Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen"

Transkript

1 Statens Arkiver Rigsarkivet Notat Bevarings- og Kassationsafdelingen Ang: dataudveksling mellem regionale og statslige IT-systemer, 3. udgave Til: Arbejdsgruppen Fra: Christian Larsen Dato: 16. april 2010 Journalnummer: Baggrund og formål I forbindelse med udarbejdelse af bestemmelser for kommunernes og regionerens arkivalier 2007ff skal der ske en afdækning af relationerne mellem IT-systemer inden for hele den offentlige sektor med henblik på at minimere de fremtidige omkostninger ved bevaring. Derfor skal det overblik, som de myndighedsvendte projekter har tilvejebragt over relationerne mellem de statslige myndigheders IT-systemer, udvides til de kommunale og regionale IT-systemer med henblik på identifikation af hel eller delvis redundans. Dette notat har til formål at afdække relationerne mellem regionale og statslige IT-systemer for at identificere større eller mindre redundans. Notatet er således ikke en bevarings- og kassationsvurdering af de enkelte regionale IT-systemer, men en kortlægning, der skal understøtte det videre arbejde med udarbejdelse af bevarings- og kassationsbestemmelser. I den forbindelse vil der på de såkaldte tunge områder (eksempelvis socialområdet og miljøområdet) ske en mere detaljeret gennemgang af hvilke oplysninger, der ikke indberettes centralt, og som derfor mistes lokalt ved at bevare oplysningerne centralt. Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem de digitale data, der findes hos regionerne, og de digitale data fra regionerne, som findes hos statslige myndigheder. Regionernes data er administrative data, som knytter sig til den sagsbehandling, der foretages i den enkelte region eller i en af dens institutioner. Data fra regionerne hos en statslig myndighed anvendes derimod til kontrolmæssige og/eller statistiske formål, hvorved de administrative data i mange tilfælde bliver til statistik. I forbindelse

2 med indberetningen sker der en udvælgelse, således at ikke nødvendigvis alle data i regionernes IT-systemer indberettes. De data, som indberettes, undergår en kvalitetssikring (fejl berigtiges), oplysningerne standardiseres, ligesom der sker en tidsmæssig afgrænsning i forhold til periode, som statistikken/kontrollen skal dække. Notatet er opdelt efter regionernes hovedområder: 1. sekretariatsområdet, 2. økonomi- og personaleområdet, 3. sygehus- og sundhedsområdet, 4. social- og psykiatriområdet, 5. undervisnings- og kulturområdet, 5. regional udvikling og vækstfora, 6. natur- og miljøområdet og 7. trafikområdet. Der er for hvert hovedområde sket en afdækning af de ITsystemer, som anvendes lokalt af regionerne, og af de centrale, statslige IT-systemer, hvis dataindhold hovedsageligt består af indhøstede data fra regionerne. For de statslige systemers vedkommende er der altovervejende kun henvist til IT-systemer, som bevares. For god ordens skyld skal det bemærkes, at en del af Danmarks Statistiks IT-systemer kun er afleveret til og med 2004, idet aflevering af data 2005ff vil ske via PSD/Personstatistisk database (1308:E148). Oplysningerne i dette notat bygger på informationer fra oversigt over IT-systemer i regionerne, indberettet af regionerne i 2008 Statens Arkivers arkivdatabase Daisy Danmarks Statistiks varedeklarationer Danmarks Miljøportal enkelte statslige myndigheders hjemmesider (især indberetningsvejledninger) 2

3 1. Sekretariatsområdet 1.1 Valg KMD Valg (benyttes af stort set alle kommuner) Anm.: oplysninger om oplysninger vedr. kommunalvalg, kredsvalg (folketingsvalg, europaparlaments-valg, folkeafstemninger) og regionsvalg. Visse kommuner har et egetudviklet system med flere oplysninger. Danmarks Statistik, 1308:Exx Valgene til kommunalbestyrelserne og regionsrådene (afleveres ikke) Anm.: detaljerede oplysninger om kandidaterne og om de afgivne stemmer. 3

4 2. Økonomi- og personaleområdet 2.1 Økonomiområdet Et eller flere økonomisystemer, både regionens centrale økonomisystem (f.eks. Prisme) samt den enkelte institutions økonomisystem. Danmarks Statistik, 1308:E097 Budget- og regnskabsspecifikationer for regioner 2007ff (2007 er afleveret) Anm.: der indberettes regionskode, funktionskode (kontonr./formålskode), drantkode, ejerforholdskode, grupperingskode og beløb i 1000 kr., men ikke den enkelte postering. 2.2 Løn- og personaleområdet Et løn- og/personalesystem (f.eks. fra Silkeborg Data). Anm.: identifikationsoplysninger, skatteoplysninger, arbejdsfunktion, erhvervserfaring, pension, personalegoder, fravær, ferie, aflønningsform og LBN. Danmarks Statistik, 1308:E114 Lønstatistikregister 1996ff ( samt forgængersystemet er afleveret) Anm.: der indberettes på personniveau for offentligt ansatte, bl.a. arbejdsfunktion, erhvervserfaring, jobstatus, månedsfortjeneste, pension, personalegoder, fraværstimer, overtimer, køn, alder, aflønningsform. 4

5 3. Sygehus- og sundhedsområdet 3.1 Sygehuse og sundhed På sygehusene findes der et væld af IT-systemer; således har Region Hovedstaden indberettet 406 systemer (fjorten sygehuse), Region Sjælland 55 systemer (ti sygehuse) og Region Nordjylland 89 systemer (ni sygehuse). Systemerne anvendes i forbindelse med: patientbehandling: elektroniske patientjournaler (EPJ), systemer med registrering af patientklager, patientregistreringssystemer, patientadministrative systemer (PAS), bookingsystemer, røntgenbilleder, mikrobiologi, patologi, immunologi, tandlægebehandling etc. administration: sagsstyring (e-journaler og ESDH-systemer), sagsstyring på kvalitetsområdet (D4infoNet, PRI) økonomistyring, løn- og personalefunktioner, vagtplaner, indkøb m.v. kliniske databaser sundhedsvidenskabelig forskning: forskningsregistre inden for forskellige sygdomsområder, der ikke falder ind under kategorien kliniske kvalitetsdatabaser, f.eks. (BupBasen) For sygehus- og sundhedsområdet gælder det, at data i høj grad overføres til og opsamles i IT-systemer hos Sundhedsstyrelsen, men også i andre institutioner som Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og Statens Institut for Folkesundhed, f.eks.: Sundhedsstyrelsen, 1252:E001 Landspatientregistret 1977ff ( er afleveret) Sundhedsstyrelsen, 1252:E083 Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, som ikke afregnes under normal sygesikringspraksis (DUSAS) 2002ff ( er afleveret) Sundhedsstyrelsen, 1252:E005 Det Medicinske Fødselsregister 1973ff ( er afleveret) Sundhedsstyrelsen, 1252:E002 Dødsårsagsregistret 1970ff ( er afleveret) 5

6 Sundhedsstyrelsen, 1252:E006 Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) ( er afleveret) Lægemiddelstyrelsen, 2677:E004 Bivirkningsdatabasen 1978ff ( er afleveret) Lægemiddelstyrelsen, 2677:E012 Medicintilskudssystem (Medisys) 1978ff ( er afleveret) Lægemiddelstyrelsen, 2677:E009 Lægemiddelstatistikregister 1994ff ( er afleveret, data fra sygehusapoteker) Statens Serum Institut, 1277:E006 Registeret for individuelt anmeldelsespligtige sygdomme (EPI-registret) 1980ff ( er afleveret) E-journal SUP 2007ff (med data tilbage til 2000) 3.2 Sygesikring/lægebesøg Danmarks Statistik, 1308:E041 Sygesikringsstatistikregister 1987ff ( er afleveret) Anm.: IT-systemet dækker samtlige ydelser og personer, der dækkes af aftalerne mellem regionerne og de organisationer, der repræsenterer de forskellige ydere. Oplysningerne stammer fra det fælleskommunale sygesikringssystem og er på individniveau. Der registreres ydelser (besøg hos læge, tandlægehjælp, behandling hos kiropraktor m.v.), kontakter og beløb 3.3 De videnskabsetiske komiteer Der anvendes et landsdækkende IT-system fra 1. oktober 2005, som er et anmeldelsessystem for nye projekter (og dermed samlet register over alle sager). Hertil er knyttet et sagsstyringsmodul til den lokale komités daglige arbejde. 6

7 4. Social- og psykiatriområdet 4.1 Sociale tilbud Regionens ESDH-system og/eller et institutionssystem (f.eks. PDCbeboer, Bostedssystemet). Indberetning af magtanvendelser sker til regionsrådet/kommunalbestyrelsen og vil findes i det generelle ESDHsystem. Danmarks Statistik, 1308:E048 Sammenhængende socialstatistik 1984ff ( er afleveret) Anm.: rummer oplysninger om sociale institutioner, hvor der inden for hvert område indsamles oplysninger om personaleforbrug, kapacitet og belægning for hver enkelt institution, institutionsform, ejerforhold, organisation (fælles forhold, døgnberedskab, aktivitetstilbud mv.) Ankestyrelsen, 1856:E020 Anbringelsesregistret 2006ff Anm.: oplysninger om alle anbringelser indberettes fra kommunerne, de sociale nævn samt Ankestyrelsen og indeholder cpr-nummer, årsagsforhold, årsagsforhold, afgørelse, afgørelsesdato, anbringelsessted, sagsbehandlingsskridt, henvendelser, undersøgelsen af barnet/den unge, typer af fagpersoner, der har været inddraget i undersøgelsen, handleplan, årsager til ændringer i anbringelsessted, opfølgning og børnesamtale, hjemgivelse og andet ophør, udslusningsforanstaltninger, efterværn, ankedato, ankemyndighedens sagsbehandlingsskridt, afgørelse, afgørelsesdato. Danmarks Statistik, 1306:E136 Det kumulerede børn- og ungeregister (bistand) 1977ff ( er afleveret) Anm.: oplysningerne stammer fra kommunerne og fra 2006 også fra Ankestyrelsen. Oplysningerne om alle anbringelser rummer: kommunekode, cpr-nr., paragrafkode, som henviser til paragraffen i lov om social service, for den enkelte foranstaltning, anbringelsesstedet, måned og år for henholdsvis iværksættelse og ophør af sagshændelser, den enkelte hændelses ophør, udskrivningssted. Det skal bemærkes, at dette IT-system også indeholder andre sager end blot anbringelsessager. 7

8 Ankestyrelsen, 1856:E007 Register over brugere af boformer (institutioner) efter 110 i lov om social service ff ( er afleveret) Anm.: identifikationsoplysninger og oplysninger om forsørgelsesgrundlag, samt om boforhold under og efter ophold på en boform drevet efter servicelovens 110. Oplysningerne indsamles og indsendes af regionerne og kommunerne samt Møltrup Optagelseshjem og Kofoeds Skole Stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen, 1252:E057 Statistikregister over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996ff Anm.: landsdækkende IT-system over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling, med socioøkonomiske oplysninger, stofmisbrugsmønster, risikoadfærd, behandlingstype og omfang og for døgnbehandling tillige behandlingssted samt cpr-nummer. Oplysningerne kommer fra regioner og kommuner. Center for Rusmiddelforskning, 7573:E034 Dansk Registrerings- og Informationssystem, døgnbehandling (DanRIS-døgn) 2000ff (bevares) Anm.: identifikationsoplysninger, nationalitet, samlivsstatus, uddannelses-, arbejds- og indkomstforhold, helbredsforhold, den modtagne behandling, medicinordination, strafbare forhold, væsentlige sociale forhold. I årene blev der også indberettet om alkoholmisbrugere, som derefter findes i Sundhedsstyrelsen (NAB). Indberettes af behandlingsstedet. Center for Rusmiddelforskning, 7573:E035 Dansk Registrerings- og Informationssystem, ambulant behandling (DanRIS-ambulant) 2008ff (bevares) Anm.: identifikationsoplysninger, psykosociale og fysiske belastningsgrad, tilbudte ydelser, behandlingens påbegyndelses- og afslutningstidspunkt, misbrugerens fremmøde. Indberettes af behandlingssteder. Servicestyrelsen, 2981:E016 Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS-databasen) 2007ff (kasseres) 8

9 Anm.: identifikationsoplysninger, kommune, behandlingssted, behandlingsomfang, behandlingstype, dato for henvendelse med ønske om behandling, dato for iværksættelse af behandling Alkoholmisbrugere Sundhedsstyrelsen, 1252:E074 Nationalt alkoholbehandlingsregister (NAB) 2006ff Anm.: rummer personnummer, socioøkonomiske karakteristika, drikkemønster samt oplysninger om den behandling, der gives. 4.2 Psykiatrien De lokale systemer anvendes i forbindelse med: patientbehandling: elektroniske patientjournaler (EPJ), systemer med registrering af patientklager, patientregistreringssystemer, patientadministrative systemer (PAS), systemer vedr. patientklager administration: sagsstyring (e-journaler og ESDH-systemer), økonomistyring, løn- og personalefunktioner m.v. sundhedsvidenskabelig forskning: forskningsregistre inden for forskellige sygdomsområder, der ikke falder ind under kategorien kliniske kvalitetsdatabaser, f.eks. (BupBasen) Sundhedsstyrelsen, 1252:E001 Landspatientregistret 1977ff ( er afleveret) Sundhedsstyrelsen, 1252:E063, E Registre over tvang i psykiatrien 1999ff ( er afleveret) 9

10 5. Regional udvikling og planlægning 5.1. Regional udvikling og vækstfora Indgår i regionens ESDH-system Intet så vidt vides. 5.2 Fysisk planlægning Planregister.dk (tidligere: KMD Planregister) By- og Landskabsstyrelsen, 3085:E008 PlansystemDK 2007ff (under anmeldelse) Anm.: landsdækkende IT-system med planer, udarbejdet efter planlovens bestemmelser (alle gældende planer tilbage til 1928). Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af lokal- og kommuneplaner, kommuneplanrammer, kommuneplantillæg, kommuneplanstrategier og zonekort. Afløser KMD s Planregister.dk. Kort & Matrikelstyrelsen, 2422:E040 Matrikelregistret 1884ff (data om perioden er afleveret) Kort & Matrikelstyrelsen, 2422:E059 Matrikulær database 2008ff (anmeldelse modtaget) 10

11 6. Natur- og miljøområdet 6.1. Råstoffer Et IT-system til håndtering af råstofsager (Alectia råstofsdatabase). Et system til boringsoplysninger (f.eks. GeoGIS 2005). By- og Landskabsstyrelsen, 3085:E005 Råstofadministrationsregister 1991ff ( er afleveret) Danmarks Statistik, 1308:E137 Råstofindvinding i Danmark 1996ff ( er afleveret) GEUS, 1473:E034 Jupiter 1973ff (bevares i institutionen) 6.2 Jordforurening Et system til jordforureningssager. JAR (Jordforureningslovens Areal Register) anvendes af Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Region Sjælland anvender Geoenviron. Miljøstyrelsen, 1895:E021 Register over kemikalieaffaldsdepoter (ROKA) 1982ff ( er afleveret) Miljøstyrelsen, 1895:E030 Oliebranchens miljøpulje 1994ff ( er afleveret) Miljøstyrelsen, 1895:E029 Miljøtilsyn i amter og kommuner 1986ff ( er afleveret) Jordforureningslovens ArealRegister (JAR), vistnok regionalt (anvendes af Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland) DKjord (portalløsning under udarbejdelse, data fra JAR skal vist flyttes under på DKjord) 11

12 7. Trafikområdet (de regionale trafikselskaber) Trafikselskabernes trafikplanlægningssystemer og kundedatabaser (Winfleet, PLANET økonomisystem, PLANET kundedatabase). Et ESDH-system Trafikstyrelsen, 2992:E011 Register over trafikselskabernes offentlige servicetrafik 2007ff (under anmeldelse) Anm.: IT-system med nøgletal, under etablering i henhold til bekendtgørelse 1007/

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere