Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 2

3 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt 12 Risikostyring og kapitaldækning 14 Kreditrisici 16 Finansielle risici 22 Operationelle risici 24 Obligationer 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors påtegning 27 Ledelseshverv 29 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 36 Noter 38

4 Kort om Danmarks Skibskredit Danmarks Skibskredit er et skibsfinansieringsinstitut, som ud fra en enkel og effektiv forretningsmodel finansierer skibe mod 1. prioritets pant. Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Danmarks Skibskredit finansierer danske rederier samt på selektiv basis udenlandske rederier. Danmarks Skibskredit opererer under et balanceprincip, der tilsikrer at udlånet er fundet via obligationsudstedelser i hele løbetiden. Selskabet har således sikret, at der er etableret tilstrækkelig funding til at finansiere den nuværende udlåns og tilbudsportefølje frem til 2020, uden at det bliver nødvendigt at foretage nye obligationsudstedelser. Fremtidige udlån vil kræve nye obligationsudstedelser. Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit er uændret tildelt en Aa3 rating af Moody s Investors Service. Selskabets Issuer Rating er ligeledes Aa3. Danmarks Skibskredit har ultimo 2008 et udlån på DKK 51,0 mia., en balance på DKK 81,6 mia. og en egenkapital på DKK 8,9 mia. før udbytte. Selskabet beskæftiger 64 medarbejdere. Årets resultat efter skat udgør DKK 37,0 mio. Resultatet anses for acceptabelt efter et turbulent år med uro på de finansielle og maritime markeder. Danmarks Skibskredit har en solvens på 13,0 pct. efter foreslået udbytte. Selskabets kernekapital procent er ligeledes 13,0 pct. Danmarks Skibskredit har siden 2007 haft mulighed for at udstede særligt dækkede obligationer (SDO). Muligheden er endnu ikke benyttet. Danmarks Skibskredit har i 2003 erhvervet eneretten til at udbyde CIRR lån til skibe, der er kontraheret inden udgangen af 2012 og bygget i Danmark frem til udgangen af

5 Hovedtal Danmarks Skibskredit A/S Danmarks Skibskreditfond Beløb i mio. DKK Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter i alt Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Resultat før skat Årets resultat Udlån Tilgodehavender hos kreditinstitutter Obligationer Egenkapital Balancesum Solvensprocent *) 13,0 15,3 17,9 18,6 22,2 Egenkapitalforrentning 0,4 4,3 5,0 3,3 10,4 Egenkapitalforrentningen er beregnet som årets resultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital i året. Garantikapitalen, der frem til den 12. juli 2005 androg DKK 300 mio., var ikke indbetalt og indgår derfor ikke i opgørelsen af den gennemsnitlige egenkapital til brug for beregning af egenkapitalens forrentning. *) Solvensprocent for året 2004 er opgjort i henhold til bekendtgørelse om Danmarks Skibskreditfond, der var gældende frem til 1. juli Ved omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til Danmarks Skibskredit A/S i 2005 blev der tilbagebetalt i alt DKK mio. til den danske stat og Danmarks Nationalbank. Tilbagebetalingen påvirkede den bogførte egenkapital pr. 31. december Sammenligningstallet for 2004 er ikke tilpasset. 5

6 Årets aktiviteter 2008 har været et år med mange udfordringer. Dette gælder både for den finansielle sektor og for store dele af det maritime erhverv. Set i lyset heraf har 2008 været et acceptabelt år for Danmarks Skibskredit. På udlånssiden har 2008 resulteret i en fortsat positiv udvikling i resultatet før nedskrivninger. Den globale økonomiske krise har imidlertid haft en direkte påvirkning på behovet for transport til søs. Faldende økonomisk vækst, og i visse lande tillige recession, kombineret med levering af mange nye skibe fra værfterne har ledt til et globalt fald i fragtrater og skibsværdier. Rate og værdifaldet har især været udtalt inden for tørlast og container segmenterne, hvor raterne er faldet med hidtil uset hast og til meget lave niveauer. Denne udvikling har haft indvirkning på nogle af selskabets kunder, hvilket er baggrunden for den foretagne forhøjelse af nedskrivningerne. Der er ikke konstateret tab på udlån i Danmarks Skibskredit har fastholdt en konsekvent og forsigtig kreditpolitik igennem de seneste års højkonjunktur. Et meget stort antal låneanmodninger er blevet afvist fordi de ikke lever op til selskabets krav til for eksempel belåningsgrad, debitors bonitet eller beskæftigelse af skibet. Danmarks Skibskredit har lagt vægt på kunder, der vurderes at have en god modstands kraft mod et konjunkturtilbageslag, for eksempel ved at have en portefølje af skibe anskaffet over en årrække og til fornuftige gennemsnitlige anskaffelsespriser. Selv med den seneste udvikling er der fortsat generelt en tilfredsstillende kreditkvalitet i porteføljen af udestående tilbud og udbetalte lån. Selskabet har som en konsekvens af den finansielle uro lidt tab på værdipapirbeholdningen. Spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer har i løbet af 2008 udvidet sig. Da størstedelen af værdipapirbeholdningen er investeret i danske realkreditobligationer, har selskabet ikke kunne opnå samme afkast som tilsvarende investeringer i danske statsobligationer. Tab på aktieinvesteringer er ligeledes en kendsgerning efter at aktieindeksene verden over har vist historiske fald i årets løb. Låneudbetalingerne udgjorde DKK 12,9 mia., hvilket svarer til en forøgelse på DKK 1,1 mia. i forhold til Nyudlånene fordeler sig på såvel danske som udenlandske rederier og er tilvejebragt gennem nyetablerede kundeforhold og ved en forøgelse af udlånet til en række bestående kunder. Danmarks Skibskredits kunder har i 2008 accepteret lånetilbud for DKK 15,1 mia. Lånetilbuddene udbetales i perioden Rederier helt eller delvist kontrol 6

7 Skibsværdier opdelt efter segment mio. USD mio. NOK Tanker: VLCC, D/H DWT 5 år gammelt Tørlast: Capesize, DTW 5 år gammelt Container: PostPanamax, teu 5 år gammelt Offshore, AHTS, BHP, 5 år gammelt Kilder: Clarksons, Platou, Danmarks Skibskredit leret af danske interesser tegner sig for godt 54 pct. af de accepterede lånetilbud. De resterende 46 pct. er tilbudt til en bred kreds af rederier domicileret uden for Danmark, hvilket er i overensstemmelse med Danmarks Skibskredits ønske om en aktiv risikospredning. Tilbud til udenlandske rederier var geografisk jævnt fordelt, med flest accepterede tilbud blandt amerikanske, græske og tyske redere. Shipping markederne Containermarkedet kæmpede i 2008 med overkapacitet. Resultatet er, at mange rederier var nødsaget til at oplægge tonnage. Fragtraterne og skibsværdierne er således faldet igennem året. Tankmarkedet er præget af udsigten til en global økonomisk afmatning. Fragtraterne har fortsat holdt sig på et højt niveau i året, men skibsværdierne er begyndt at falde. For tørlastrederne var første halvår af 2008 en god periode med høje rater og en stærk efterspørgsel. I andet halvår steg udbuddet af tonnage og efterspørgslen aftog. Det har afstedkommet et kraftigt fald i fragtraterne og skibsværdierne. For tredje år i træk har efterspørgslen efter offshore supply skibe været høj. På trods af fortsat høje fragtrater er skibsværdierne i årets sidste måneder faldet. Årsagen skal findes dels i en stor ordrebog og dels i den markant lavere oliepris. For en uddybende gennemgang af shipping markederne henvises til seneste Shipping Market Review, der kan findes på Obligationsudstedelser Behovet for at udstede obligationer i 2008 har været relativt lavt, da der i andet halvår af 2007 blev udstedt en tilstrækkelig mængde til at dække alle udbetalinger i den nuværende portefølje af lånetilbud. I 2008 blev der således udstedt obligationer for DKK 5,5 mia., hvoraf DKK 1,7 mia. er udstedt i DKK med en gennemsnitlig løbetid på lidt under 4,5 år. De resterende DKK 3,8 mia. er udstedt under CIRR låneordningen i udenlandsk valuta med en løbetid på 12 år. Set i lyset af at udstedelserne er sket i et uroligt marked, har vilkårene for optagelse af ny funding været tilfredsstillende. 7

8 Udvikling i resultatopgørelse og balance Årets resultat Årets resultat efter skat udgør et overskud på DKK 37,0 mio. mod DKK 394,4 mio. i Netto rente og gebyrindtægterne er steget fra DKK 658,6 mio. i 2007 til DKK 795,5 mio. i 2008, hvoraf nettorente og gebyrindtægter af udlånsvirksomheden udviser en fremgang på DKK 94,3 mio. til DKK 308,1 mio. i 2008 mod DKK 213,8 mio. i Nettorenteindtægterne af finansvirksomheden er som følge af udviklingen i markedsrenteniveauet i 2008 steget med DKK 27,9 mio. fra DKK 442,6 mio. i 2007 til DKK 470,5 mio. i Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en udgift på DKK 377,8 mio. mod en udgift på DKK 160,0 mio. i Værdipapirbeholdningen består primært af danske stats og realkreditobligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed og en mindre del af aktier. Afkastet på aktieinvesteringer (investeringsforeningsbeviser) udgjorde et tab på DKK 232,8 mio. mod en gevinst på DKK 28,3 mio. i Udgifter til personale og administration var i 2008 DKK 91,9 mio. mod DKK 85,9 mio. året før, svarende til en forøgelse på knap 7 pct. Årets afskrivninger og nedskrivninger på fordringer udgør en nettoudgift på DKK 199,7 mio. mod en nettoindtægt i 2007 på DKK 103,7 mio. Nedskrivningerne er forøget fra DKK 730,8 mio. i 2007 til DKK 932,4 mio. i 2008, og udgør ved udgangen af året 1,9 pct. af udlånsmassen, hvilket i pct. er uændret i forhold til året før. Udviklingen i nedskrivningerne i 2008 samt en landefordeling af denne er nærmere beskrevet i note 12. Den beregnede skat for året beløber sig til DKK 91,3 mio. mod DKK 124,1 mio. i For 2008 svarer dette til en effektiv skatteprocent på 71,2 pct., hvilket skyldes at årets negative afkast på aktieinvesteringer ikke indgår i den opgjorte skattepligtige indkomst. Den samlede balance udgør DKK ,6 mio. mod DKK ,9 mio. ved udgangen af Udlån, opgjort til kurssikrede værdier, er før reduktion for nedskrivninger steget med DKK 8.515,5 mio. fra DKK ,5 mio. i 2007 til DKK ,0 i 2008, svarende til en stigning på 19,6 pct. I årets løb har der brutto været en tilgang af nye lån på DKK ,2 mio. mod en tilgang året før på DKK ,3 mio. For en nærmere beskrivelse af udviklingen i udlån henvises til årsrapportens note 10. Obligationsbeholdningen er steget fra DKK ,4 mio. i 2007 til DKK ,2 mio. ultimo Udviklingen i forhold til året før skyldes primært en stigning i den del af den optagne, men endnu ikke udlånte kapitalfremskaffelse, der er placeret i kortløbende obligationer indtil udlån finder sted. Obligationsbeholdningen fremgår af årsrapportens note 13 og 14. De udstedte obligationer udgør DKK ,8 mio. ved udgangen af 2008 mod DKK ,3 mio. ultimo Som følge af et stærkt likviditetsberedskab er der i 2008 alene udstedt for DKK 5.524,2 mio. nye obligationer mod udstedelser for DKK ,3 mio. året før. Udviklingen i de udstedte obligationer samt fordeling på obligationstyper fremgår af årsrapportens note 19. Egenkapitalen er incl. årets resultat opgjort til DKK 8.879,1 mio. mod DKK 9.177,2 mio. ved udgangen af Der er foreslået et udbytte for regnskabsåret på DKK 5,6 mio. Det foreslåede udbytte indgår i egenkapitalen, men forventes udbetalt efter generalforsamlingens godkendelse i april 2009, hvorfor udbyttet er fratrukket i egenkapitalen ved opgørelse af selskabets solvens, jf. nedenfor. Solvensprocenten udgør 13,0 pct. ved årets udgang, hvor minimumskravet i bekendtgørelsen om et skibsfinansieringsinstitut er fastsat til 10 pct. Kravet er fra 1. januar 2009 nedsat til 8 pct. Opgjort efter samme beregningsmetode udgjorde solvensprocenten ultimo ,3 pct. Reduktionen i solvensprocenten i årets løb kan især henføres til stigningen i udlånsporteføljen (vægtede aktiver udenfor handelsbeholdningen) og at poster med operationelle risici fra og med 2008 indgår i opgørelsen af solvensprocenten. En specifikation af selskabets solvens fremgår af note 23. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som påvirker det aflagte regnskab væsentligt. 8

9 Forventninger til fremtiden Shipping har altid været en cyklisk branche, hvor udsving i udbud og efterspørgsel efter skibe er en naturlig del af hverdagen. I øjeblikket er udsigterne karakteriseret ved en meget stor ordrebog og mange leveringer af nye skibe fra værfterne samtidig med at efterspørgslen er vigende som følge af den globale økonomiske krise. Erhvervet vil til en vis grad selv være med til at mindske udbuddet ved at øge andelen af skibe, der udfases. Der er således i den seneste tid set en markant stigning i salg af udtjente skibe til ophugning. Samtidig har opbremsningen i efterspørgslen ledt til genforhandling af mange allerede indgåede skibsbygningskontrakter med henblik på annullering eller udskydelse af leveringstidspunktet. Disse udbudsreducerende tiltag vil imidlertid på kort sigt næppe være tilstrækkelige til at imødegå opbremsningen i efterspørgslen. Det er endnu for tidligt at sige, hvor store konsekvenser den globale økonomiske krise vil få for shipping markederne. Indtil videre er det især tørlast og containermarkederne, der har oplevet usædvanlige udsving. Det må forventes at de øvrige segmenter ligeledes vil blive berørt i forskellig grad. Der er i mange lande lanceret tiltag, der skal bringe væksten tilbage på sporet igen. Men det må anses for uvist, hvornår disse tiltag vil få en gunstig indvirkning på behovet for søtransport. Selvom udsigterne for de forskellige segmenter ikke er entydige, forventes shipping markederne i en samlet betragtning at stå over for et meget vanskeligt år. Udfordringerne for den finansielle sektor har indtil videre betydet, at efterspørgslen efter finansiering overstiger udbuddet. Konsekvensen er en markant stigning i kreditmarginalerne. På trods af den store efterspørgsel, vil Danmarks Skibskredit fastholde sin forsigtige tilgang til udlån og som hidtil fokusere på de rederier, som vurderes at have de bedste forudsætninger for at komme fornuftigt igennem det igangværende konjunkturtilbageslag. Med udgangspunkt i omfanget af allerede afgivne og accepterede lånetilbud, forventes der i 2009 en uændret eller svag stigning i udlånet, målt i USD. 87 pct. af udlånet ultimo 2008 var i USD. Det forventes at indtjeningen på udlånsforretningen før nedskrivninger, ligeledes målt i USD, vil stige. Udviklingen i USDkursen vil have indflydelse på udlånets og indtjeningens størrelse i danske kroner. På baggrund af den økonomiske afmatning samt den fortsatte uro på de finansielle markeder, forventes der i løbet af 2009 en stigning i antallet af udlån med øget tabsrisiko og en yderligere forhøjelse af nedskrivningerne kan derfor blive aktuel. Kursudviklingen på værdipapirbeholdningen vil i lighed med tidligere år også have indflydelse på resultatet. Danmarks Skibskredit er i lighed med øvrige kreditinstitutter omfattet af Folketingets kreditpakke, der i daglig tale kaldes Bankpakke II. Hvorvidt selskabet vil gøre brug af mulighederne for tilførsel af kapital fra Bankpakke II er endnu ikke besluttet. Uanset mulighederne under Bankpakke II vil Danmarks Skibskredit som anført udvise en sædvanlig og selektiv lånetilbudsaktivitet. Danmarks Skibskredit er fra 1. januar 2009 omfattet af regnskabsbekendtgørelsen for finansielle institutter. Samme dato træder selskabets nye bekendtgørelse, reglerne om revisionsudvalg samt forpligtelserne til at rapportere om selskabets samfundsansvar i kraft. For en gennemgang af de nye regler henvises til afsnittet Regelsæt. Danmarks Skibskredit vil i lighed med tidligere år ikke offentliggøre kvartalsrapporter i I dag offentliggøres hel og halvårsrapporter. En hyppigere rapportering vurderes ikke at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 9

10 Organisation og selskabsledelse Formål og Vision Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Danmarks Skibskredit yder kort og langfristet fremmedkapital for rederier i alle konjunkturfaser og ønsker at fremtræde kompetent og troværdigt overfor kunder og finansielle samarbejdspartnere samt øvrige interessenter. Danmarks Skibskredit ønsker at levere tilfredsstillende økonomiske resultater til sine ejere og lægger derfor vægt på værdiskabelse, der er tilvejebragt ved en kontrolleret udlånsvækst med fokus på høj kreditkvalitet og en passende spredning i låneporteføljen. Danmarks Skibskredit ledes ud fra følgende vision: Danmarks Skibskredit er den førende skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark og skal af markedsdeltagerne internationalt være anset blandt de fem mest anerkendte og førende i Aktionærer i Danmarks Skibskredit Det er ambitionen at realisere et for aktionærerne tilfredsstillende afkast. Bestyrelsen vurderer løbende, hvorvidt selskabets aktie og kapitalstruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse. Bestyrelsen anser selskabets aktie og kapitalstruktur for hensigtsmæssig i forhold til aktivitetsniveauet. Aktiekapitalen i selskabet udgør nominelt DKK 333,3 mio. og er opdelt i henholdsvis Aaktier med en nominel værdi på DKK 300,0 mio. og Baktier med en nominel værdi på DKK 33,3 mio. Aktierne er ikke optaget til handel på et reguleret marked. Aktionærerne har indgået en aktionæroverenskomst, der indeholder en bestemmelse om, at aktierne ikke kan omsættes frit før 12. juli Bestemmelsen giver dog mulighed for, at aktierne kan handles internt, inden for den enkelte aktionærs koncern. Aktierne i Danmarks Skibskredit fordeler sig på følgende aktionærgrupper: Pengeinstitutter Danmarks Nationalbank Værfter Rederier Den Danske Maritime Fond Forsikringsselskaber 40,5 pct. 18,9 pct. 14,8 pct. 11,7 pct. 10,0 pct. 4,1 pct. Følgende aktionærer i selskabet, nævnt i alfabetisk rækkefølge, har mindst 5 pct. af de samlede stemmerettigheder eller ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen: A.P. MøllerMærsk A/S Danmarks Nationalbank Danske Bank A/S Den Danske Maritime Fond Nordea Bank AB (publ.) Odense Staalskibsværft A/S På den ordinære generalforsamling i 2008 blev bestyrelsens forslag om udbytte vedtaget. Der blev således udbetalt DKK 0,92 pr. aktie til Aaktierne og DKK 1,7748 pr. aktie til Baktierne. Selskabet har siden omdannelsen udbetalt i alt DKK 168,4 mio. i udbytte til Baktionæren, Den Danske Maritime Fond. Midlerne anvendes til at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftsindustri. 10

11 Selskabsledelse Danmark Skibskredits ledelsesstruktur afspejler de generelle selskabsretlige krav samt de særlige lovgivningskrav, som følger af den finansielle lovgivning. For yderligere oplysninger om god selskabsledelse i Danmarks Skibskredit, henvises der til hjemmesiden Ledelsesstruktur: Generalforsamlingen vælger seks medlemmer til bestyrelsen, og medarbejderne vælger tre. Det er bestyrelsen, der fastlægger de overordnede principper for selskabets anliggender. Bestyrelsen ansætter også direktionen, som udgør den øverste, daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Generalforsamling: Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Aktiekapitalen er opdelt i henholdsvis A og Baktier. Hver Aaktie á DKK 1 giver ti stemmer og hver Baktie á DKK 1 giver én stemme. Der er derudover ingen bestemmelser, der begrænser antallet af stemmer eller begrænser antallet af aktier den enkelte aktionær kan eje. Næste ordinære generalforsamling finder sted den 16. april Bestyrelse: På den ordinære generalforsamling den 24. april 2008 udtrådte formanden, bankdirektør Peter Schütze og koncerndirektør Peter Falkenham af bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes bankdirektør Michael Rasmussen og investeringsdirektør Torben Schelde Jørgensen. Navntoft Pedersen og senior relationship manager Henrik Rohde Søgaard i bestyrelsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig ved valg af bankdirektør Per Skovhus som ny formand og nationalbankdirektør Jens Thomsen som ny næstformand. Direktionen: Administrerende direktør Bo Jagd udtrådte i april 2008 af direktionen for at gå på pension ved udgangen af året. Som ny direktion blev udpeget Erik I. Lassen som administrerende direktør og Per Schnack som direktør, med ansvar for finans, økonomi, IT, personale og øvrige administrative funktioner. Ledelsesaflønning: Selskabet har ikke en skriftlig vederlagspolitik. Den uskrevne vederlagspolitik afspejler aktionærernes og selskabets interesser. Vederlagspolitikken er således tilpasset selskabets specifikke forhold, er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages, og fremmer langsigtet adfærd. Blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan der være personer, der er omfattet af en bonusordning. Bonusordningerne er ikke usædvanlige i forhold til resten af den finansielle sektor. Der foreligger ikke udsædvanlige fratrædelsesordninger for ledelsen. I overensstemmelse med dansk lovgivning vælges tre medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode. Efter den ordinære generalforsamling den 24. april 2008 indtrådte regnskabs og personalechef Erling Garrelts, assistant relationship manager Lisbeth 11

12 Regelsæt Danmarks Skibskredit er underlagt egen lov og bekendtgørelse. Med bekendtgørelsen er selskabet underlagt dele af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er derudover underlagt dele af det fælles regelsæt for finansielle virksomheder. På findes loven og bekendtgørelsen i sin fulde ordlyd. Udover det regelsæt, som selskabet lovmæssigt er omfattet af, ledes selskabet efter et sæt vedtægter, der følger bestemmelserne i aktieselskabsloven. Internt opereres der tillige efter et sæt politikker, der kan være mere restriktive end de eksterne bestemmelser. Politikkerne er vedtaget af bestyrelsen. Nye regler i 2009 Selskabets nye bekendtgørelse: Den 1. januar 2009 er den nye bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut trådt i kraft. Af bekendtgørelsen følger, at solvenskravet nedsættes fra 10 pct. til 8 pct., svarende til det generelle solvenskrav for øvrige finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen indeholder derudover regler for udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO). Udstedelse af SDO skal ske i et kapitalcenter, og bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler herfor. IFRS: Fra og med 1. januar 2009 er Danmarks Skibskredit overgået til at aflægge regnskab efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Denne bygger på elementer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Selskabet vil således i lighed med andre finansielle virksomheder være omfattet af IFRS reglerne. Revisionsudvalg: De nye regler om revisionsudvalg vil få virkning efter den ordinære generalforsamling i Revisionsudvalgets primære rolle er at assistere bestyrelsen med at opfylde dennes ansvar for at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af selskabet. Revisionsudvalget er endnu ikke sammensat, men det påtænkes at lade den samlede bestyrelse varetage udvalgets funktion. Samfundsansvar: Fra og med årsrapporten 2009 er Danmarks Skibskredit forpligtet til at rapportere om selskabets Corporate Social Responsibility (CSR) politik. Selskabet er begyndt at informere herom via og vil løbende udvikle og forbedre politikken. 12

13 13

14 Risikostyring og kapitaldækning Styring af risici har en høj prioritet i Danmarks Skibskredit, idet ukontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke resultater og solvens i negativ retning og dermed svække fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Selskabet er eksponeret over for flere risikotyper. Hver risikotype har særlige karakteristika, og styringen er tilrettelagt herefter. Der skelnes mellem kreditrisici, finansielle risici og operationelle risici, der anses for at være de vigtigste risikotyper for selskabet. Risikostyring Bestyrelsen har det øverste ansvar for at sikre en forsvarlig organisering af risikostyringen. De af bestyrelsen fastsatte retningslinjer udgør sammen med lovgivningen rammerne for, hvorledes risikostyringen skal foregå. Selskabet er underlagt eget regelsæt. Med bekendtgørelsen er selskabet underlagt dele af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er tillige underlagt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring og er, som andre finansielle virksomheder, under tilsyn af Finanstilsynet. Rammerne for styring af kreditrisici er fastlagt i kreditpolitikken. Politikken bygger på bestemmelserne i selskabets lov og bekendtgørelse. Heraf følger blandt andet, at bestyrelsen skal fastsætte regler for spredning af risici. Der skelnes i risikostyringen mellem kreditrisici afledt af udlånsforretningen og kreditrisici, der stammer fra transaktioner med finansielle modparter. Det daglige ansvar for kreditpolitikken samt for den periodevise opgørelse og rapportering af risici ligger i kreditafdelingen. Rammerne for styring af finansielle risici er fastlagt i finanspolitikken. Politikken baserer sig blandt andet på bestemmelserne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Rammerne for finansielle risici kan dog være skærpet i forhold til disse regler. Det daglige ansvar for finanspolitikken ligger i finansafdelingen, mens ansvaret for den løbende opgørelse og rapportering af finansielle risici ligger i en funktion uafhængig af finansafdelingen. Der er skriftlige interne forretningsgange og kontrolprocedurer på alle væsentlige områder og aktiviteter. Det er den interne kontrolfunktion, der løbende foretager kontrol med overholdelse heraf. Resultatet af kontrollen rapporteres via ekstern revision til bestyrelsen. Danmarks Skibskredit er ikke underlagt krav om intern revision. Balanceprincippet: Danmarks Skibskredit er underlagt balanceprincippet og har valgt at følge det specifikke balanceprincip. Med balanceprincippet er der fastsat absolutte grænser for størrelsen på de rente, valuta og likviditetsrisici, som er tilladte, når der er forskel mellem betalinger på lån og på funding. Selskabet er via regelsættet afgrænset fra at påtage sig nogen nævneværdig renterisiko, valutarisiko eller likviditetsrisiko på udlånsvirksomheden. Virksomheden kan udstede obligationer som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet. 14

15 Kapitaldækning Opgørelsesmetode: Danmarks Skibskredit er underlagt bekendtgørelse om kapitaldækning. Det er muligt at vælge mellem forskellige metoder til opgørelse af de risikovægtede poster for hver af de tre overordnede risikotyper. Selskabet har ikke ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til at benytte en af de interne metoder. Til opgørelse af de risikovægtede poster vedrørende kreditrisici og markedsrisici, benyttes således standardmetoden, og til opgørelse af de risikovægtede poster vedrørende operationelle risici benyttes standardindikatormetoden. Den tilstrækkelige basiskapital og kapitalkravet: I lov om finansiel virksomhed anvendes begreberne kapitalkrav og tilstrækkelig basiskapital. Kapitalkravet er det absolutte minimum for den basiskapital, der lovmæssigt kræves. Basiskapital er summen af kernekapital og supplerende kapital. Forholdet mellem basiskapital og risikovægtede aktiver betegnes solvensprocenten. Indtil 1. januar 2009 skulle solvensprocenten minimum udgøre 10 pct. Kravet er fra 1. januar 2009 nedsat til 8 pct. Danmarks Skibskredits basiskapital består udelukkende af kernekapital, da der ikke er udstedt supplerende kapital. Der er ikke krav om anvendelse af en specifik metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov. Som metode er valgt en kombination af stresstest og individuelt vurderede faktorer, der vurderes at have betydning for størrelsen af den basiskapital selskabet som minimum skal være i besiddelse af. For hver af faktorerne udregnes et kapitalbehov, der kan være positivt, negativt eller neutralt. Det samlede solvensbehov beregnes herefter som summen af alle bidrag og udtrykkes i procent af de risikovægtede aktiver, der ikke justeres. Bestyrelsen tager stilling til metodevalget minimum én gang om året og modtager rapportering om det individuelle solvensbehov i forbindelse med den kvartalsvise økonomirapportering. Stresstest: Stresstesten gennemføres minimum kvartalsvis for at teste følsomheden over for skift i det finansielle marked og udlånsporteføljens kreditkvalitet. Der tages udgangspunkt i resultatpåvirkningen indenfor ét år og indenfor en valgt grad af sikkerhed. Den tilstrækkelige basiskapital er den kapital bestyrelsen som minimum finder nødvendig for at sikre, at obligationsejerne kun med en meget lille sandsynlighed vil lide tab i tilfælde af selskabets insolvens. Det individuelle solvensbehov er opgjort med udgangspunkt i den tilstrækkelige basiskapital. Ved opgørelsen af solvensbehovet skal der tages højde for nuværende og fremtidige risici samt muligheden for at fremskaffe ny kapital. Reglerne om opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital, og dermed det individuelle solvensbehov, fremgår af bekendtgørelse om kapitaldækning. 15

16 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af en modparts misligholdelse. Dette gælder både modparter i form af rederier og finansielle modparter. Kreditpolitik Kreditpolitikken indeholder de nærmere retningslinjer for ydelse af finansiering til rederier. Overordnet gælder følgende: Ethvert tilbud om lån bygger på en individuel kreditvurdering, hvor låntagers økonomiske forhold, de finansierede skibes alder og stand samt beskæftigelse tages i betragtning. Udlån sker mod 1. prioritets pant i et eller flere skibe. Ved byggefinansiering kan kravet om skibspant være erstattet af transport i byggekontrakten og garantier stillet af værftets bank. Udlån etableres sædvanligvis med klausuler om maksimale belåningsgrader og/eller finansielle covenants. Der lægges vægt på låntagers bonitet, på lånets vilkår og på udlånets bidrag til spredningsreglernes opfyldelse. Der sker løbende overvågning af udlånsporteføljen, og der foretages som led heri en årlig klassificering af hver enkelt låntagers kreditkvalitet. Spredningsreglerne Udlånsporteføljens sammensætning er styret af et sæt spredningsregler, som følger af kreditpolitikken. Spredningsreglerne har til formål at sikre spredning på henholdsvis skibstype, låntager og landerisiko. Risikospredning på skibstyper: Der skal være en betryggende spredning i udlånsporteføljen, for så vidt angår skibstyper. Ingen skibstype (tank, container m.v.) må ligge til sikkerhed for mere end 50 pct. af bruttoudlånet. Inden for hver skibstype må intet segment (råolie, produkt m.v.) ligge til sikkerhed for mere end 33 pct. af bruttoudlånet. Ved udgangen af 2008 var udlånet fortrinsvis fordelt på de tre hovedsegmenter; container, tank og tørlast. Derudover finansieres skibe inden for offshore sektoren, færge/roro skib, LPGskibe og krydstogtskibe. I 2009 vil der sandsynligvis blive taget pant i et eller flere LNGskibe og semi submersible fartøjer. Sidstnævnte er flydende enheder til anvendelse i offshore sektoren. Risikospredning på låntagere: Udlånsporteføljen skal have en forsvarlig spredning i låntagernes sammensætning. Ved større udlån tilstræbes tillige en spredning på skibstyper, inden for det enkelte udlån. Spredningsreglen er relateret til formålsparagraffen i vedtægterne: Selskabets formål er at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover kan Selskabet drive international skibsfinansiering, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Ved finansiering, som det er defineret i formålsparagraffens andet punktum, må det samlede udlån til en låntager, på konsolideret niveau, ikke overstige 25 pct. af selskabets senest offentliggjorte egenkapital. Finansiering, der følger hovedformålet i vedtægterne (skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark), er ikke underlagt formelle grænser for udlånets størrelse. Risikospredning på lande: Udlånsporteføljen skal have en tilfredsstillende risikospredning på landeniveau. Landerisikoen opgøres ud fra låntagers hjemland. Udlån til låntagere hjemmehørende i Norge, USA og inden for visse dele af EU, er ikke pålagt begrænsninger for landerisiko. For udlån til låntagere hjemmehørende i øvrige lande er der fastsat en samlet grænse pr. land på maksimalt 20 pct. af bruttoudlånet. Løbende overvågning Som led i risikostyringen gennemgås samtlige udlån minimum to gange om året. Hvert enkelt udlån opgøres, og den aktuelle kreditrisiko vurderes på baggrund af aktuelle markedsvurderinger af de finansierede skibe samt senest tilgængelige regnskabsoplysninger og budgetter fra låntager. 16

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere