Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr."

Transkript

1 MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2

2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang Baseret på kerneprojekter Faldende ordrebeholdning 6.64 Med stabil lønsomhed Stigende omsætning 1,7 mia. kr. Som forventet Positivt driftsresultat før særlige poster /Resultat af primær drift (EBIT) 5 Turnaround forløber planmæssigt Forventninger fastholdes Omsætning Mellem 7, og 7,5 mia. kr. Driftsresultat før særlige poster Driftsmargin før særlige poster 4-5% Særlige poster Under forudsætning af at den vundne appelsag om Robin Rigg ikke ankes, vil særlige poster udgøre ca. 195 Stabile pengestrømme fra driftsaktivitet 79 Et tilfredsstillende niveau Kontakt Adm. koncerndirektør Torben Biilmann Tlf

3 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i kvt. 1. kvt. Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat før særlige poster Særlige poster* Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Resultat efter skat Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Andre investeringer, inkl. investeringer i værdipapirer Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Øvrige informationer Ordreindgang Ordrebeholdning, ultimo Arbejdskapital Nettorentebærende indestående/gæld (+/-) Investeret kapital, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin, pct. 1,7 5,4 9,9 Driftsmargin før særlige poster, pct. 3, -1,9 3, EBIT-margin, pct. 3, -,7-2,9 Resultatgrad (før skat-margin), pct. 4,8 -,5-2,7 Egenkapitalforrentning (ROE), pct. 8,1-25,5-31,9 Egenkapitalandel, pct. 24,6 24,8 22,5 * Særlige poster er resultatpåvirkningen af gamle offshore-retssager. Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Definitionen af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2. Arbejdskapital er defineret som nettoarbejdskapital eksklusiv grunde til salg. 3

4 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Aktivitetsberetning Fortsat fremgang i driften De seneste par års mange tiltag i forbindelse med MT Højgaards turnaround har haft effekt. Tilgangen af gode ordrer fortsætter, og lønsomheden i ordrebeholdningen er nu stabiliseret på et tilfredsstillende niveau. Trin for trin øges effektiviteten i alle koncernens aktiviteter, og der er fremgang i driftsresultatet. Markedet er generelt stabilt, og der forventes en moderat stigning i 2. Efterspørgslen præges især af infrastrukturopgaver, byggerier til sundhedssektoren, byggerier af nye domiciler samt renovering af boligejendomme. MT Højgaard-koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Norden. Koncernen har aktiviteter inden for byggeri, anlæg og services. Højgaard, modtog i første kvartal prisen som Årets Byggeri 2. Byggeriforretningerne i MT Højgaard havde i perioden et stabilt aktivitetsniveau og et driftsresultat som forventet. Byggeriforretningen i Norge var i perioden præget af en lavere omsætning og et svagt driftsresultat som følge heraf. I perioden har det stigende aktivitetsniveau inden for renovering styrket Enemærke & Petersens markedsposition. Virksomheden havde blandt andet fokus på PCBrenovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt samt renoveringsprojektet Rosenhøj i Aarhus. Virksomheden havde en lidt lavere omsætning end forventet, hvilket påvirkede driftsresultatet for første kvartal tilsvarende. BYGGERI ANLÆG SERVICES I Lindpro opleves en intens priskonkurrence i teknikentreprisemarkedet, der fortsat er præget af forholdsvis lav aktivitet. I perioden var der fokus på el-entreprisen i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og ved udvidelsen af Panum med Mærsk Bygningen. Virksomheden opnåede imidlertid et tilfredsstillende driftsresultat og en tilfredsstillende omsætning. Koncernen skønner, at det samlede danske professionelle bygge- og anlægsmarked i 2 nærmer sig 17 mia. kr. Omkring halvdelen heraf anses for relevant for koncernens virksomheder. Markedet for modulbyggeri er i vækst, og Scandi Bygs position sikrer, at virksomheden deltager i alle relevante udbud. Aktiviteten var forholdsvis lav i første kvartal, primært som følge af senere end forventet opstart af opgaverne under rammeaftale 4, hvilket resulterede i et lavere end forventet driftsresultat i perioden. Såvel omsætning som resultat forventes at rette sig i løbet af året. Byggeri MT Højgaard-koncernen udvikler, opfører og renoverer bygninger til private eller offentlige formål primært i Danmark, men også i Norge Ordrebeholdning Byggeri Koncernen forventer en lille stigning i aktiviteten inden for byggeri i Danmark 2, og særligt inden for renovering forventes mange relevante projekter udbudt. Markedet bærer præg af intens konkurrence I første kvartal vandt Enemærke & Petersen bl.a. en omfattende renoveringsopgave med fornyelse af 9 boliger i Herlev til ca. 4, og virksomheden kunne kontrahere et alment boligrenoveringsprojekt i Ballerup til en værdi af Gennemsnit seneste 4 kvartaler I virksomheden MT Højgaard blev der kontraheret flere mindre projekter, mens der som følge af tidskrævende godkendelsesprocesser hos kunderne er flere store opgaver, der endnu ikke registeret som ordrer, selv om de er tildelt. I perioden var der fokus på opførelse af domiciler til Nordea og Bestseller, apteringen af 17 metrostationer til den kommende Cityring samt et psykiatrihospital i Vejle. Musikkens Hus i Aalborg, der er opført af MT 4

5 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Nettoomsætning Byggeri Ordrebeholdning Anlæg Gennemsnit seneste 4 kvartaler Gennemsnit seneste 4 kvartaler [Indsæt graf her] Anlæg MT Højgaard anlægger veje, bygger broer og tunneler, udbygger havne, opfører store renseanlæg og installerer havvindmøllefundamenter. Projekterne udføres primært i Danmark og Nordeuropa, men koncernen er også aktiv i Grønland, Maldiverne, Qatar, Portugal og dele af Afrika Nettoomsætning Anlæg Det danske anlægsmarked er fortsat præget af et stabilt højt aktivitetsniveau, men også af fortsat kraftig priskonkurrence om opgaverne. 4 3 MT Højgaard oplever en fornuftig udvikling i efterspørgslen, ikke mindst vedrørende infrastrukturopgaver i Danmark. I første kvartal 2 vandt koncernen en række mindre anlægsopgaver med høj grad af kompleksitet, der fordrer de specialkompetencer, koncernen råder over. 2 1 Gennemsnit seneste 4 kvartaler Aktivitetsniveauet er stabilt, og driftsresultatet for første kvartal 2 blev som forventet. Arbejdet med tilbud på markedet for stålbroer er intensiveret som følge af, at flere opgavers art og risikoprofil svarer til koncernens erfaringer og strategi. Derimod er der fortsat et lavt niveau i MT Højgaards aktiviteter inden for offshore som følge af koncernens risikopolitik. På Maldiverne var der fortsat en pæn fremgang i såvel aktivitetsniveau som resultat. Seth er en fællesledet virksomhed med en ejerandel på 6% og indgår i resultatopgørelsen som Resultat af Joint Ventures. Virksomheden er fortsat præget af langsom opstart på særligt de Danida finansierede projekter i Afrika. Services Koncernen omfatter virksomheder og brands, der leverer services i relation til bygge-, anlægs- og ejendomsmarkedet. Ajos leverer materiel og rådgivning til byggebranchen og er en af Danmarks største udlejere af specialiseret udstyr. På el-området leverer Lindpro serviceydelser i markedet for byggeri og efterfølgende drift. Enemærke & Petersens dattervirksomhed E&P service har gennem de seneste år etableret sig som en betydende udbyder af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når koncernens projekter er afleveret og ibrugtaget af kunderne, fortsætter koncernen i stigende grad som leverandør af bygningsvedligeholdelse og tilsyn af fx elektriske anlæg og installationer. Herudover positionerer koncernen sig også i forhold til nye kunder i markedet, der efterspørger serviceydelser i relation til bygninger og anlæg. 5

6 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Herudover leverer virksomheden MT Højgaard serviceydelser i forbindelse med Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) ), som koncernen deltager i. Som følge af stigende aktivitet på bygge- og anlægsmarkederne kommer flere serviceopgaver i udbud samtidig med, at konkurrencen øges. I første kvartal 2 leverede servicevirksomhederne et tilfredsstillende resultat på baggrund af et stabilt aktivitetsniveau Nettoomsætning Services Såvel E&P service som Lindpro s serviceforretning udviklede sig således stabilt i første kvartal. Ajos nød godt af et generelt stabilt aktivitetsniveau inden for hovedprodukterne kraner og hejs, hvor markedspositionen er stærk. Virksomheden havde en god start på året og lå i første kvartal over det forventede for såvel omsætning som driftsresultat. [Indsæt graf her] Gennemsnit seneste 4 kvartaler Greenland Contractors (67% ejet) har påbegyndt forberedelserne af overleveringen af aktiviteterne som følge af, at kontrakten med US Air Force om drift og vedligeholdelse af Thule-basen udløber 3. september 2. Driften forløb planmæssigt i første kvartal, og resultatet blev påvirket positivt af en finansiel gevinst på en valutaoption, som selskabet optog i forbindelse med risikoafdækningen af tilbudsafgivelsen Ordrebeholdning Services Gennemsnit seneste 4 kvartaler [Indsæt graf her] 6

7 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Ordreindgang og -beholdning Ordreindgangen i første kvartal 2 var præget af, at en række nye større opgaver ikke var kontraheret endeligt ved kvartalets udgang og derfor først vil indgå i ordreregistreringen i efterfølgende kvartaler. Samlet set er der tale om opgaver for ca. 1,3 mia. kr. sammenlignet med ca.,5 mia. kr. ved udgangen af første kvartal kvt. 4. kvt. 1. kvt Omsætning Ordreindgang Produktion Ændring i beholdning Ordrebeholdning ultimo I beholdningen indgår en række større ordrer, som strækker sig over flere år og har en markant bedre risikoprofil. Ordreindgang og -beholdning For første gang siden 21 havde MT Højgaard i første kvartal et positivt driftsresultat. Før særlige poster var driftsresultatet 5 mod -3 i første kvartal 2. Driftsmarginen før særlige poster blev 3,% mod -1,9% i første kvartal 2. Den forbedrede margin skyldes, at opgaverne nu har den tilstræbte lønsomhed, men udnyttelsesgraden af kapacitetsapparatet er endnu ikke optimeret i alle koncernens forretningsområder og dattervirksomheder. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 5 mio. kr. i første kvartal 2 mod -225 i første kvartal 2, hvor særlige poster udgjorde -195 som følge af effekten af afgjorte offshoreretssager Finansielle poster for første kvartal 2 udgjorde 3 mod 1,5 i første kvartal 2. Posten blev påvirket positivt med 29 som følge af en gevinst ved udnyttelse af en valutaoption, som Greenland Contractors optog i forbindelse med udbudsprocessen vedrørende servicekontrakten på Grønland. [Indsæt graf her] Ordreindgang Ordrebeholdning Skat for første kvartal 2 udgjorde en udgift på 17 mod en indtægt på 7 i første kvartal 2, svarende til en effektiv skatteprocent på 21,7%, hvilket blev som forventet. Omsætning og resultat I første kvartal var omsætningen 1,7 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. i første kvartal 2, hvilket er på linje med forventningerne. 7

8 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING [Indsæt graf her] Pengestrømme og finansielt beredskab Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 79 i første kvartal 2 mod 1 i første kvartal 2, hvilket var på niveau med forventningerne for perioden. Interne krav om positive pengestrømme på alle projekter samt generelt øget fokus på likviditetsstyring har medvirket til at fastholde et tilfredsstillende pengestrømsniveau. Driftsresultat før særlige poster og driftsmargin 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Balance Varebeholdninger udgjorde 643 ultimo første kvartal 2 mod 635 ultimo 2, hvoraf grunde til videresalg udgjorde 567 Koncernen søger at reducere denne pengebinding gennem etapevis opførelse i eget regi af boliger på udvalgte grunde med salg for øje. Det første projekt af denne type forventes igangsat fra andet kvartal 2. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgjorde 1.18 ultimo første kvartal 2 mod 1.17 mio. kr. ultimo 2. Reduktionen skyldes det lavere aktivitetsniveau i første kvartal samt den fortsat stramme risikostyring og tætte opfølgning af alle sager. Leverandører af varer og tjenesteydelser udgjorde 773 ultimo første kvartal 2 mod 887 ultimo 2, hvilket skyldes det lavere aktivitetsniveau i første kvartal 2. Samlet set var koncernens arbejdskapital ultimo første kvartal 2 på niveau med ultimo 2 og forbedret betydeligt i forhold til det tilsvarende tidspunkt sidste år. Arbejdskapital opgjort eksklusiv grunde til videresalg udgjorde -484 ultimo første kvartal 2 mod - 26 i første kvartal 2. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde 45 i første kvartal 2 mod 18 i første kvartal 2. Investeringsaktiviteterne omfattede primært anlægsaktiver til Ajos materialeudlejningsforretning samt produktionsudstyr til Scandi Byg. Koncernens samlede kapitalberedskab er som konsekvens af den tilfredsstillende løbende likviditetsgenerering samt afklaringen af sidste års afgjorte offshoreretssager tilpasset koncernens nuværende behov og aktivitetsniveau. Koncernens samlede kapitalberedskab udgjorde herefter,8 mia. kr. ultimo første kvartal 2 mod 1,1 mia. kr. ultimo Arbejdskapital -6 Pengestrøm fra drift 35 [Indsæt graf her] I første kvartal 2 blev moderselskabets selvforsikringsprogram og arbejdsskadeforsikring med dertil hørende forpligtelser overdraget til Tryg Forsikring sammen med 15 i bundne værdipapirer relateret til dette program Egenkapitalen var 861 ultimo første kvartal 2 mod 822 ultimo 2. Egenkapitalandelen blev forbedret til 24,6% mod 22,5% ultimo 2 som følge af første kvartals resultat. Ved kvartalets udgang udgjorde rentebærende nettoin- [Indsæt graf her] deståender 285 mod 387 ultimo 2. 8

9 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 AKTIVITETSBERETNING Faldet skyldes den omtalte overdragelse af bundne værdipapirer. Gamle tvistsager De sidste gamle retssager på offshore-området er nu afsluttet. I april 2 fik MT Højgaard medhold af Court of Appeal i, at koncernen ikke er ansvarlig for omkostninger vedrørende grouted connections på offshoreprojektet Robin Rigg. Under forudsætning af at sagen ikke ankes af modparten, vil de særlige poster udgøre en indtægt på ca. 195 Ankemuligheden forventes afklaret i løbet af de kommende kvartaler. Appelsagen har haft opsættende virkning på betalingen af den først pådømte erstatning, som blev hensat og som er medtaget under særlige poster i koncernens årsrapport for 2. Forventninger til 2 og 216 På baggrund af første kvartal fastholdes forventningerne for 2 om en omsætning mellem 7, og 7,5 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster på mio. kr. svarende til en driftsmargin før særlige poster på 4-5%. Under forudsætning af at den vundne appelsag ikke ankes, vil denne post udgøre ca. 195 Gennem de senere år har ledelsen bekendtgjort sit mål om at nå en driftsmargin på 5% inden udgangen af 2. Dette mål fastholdes. For 216 forventes ligeledes en driftsmargin på 5% trods udløbet af Greenland Contractors servicekontrakt i Thule. Kvartalsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder ovenstående finansielle forventninger til 2 og 216, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. 9

10 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 LEDELSENS PÅTEGNING Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31.marts 2 for MT Højgaard A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. den 31.marts 2 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts 2. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Søborg, den. maj 2 Direktion Torben Biilmann Adm. koncerndirektør Egil Mølsted Madsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse Søren Bjerre-Nielsen Formand Niels Lykke Graugaard Næstformand Carsten Bjerg Pernille Fabricius Ole Røsdahl Mats Jönsson Irene Chabior John Sommer Vinnie Sunke Heimann 1

11 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Resultat- og totalindkomstopgørelse Beløb i 1. kvt 1. kvt. Året Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.655, , ,4 Produktionsomkostninger ,3-1.45, ,6 Bruttoresultat 178,2 82,6 692,8 Salgsomkostninger -37,8-3,7-11,8 Administrationsomkostninger -87,5-77,4-338,2 Resultat før andel af resultat i Joint Ventures 52,9-25,5 243,8 Andel af resultat efter skat i joint ventures -2,9-4, -36,8 Driftsresultat før særlige poster 5, -29,5 27, Særlige poster , -48, Resultat af primær drift (EBIT) 5, -224,5-21, Finansielle poster 29,7 1,5,9 Resultat før skat 79,7-223, -186,1 Skat af resultatet -17,3 7, -65,6 Resultat efter skat 62,4-216, -251,7 Fordeles således: Aktionærer i MT Højgaard A/S 25,6-234,4-335,6 Minoritetsinteresser 36,8 18,4 83,9 I alt 62,4-216, -251,7 Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat 62,4-216, -251,7 Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder 2,8,4 -,1 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -7,5-3,5-18,6 Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat -4,7-3,1-18,7 Totalindkomst i alt 57,7-219,1-27,4 Fordeles således: Aktionærer i MT Højgaard A/S 2,9-237,5-354,3 Minoritetsinteresser 36,8 18,4 83,9 I alt 57,7-219,1-27,4 11

12 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 BALANCE Balance Beløb i 1. kvt. 1. kvt. Året Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 16,4 2,6 7,1 Materielle aktiver 532,5 546,6 518, Udskudte skatteaktiver 319,7 328,5 32,2 Øvrige finansielle aktiver 38,2 1,1 33,1 Langfristede aktiver i alt 1.5,8 1.2,8 1.28,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 642,5 642, 634,7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.18,2 1.33, ,7 Igangværende entreprisekontrakter 124,5 128,8 9,9 Øvrige tilgodehavender 14,7 8,1 1,7 Værdipapirer 5,1 7,8 121,7 Likvide beholdninger 459,6 385,1 459,3 Kortfristede aktiver i alt 2.444, , , Aktiver i alt 3.495,4 3.84, 3.646,4 Passiver Aktionærer i MT Højgaards andel af egenkapital 786,3 878,5 763,8 Minoritetsinteresser 74,7 73,4 57,9 Egenkapital i alt 861, 951,9 821,7 Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 5, 183, 9,3 Udskudte skatteforpligtelser 1, 1, 9, Hensatte forpligtelser 9,8 338, 26,8 Langfristede forpligtelser i alt 34,8 531, 429,1 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 44,4 93,1 34,9 Igangværende entreprisekontrakter 661,3 649,6 632,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 772,6 684,2 887,3 Andre kortfristede forpligtelser 851,3 93,2 84,6 Kortfristede forpligtelser i alt 2.329, , ,6 Forpligtelser i alt 2.634, , ,7 Passiver i alt 3.495,4 3.84, 3.646,4 12

13 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelse Beløb i 1. kvt 1. kvt. Året Drift Resultat af primær drift (EBIT) 5, -224,5-21, Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. 27,5 6,9 274,3 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 77,5-87,6 73,3 Ændringer i driftskapital: Varebeholdninger -7,8 4,8 12, Tilgodehavender ekskl. igangværende entreprisekontrakter 61,5 325,5 434,5 Igangværende entreprisekontrakter -5, 1, 48,1 Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser -65,5-83,6-91,3 Pengestrømme fra primær drift 6,7 16,1 476,6 Finansielle poster (netto) 29,7 -,2,3 Pengestrømme fra ordinær drift 9,4 9,9 491,9 Betalte selskabsskatter, netto -11,8-9,1-63,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 78,6,8 428,4 Investeringer Køb af materielle aktiver -4,1-32,8-15,5 Andre investeringer, netto -4,9,8 66,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -45, -18, -39,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -33,5 1, -117,4 Pengestrømme, netto,1 2,8 271,7 Likviditet , 187,3 187,3 Likviditet ultimo perioden 459,1 33,1 459,

14 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapitalopgørelse Beløb i Aktiekapital Reserve, sikrings- trans- aktion Reserve, valuta- Overført resultat Foreslået udbytte I alt kurs- regulering Minoritets- aktionæ- rernes andel I alt 2 Egenkapital , -2,4 1,8 6, , 65, 1.181, Resultat efter skat -234,4-234,4 18,4-216, Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder,4,4,4 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -3,5-3,5-3,5 Anden totalindkomst i alt - -3,5, ,1 - -3,1 Transaktioner med ejere: Udloddet udbytte - -1, -1, Transaktioner med ejere i alt , -1, Årets bevægelser i alt - -3,5,4-234, ,5 8,4-229,1 Egenkapital , -23,9 2,2 38,2-878,5 73,4 951,9 2 Egenkapital , -39, 1,7 281,1-763,8 57,9 821,7 Resultat efter skat 25,6 25,6 36,8 62,4 Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder 2,8 2,8 2,8 Andel af anden totalindkomst i joint ventures -7,5-7,5-7,5 Skat af anden totalindkomst - - Anden totalindkomst i alt - -7,5 2, ,7 - -4,7 Transaktioner med ejere: Kapitalforhøjelse, warrantprogram - købte 1,4 1,4 1,4 Kapitalforhøjelse, warrantprogram - tildelte,2,2,2 Udloddet udbytte - -2, -2, Transaktioner med ejere i alt ,6-1,6-2, -18,4 Årets bevægelser i alt - -7,5 2,8 27,2-22,5 16,8 39,3 Egenkapital , -46,5 4,5 38,3-786,3 74,7 861,

15 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2. Årsrapporten for 2 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Regnskabsmæssige skøn og den tilknyttede skønsmæssige usikkerhed, som anses for sædvanlig og i al væsentlighed uændret, er beskrevet i note 2 til koncernregnskabet og årsrapporten for Aktiebaseret vederlæggelse Koncernen har i april 2 etableret et warrantprogram for koncernledelsens fem medlemmer. Programmet giver deltagerne ret til at købe warrants årligt frem til 219. For hver købt warrant tildeles deltageren yderligere en gratis warrant. Udnyttelsen af de købte og tildelte warrants er betinget af en børsnotering af moderselskabet. Såfremt moderselskabet ikke børsnoteres, vil programmet blive kontantafregnet. Hver warrant giver deltagerne ret til at tegne aktier i moderselskabet. Programmet er maksimeret til 5% af selskabets aktiekapital. Der blev i første kvartal udstedt samlet 8.81 stk. warrants á nom. 1. kr. Dagsværdien af tildelingen i første kvartal udgjorde 1,4 opgjort på baggrund af en optionsværdiansættelsesmodel. Den samlede dagsværdi af programmet udgjorde 2,6 Dagsværdien omkostningsføres lineært over den forventede serviceperiode på tre år. Resultatopgørelsen var i første kvartal påvirket med,1 som følge af warrantprogrammet. Ultimo første kvartal 2 udgjorde antallet af udestående warrants stk. á nom. 1. kr. 4. Skat af resultatet og udskudt skat Skat af resultatet udgør 17,3 og kan forklares således: 2 2 Beløb i ÅTD ÅTD Skat af periodens resultat før skat beregnet med 23,5% 18,7-54,6 Nedsættelse af dansk selskabsskat fra 23,5% til 22% frem til 216, 4,9 Afvigelse i udenlandske virksomheders skatteprocent 5, 2,8 Ikke skattepligtige indtægter (primært ikke afsat skat af minoritetsinteressers andel af indkomst i interessentskaber) -7,9-3,5 Ikke fradragsberettigede udgifter,1, Ikke indregnet andel af periodens skatteaktiv, 42,9 Andet, herunder regulering vedr. tidligere år og sambeskatning 1,4,5 Skat af resultatet 17,3-7,

16 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER Noter Genindvinding af udskudte skatteaktiver De fremførselsberettigede skattemæssige underskud er tidsubegrænsede og forventes at kunne anvendes ved modregning i fremtidig indtjening. Ved vurdering af de udskudte skatteaktiver er der i lighed med sidste år ikke foretaget fuld aktivering af fremførbare skattemæssige underskud. Aktivering er foretaget på grundlag af forventet positiv indtjening de kommende 3-5 år. Ej aktiveret skatteaktiver udgør 227, i koncernen og vedrører skattemæssige underskud, der kan fremføres tidsmæssigt ubegrænset. Disse kan indtægtsføres, når koncernen udviser de fornødne positive resultater. 16

17 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 NOTER MT Højgaard A/S Noter Knud Højgaards Vej 9 DK 286 Søborg CVR nr mth.dk 17

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere