Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl i Ingeniørhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset"

Transkript

1 Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, samt at dagsordenen omfattede de punkter, som vedtægten foreskriver. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og foreslog, at punkterne 2. Beretning og regnskab og 3. Overskudsdeling blev behandlet samlet. Dette blev tiltrådt af generalforsamlingen. 2. og 3. Bestyrelsens beretning og i forbindelse hermed fremlæggelse af årsrapporten omfattende beretning, resultatopgørelse og status og med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen samt beslutning om fordeling af overskuddet i henhold til det godkendte regnskab Beretning Formand Jens Hald Mortensen indledte med at byde alle velkommen. Formanden oplyste: at DIP er 100 % medlemsejet at DIP deler risiko og overskud mellem sine medlemmer og kun har det formål at skaffe de bedste pensioner for medlemmerne at DIP er en gammel kasse - helt præcis 61 år at DIP er en pensionskasse i vækst. I 2013 havde DIP medlemmer og 34 mia. kr. i aktiver. Herefter oplyste han, at den mundtlige beretning ville blive inddelt i følgende afsnit: Afkast og resultat Pensionerne Aktiverne Fremtiden. Afkast og resultat Formanden konstaterede, at DIP i 2013 opnåede et afkast på 7,8 %, hvilket han fandt rigtigt godt. Sammenlignet med de øvrige AC-pensionskasser har kun Unipension opnået et bedre resultat i Men sammenligner vi os med de øvrige AC-pensionskasser over en tre- eller femårig periode, så kan vi ikke være tilfredse. Det skyldes DIP s dårlige resultat i 2011, hvor en renteafdækning ville have givet et anderledes resultat. Formanden oplyste videre, at DIP er en utrolig solvent pensionskasse, og at solvensen i 2013 er blevet yderligere styrket med ca. 1 mia.

2 Endelig oplyste formanden, at bestyrelsens honorar muligvis vil blive reguleret, da der i en årrække ikke er sket regulering. Pensionerne Finanskrisen i 2008 har medført en massiv opstramning i hele branchen, men omvalget i 2006 har betydet, at DIP i praksis ikke er truet af disse stramninger. Baggrunden for dette er, at tillægspensionerne kan justeres - også i nedadgående retning. Man kan sige, at risikoen efter omvalget er flyttet fra DIP og over til det enkelte medlem. DIP forventer, at pensionerne er stabile i fremtiden, men blot to eller tre dårlige år kan medføre, at tillægspensionerne må sættes ned. Omvendt vil der også være mulighed for, at pensionerne kan stige. Pensionerne beregnes på basis af en depotrente på 5,3 % før skat. Det betyder, at pensionerne er høje fra begyndelsen af udbetalingen, og reguleringerne vil være beskedne. Visse andre selskaber beregner pensionerne med en lavere rente end 5,3 %. Det betyder, at pensionerne i disse selskaber er mindre i begyndelsen af udbetalingen. Til gengæld er muligheden for at regulere disse pensioner op større. Det er bestyrelsens ønske, oplyste formanden, at DIP kan fortsætte med at beregne pensionerne på basis af en depotrente på 5,3 %, idet det anses for bedre med høje pensioner som ung pensionist end som gammel pensionist. Formanden oplyste, at bestyrelsen har besluttet at regulere pensionerne med en udjævning af de seneste fem års afkast. På den måde vil afkastet på godt og ondt kunne aflæses i reguleringerne af pensionerne med en vis udjævning. DIP har fastsat depotrenterne for medlemmer på Regulativ 3 og 4 til 5,3 % før skat og 3,5 % før skat for medlemmer på Regulativ 1 og 2. Forskellen skyldes de forskellige grundlagsrenter og de forskellige risici, som disse grupper udgør for DIP. Medlemmer på Regulativ 1 og 2 får fortsat deres pension udbetalt på grundlag af deres oprindelige grundlagsrente på op til 4,5 %, og pensionerne er ubetinget. For at opretholde pensionerne til medlemmerne på Regulativ 1 og 2 har DIP lånt disse medlemmer ca. 308 mio. kr. af fællesskabet. Disse penge vil blive tilbageført, når DIP igen øger depotrenten. Finanstilsynet var på ordinær inspektion i DIP i Det resulterede i nogle påbud, som straks blev efterlevet. Endelig oplyste formanden, at omkostningsstrukturen bliver justeret ultimo året, så medlemmerne betaler for egne omkostninger hvert år, og der indføres faste månedlige gebyrer samt faste ind- og udbetalingsgebyrer. For at skabe størst mulig retfærdighed udloddes samtidig omkostningsbonus fra det kollektive bonuspotentiale til depoterne. Aktiverne Det vigtigste for bestyrelsen er at skabe gode, høje afkast for medlemmerne, men det er en stor udfordring. DIP skal for at opretholde status quo tjene 5 mio. kr. i gennemsnit pr. dag. Det kræver, at DIP vælger både de rigtige aktivklasser og de rigtige forvaltere. Det stiller store krav til DIP s investeringsafdeling. Derfor har DIP og JØP i 2012 besluttet at lægge deres investeringsafdelinger sammen. Investeringsafdelingen investerer pensionsopsparinger for ingeniører og djøf ere. 2

3 Sammenlægningen med JØP betyder, at investeringsafdelingen i dag forvalter ca. 90 mia. kr. mod tidligere 30 mia. kr., hvilket rykker de samlede aktiver for investeringsafdelingen op blandt de 10 største institutionelle investorer i Danmark. Der er hermed skabt grundlag for en god synergieffekt og et stærkt fagligt miljø til glæde for begge pensionskasser. På den korte bane har samarbejdet med JØP i 2013 sparet DIP for ca. 25 mio. kr. i investeringsomkostninger. Aktier gav et pænt afkast i 2013, hvorimod obligationer og fast ejendom gav et mere beskedent afkast. Alternative investeringer gav 12 % ført an af alternative kreditinvesteringer. DIP vil fortsætte investeringer i alternative investeringer i Endelig oplyste formanden, at DIP har fokus på at investere ansvarligt. Det betyder, at der indgår overvejelser om etiske, sociale og miljømæssige overvejelser i alle investeringer. Fremtiden DIP ønsker at være den foretrukne leverandør af pensioner til ingeniører. Det er et ambitiøst mål, nævnte formanden, og det forudsætter: at DIP kundeorienteres at DIP udvikler fleksible produkter at DIP gøres attraktiv for virksomheder. Herudover skal kendskabet til DIP øges i alle virksomheder med en overvægt af ingeniører og hos vores egne medlemmer. DIP har i dag pensionsaftaler med 51 virksomheder. Det er glædeligt, men vi ønsker endnu flere aftaler, nævnte formanden. DIP har meget at tilbyde disse virksomheder, og vi gør det, fordi vi mener, at det er en fordel for alle. Med de 51 virksomhedsaftaler har DIP i dag ca. 40 personer, der ikke umiddelbart er optagelsesberettigede i IDA. Mange medlemmer, der forlader en stilling i det offentlige, ansættes i virksomheder med pensionsaftaler indgået med kommercielle pensionsselskaber. Mange af disse medlemmer overgår til hvilende medlemskab i DIP. Med en mere direkte markedsføring vil DIP forsøge at fastholde disse som betalende medlemmer, nævnte formanden. DIP er en lille pensionskasse, som kun udgør ca. 1 % af det samlede pensionsmarked. Derfor ønsker DIP at udvikle pensionskassen i samarbejde med andre. Det er bestyrelsens ønske for fremtiden, at et selvstændigt DIP skal indgå et endnu tættere samarbejde med både JØP og Lægernes Pensionskasse. Regnskab Direktør Søren Kolbye Sørensen fremlagde herefter regnskabet for 2013, idet han oplyste, at regnskabet var opstillet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regler og baseret på grundlagspensionerne. Han oplyste videre, at alle poster i regnskabet var opgjort til markedsværdi. Rente- og kursudsving betyder, at resultatet kan svinge fra år til år, men over en årrække vil resultatet være nul, da alle midler skal fordeles til medlemmerne. 3

4 Resultatet for 2013 blev et overskud på 566 mio. kr. mod et overskud på 666 mio. kr. i Indtægterne i 2013 var mio. kr. mod mio. kr. i 2012, mens de tilsvarende udgifter var mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Derfor kom DIP ud af 2013 med et overskud på 566 mio. kr. mod et overskud på 666 mio. kr. i Herefter indstillede han regnskabet for 2013 til generalforsamlingens godkendelse, herunder at resultatet på 566 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Dirigenten oplyste herefter generalforsamlingen om direktionens samlede aflønning på 2,2 mio. kr., og at regnskabet var påført en blank revisionspåtegning. Herefter gav han ordet frit. Bernt Frydenberg takkede formanden for en god beretning og spurgte, hvordan situationen for DIP ville have været, hvis vi ikke havde haft omvalget i 2006 og dermed ikke havde fået den større investeringsfrihed. Endelig spurgte han til, om bestyrelsen vil investere lidt mere risikovilligt, eller man fortsat vil operere med faste grænser mellem aktivklasserne, således at man fx begynder at sælge danske aktier, hvis disse stiger så meget i værdi, at man når den grænse, som bestyrelsen måtte have fastsat inden. Han takkede formanden for hans indsats for pensionskassen. Formanden svarede, at hvis ikke man havde afholdt omvalget i 2006, så ville DIP ikke eksistere i den form, man kender kassen i dag. DIP ville sandsynligvis have været overtaget og videreført i andet regi. Investeringsfriheden, som bestyrelsen fik, da 96 % af medlemmerne valgte sig over på et betinget grundlag, har medført, at bestyrelsen har kunnet investere mere i risikovillige aktiver. I visse år ville vi måske få et bedre afkast, men bestyrelsen tror, at de risikovillige aktiver som aktier giver det bedste afkast på den lange bane. Endelig nævnte formanden, at selvom man kan have stor kærlighed til danske aktier, så er spørgsmålet, hvor danske eksempelvis Novo Nordisk og A.P. møller Mærsk er, når 90 % af disse virksomheders indtjening ligger i udlandet, og hvor meget disse forhold afspejler dansk økonomi. Formanden mente ikke, at de danske aktier fortsat vil kunne stige mere end udenlandske aktier. Ejner Hauberg ønskede, at DIP gennem sine investeringer skulle medvirke til at sikre danske virksomheder og danske stillinger. Niels Jensen takkede formanden for en god beretning og efterlyste et andet udtryk for skyggekonto, da dette udtryk signalerer noget fordækt. Thomas Bucka-Christensen efterlyste mere information om forholdet til ISP, set i lyset af at formanden havde nævnt, at bestyrelsen i det fremadrettede arbejde ønsker at udvikle pensionskassen i samarbejde med andre pensionskasser specielt JØP og Lægernes Pensionskasse. Formanden svarede Ejner Hauberg, at DIP bevidst har forladt den politik med at støtte danske virksomheder. Det er ikke DIP s opgave at drive politik. Vi har mange dårlige erfaringer med dette for år tilbage, ligesom det ikke er en del af formålsparagraffen for pensionskassen. Til Niels Jensen oplyste formanden, at skyggekonto rigtigt nok er et dårligt begreb, men det blot er en regnskabspost. Men det kunne da godt være, at den nye bestyrelse kunne komme op med et bedre navn for denne post. Til Thomas Bucka-Christensen oplyste formanden, at DIP havde gjort rigtigt meget for at etablere et godt samarbejde med ISP, og ISP har haft muligheden, hvis de havde ønsket at samarbejde med DIP. Men ISP foretrak at arbejde sammen med AP Pension, og det må vi respektere. Det lig- 4

5 ger nu i kortene, at DIP øger samarbejdet med specielt JØP og Lægernes Pensionskasse men også andre AC-pensionskasser. Søren Nielsen spurgte, om ikke DIP kunne øge samarbejdet med IDA, der jo har udpeget et af medlemmerne af DIP s bestyrelse, for gennem overenskomster at dække flere privatansatte ingeniører med pensionsordninger i pensionskassen. Rudolf Nikolajsen ønskede at vide, hvordan administrationsomkostningerne kunne variere fra medlem til medlem. Formanden oplyste Søren Nielsen, at overenskomsterne primært er indgået mellem IDA og de forskellige offentlige arbejdsgivere, men at det ville være ønskeligt, hvis flere privatansatte også var dækket af en overenskomst. På den måde ville medlemmerne kunne skifte ansættelse og bevare pensionsordningen i DIP. Til Rudolf Nikolajsen nævnte formanden, at den oplyste omkostning på 762 kr. for 2013 var en gennemsnitsomkostning. Men fra årsskiftet vil omkostningsstrukturen blive justeret, så medlemmer betaler for egne omkostninger, og der indføres faste månedlige gebyrer samt faste ind- og udbetalingsgebyrer. Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen og regnskabet, konstaterede dirigenten med enstemmig tilslutning, at beretningen var taget til efterretning, regnskabet godkendt, at der var givet decharge til bestyrelse og direktion, samt at forslag til disponering af resultatet var godkendt. 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen 1. Forslag fra medlemmer Investeringer i værdipapirer i kul-, gas- og olieselskaber Rose Laden Holdt motiverede det udsendte forslag til resolution, som 16 medlemmer stod bag. Hun nævnte, at forslaget byggede på to rationaler - dels et naturvidenskabeligt, dels et økonomisk. De menneskeskabte klimaændringer vil ifølge videnskabelige undersøgelser medføre fødevareknaphed og fald i BNP, og det er kun ca. 1/3 af de kendte fossile reserver, som vil kunne udvindes, hvis man skal holde sig inden for en stigning på de to grader, der menes at være loftet for, hvad naturen kan bære. På den baggrund giver DIP s investeringer i kul-, gas- og olieselskaber ikke mening. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde drøftet forslaget, men at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig det. Baggrunden herfor var, at DIP repræsenterer medlemmer med forskellig baggrund og holdninger. Bestyrelsen ønsker ikke at drive politik på medlemmernes vegne, da mange medlemmer må formodes at være direkte imod denne politik. Jens Hedegaard mente, at DIP havde gjort det godt, og han ønskede fortsat denne linje. Han var imod, at DIP skal til at politisere gennem sine investeringer. Svend Clausen ønskede at vide, hvor stor en andel af DIP s investeringer der er investeret i fossilfri energi. Christian Poll nævnte, at hvis man ikke går ind for forslaget, så er det også et valg. Han oplyste videre, at både den nuværende og tidligere regering har sagt, at Danmark kan blive fossilfrit, og den samme holdning har IDA. Sten Langvad opfordrede bestyrelsen til at nuancere sit syn på forslaget. Formanden var i sin beretning inde på, at investeringerne er meget volatile, så i stedet for at se på forslaget som et politiske forslag bør man snarere risikovurdere investeringer i fossile brændsler. 5

6 Poul Behnk kunne konstatere, er der dukker nye energiformer op med jævne mellemrum. På den baggrund opfordrede han bestyrelsen til at fortsætte de upolitiske investeringer. Hans Genefke Jørgensen oplyste, at der i slutningen af 70 erne havde været en etik-debat i DIP, og han kunne forstå på formandens beretning, at man har etik indarbejdet i DIP s investeringspolitik. Han anså imidlertid ikke forslaget for et etisk issue men derimod et politisk issue, som han ikke kunne støtte. Hans Skiffer Andersen mente, at man som ingeniør bør se på fusionsenergien som afløser for fossile brændsler. Og fusionsenergi vil formentlig allerede være tilgængeligt fra midten af dette århundrede. På den baggrund fandt han diskussionen overflødig. Christian Poll oplyste, at han indbetalte mange penge i bidrag til DIP, og han selvfølgelig er interesseret i, hvad disse penge investeres i, eksempelvis om de investeres i børnearbejde. Han er derfor ikke kun interesseret i, at disse penge bliver til flere penge. Han er også interesseret i den verden, hans børn og andre vokser op i. Formanden oplyste, at DIP har investeret ca. 1,6 % af sine samlede aktiver i virksomheder, der udvinder fossile brændsler og ca. 1 % af sine aktiver i virksomheder, der producere ikke-fossil energi. Tallene, oplyste formanden, skulle tages med forbehold. Da dirigenten på baggrund af håndsoprækning ikke følte sig uomtvistelig sikker på udfaldet, overgik generalforsamlingen til skriftligt valg. 142 stemte for forslaget, mens 148 stemte imod. På den baggrund konkluderede dirigenten, at forslaget var faldet. 2. Forslag fra bestyrelsen a. Aldersforsikring på Regulativ 3 og 4 Bestyrelsen foreslog indførelse af aldersforsikring på Regulativ 3 og 4. Dirigenten fremlagde forslaget. Da ingen ønskede ordet under dette punkt, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget var vedtaget. Forslaget træder i kraft på et tidspunkt fastsat af bestyrelsen. b. Ændring af vedtægtens 7, stk. 2 Bestyrelsen foreslog indførelse af mulighed for at afgive elektroniske brevstemmer. Dirigenten fremlagde forslaget. Da ingen ønskede ordet under dette punkt, konstaterede dirigenten herefter, at forslaget var vedtaget. Forslaget trådte i kraft straks efter vedtagelsen. 6

7 5. Valg til bestyrelsen Formanden oplyste, at han selv og Peter Falkenham var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Falkenham. Formanden ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog derfor valg af Peter Løchte Jørgensen. Dirigenten spurgte herefter, om der var andre kandidater. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at Peter Falkenham var genvalgt for en periode på tre år, samt at Peter Løchte Jørgensen ligeledes var valgt for en periode på tre år. 6. Valg af revisor Formanden oplyste, at bestyrelsen indstillede KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab til genvalg. Da dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre forslag, blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab genvalgt. 7. Eventuelt Jens Hedegaard foreslog, at man til næste års generalforsamling behandler spørgsmålet om, hvor mange fuldmagter man må have. Peter Falkenham takkede på bestyrelses vegne Jens Hald Mortensen for den store indsats og det store engagement, som han havde ydet først i fire år som menigt medlem af bestyrelsen og i de seneste 11 år som formand. Formanden takkede for de fine ord og nævnte, at det havde været fantastisk at arbejde i en god bestyrelse og for en god pensionskasse med mange tilfredse medlemmer. Generalforsamlingen sluttede kl København, den 4. april 2014 Dirigent, advokat Henrik Oehlenschlæger 7

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere