Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008

2 2

3 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt 12 Risikostyring og kapitaldækning 14 Kreditrisici 16 Finansielle risici 22 Operationelle risici 24 Obligationer 25 Ledelsespåtegning 26 Den uafhængige revisors påtegning 27 Ledelseshverv 29 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 36 Noter 38

4 Kort om Danmarks Skibskredit Danmarks Skibskredit er et skibsfinansieringsinstitut, som ud fra en enkel og effektiv forretningsmodel finansierer skibe mod 1. prioritets pant. Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Danmarks Skibskredit finansierer danske rederier samt på selektiv basis udenlandske rederier. Danmarks Skibskredit opererer under et balanceprincip, der tilsikrer at udlånet er fundet via obligationsudstedelser i hele løbetiden. Selskabet har således sikret, at der er etableret tilstrækkelig funding til at finansiere den nuværende udlåns og tilbudsportefølje frem til 2020, uden at det bliver nødvendigt at foretage nye obligationsudstedelser. Fremtidige udlån vil kræve nye obligationsudstedelser. Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit er uændret tildelt en Aa3 rating af Moody s Investors Service. Selskabets Issuer Rating er ligeledes Aa3. Danmarks Skibskredit har ultimo 2008 et udlån på DKK 51,0 mia., en balance på DKK 81,6 mia. og en egenkapital på DKK 8,9 mia. før udbytte. Selskabet beskæftiger 64 medarbejdere. Årets resultat efter skat udgør DKK 37,0 mio. Resultatet anses for acceptabelt efter et turbulent år med uro på de finansielle og maritime markeder. Danmarks Skibskredit har en solvens på 13,0 pct. efter foreslået udbytte. Selskabets kernekapital procent er ligeledes 13,0 pct. Danmarks Skibskredit har siden 2007 haft mulighed for at udstede særligt dækkede obligationer (SDO). Muligheden er endnu ikke benyttet. Danmarks Skibskredit har i 2003 erhvervet eneretten til at udbyde CIRR lån til skibe, der er kontraheret inden udgangen af 2012 og bygget i Danmark frem til udgangen af

5 Hovedtal Danmarks Skibskredit A/S Danmarks Skibskreditfond Beløb i mio. DKK Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter i alt Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger Resultat før skat Årets resultat Udlån Tilgodehavender hos kreditinstitutter Obligationer Egenkapital Balancesum Solvensprocent *) 13,0 15,3 17,9 18,6 22,2 Egenkapitalforrentning 0,4 4,3 5,0 3,3 10,4 Egenkapitalforrentningen er beregnet som årets resultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital i året. Garantikapitalen, der frem til den 12. juli 2005 androg DKK 300 mio., var ikke indbetalt og indgår derfor ikke i opgørelsen af den gennemsnitlige egenkapital til brug for beregning af egenkapitalens forrentning. *) Solvensprocent for året 2004 er opgjort i henhold til bekendtgørelse om Danmarks Skibskreditfond, der var gældende frem til 1. juli Ved omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til Danmarks Skibskredit A/S i 2005 blev der tilbagebetalt i alt DKK mio. til den danske stat og Danmarks Nationalbank. Tilbagebetalingen påvirkede den bogførte egenkapital pr. 31. december Sammenligningstallet for 2004 er ikke tilpasset. 5

6 Årets aktiviteter 2008 har været et år med mange udfordringer. Dette gælder både for den finansielle sektor og for store dele af det maritime erhverv. Set i lyset heraf har 2008 været et acceptabelt år for Danmarks Skibskredit. På udlånssiden har 2008 resulteret i en fortsat positiv udvikling i resultatet før nedskrivninger. Den globale økonomiske krise har imidlertid haft en direkte påvirkning på behovet for transport til søs. Faldende økonomisk vækst, og i visse lande tillige recession, kombineret med levering af mange nye skibe fra værfterne har ledt til et globalt fald i fragtrater og skibsværdier. Rate og værdifaldet har især været udtalt inden for tørlast og container segmenterne, hvor raterne er faldet med hidtil uset hast og til meget lave niveauer. Denne udvikling har haft indvirkning på nogle af selskabets kunder, hvilket er baggrunden for den foretagne forhøjelse af nedskrivningerne. Der er ikke konstateret tab på udlån i Danmarks Skibskredit har fastholdt en konsekvent og forsigtig kreditpolitik igennem de seneste års højkonjunktur. Et meget stort antal låneanmodninger er blevet afvist fordi de ikke lever op til selskabets krav til for eksempel belåningsgrad, debitors bonitet eller beskæftigelse af skibet. Danmarks Skibskredit har lagt vægt på kunder, der vurderes at have en god modstands kraft mod et konjunkturtilbageslag, for eksempel ved at have en portefølje af skibe anskaffet over en årrække og til fornuftige gennemsnitlige anskaffelsespriser. Selv med den seneste udvikling er der fortsat generelt en tilfredsstillende kreditkvalitet i porteføljen af udestående tilbud og udbetalte lån. Selskabet har som en konsekvens af den finansielle uro lidt tab på værdipapirbeholdningen. Spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer har i løbet af 2008 udvidet sig. Da størstedelen af værdipapirbeholdningen er investeret i danske realkreditobligationer, har selskabet ikke kunne opnå samme afkast som tilsvarende investeringer i danske statsobligationer. Tab på aktieinvesteringer er ligeledes en kendsgerning efter at aktieindeksene verden over har vist historiske fald i årets løb. Låneudbetalingerne udgjorde DKK 12,9 mia., hvilket svarer til en forøgelse på DKK 1,1 mia. i forhold til Nyudlånene fordeler sig på såvel danske som udenlandske rederier og er tilvejebragt gennem nyetablerede kundeforhold og ved en forøgelse af udlånet til en række bestående kunder. Danmarks Skibskredits kunder har i 2008 accepteret lånetilbud for DKK 15,1 mia. Lånetilbuddene udbetales i perioden Rederier helt eller delvist kontrol 6

7 Skibsværdier opdelt efter segment mio. USD mio. NOK Tanker: VLCC, D/H DWT 5 år gammelt Tørlast: Capesize, DTW 5 år gammelt Container: PostPanamax, teu 5 år gammelt Offshore, AHTS, BHP, 5 år gammelt Kilder: Clarksons, Platou, Danmarks Skibskredit leret af danske interesser tegner sig for godt 54 pct. af de accepterede lånetilbud. De resterende 46 pct. er tilbudt til en bred kreds af rederier domicileret uden for Danmark, hvilket er i overensstemmelse med Danmarks Skibskredits ønske om en aktiv risikospredning. Tilbud til udenlandske rederier var geografisk jævnt fordelt, med flest accepterede tilbud blandt amerikanske, græske og tyske redere. Shipping markederne Containermarkedet kæmpede i 2008 med overkapacitet. Resultatet er, at mange rederier var nødsaget til at oplægge tonnage. Fragtraterne og skibsværdierne er således faldet igennem året. Tankmarkedet er præget af udsigten til en global økonomisk afmatning. Fragtraterne har fortsat holdt sig på et højt niveau i året, men skibsværdierne er begyndt at falde. For tørlastrederne var første halvår af 2008 en god periode med høje rater og en stærk efterspørgsel. I andet halvår steg udbuddet af tonnage og efterspørgslen aftog. Det har afstedkommet et kraftigt fald i fragtraterne og skibsværdierne. For tredje år i træk har efterspørgslen efter offshore supply skibe været høj. På trods af fortsat høje fragtrater er skibsværdierne i årets sidste måneder faldet. Årsagen skal findes dels i en stor ordrebog og dels i den markant lavere oliepris. For en uddybende gennemgang af shipping markederne henvises til seneste Shipping Market Review, der kan findes på Obligationsudstedelser Behovet for at udstede obligationer i 2008 har været relativt lavt, da der i andet halvår af 2007 blev udstedt en tilstrækkelig mængde til at dække alle udbetalinger i den nuværende portefølje af lånetilbud. I 2008 blev der således udstedt obligationer for DKK 5,5 mia., hvoraf DKK 1,7 mia. er udstedt i DKK med en gennemsnitlig løbetid på lidt under 4,5 år. De resterende DKK 3,8 mia. er udstedt under CIRR låneordningen i udenlandsk valuta med en løbetid på 12 år. Set i lyset af at udstedelserne er sket i et uroligt marked, har vilkårene for optagelse af ny funding været tilfredsstillende. 7

8 Udvikling i resultatopgørelse og balance Årets resultat Årets resultat efter skat udgør et overskud på DKK 37,0 mio. mod DKK 394,4 mio. i Netto rente og gebyrindtægterne er steget fra DKK 658,6 mio. i 2007 til DKK 795,5 mio. i 2008, hvoraf nettorente og gebyrindtægter af udlånsvirksomheden udviser en fremgang på DKK 94,3 mio. til DKK 308,1 mio. i 2008 mod DKK 213,8 mio. i Nettorenteindtægterne af finansvirksomheden er som følge af udviklingen i markedsrenteniveauet i 2008 steget med DKK 27,9 mio. fra DKK 442,6 mio. i 2007 til DKK 470,5 mio. i Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en udgift på DKK 377,8 mio. mod en udgift på DKK 160,0 mio. i Værdipapirbeholdningen består primært af danske stats og realkreditobligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed og en mindre del af aktier. Afkastet på aktieinvesteringer (investeringsforeningsbeviser) udgjorde et tab på DKK 232,8 mio. mod en gevinst på DKK 28,3 mio. i Udgifter til personale og administration var i 2008 DKK 91,9 mio. mod DKK 85,9 mio. året før, svarende til en forøgelse på knap 7 pct. Årets afskrivninger og nedskrivninger på fordringer udgør en nettoudgift på DKK 199,7 mio. mod en nettoindtægt i 2007 på DKK 103,7 mio. Nedskrivningerne er forøget fra DKK 730,8 mio. i 2007 til DKK 932,4 mio. i 2008, og udgør ved udgangen af året 1,9 pct. af udlånsmassen, hvilket i pct. er uændret i forhold til året før. Udviklingen i nedskrivningerne i 2008 samt en landefordeling af denne er nærmere beskrevet i note 12. Den beregnede skat for året beløber sig til DKK 91,3 mio. mod DKK 124,1 mio. i For 2008 svarer dette til en effektiv skatteprocent på 71,2 pct., hvilket skyldes at årets negative afkast på aktieinvesteringer ikke indgår i den opgjorte skattepligtige indkomst. Den samlede balance udgør DKK ,6 mio. mod DKK ,9 mio. ved udgangen af Udlån, opgjort til kurssikrede værdier, er før reduktion for nedskrivninger steget med DKK 8.515,5 mio. fra DKK ,5 mio. i 2007 til DKK ,0 i 2008, svarende til en stigning på 19,6 pct. I årets løb har der brutto været en tilgang af nye lån på DKK ,2 mio. mod en tilgang året før på DKK ,3 mio. For en nærmere beskrivelse af udviklingen i udlån henvises til årsrapportens note 10. Obligationsbeholdningen er steget fra DKK ,4 mio. i 2007 til DKK ,2 mio. ultimo Udviklingen i forhold til året før skyldes primært en stigning i den del af den optagne, men endnu ikke udlånte kapitalfremskaffelse, der er placeret i kortløbende obligationer indtil udlån finder sted. Obligationsbeholdningen fremgår af årsrapportens note 13 og 14. De udstedte obligationer udgør DKK ,8 mio. ved udgangen af 2008 mod DKK ,3 mio. ultimo Som følge af et stærkt likviditetsberedskab er der i 2008 alene udstedt for DKK 5.524,2 mio. nye obligationer mod udstedelser for DKK ,3 mio. året før. Udviklingen i de udstedte obligationer samt fordeling på obligationstyper fremgår af årsrapportens note 19. Egenkapitalen er incl. årets resultat opgjort til DKK 8.879,1 mio. mod DKK 9.177,2 mio. ved udgangen af Der er foreslået et udbytte for regnskabsåret på DKK 5,6 mio. Det foreslåede udbytte indgår i egenkapitalen, men forventes udbetalt efter generalforsamlingens godkendelse i april 2009, hvorfor udbyttet er fratrukket i egenkapitalen ved opgørelse af selskabets solvens, jf. nedenfor. Solvensprocenten udgør 13,0 pct. ved årets udgang, hvor minimumskravet i bekendtgørelsen om et skibsfinansieringsinstitut er fastsat til 10 pct. Kravet er fra 1. januar 2009 nedsat til 8 pct. Opgjort efter samme beregningsmetode udgjorde solvensprocenten ultimo ,3 pct. Reduktionen i solvensprocenten i årets løb kan især henføres til stigningen i udlånsporteføljen (vægtede aktiver udenfor handelsbeholdningen) og at poster med operationelle risici fra og med 2008 indgår i opgørelsen af solvensprocenten. En specifikation af selskabets solvens fremgår af note 23. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som påvirker det aflagte regnskab væsentligt. 8

9 Forventninger til fremtiden Shipping har altid været en cyklisk branche, hvor udsving i udbud og efterspørgsel efter skibe er en naturlig del af hverdagen. I øjeblikket er udsigterne karakteriseret ved en meget stor ordrebog og mange leveringer af nye skibe fra værfterne samtidig med at efterspørgslen er vigende som følge af den globale økonomiske krise. Erhvervet vil til en vis grad selv være med til at mindske udbuddet ved at øge andelen af skibe, der udfases. Der er således i den seneste tid set en markant stigning i salg af udtjente skibe til ophugning. Samtidig har opbremsningen i efterspørgslen ledt til genforhandling af mange allerede indgåede skibsbygningskontrakter med henblik på annullering eller udskydelse af leveringstidspunktet. Disse udbudsreducerende tiltag vil imidlertid på kort sigt næppe være tilstrækkelige til at imødegå opbremsningen i efterspørgslen. Det er endnu for tidligt at sige, hvor store konsekvenser den globale økonomiske krise vil få for shipping markederne. Indtil videre er det især tørlast og containermarkederne, der har oplevet usædvanlige udsving. Det må forventes at de øvrige segmenter ligeledes vil blive berørt i forskellig grad. Der er i mange lande lanceret tiltag, der skal bringe væksten tilbage på sporet igen. Men det må anses for uvist, hvornår disse tiltag vil få en gunstig indvirkning på behovet for søtransport. Selvom udsigterne for de forskellige segmenter ikke er entydige, forventes shipping markederne i en samlet betragtning at stå over for et meget vanskeligt år. Udfordringerne for den finansielle sektor har indtil videre betydet, at efterspørgslen efter finansiering overstiger udbuddet. Konsekvensen er en markant stigning i kreditmarginalerne. På trods af den store efterspørgsel, vil Danmarks Skibskredit fastholde sin forsigtige tilgang til udlån og som hidtil fokusere på de rederier, som vurderes at have de bedste forudsætninger for at komme fornuftigt igennem det igangværende konjunkturtilbageslag. Med udgangspunkt i omfanget af allerede afgivne og accepterede lånetilbud, forventes der i 2009 en uændret eller svag stigning i udlånet, målt i USD. 87 pct. af udlånet ultimo 2008 var i USD. Det forventes at indtjeningen på udlånsforretningen før nedskrivninger, ligeledes målt i USD, vil stige. Udviklingen i USDkursen vil have indflydelse på udlånets og indtjeningens størrelse i danske kroner. På baggrund af den økonomiske afmatning samt den fortsatte uro på de finansielle markeder, forventes der i løbet af 2009 en stigning i antallet af udlån med øget tabsrisiko og en yderligere forhøjelse af nedskrivningerne kan derfor blive aktuel. Kursudviklingen på værdipapirbeholdningen vil i lighed med tidligere år også have indflydelse på resultatet. Danmarks Skibskredit er i lighed med øvrige kreditinstitutter omfattet af Folketingets kreditpakke, der i daglig tale kaldes Bankpakke II. Hvorvidt selskabet vil gøre brug af mulighederne for tilførsel af kapital fra Bankpakke II er endnu ikke besluttet. Uanset mulighederne under Bankpakke II vil Danmarks Skibskredit som anført udvise en sædvanlig og selektiv lånetilbudsaktivitet. Danmarks Skibskredit er fra 1. januar 2009 omfattet af regnskabsbekendtgørelsen for finansielle institutter. Samme dato træder selskabets nye bekendtgørelse, reglerne om revisionsudvalg samt forpligtelserne til at rapportere om selskabets samfundsansvar i kraft. For en gennemgang af de nye regler henvises til afsnittet Regelsæt. Danmarks Skibskredit vil i lighed med tidligere år ikke offentliggøre kvartalsrapporter i I dag offentliggøres hel og halvårsrapporter. En hyppigere rapportering vurderes ikke at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 9

10 Organisation og selskabsledelse Formål og Vision Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Danmarks Skibskredit yder kort og langfristet fremmedkapital for rederier i alle konjunkturfaser og ønsker at fremtræde kompetent og troværdigt overfor kunder og finansielle samarbejdspartnere samt øvrige interessenter. Danmarks Skibskredit ønsker at levere tilfredsstillende økonomiske resultater til sine ejere og lægger derfor vægt på værdiskabelse, der er tilvejebragt ved en kontrolleret udlånsvækst med fokus på høj kreditkvalitet og en passende spredning i låneporteføljen. Danmarks Skibskredit ledes ud fra følgende vision: Danmarks Skibskredit er den førende skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark og skal af markedsdeltagerne internationalt være anset blandt de fem mest anerkendte og førende i Aktionærer i Danmarks Skibskredit Det er ambitionen at realisere et for aktionærerne tilfredsstillende afkast. Bestyrelsen vurderer løbende, hvorvidt selskabets aktie og kapitalstruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse. Bestyrelsen anser selskabets aktie og kapitalstruktur for hensigtsmæssig i forhold til aktivitetsniveauet. Aktiekapitalen i selskabet udgør nominelt DKK 333,3 mio. og er opdelt i henholdsvis Aaktier med en nominel værdi på DKK 300,0 mio. og Baktier med en nominel værdi på DKK 33,3 mio. Aktierne er ikke optaget til handel på et reguleret marked. Aktionærerne har indgået en aktionæroverenskomst, der indeholder en bestemmelse om, at aktierne ikke kan omsættes frit før 12. juli Bestemmelsen giver dog mulighed for, at aktierne kan handles internt, inden for den enkelte aktionærs koncern. Aktierne i Danmarks Skibskredit fordeler sig på følgende aktionærgrupper: Pengeinstitutter Danmarks Nationalbank Værfter Rederier Den Danske Maritime Fond Forsikringsselskaber 40,5 pct. 18,9 pct. 14,8 pct. 11,7 pct. 10,0 pct. 4,1 pct. Følgende aktionærer i selskabet, nævnt i alfabetisk rækkefølge, har mindst 5 pct. af de samlede stemmerettigheder eller ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen: A.P. MøllerMærsk A/S Danmarks Nationalbank Danske Bank A/S Den Danske Maritime Fond Nordea Bank AB (publ.) Odense Staalskibsværft A/S På den ordinære generalforsamling i 2008 blev bestyrelsens forslag om udbytte vedtaget. Der blev således udbetalt DKK 0,92 pr. aktie til Aaktierne og DKK 1,7748 pr. aktie til Baktierne. Selskabet har siden omdannelsen udbetalt i alt DKK 168,4 mio. i udbytte til Baktionæren, Den Danske Maritime Fond. Midlerne anvendes til at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftsindustri. 10

11 Selskabsledelse Danmark Skibskredits ledelsesstruktur afspejler de generelle selskabsretlige krav samt de særlige lovgivningskrav, som følger af den finansielle lovgivning. For yderligere oplysninger om god selskabsledelse i Danmarks Skibskredit, henvises der til hjemmesiden Ledelsesstruktur: Generalforsamlingen vælger seks medlemmer til bestyrelsen, og medarbejderne vælger tre. Det er bestyrelsen, der fastlægger de overordnede principper for selskabets anliggender. Bestyrelsen ansætter også direktionen, som udgør den øverste, daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Generalforsamling: Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Aktiekapitalen er opdelt i henholdsvis A og Baktier. Hver Aaktie á DKK 1 giver ti stemmer og hver Baktie á DKK 1 giver én stemme. Der er derudover ingen bestemmelser, der begrænser antallet af stemmer eller begrænser antallet af aktier den enkelte aktionær kan eje. Næste ordinære generalforsamling finder sted den 16. april Bestyrelse: På den ordinære generalforsamling den 24. april 2008 udtrådte formanden, bankdirektør Peter Schütze og koncerndirektør Peter Falkenham af bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes bankdirektør Michael Rasmussen og investeringsdirektør Torben Schelde Jørgensen. Navntoft Pedersen og senior relationship manager Henrik Rohde Søgaard i bestyrelsen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig ved valg af bankdirektør Per Skovhus som ny formand og nationalbankdirektør Jens Thomsen som ny næstformand. Direktionen: Administrerende direktør Bo Jagd udtrådte i april 2008 af direktionen for at gå på pension ved udgangen af året. Som ny direktion blev udpeget Erik I. Lassen som administrerende direktør og Per Schnack som direktør, med ansvar for finans, økonomi, IT, personale og øvrige administrative funktioner. Ledelsesaflønning: Selskabet har ikke en skriftlig vederlagspolitik. Den uskrevne vederlagspolitik afspejler aktionærernes og selskabets interesser. Vederlagspolitikken er således tilpasset selskabets specifikke forhold, er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages, og fremmer langsigtet adfærd. Blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan der være personer, der er omfattet af en bonusordning. Bonusordningerne er ikke usædvanlige i forhold til resten af den finansielle sektor. Der foreligger ikke udsædvanlige fratrædelsesordninger for ledelsen. I overensstemmelse med dansk lovgivning vælges tre medarbejderrepræsentanter for en fireårig periode. Efter den ordinære generalforsamling den 24. april 2008 indtrådte regnskabs og personalechef Erling Garrelts, assistant relationship manager Lisbeth 11

12 Regelsæt Danmarks Skibskredit er underlagt egen lov og bekendtgørelse. Med bekendtgørelsen er selskabet underlagt dele af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er derudover underlagt dele af det fælles regelsæt for finansielle virksomheder. På findes loven og bekendtgørelsen i sin fulde ordlyd. Udover det regelsæt, som selskabet lovmæssigt er omfattet af, ledes selskabet efter et sæt vedtægter, der følger bestemmelserne i aktieselskabsloven. Internt opereres der tillige efter et sæt politikker, der kan være mere restriktive end de eksterne bestemmelser. Politikkerne er vedtaget af bestyrelsen. Nye regler i 2009 Selskabets nye bekendtgørelse: Den 1. januar 2009 er den nye bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut trådt i kraft. Af bekendtgørelsen følger, at solvenskravet nedsættes fra 10 pct. til 8 pct., svarende til det generelle solvenskrav for øvrige finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen indeholder derudover regler for udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO). Udstedelse af SDO skal ske i et kapitalcenter, og bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler herfor. IFRS: Fra og med 1. januar 2009 er Danmarks Skibskredit overgået til at aflægge regnskab efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Denne bygger på elementer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Selskabet vil således i lighed med andre finansielle virksomheder være omfattet af IFRS reglerne. Revisionsudvalg: De nye regler om revisionsudvalg vil få virkning efter den ordinære generalforsamling i Revisionsudvalgets primære rolle er at assistere bestyrelsen med at opfylde dennes ansvar for at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af selskabet. Revisionsudvalget er endnu ikke sammensat, men det påtænkes at lade den samlede bestyrelse varetage udvalgets funktion. Samfundsansvar: Fra og med årsrapporten 2009 er Danmarks Skibskredit forpligtet til at rapportere om selskabets Corporate Social Responsibility (CSR) politik. Selskabet er begyndt at informere herom via og vil løbende udvikle og forbedre politikken. 12

13 13

14 Risikostyring og kapitaldækning Styring af risici har en høj prioritet i Danmarks Skibskredit, idet ukontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke resultater og solvens i negativ retning og dermed svække fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Selskabet er eksponeret over for flere risikotyper. Hver risikotype har særlige karakteristika, og styringen er tilrettelagt herefter. Der skelnes mellem kreditrisici, finansielle risici og operationelle risici, der anses for at være de vigtigste risikotyper for selskabet. Risikostyring Bestyrelsen har det øverste ansvar for at sikre en forsvarlig organisering af risikostyringen. De af bestyrelsen fastsatte retningslinjer udgør sammen med lovgivningen rammerne for, hvorledes risikostyringen skal foregå. Selskabet er underlagt eget regelsæt. Med bekendtgørelsen er selskabet underlagt dele af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er tillige underlagt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring og er, som andre finansielle virksomheder, under tilsyn af Finanstilsynet. Rammerne for styring af kreditrisici er fastlagt i kreditpolitikken. Politikken bygger på bestemmelserne i selskabets lov og bekendtgørelse. Heraf følger blandt andet, at bestyrelsen skal fastsætte regler for spredning af risici. Der skelnes i risikostyringen mellem kreditrisici afledt af udlånsforretningen og kreditrisici, der stammer fra transaktioner med finansielle modparter. Det daglige ansvar for kreditpolitikken samt for den periodevise opgørelse og rapportering af risici ligger i kreditafdelingen. Rammerne for styring af finansielle risici er fastlagt i finanspolitikken. Politikken baserer sig blandt andet på bestemmelserne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Rammerne for finansielle risici kan dog være skærpet i forhold til disse regler. Det daglige ansvar for finanspolitikken ligger i finansafdelingen, mens ansvaret for den løbende opgørelse og rapportering af finansielle risici ligger i en funktion uafhængig af finansafdelingen. Der er skriftlige interne forretningsgange og kontrolprocedurer på alle væsentlige områder og aktiviteter. Det er den interne kontrolfunktion, der løbende foretager kontrol med overholdelse heraf. Resultatet af kontrollen rapporteres via ekstern revision til bestyrelsen. Danmarks Skibskredit er ikke underlagt krav om intern revision. Balanceprincippet: Danmarks Skibskredit er underlagt balanceprincippet og har valgt at følge det specifikke balanceprincip. Med balanceprincippet er der fastsat absolutte grænser for størrelsen på de rente, valuta og likviditetsrisici, som er tilladte, når der er forskel mellem betalinger på lån og på funding. Selskabet er via regelsættet afgrænset fra at påtage sig nogen nævneværdig renterisiko, valutarisiko eller likviditetsrisiko på udlånsvirksomheden. Virksomheden kan udstede obligationer som blokemission på baggrund af afgivne lånetilbud og en skønnet udlånsaktivitet. 14

15 Kapitaldækning Opgørelsesmetode: Danmarks Skibskredit er underlagt bekendtgørelse om kapitaldækning. Det er muligt at vælge mellem forskellige metoder til opgørelse af de risikovægtede poster for hver af de tre overordnede risikotyper. Selskabet har ikke ansøgt Finanstilsynet om tilladelse til at benytte en af de interne metoder. Til opgørelse af de risikovægtede poster vedrørende kreditrisici og markedsrisici, benyttes således standardmetoden, og til opgørelse af de risikovægtede poster vedrørende operationelle risici benyttes standardindikatormetoden. Den tilstrækkelige basiskapital og kapitalkravet: I lov om finansiel virksomhed anvendes begreberne kapitalkrav og tilstrækkelig basiskapital. Kapitalkravet er det absolutte minimum for den basiskapital, der lovmæssigt kræves. Basiskapital er summen af kernekapital og supplerende kapital. Forholdet mellem basiskapital og risikovægtede aktiver betegnes solvensprocenten. Indtil 1. januar 2009 skulle solvensprocenten minimum udgøre 10 pct. Kravet er fra 1. januar 2009 nedsat til 8 pct. Danmarks Skibskredits basiskapital består udelukkende af kernekapital, da der ikke er udstedt supplerende kapital. Der er ikke krav om anvendelse af en specifik metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov. Som metode er valgt en kombination af stresstest og individuelt vurderede faktorer, der vurderes at have betydning for størrelsen af den basiskapital selskabet som minimum skal være i besiddelse af. For hver af faktorerne udregnes et kapitalbehov, der kan være positivt, negativt eller neutralt. Det samlede solvensbehov beregnes herefter som summen af alle bidrag og udtrykkes i procent af de risikovægtede aktiver, der ikke justeres. Bestyrelsen tager stilling til metodevalget minimum én gang om året og modtager rapportering om det individuelle solvensbehov i forbindelse med den kvartalsvise økonomirapportering. Stresstest: Stresstesten gennemføres minimum kvartalsvis for at teste følsomheden over for skift i det finansielle marked og udlånsporteføljens kreditkvalitet. Der tages udgangspunkt i resultatpåvirkningen indenfor ét år og indenfor en valgt grad af sikkerhed. Den tilstrækkelige basiskapital er den kapital bestyrelsen som minimum finder nødvendig for at sikre, at obligationsejerne kun med en meget lille sandsynlighed vil lide tab i tilfælde af selskabets insolvens. Det individuelle solvensbehov er opgjort med udgangspunkt i den tilstrækkelige basiskapital. Ved opgørelsen af solvensbehovet skal der tages højde for nuværende og fremtidige risici samt muligheden for at fremskaffe ny kapital. Reglerne om opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital, og dermed det individuelle solvensbehov, fremgår af bekendtgørelse om kapitaldækning. 15

16 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af en modparts misligholdelse. Dette gælder både modparter i form af rederier og finansielle modparter. Kreditpolitik Kreditpolitikken indeholder de nærmere retningslinjer for ydelse af finansiering til rederier. Overordnet gælder følgende: Ethvert tilbud om lån bygger på en individuel kreditvurdering, hvor låntagers økonomiske forhold, de finansierede skibes alder og stand samt beskæftigelse tages i betragtning. Udlån sker mod 1. prioritets pant i et eller flere skibe. Ved byggefinansiering kan kravet om skibspant være erstattet af transport i byggekontrakten og garantier stillet af værftets bank. Udlån etableres sædvanligvis med klausuler om maksimale belåningsgrader og/eller finansielle covenants. Der lægges vægt på låntagers bonitet, på lånets vilkår og på udlånets bidrag til spredningsreglernes opfyldelse. Der sker løbende overvågning af udlånsporteføljen, og der foretages som led heri en årlig klassificering af hver enkelt låntagers kreditkvalitet. Spredningsreglerne Udlånsporteføljens sammensætning er styret af et sæt spredningsregler, som følger af kreditpolitikken. Spredningsreglerne har til formål at sikre spredning på henholdsvis skibstype, låntager og landerisiko. Risikospredning på skibstyper: Der skal være en betryggende spredning i udlånsporteføljen, for så vidt angår skibstyper. Ingen skibstype (tank, container m.v.) må ligge til sikkerhed for mere end 50 pct. af bruttoudlånet. Inden for hver skibstype må intet segment (råolie, produkt m.v.) ligge til sikkerhed for mere end 33 pct. af bruttoudlånet. Ved udgangen af 2008 var udlånet fortrinsvis fordelt på de tre hovedsegmenter; container, tank og tørlast. Derudover finansieres skibe inden for offshore sektoren, færge/roro skib, LPGskibe og krydstogtskibe. I 2009 vil der sandsynligvis blive taget pant i et eller flere LNGskibe og semi submersible fartøjer. Sidstnævnte er flydende enheder til anvendelse i offshore sektoren. Risikospredning på låntagere: Udlånsporteføljen skal have en forsvarlig spredning i låntagernes sammensætning. Ved større udlån tilstræbes tillige en spredning på skibstyper, inden for det enkelte udlån. Spredningsreglen er relateret til formålsparagraffen i vedtægterne: Selskabets formål er at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover kan Selskabet drive international skibsfinansiering, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved. Ved finansiering, som det er defineret i formålsparagraffens andet punktum, må det samlede udlån til en låntager, på konsolideret niveau, ikke overstige 25 pct. af selskabets senest offentliggjorte egenkapital. Finansiering, der følger hovedformålet i vedtægterne (skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark), er ikke underlagt formelle grænser for udlånets størrelse. Risikospredning på lande: Udlånsporteføljen skal have en tilfredsstillende risikospredning på landeniveau. Landerisikoen opgøres ud fra låntagers hjemland. Udlån til låntagere hjemmehørende i Norge, USA og inden for visse dele af EU, er ikke pålagt begrænsninger for landerisiko. For udlån til låntagere hjemmehørende i øvrige lande er der fastsat en samlet grænse pr. land på maksimalt 20 pct. af bruttoudlånet. Løbende overvågning Som led i risikostyringen gennemgås samtlige udlån minimum to gange om året. Hvert enkelt udlån opgøres, og den aktuelle kreditrisiko vurderes på baggrund af aktuelle markedsvurderinger af de finansierede skibe samt senest tilgængelige regnskabsoplysninger og budgetter fra låntager. 16

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet.

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2011 25. august 2011 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2011.

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere