Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk"

Transkript

1 Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr

2 Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 5 års hovedtal for Siemens koncernen 10 Medarbejdere og videndeling 11 Forretningsområder 12 Regnskab Regnskabsberetning Siemens koncernen 16 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Udvikling i egenkapital 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 Noter uden henvisning 42

3 Årsrapport Vi har iværksat en række tiltag for yderligere at styrke samarbejdet med kunderne og samarbejdet mellem Siemens forretningsområder. Målet er fortsat øget vækst. Jukka Pertola Administrerende direktør Siemens A/S

4 Jukka Pertola, Administrerende direktør Foto: Miklos Szabo

5 Årsrapport Året i hovedtræk for Siemens koncernen Organisation Siemens A/S har pr. 1. oktober 2006 udskilt divisionen Communications i to selvstændige juridiske en - hed er, Siemens Networks A/S og Siemens Enterprise Communications A/S. Siemens Networks A/S er efter følgende indgået i et joint venture med Nokia Networks pr. 1. april 2007 under navnet Nokia Siemens Networks A/S. Datterselskabet Siemens IT Solutions and Services A/S er fusioneret med Siemens A/S pr. 1. oktober Den ændrede struktur understøtter, at divisionen fremover fokuserer yderligere på de markeder og kundesegmenter, hvor Siemens i forvejen står stærkt. Pr. 1. oktober 2006 har Siemens A/S erhvervet aktiviteterne i selskabet Bewator Antech A/S, der er blevet integreret i divisionen Building Technologies. Siemens A/S har pr. 2. marts 2007 erhvervet selskaberne ZealConnect ApS og ZealConnect Holding ApS. Drift Siemens koncernen opnåede i forretningsåret et resultat på 87 mio. kr., hvilket er en forbedring på 28 mio. kr. i forhold til sidste forretningsår. Resultatet for 2006/2007 er på niveau med det forventede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2005/2006. Særlige begivenheder i året I årets løb blev der sat fokus på værktøjer til yderligere forbedring af samarbejdet med kunderne. Siemens One-strategien, der styrker samarbejdet mellem divisionerne, fik tilføjet aktiviteten: Sector Development Boards, et for Healthcare og et for Public Sector, der struktureret skal bearbejde markedsmulighederne. Desuden har vi påbegyndt projektet Fit4Sales. Overordnet skal Fit4Sales forberede indførelsen af Siemens koncernens kommende CRM-system. Formålet med det nye CRM-system er, at lade IT under - støtte forretningen yderligere, tilrettelægge arbejdsgangene optimalt og forbedre indsigten i markeder og kunder med henblik på øget salg. Fremtiden Datterselskaberne ZealConnect ApS og ZealConnect Holding ApS forventes fusioneret med virkning pr. 1. oktober 2007.

6 6 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/2007 for Siemens A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn - skabs praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncer - n ens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007, samt af resul - tatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for forretningsåret 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 6. december 2007 Direktion: Jukka Pertola Leif Getreuer Jürgen Lippert (adm. direktør) Bestyrelse: Peter Højland Birthe Aastrup Torkil Bentzen (formand) Asger Christensen Heinrich Hiesinger Jukka Pertola Henning Serup

7 Påtegninger 7 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Siemens A/S Vi har revideret årsrapporten for Siemens A/S for forretningsåret 1. oktober september 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt peng estrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud - øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin - g en af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernen og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernen og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for forretningsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 6. december 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Ole Hedemann statsaut. revisor Carsten Strunk statsaut. revisor

8 8 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Siemens A/S Borupvang Ballerup CVR-nr.: Stiftet: 1993 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Peter Højland, formand Birthe Aastrup Torkil Bentzen Asger Christensen Heinrich Hiesinger Jukka Pertola Henning Serup Direktion Jukka Pertola Leif Getreuer Jürgen Lippert Revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Ole Hedemann Carsten Strunk Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 6. december 2007.

9 Ledelsesberetning 9 Koncernen pr. 30. september 2007 Siemens A/S Automation and Drives Building Technologies Power and Transportation IT-Solutions and Services Medical Solutions Rexton Høreapparater A/S ZealConnect ApS ZealConnect Holding ApS Siemens Wind Power A/S Siemens Turbomachinery Equipment A/S Siemens Medical Solutions Diagnostics Filial af Siemens MSD AB Siemens Flow Instruments A/S OSRAM A/S Siemens VDO Trading A/S UGS Tecnomatix Denmark ApS UGS Danmark A/S Siemens Enterprise Communications A/S Siemens Finans Danmark Filial af Siemens Finans AB Bewator Antech A/S DPC Scandinavia Filial af DPC Scandinavia AB Nokia Siemens Networks A/S BSH Hvidevarer A/S Fujitsu Siemens Computers A/S Fujitsu Siemens Computers IT Product Services A/S Divisioner i Siemens A/S Datterselskaber i Siemens A/S Øvrige Siemens aktiviteter i Danmark. Disse selskaber er søsterselskaber til Siemens A/S og indgår ikke i konsolideringen af Siemens A/S Joint Ventures Power and Transportation Medical Automation and Control Information and Communications Omsætning 2006/2007 Koncern Stab Power and Transportation Medical Automation and Control Information and Communications Gennemsnitligt antal ansatte 2006/2007 Koncern

10 10 Ledelsesberetning 5 års hovedtal (koncernen) mio.kr. 2006/ / / / /03 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Udbytte Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investeringer Heraf investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktivers omsætningshastighed 2,6 2,7 2,9 2,4 5,3 Egenkapitalforrentning 41,2 29,2-9,2 12,4 5,4 Overskudsgrad 4,1 3,7-0,8 2,4 1,5 Afkastningsgrad 10,7 10,2-2,2 5,8 8,0 Soliditetsgrad 20,6 22,6 19,9 34,9 26,9 Sammenligningstal er korrigeret for ændringer i anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal er ikke korrigeret for køb/salg af forretningsområder. Sammenligningstal er korrigeret for afspaltninger og fusioner. Nøgletalsdefinitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforening: Aktivers omsætningshastighed Årets omsætning i forhold til gennemsnitlige operative aktiver. Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Afkastningsgrad Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operative aktiver. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Overskudsgrad Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen.

11 Beretning 11 Medarbejdere og videndeling Medarbejdere Siemens er en af Danmarks største teknologikoncerner. I det afsluttede forretningsår var der i gennemsnit ansat medarbejdere i Siemens koncernen omregnet til fuldtidsstillinger. Det er en reduktion på 77 medarbejdere i forhold til sidste år. Reduktionen skyldes i overvejende grad frasalget af vagtaktiviteterne til Falck Securitas Vagt A/S som følge af Siemens strategi om at fokusere på kerneområderne. Medarbejdertilfredshed Alle ledere har et ansvar for medarbejdertilfredsheden, hvilket skal sikre, at indsatsen for et attraktivt jobliv foregår effektivt, også på lokalt niveau. Vi foretager årligt medarbejdertilfredshedsundersøgelser som følges op af både medarbejdere og ledere. I den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse ligger Siemens over benchmark i forhold til sammenlignelige virksomheder med flere point. På alle parametre, hvorpå der måles, ligger Siemens på over 60 point ud af 100 mulige point. Inden for samtlige divisioner har Siemens en middel til høj arbejdsglæde. Viden og videndeling Medarbejdernes viden er grundlaget for vækst og konkurrenceevne. Ubesværet adgang til viden er grundlaget for effektiv løsning af opgaver og udgangspunkt for det optimale samarbejde med Siemens kunder. Derfor lægger Siemens vægt på videndeling og kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Sundhed Forretningsmæssig succes bygger på engagerede medarbejdere. Derfor er trivsel og sundhed blandt medarbejderne højt prioriteret i Siemens. Siemens gennemfører løbende aktiviteter med det formål at sikre et godt helbred. Alle medarbejdere er omfattet af en forsikring ved kritisk sygdom og helbredssikring. Fordi medarbejderne er den vigtigste ressource, tilbyder Siemens alle medarbejdere at få lavet en personlig sundhedsprofil inden udgangen af forretningsåret 2007/2008. Her får medarbejderne et overblik over deres generelle sundhed med tal på deres personlige BMI (Body Mass Index), fedtprocent, blodtryk, blodsukker, kolesterol samt kondital. Kompetenceudvikling Udvikling af medarbejderne foregår både på intranet, som e-learning og som danske og internationale kursusaktiviteter. Performance Management Process (PMP) er et ledelseskoncept, som er implementeret overalt i Siemens. Formålet med PMP er at give hver enkelt medarbejder værktøjer og motivation til at yde sit bedste i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede strategier. Certificering af projektledere Siemens har sin egen projektlederuddannelse, der har som formål at sikre en høj kvalitet af virksomhedens projekter. Der gennemføres løbende uddannelse og certificering af projektlederne, der giver dem mulighed for at arbejde i alle divisioner i Siemens globalt. Samarbejde med højere læreranstalter Siemens har værdifulde traditioner for samarbejde med de bedste højere læreanstalter. Efter - spørgslen på kompetente medarbejdere øges konstant, og Siemens A/S og Siemens AG har derfor etableret et nordisk Center for Knowledge Interchange på Danmarks Tekniske Universitet. For - målet er at skabe langvarige relationer mellem Siemens, de studerende og forskerne. Over for studerende udfolder Siemens i øvrigt en række aktiviteter som foredrag, deltagelse på karrieremesser og praktikordninger.

12 12 Beretning Automation and Control Automation and Drives Automation and Drives (A&D) arbejder specialiseret inden for områderne fabriksautomatisering, procesautomatisering og produkter til elektriske installationer i bygninger. I det forløbne år har divi sion en vundet nye kunder og har forøget salget til de eksisterende. Dette har tilsammen medført en væsentlig styrkelse af markedsandelen på et marked, som generelt har været stigende. I løbet af 2007 fik A&D et større gennembrud på området MES (Manufacturing Execution System). Den positive udvikling inden for procesautomatisering er fortsat med flere større ordrer på SIMA- TIC PCS7. Inden for fabriksautomatisering er markedsandelen forøget på Motion Control, og markedsandelen på SIMATIC PLC (Programmable Logic Controllers) er udbygget markant. A&D har fået styrket sin markedsposition med Siemens AG s overtagelse af UGS i USA. Dette selskab er nu A&D PL (Product Lifecycle) og leverer Product Lifecycle Management (PLM) software. Flenderforretningen, nu A&D MD (Mechanical Drives), som Siemens overtog i 2005, har udviklet sig meget positivt i forretningsåret og har styrket A&D s position på markedet. Building Technologies Building Technologies tilbyder systemer, services og komponenter inden for styring og overvågning af bygningstekniske anlæg, for eksempel varme- og ventilationsanlæg. Der tilbydes også løsninger inden for brandsikring, tyverisikring, videoovervågning og adgangssikring. Den høje aktivitet inden for byggeriet har betydet, at efterspørgslen på bygningstekniske anlæg har været stigende i forretningsåret. I forretningsåret 2006/07 er aktiviteterne fra Bewator Antech A/S blevet integreret i Building Technologies. Det har medført, at Siemens nu også tilbyder komponentsalg inden for videoovervågning, adgangssikring og tyverisikring via partnerskaber med førende grossister og sikrings - installatører.

13 Beretning 13 Information and Communications Siemens IT Solutions and Services Siemens IT Solutions and Services udbyder IT-løsninger og -services. Divisionen arbejder med hele værdikæden fra konsulentrådgivning til systemintegration og drift af den samlede IT-infrastruktur. Siemens IT Solutions and Services tilbyder endvidere softwareudvikling og IT-løsninger i samarbejde med de øvrige Siemens divisioner og selskaber. Med baggrund i knowhow og branchespecifik ekspertise skabes der løsninger med målbare værdiforøgelser for kunderne. I det forløbne forretningsår har Siemens IT Solutions and Services indgået en række nye store kontrakter med blandt andet DONG Energy, PFA Pension og Novozymes. Aftalerne involverer leverancer fra Siemens IT Solutions and Services ressourcer i udlandet. Det er blandt andet dele af vedligeholdelses- og overvågningsopgaverne, samt en stor del af de løbende SAP-tilretninger og programmeringsopgaver. Siemens IT Solutions and Services har bred erfaring med off-shoring af IT-opgaver til sine søsterselskaber i blandt andet Østeuropa og Indien.

14 14 Beretning Medical Medical Solutions Medical Solutions har en fremtrædende rolle i diagnosticeringen af sygdomme ved innovativ udvikling af produkter, som anvendes på hospitaler, offentlige såvel som private. Medical Solutions har en markedsførende position i Danmark, som yderligere er blevet styrket i det forløbne forretningsår. Det øgede politiske fokus på nedsættelse af patienternes behandlingstid har medført omfattende investeringer på områder, som dækkes af Siemens produktportefølje. Siemens ønsker at styrke selskabets position på markedet ved at tilbyde løsninger inden for en stadigt voksende diagnostisk palette. Derfor har Medical Solutions på verdensplan ekspanderet gennem indkøb af Bayer Diagnostics, Diagnostic Products Corporation (DPC) og Dade Behring og således inkorporeret in vitro diagnostikken i produktporteføljen. Rexton Høreapparater A/S Siemens er blandt verdens førende leverandører af høreapparater og markedsfører en bred vifte af løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse. Markedet for høreapparater i Danmark har generelt udviklet sig negativt, men selskabet har formået at fastholde markedsandelen i det forløbne forretningsår. Det nye Centra Active høreapparat er med succes blevet introduceret i det forløbne forretningsår. Centra Active er det naturlige valg til aktive mennesker på grund af tre banebrydende nyheder. Høreapparatet er genopladeligt og kan klare én hel aktiv dag på én opladning. Telefonen er anbragt helt inde i øregangen i en åben øreprop, som giver en behagelig pasform og en fantastisk lyd. Centra Active er beskyttet af det nye AquaProtect system, som beskytter effektivt imod fugt og ørevoks.

15 Beretning 15 Power and Transportation Power and Transportation Power and Transportation tilbyder en meget bred portefølje af kompetencer og produkter inden for energi- og transportsektoren. Divisionen er en af de førende leverandører af turn-key løsnin - g er til blandt andet el-sektoren, transport-, vindmølle-, cement-, skibs-, olie- og gasindustrien. Divisionen leverer turbiner, transformere, motorer, styringer samt al elektroteknisk udstyr hertil. Desuden leveres signalteknisk udstyr, rullende materiel, strømforsyningsanlæg samt service til jernbaner. Aktivitetsniveauet har i det forløbne forretningsår været særdeles højt, og forretningen har været i markant vækst inden for alle områder med undtagelse af jernbaneområdet. På energiproduktionssiden inden for Power Generation har der i årets løb været gennemført store montage- og revisionsopgaver både med hensyn til turbiner samt SRO-anlæg (Styring, Regule - ring, Overvågning). Ligeledes har der været aktiviteter i udlandet på ovennævnte områder. Inden for Power, Transmission and Distribution var den største enkeltordre i 2007 el-forsyning med HVDC-konverterne (High Voltage Direct Current) til jævnstrømsforbindelsen over Storebælt. Konverterne skal leveres i år 2010, og kunden er Energinet.dk. Transportation Systems har i årets løb indgået kontrakt om leverance af togkontrolsystem (ATC) til tyske ICE-tog samt til lokomotiver til godstrafik. Den danske Engineering-funktion deltager fortsat i udviklingen af det nye fælles-europæiske togkontrolsystem ETCS Level 2. Blandt aktiviteter inden for service er vedligehold af fjernstyringssystemet DCTC, der dækker størstedelen af hovedstrækningerne på fjernbanen samt fjernstyringssystemet DIC-S, der dækker hele den københavnske S-bane. Derudover vedligeholdes også de 13 elektriske godslokomotiver, der dagligt befordrer alt jernbanegods mellem Sverige og Tyskland via Øresund og Storebælt. Inden for Industrial Solutions and Services valgte Post Danmark i 2007 Siemens som leverandør af 25 avancerede postsorteringsanlæg. Samarbejdet med A.P.Møller/Mærsk Lindø værftet fortsætter, og Siemens leverer bl.a. akselmotorsystemer til de nye containerskibe i Emma Mærsk -serien. Til Parkering København har Siemens leveret ca parkeringsautomater og et centralt system, der overvåger samtlige automater. Inden for gruppen Key Accounts har Siemens indgået to projektordrer med FLSmidth, cement - anlæg i Aleppo til Syria Cement Company og i Qatar til Gulf Cement. Inden for Olie og Gas-sektoren har divisionen i forretningsåret påbegyndt planlægningen af et servicekontor i Esbjerg sammen med division Automation and Drives. ZealConnect-selskaberne ZealConnect udvikler og vedligeholder avancerede trådløse systemer til transportindustrien. De innovative og fleksible løsninger, der muliggør applikationer som fx togkontrol, videoovervågning samt passagersystemer, er banebrydende på markedet.

16 16 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Siemens koncernen Resultatopgørelsen Koncernens omsætning er i forretningsåret forbedret med 378 mio. kr. fra mio. kr. sidste år til mio. kr. i indeværende år. Omsætningsstigningen er fordelt på alle forretningsområder, med stigninger på op til 38 %. Siemens koncernen opnåede i forretningsåret et resultat på 87 mio. kr., hvilket er en forbedring på 28 mio. kr. i forhold til sidste forretningsår. Årets resultat udgør 87 mio. kr., og der forventes udloddet 80 mio. kr. i udbytte til moderselskabet, Siemens International Holdings B.V. Balance Den samlede balancesum er steget med 181 mio. kr. fra mio. kr. sidste år til mio. kr. i indeværende år. Stigningen skyldes dels opkøb af nye datterselskaber, dels en stigning i sam - beskatningsbidraget over for Danske koncern sel skaber. Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er steget fra -47 mio. kr. til 234 mio. kr., hvilket skyldes stigning i pengestrømmen fra primær drift samt et fald i arbejdskapitalen. Investeringer Der er i årets løb investeret i materielle anlægsaktiver for 10 mio. kr. Dette er en reduktion på 21 mio. kr. i forhold til sidste år. Årets investeringer omfatter primært driftsmateriel og inventar. Fremtiden Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen. Væksten forventes at ske på de pr. 30. september 2007 eksisterende forretningsområder. Resultatet af den ordinære drift for koncernen forventes at ligge mindst på niveau med 2006/2007. Ejerforhold Siemens A/S er et 100 % ejet datterselskab af Siemens International Holdings B.V, Den Haag, Holland.

17 Regnskabsberetning 17 Regnskabsberetning Siemens koncernen Særlige risici Generelle risici Koncernens væsentligste driftsrisici er knyttet til evnen til at håndtere større, komplicerede projekter og anlægsopgaver i henhold til aftalte kravspecifikationer og tidsterminer. Endvidere indebærer Siemens AG koncernens mål om at være på forkant med den teknologiske udvikling risici i forbindelse med lancering af nye produkter. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift og finansiering relativt lidt eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici. Valutarisici Koncernens aktiviteter påvirkes af valutakursændringer, idet omsætningen i al væsentlighed genereres i danske kroner, mens køb af produkter primært er i udenlandsk valuta. Koncernens valutarisici afdækkes primært ved brug af afledte, finansielle instrumenter. Det er koncernens valutapolitik at afdække minimum 75 % af nettovalutapositioner. Nettopositioner under 1 mio. sikres ikke. Ultimo forretningsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminsforretninger til imødegåelse af fremtidige valutarisici 86 mio. kr. Renterisici Koncernens rentebærende nettogæld er primært finansiel gæld til tilknyttede virksomheder. Det er ikke Siemens koncernens politik at afdække renterisici på koncernmellemværender. En stig - ning på 1 % -point i det generelle renteniveau vil medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 1 mio. kr. Kreditrisici Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditter medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Incitamentsprogrammer I den internationale Siemens koncern eksisterer der en Stock Options- og Awardsordning, hvor ledere i nøglestillinger kan få tildelt henholdsvis Stock Options og Stock Awards i Siemens AG. I tilknytning hertil er udgiftsført tkr. i resultatopgørelsen i moderselskabet og tkr. i Siemens A/S koncernen. Begivenheder efter forretningsårets udløb Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for koncernregnskabet 2006/2007.

18 18 Koncern- og årsrapport 1. oktober september Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Siemens A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder (Stor). Ved fusion af koncernforbundne selskaber anvendes sammenlægningsmetoden. Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af for - skellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn - skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under vareforbrug, henholdsvis finansielle indtægter og udgifter ved lån i fremmed valuta. Valutakursavancer og -tab vedrørende sikringstransaktioner, hvor det sikrede ikke indgår i balancen, måles dog i balancen som periodeafgrænsningsposter og resultatføres, når det sikrede realiseres. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efter - følg ende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

19 Koncern- og årsrapport 1. oktober september 19 Anvendt regnskabspraksis Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til kostpris for henholdsvis aktivet og forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Siemens A/S samt dattervirksomheder, hvori Siemens A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber, der alle er aflagt i overensstemmelse med Siemens koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for virksomheder tilgået ved køb eller for frasolgte virksomheder. Ved erhvervelse af virksomheder opgøres overtagne aktiver og forpligtelser til handelsværdien på erhvervelsestidspunktet, og der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og handelsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive hensættelser til omstrukturering, aktiveres under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af aktivets økonomiske levetid, dog maksimalt 7 år.

20 20 Koncern- og årsrapport 1. oktober september Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Større igangværende arbejder for fremmed regning medtages i nettoomsætningen efter produktionskriteriet. Entreprisesummerne og avance indregnes således forholdsmæssigt i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Øvrige igangværende arbejder indregnes i nettoomsætningen, når levering og fakturering har fundet sted. Indtægter fra servicekontrakter periodiseres og indregnes i den periode, de vedrører. Forudfakturerede ydelser måles som periodeafgrænsningsposter. Produktionsomkostninger Vareforbrug indeholder omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Salgsomkostninger I salgsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger samt afskrivninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksom - hed ens hovedformål, herunder nettoindtægter ved udlejning af ejendomme og fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver og aktiviteter. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksom - hed ens hovedformål, herunder tab ved salg af anlægsaktiver og aktiviteter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat og ekstraordinære poster indregnes under skat af ordinært resultat henholdsvis ekstraordinært resultat efter skat.

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere