Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger."

Transkript

1 FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport for Årsrapporten for 2008 aflægges efter lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.). Kontrollen er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel 1. Sekretariat: FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol konstateret de nedenfor anførte forhold, hvilket Finanstilsynet har meddelt banken ved brev af 19. juni Banken har i brev af 17. juli 2009 kommenteret på de konstaterede forhold. Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Udkast til afgørelse blev sendt i høring ved brev af 29. oktober 2009 og bankens bemærkninger er modtaget i svarbrev af 17. november Fondsrådets afgørelse Det er Fondsrådets vurdering, at Max Banks årsrapport for 2008 indeholder nedenstående fejl. 1. Omklassificering af finansielle aktiver I årsrapporten for 2008 har banken omklassificeret finansielle aktiver fra posten obligationer (målt til dagsværdi) til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris. Det omklassificerede aktiv kan ikke omklassificeres til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris, da det er Fondsrådets vurdering, at det pågældende aktiv er handlet på et aktivt marked. Hermed opfylder det 1 Lov om værdipapirhandel, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009

2 2 omklassificerede aktiv ikke betingelsen i regnskabsbekendtgørelsens 50, stk. 2 for at være klassificeret som udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris. Størrelsen af omklassificeringen fra obligationer til udlån og tilgodehavender vurderes at være væsentlig i bankens årsrapport for Udstedte obligationer fordelt på restløbetider Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om beløbene for udstedte obligationer fordelt på restløbetider jf. 101, i regnskabsbekendtgørelsen. 3. Bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier jf. regnskabsbekendtgørelsens 133 a, nr. 4. På den baggrund skal Fondsrådet i medfør af 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 2, jf. 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel påbyde Max Bank at udarbejde og offentliggøre supplerende/ korrigerende information til årsrapporten 2008, hvor: 1. Fejlen vedrørende omklassificering af obligationer rettes således at de pågældende obligationer ikke klassificeres som udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris, da obligationerne er handlet på et aktivt marked og derfor ikke opfylder betingelserne i 50, stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen. 2. Banken giver de krævede oplysninger i henhold til 101 i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende restløbetider på udstedte obligationer. 3. Banken giver de krævede oplysninger i henhold til 133a, nr. 4, i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende bestyrelsens beføjelser til erhvervelse af egne aktier. Endvidere skal Fondsrådet påbyde banken at offentliggøre korrigerende/ supplerende information til de i 2009 offentliggjorte delårsrapporter, hvori fejlen vedrørende omklassificering er rettet i overensstemmelse med ovenstående påbud vedrørende årsrapporten for Af den supplerende/ korrigerende information skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af årsrapporten for 2008 henholdsvis delårsrapporterne i 2009 indeholder fejl, og at den supplerende/korrigerende information offentliggøres efter påbud fra 2 Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009

3 3 Fondsrådet. Der henvises til appendiks 1, hvor Fondsrådet har anført minimums- og formkrav til den supplerende/korrigerende information. Max Bank skal offentliggøre den supplerende/korrigerende information på samme måde, som årsrapporten for 2008 henholdsvis delårsrapporterne i 2009 blev offentliggjort på, herunder som selskabsmeddelelse og på bankens hjemmeside. Derudover skal den supplerende/korrigerende information indsendes til Finanstilsynet. Fondsrådet skal endvidere henlede Max Banks opmærksomhed på, at banken i henhold til 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel mv. er forpligtet til at offentliggøre intern viden, jf. 34, stk. 2, umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selv om forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt og gennem den samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Fondsrådet skal yderligere oplyse, at en udsteder i henhold til 27, stk. 6, kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, for ikke at skade sine berettigede interesser. Anvendelsen af denne bestemmelse forudsætter, at udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt. Hvis banken vælger at benytte 27, stk. 6, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet. Den supplerende/korrigerende information skal offentliggøres hurtigst muligt og indsendes til Finanstilsynet senest den 14. december Den korrigerende/ supplerende information til årsrapporten for 2008 skal revideres og påtegnes af bankens eksterne revisor. Fondsrådet gør opmærksom på, at rådet har udsendt en vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter. Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Denne afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf , jf. 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000

4 4 kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Gennemgang af afgørelsens punkter For overskuelighedens skyld er sagen for hvert punkt behandlet efter følgende opbygning: - Sagsfremstilling - Retligt grundlag - Vurdering Generelt Finanstilsynet anmodede ved brev af 19. juni 2009 Max Bank om redegørelser og kommentarer til en række forhold i bankens årsrapport for Samtidig anførte Finanstilsynet, at det var tilsynets umiddelbare opfattelse, at de konstaterede fravigelser var fejl, hvorfor tilsynet nævnte, at sagen i givet fald skulle forelægges for Fondsrådet. Max Bank svarede ved brev af 17. juli Max Bank aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen. Banken har implementeret reglerne om omklassificering i 55, stk. 4, der er ændret i regnskabsbekendtgørelsen 3 af 19. december Banken aflægger udover reglerne om omklassificering årsrapport for 2008 efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsen 4 af 26. oktober Finanstilsynet sendte udkast til afgørelse i høring i brev af 29. oktober 2009, og banken har sendt svar i brev af 17. november 2009, hvor banken endvidere har vedlagt udkast til korrigerende/ supplerende information. 1. Omklassificering af finansielle aktiver Sagsfremstilling Af Max Banks årsrapport for 2008 fremgik det jf. nedenstående, at banken havde omklassificeret obligationer: Banken har besluttet at benytte sig af muligheden for omklassificering. Den ændrede fremgangsmåde har medført, at obligationer for 231 mio. kr., den 17. december 2008 hvor beslutningen blev truffet, fremadrettet 3 Bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 4 Bekendtgørelse nr af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

5 5 værdiansættes til amortiseret kostpris og flyttes fra bankens beholdning af obligationer til posten tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Tilsvarende er renteindtægten på 0,5 mio. kr. for perioden flyttet fra renter af obligationer til renter af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2008 fremgik følgende vedrørende omklassificeringen: Den ændrede værdiansættelse er sket som følge af obligationernes manglende likviditet, hvilket efter bankens opfattelse har medført en ikke realistisk løbende værdiansættelse. Uanset kortsigtede udsving i markedsværdien har banken en forventning om at beholde obligationen til udløb. Vi har foretaget gennemgang af bankens opgørelse samt begrundelse for værdiansættelse af obligationerne og er enige i bankens opgørelse og vurdering, samt i den regnskabsmæssige behandling. I relation til bankens omklassificering anmodede Finanstilsynet i brev af 19. juni 2009 om redegørelser og bemærkninger vedrørende to forhold: a) placering af de omklassificerede finansielle aktiver og b) manglende noteoplysninger vedrørende omklassificerede aktiver. a) Klassificering af omklassificerede finansielle aktiver Finanstilsynet anmodede om en redegørelse for hvilke typer af obligationer, der var omklassificeret herunder baggrunden for at indplacere de omklassificerede aktiver under aktivpost 3 tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Hertil svarede banken i brev af 17. juli 2009: Banken har valgt at omklassificere følgende obligation og betragte den efter regnskabsbekendtgørelsens 50, stk. 2 nr. 1 (altså som et udlån, der er optaget til amortiseret kostpris). Banken oplyste, at obligationen er noteret på NASDAQ OMX København og har fondskode DK F3 Nykredit serie 21E Endvidere fremgik det af bankens svar: Obligationen er ikke likvid. Ved at se på handelshistorikken på fondsbørsen kan man blandt andet se, at en handel på blot kr. kan få obligationen til at ændre sig 5 % fra december. Man kan også se, at der ind imellem er halvanden måned mellem noteringerne. Likvide realkreditobligationer handles normalt mange gange dagligt.

6 6 Banken henviste endvidere til, at omklassificeringen var foretaget i samråd med Lokale Pengeinstitutter, der endvidere mente, at illikvide obligationer skulle placeres under aktivposten tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Der blev vedlagt en kopi af en fra Lokale Pengeinstitutter som bilag til brevet. I brev af 17. november 2008 oplyste banken i forbindelse med høring af udkast til afgørelse: Banken vurderede i forbindelse med omklassifikationen, at det pågældende papir, [ ], var et illikvidt papir primært grundet få handelsdage, samtidig med at småhandler gav endog store kursudsving. Den regnskabsmæssige behandling blev samtidig drøftet med Lokale Pengeinstitutter (jf. tidligere dokumentation). Vi har udarbejdet et notat til yderligere underbyggelse af vores opfattelse. Det fremgik endvidere: Er Finanstilsynet fortsat af den opfattelse, at den pågældende obligation er likvid, ønsker banken at benytte sig af muligheden for at omklassificere obligationsbeholdningen til hold-til-udløb efter reglerne i regnskabsbekendtgørelsens 45. Det er bankens opfattelse, at betingelserne herfor er opfyldt. I bankens notat vedrørende de omklassificerede obligationer har banken anført følgende tabel: Måned Antal handelsdage i måneden Omsætning i måned jul aug sep okt nov dec Endvidere fremgik det: Konklusion: Obligationen er illikvid, idet: 1. Omsætningen for alle børsdage i hele oktober, november og december 2008 var for hele måneden under 42 mio. kr. eller blot 18 % af vores beholdning. 2. Dagsomsætningen var i 2008 særdeles lav og der var i andet halvår ikke en eneste dag hvor dagsomsætningen kunne rumme vores beholdning.

7 7 3. Der er ofte lang tid mellem 2 børsdage, hvor der var handel. Eksempelvis var der ingen handel mellem 6. november 2008 og 11. december Illikviditeten kan desuden dokumenteres ved at se på kursændringerne fra dag til dag, som ofte er voldsomt og urealistisk høje. Eksempelvis stiger kursen fra 91,45 (15/12-08) til 96,3 (17/12). En stigning på 5,3 pct. forårsaget af én handel på blot kr. Likvide obligationer er i disse dage ikke ændret mere end ca. 0,5 pct. 5. Illikviditeten medfører således en forkert prisfastsættelse og kursudsving, der ofte er helt urealistisk høje, således at prisfastsættelsen giver kursudsving på egenbeholdningen på over 10 mio. kr. helt tilfældigt fra den ene opgørelsesdag til den anden, og ofte baseret på en enkelt handel/indberetning på få tusinde kroner og dermed kan ændre billedet af bankens resultat markant. I brev af 17. november 2009 vedlagde banken udkast til korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2008, delårsrapporten for 1. kvartal 2009, halvårsrapporten for 1. halvår 2009 og delårsrapporten for 3. kvartal I udkastet til den korrigerende/supplerende information behandler banken obligationerne til hold-til-udløb og de beløbsmæssige konsekvenser for delårsrapporterne for 2009 fremgår. b) Manglende noteoplysninger om omklassificerede finansielle aktiver Finanstilsynet anmodede om bankens bemærkninger til, at der i forbindelse med omklassificeringen ikke var givet de fornødne noteoplysninger i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 99 a. Af Finanstilsynets brev fremgik det, at banken i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 99 a, punkt 3, ikke oplyste om de beløb, der ved omklassificeringen var gået ind og ud af de relevante kategorier af finansielle instrumenter, samt de forhold, der indikerede, at der var tale om sjældne omstændigheder på omklassificeringstidspunktet, jf. 55, stk. 5, 1. pkt. Tilsynet gjorde endvidere opmærksom på, at der i henhold til 99 a, punkt 4, i regnskabsbekendtgørelsen ud over tidspunktet for omklassificeringen, skulle gives oplysning om størrelsen af den værdiregulering til dagsværdi for de omklassificerede aktiver, der var indregnet i resultatopgørelsen i perioden indtil omklassificeringen. Tilsynet anførte endvidere, at banken i henhold til 99 a, punkt 6, skulle give oplysninger om størrelsen af den effektive rente og de skønnede betalingsstrømme, som banken forventede at realisere fra aktivet på omklassificeringstidspunktet.

8 8 Hertil svarede banken: Det er korrekt at vi i årsrapporten for 2008 ikke har medtaget yderligere oplysninger omkring omklassificeringen end dem anført i anvendt regnskabspraksis. Vi har oplyst om de forhold der har direkte indflydelse på regnskabsaflæggelsen og forståelsen, herunder tidspunktet for omklassificeringen, de beløb der er blevet omklassificeret på balancedagen, flyt af renteindtægter fra obligationer til renter og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, samt værdireguleringen til dagsværdi over resultatopgørelsen hvis omklassificeringen ikke havde fundet sted. De manglende noteoplysninger vurderer vi ikke er væsentlige for forståelsen af årsrapporten for 2008, men de vil selvfølgelig blive tilføjet i årsrapporten for Retligt grundlag I regnskabsbekendtgørelsen er følgende bestemmelser anvendt: 8, 9, 45, 50, 55 og 99a. Af regnskabsbekendtgørelsens 8 fremgår det: Under aktivpost 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker føres alle tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for de i 6 og 10 nævnte tilgodehavender. Af regnskabsbekendtgørelsens 9 fremgår det: Under aktivpost 5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris føres alle typer udlån, der måles til amortiseret kostpris, herunder tilgodehavender fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger med modparter, der ikke er kreditinstitutter eller centralbanker samt margintilgodehavender i forbindelse med futures- og optionsforretninger indgået med modparter, der ikke er kreditinstitutter. Posten omfatter endvidere indlånskonti i debet, tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter hos leasinggiver, efterstillede tilgodehavender i andre virksomheder, jf. dog 10, samt fordringer, der ikke prissættes på aktive markeder, jf. dog 7 og 8. Udlån og andre tilgodehavender, der måles til dagsværdi, jf. 50, stk. 2, og 55 føres under aktivpost 4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. Af regnskabsbekendtgørelsens 45 fremgår det: Hold-til-udløb aktiver skal efter første indregning måles til amortiseret kostpris. Stk. 2. Ingen aktiver kan klassificeres som hold-til-udløb aktiver og måles til amortiseret kostpris efter stk. 1, hvis virksomheden i regnskabsåret eller i 2 umiddelbart forudgående regnskabsår før udløb har solgt eller omklassificeret hold-til-udløb aktiver for mere end et ubetydeligt beløb.

9 9 Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på salg eller omklassificeringer, der 1) finder sted så tæt på udløb, at ændringer i markedsrenten ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på aktivets værdi, 2) finder sted efter, at virksomheden har modtaget så godt som hele hovedstolen eller 3) kan henføres til en isoleret begivenhed, som er uden for virksomhedens kontrol, og som ikke med rimelighed kunne være forudset. Stk. 4. Hvis der har fundet salg eller omklassificering sted, som er omfattet af stk. 2, jf. dog stk. 3, skal alle eksisterende aktiver, som hidtil har været målt efter stk. 1, omvurderes til dagsværdi og fremover løbende måles til dagsværdi. Stk. 5. Værdiændringer, der følger af omvurdering og løbende værdiregulering efter stk. 4 skal indregnes direkte på egenkapitalen. De akkumulerede værdiændringer indregnes i resultatopgørelsen, når aktivet afhændes eller udløber. Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse på løbende værdireguleringer, der kan henføres til: 1)valutakursomregning, 2)nedskrivninger og 3)rentetilskrivninger opgjort efter den effektive rente på aktivet. Stk. 7. Værdiændringer omfattet af stk. 6 indregnes i resultatopgørelsen. Af regnskabsbekendtgørelsens 50 fremgår det: Udlån og tilgodehavender skal med undtagelse af udlån og tilgodehavender omfattet af 55 efter første indregning løbende måles til amortiseret kostpris. Stk. 2. Stk.1 finder ikke anvendelse på 1) Udlån og tilgodehavender, der prissættes på aktive markeder. 2)Udlån, som låntager har en kontraktmæssig ret til at indfri ved indlevering af en til restgælden svarende mængde af bestemte omsættelige obligationer udstedt af virksomheden. Stk. 3. Udlån og tilgodehavender omfattet af stk. 2 måles til dagsværdi. Af regnskabsbekendtgørelsens 55 fremgår det: Uanset reglerne i 46, stk. 1, og 50, stk. 1, skal udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje, efter første indregning løbende måles til dagsværdi. Udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje, er karakteriseret ved: 1) at være erhvervet med henblik på salg eller afhændelse på kort sigt eller 2) at indgå i en portefølje af finansielle instrumenter, som administreres sammen, og for hvilken der inden for den seneste tid har været et mønster af kortsigtet gevinstrealisation.

10 10 Stk. 2. Uanset reglerne i 46, stk. 1, og 50, stk. 1, kan udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der opfylder en af følgende betingelser, efter første indregning løbende måles til dagsværdi: 1) Måling til dagsværdi eliminerer eller reducerer væsentligt en måleeller indregningsmæssig inkonsistens, som ellers ville opstå på grund af måling eller indregning efter forskellige grundlag. 2) Indgår i et risikostyringssystem eller en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i virksomhedens interne ledelsesrapportering. 3) Indeholder et indbygget afledt finansielt instrument som a) i væsentlig grad ændrer pengestrømmene på det pågældende udlån og tilgodehavende eller finansielle forpligtelse og b) alternativt ville skulle udskilles og måles separat til dagsværdi. Stk. 3. Udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, som måles til dagsværdi efter stk. 2, skal måles efter dette princip indtil det tidspunkt, hvor instrumentet ophører med at være indregnet i virksomhedens balance. Stk. 4. Udlån og tilgodehavender omfattet af stk. 1 og andre ikke-afledte finansielle aktiver med faste og bestemmelige betalinger, der opfylder tilsvarende betingelser om besiddelse med handel for øje ved første indregning, kan efter første indregning omklassificeres, hvis betingelsen om besiddelse med handel for øje ikke længere er opfyldt. Omklassificeringen kan ske således, at aktiverne efter omklassificeringen måles efter reglerne om hold-til-udløb aktiver, jf. 45, eller efter reglerne for udlån og tilgodehavender i 50. Stk. 5. Omklassificering efter stk. 4 kan for aktiver, der ikke omfattes af kategorien udlån og tilgodehavender udelukkende foretages under sjældne omstændigheder. Udlån og tilgodehavender kan omklassificeres efter stk. 4, hvis virksomheden har intention og evne til at beholde aktivet i en overskuelig fremtid eller indtil udløb. Stk. 6. Ved omklassificeringer efter stk. 4 anvendes dagsværdien på omklassificeringstidspunktet som den kostpris, der danner udgangspunkt for den efterfølgende måling til amortiseret kostpris. Dog kan der, hvis beslutningen om omklassificeringer er truffet inden 1. november 2008, ske omklassificeringer med udgangspunkt i dagsværdier tilbage til 1. juli Stk. 7. Hvis der er foretaget omklassificeringer efter stk. 4, og det efter omklassificeringstidspunktet skønnes, at der er en stigning i den forventede betalingsstrøm fra aktivet, skal denne stigning indregnes i form af en ændring i den effektive rentesats, der anvendes ved den løbende måling af aktivet. Af regnskabsbekendtgørelsens 99a fremgår det: Hvis et finansielt aktiv er omklassificeret i medfør af 55, stk. 4, skal følgende oplyses:

11 11 1) de beløb, der ved omklassificeringen er gået ind og ud af de relevante kategorier af finansielle instrumenter, 2) for hver regnskabsperiode, indtil aktivet udgår af balancen, beløbet i balancen og dagsværdien af alle de finansielle aktiver, der er blevet omklassificeret i indeværende og tidligere regnskabsperioder, 3) de forhold, der indikerede, at der var tale om sjældne omstændigheder på omklassificeringstidspunktet, jf. 55, stk. 5, 1. pkt., 4) på hvilket tidspunkt i den indeværende og den foregående regnskabsperiode omklassificeringen fandt sted og størrelsen af den værdiregulering til dagsværdi for de omklassificerede aktiver, der er indregnet i resultatopgørelsen i de to perioder 5) for hver periode, i hvilken der er foretaget omklassificering og for alle efterfølgende perioder indtil aktivet udgår af balancen, den værdiregulering til dagsværdi af de omklassificerede aktiver, der ville være indgået i resultatopgørelsen, hvis omklassificeringen ikke havde fundet sted og de beløb, der for samme perioder og for samme aktiver er indregnet i resultatopgørelsen og 6) størrelsen af den effektive rente og de skønnede betalingsstrømme, som virksomheden forventer at realisere fra aktivet på omklassificeringstidspunktet. I IFRS er IAS 39, AG 71 anvendt, hvoraf det fremgår: Et finansielt instrument anses for at have en officiel kurs på et aktivt marked, hvis officielle kurser er umiddelbart tilgængelige på en børs, hos en dealer, mægler, branchegruppe, kursoplysningsservice eller lovgivende myndighed, og disse kurser repræsenterer faktiske markedstransaktioner, som jævnligt finder sted mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdi defineres som en kurs, der er aftalt mellem en villig køber og en villig sælger ved en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Formålet med at bestemme dagsværdien for et finansielt instrument, som handles på et aktivt marked, er at nå frem til den kurs, som ville være gældende for en transaktion med dette instrument på balancedagen (dvs. uden ændring i instrumentet eller dettes sammensætning) på det mest fordelagtige marked, som virksomheden umiddelbart har adgang til. Virksomheden regulerer imidlertid kursen på det mere fordelagtige marked, så den afspejler eventuelle forskelle i modpartens kreditrisiko mellem instrumenter, der handles på dette marked, og det der værdiansættes. Officielle markedskurser på et aktivt marked giver den bedste indikation af dagsværdien, og når disse er tilgængelige, anvendes de til at måle det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse. Fondsrådets vurdering a) Placering af omklassificerede finansielle aktiver Det fremgår af årsrapporten for 2008, at banken omklassificerer obligationer efter regnskabsbekendtgørelsen 55, stk. 4. I henhold til

12 12 55, stk. 4, kan ikke-afledte finansielle aktiver med faste og bestemmelige betalinger, og hvor der er betingelse om besiddelse med handel for øje, omklassificeres, hvis betingelsen om besiddelse med handel for øje ikke længere er opfyldt. Aktivet kan omklassificeres til udlån og tilgodehavender jf. 50 eller til hold-til-udløb jf. 45. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2008 fremgår det, at banken har en forventning om at beholde obligationerne til udløb. Fondsrådet vurderer ud fra dette, at besiddelsen med handel for øje på den pågældende obligation ikke længere er opfyldt. Banken oplyser, at den har valgt at omklassificere en beholdning af obligationer således, at den betragtes som et udlån og tilgodehavende, der måles til amortiseret kostpris i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 50. Da banken omklassificerer fra obligationer til udlån og tilgodehavender, skal de omklassificerede obligationer opfylde bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsens 50. Måling af udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 50. Af 50, stk. 2, nr. 1, fremgår det, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis et udlån og tilgodehavende er handlet på et aktivt marked. For at kunne vurdere om 50, stk. 1 kan finde anvendelse på obligationen, og om banken kan omklassificere den pågældende obligation til udlån og tilgodehavender, skal det derfor vurderes, om obligationen er handlet på et aktivt marked. Vurdering af aktivt marked Nedenfor vil det blive vurderet, om Max Banks omklassificerede obligation (F3 Nykredit serie 21E 2041) er handlet på et aktivt marked. Et aktivt marked er defineret i IAS 39, AG 71, og udgangspunktet heri er, at et finansielt instrument er handlet på et aktivt marked, når følgende kriterier er opfyldt: 1. Officielle kurser er umiddelbart tilgængelige på en børs 2. Handlerne repræsenterer faktiske markedstransaktioner, som jævnligt finder sted 3. Transaktionerne skal finde sted mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter Da obligationen er noteret på NASDAQ OMX København, og kurserne dermed er umiddelbart tilgængelige på en børs, anses kriterium 1 at være opfyldt.

13 13 Der er ud fra bankens oplysninger og informationen i markedet, intet der indikerer, at der skulle være tale om afhængige parter. Det er derfor Fondsrådets vurdering, at det tredje kriterium ligeledes er opfyldt. Af handelsdataene for obligationen fremgår det, at der i perioden har været handler af en vis omsætning. Som banken skriver i sit brev, er der i 4. kvartal 2008 sket en væsentlig reduktion i antallet af handler. Som eksempel kan nævnes, at der i december kun er foretaget 7 handler. I de første tre kvartaler indikerer dataene, at der jævnligt er foretaget handler af en vis størrelse. Det er Fondsrådets opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt alene at analysere december måned for at kunne vurdere, om der jævnligt er sket handler. Det er Fondsrådets opfattelse, at markedet for realkreditinstitutter i 4. kvartal 2008 på trods af, at der var færre handler stadigt var aktivt. Som følge heraf vurderer Fondsrådet, at det er relevant dels at se på handelsmønsteret i hele perioden, dels at sammenligne det med handelsmønsteret på markedet for realkreditobligationer. december 08 % 2008 % Handler i F3 Nykredit 21E Handler i alt for realkreditobl Gns. antal handler pr. obligation 6 90 Antal obl. med flere handler end F3 Nykredit 21E % 96 5% Antal obl. med færre handler end F3 Nykredit 21E % % Samlet % % Som det fremgår af ovenstående data, har der i den pågældende Nykredit obligation i december måned været 7 handler, og i hele 2008 har der været 387 handler. Som det ses, har der for 90 % af de samlede realkreditobligationer været handlet under 7 gange i december, og i hele 2008 har der for 95 % af obligationerne været handlet under 387 gange. Det er Fondsrådets vurdering, at ovenstående data indikerer, at realkreditobligationsmarkedet i hele 2008 var kendetegnet ved, at der var få handler, og markedet var mindre aktivt end tidligere. Det fremgår endvidere, at det kun er i 10 % af realkreditobligationerne, der er handlet mere end den omklassificerede Nykredit obligation, hvorfor den er en af de obligationer, der er handlet oftest. Handelsdata for den omklassificerede Nykredit obligation ses i nedenstående tabel:

14 kvartal 4. kvartal Hele Antal handelsdage Antal dage med handler Antal dage med handler i % 76,6% 43,5% 68,4% Som det fremgår af ovenstående tabel, har der i 4. kvartal 2008 i alt været foretaget handler på 27 handelsdage, hvilket svarer til, at der i perioden har været handlet på 43,5 % % af handelsdagene. I de tre første kvartaler af 2008 er handelsmønsteret anderledes end i 4. kvartal 2008, da der var handlet på 76,6 % af handelsdagene. Samlet svarer det til, at der i hele 2008 har været handlet på 68,4 % af handelsdagene. I henhold til IAS 39, AG 71 skal der jævnligt ske handler i et finansielt instrument, før der er tale om et aktivt marked. Det er Fondsrådets vurdering, at ovenstående data indikerer, at der jævnligt er sket handler i Nykredit obligationen. Endvidere er de øvrige kriterier i IAS 39, AG 71 om, at kurserne er tilgængelige på en børs, og at handlerne er sket mellem kvalificerede, villige indbyrdes uafhængige parter også opfyldt. Det er derfor Fondsrådets vurdering, at den omklassificerede obligationen må anses for handlet på et aktivt marked. Banken oplyste i brev af 17. november 2009, at der fra juli til december 2008 har været en meget lille omsætning og at dagsomsætningen i perioden ikke har kunnet rumme bankens beholdning. Endvidere oplyste banken, at der i perioden har været store kursudsving som følge af enkelte små handler. Det er Fondsrådets vurdering, at en lille omsætning og store kursudsving ikke umiddelbart har betydning for, om der i henhold til IAS 39, AG 71 er tale om et aktivt marked. I denne bestemmelse tages der, som nævnt, kun udgangspunkt i, om aktivet er handlet på en børs, om der jævnligt er sket handler, og om handlerne er foretaget mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Det er Fondsrådets vurdering, at da obligationen er handlet på et aktivt marked, kan Max Bank ikke omklassificere beholdningen af obligationer til udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris. Dette skyldes, at når obligationen er handlet på et aktivt marked, opfylder den ikke længere betingelsen for at være omfattet af kategorien udlån og tilgodehavender jf. regnskabsbekendtgørelsens 50, stk. 1. Beholdningen af den omklassificerede obligation udgør 231 mio. kr., hvilket svarer til 16 % af bankens beholdning af obligationer og 3,3 % af de samlede aktiver. Endvidere udgør de omklassificerede obligationer 59,5 % af posten udlån og tilgodehavender til kreditinstitutter og

15 15 centralbanker. Banken oplyser, at en fortsat værdiansættelse til dagsværdi ville have betydet et urealiseret kurstab på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,9 % af årets resultat før skat og til 1,9 % af egenkapitalen. Det er på baggrund heraf Fondsrådets vurdering, at der er tale om en væsentlig regnskabspost i bankens årsrapport for Konsekvensen af omklassificeringen fra dagsværdi til amortiseret kostpris må ligeledes anses for væsentlig. På baggrund af ovenstående er det Fondsrådets vurdering, at omklassificeringen af obligationerne er en fejl i bankens årsrapport for Fondsrådet skal i den forbindelse oplyse, at reglerne omkring omklassificering blev indført som følge af særlige omstændigheder på markedet og som følge af, at besiddelsen med handel for øje for visse instrumenter ikke længere var opfyldt. Det er derfor Fondsrådets opfattelse, at indførelsen af reglerne ikke som udgangspunkt betød, at markederne ikke længere var aktive i henhold til definitionen i IAS 39, AG 71. Delårsrapporter i 2009 Finanstilsynet havde i det udkast til afgørelse, der blev sendt i partshøring til banken den 29. oktober 2009 under Fondsrådets afgørelse anført følgende: Endvidere skal Max Bank vurdere om ovenstående fejl vedrørende omklassificering er væsentlig i bankens offentliggjorte delårsrapporter i Hvis banken vurderer, at der er tale om en fejl, påbydes banken at offentliggøre korrigerende/supplerende information til de offentliggjorte delårsrapporter. Banken har i sit svar af 17. november 2009 vedlagt udkast til korrigerende selskabsmeddelelse, herunder udkast til korrigerende/supplerende information til delårsrapporterne i Fondsrådet har forstået dette således, at banken, såfremt omklassificeringen i årsrapporten for 2008 vurderes at være en fejl, er enig i, at der som konsekvens heraf også er fejl i delårsrapporterne i Beholdningen af obligationer, der er omklassificeret, er stort set den samme i delårsrapporterne i 2009 som i årsrapporten for Der er derfor tale om en væsentlig beholdning af obligationer, der er klassificeret forkert. På den baggrund er det Fondsrådets opfattelse, at kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009, halvårsrapporten for 1. halvår 2009 og kvartalsrapporten for 3. kvartal 2009 er fejlbehæftede. Fondsrådet har herudover ikke taget stilling til delårsrapporterne i 2009.

16 16 2. Manglende noteoplysninger om udstedte obligationer Sagsfremstilling Finanstilsynet påpegede i brev af 19. juni, at banken i henhold til 101 i regnskabsbekendtgørelsen ikke havde oplyst om beløbene for udstedte obligationer fordelt på restløbetider. Af bankens ledelsesberetning i årsrapporten for 2008 fremgik det, at banken i slutningen af 2008 havde udstedt obligationslån på 500 mio. kr. i form af seniorkapital. Banken svarede hertil i brev af 17. juli 2009: Det er korrekt at vi i årsrapporten for 2008 ikke har redegjort for obligationernes restløbetid. Det vil selvfølgelig blive tilrettet i årsrapporten for Banken svarede endvidere i brev af 17. november 2009: Der er korrekt at banken i slutningen af 2008 havde udstedt to obligationslån på samlet 500 mio. kr. i form af seniorkapital. Det er også korrekt, at der ikke er oplyst om obligationernes restløbetid i en note. Retligt grundlag Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens 101: Virksomheden skal oplyse beløbene for henholdsvis passivpost 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, passivpost 2. Indlån og anden gæld, passivpost 4. Udstedte obligationer til dagsværdi samt passivpost 5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris fordelt på følgende restløbetider: 1) Anfordring. 2)Til og med 3 måneder. 3 Over 3 måneder og til og med 1 år. 4 Over 1 år og til og med 5 år. 5 Over 5 år. Stk. 2. Fordelingen efter stk. 1 skal oplyses særskilt for passivpost 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker og passivpost 2. Indlån og anden gæld. Fordelingen efter stk. 1 kan vises samlet for passivpost 4. Udstedte obligationer til dagsværdi og passivpost 5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris. Fondsrådets vurdering Banken har i henhold til 101 i regnskabsbekendtgørelsen ikke oplyst om restløbetider for udstedte obligationer, selvom at det af årsrapporten for 2008 fremgår, at der i regnskabsåret er udstedt obligationer for 500 mio. kr.

17 17 De udstedte obligationer på 500 mio. kr. svarer til 8,2 % af balancesummen, og der er derfor tale om en væsentlig regnskabspost. Banken har ikke argumenteret for, at der for Max Bank skulle gøre sig særlige forhold gældende, der skulle betyde, at oplysning om restløbetider for udstedte obligationer ikke anses for væsentlig. Det er Fondsrådets vurdering, at den manglende oplysning er væsentlig for regnskabsbruger, da det er væsentligt for regnskabsbruger at vide, hvornår banken er forpligtet til at indfri de udstedte obligationer. På den baggrund finder Fondsrådet, at den manglende oplysning om udstedte obligationers restløbetid, er en fejl. 3. Manglende oplysning om beføjelser til at erhverve egne aktier Sagsfremstilling Tilsynet anmodede i brev af 19. juni 2009 om bankens bemærkninger til, at banken i henhold til 133 a, nr. 4, i regnskabsbekendtgørelsen ikke havde oplyst om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier, jf. 48, i aktieselskabsloven. Af egenkapitalopgørelsen i årsrapporten for 2008 fremgik det, at banken havde egne aktier, som var erhvervet som led i almindelig handel. Af bankens svar fremgik det: Det er korrekt at vi i årsrapporten for 2008 ikke har oplyst om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier. Det vil selvfølgelig blive tilrettet i årsrapporten for Banken svarede endvidere i brev af 17. november 2009: Det er korrekt, at banken i henhold til 133a, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen, ikke havde oplyst om bestyrelsens beføjelser til erhvervelse af egne aktier i ledelsesberetningen, jf. aktielselskabslovens 48. Retligt grundlag Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen 133 a: En virksomhed, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at

18 18 fremme den frie omsætning af selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende: [ ] 4)Bestyrelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf. aktieselskabslovens 37, stk. 1, eller for at erhverve egne aktier, jf. aktieselskabslovens 48. [ ] Stk. 2. Selskaber, som er omfattet af stk. 1, kan undlade at give oplysninger efter 125 og 126. Fondsrådets vurdering Banken har i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 133 a, nr. 4, i ledelsesberetningen ikke oplyst om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier i henhold til aktieselskabslovens 48, selvom at det af egenkapitalopgørelsen fremgår, at Max Bank har egne aktier, som er erhvervet som led i almindelig handel. Banken erkender i brev af 17. juli 2009, at det er korrekt, at der i årsrapporten mangler oplysninger om bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Det fremgår af egenkapitalopgørelsen, at der er købt og solgt egne aktier for 3,2 mio. kr. hvilket svarer til 0,8 % af egenkapitalen. Banken har ikke argumenteret for, hvorfor den manglende information er uvæsentlig. Selvom regnskabsposten ikke umiddelbart er væsentlig, er det Fondsrådets vurdering at udeladelsen af oplysningen om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier i ledelsesberetningen er en fejl i bankens årsrapport for 2008, da det er en oplysning alle børsnoterede selskaber der har bemyndigelse til at erhverve egne aktier skal oplyse. Endvidere er der tale om oplysninger til aktionærer og andre regnskabsbrugere, der giver mulighed for at kontrollere bestyrelsen for så vidt angår erhvervelsen af egne aktier. Kopi af denne afgørelse er sendt til bankens eksterne revisor og interne revisionschef.

19 19 Appendiks 1 minimums- og formkrav til supplerende/korrigerende information Den af bankens udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten skal opstilles, så den giver regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af de korrigerede fejls indvirkning på årsrapporten/henholdsvis delårsrapporterne. Af den supplerende/korrigerende information skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte årsrapport/delårsrapporter indeholder fejl, hvorledes at fejlene påvirker årsrapporten/delårsrapporterne, herunder årsrapportens/delårsrapporternes forskellige elementer, poster, noter mv. samt at den supplerende/ korrigerende information offentliggøres efter påbud fra Fonsdrådet. Banken skal i den supplerende/ korrigerende information vise, hvorledes korrektionen i henhold til ovennævnte afgørelse påvirker årsrapporten/delårsrapporterne. Dette skal banken vise ved at opstille en fuldstændig resultatopgørelse og balance med tre kolonner: de oprindelige tal, de korrigerede tal og forskellen. Banken skal ligeledes vise ændringerne i de 3 koloner for alle noter, som påvirkes af korrektionen. Fremgangsmåden ved opstillingen af de tre kolonner kan for årsrapportens vedkommende skitseres således: Resultatopgørelse 2008 Oprindelig Korrigeret Forskel Kursreguleringer X Z Resultat før skat Y Z Skat Y Z Resultat efter skat Y Z Balance pr. 31. december 2008 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker X Z Obligationer til dagsværdi X Z Aktiver i alt Y Z Egenkapital Y Z Passiver i alt Y Z Felter markeret med X viser de korrigerede fejl. Felter markeret med Y viser de konsekvens rettede tal og Z viser forskellen mellem de oprindelige tal og de rettede tal.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Tryg A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 21. december 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2014 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af årsrapporten,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Bestyrelsen for Asetek A/S. Sendt via digital post

Bestyrelsen for Asetek A/S. Sendt via digital post Bestyrelsen for Asetek A/S Sendt via digital post Dato 15. juni 2016 Ref. JesJes J.nr. 2015-5415 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for første halvår og 3. kvartal 2015 for Asetek A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S

Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Skælskør Bank A/S 16. juni 2009 Afgørelse vedrørende nedskrivninger på 4 engagementer i Skælskør Bank A/S Indledning Finanstilsynet foretog i forbindelse med inspektion

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, København K

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, København K FONDSRÅDET Bestyrelsen for Tower Group A/S Nørre Voldgade 11, 1. 1358 København K Dato 13. januar 2011 Ref. FHN J.nr. 2009-0020270 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2008/09 for Tower Group A/S, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån.

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån. Til bestyrelsen og direktionen 17. december 2008 Ref. LOE/BIJ J.nr. 10122-0002 Orienteringsskrivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 1. Gruppevise nedskrivninger I Finanstilsynets

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere