Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Kristina Kongsted (C) Per Christensen (A) Deltagere: Fraværende: Kristina Kongsted Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Besøg af Integrationsrådets formandskab - orientering Budgetrevision pr. 31. august 2014 for Udbud i Center for Ejendomme, 3. kvartal - orientering Mødeplan orientering Status på Rigtige Jobs - orientering Overblik over dagpengemodtagere der har mistet dagpengeretten - orientering Sager til behandling på kommende møder i - orientering Meddelelser/Eventuelt...21 Bilagsliste...22

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Kristina Kongsted (C) har den 18. september 2014 meldt afbud til mødet på grund af studierejse. Der er ikke indkaldt stedfortræder. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Besøg af Integrationsrådets formandskab - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/16539 Integrationsrådet - Hvad vil vi? - BEU ppt Indledning/Baggrund Integrationsrådets formand besøger og orienterer om det nye råd og planer for det kommende år. Formand Tawfik Jelal Tawfik deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget.

4 4 03. Budgetrevision pr. 31. august 2014 for Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19593 Bilag 1 - Ansøgning om frigivelse budgetområde 722 Bilag 2 - Notat om sygedagpengereform Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for s budgetområde 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af budget 2014 med kr., se tabel 1a og 1b.

5 Budgetområde 722 Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 722 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Integrationsrådet Ikkerammestyret område: Øvrig beskæftigelse Ydelser Beskæftigelses -tilskud Aktivering I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I ovenstående tabel indgår konsekvenserne af Lov og Cirkulæreprogrammet med en opjustering af budgettet på kr. Opjusteringen vedrører hovedsageligt stigende udgifter til mentorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen, samt færre udgifter til sygedagpenge, der modsvares af udgifter til jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører løn til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen, som delvis modsvares af flere udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Derudover har Integrationsrådet et merforbrug i 2014 pga. Integrationsrådsvalget der blev afholdt i marts Midlerne til valget har været opsparet gennem tidligere år og skulle have været brugt i Valget blev udskudt til Midlerne blev overført og ansøgt frigivet ved 1. budgetrevision. Ansøgningen blev ikke imødekommet ved 1. budgetrevision. I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt færre forsikrede ledige på dagpenge og forsinkelse af projektet Rigtige jobs, som delvis modsvares af øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, øgede udgifter til tilskud til kontanthjælpsmodtagere med høje boligudgifter, samt øgede udgifter til mentorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen. På budgetområde 722 anbefales det derfor, at budget 2014 nedjusteres med kr. Hvilket svarer til det forventede mindreforbrug på det ikke rammestyrede område korrigeret for mindreforbrug på Rigtige jobs. I nedenstående tabel fremgår de gennemsnitlige mængder pr. 31. august 2014, samt ændringer af mængder i forbindelse med budgetrevision pr. 31. august 2013.

6 6 Tabel 1b Mængder på budgetområde 722 Helårspersoner Gennemsnit i 2014 pr Korrigeret Budget 2014 pr 30.4 Budgetrevision pr Kontanthjælp til udlændinge kontanthjælp * Uddanelseshjælp * Forrevalidering * Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb SDP 5-52 uger SDP > 52 uger Jobafklaringsforløb 40 Forsikrede ledige Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse * Budgetlægges samlet under kontanthjælp De væsentligste justeringer vedrører: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune kan modtage er steget. Samtidig er antallet af flygtninge, der udgår af integrationsprogrammet efter 3 år lille. På den baggrund opjusteres mængden med 10 helårspersoner i Heraf følger øgede udgifter til kontanthjælp, bolig, danskundervisning og tolke Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Udgiften til 34 tilskud vedrører hjælp til kontanthjælpsmodtagere med særlig høje boligudgifter. Forbruget ligger pr. 31. august % over budgettet og på den baggrund opjusteres budgettet med 2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været højere udgifter til 34, fordi der har været enkelte dyre efterreguleringssager i Derudover har den lavere forsørgerydelse i forbindelse med kontanthjælpsreformen medført en højere kompensation fra 34 til en række borgere. Ligeledes fremkom der ved kontanthjælpsreformens ikrafttræden nye boligoplysninger, som medførte flere modtagere af hjælp efter Sygedagpengemodtagere Formålet med sygedagpengereformen er at give økonomisk sikring til sygemeldte samt foretage en tidligere og bedre indsats. Alle sygemeldte skal inden den 22. uge af sygdomsforløbet have vurderet, om de er berettiget til at fortsætte på sygedagpenge. Såfremt det vurderes, at borgeren ikke er berettiget til dette, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. For Helsingør Kommune medfører dette på sygedagpenge en beskæring i bloktilskuddet på kr. i 2014 og kr. i Hvorvidt disse beløb vil være i

7 7 overensstemmelse med den faktiske udvikling i mængderne resten af året er dog usikkert. Dette uddybes i bilag Jobafklaringsforløb Ydelsen på jobafklaringsforløb er på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles indkomst. Til dækning af ydelsen til borgere i jobafklaringsforløb tilføres der kr. i 2014 og kr. i Hvorvidt disse beløb vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling i mængderne resten af året er dog usikkert. Dette uddybes i bilag Projekt Rigtige job I forbindelse med budget besluttede Byrådet at igangsætte projektet Rigtige Jobs. Administrationen skulle undersøge forskellige forhold, der skulle tage højde for den kommunale lighedsgrundsætning, ligesom der skulle ansættes projektleder mv. Projektet er derfor først kommet i gang august 2014, hvorfor de 5 mio. kr. ikke anvendes i Der forventes således et mindreforbrug på 4 mio. kr Mentorudgifter Der forventes et merforbrug til mentorudgifterne på kr. svarende til reguleringen i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er der øgede udgifter til mentorer, idet disse nu er en del af ret og pligt tilbuddene Seniorjobs Der forventes et merforbrug på kr. på udgiften til seniorjobs i kommunen. Baggrunden for dette er, at den budgetlagte gennemsnitlige løn til seniorjobbere har været for lav. Lønnen til seniorjobbere er blevet reguleret, da der har været en del der jf. gældende overenskomst har krav på erfaringsbaseret lønstigning. Derudover har de fleste af seniorjobberene været på grundløn (laveste løn). Fagforeningerne har dog begæret lønforhandlinger og nogle af seniorjobberne har derfor i denne sammenhæng fået en mindre lønforhøjelse Udgift til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) Beskæftigelsestilskuddet for 2014 reguleres midtvejs i 2014 i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Efter reguleringen forventes beskæftigelsestilskuddet at være kr. for Helsingør Kommune. Ved midtvejsreguleringen forventes et fald i antallet af borgere på dagpenge, og samtidig er den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse indregnet i beskæftigelsestilskuddet Dagpenge til forsikrede ledige Det forventede mindreforbrug på kr. skyldes, at der de seneste måneder har været et fald i det gennemsnitlige antal forsikrede ledige. Denne udvikling forventes at fortsætte i resten af 2014, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplan. I den seneste udmelding på beskæftigelsestilskuddet vil Helsingør Kommune også ved midtvejsreguleringen blive negativt reguleret. På baggrund af udviklingen for forsikrede ledige i 2014, nedjusteres mængden med 40 helårspersonger I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2014 vil det forventede mindreforbrug på kr. delvist blive afleveret til kassen til dækning af midtvejsreguleringen af

8 8 beskæftigelsestilskuddet på kr. De resterende kr. vil blive modregnet i puljen på budgetområde 824 vedr. regulering af beskæftigelsestilskud Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 er efter de gamle overførselsregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 1 ansøgning om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for beskæftigelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets budgetområder 722 jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Ansøgning om frigivelse Udvalget i alt På budgetområde 722 søges der om frigivelse af kr. Frigivelsen vedrører: Ansøgning om frigivelse til Integrationsrådet. Opsparede midler til afholdes af valg til Integrationsrådet Ansøgningen om frigivelse er vedlagt som bilag Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft

9 9 og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på s område medføre en samlet negativ tillægsbevilling på kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde 722 Funktion 2014 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp særlig tilskud Dagpenge forsikret ledige Jobafklaringsforløb Seniorjob Beskæftigelsesordninger (Mentorer) I alt Heraf udgiftsneutrale omplaceringer 0 Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 28. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 722 ansøger om en negativ tillægsbevilling på kr. vedrørende mængdetilpasning/lovændring på beskæftigelsesområdet. 2. at budgetområde 722 ansøger om frigivelse af kr. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingerne godkendt.

10 Udbud i Center for Ejendomme, 3. kvartal - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/ _v1_BILAG 1 3 kvartal.pdf Indledning/Baggrund På møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 18. december 2013 blev det besluttet at Center for Ejendomme hvert kvartal orientere om udbud og fagentrepriser. Af de aktive byggesager i Center for Ejendomme i 3. kvartal 2014 udføres: 100 % i fagentrepriser og 98 % med lokal arbejdskraft. Afrapporteringen dokumenteres i Bilag 1. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling BILAG 1 er en samlet adresseliste med alle ejendomme administreret af Center for Ejendomme. I højre kolonne findes oplysninger om igangværende opgaver, udbud og entrepriseform. Oplysninger i højre kolonne sammentælles på sidste side med angivelse af, hvor stor en del af de igangværende sager der % - vis udføres som fagentreprise og af lokal arbejdskraft. Bemærk at materialet skal benyttes med varsomhed idet få sager kan give materialet statistisk usikkerhed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center or Ejendomme indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget.

11 Mødeplan orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4695 Forslag til mødeplan 2015 Indledning/Baggrund Der foreligger forslag til mødeplan for Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet mødeplan for 2015 for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Der er taget størst mulig hensyn til de ønsker, der har været til mødedage, men det har ikke været muligt at tilgodese alle udvalgs ønsker om afholdelse af møder på en bestemt dag. I uge 24 og 41 er alle udvalgsmøder samlet i disse uger. Dette er for at få udvalgenes beslutninger vedr. budgetrevisionen med i den samlede budgetrevisionssag til Økonomiudvalget og Byrådet umiddelbart efter. Mødeplanen forelægges Byrådet til godkendelse den 27. oktober Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget.

12 Status på Rigtige Jobs - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8083 Indledning/Baggrund Byrådet besluttede den 26. maj 2014 at igangsætte projektet Rigtige Jobs. Projektets formål er, at der over en to årig periode oprettes et bestemt antal stillinger i Helsingør Kommune, der hver har et halvt års varighed. I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget , er det besluttet ikke at fortsætte projektet. Det vil sige, at der ikke opslås flere stillinger end de 11 stillinger, der allerede er opslået. I nedenstående følger en status på projektet, herunder hvem der har søgt og fået jobbene. Retsgrundlag De personalejuridiske forhold har relation til Forvaltningsloven, Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse og Helsingør kommunes personalepolitiske retningslinjer om Jobbanken. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Målsætningen for projektet er, at motivere særligt unge kontanthjælpsmodtagere til at søge stillingerne og via Rigtige Jobs bringe de unge permanent ud på arbejdsmarkedet. Da Helsingør Kommune ikke kan forskelsbehandle og kun målrette indsatsen mod unge, kan alle andre også søge stillingerne. Der er slået 11 stillinger op: 1. Center for Ejendomme Teknisk Servicemedarbejder 25 ansøgere 2. Børnehaven Snerlen Pædagigisk Medhjælper 64 ansøgere 3. Helsingør Camping Rengøringsassistent 37 ansøgere 4. Specialbørnehave Montebello Husassistent - 21 ansøgere 5. Villa Fem Kontor/receptionist 18 ansøgere 6. Børnehaven Rosenkilden - Teknisk servicemedarbejder 37 ansøgere 7. Center for Job og Oplevelse 3 jobs ansøgere tilsammen 8. Museerne Køkkenmedhjælper 27 ansøgere 9. Kulturværftet - Teknisk Servicemedarbejder 70 ansøgere. I nedenstående følger en status på indsatsen. Der er 418 personer, der har søgt stillingerne 155 personer svarende til 37 % af ansøgerne er fra Helsingør Kommune 48 personer svarende til 12 % af ansøgerne er unge fra Helsingør Kommune 7 af personerne svarende til 2 % af ansøgerne er unge kontanthjælpsmodtagere fra Helsingør Kommune 96 af personerne, svarende til 29 % af ansøgerne er over 30 år og fra Helsingør Kommune 69 af de 96 er ledige, heraf modtager 16, svarende til 4 % kontanthjælp og 34,

13 13 svarende til 8 % a-dagpenge. Sammenfattende kan det konkluderes, at ansøgerne kommer fra mange forskellige kommuner. Omkring 1/3 af ansøgerne er fra Helsingør Kommune. Det har været en meget lille andel af ansøgerne, der har været omfattet af den oprindelige målgruppe unge kontanthjælpsmodtagere fra Helsingør Kommune. Der er den 24. september ansat 2 personer. Begge unge under 30 år og bosat i Helsingør Kommune. Én af borgerne er på dagpengeydelse. Én af borgerne modtager ikke ydelse. Status på de øvrige 9 stillinger kendes endnu ikke. Samtlige jobkonsulenter er orienteret om jobmuligheder og har systematisk understøttet borgerne i jobsøgning. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat økonomiske midler til de 11 personer, der får jobbene og til projektlederen indtil projektet er afsluttet. I forbindelse med budgetrevision 31. august 2014, er der opgjort et mindre forbrug svarende til ca. 4 mio. i forhold til Rigtige Jobs. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget.

14 Overblik over dagpengemodtagere der har mistet dagpengeretten - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20756 Indledning/Baggrund Dagpengeperioden for forsikrede ledige borgere er af flere omgange ændret og justeret. Det har ført til, at dagpengeperioden generelt er blevet kortere for borgere, der modtager dagpengeydelsen. Der har i pressen i den seneste tid været opgivet forskellige tal for hvor mange, der har mistet dagpengene, hvilket naturligvis har skabt en del forvirring også i Helsingør Kommune. Center for Job og Uddannelse har derfor gennemgået egne opgørelser og data for Kommunen for at få så sikkert et grundlag for egne tal, som muligt. I nedenstående følger en status på, hvilken betydning den kortere dagpengeperiode har haft for borgere i Helsingør Kommune, herunder hvor mange borgere, der ingen indkomst har. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Der florerer mange forskellige tal på, hvor mange dagpengemodtagere, der har mistet ydelse og helt eller delvist har mistet sit indkomstgrundlag. 1. DR s undersøgelse I en undersøgelse, i DR den 3. september 2014, fremgår det, at 46 borgere ud af 412 borgere i Helsingør Kommune har mistet dagpengeretten i perioden januar 2013 til maj 2014 og ikke har noget indkomstgrundlag i form af økonomisk ydelse fra kommunen eller løn. Det har ikke været muligt at få den eksakte opgørelsesmetode af tallet fra DR. Tallet er formentlig et udtryk for hvor mange borgere, der i måneden efter sidste dagpengeudbetaling ingen indkomstgrundlag havde. Flere af dem har et indkomstgrundlag i dag. Det er ikke muligt at sige eksakt hvor mange af de 46, der er uden indkomst i dag, da vi ikke har adgang til borgernes cpr. numre. 2. Center for Job og Uddannelses undersøgelse Center for Job og Uddannelse har systematisk gennemgået, om de borgere, der har mistet sine dagpenge siden januar 2013, har indkomst i dag, eller om de bliver forsørget af ægtefælle/samlever. Undersøgelsen adskiller sig fra DR s og Jobindsats undersøgelse, idet Center for Job og Uddannelse udelukkende er et øjebliksbillede og ikke måler borgernes indkomstgrundlag umiddelbart efter ophør af dagpenge.

15 15 I perioden januar 2013 til og med august 2014 er 516 borgere, der modtager dagpenge, med minimum 2 års ledighed inden for de 3 sidste år (og dermed i risiko for at miste sine dagpenge), afmeldt Jobcentret ifølge It-systemet Opera (Center for Job og Uddannelses fagsystem). Af de 516 borgere er: 184 borgere kommet i ordinært arbejde 11 i ordinær uddannelse 13 i jobrotation 179 modtager arbejdsmarkeds- eller uddannelsesydelse 40 modtager sygedagpenge 18 har ikke reageret på indkaldelser og efterfølgende opfølgning 38 er gået på efterløn 7 er gået på pension 2 er udvandret De resterende 24 er uden indkomst og beskrevet nedenfor. Det skal understreges, at det er forbundet med usikkerhed konkret at opgøre antallet af borgere, der er kommet i ordinær job, uddannelse eller overgået til arbejdsmarkedsydelse mv. 3. Overblik over borgere uden indkomst og borgere med ægtefælle, der kan forsørge Center for Job og Uddannelse har undersøgt indkomstgrundlaget for samtlige 516 borgere ved at køre Opera systemet sammen med e-indkomst registret, CVR registret og bopælsregistret. Resultatet af undersøgelsen er, at der den 25. september 2014 er: 24 borgere uden egen forsørgelse eller lønindkomst 5 af de 24 borgere har mistet sin forsørgelse i 2014 og 19 af borgerene har mistet sin forsørgelse i 2013 Af de 24 borgere har 15 borgere en ægtefælle, der kan forsørge dem Af de 24 borgere, har 9 borgere ikke en ægtefælle, der kan forsørge dem Karakteristika for de 9 personer er: 6 af de 9 borgere har været ledige i minimum 4 år. Dvs. borgerne ville have mistet dagpengene uagtet, at dagpengeperioden er blevet forkortet 3 af borgerne har fået tilbudt at få forlænget deres forsørgelse ved at deltage i en særlig uddannelsesordning eller modtage arbejdsmarkedsydelse, men har ikke ønsket dette Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad de 9 borgere lever af. Ved seneste Beskæftigelsesudvalgsmøde den 20. august 2014 blev udvalget orienteret om, at der i perioden 2014 ikke var nogle borgere, der var uden indkomstgrundlag. I seneste undersøgelse i Center for Job og Uddannelse fremgår det imidlertid, at 5 borgere ingen indkomstgrundlag har i perioden januar 2014 til juni af de 5 borgere har været ledige i minimum 4 år og 3 borgere har sagt nej til særlig uddannelsesydelse og/eller arbejdsmarkedsydelse. De tidligere oplyste tal var baseret på de oplysninger, der var tilgængelige i Jobcentrets itsystem på daværende tidspunkt. Ved at sammenkøre flere forskellige systemer har det været muligt at lave mere præcise dataudtræk.

16 16 4. Data fremadrettet Sammenlignes centrets nye tal med DR s og Jobindsats.dks tal, er deres tal væsentlig højere end centrets tal. Det skyldes primært, at det har været muligt for begge steder at trække på endnu flere datakilder end Center for Job og Uddannelse har haft adgang til. DR s og Jobindsats tal angiver, hvor mange personer, der i minimum en måned har været uden indkomstgrundlag i den målte periode. Center for Job og Uddannelse har ikke mulighed for at lave sammenlignelige kørsler. Fremadrettet vil centret bruge Jobindsats.dk tal for at følge volumen i udviklingen af antallet af borgere, der mister dagpengeretten. Det vil sige, at bliver oplyst om, hvor mange borgere, der ingen indkomstgrundlag har måneden efter dagpengenes ophør. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget.

17 Sager til behandling på kommende møder i - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26746 Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme orientering Ejendomme Hvert kvt. Status på Rigtige Jobs - orientering Job og Uddannelse løbende Center for Job og Uddannelses arbejde med effektiviseringsstrategi og udfordringsretten Center for Job og Uddannelses virksomhedsrettede indsats - orientering 3. kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Uddannelse 4. kvt Job og Uddannelse Job og Uddannelse Orientering om budget Økonomi og Styring/ Job og Uddannelse Studietur Job og Uddannelse Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Administration af borgere på kontanthjælp i forhold til spisebilletter Job og Uddannelse Job og Uddannelse Sociale klausuler orientering Job og Uddannelse Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

18 18 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted Orientering foretaget. Ny sag: Integrationsrådets forslag til fællesmøder 12. november 2014.

19 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26750 Beslutninger den Ikke til stede: Kristina Kongsted s studietur Udvalgsformand Allan Berg Mortensen orienterede udvalget om forslag til studietur til Bornholm og Göteborg. Sagen behandles på næste møde.

20 20 Bilagsliste 2. Besøg af Integrationsrådets formandskab - orientering 1. Integrationsrådet - Hvad vil vi? - BEU ppt (103408/14) 3. Budgetrevision pr. 31. august 2014 for 1. Bilag 1 - Ansøgning om frigivelse budgetområde 722 (95228/14) 2. Bilag 2 - Notat om sygedagpengereform (95037/14) 4. Udbud i Center for Ejendomme, 3. kvartal - orientering 1. 14_v1_BILAG 1 3 kvartal.pdf (94772/14) 5. Mødeplan orientering 1. Forslag til mødeplan 2015 (92226/14)

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 20.30 Medlemmer:

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere