninger, er det vigtigt, at ansøgeren giver et samtykke, der er specifikt rettet mod denne forespørgsel. Jo mere følsom en oplysning er, des større krav stilles der til, hvor specifikt samtykket skal være. Oplysninger, som er omfattet af persondataloven og som ikke er fortrolige, men som kan have betydning for eksempelvis den nye arbejdsgivers vurdering af ansøgerens kvalifikationer vil dog i visse tilfælde kunne udveksles uden samtykke. Men det kræver, at den nye arbejdsgivers interesse i oplysningerne vejer tungere end ansøgerens interesse i at holde dem tilbage. Straffeattest Private arbejdsgivere kan skaffe sig adgang til ansøgeres straffeattest på to måder: De kan enten sikre sig et skriftligt samtykke fra ansøgeren til at indhente attesten. Eller bede ansøgeren om selv at fremskaffe den. Offentlige arbejdsgivere er stillet lidt anderledes. De har nemlig i visse tilfælde ret til at få adgang til straffeattester uden samtykke. Tandplejer måtte bide tænderne sammen En kommune indhentede oplysninger på en jobsøgende tandplejer uden hendes tilladelse. Tandplejeren fik ikke jobbet, fordi hendes tidligere arbejdsgiver fortalte, at hun blev afskediget på grund af samarbejdsproblemer. De indhentede oplysninger blev noteret på computeren. Det var i strid med persondataloven, fordi tandplejeren ikke blev orienteret om det. Men det var gratis for kommunen at overtræde persondataloven, for tandplejeren led ikke noget økonomisk tab som følge af overtrædelsen. Dom fra Østre Landsret, august

10 For både private og offentlige arbejdsgivere gælder, at lovgivningen i visse situationer stiller krav om, at arbejdsgiver indhenter en bestemt type straffeattest en børneattest. Vedrører stillings opslaget et job af den type, er det naturligvis i orden, at arbejdsgiver indhenter en børneattest. Det kræver ikke anmeldelse til Datatilsynet. Men det kræver stadig ansøgerens samtykke. Når loven ikke kræver indhentelse af straffeattest, er arbejdsgiver mere frit stillet til at vælge, om attesten skal indhentes eller ej. Arbejdsgiver skal dog altid overveje, om det står mål med stillingens indhold at indhente straffeattest. Og om ansøgeren rent faktisk er kvalificeret til stillingen og dermed har mulighed for at være med i den afgørende runde. Hvis konklusionen bliver, at arbejdsgiver har et legitimt behov for at se straffeattesten, bliver det næste spørgsmål, hvordan arbejdsgiver sikrer sig, at oplysningerne i den behandles efter reglerne. Tommelfingerreglen er, at behandlingen i hvert fald er i orden, hvis arbejdsforholdet har en sådan karakter, at det indebærer risiko for, at en forbrydelse, der ligner, begås igen. En ansøger kan også ud fra en bredere betragtning være uegnet til stillingen som følge af tidligere begået kriminalitet. Derfor vil arbejdsgiver også i andre tilfælde kunne retfærdiggøre, at der behandles oplysninger fra straffeattesten. Arbejdsgivere skal i øvrigt være opmærksomme på, at behandling af oplysninger om strafbare forhold i de fleste tilfælde kræver anmeldelse til Datatilsynet. Private virksomheder skal endda vente på grønt lys fra Datatilsynet, inden de begynder at behandle oplysningerne. Personlighedstest Arbejdsgivere benytter sig ofte af personlighedstest, når de skal ansætte nye medarbejdere især når særligt betroede stillinger skal besættes. Testen kan kun gennemføres, hvis ansøgeren accepterer at blive testet. Så ansøgerens samtykke til testen giver som regel sig selv. Testresultaterne betragtes som oplysninger af rent privat karakter og altså som følsomme oplysninger. Derfor skal brugen af personlighedstest på linje med indhentelse af straffeattester anmeldes til Datatilsynet, og private virksomheder skal afvente tilladelse fra Datatilsynet, før de må gå i gang med at personlighedsteste. 8

11 Reference med ridser En kommune overtrådte persondataloven, da den uden tilstrækkeligt samtykke fra en tidligere medarbejder videregav oplysninger om medarbejderens mulige alkoholmisbrug. Selvom oplysningerne kom fra medarbejderens tidligere leder og var baseret på lederens hukommelse, var oplysningerne samtidig registreret i personalefilen. Derfor var oplysningerne omfattet af persondataloven også selvom referencen blev videregivet via telefonen. Fast praksis til tælling En kommune havde fast praksis for at indhente straffeattest, når man havde bestemt sig for en ansøger uanset hvilken stilling det drejede sig om. Efter at ombudsmanden og Datatilsynet havde set nærmere på den procedure, besluttede kommunen at ændre praksis, så indhentelsen afhang af stillingens art. Udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, april 2011 Dom fra Højesteret, maj

12 KAPITEL 5 DE ELEKTRONISKE FODSPOR PÅ JOBBET OM E MAIL, INTERNETTET OG GPS Mange medarbejdere har adgang til en computer i arbejdstiden. Det gør mange arbejdsgange lettere, men det kan også koste dyrebare arbejdstimer. For adgang til internettet frister til overspringshandlinger, og på nettet har tiden det med at løbe rigtigt stærkt. Men hvilke beføjelser har arbejdsgiveren egentlig til at følge med på skærmen? Og må arbejdsgiveren læse med, når medarbejderne sender e mails? Arbejdsgiver er inden for rammerne af persondataloven og eventuelle kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger i sin gode ret til at overvåge medarbejdernes brug af internet og e mail. Arbejdsgiver bør dog overveje visse forhold, inden overvågning sættes i værk. For det første skal overvågningen have et sagligt formål. Det kan være alt fra systemdrift, sikkerhed og dokumentationskrav til kontrol med retningslinjer og internetpolitik. For det andet skal arbejdsgiver altid huske at give medarbejderne besked, inden overvågningen starter. Informationspligten er opfyldt, hvis arbejdsgiver oplyser om tiltagene i generelle retningslinjer eller via virksomhedens personalepolitik. Det giver sig selv, at arbejdsgiver altid skal oplyse om den reelle grund til overvågningen. Udgangspunktet er med andre ord, at arbejdsgiver ikke må bruge oplysningerne til andre kontrolformål end dem, som medarbejderen har fået oplyst. Offentlige arbejdsgivere skal desuden anmelde kontrolordningen til Datatilsynet. GPS Det er ikke kun på computeren, at medarbejderne efterlader sig elektroniske aftryk. Hvis medarbejderne har installeret en GPS i firmabilen, trækker den også en hale af spor, når bilen bevæger sig gennem landskabet. GPS en viser altså ikke kun føreren af bilen vej. Den kan også fungere som arbejdsgivers vejviser for, om medarbejderen har svinkeærinder på vejen eller holder tidlig fyraften. Selvom arbejdsgiver kan have en berettiget interesse i at vide, hvor medarbejderne befinder sig, når de udfører deres arbejde, er der også situationer, hvor det ikke er helt så indlysende. Derfor skal arbejdsgiver gøre op med sig selv, om overvågningen har et sagligt formål om overvågningen er nødvendig for at varetage arbejdsgivers berettigede interesser om disse interesser overstiger hensynet til medarbejdernes interesse i at undgå overvågning Er GPS en installeret for at guide chaufføren i den rigtige retning, vil arbejdsgiver som udgangspunkt ikke lovligt kunne anvende GPS en til at kontrollere og overvåge chaufførens færden. Er GPS en derimod også installeret i firmabilen med andre formål såsom kontrol skal medarbejderen informeres, inden overvågningen iværksættes. Når weekenden står for døren, bør arbejdsgiver indstille kontrollen, for medarbejderens fritid er som udgangspunkt fredet. 10

13 Brevhemmeligheden Persondataloven giver ikke arbejdsgiver mulighed for at tilsidesætte straffelovens regler om brevhemmelighed. Brevhemmeligheden omfatter også medarbejderes private s, selv når en er sendt fra arbejdsmailen. Norrbom Vinding anbefaler derfor, at arbejdsgiver gør sine medarbejdere opmærksom på, at de enten skal holde sig fra at sende private s fra arbejdsmailen, eller at de i emnefeltet skal angive, at der er tale om privat post. Smidt på porten? Et portfirma installerede GPS er i medarbejdernes firmabiler, som ikke måtte bruges privat. Det var en væsentlig vilkårsændring, mente en af sælgerne. Så han sagde sin stilling op og stoppede straks med at arbejde men mente så i øvrigt, at han skulle have løn i 4 måneder, svarende til virksomhedens opsigelsesvarsel. Vestre Landsret var ikke enig så sælgeren endte med kun at få løn i sit eget opsigelsesvarsel på 1 måned. Dom fra Vestre Landsret, februar 2014 Fodspor i sneen Når vintervejret raser, skal vejene ryddes og saltes. Helst inden sne og is har bidt sig fast på vejen. Men en kommune fornemmede, at ikke alt var, som det skulle være. Snevagten påstod godt nok, at han både havde ført tilsyn og saltet. Men da kommunen tjekkede GPS en, viste den noget andet. Og ved nærmere eftersyn kom flere uoverensstemmelser mellem snevagtens rapporter og GPS en for en dag. Kommunen bortviste medarbejderen og den faglige voldgift fandt bortvisningen berettiget. Tilkendegivelse fra faglig voldgift, august

14 KAPITEL 6 NÅR ARBEJDSGIVER ER PÅ MEDHØR OM TELEFON OG VIDEOOVERVÅGNING Telefonaflytning kan lede tankerne hen på DDR og grå beton, men det er for unuanceret. Arbejdsgivere kan for eksempel bruge telefonaflytning som et helt legitimt coachinginstrument, når en ny telefonsælger skal oplæres. For telefonaflytning og registrering af telefonnumre gælder der følgende hovedregler: Straffeloven forbyder hemmelig aflytning af telefoner og telefonsamtaler mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og kunder. En hemmelig aflytning er karakteriseret ved, at ingen af samtaleparterne er klar over, at samtalen bliver aflyttet. Persondataloven kan komme i spil, hvis der for eksempel er tale om en digital optagelse af samtalen. Er aflytningen hemmelig, er det et brud på både straffeloven og persondataloven. Selvom en aflytning ikke er hemmelig, hvis én af parterne ved, at samtalen bliver aflyttet, er det ikke det samme, som at arbejdsgiver lovligt kan optage telefonsamtaler, hvis blot én deltager ved besked. Datatilsynet har derfor udtalt, at optagelse og lagring af telefonsamtaler som udgangspunkt kræver et samtykke fra alle, der registreres oplysninger om. Men ét er optagelse af samtaler noget andet er kontrol med, hvilke numre der ringes fra og til. Det følger af en særregel i persondataloven, at hverken private eller offentlige arbejdsgivere automatisk må registrere, hvilke telefonnumre medarbejderne ringer til. Automatisk registrering er kun lovlig, hvis de sidste to cifre i telefonnummeret ikke bliver registreret. Datatilsynet kan dog undtagelsesvis give tilladelse til, at hele nummeret bliver registreret, hvis afgørende hensyn til private eller offentlige interesser taler herfor. Aflytning er ok i visse tilfælde Datatilsynet har udtalt, at det ikke kunne udelukkes, at en bank uden samtykke kunne optage og registrere de telefonsamtaler, som bankens dealere førte, når de handlede med valuta, aktier og obligationer. Datatilsynet mente nemlig, at banken havde en begrundet interesse i senere at kunne dokumentere, om der rent faktisk var blevet indgået en handel. Desuden vidste medarbejderne godt, at nogle samtaler blev optaget, og at denne praksis var kutyme i branchen. Datatilsynets udtalelse, januar

15 Videoovervågning De fleste husejere er kede af at få ubudne gæster. Det samme gælder for virksomheder. I gamle dage skærmede man sig med en portvagt. I dag er portvagten ofte erstattet af et videokamera. Men det er ikke altid, at videoovervågningen er begrænset til indgangspartiet. Og hvad er så op og ned, når arbejdsgiver beslutter at bruge kameralinsen til at følge med i medarbejdernes færden? Det er op til arbejdsgiver at bestemme, om virksomheden skal videoovervåges. Det er en del af ledelsesretten. Nogle arbejdsgivere skal dog være opmærksomme på, at kollektive aftaler kan forpligte dem til for eksempel at drøfte sagen med samarbejdsudvalget. Under alle omstændigheder skal arbejdsgiver holde tungen lige i munden, for videoovervågning er reguleret af tv overvågningsloven og persondataloven. Desuden spiller regler i straffeloven en rolle. Fanget på film Det gav anledning til en del omtale, da en pensionists søn monterede et videokamera i sin mors hjem for at få bekræftet sin mistanke om, at moderens hjemmehjælper stjal fra hende. Mistanken blev bekræftet, da optagelserne viste, at hjemmehjælperen tog 200 kr. fra pensionistens håndtaske. Politiet havde givet sønnen tilladelse til at sætte udstyret op. Ekstrabladet, juni

16 Tv-overvågningsloven Arbejdsgiver har pligt til at informere medarbejderne, hvis der er installeret tv overvågning på arbejdspladsen. Informationen kan skrives ind i personalepolitikken, den kan fremgå af intranettet eller af skilte. Det er ikke nok med jævne mellemrum at huske samarbejdsudvalget eller tillidsmanden på det. Som tommelfingerregel kan man sige, at alle, der færdes på virksomhedens gange, har krav på at vide, at de bliver overvåget. Derfor skal rengøringsfolk, der er hyret via et eksternt firma, have besked på lige fod med virksomhedens egne medarbejdere. Hjemmehjælperen skal også informeres, selvom arbejdet og overvågningen foregår i et privat hjem. Skjult tv overvågning er med andre ord ikke en mulighed. Heller ikke hvis ledelsen har en begrundet mistanke om tyverier fra lageret, eller at en medarbejder fusker på sit kontor. I så fald må ledelsen gå til politiet. Persondataloven Tv overvågningsloven forpligter ikke arbejdsgiver til at fortælle medarbejderne, hvorfor man installerer tv overvågning. Den pligt følger til gengæld af persondataloven. Persondataloven arbejder nemlig med en udvidet informationspligt, der betyder, at det ikke er nok, at arbejdsgiver sætter et skilt op. Arbejdsgiver skal også meddele baggrunden for overvågningen. Derudover skal overvågningen være saglig. Forebyggelse af tyveri bliver som oftest betragtet som en valid grund. Arbejdsgiver skal desuden være opmærksom på, at persondataloven stiller særlige krav til opbevaring og anvendelse af de oplysninger, som arbejdsgiver har indsamlet via tv overvågning. Arbejdsgiver skal for eksempel sikre, at det kun er en snæver kreds, der har adgang til optagelserne. Når grundlaget er i orden, og teknikerne skal til at installere, er det vigtigt at huske, at nogle rum ikke må overvåges. Det gælder hovedsageligt toiletter og omklædningsrum. Det kan nemlig være i strid med straffelovens forbud mod blufærdighedskrænkelse. Beskyttelsen af privatlivets fred kan også være aktuel andre steder på arbejdspladsen. Som regel vil der eksempelvis ikke være noget sagligt behov for at overvåge kantiner og spisestuer. 14

17 Smugkiggeri fra sofaen I Matas står kønne kvinder bag disken. Men makeup holder ikke hele dagen. Derfor friskede en medarbejder diskret sin lipgloss op i butikken. Det opfangede chefen, som fulgte med på et overvågningskamera hjemmefra. Episoden resulterede i en opsigelse, for det var imod butiksreglementet, at medarbejderne sminkede sig i butikken. Det kostede arbejdsgiveren kr. ved Sø- og Handelsretten, fordi overvågningen ikke blev brugt til sit oprindelige formål tyverisikring men til at overvåge en medarbejder. Og det er i strid med persondataloven. Sagen kostede yderligere en bod på kr. ved Arbejdsretten, fordi overvågningen var uforenelig med en kollektiv aftale. Dom fra Arbejdsretten, marts 2007 Dom fra Sø- og Handelsretten, december

18 KAPITEL 7 NÅR MORGENFESTEN SLUTTER BRAT OM ALKOHOL, NARKO OG HELBREDSTEST Det er arbejdsgivers opgave at sikre, at medarbejderne har et sikkert arbejdsmiljø. Det betyder ikke kun, at virksomheden skal stå inde for, at maskinerne er ordentligt vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt up to date. Et trygt arbejdsmiljø kræver også, at folkene, der betjener maskinerne, er ved deres fulde fem, når de sidder ved styrepulten. Derfor bruger nogle brancher alkohol, narkotika og helbredstest for at være helt sikre på, at de medarbejdere, der udfører betydningsfulde opgaver, er kampdygtige. Udgangspunktet er, at retten til at iværksætte forebyggende kontrolforanstaltninger følger af ledelsesretten. Derfor er det også ledelsesretten, der sætter rammerne for, hvordan arbejdsgiveren kan føre kontrollen ud i livet. Men blandt andet på DA/LO området og på det kommunale område er retten til at iværksætte kontrolforanstaltninger reguleret ved kollektiv aftale. Det ligger blandt andet i de nævnte aftaler, at udgangspunktet er, at arbejdsgiveren skal underrette medarbejderne om nye kontrolforanstaltninger, senest 6 uger inden de iværksættes. Det giver visse udfordringer for den arbejdsgiver, som pludselig har behov for at tjekke, om mistanken om, at medarbejderen er mødt ind i beruset tilstand, holder vand. Derfor er det godt at vide, at det er ledelsesretten og ikke de kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger der sætter grænserne for kontrollen, når den iværksættes på basis af en konkret mistanke. Kontrollen må ikke være krænkende for medarbejderen. Den må heller ikke være til nævneværdig ulempe for medarbejderen. Og almindelige proportionalitetsovervejelser betyder, at kontrollen skal være saglig, rimeligt begrundet og have et fornuftigt formål. Ud fra en persondataretlig betragtning vil data, der stammer fra alkohol eller narkotest, være følsomme oplysninger. Det betyder, at de strenge krav til behandling af følsomme oplysninger skal være opfyldt på lige fod med den sædvanlige sagligheds og proportionalitetsforpligtelse. Nogle virksomheder udfører så betroede opgaver, at lovgivningen bestemmer, at de skal leve op til bestemte sikkerhedskrav. Sikkerheden på danske skibe er for eksempel reguleret i et særligt Kontrol i spandevis En murermester havde en konkret mistanke om, at en af hans elever var påvirket af narko. Derfor bad han eleven om at tisse i en spand, så urinen kunne testes. Men fordi spanden ikke var rengjort, og testmetoden havde fejlkilder, var testen gennemført så uprofessionelt, at det var misbrug af ledelsesretten, da murermesteren ophævede uddannelsesaftalen på baggrund af testen. Dom fra Arbejdsretten, februar

19 Norrbom Vinding bemærker at oplysninger om sygefravær ikke anses for helbredsoplysninger. Og at det ikke kræver tilladelse fra Datatilsynet, hvis en arbejdsgiver fører almindelige sygefraværsstatistikker. regelsæt. I sådanne situationer er det nødvendigt, at arbejdsgiver behandler testresultater fra alkohol og narkoprøver, og det har derfor også klar hjemmel i persondataloven. I andre tilfælde skal arbejdsgiver kunne argumentere for, hvorfor det er sagligt og nødvendigt i den konkrete situation. Det kræver en anmeldelse til Datatilsynet, hvis data fra alkohol eller narkotest skal behandles. Og private arbejdsgivere skal sikre sig en tilladelse, inden de går i gang. Fit for fight? Arbejdsgivere er bedst tjent med sunde og raske medarbejdere. Det rent arbejdsretlige udgangspunkt er da også, at arbejdsgivere kan inddrage helbredsoplysninger, i det omfang oplysningerne har konkret betydning for ansættelsesforholdet. Men oplysninger om helbred og sygdom betragtes af langt de fleste som meget private. Derfor kategoriseres de som følsomme i persondataloven. Og derfor eksisterer der også specifik lovgivning om netop helbredsoplysninger. Helbredstest er som udgangspunkt reguleret af helbredsoplysningsloven. Loven forbyder arbejdsgivere at kræve, at jobansøgere skal gennemgå en almen lægeundersøgelse. Et krav om en lægeundersøgelse er kun lovligt, hvis undersøgelsen skal sikre, at en ansøger har et helbred, der kan tåle de særlige opgaver, der er knyttet til en specifik jobbeskrivelse. Arbejdsgivere må naturligvis gerne tilbyde medarbejderne helbredsundersøgelser for at forebygge arbejdsrelaterede lidelser eller forbedre arbejdsmiljøet. Men de gode intentioner gør det ikke alene. Samtykke fra medarbejderne må der til. Når testene er udført, og resultaterne ruller ind, kommer persondataloven i spil. Den regulerer med sine skærpede krav til behandling af følsomme oplysninger den videre registrering og behandling af helbredsoplysningerne. Behandling af disse oplysninger kræver også, at arbejdsgiver anmelder registreringen til Datatilsynet, og at private arbejdsgivere får tilladelse. Sikkerhed var ikke det rene gas Mærsk Olie & Gas A/S har mange medarbejdere på boreplatforme i Nordsøen. For at sikkerheden skal være i top, bliver medarbejderne testet for alkohol- og narkotikapåvirkning. Resultaterne bliver registeret, hvis de er positive. Den procedure gav Datatilsynet grønt lys for, fordi registreringen af oplysningerne var nødvendig for at sikre medarbejdernes egen sikkerhed og deres kollegers. Datatilsynets årsrapport,

20 KAPITEL 8 BLÆS I FLØJTEN OM WHISTLEBLOWERORDNINGER Medarbejdere kan nogle gange helt ufrivilligt komme til at ligge inde med følsomme oplysninger, som virksomheden vil have gavn af at kende til. Og hvad gør man så, når samvittigheden nager? For sæt nu det får konsekvenser, hvis man sladrer! Med en whistleblowerordning giver virksomheder medarbejderne mulighed for at føle sig trygge, når de henvender sig. I USA er det implementeret ved lov, at virksomheder over en vis størrelse skal have et whistleblowersystem. I Danmark er det valgfrit dog ikke for virksomheder i den finansielle sektor. Hvis en virksomhed påtænker at oprette en whistleblowerordning eller allerede har iværksat projektet, skal man være opmærksom på, at whistleblowersystemer skal indrettes i overensstemmelse med persondataloven og kræver tilladelse fra Datatilsynet. Derfor skal systemet indrettes i tråd med Datatilsynets retningslinjer, der i hovedsagen går på følgende: Whistleblowersystemet skal være et frivilligt alternativ til normale kommunikationsveje i virksomheden. Der må kun indberettes alvorlige forseelser. Det vil sige forseelser, der har betydning for virksomheden som helhed eller for enkeltpersoners liv eller helbred. Medarbejderne skal informeres om systemets funktion og indretning, og der skal fastsættes procedurer for håndtering af oplysningerne. Sletterutiner skal overvejes, herunder hvad der skal ske med de indsamlede oplysninger. Er virksomheden i et koncernforhold, må forholdet mellem moder og datterselskaber afklares. Hvem er ansvarlig? Og hvor i verden er selskaberne placeret? Overføres oplysninger til et tredjeland, skal man være opmærksom på persondatalovens særlige regler på området blandt andet kan det kræve tilladelse fra Datatilsynet. 18

... - en guide til HR-afdelingen...

... - en guide til HR-afdelingen... PERSONDATA i praksis. - en guide til HR-afdelingen. ... Indhold... Kapitel 1 Arbejdsret og persondataret 3 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 Landkort over lovgivningen 4 Om persondataloven og

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere

FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD. En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere FOKUS PERSONOPLYSNINGER I ANSÆTTELSESFORHOLD En praktisk gennemgang af typiske faldgruber for private arbejdsgivere MAJ 2008 INDHOLD HR-området er reguleret af persondataloven 1 Persondatalovens begreber

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret

Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret Martin Gras Lind Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret med sserlig fokus pä databeskyttelse, kontrol og overvägning i den private sektor Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere