I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER"

Transkript

1 FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr. evt. ny dansk lovgivning om whistleblowing. Analyser og rapporter fra hhv. OECD og Transparency International har vist, at der også i Danmark er et behov for at fremme individers mulighed for whistleblowing til gavn for almenvellet. 1 Dette behov er ikke blevet mindre i lyset af voksende teknologiske muligheder for såvel kriminalitet som misbrug af politisk magt til bl.a. omfattende overvågning. Men gældende dansk lovgivning på området er mangelfuld, sammenlignet med mange andre lande, herunder Norge og Sverige. TI håber at det igangværende udredningsarbejde, i modsætning til det der konkluderedes under samme tema i 2006, vil føre til en tiltrængt ajourføring af den relevante lovgivning, og at denne vil komme til at omfatte såvel offentligt som privat ansatte. Nedenstående eksempler viser behovet for, at også det private område er dækket ind. Forskellige undersøgelser har siden 2006 jævnligt bevist, at der er behov for lovgivningsmæssige tiltag, der kan sikre, at offentligt ansatte tør benytte sig af deres meddeleret og whistleblowe om kritisable forhold, og at den nugældende lovgivning ikke er tilstrækkelig. Det er i dag ikke muligt for whistleblowere i Danmark at opnå hverken anonymitet eller fuld beskyttelse når de vælger at stå frem. Alene inden for det sidste år, har vi set talrige eksempler på, hvordan det at stå frem og gøre opmærksom på lovstridige eller etisk kritisable forhold, har haft store personlige omkostninger for whistlebloweren. Eksemplerne er mange, fra Dorthe Jensens sag i Mærsk, Anders Kjærsgaards afsløringer om forsvaret i Irak til Helle Olsens afsløring af svindel i Odense Renovation. Vi har også kunnet følge internationale sager med store politiske konsekvenser. Det er alle sager, som er endt med arbejdsløshed og personlige kriser. Samtidig har sagerne generelt haft betydning for opstramning af regler eller procedurer, hvilket viser, at der faktisk har været tale om information med relevans for samfundet i bredere forstand. Alligevel har individerne måtte betale en høj pris for deres anmeldelse. Flere undersøgelser og analyser, som er foretaget siden konklusionen på sidste udvalgsarbejde om offentligt ansattes ytringsfrihed (2006), påviser at offentligt ansatte i Danmark i høj grad frygter repressalier hvis de rejser bekymring eller utilfredshed om lovstridige eller etisk kritisable forhold. 2 Samme undersøgelser viser, at en stor procentdel har haft kendt til sådanne sager, men 1 u samt 2 Der henvises her til FTF s undersøgelse fra 2011 om offentligt ansattes ytringsfrihed: Ligesom blandt

2 har valgt at tie. TI Danmark mener det er grundlæggende nødvendigt for et samfund at give mulighed for, at individer i ansættelsesforhold kan påpege ulovlige eller etisk kritisable forhold, når disse er i almenvellets interesse. Mennesker og organisationer er ikke ufejlbarlige og derfor er det nødvendigt med systemer der kan muliggøre, at fejlene opdages og følges op, uden det skal knuse whistleblowerens fremtid. Der er i Danmark en god tradition for dialog og der ligger visse brugbare instrumenter i den danske model, men de er ikke længere tilstrækkelige. Det viser ovennævnte undersøgelser og det seneste års sager med al ønskelig tydelighed. Modargumentet for lovgivning der faciliterer whistleblowing er typisk, at dette vil underminere de eksisterende systemer og skabe en anmelderkultur. Der er imidlertid ingen evidens for, at det er konsekvensen i de lande der allerede har indført en sådan lovgivning. Derimod viser undersøgelser i det private erhvervsliv, at graden af misbrug med whistleblower- ordninger er forsvindende lille, og at konflikter og uoverensstemmelser stadig i vid udstrækning løses med åben dialog eller via fagforeningerne. 3 II. KONKRETE FORSLAG TI Danmarks nedenstående forslag til ny lovgivning er i overensstemmelse med Transparency International s internationale principper for lovgivning vedr. whistleblowing (se Anneks 1). De skal ikke ses som en erstatning for de nuværende instrumenter, men som et tidssvarende supplement. Transparency Danmarks seks overordnede prioriteter er: 1) En særskilt, samlet lovgivning om hvem der kan anmelde om hvad, undersøgelsesprocedurer og konsekvenser for både anmelder og den anmeldte, og som bl.a. omfatter: 2) En definition af hvad kan og bør anmeldes, som opfordrer til at anmelde også mistænkt ulovlige forhold, ikke kun de klart ulovlige. 3) En bred definition af hvem der kan anmelde, der omfatter såvel ansatte som individer uden for det traditionelle arbejdertager/arbejdsgiverforhold. 4) Bedre beskyttelse mod repressalier for whistleblowere, herunder mulighed for fuld anonymitet andet Farum-kommissionen siden har opfordret til, at der igen ses på beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed. og andre fagforeninger har påpeget samme behov, Blandt andre Dansk Magisterforening her: 137. Magisterbladet, nr. 7, 2007 tema: Ytringsfrihed leder: Trange vilkår for https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/whistleblowerordninger%20endelig_2.pdf

3 5) Tilstedeværelse af en kendt, sikker og let tilgængelig mulighed for rådgivning af whistleblowere 6) At opfølgende handling i forhold til whistleblowing bør omfatte og foregå igennem de berørte instanser inden for udøvende, dømmende og lovgivende magter, da relevant handling kan kræve indsats inden for flere af disse niveauer. FORSLAG AD 2) LOVGIVNINGENS GENSTANDSOMRÅDE I bedømmelsen af hvorvidt anmeldte forhold kræver videre handling, skal lovgivningen lægge til grund, om der er tale om ulovlige eller på anden vis forkerte/farlige handlinger, som er i modstrid med og/eller truer almenvellets interesser. Herunder i forbindelse med: - Misbrug af det offentlige monopol på anvendelse af fysisk magt, i Danmark og i udlandet. (I tilfælde af klassificerede forhold inden for sikkerhedssektoren, skal nødvendig fortrolighed respekteres, men uden at dette reducerer samme mulighed for opfølgende handling som på andre områder.) - Misbrug af offentligt embede til egen vinding, herunder bl.a. bestikkelse og nepotisme - Økonomisk og anden kriminalitet, (Finanstilsynets lov omtaler "påtænkte" eller "udførte" overtrædelser af lov om finansiel regulering) - Miljøkriminalitet og alvorlige brud på sikkerheden på en arbejdsplads - Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, f.eks. vold eller seksuelle overgreb FORSLAG AD 3) ANMELDELSESBERETTIGEDE Alle (dvs. både privat og offentligt ansatte samt andre involverede såsom konsulenter, leverandører eller tidligere ansatte), som er kommet i besiddelse af oplysninger om kritisable forhold af offentlig interesse, skal være omfattet af lovgivningen, når det er klart at motivet har været vurdering af, at det fremhævede forhold udgør alvorlig offentlig, individuel eller personlig fare. FORSLAG AD 4) BESKYTTELSE AF WHISTLEBLOWERE Det bør fremgå af lovgivningen, hvordan såvel whistlebloweren som den anmeldte (private eller offentlige virksomhed eller borgere) skal beskyttes: Whistlebloweren bør beskyttes mod repressalier fra arbejdsgiveren, som i f.eks. Norge og Storbritannien, hvor man ikke alene forbyder fyring af whistleblowers som følge af anmeldelse, men hvor arbejdsgiver i tilfælde af en efterfølgende fyring, pålægges bevisbyrden. Dvs. det skal

4 være op til arbejdsgiveren at bevise, at en efterfølgende sanktion ikke har forbindelse med anmeldelsen (omvendt bevisbyrde). Hverken arbejdsgivere eller andre skal være berettiget til at efterforske, hvem whistlebloweren er, ved f.eks. at søge om aktindsigt (som det er muligt med de nugældende regler, men som man har forebygget i eksempelvis svensk lovgivning på området). Det bør ydermere gøres strafbart at forsøge at forhindre en whistleblower i at udnytte af sin anmelderet. Beskyttelse bør også omfatte whistlebloweren datasikkerhed. Ansatte skal have ret til at nægte at medvirke til ulovlig handling. Ovennævnte beskyttelse bør dog være afhængig af, at en anmeldelse er videregivet i god tro om oplysningernes rigtighed. Overordnet bør regler om beskyttelse suppleres med regler om straf og opfølgning på eventuel misbrug af anmelderetten. FORSLAG AD 5) EN KENDT, SIKKER OG LET TILGÆNGELIG KANAL FOR ANMELDELSE TI Danmark foreslår, at der oprettes et offentligt finansieret, uafhængigt Center for Rådgivning og Formidling af kontakt til de relevante myndigheder (herefter Centret ) for whistleblowere, og at Centret dækker både det offentlige og det private område. Centret skal: - Under anonyme og beskyttede former kunne forhåndsrådgive whistleblowere om, hvorvidt det er berettiget for at informere udadtil og hvordan dette kan ske. - Bistå whistleblowere med at formidle kontakt til de relevante myndigheder Rådgivningssøgende skal kunne forelægge fortrolig dokumentation for Centret, selv om det indebærer brud på tavsheds- og loyalitetspligt i anden sammenhæng, hvorfor det er vigtigt at henvendelser kan ske og rådgivning ydes under teknologisk betryggende former og med mulighed for anonymitet. Centret skal tilbyde rådgivning (per telefon eller ved personligt møde) og kunne modtage meddelelser via en online portal og hotlines. (Se f.eks. Radio24syv s løsning) Centret skal bistå whistleblowere med at underrette relevante myndigheder og/eller politisk ansvarlige organer (som f.eks. ministerier, rigsrevision, ombudsmand, tilsyn eller Folketing, regionale og kommunale råd, eller i tilfælde af strafferetlige sager, politiet). Centret skal endvidere efter behov kunne påse, at adækvat opfølgende handling finder sted bl.a. igennem opfølgning på sine henvendelser til disse instanser. Hvis whistleblowere vælger at videregive deres identitet til Centret, skal de have ret til at blive holdt orienteret fra Centret om sagens formidling til de relevante myndigheder og om den videre behandling hos disse. Centret skal udarbejde en årlig redegørelse for sin virksomhed som grundlag for en offentlig, oplysende debat derom. Oprettelse et Rådgivnings- og Formidlingscenter skal ikke forhindre, at whistleblowere kan anvende andre veje, f.eks. igennem medierne, og stadig beholde deres rettigheder

5 Det kan nævnes, at der bl.a. i Holland findes et velfungerende, lignende Center, som faciliterer whistleblowing. Yderligere information herom findes på: samt l dets årsrapport, på: source/default- document- library/advice- centre- for- whistleblowers- in- the- netherlands- - - annual- report pdf?sfvrsn=6 III TI FORSLAG VEDR. WHISTLEBLOWER- ORDNINGER PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU Procedurer for anmeldelser af ulovlige eller uetiske forhold, og for beskyttelse af anmeldere, bør inkorporeres som et obligatorisk element i private virksomheders og offentlige myndigheders retningslinjer eller CSR- politik og etiske regnskaber. I takt med at en sådan virksomhedspolitik og praksis slår igennem, vil det formentlig formindske behovet for eksterne anmeldelser. Men TI skal dog understrege, at anvendelse af en evt. virksomhedsintern anmeldelsespligt ikke bør være en betingelse for, eller reducere, den almindelige lovgivningsmæssige beskyttelse af whistleblowere eller deres mulighed for rådgivning og bistand til formidling af klager fra det ovenfor foreslåede Center. IV Nationale anbefalinger TI Danmark kan supplerende til ovenstående, for både det offentlige og det private område, tilslutte sig Ingeniørforeningens, IDA s, anbefalinger i deres analyse for brug af ordninger for anmelderet og - pligt. (IDA: Whistleblowerordninger. Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder, Marts 2012.). IV INTERNATIONALE STANDARDER TI- Danmark mener endvidere, at Danmark bør tilslutte sig og implementere de principper, som er indeholdt i OECD s opfølgning på G20 s Anti- Corruption Action Plan Action Point 7: Protection of Whistleblowers. ANNEX Transparency International: International Principles For Whistleblower Legislation Best Practices For Laws To Protect Whistleblowers And Support Whistleblowing In The Public Interest, 2013

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553 Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger Betænkning nr. nr. 1553 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere