årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn"

Transkript

1 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

2 Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Telefon Telephone Telefax Facsimile Hjemmeside Website CVR-nr. CVR No Regnskabsperiode Financial period 1. januar december January - 31 December 2014 Sonlincs historie Etablering af Claus Sonne Stiftelse af aktieselskab Teknisk baseret på Linc en Unisys Mainframe Udvikling af system til forsyningssektoren De første forsyningskunder (de er stadig kunder i dag) Stadig flere kunder kommer til SonWin introduceres på Microsoft Windows platform Det Fri Elmarked introduceres Med baggrund i servicekonceptet vindes markedsandele Det store år, hvor flere større konkurrenter forlader markedet Claus Sonne afhænder Sonlinc til Johan Schrøder og Finn Saksø-Larsen Fortsat vækst i markedsandele Sonlincs history Estabilished by Claus Sonne Public limited company Tecknically based on Linc a Unisys Mainframe Development of a system for the utility sector The first utility customers (they are still customers) An increasing number of customers joins Sonlinc SonWin is introduced based on Microsoft Windows as a new platform The liberalized electricity market is introduced Based on the service concept, market shares are gained The remarkable year where several larger competitors are leaving the market Claus Sonne disposes Sonlinc to Johan Schrøder and Finn Saksø-Larsen Continued growth in market share Hjemstedskommune Municipality of reg. office Gentofte Første løsning i udlandet i Sverige Dernæst Norge og Finland First solution abroad in Sweden As well as Norway and Finland Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK 2900 Hellerup De første naturgaskunder Engrosmodellen introduceres i det danske elmarked Yderligere kundetilgang Opstart i Tyskland The first natural gas customers The supplier centric model is being introduced on the Danish electricity market Additional customer approach Startup in Germany 2 sonlinc årsrapport annual report 2014

3 Forord Foreword Forord Sonlinc A/S har gennem årene udviklet sig til en betydende leverandør af forretningssoftware og dermed beslægtede ydelser til forsyningssektoren. Vi finder det derfor naturligt at publicere selskabets årsrapport mere informativt og uddybende end tidligere. Hermed kan selskabets mange interessenter få et bedre indblik i selskabets virke og udvikling har været præget af betydelig vækst i virksomhedens omsætning og resultat, ligesom produkter og organisation er opgraderet. Bestyrelsen vil derfor med denne årsrapport delagtiggøre alle interesserede i, hvordan virksomheden vokser og udnytter de muligheder, der opstår i markedet. Foreword Over the years, Sonlinc A/S has developed into a significant supplier of business software and related services for the utility sector. Consequently, we find it natural to publish a more informative and detailed annual report than in previous years. This will give the company s many stakeholders a better insight into our activities and development was characterised by significant growth in the company s turnover and profit, and both products and our organisation has been upgraded. Therefore, with this annual report, the board of directors aims to give all stakeholders an understanding of how the company is growing and exploits the potential on the market. Steen Hundevad Knudsen Formand for bestyrelsen Chairman of the Board Godkendelse Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. februar Flemming Heegaard Dirigent Approval The Annual Report was presented and approved at the Annual General Meeting of the Company 18 February Flemming Heegaard Chairman of the Annual General Meeting sonlinc årsrapport annual report

4 Bestyrelsen the board Bestyrelsen The Board Finn Saksø-Larsen (1949) 1975 Cand. Merc. CBS CEO og formand for bestyrelsen i en række virksomheder CEO Sonlinc A/S Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Steen Hundevad Knudsen (1951) 1970 Cand. Oecon fra Aarhus Universitet Administrerende direktør Mærsk Data A/S Group Strategy Officer, Executive Vice President A. P. Møller Mærsk A/S Selvstændig ledelseskonsulent Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Formand for bestyrelsen i Sonlinc A/S Johan Schrøder (1940) 1968 Civiling. (E) Adm. direktør for Radiometer A/S Formand for Dansk Industri Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Morten Schrøder (1986) Stud. Merc Direktionsassistent i K. V. Andersen NFIC Bestyrelsen for Investeringsselskabet af A/S m.fl Medlem af bestyrelsen Sonlinc A/S Flemming Heegaard (1954) Advokat (H) Bestyrelsen for Sonlinc A/S (formand fra ) Formand for bestyrelsen i Sa.Co. Invest A/S Formand for og medlem af en række erhvervsvirksomheder, udvalg og foreninger Cand. Merc. CBS CEO and member of the Board in several companys CEO at Sonlinc A/S Member of the Board at Sonlinc A/S 1970 Cand. Oecon from Aarhus University CEO at Mærsk Data A/S Group Strategy Officer, Executive Vice President A. P. Møller Mærsk A/S Independent management consultant Member of the Board at Sonlinc A/S Chairman of the Board at Sonlinc A/S 1968 Civil engineer CEO at Radiometer A/S president of Dansk Industri Member of the Board Member of the Board at Sonlinc A/S Stud. Merc Executive assistant at K. V. Andersen NFIC Member of the Board at the investment company of A/S among others Member of the Board at Sonlinc A/S Lawyer (H) Member of the Board at Sonlinc A/S ( Chairman of the Board) Chairman of the Board at Sa.Co. Invest A/S Chairman of the Board and member of several businesses, committees and associations. 4 sonlinc årsrapport annual report 2014

5 Ledergruppen management group Ledergruppen Management group Kaspar Mondrup (1971) 2000 BSc. DTU 2005 MBA CBS Ledelse og leverancer i teknologivirksomheder: Asiaq, Compaq, hp COO Sonlinc A/S Anne Mette Brandt (1969) 1992 Markedsøkonom (FUHU/Henley) 2000 Bachelor i Økonomi & Regnskab (CBS) Økonom, Projektleder og regnskabsansvarlig i en række danske og internationale firmaer Økonomichef Sonlinc A/S Finn Saksø-Larsen (1949) CEO Sonlinc A/S Henrik Hjorth Hansen (1971) 1994 AP Computer Science Ledelse og udvikling Sonlinc A/S 2003 EL-Markedsåbning for alle forbrugere på el DataHub Engrosmodel Produktdirektør Sonlinc A/S 2000 BSc. DTU 2005 MBA CBS Management and delivery in technology companies: Aisaq, Compaq, hp COO at Sonlinc A/S Market Economist (FUHU/Henley) 2000 Bachelor in Economy and accounting Economist, Project Manager and accounting responsible in several Danish and international companies Financial Manager at Sonlinc A/S CEO at Sonlinc A/S 1994 AP Computer Science Management and development at Sonlinc A/S 2003 Market opening for all electricity consumers DataHub The supplier centric model Product Director at Sonlinc A/S sonlinc årsrapport annual report

6 indhold content Indhold Content Ledelsesberetning 7 Generelle rammevilkår 8 Planlægning og udvikling 9 Internationalisering 9 Samarbejdspartnere 10 Konkurrencesituationen 11 Markedet og virksomheden 12 Organisations- og medarbejderudvikling 15 Hoved- og nøgletal 16 Management s Review 7 General framework conditions 8 Planning and development 9 Internationalization 9 Partners 10 Competitive situation 11 The market and the company 12 Organisation and employee development 15 Financial highlights 16 Årsregnskab 18 Den økonomiske udvikling i året 19 Usikkerhed ved indregning og måling 20 Usædvanlige forhold 20 Forventninger til Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors påtegning 22 Resultatopgørelse 24 Årets resultat 24 Balance 25 Pengestrømsopgørelse 27 Financial Report 18 The economic development in the year 19 Uncertainty regarding recognition and measurement 20 Unusual conditions 20 Expectations for Management s Statement 21 Independent Auditor s Report on the Financial Statements 22 Income Statement 24 Net profit/loss for the year 24 Balance Sheet 25 Cash Flow Statement 27 Noter til årsregnskabet 28 Notes to the financial statement 28 Regnskabspraksis 33 Regnskabsgrundlag 34 Resultatopgørelsen 35 Balancen 36 Pengestrømsopgørelse 38 Forklaring af nøgletal 39 Accounting Policies 33 Basis of Preparation 34 Income Statement 35 Balance Sheet 36 Cash Flow Statement 38 Explanation of financial ratios 39 6 sonlinc årsrapport annual report 2014

7 LEDELSESBERETNING management s review Ledelsesberetning management s review sonlinc årsrapport annual report

8 LEDELSESBERETNING management s review Disse udfordringer skaber muligheder for et selskab som Sonlinc, der er dedikeret til at være den forretningsudviklende partner for sine kunder gennem at sætte forsyning i system. Mission og vision Mission Sonlinc ønsker at vise, hvordan et forretningssystem, solidt forankret i forsyningssektoren, kan levere den højeste kundeværdi. Vision Vi ser et fremtidigt Sonlinc, hvis system bruges af alle danske forsyningsselskaber, og har fået betydelig udbredelse i Sverige, Norge, Finland og Tyskland + flere EU lande indenfor elhandel. Værdier Respekt Kvalitet Ansvar Generelle rammevilkår Forsyningsbranchen udgør en væsentlig del af en nations infrastruktur. Den er udviklet i de enkelte lande over de seneste par hundrede år. Traditionelt har det derfor været et område, der er løst i grænseområdet mellem det offentlige og det private, hvor fællesskabets interesser har været væsentlige. Derfor er det et område, der i høj grad er reguleret i lovgivningen. I mange år har der været en stabil sektor, med meget langsigtede investeringer med fokus på at skabe gode rammer for samfundets udvikling, både for den enkelte borger og for erhvervslivet. Gennem de seneste 15 år er kravene til effektivisering, tilpasning til nye tekniske muligheder, kravene til omlægning pga. klimaforandringer, samt globaliseringen, alle faktorer der dramatisk har ændret rammerne for forsyningssektoren. Der stilles nu krav til omstilling i en takt, der følger resten af samfundet. Hermed er der kommet et pres på alle interessenter i sektoren, der naturligt også betyder ændringer i rammerne og den måde sektoren er organiseret på. Det er i dette spændingsfelt, at Sonlinc bidrager med nye løsninger og løbende virker for at få alle interessenter omstillet til den nye virkelighed på en effektiv måde. Til gavn for såvel samfundet, som de mange virksomheder og medarbejdere, der skal udføre processen. I konsekvens af udviklingen i Europa, og særligt EU, sker der en løbende harmonisering af rammerne for forsyningsselskaberne. Det er naturligt set ud fra det synspunkt, at de store nye udfordringer i høj grad skabes af ønsket om fælles vilkår for erhvervslivet på tværs af grænserne. De udfordringer der stilles til energi- og klimapolitikken, skal ses i en global sammenhæng. Disse udfordringer skaber muligheder for et selskab som Sonlinc, der er dedikeret til at være den forretningsudviklende partner for sine kunder gennem at sætte forsyning i system General framework conditions The utility industry constitutes for a significant proportion of a nation s infrastructure. This has been developed in the individual countries over the last couple of hundred years. Consequently, it has traditionally been handled in the grey zone between the public and the private sectors, where the interests of the community have been significant. For this reason, it is a sector highly governed by legislation. The sector has been stable for many years, with very long-term investments focusing on creating a good framework for the development of our society, both for the individual citizen and for the business community. Through the past 15 years, factors such as requirements for improvements in efficiency, adjustment to new technical opportunities and requirements for restructuring due to climate change and globalization have resulted in dramatic changes to the framework for the utility sector. Demands are now being made for change at the same pace as the rest of society. This has put pressure on all stakeholders in the sector, and naturally this entails changes to the framework and the way in which the sector is organised. It is within this field of tension that Sonlinc contributes new solutions and continually works to realign all stakeholders with the new reality in an efficient manner, for the benefit of both society and the many companies and employees who have to implement the process. Due to the development in Europe, and in particular in the EU, frameworks for utility companies are regularly harmonised. This is a natural step as, to a large extent, the major new challenges are created by a desire for common terms and conditions for the business sector across borders, and the challenges imposed on energy and climate policy must be seen in a global context. These challenges generate opportunities for a company such as Sonlinc, which is committed to being a partner that develops its customers business through utility in control. 8 sonlinc årsrapport annual report 2014

9 LEDELSESBERETNING management s review Planlægning og udvikling For løbende at kunne imødekomme de mange krav og forventninger, der stilles til selskabet, arbejder Sonlinc systematisk med planer for de kommende 1-3 år på en række områder. Planerne udmønter sig i en række udviklingsscenarier, der justeres årligt. Hermed gøres det muligt at agere hurtigt, såfremt væsentlige forudsætninger for budgetter, markedsplaner m.v. ændres. Internationalisering Som det fremgår af vores vision, ser vi, at der grundlæggende indenfor EU sker en harmonisering af rammevilkårene især for elforsyning. Da Skandinavien er førende i denne udvikling, er det nærliggende at tænke Sonlincs forretningsmodel udbredt til flere lande. En forudsætning for at tilbyde en løsning i flere lande er, at man kender vilkårene i disse til bunds, og at man kan tilbyde noget, der er unikt i markedet. I 2007 fik Sonlinc mulighed for at følge Energi Danmark, med ind på det svenske marked for elhandel. Dette gav en mulighed for at tilpasse softwaren til Sverige og de svenske markedsregler. Hermed blev tilføjet en forretningsmulighed i produktet, da det blev muligt at købe el på den nordiske elbørs Nordpool og forbruge og afregne strømmen, hvor den blev brugt på tværs af landegrænser, og i et system. En drøm politikerne har haft siden starten på det nordiske elmarked i 1999, og fortsat kun er virkeliggjort i SonWin. Energi Danmark har med succes udnyttet denne mulighed, og gennem en professionel og dygtigt gennemført indsats, vækstet sin forretning betydeligt. I 2009 og 2011 kom Finland og Norge med, således at Energi Danmark kunne lancere produktet One Stop Nordic, hermed dækkes hele det nordiske marked i et samlet standardsystem. I 2014 er rejsen fortsat sydpå. I slutningen af året blev de første store kunder i Tyskland sat i drift. Planning and development In order to be able to meet the many requirements and expectations imposed on the company, Sonlinc works systematically with plans for the coming one to three years in a number of areas. These plans result in a range of development scenarios, which are adjusted annually. This makes it easy to act quickly if significant prerequisites for budgets, market plans, etc., are changed. Internationalization As indicated by our vision, we are seeing a fundamental harmonisation of framework conditions within the EU, in particular within the utility sector. Due to the fact that Scandinavia leads the field in this development, it is obvious to consider extending Sonlincs business model to other countries. A prerequisite for offering a solution in several countries is an in-depth knowledge of the terms and conditions in the countries in question. In addition, the offering must be unique on the relevant markets. In 2007, Sonlinc was given the opportunity to follow Energi Danmark into the Swedish market for power trading. This gave us an opportunity to customize our software to Sweden and the Swedish market rules. It added a business opportunity to the product, since it enabled us to purchase electricity on the Nordpool power exchange and to use and bill the power, where it was used across borders, in one single system. This is a dream that politicians have had since the beginning of the Nordic power market in 1999, and SonWin is still the only system in which the dream is realised. Energi Danmark has successfully exploited this opportunity and, through its professional and competently implemented efforts, has grown its business considerably. Finland and Norway joined in 2009 and 2011, respectively, and Energi Danmark was able to launch its One Stop Nordic product. Consequently, the entire Nordic market is covered by one collective standard system. These challenges create opportunities for a company as Sonlinc that is dedicated to being ta partner that develops it s customers business by utility in control. Mission and vision Mission Sonlinc aims to demonstrate that a business system, which is firmly rooted in the utility sector, can add the best possible value for its customers. Vision We envision a future for Sonlinc in which our system is used by all Danish utility companies and has gained a significant foothold in the electricity supply sectors in Sweden, Norway, Finland, Germany and several other EU countries. Values Respect Quality Responsibility sonlinc årsrapport annual report

10 LEDELSESBERETNING management s review Sonlinc A/S omsætning i dkk mio Sonlinc A/S revenue in dkk million Først og fremmest er samarbejdet med kunderne sat i system. Hele forretningsmodellen bygger på en dyb indsigt i kundernes vilkår. First and foremost, we have systemised collaboration with our customers. The entire business model is based on in-depth knowledge of our customers terms and conditions Hermed har Sonlinc gjort det til en kompetence at kunne etablere løsninger i andre europæiske lande. I årerne fremover kan det vise sig som et vigtigt element for den videre udvikling af selskabet. Samarbejdespartnere For at kunne levere løsninger effektivt og i overensstemmelse med såvel kundernes kortsigtede operationelle mål og de strategiske krav til omstilling, samarbejder Sonlinc systematisk med en række samarbejdspartnere. Først og fremmest er samarbejdet med kunderne sat i system. Hele forretningsmodellen bygger på en dyb indsigt i kundernes vilkår. Gennem dette arbejde opnås en økonomisk fordelagtigt måde, hurtigt at tilpasse produktet til den ny fælles funktionalitet, der kræves som følge af lovgivning og teknologiske muligheder, men med respekt af kundernes indbyrdes konkurrence og forskellighed. At drive forretning med Sonlinc er dermed samtidig en deltagelse i et fællesskab, hvor kunderne direkte har betydende indflydelse på funktionaliteten, der udvikles i SonWin. Hermed opnås fordele for såvel kunderne som Sonlinc. Det er Sonlincs ambition altid at levere den bedste nytteværdi for kunderne af de ydelser og løsninger der leveres. For altid at kunne levere state of the art løsninger og ydelser, samarbejder Sonlinc med en række leverandører. På løsningssiden er der eksempelvis indgået samarbejde med Netcompany, især til større kunder, der har avancerede krav til CRM. I den forbindelse leveres samlede løsninger, hvor Microsoft CRM s funktionalitet indpasses i den samlede løsning. Ligeledes er der et tæt samarbejde med Nets, for hele tiden at sikre den mest økonomiske og optimale integration mellem betalingssystem og de leverede løsninger. På produktsiden anvendes teknologi, der udvikles af Microsoft. Løsningerne opgraderes dermed løbende til de nyeste teknologiske platforme. Sonlinc er certificeret Microsoft Goldpartner. In 2014, the journey continued south, and at the end of the year the first major customers in Germany were brought on stream. Thus, Sonlinc has made it a skill to be able to establish solutions in other European countries. In the future, this may prove to be a significant element in the further development of the company. Partners In order to be able to provide solutions efficiently and in compliance with our customers short-term operational goals as well as the strategic requirements for change, Sonlinc collaborates systematically with a range of partners. First and foremost, we have systemised collaboration with our customers. The entire business model is based on in-depth knowledge of our customers terms and conditions. This work enables us to achieve a financially beneficial method, for quickly adapting the product to new common functionality required by legislation and technological opportunities, whilst respecting the competition between customers as well as their differences. Conducting business with Sonlinc also entails participation in a community, in which customers have a direct and considerable influence on the functionality developed in SonWin. This results in benefits for both customers and Sonlinc. Sonlincs ambition is always to ensure that our customers obtain the best value from the services and solutions we supply. In order to be able to provide state-of-the-art solutions and services, Sonlinc collaborates with a range of suppliers. With regard to solutions, for example, we are in a collaboration with Netcompany, in particular to meet the advanced CRM requirements of major customers. In such cases, we provide complete solutions, incorporating the functionality of Microsoft CRM. We also collaborate closely with Nets in order to ensure that we always provide the most economic and optimal integration between the payment system and the 10 sonlinc årsrapport annual report 2014

11 LEDELSESBERETNING management s review For altid at være på forkant af udviklingen i rammevilkårene for kunderne, og i et vist omfang påvirke disse, samarbejder Sonlinc også med myndighederne (nationalt og internationalt) samt brancheorganisationer m.v. Denne løsningsorienterede dialog fører ofte til, at krav udformes på en måde, der gør dem mere hensigtsmæssige at implementere. Et arbejde, der er til gavn for alle involverede. Samtidig sikrer det også, at Sonlinc på et meget tidligt tidspunkt kan forberede fremtidige løsninger på en hensigtsmæssig måde. Konkurrencesituationen Traditionelt leveres de fleste administrative systemer af større softwareimplementeringshuse baseret på store ERP rammesystemer. Hermed har leverandørerne en løbende forretning med leverance af ydelser i forbindelse med tilretninger m.v. Med de seneste års store ændringer i rammevilkårene og deraf følgende krav til høj agilitet og dybt branchekendskab i leverancen, er den traditionelle model kommet under øget pres i mange lande. Alle leverandører søger naturligvis at forsvare sine positioner, og konkurrencen intensiveres derfor kraftigt i disse år. Dette er til gavn for sektoren og såvel priserne på software, funktionaliteten og ydelsespakkerne forfines i denne kamp om kundernes gunst. Sonlinc positionerer sig i denne kamp som den forretningsudviklende partner, der hele tiden har kundernes samlede kort- og langsigtede nytteværdi i fokus. Heldigvis er der til stadighed flere nye kunder, der ser mulighederne i dette og vælger Sonlinc som partner på denne rejse. supplied solutions. With regard to production, we use technology developed by Microsoft. Consequently, solutions are continually upgraded to the newest technological platforms. Sonlinc is a certified Microsoft Gold Partner. In order to ensure that we are always at the forefront of developments in our customers framework conditions, and to a certain extent to have an influence on these, Sonlinc also cooperates with authorities (both national and international) and trade organisations, etc. Due to this solution-oriented dialogue, requirements are often designed in a way that makes implementation more expedient. This is of benefit to all involved. It also ensures that Sonlinc is able, at a very early stage, to prepare future solutions in an appropriate manner. Competitive situation Traditionally, most administrative systems have been supplied by the major software implementation companies, based on large ERP framework systems. This provides these suppliers with regular business, supplying services in connection with adjustments, etc. With major changes to the framework conditions in recent years and resulting requirements for a high level of agility and in-depth knowledge of the business, the traditional model has come under increased pressure in many countries. Naturally, all suppliers attempt to defend their positions and, as a result, we are seeing a rapid escalation in competition. This is of benefit to the sector and software prices; functionality and service packs are refined to battle for customers favour. In this battle, Sonlinc has positioned itself as a business development partner, constantly focusing on the short- and long-term practical value for customers. Fortunately, there are always new customers who see the potential in this and choose Sonlinc as their partner for this journey. Sonlinc positionerer sig i denne kamp som den forretningsudviklende partner, der hele tiden har kundernes samlede kortog langsigtede nytteværdi i fokus. In this battle, Sonlinc has positioned itself as a business development partner, constantly focusing on the short- and longterm practical value for customers. sonlinc årsrapport annual report

12 LEDELSESBERETNING management s review Samlet håndterer Sonlincs kunder gennem SonWin over 2 mio. slutkundeforhold med en skønnet samlet omsætning på over 40 mia. kroner. Overall, Sonlinc s customers manage through SonWin more than 2 million end-customer relationships with a combined estimated turnover of over DKK 40 billion. Sonlinc A/S resultat i dkk mio Sonlinc A/S profit in dkk mio Markedet og virksomheden Selskabets softwareprodukter dækker behovet indenfor en række forsyningsarter. Selskabets produkter er samlet i en programpakke under navnet SonWin. Softwaren er et standardsystem, der løbende opdateres 10 gange årligt. Alle kunder har samme system, hvor anvendelsen tilpasses kundens forretningsprocesser gennem parameteropsætning. Teknisk anvendes en standard Microsoft platform. Selskabet leverer desuden en omfattende række af ydelser i en servicepakke, der ud over en løbende videreudvikling af softwareproduktet, sikrer en systematisk leverance af en række konsulent- og driftsydelser, og et udbredt samarbejde mellem såvel kunderne som branchens øvrige aktører. Selskabets produkter og ydelser sikrer også effektiv integration til en lang række af kundernes øvrige systemer og optimerer dermed de samlede forretningsprocesser. For at sikre kortest mulig leveringstider af ny funktionalitet mest økonomisk, er der etableret en række samarbejdsgrupper mellem kunderne, hvor nye løsninger aftales og ideer og erfaringer udveksles. Med Sonlincs store kundebase, er det en optimal proces, der kommer både kunder og Sonlinc til gode. Samlet agerer selskabet som forretningsudviklende partner for kunderne og udgør dermed en naturlig del af den samlede forsyningssektor. Ud over Danmark, anvendes selskabets el-handelsløsning med tilhørende markedskommunikation, også i Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Samlet håndterer Sonlincs kunder gennem SonWin over 2 mio. slutkundeforhold med en skønnet samlet omsætning på over 40 mia. kroner. The market and the company The company s software products cover the need for a number of utility supplies. The company s products are collected in a program pack called SonWin. The software is a standard system that is continuously updated 10 times per year. All customers have the same system, where the application is adapted for the customer s business processes through the parameter settings. Technically, a standard Microsoft platform is used. The company also supplies a comprehensive number of services in a service pack which, in addition to a continuous development of the software product, secures a systematic delivery of a number of consultant and operations services, and a widespread collaboration between both the customers and the industry s other parties. The company s products and services also ensure effective integration for a long list of the customer s other systems, and thus optimise the overall business processes. To ensure the shortest possible delivery time of new functionalities in the most economical manner, a number of collaboration groups have been established between the customers, where new solutions are agreed upon, and ideas and experiences are exchanged. It is an optimal process with Sonlinc s large customer base, which benefits both the customers, as well as Sonlinc. Overall, the company operates as a business development partner for the customers, and therefore forms a natural part of the combined supply sector. Throughout Denmark, the company s electric commerce solution is used togethter with associated marketing communication, also used in Sweden, Norway, Finland and Germany. Overall, Sonlinc s customers manage through SonWin more than 2 million end-customer relationships with a combined estimated turnover of over DKK 40 billion sonlinc årsrapport annual report 2014

13 LEDELSESBERETNING management s review Elsektoren har i hele 2014 været præget af forberedelsen til introduktionen af Engrosmodellen, der vil sætte elhandleren i centrum overfor forbrugerne, og bl.a. sikre at denne kan fremsende en samlet regning på hele el-leverancen. Denne ændring medfører en stringent opdeling i netselskaber, der står for distributionsnettet, målere og dermed relaterede opgaver, og elhandlerne, der sælger og levere strøm. Indførelsen af denne markedsmodel medfører en meget stringent opdeling af data, og dermed grundlæggende ændringer i IT-systemerne. Selskabet udvikler i den forbindelse en meget stor del i egen regning, mens andre opgaver til dels finansieres i samarbejde med kunderne. Hele omlægningen sker i tæt samarbejde med såvel kunder som ansvarlige myndigheder. Arbejdet pågår indtil idriftsættelsen, der nu forventes ved udgangen af 1. kvartal Samlet håndterer selskabets kunder ca. halvdelen af samtlige 3,2 mio. målepunkter i Danmark og ca. 2/3 af alle aktørerne i elmarkedet. I årets løb er der kommet nye kunder til, ligesom eksisterende kunder har øget deres markedsandel i elsektoren gennem opkøb og fusioner. Naturgasmarkedet har i 2014 været særdeles interessant for Sonlinc. Der har været en god tilgang af nye handelskunder og ikke mindst NGF Nature Energy A/S, der er det første gasdistributionsselskab, der anvender SonWin. Hermed befæstede selskabet sin stilling på dette marked. Samlet anvender 75% af aktørerne i markedet SonWin og ca. 15% af alle naturgasinstallationer håndteres via SonWin. Throughout the whole of 2014, the power sector has been marked by the preparations for the introduction of the Supplier Centric Model, which will place the electricity traders in the centre for the consumers, and ensure that it can forward a combined bill for the entire electricity supply, among other things. This change creates a stringent division in electric grid companies, which are in charge of the distribution grid, metres and thereby related tasks, and the electricity traders who sell and supply power. The introduction of this market model leads to a very strict division of data and thus, fundamental changes to the IT systems. In connection to this, the company is developing a large part on their own account, while other tasks are partly financed in cooperation with the customers. The entire conversion is occurring in close collaboration between both customers and the responsible authorities. The work will be ongoing until the beginning of the commission, which is now expected at the end of the first quarter of Overall, the company s customers handle approx. half of the combined 3.2 million measuring points in Denmark, and approx. 2/3 of all of the players within the electricity market. During the year, new customers have joined that, like existing customers, have increased their market share within the electricity sector through acquisitions and fusions. The natural gas market has been especially interesting for Sonlinc in There has been good access to new trade customers, and not least NGF Nature Energy A/S, which is the first gas distribution company to use SonWin. This fortified the company s position in this market. Overall, 75% of the players in the market use SonWin, and approx. 15% of all of the natural gas installations are handled via SonWin. Samlet håndterer selskabets kunder ca. halvdelen af samtlige 3,2 mio. målepunkter i Danmark og ca. 2/3 af alle aktørerne i elmarkedet. Overall, the company s customers handle approx. half of the combined 3.2 million measuring points in Denmark, and approx. 2/3 of all of the players within the electricity market. sonlinc årsrapport annual report

14 LEDELSESBERETNING management s review Sammenfattende har Sonlincs forretningsmodel i 2014 vist sin styrke gennem tæt samarbejde med kunderne som partnere. In summary, in 2014, Sonlinc s business model has shown its strength through close collaboration with the customers as partners. Vand- og spildevandsområdet har i høj grad været igennem et konsolideringsår, hvor effekten af benchmarkingen begynder at vise sig. Det har givet sig udtryk i, at stadig flere søger sammen i fælles services og mange planlægger, eller har besluttet, fusioner. Hermed har en lang række nye vandforsyningsselskaber i 2014 taget Sonwin i brug enten direkte eller gennem samarbejde med eksisterende Sonlinc kunder. Skønsmæssigt er andelen af vandmålere og spildevandsforbrugere der håndteres af i SonWin over 15%. Fjernvarmeområdet udbygges løbende. Der sker formentlig nu en politisk afklaring af, hvorledes fjernvarmen fremover skal fungere i samspil med den samlede energiforsyning, så selskaberne kan foretage en langsigtet planlægning. I samarbejde med kunderne, er der igangsat en standardisering af SonWin, der anvendes til håndtering af over 20% af fjernvarmeaftagerne. Bredbåndsområdet er fortsat under forandring. Det er glædeligt at konstatere, at det nu erkendes overalt, at alle boliger og virksomheder fremadrettet skal have fiber, for at kunne fungere i fremtidens samfund. Det har kunnet aflæses i den betydelige tilgang alle fiberselskaberne har haft i For at få økonomi i denne satsning, sker der sideløbende en konsolidering af udbyderne. En udvikling man endnu ikke har set afslutningen på. Der har i 2014 været udført en række større udvidelser af SonWin til understøttelse af dette område. Sammenfattende har Sonlincs forretningsmodel i 2014 vist sin styrke gennem tæt samarbejde med kunderne som partnere. Herigennem er der kommet flere til og det er lykkedes eksisterende kunder at vokse, alt sammen på en for kunderne økonomisk fornuftig måde under mottoet: Sonlinc forsyning i system. The water and wastewater area have largely been through a consolidation year, where the effect of the benchmarking is beginning to show. This has been expressed by a growing number of people searching together in public services and that many are planning, or have decided on, mergers. Thus, in 2014, a large number of new water companies have started using SonWin, either directly or through a collaboration with existing Sonlinc customers. It is estimated that the proportion of water metres and wastewater users handled by SonWin is more than 15%. The central heating sector is continuously expanding. It is likely that a new political clarification of how the central heating must be integrated with the overall energy supply in the future, in order for the companies to conduct long-term planning. In collaboration with the customers, a standardisation of SonWin has begun which is used for the management of over 20% of central heating companies. The broadband area continues to change. It is gratifying to note that it is now recognised that all homes and businesses will have fiber optics from now on, in order to function in the community in the future. It has been reflected in the substantial approaches that all the fiber optic companies have had in For the economy to be part of this venture there is a concurrent consolidation of the providers occurring. This is a development which we have not yet seen the end of. In 2014, a number of bigger extensions of SonWin have been performed in order to support this area. In summary, in 2014, Sonlinc s business model has shown its strength through close collaboration with the customers as partners. In this way, more customers have been obtained and existing customers have been able to grow, all in a cost effective manner for the customers, following the motto: Sonlinc utility in control. 14 sonlinc årsrapport annual report 2014

15 LEDELSESBERETNING management s review Organisations- og medarbejderudvikling For at kunne betjene kunderne, imødegå de nye lovkrav samtidig med, at såvel produktmodernisering og ydelserne moderniseres, er organisationen yderligere udvidet i løbet af året. Samlet har der været forøgelse i medarbejderantallet (FTE) med 15 personer eller ca. 33% over de seneste to år. Der er sket en successive udbygning på alle områder. I årets løb blev der taget nye større lokaler i anvendelse i Kolding, hvor der nu er 20 beskæftigede. Også i Charlottenlund er lokalerne udvidet med ca. 25%, og der er nu 45 beskæftigede. I forbindelse med udvidelsen i antallet af medarbejdere, er der lagt vægt på kompetenceudvidelse såvel som en langsigtet udvikling af de branchespecifikke kompetencer. Selskabet har i den forbindelse etableret et internt uddannelsesprogram under navnet Sonlinc University. Sonlinc ser fremad. For at få samlet alle nye udfordringer i en velordnet plan, er der i årets løb fortsat anvendt meget tid på Projekt SonWin 360 grader. Dette er nu udmøntet i en række delprojekter frem til Engrosmodellens indførelse, og samlet i en plan, der rækker tre år frem, for alle de mange tiltag for hele sektoren, der fortsat holder forsyning i system. Organisation and employee development In order to serve the customers, meet the new regulatory requirements, while simultaneously undertaking product modernisation and revamping the services, the organisation has expanded further throughout the year. There has been an overall increase in the number of employees (FTE) by 15 people, or approx. 33%, over the past two years. A successive expansion in all areas has occurred. During the course of the year, new, larger premises are being used in Kolding, where there are now 20 employees. In Charlottenlund as well, the premises have been expanded by approx. 25%, and there are now 45 employees. In connection with the expansion in the number of employees, emphasis is placed on the broadening of skills, as well as the long-term development of industry-specific skills. In connection with this, the company has established an internal training program called Sonlinc University. Sonlinc is looking to the future. During the year, it continues to use a lot of time on the Project SonWin 360 degrees, in order to gather all of the new challenges in an orderly plan. This has now resulted in a number of subprojects until the introduction of the supplier centric model, and combined in a plan that will span three years into the future, for all of the many initiatives for the entire sector that continues to stand utility in control. I forbindelse med udvidelsen i antallet af medarbejdere, er der lagt vægt på kompetenceudvidelse såvel som en langsigtet udvikling af de branchespecifikke kompetencer. In connection with the expansion in the number of employees, emphasis is placed on the broadening of skills, as well as the long-term development of industry-specific skills. Sonlinc A/S antal medarbejdere Sonlinc A/S number of employees sonlinc årsrapport annual report

16 LEDELSESBERETNING management s review Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: Hovedtal Key figures TDKK Resultat Profit/loss Nettoomsætning Revenue EBITDA EBITDA Resultat af ordinær primær drift Operating profit/loss Resultat før finansielle poster og skat Profit/loss before financial income and expenses and tax Resultat af finansielle poster Net financials Årets resultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity sonlinc årsrapport annual report 2014

17 LEDELSESBERETNING management s review Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: Hovedtal Key figures TDKK Pengestrømme Cash flows Pengestrømme fra: Cash flows from: driftsaktivitet operating activities investeringsaktivitet investing activities heraf investering i materielle anlægsaktiver including investment in property, plant and equipment finansieringsaktivitet financing activities Årets forskydning i likvider Change in cash and cash equivalents for the year Antal medarbejdere Number of employees Nøgletal i% Ratios Overskudsgrad Profit margin 10,8% 3,7% 12,5% 9,1% 10,1% Afkastningsgrad Return on assets 21,6% 7,1% 28,1% 18,7% 19,2% Soliditetsgrad Solvency ratio 58,4% 47,3% 64,0% 51,8% 45,8% Forrentning af egenkapital Return on equity 33,1% 12,7% 40,8% 29,0% 36,3% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. sonlinc årsrapport annual report

18 LEDELSESBERETNING management s review Årsregnskab financial report TREFOR Viborvejens vandtårn 18 sonlinc årsrapport annual report 2014

19 Den økonomiske udvikling i året Financial development in the year Den økonomiske udvikling i året Årets omsætning på nye kunder har været større end forventet. Omsætningen af ydelser, til de eksisterende kunder er øget mere end forventet som følge af de mange aktiviteter, der er i gang i branchen. Årets samlede omsætning udgør tkr. (2013, tkr.) Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud efter skat på DKK tkr. (2013, tkr.) og selskabets balance, udviser en egenkapital på DKK tkr. (2013, tkr.) Under indtryk af markedets udvikling og den igangsatte aktivitetsudvidelse, betegnes årets resultat som meget tilfredsstillende. I årets løb er der implementeret en række nye kunder. Hovedproduktet er dermed beriget med væsentlig ny funktionalitet til at dække yderligere behov i naturgassektoren og elhandel, der nu inkluderer det tyske elmarked. Den løbende teknologiopgradering af hovedproduktet fortsættes, og der er sammen med kunderne lagt en plan for de kommende år. Denne gennemføres, således at den er koordineret med de gennemgribende ændringer, der indføres i forbindelse med Engrosmodellen. Alle omkostninger til udvikling og modernisering afholdes over resultatopgørelsen. De materielle aktiver udgør udelukkende udstyr, biler og værdien af ombyggede lokaler. Tilgodehavender fra Salg er øget med tkr. til som følge af den øgede aktivitet. Forudbetalinger på ordrer i arbejde er øget med tkr. til tkr. Det skyldes en række opgaver, der forventes afsluttet i 1. halvår Selskabet har afviklet al gæld til kreditinstitutter. Anden gæld er øget med tkr. til tkr. Dette skyldes en forøgelse i skyldig moms pga. den øgede omsætning og forøgelse i feriepengehensættelsen pga. tilgangen af medarbejdere. The economic development in the year The year s revenue regarding new customers has been larger than expected. The turnover of services for the existing customers has increased more than expected due to the many activities that are occurring in the industry. The year s combined turnover is DKK 53,294 thousand. (2013, DKK 43,588 thousand) The company s income statement shows a profit of DKK 4,319 thousand, after tax. (2013, DKK 3,230 thousand) and the company s balance shows an equity of DKK 12,823 thousand. (2013, DKK 11,003 thousand) Under the influence of the market development and the initiated activity development, the year s results are described as very satisfactory. During the year, a number of new customers have been implemented. The main product is, thus, enriched with significant new functionalities to cover the additional needs within the natural gas sector and electricity trading, which now includes in the German electricity market. The continuous upgrade of technology of the main product continues and, together with the customers, a plan has been made for the coming year. This is implemented so that it is coordinated with the major changes that are introduced in connection with the supplier centric model. All costs for development and modernisation are charged to the income statement. The tangible assets exclusively amount to equipment, vehicles, and the value of converted premises. Accounts receivable from Sales have increased by DKK 4,258 thousand to DKK 11,656 thousand, due to the increased activity. Pre-payments for work orders have increased by DKK 2,986 thousand to DKK 3,348 thousand. This is due to a number of tasks that are expected to end in the first half of The company has settled all debts to credit institutions. Other debt has increased by DKK 3,600 thousand to DKK 9,058 thousand. This is due to an increase in payable VAT that is owed, due to the increased turnover and increase in holiday pay due to the addition of employees. Omsætningen af ydelser, til de eksisterende kunder er øget mere end forventet som følge af de mange aktiviteter, der er i gang i branchen. Revenue from services delivered to existing customers has increased more than expected due to the many activities in the industry. sonlinc årsrapport annual report

20 Den økonomiske udvikling i året Financial development in the year Med indgangen til 2015 er der fortsat meget aktivitet. Selv med den store tilgang af medarbejdere er der opgaver til et godt stykke ind i året. With the beginning of 2015, there are still many activities. Even with the large influx of employees, there are tasks well into the year. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2014 er ikke påvirket af usædvanlige begivenheder. Der er ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige begivenheder. Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt har påvirket selskabets finansielle stilling. Forventninger til 2015 Med indgangen til 2015 er der fortsat meget aktivitet. Selv med den store tilgang af medarbejdere er der opgaver til et godt stykke ind i året vil fortsat have meget fokus på implementeringen af Engrosmodellen i elsektoren, men indenfor alle forsyningsarter er der en lang række opgaver. I 1. halvår færdiggøres en række opgaver og der forhandles yderligere større opgaver. Hermed forventes en fortsat tilgang i antallet af medarbejdere om end mere moderat end i På basis af denne udvikling forventer selskabet en vækst i såvel omsætning som resultat i Uncertainty regarding recognition and measurement There has been no uncertainty regarding recognition and measurement in the yearly report. Unusual conditions The company s assets, liabilities and financial position, as of 31 December 2014, as well as the results from the company s activities and cash flow for 2014, are not affected by unusual events. No unusual events have occurred in the financial year. After the balance sheet date, no events have occurred that have significantly affected the company s financial position. Expectations for 2015 With the beginning of 2015, there are still many activities. Even with the large influx of employees, there are tasks well into the year will continue to focus on the implementation of the supplier centric model in the electricity sector, but there are a number of tasks within all of the utility supplies. Within the first half of the year, a number of tasks will be completed and larger tasks will be negotiated further. Thus, a continued increase in the number of employees is expected, although more moderate than in On the basis of this development, the company expects an increase in both turnover and results in sonlinc årsrapport annual report 2014

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere