Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr."

Transkript

1 MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2

2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang Baseret på kerneprojekter Faldende ordrebeholdning 6.64 Med stabil lønsomhed Stigende omsætning 1,7 mia. kr. Som forventet Positivt driftsresultat før særlige poster /Resultat af primær drift (EBIT) 5 Turnaround forløber planmæssigt Forventninger fastholdes Omsætning Mellem 7, og 7,5 mia. kr. Driftsresultat før særlige poster Driftsmargin før særlige poster 4-5% Særlige poster Under forudsætning af at den vundne appelsag om Robin Rigg ikke ankes, vil særlige poster udgøre ca. 195 Stabile pengestrømme fra driftsaktivitet 79 Et tilfredsstillende niveau Kontakt Adm. koncerndirektør Torben Biilmann Tlf

3 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i kvt. 1. kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat før særlige poster Særlige poster* Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Resultat efter skat Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Andre investeringer, inkl. investeringer i værdipapirer Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Øvrige informationer Ordreindgang Ordrebeholdning, ultimo Arbejdskapital Nettorentebærende indestående/gæld (+/-) Investeret kapital, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin, pct. 1,7 5,4 9,9 Driftsmargin før særlige poster, pct. 3, -1,9 3, EBIT-margin, pct. 3, -,7-2,9 Resultatgrad (før skat-margin), pct. 4,8 -,5-2,7 Egenkapitalforrentning (ROE), pct. 8,1-25,5-31,9 Egenkapitalandel, pct. 24,6 24,8 22,5 * Særlige poster er resultatpåvirkningen af gamle offshore-retssager. Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Definitionen af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2. Arbejdskapital er defineret som nettoarbejdskapital eksklusiv grunde til salg. 3

4 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Aktivitetsberetning Fortsat fremgang i driften De seneste par års mange tiltag i forbindelse med MT Højgaards turnaround har haft effekt. Tilgangen af gode ordrer fortsætter, og lønsomheden i ordrebeholdningen er nu stabiliseret på et tilfredsstillende niveau. Trin for trin øges effektiviteten i alle koncernens aktiviteter, og der er fremgang i driftsresultatet. Markedet er generelt stabilt, og der forventes en moderat stigning i 2. Efterspørgslen præges især af infrastrukturopgaver, byggerier til sundhedssektoren, byggerier af nye domiciler samt renovering af boligejendomme. MT Højgaard-koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Norden. Koncernen har aktiviteter inden for byggeri, anlæg og services. Højgaard, modtog i første kvartal prisen som Årets Byggeri 2. Byggeriforretningerne i MT Højgaard havde i perioden et stabilt aktivitetsniveau og et driftsresultat som forventet. Byggeriforretningen i Norge var i perioden præget af en lavere omsætning og et svagt driftsresultat som følge heraf. I perioden har det stigende aktivitetsniveau inden for renovering styrket Enemærke & Petersens markedsposition. Virksomheden havde blandt andet fokus på PCBrenovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt samt renoveringsprojektet Rosenhøj i Aarhus. Virksomheden havde en lidt lavere omsætning end forventet, hvilket påvirkede driftsresultatet for første kvartal tilsvarende. BYGGERI ANLÆG SERVICES I Lindpro opleves en intens priskonkurrence i teknikentreprisemarkedet, der fortsat er præget af forholdsvis lav aktivitet. I perioden var der fokus på el-entreprisen i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og ved udvidelsen af Panum med Mærsk Bygningen. Virksomheden opnåede imidlertid et tilfredsstillende driftsresultat og en tilfredsstillende omsætning. Koncernen skønner, at det samlede danske professionelle bygge- og anlægsmarked i 2 nærmer sig 17 mia. kr. Omkring halvdelen heraf anses for relevant for koncernens virksomheder. Markedet for modulbyggeri er i vækst, og Scandi Bygs position sikrer, at virksomheden deltager i alle relevante udbud. Aktiviteten var forholdsvis lav i første kvartal, primært som følge af senere end forventet opstart af opgaverne under rammeaftale 4, hvilket resulterede i et lavere end forventet driftsresultat i perioden. Såvel omsætning som resultat forventes at rette sig i løbet af året. Byggeri MT Højgaard-koncernen udvikler, opfører og renoverer bygninger til private eller offentlige formål primært i Danmark, men også i Norge Ordrebeholdning Byggeri Koncernen forventer en lille stigning i aktiviteten inden for byggeri i Danmark 2, og særligt inden for renovering forventes mange relevante projekter udbudt. Markedet bærer præg af intens konkurrence I første kvartal vandt Enemærke & Petersen bl.a. en omfattende renoveringsopgave med fornyelse af 9 boliger i Herlev til ca. 4, og virksomheden kunne kontrahere et alment boligrenoveringsprojekt i Ballerup til en værdi af Gennemsnit seneste 4 kvartaler I virksomheden MT Højgaard blev der kontraheret flere mindre projekter, mens der som følge af tidskrævende godkendelsesprocesser hos kunderne er flere store opgaver, der endnu ikke registeret som ordrer, selv om de er tildelt. I perioden var der fokus på opførelse af domiciler til Nordea og Bestseller, apteringen af 17 metrostationer til den kommende Cityring samt et psykiatrihospital i Vejle. Musikkens Hus i Aalborg, der er opført af MT 4

5 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Nettoomsætning Byggeri Ordrebeholdning Anlæg Gennemsnit seneste 4 kvartaler Gennemsnit seneste 4 kvartaler [Indsæt graf her] Anlæg MT Højgaard anlægger veje, bygger broer og tunneler, udbygger havne, opfører store renseanlæg og installerer havvindmøllefundamenter. Projekterne udføres primært i Danmark og Nordeuropa, men koncernen er også aktiv i Grønland, Maldiverne, Qatar, Portugal og dele af Afrika Nettoomsætning Anlæg Det danske anlægsmarked er fortsat præget af et stabilt højt aktivitetsniveau, men også af fortsat kraftig priskonkurrence om opgaverne. 4 3 MT Højgaard oplever en fornuftig udvikling i efterspørgslen, ikke mindst vedrørende infrastrukturopgaver i Danmark. I første kvartal 2 vandt koncernen en række mindre anlægsopgaver med høj grad af kompleksitet, der fordrer de specialkompetencer, koncernen råder over. 2 1 Gennemsnit seneste 4 kvartaler Aktivitetsniveauet er stabilt, og driftsresultatet for første kvartal 2 blev som forventet. Arbejdet med tilbud på markedet for stålbroer er intensiveret som følge af, at flere opgavers art og risikoprofil svarer til koncernens erfaringer og strategi. Derimod er der fortsat et lavt niveau i MT Højgaards aktiviteter inden for offshore som følge af koncernens risikopolitik. På Maldiverne var der fortsat en pæn fremgang i såvel aktivitetsniveau som resultat. Seth er en fællesledet virksomhed med en ejerandel på 6% og indgår i resultatopgørelsen som Resultat af Joint Ventures. Virksomheden er fortsat præget af langsom opstart på særligt de Danida finansierede projekter i Afrika. Services Koncernen omfatter virksomheder og brands, der leverer services i relation til bygge-, anlægs- og ejendomsmarkedet. Ajos leverer materiel og rådgivning til byggebranchen og er en af Danmarks største udlejere af specialiseret udstyr. På el-området leverer Lindpro serviceydelser i markedet for byggeri og efterfølgende drift. Enemærke & Petersens dattervirksomhed E&P service har gennem de seneste år etableret sig som en betydende udbyder af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når koncernens projekter er afleveret og ibrugtaget af kunderne, fortsætter koncernen i stigende grad som leverandør af bygningsvedligeholdelse og tilsyn af fx elektriske anlæg og installationer. Herudover positionerer koncernen sig også i forhold til nye kunder i markedet, der efterspørger serviceydelser i relation til bygninger og anlæg. 5

6 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Herudover leverer virksomheden MT Højgaard serviceydelser i forbindelse med Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) ), som koncernen deltager i. Som følge af stigende aktivitet på bygge- og anlægsmarkederne kommer flere serviceopgaver i udbud samtidig med, at konkurrencen øges. I første kvartal 2 leverede servicevirksomhederne et tilfredsstillende resultat på baggrund af et stabilt aktivitetsniveau Nettoomsætning Services Såvel E&P service som Lindpro s serviceforretning udviklede sig således stabilt i første kvartal. Ajos nød godt af et generelt stabilt aktivitetsniveau inden for hovedprodukterne kraner og hejs, hvor markedspositionen er stærk. Virksomheden havde en god start på året og lå i første kvartal over det forventede for såvel omsætning som driftsresultat. [Indsæt graf her] Gennemsnit seneste 4 kvartaler Greenland Contractors (67% ejet) har påbegyndt forberedelserne af overleveringen af aktiviteterne som følge af, at kontrakten med US Air Force om drift og vedligeholdelse af Thule-basen udløber 3. september 2. Driften forløb planmæssigt i første kvartal, og resultatet blev påvirket positivt af en finansiel gevinst på en valutaoption, som selskabet optog i forbindelse med risikoafdækningen af tilbudsafgivelsen Ordrebeholdning Services Gennemsnit seneste 4 kvartaler [Indsæt graf her] 6

7 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Ordreindgang og -beholdning Ordreindgangen i første kvartal 2 var præget af, at en række nye større opgaver ikke var kontraheret endeligt ved kvartalets udgang og derfor først vil indgå i ordreregistreringen i efterfølgende kvartaler. Samlet set er der tale om opgaver for ca. 1,3 mia. kr. sammenlignet med ca.,5 mia. kr. ved udgangen af første kvartal kvt. 4. kvt. 1. kvt Omsætning Ordreindgang Produktion Ændring i beholdning Ordrebeholdning ultimo I beholdningen indgår en række større ordrer, som strækker sig over flere år og har en markant bedre risikoprofil. Ordreindgang og -beholdning For første gang siden 21 havde MT Højgaard i første kvartal et positivt driftsresultat. Før særlige poster var driftsresultatet 5 mod -3 i første kvartal 2. Driftsmarginen før særlige poster blev 3,% mod -1,9% i første kvartal 2. Den forbedrede margin skyldes, at opgaverne nu har den tilstræbte lønsomhed, men udnyttelsesgraden af kapacitetsapparatet er endnu ikke optimeret i alle koncernens forretningsområder og dattervirksomheder. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 5 mio. kr. i første kvartal 2 mod -225 i første kvartal 2, hvor særlige poster udgjorde -195 som følge af effekten af afgjorte offshoreretssager Finansielle poster for første kvartal 2 udgjorde 3 mod 1,5 i første kvartal 2. Posten blev påvirket positivt med 29 som følge af en gevinst ved udnyttelse af en valutaoption, som Greenland Contractors optog i forbindelse med udbudsprocessen vedrørende servicekontrakten på Grønland. [Indsæt graf her] Ordreindgang Ordrebeholdning Skat for første kvartal 2 udgjorde en udgift på 17 mod en indtægt på 7 i første kvartal 2, svarende til en effektiv skatteprocent på 21,7%, hvilket blev som forventet. Omsætning og resultat I første kvartal var omsætningen 1,7 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. i første kvartal 2, hvilket er på linje med forventningerne. 7

8 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING [Indsæt graf her] Pengestrømme og finansielt beredskab Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 79 i første kvartal 2 mod 1 i første kvartal 2, hvilket var på niveau med forventningerne for perioden. Interne krav om positive pengestrømme på alle projekter samt generelt øget fokus på likviditetsstyring har medvirket til at fastholde et tilfredsstillende pengestrømsniveau. Driftsresultat før særlige poster og driftsmargin 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Balance Varebeholdninger udgjorde 643 ultimo første kvartal 2 mod 635 ultimo 2, hvoraf grunde til videresalg udgjorde 567 Koncernen søger at reducere denne pengebinding gennem etapevis opførelse i eget regi af boliger på udvalgte grunde med salg for øje. Det første projekt af denne type forventes igangsat fra andet kvartal 2. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgjorde 1.18 ultimo første kvartal 2 mod 1.17 mio. kr. ultimo 2. Reduktionen skyldes det lavere aktivitetsniveau i første kvartal samt den fortsat stramme risikostyring og tætte opfølgning af alle sager. Leverandører af varer og tjenesteydelser udgjorde 773 ultimo første kvartal 2 mod 887 ultimo 2, hvilket skyldes det lavere aktivitetsniveau i første kvartal 2. Samlet set var koncernens arbejdskapital ultimo første kvartal 2 på niveau med ultimo 2 og forbedret betydeligt i forhold til det tilsvarende tidspunkt sidste år. Arbejdskapital opgjort eksklusiv grunde til videresalg udgjorde -484 ultimo første kvartal 2 mod - 26 i første kvartal 2. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde 45 i første kvartal 2 mod 18 i første kvartal 2. Investeringsaktiviteterne omfattede primært anlægsaktiver til Ajos materialeudlejningsforretning samt produktionsudstyr til Scandi Byg. Koncernens samlede kapitalberedskab er som konsekvens af den tilfredsstillende løbende likviditetsgenerering samt afklaringen af sidste års afgjorte offshoreretssager tilpasset koncernens nuværende behov og aktivitetsniveau. Koncernens samlede kapitalberedskab udgjorde herefter,8 mia. kr. ultimo første kvartal 2 mod 1,1 mia. kr. ultimo Arbejdskapital -6 Pengestrøm fra drift 35 [Indsæt graf her] I første kvartal 2 blev moderselskabets selvforsikringsprogram og arbejdsskadeforsikring med dertil hørende forpligtelser overdraget til Tryg Forsikring sammen med 15 i bundne værdipapirer relateret til dette program Egenkapitalen var 861 ultimo første kvartal 2 mod 822 ultimo 2. Egenkapitalandelen blev forbedret til 24,6% mod 22,5% ultimo 2 som følge af første kvartals resultat. Ved kvartalets udgang udgjorde rentebærende nettoin- [Indsæt graf her] deståender 285 mod 387 ultimo 2. 8

9 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Faldet skyldes den omtalte overdragelse af bundne værdipapirer. Gamle tvistsager De sidste gamle retssager på offshore-området er nu afsluttet. I april 2 fik MT Højgaard medhold af Court of Appeal i, at koncernen ikke er ansvarlig for omkostninger vedrørende grouted connections på offshoreprojektet Robin Rigg. Under forudsætning af at sagen ikke ankes af modparten, vil de særlige poster udgøre en indtægt på ca. 195 Ankemuligheden forventes afklaret i løbet af de kommende kvartaler. Appelsagen har haft opsættende virkning på betalingen af den først pådømte erstatning, som blev hensat og som er medtaget under særlige poster i koncernens årsrapport for 2. Forventninger til 2 og 216 På baggrund af første kvartal fastholdes forventningerne for 2 om en omsætning mellem 7, og 7,5 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster på mio. kr. svarende til en driftsmargin før særlige poster på 4-5%. Under forudsætning af at den vundne appelsag ikke ankes, vil denne post udgøre ca. 195 Gennem de senere år har ledelsen bekendtgjort sit mål om at nå en driftsmargin på 5% inden udgangen af 2. Dette mål fastholdes. For 216 forventes ligeledes en driftsmargin på 5% trods udløbet af Greenland Contractors servicekontrakt i Thule. Kvartalsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder ovenstående finansielle forventninger til 2 og 216, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. 9

10 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 LEDELSENS PÅTEGNING Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31.marts 2 for MT Højgaard A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. den 31.marts 2 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts 2. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Søborg, den. maj 2 Direktion Torben Biilmann Adm. koncerndirektør Egil Mølsted Madsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Søren Bjerre-Nielsen Formand Niels Lykke Graugaard Næstformand Carsten Bjerg Pernille Fabricius Ole Røsdahl Mats Jönsson Irene Chabior John Sommer Vinnie Sunke Heimann 1

11 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Resultat- og totalindkomstopgørelse Beløb i 1. kvt 1. kvt. Året Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.655, , ,4 Produktionsomkostninger ,3-1.45, ,6 Bruttoresultat 178,2 82,6 692,8 Salgsomkostninger -37,8-3,7-11,8 Administrationsomkostninger -87,5-77,4-338,2 Resultat før andel af resultat i Joint Ventures 52,9-25,5 243,8 Andel af resultat efter skat i joint ventures -2,9-4, -36,8 Driftsresultat før særlige poster 5, -29,5 27, Særlige poster , -48, Resultat af primær drift (EBIT) 5, -224,5-21, Finansielle poster 29,7 1,5,9 Resultat før skat 79,7-223, -186,1 Skat af resultatet -17,3 7, -65,6 Resultat efter skat 62,4-216, -251,7 Fordeles således: Aktionærer i MT Højgaard A/S 25,6-234,4-335,6 Minoritetsinteresser 36,8 18,4 83,9 I alt 62,4-216, -251,7 Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat 62,4-216, -251,7 Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder 2,8,4 -,1 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -7,5-3,5-18,6 Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat -4,7-3,1-18,7 Totalindkomst i alt 57,7-219,1-27,4 Fordeles således: Aktionærer i MT Højgaard A/S 2,9-237,5-354,3 Minoritetsinteresser 36,8 18,4 83,9 I alt 57,7-219,1-27,4 11

12 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 BALANCE Balance Beløb i 1. kvt. 1. kvt. Året Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 16,4 2,6 7,1 Materielle aktiver 532,5 546,6 518, Udskudte skatteaktiver 319,7 328,5 32,2 Øvrige finansielle aktiver 38,2 1,1 33,1 Langfristede aktiver i alt 1.5,8 1.2,8 1.28,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 642,5 642, 634,7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.18,2 1.33, ,7 Igangværende entreprisekontrakter 124,5 128,8 9,9 Øvrige tilgodehavender 14,7 8,1 1,7 Værdipapirer 5,1 7,8 121,7 Likvide beholdninger 459,6 385,1 459,3 Kortfristede aktiver i alt 2.444, , , Aktiver i alt 3.495,4 3.84, 3.646,4 Passiver Aktionærer i MT Højgaards andel af egenkapital 786,3 878,5 763,8 Minoritetsinteresser 74,7 73,4 57,9 Egenkapital i alt 861, 951,9 821,7 Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 5, 183, 9,3 Udskudte skatteforpligtelser 1, 1, 9, Hensatte forpligtelser 9,8 338, 26,8 Langfristede forpligtelser i alt 34,8 531, 429,1 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 44,4 93,1 34,9 Igangværende entreprisekontrakter 661,3 649,6 632,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 772,6 684,2 887,3 Andre kortfristede forpligtelser 851,3 93,2 84,6 Kortfristede forpligtelser i alt 2.329, , ,6 Forpligtelser i alt 2.634, , ,7 Passiver i alt 3.495,4 3.84, 3.646,4 12

13 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse Beløb i 1. kvt 1. kvt. Året Drift Resultat af primær drift (EBIT) 5, -224,5-21, Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. 27,5 6,9 274,3 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 77,5-87,6 73,3 Ændringer i driftskapital: Varebeholdninger -7,8 4,8 12, Tilgodehavender ekskl. igangværende entreprisekontrakter 61,5 325,5 434,5 Igangværende entreprisekontrakter -5, 1, 48,1 Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser -65,5-83,6-91,3 Pengestrømme fra primær drift 6,7 16,1 476,6 Finansielle poster (netto) 29,7 -,2,3 Pengestrømme fra ordinær drift 9,4 9,9 491,9 Betalte selskabsskatter, netto -11,8-9,1-63,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 78,6,8 428,4 Investeringer Køb af materielle aktiver -4,1-32,8-15,5 Andre investeringer, netto -4,9,8 66,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -45, -18, -39,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -33,5 1, -117,4 Pengestrømme, netto,1 2,8 271,7 Likviditet , 187,3 187,3 Likviditet ultimo perioden 459,1 33,1 459,

14 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapitalopgørelse Beløb i Aktiekapital Reserve, sikrings- trans- aktion Reserve, valuta- Overført resultat Foreslået udbytte I alt kurs- regulering Minoritets- aktionæ- rernes andel I alt 2 Egenkapital , -2,4 1,8 6, , 65, 1.181, Resultat efter skat -234,4-234,4 18,4-216, Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder,4,4,4 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -3,5-3,5-3,5 Anden totalindkomst i alt - -3,5, ,1 - -3,1 Transaktioner med ejere: Udloddet udbytte - -1, -1, Transaktioner med ejere i alt , -1, Årets bevægelser i alt - -3,5,4-234, ,5 8,4-229,1 Egenkapital , -23,9 2,2 38,2-878,5 73,4 951,9 2 Egenkapital , -39, 1,7 281,1-763,8 57,9 821,7 Resultat efter skat 25,6 25,6 36,8 62,4 Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder 2,8 2,8 2,8 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -7,5-7,5-7,5 Skat af anden totalindkomst - - Anden totalindkomst i alt - -7,5 2, ,7 - -4,7 Transaktioner med ejere: Kapitalforhøjelse, warrantprogram - købte 1,4 1,4 1,4 Kapitalforhøjelse, warrantprogram - tildelte,2,2,2 Udloddet udbytte - -2, -2, Transaktioner med ejere i alt ,6-1,6-2, -18,4 Årets bevægelser i alt - -7,5 2,8 27,2-22,5 16,8 39,3 Egenkapital , -46,5 4,5 38,3-786,3 74,7 861,

15 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2. Årsrapporten for 2 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Regnskabsmæssige skøn og den tilknyttede skønsmæssige usikkerhed, som anses for sædvanlig og i al væsentlighed uændret, er beskrevet i note 2 til koncernregnskabet og årsrapporten for Aktiebaseret vederlæggelse Koncernen har i april 2 etableret et warrantprogram for koncernledelsens fem medlemmer. Programmet giver deltagerne ret til at købe warrants årligt frem til 219. For hver købt warrant tildeles deltageren yderligere en gratis warrant. Udnyttelsen af de købte og tildelte warrants er betinget af en børsnotering af moderselskabet. Såfremt moderselskabet ikke børsnoteres, vil programmet blive kontantafregnet. Hver warrant giver deltagerne ret til at tegne aktier i moderselskabet. Programmet er maksimeret til 5% af selskabets aktiekapital. Der blev i første kvartal udstedt samlet 8.81 stk. warrants á nom. 1. kr. Dagsværdien af tildelingen i første kvartal udgjorde 1,4 opgjort på baggrund af en optionsværdiansættelsesmodel. Den samlede dagsværdi af programmet udgjorde 2,6 Dagsværdien omkostningsføres lineært over den forventede serviceperiode på tre år. Resultatopgørelsen var i første kvartal påvirket med,1 som følge af warrantprogrammet. Ultimo første kvartal 2 udgjorde antallet af udestående warrants stk. á nom. 1. kr. 4. Skat af resultatet og udskudt skat Skat af resultatet udgør 17,3 og kan forklares således: 2 2 Beløb i ÅTD ÅTD Skat af periodens resultat før skat beregnet med 23,5% 18,7-54,6 Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 23,5% til 22% frem til 216, 4,9 Afvigelse i udenlandske virksomheders skatteprocent 5, 2,8 Ikke skattepligtige indtægter (primært ikke afsat skat af minoritetsinteressers andel af indkomst i interessentskaber) -7,9-3,5 Ikke fradragsberettigede udgifter,1, Ikke indregnet andel af periodens skatteaktiv, 42,9 Andet, herunder regulering vedr. tidligere år og sambeskatning 1,4,5 Skat af resultatet 17,3-7,

16 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER Noter Genindvinding af udskudte skatteaktiver De fremførselsberettigede skattemæssige underskud er tidsubegrænsede og forventes at kunne anvendes ved modregning i fremtidig indtjening. Ved vurdering af de udskudte skatteaktiver er der i lighed med sidste år ikke foretaget fuld aktivering af fremførbare skattemæssige underskud. Aktivering er foretaget på grundlag af forventet positiv indtjening de kommende 3-5 år. Ej aktiveret skatteaktiver udgør 227, i koncernen og vedrører skattemæssige underskud, der kan fremføres tidsmæssigt ubegrænset. Disse kan indtægtsføres, når koncernen udviser de fornødne positive resultater. 16

17 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER MT Højgaard A/S Noter Knud Højgaards Vej 9 DK 286 Søborg CVR nr mth.dk 17

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hovedpunkter. Resultater i 1.-3. kvartal 2015. Resultater i 3. kvartal 2015. Forventninger til 2015. Stigende ordreindgang 2,0 mia. kr.

Hovedpunkter. Resultater i 1.-3. kvartal 2015. Resultater i 3. kvartal 2015. Forventninger til 2015. Stigende ordreindgang 2,0 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 3. kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN 3. KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Resultater i 3. kvartal 2 Stigende ordreindgang 2, mia. kr. Ordreindgangen fortsat i positiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1. kvartal MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. CVR-nummer

MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1. kvartal MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. CVR-nummer MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1. kvartal 216 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9, 286 Søborg CVR-nummer 12562233 MT HØJGAARD-KONCERNEN 1. KVARTAL 216 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Resultater i 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Hovedpunkter andet kvartal 2017

Hovedpunkter andet kvartal 2017 Delårsrapport for andet kvartal 2 MTH GROUP - andet kvartal 2 Hovedpunkter andet kvartal 2 Hovedpunkter andet kvartal 2 Ordreindgang 1,8 mia. kr. Den samlede ordreindgang var som forventet lavere end i

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 2. kvartal 20 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg CVR 12562233 MT HØJGAARD-KONCERNEN 2. KVARTAL 20 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Resultater i 2. kvartal

Læs mere

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2017

MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2017 9. november 2 Meddelelse nr. 14, 2 MT Højgaard A/S delårsrapport for 3. kvartal 2 Vedlagt fremsendes delårsrapport for 3. kvartal 2 fra MT Højgaards A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 3. september

Læs mere

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2016 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2016.

Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2016 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 30. juni 2016. 19. august 2 Meddelelse nr., 2 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. halvår 2 Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 3. juni 2. For god ordens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år.

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Fremgang som forventet i første halvår Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Omsætningen i første halvår er på

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 3. kvartal MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg CVR

MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 3. kvartal MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg CVR MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 3. kvartal 2 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7, 286 Søborg CVR 12562233 MT HØJGAARD-KONCERNEN 3. KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter 3. kvartal 2 Ordreindgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Side 1/11 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2012. Resultat i første kvartal er utilfredsstillende Resultat før skat er som forventet

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013.

Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013. Side 1/12 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013. Den økonomiske udvikling i 3. kvartal er forløbet som forventet. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2017

MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2017 1. maj 2 Meddelelse nr. 6, 2 MT Højgaard A/S delårsrapport for 1. kvartal 2 Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2 fra MT Højgaard A/S om aktiviteten i perioden 1. januar 31. marts 2. For god ordens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005.

Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Resultatfremgang som forventet Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005. Omsætningen i første kvartal er på kr. 2.343

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Ordinær generalforsamling. torsdag den 9. april 2015

Højgaard Holding A/S. Ordinær generalforsamling. torsdag den 9. april 2015 Højgaard Holding A/S Ordinær generalforsamling torsdag den 9. april 2015 Højgaard Holding koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard Højgaard Industri producerer betonsveller for Banedanmark,

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret.

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2007 (1/1 31/3 2007) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal 2007. Delårsrapporten er urevideret. Søborg den

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2014 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere