årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn"

Transkript

1 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

2 Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Telefon Telephone Telefax Facsimile Hjemmeside Website CVR-nr. CVR No Regnskabsperiode Financial period 1. januar december January - 31 December 2014 Sonlincs historie Etablering af Claus Sonne Stiftelse af aktieselskab Teknisk baseret på Linc en Unisys Mainframe Udvikling af system til forsyningssektoren De første forsyningskunder (de er stadig kunder i dag) Stadig flere kunder kommer til SonWin introduceres på Microsoft Windows platform Det Fri Elmarked introduceres Med baggrund i servicekonceptet vindes markedsandele Det store år, hvor flere større konkurrenter forlader markedet Claus Sonne afhænder Sonlinc til Johan Schrøder og Finn Saksø-Larsen Fortsat vækst i markedsandele Sonlincs history Estabilished by Claus Sonne Public limited company Tecknically based on Linc a Unisys Mainframe Development of a system for the utility sector The first utility customers (they are still customers) An increasing number of customers joins Sonlinc SonWin is introduced based on Microsoft Windows as a new platform The liberalized electricity market is introduced Based on the service concept, market shares are gained The remarkable year where several larger competitors are leaving the market Claus Sonne disposes Sonlinc to Johan Schrøder and Finn Saksø-Larsen Continued growth in market share Hjemstedskommune Municipality of reg. office Gentofte Første løsning i udlandet i Sverige Dernæst Norge og Finland First solution abroad in Sweden As well as Norway and Finland Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK 2900 Hellerup De første naturgaskunder Engrosmodellen introduceres i det danske elmarked Yderligere kundetilgang Opstart i Tyskland The first natural gas customers The supplier centric model is being introduced on the Danish electricity market Additional customer approach Startup in Germany 2 sonlinc årsrapport annual report 2014

3 Forord Foreword Forord Sonlinc A/S har gennem årene udviklet sig til en betydende leverandør af forretningssoftware og dermed beslægtede ydelser til forsyningssektoren. Vi finder det derfor naturligt at publicere selskabets årsrapport mere informativt og uddybende end tidligere. Hermed kan selskabets mange interessenter få et bedre indblik i selskabets virke og udvikling har været præget af betydelig vækst i virksomhedens omsætning og resultat, ligesom produkter og organisation er opgraderet. Bestyrelsen vil derfor med denne årsrapport delagtiggøre alle interesserede i, hvordan virksomheden vokser og udnytter de muligheder, der opstår i markedet. Foreword Over the years, Sonlinc A/S has developed into a significant supplier of business software and related services for the utility sector. Consequently, we find it natural to publish a more informative and detailed annual report than in previous years. This will give the company s many stakeholders a better insight into our activities and development was characterised by significant growth in the company s turnover and profit, and both products and our organisation has been upgraded. Therefore, with this annual report, the board of directors aims to give all stakeholders an understanding of how the company is growing and exploits the potential on the market. Steen Hundevad Knudsen Formand for bestyrelsen Chairman of the Board Godkendelse Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. februar Flemming Heegaard Dirigent Approval The Annual Report was presented and approved at the Annual General Meeting of the Company 18 February Flemming Heegaard Chairman of the Annual General Meeting sonlinc årsrapport annual report

4 Bestyrelsen the board Bestyrelsen The Board Finn Saksø-Larsen (1949) 1975 Cand. Merc. CBS CEO og formand for bestyrelsen i en række virksomheder CEO Sonlinc A/S Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Steen Hundevad Knudsen (1951) 1970 Cand. Oecon fra Aarhus Universitet Administrerende direktør Mærsk Data A/S Group Strategy Officer, Executive Vice President A. P. Møller Mærsk A/S Selvstændig ledelseskonsulent Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Formand for bestyrelsen i Sonlinc A/S Johan Schrøder (1940) 1968 Civiling. (E) Adm. direktør for Radiometer A/S Formand for Dansk Industri Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Sonlinc A/S Morten Schrøder (1986) Stud. Merc Direktionsassistent i K. V. Andersen NFIC Bestyrelsen for Investeringsselskabet af A/S m.fl Medlem af bestyrelsen Sonlinc A/S Flemming Heegaard (1954) Advokat (H) Bestyrelsen for Sonlinc A/S (formand fra ) Formand for bestyrelsen i Sa.Co. Invest A/S Formand for og medlem af en række erhvervsvirksomheder, udvalg og foreninger Cand. Merc. CBS CEO and member of the Board in several companys CEO at Sonlinc A/S Member of the Board at Sonlinc A/S 1970 Cand. Oecon from Aarhus University CEO at Mærsk Data A/S Group Strategy Officer, Executive Vice President A. P. Møller Mærsk A/S Independent management consultant Member of the Board at Sonlinc A/S Chairman of the Board at Sonlinc A/S 1968 Civil engineer CEO at Radiometer A/S president of Dansk Industri Member of the Board Member of the Board at Sonlinc A/S Stud. Merc Executive assistant at K. V. Andersen NFIC Member of the Board at the investment company of A/S among others Member of the Board at Sonlinc A/S Lawyer (H) Member of the Board at Sonlinc A/S ( Chairman of the Board) Chairman of the Board at Sa.Co. Invest A/S Chairman of the Board and member of several businesses, committees and associations. 4 sonlinc årsrapport annual report 2014

5 Ledergruppen management group Ledergruppen Management group Kaspar Mondrup (1971) 2000 BSc. DTU 2005 MBA CBS Ledelse og leverancer i teknologivirksomheder: Asiaq, Compaq, hp COO Sonlinc A/S Anne Mette Brandt (1969) 1992 Markedsøkonom (FUHU/Henley) 2000 Bachelor i Økonomi & Regnskab (CBS) Økonom, Projektleder og regnskabsansvarlig i en række danske og internationale firmaer Økonomichef Sonlinc A/S Finn Saksø-Larsen (1949) CEO Sonlinc A/S Henrik Hjorth Hansen (1971) 1994 AP Computer Science Ledelse og udvikling Sonlinc A/S 2003 EL-Markedsåbning for alle forbrugere på el DataHub Engrosmodel Produktdirektør Sonlinc A/S 2000 BSc. DTU 2005 MBA CBS Management and delivery in technology companies: Aisaq, Compaq, hp COO at Sonlinc A/S Market Economist (FUHU/Henley) 2000 Bachelor in Economy and accounting Economist, Project Manager and accounting responsible in several Danish and international companies Financial Manager at Sonlinc A/S CEO at Sonlinc A/S 1994 AP Computer Science Management and development at Sonlinc A/S 2003 Market opening for all electricity consumers DataHub The supplier centric model Product Director at Sonlinc A/S sonlinc årsrapport annual report

6 indhold content Indhold Content Ledelsesberetning 7 Generelle rammevilkår 8 Planlægning og udvikling 9 Internationalisering 9 Samarbejdspartnere 10 Konkurrencesituationen 11 Markedet og virksomheden 12 Organisations- og medarbejderudvikling 15 Hoved- og nøgletal 16 Management s Review 7 General framework conditions 8 Planning and development 9 Internationalization 9 Partners 10 Competitive situation 11 The market and the company 12 Organisation and employee development 15 Financial highlights 16 Årsregnskab 18 Den økonomiske udvikling i året 19 Usikkerhed ved indregning og måling 20 Usædvanlige forhold 20 Forventninger til Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors påtegning 22 Resultatopgørelse 24 Årets resultat 24 Balance 25 Pengestrømsopgørelse 27 Financial Report 18 The economic development in the year 19 Uncertainty regarding recognition and measurement 20 Unusual conditions 20 Expectations for Management s Statement 21 Independent Auditor s Report on the Financial Statements 22 Income Statement 24 Net profit/loss for the year 24 Balance Sheet 25 Cash Flow Statement 27 Noter til årsregnskabet 28 Notes to the financial statement 28 Regnskabspraksis 33 Regnskabsgrundlag 34 Resultatopgørelsen 35 Balancen 36 Pengestrømsopgørelse 38 Forklaring af nøgletal 39 Accounting Policies 33 Basis of Preparation 34 Income Statement 35 Balance Sheet 36 Cash Flow Statement 38 Explanation of financial ratios 39 6 sonlinc årsrapport annual report 2014

7 LEDELSESBERETNING management s review Ledelsesberetning management s review sonlinc årsrapport annual report

8 LEDELSESBERETNING management s review Disse udfordringer skaber muligheder for et selskab som Sonlinc, der er dedikeret til at være den forretningsudviklende partner for sine kunder gennem at sætte forsyning i system. Mission og vision Mission Sonlinc ønsker at vise, hvordan et forretningssystem, solidt forankret i forsyningssektoren, kan levere den højeste kundeværdi. Vision Vi ser et fremtidigt Sonlinc, hvis system bruges af alle danske forsyningsselskaber, og har fået betydelig udbredelse i Sverige, Norge, Finland og Tyskland + flere EU lande indenfor elhandel. Værdier Respekt Kvalitet Ansvar Generelle rammevilkår Forsyningsbranchen udgør en væsentlig del af en nations infrastruktur. Den er udviklet i de enkelte lande over de seneste par hundrede år. Traditionelt har det derfor været et område, der er løst i grænseområdet mellem det offentlige og det private, hvor fællesskabets interesser har været væsentlige. Derfor er det et område, der i høj grad er reguleret i lovgivningen. I mange år har der været en stabil sektor, med meget langsigtede investeringer med fokus på at skabe gode rammer for samfundets udvikling, både for den enkelte borger og for erhvervslivet. Gennem de seneste 15 år er kravene til effektivisering, tilpasning til nye tekniske muligheder, kravene til omlægning pga. klimaforandringer, samt globaliseringen, alle faktorer der dramatisk har ændret rammerne for forsyningssektoren. Der stilles nu krav til omstilling i en takt, der følger resten af samfundet. Hermed er der kommet et pres på alle interessenter i sektoren, der naturligt også betyder ændringer i rammerne og den måde sektoren er organiseret på. Det er i dette spændingsfelt, at Sonlinc bidrager med nye løsninger og løbende virker for at få alle interessenter omstillet til den nye virkelighed på en effektiv måde. Til gavn for såvel samfundet, som de mange virksomheder og medarbejdere, der skal udføre processen. I konsekvens af udviklingen i Europa, og særligt EU, sker der en løbende harmonisering af rammerne for forsyningsselskaberne. Det er naturligt set ud fra det synspunkt, at de store nye udfordringer i høj grad skabes af ønsket om fælles vilkår for erhvervslivet på tværs af grænserne. De udfordringer der stilles til energi- og klimapolitikken, skal ses i en global sammenhæng. Disse udfordringer skaber muligheder for et selskab som Sonlinc, der er dedikeret til at være den forretningsudviklende partner for sine kunder gennem at sætte forsyning i system General framework conditions The utility industry constitutes for a significant proportion of a nation s infrastructure. This has been developed in the individual countries over the last couple of hundred years. Consequently, it has traditionally been handled in the grey zone between the public and the private sectors, where the interests of the community have been significant. For this reason, it is a sector highly governed by legislation. The sector has been stable for many years, with very long-term investments focusing on creating a good framework for the development of our society, both for the individual citizen and for the business community. Through the past 15 years, factors such as requirements for improvements in efficiency, adjustment to new technical opportunities and requirements for restructuring due to climate change and globalization have resulted in dramatic changes to the framework for the utility sector. Demands are now being made for change at the same pace as the rest of society. This has put pressure on all stakeholders in the sector, and naturally this entails changes to the framework and the way in which the sector is organised. It is within this field of tension that Sonlinc contributes new solutions and continually works to realign all stakeholders with the new reality in an efficient manner, for the benefit of both society and the many companies and employees who have to implement the process. Due to the development in Europe, and in particular in the EU, frameworks for utility companies are regularly harmonised. This is a natural step as, to a large extent, the major new challenges are created by a desire for common terms and conditions for the business sector across borders, and the challenges imposed on energy and climate policy must be seen in a global context. These challenges generate opportunities for a company such as Sonlinc, which is committed to being a partner that develops its customers business through utility in control. 8 sonlinc årsrapport annual report 2014

9 LEDELSESBERETNING management s review Planlægning og udvikling For løbende at kunne imødekomme de mange krav og forventninger, der stilles til selskabet, arbejder Sonlinc systematisk med planer for de kommende 1-3 år på en række områder. Planerne udmønter sig i en række udviklingsscenarier, der justeres årligt. Hermed gøres det muligt at agere hurtigt, såfremt væsentlige forudsætninger for budgetter, markedsplaner m.v. ændres. Internationalisering Som det fremgår af vores vision, ser vi, at der grundlæggende indenfor EU sker en harmonisering af rammevilkårene især for elforsyning. Da Skandinavien er førende i denne udvikling, er det nærliggende at tænke Sonlincs forretningsmodel udbredt til flere lande. En forudsætning for at tilbyde en løsning i flere lande er, at man kender vilkårene i disse til bunds, og at man kan tilbyde noget, der er unikt i markedet. I 2007 fik Sonlinc mulighed for at følge Energi Danmark, med ind på det svenske marked for elhandel. Dette gav en mulighed for at tilpasse softwaren til Sverige og de svenske markedsregler. Hermed blev tilføjet en forretningsmulighed i produktet, da det blev muligt at købe el på den nordiske elbørs Nordpool og forbruge og afregne strømmen, hvor den blev brugt på tværs af landegrænser, og i et system. En drøm politikerne har haft siden starten på det nordiske elmarked i 1999, og fortsat kun er virkeliggjort i SonWin. Energi Danmark har med succes udnyttet denne mulighed, og gennem en professionel og dygtigt gennemført indsats, vækstet sin forretning betydeligt. I 2009 og 2011 kom Finland og Norge med, således at Energi Danmark kunne lancere produktet One Stop Nordic, hermed dækkes hele det nordiske marked i et samlet standardsystem. I 2014 er rejsen fortsat sydpå. I slutningen af året blev de første store kunder i Tyskland sat i drift. Planning and development In order to be able to meet the many requirements and expectations imposed on the company, Sonlinc works systematically with plans for the coming one to three years in a number of areas. These plans result in a range of development scenarios, which are adjusted annually. This makes it easy to act quickly if significant prerequisites for budgets, market plans, etc., are changed. Internationalization As indicated by our vision, we are seeing a fundamental harmonisation of framework conditions within the EU, in particular within the utility sector. Due to the fact that Scandinavia leads the field in this development, it is obvious to consider extending Sonlincs business model to other countries. A prerequisite for offering a solution in several countries is an in-depth knowledge of the terms and conditions in the countries in question. In addition, the offering must be unique on the relevant markets. In 2007, Sonlinc was given the opportunity to follow Energi Danmark into the Swedish market for power trading. This gave us an opportunity to customize our software to Sweden and the Swedish market rules. It added a business opportunity to the product, since it enabled us to purchase electricity on the Nordpool power exchange and to use and bill the power, where it was used across borders, in one single system. This is a dream that politicians have had since the beginning of the Nordic power market in 1999, and SonWin is still the only system in which the dream is realised. Energi Danmark has successfully exploited this opportunity and, through its professional and competently implemented efforts, has grown its business considerably. Finland and Norway joined in 2009 and 2011, respectively, and Energi Danmark was able to launch its One Stop Nordic product. Consequently, the entire Nordic market is covered by one collective standard system. These challenges create opportunities for a company as Sonlinc that is dedicated to being ta partner that develops it s customers business by utility in control. Mission and vision Mission Sonlinc aims to demonstrate that a business system, which is firmly rooted in the utility sector, can add the best possible value for its customers. Vision We envision a future for Sonlinc in which our system is used by all Danish utility companies and has gained a significant foothold in the electricity supply sectors in Sweden, Norway, Finland, Germany and several other EU countries. Values Respect Quality Responsibility sonlinc årsrapport annual report

10 LEDELSESBERETNING management s review Sonlinc A/S omsætning i dkk mio Sonlinc A/S revenue in dkk million Først og fremmest er samarbejdet med kunderne sat i system. Hele forretningsmodellen bygger på en dyb indsigt i kundernes vilkår. First and foremost, we have systemised collaboration with our customers. The entire business model is based on in-depth knowledge of our customers terms and conditions Hermed har Sonlinc gjort det til en kompetence at kunne etablere løsninger i andre europæiske lande. I årerne fremover kan det vise sig som et vigtigt element for den videre udvikling af selskabet. Samarbejdespartnere For at kunne levere løsninger effektivt og i overensstemmelse med såvel kundernes kortsigtede operationelle mål og de strategiske krav til omstilling, samarbejder Sonlinc systematisk med en række samarbejdspartnere. Først og fremmest er samarbejdet med kunderne sat i system. Hele forretningsmodellen bygger på en dyb indsigt i kundernes vilkår. Gennem dette arbejde opnås en økonomisk fordelagtigt måde, hurtigt at tilpasse produktet til den ny fælles funktionalitet, der kræves som følge af lovgivning og teknologiske muligheder, men med respekt af kundernes indbyrdes konkurrence og forskellighed. At drive forretning med Sonlinc er dermed samtidig en deltagelse i et fællesskab, hvor kunderne direkte har betydende indflydelse på funktionaliteten, der udvikles i SonWin. Hermed opnås fordele for såvel kunderne som Sonlinc. Det er Sonlincs ambition altid at levere den bedste nytteværdi for kunderne af de ydelser og løsninger der leveres. For altid at kunne levere state of the art løsninger og ydelser, samarbejder Sonlinc med en række leverandører. På løsningssiden er der eksempelvis indgået samarbejde med Netcompany, især til større kunder, der har avancerede krav til CRM. I den forbindelse leveres samlede løsninger, hvor Microsoft CRM s funktionalitet indpasses i den samlede løsning. Ligeledes er der et tæt samarbejde med Nets, for hele tiden at sikre den mest økonomiske og optimale integration mellem betalingssystem og de leverede løsninger. På produktsiden anvendes teknologi, der udvikles af Microsoft. Løsningerne opgraderes dermed løbende til de nyeste teknologiske platforme. Sonlinc er certificeret Microsoft Goldpartner. In 2014, the journey continued south, and at the end of the year the first major customers in Germany were brought on stream. Thus, Sonlinc has made it a skill to be able to establish solutions in other European countries. In the future, this may prove to be a significant element in the further development of the company. Partners In order to be able to provide solutions efficiently and in compliance with our customers short-term operational goals as well as the strategic requirements for change, Sonlinc collaborates systematically with a range of partners. First and foremost, we have systemised collaboration with our customers. The entire business model is based on in-depth knowledge of our customers terms and conditions. This work enables us to achieve a financially beneficial method, for quickly adapting the product to new common functionality required by legislation and technological opportunities, whilst respecting the competition between customers as well as their differences. Conducting business with Sonlinc also entails participation in a community, in which customers have a direct and considerable influence on the functionality developed in SonWin. This results in benefits for both customers and Sonlinc. Sonlincs ambition is always to ensure that our customers obtain the best value from the services and solutions we supply. In order to be able to provide state-of-the-art solutions and services, Sonlinc collaborates with a range of suppliers. With regard to solutions, for example, we are in a collaboration with Netcompany, in particular to meet the advanced CRM requirements of major customers. In such cases, we provide complete solutions, incorporating the functionality of Microsoft CRM. We also collaborate closely with Nets in order to ensure that we always provide the most economic and optimal integration between the payment system and the 10 sonlinc årsrapport annual report 2014

11 LEDELSESBERETNING management s review For altid at være på forkant af udviklingen i rammevilkårene for kunderne, og i et vist omfang påvirke disse, samarbejder Sonlinc også med myndighederne (nationalt og internationalt) samt brancheorganisationer m.v. Denne løsningsorienterede dialog fører ofte til, at krav udformes på en måde, der gør dem mere hensigtsmæssige at implementere. Et arbejde, der er til gavn for alle involverede. Samtidig sikrer det også, at Sonlinc på et meget tidligt tidspunkt kan forberede fremtidige løsninger på en hensigtsmæssig måde. Konkurrencesituationen Traditionelt leveres de fleste administrative systemer af større softwareimplementeringshuse baseret på store ERP rammesystemer. Hermed har leverandørerne en løbende forretning med leverance af ydelser i forbindelse med tilretninger m.v. Med de seneste års store ændringer i rammevilkårene og deraf følgende krav til høj agilitet og dybt branchekendskab i leverancen, er den traditionelle model kommet under øget pres i mange lande. Alle leverandører søger naturligvis at forsvare sine positioner, og konkurrencen intensiveres derfor kraftigt i disse år. Dette er til gavn for sektoren og såvel priserne på software, funktionaliteten og ydelsespakkerne forfines i denne kamp om kundernes gunst. Sonlinc positionerer sig i denne kamp som den forretningsudviklende partner, der hele tiden har kundernes samlede kort- og langsigtede nytteværdi i fokus. Heldigvis er der til stadighed flere nye kunder, der ser mulighederne i dette og vælger Sonlinc som partner på denne rejse. supplied solutions. With regard to production, we use technology developed by Microsoft. Consequently, solutions are continually upgraded to the newest technological platforms. Sonlinc is a certified Microsoft Gold Partner. In order to ensure that we are always at the forefront of developments in our customers framework conditions, and to a certain extent to have an influence on these, Sonlinc also cooperates with authorities (both national and international) and trade organisations, etc. Due to this solution-oriented dialogue, requirements are often designed in a way that makes implementation more expedient. This is of benefit to all involved. It also ensures that Sonlinc is able, at a very early stage, to prepare future solutions in an appropriate manner. Competitive situation Traditionally, most administrative systems have been supplied by the major software implementation companies, based on large ERP framework systems. This provides these suppliers with regular business, supplying services in connection with adjustments, etc. With major changes to the framework conditions in recent years and resulting requirements for a high level of agility and in-depth knowledge of the business, the traditional model has come under increased pressure in many countries. Naturally, all suppliers attempt to defend their positions and, as a result, we are seeing a rapid escalation in competition. This is of benefit to the sector and software prices; functionality and service packs are refined to battle for customers favour. In this battle, Sonlinc has positioned itself as a business development partner, constantly focusing on the short- and long-term practical value for customers. Fortunately, there are always new customers who see the potential in this and choose Sonlinc as their partner for this journey. Sonlinc positionerer sig i denne kamp som den forretningsudviklende partner, der hele tiden har kundernes samlede kortog langsigtede nytteværdi i fokus. In this battle, Sonlinc has positioned itself as a business development partner, constantly focusing on the short- and longterm practical value for customers. sonlinc årsrapport annual report

12 LEDELSESBERETNING management s review Samlet håndterer Sonlincs kunder gennem SonWin over 2 mio. slutkundeforhold med en skønnet samlet omsætning på over 40 mia. kroner. Overall, Sonlinc s customers manage through SonWin more than 2 million end-customer relationships with a combined estimated turnover of over DKK 40 billion. Sonlinc A/S resultat i dkk mio Sonlinc A/S profit in dkk mio Markedet og virksomheden Selskabets softwareprodukter dækker behovet indenfor en række forsyningsarter. Selskabets produkter er samlet i en programpakke under navnet SonWin. Softwaren er et standardsystem, der løbende opdateres 10 gange årligt. Alle kunder har samme system, hvor anvendelsen tilpasses kundens forretningsprocesser gennem parameteropsætning. Teknisk anvendes en standard Microsoft platform. Selskabet leverer desuden en omfattende række af ydelser i en servicepakke, der ud over en løbende videreudvikling af softwareproduktet, sikrer en systematisk leverance af en række konsulent- og driftsydelser, og et udbredt samarbejde mellem såvel kunderne som branchens øvrige aktører. Selskabets produkter og ydelser sikrer også effektiv integration til en lang række af kundernes øvrige systemer og optimerer dermed de samlede forretningsprocesser. For at sikre kortest mulig leveringstider af ny funktionalitet mest økonomisk, er der etableret en række samarbejdsgrupper mellem kunderne, hvor nye løsninger aftales og ideer og erfaringer udveksles. Med Sonlincs store kundebase, er det en optimal proces, der kommer både kunder og Sonlinc til gode. Samlet agerer selskabet som forretningsudviklende partner for kunderne og udgør dermed en naturlig del af den samlede forsyningssektor. Ud over Danmark, anvendes selskabets el-handelsløsning med tilhørende markedskommunikation, også i Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Samlet håndterer Sonlincs kunder gennem SonWin over 2 mio. slutkundeforhold med en skønnet samlet omsætning på over 40 mia. kroner. The market and the company The company s software products cover the need for a number of utility supplies. The company s products are collected in a program pack called SonWin. The software is a standard system that is continuously updated 10 times per year. All customers have the same system, where the application is adapted for the customer s business processes through the parameter settings. Technically, a standard Microsoft platform is used. The company also supplies a comprehensive number of services in a service pack which, in addition to a continuous development of the software product, secures a systematic delivery of a number of consultant and operations services, and a widespread collaboration between both the customers and the industry s other parties. The company s products and services also ensure effective integration for a long list of the customer s other systems, and thus optimise the overall business processes. To ensure the shortest possible delivery time of new functionalities in the most economical manner, a number of collaboration groups have been established between the customers, where new solutions are agreed upon, and ideas and experiences are exchanged. It is an optimal process with Sonlinc s large customer base, which benefits both the customers, as well as Sonlinc. Overall, the company operates as a business development partner for the customers, and therefore forms a natural part of the combined supply sector. Throughout Denmark, the company s electric commerce solution is used togethter with associated marketing communication, also used in Sweden, Norway, Finland and Germany. Overall, Sonlinc s customers manage through SonWin more than 2 million end-customer relationships with a combined estimated turnover of over DKK 40 billion sonlinc årsrapport annual report 2014

13 LEDELSESBERETNING management s review Elsektoren har i hele 2014 været præget af forberedelsen til introduktionen af Engrosmodellen, der vil sætte elhandleren i centrum overfor forbrugerne, og bl.a. sikre at denne kan fremsende en samlet regning på hele el-leverancen. Denne ændring medfører en stringent opdeling i netselskaber, der står for distributionsnettet, målere og dermed relaterede opgaver, og elhandlerne, der sælger og levere strøm. Indførelsen af denne markedsmodel medfører en meget stringent opdeling af data, og dermed grundlæggende ændringer i IT-systemerne. Selskabet udvikler i den forbindelse en meget stor del i egen regning, mens andre opgaver til dels finansieres i samarbejde med kunderne. Hele omlægningen sker i tæt samarbejde med såvel kunder som ansvarlige myndigheder. Arbejdet pågår indtil idriftsættelsen, der nu forventes ved udgangen af 1. kvartal Samlet håndterer selskabets kunder ca. halvdelen af samtlige 3,2 mio. målepunkter i Danmark og ca. 2/3 af alle aktørerne i elmarkedet. I årets løb er der kommet nye kunder til, ligesom eksisterende kunder har øget deres markedsandel i elsektoren gennem opkøb og fusioner. Naturgasmarkedet har i 2014 været særdeles interessant for Sonlinc. Der har været en god tilgang af nye handelskunder og ikke mindst NGF Nature Energy A/S, der er det første gasdistributionsselskab, der anvender SonWin. Hermed befæstede selskabet sin stilling på dette marked. Samlet anvender 75% af aktørerne i markedet SonWin og ca. 15% af alle naturgasinstallationer håndteres via SonWin. Throughout the whole of 2014, the power sector has been marked by the preparations for the introduction of the Supplier Centric Model, which will place the electricity traders in the centre for the consumers, and ensure that it can forward a combined bill for the entire electricity supply, among other things. This change creates a stringent division in electric grid companies, which are in charge of the distribution grid, metres and thereby related tasks, and the electricity traders who sell and supply power. The introduction of this market model leads to a very strict division of data and thus, fundamental changes to the IT systems. In connection to this, the company is developing a large part on their own account, while other tasks are partly financed in cooperation with the customers. The entire conversion is occurring in close collaboration between both customers and the responsible authorities. The work will be ongoing until the beginning of the commission, which is now expected at the end of the first quarter of Overall, the company s customers handle approx. half of the combined 3.2 million measuring points in Denmark, and approx. 2/3 of all of the players within the electricity market. During the year, new customers have joined that, like existing customers, have increased their market share within the electricity sector through acquisitions and fusions. The natural gas market has been especially interesting for Sonlinc in There has been good access to new trade customers, and not least NGF Nature Energy A/S, which is the first gas distribution company to use SonWin. This fortified the company s position in this market. Overall, 75% of the players in the market use SonWin, and approx. 15% of all of the natural gas installations are handled via SonWin. Samlet håndterer selskabets kunder ca. halvdelen af samtlige 3,2 mio. målepunkter i Danmark og ca. 2/3 af alle aktørerne i elmarkedet. Overall, the company s customers handle approx. half of the combined 3.2 million measuring points in Denmark, and approx. 2/3 of all of the players within the electricity market. sonlinc årsrapport annual report

14 LEDELSESBERETNING management s review Sammenfattende har Sonlincs forretningsmodel i 2014 vist sin styrke gennem tæt samarbejde med kunderne som partnere. In summary, in 2014, Sonlinc s business model has shown its strength through close collaboration with the customers as partners. Vand- og spildevandsområdet har i høj grad været igennem et konsolideringsår, hvor effekten af benchmarkingen begynder at vise sig. Det har givet sig udtryk i, at stadig flere søger sammen i fælles services og mange planlægger, eller har besluttet, fusioner. Hermed har en lang række nye vandforsyningsselskaber i 2014 taget Sonwin i brug enten direkte eller gennem samarbejde med eksisterende Sonlinc kunder. Skønsmæssigt er andelen af vandmålere og spildevandsforbrugere der håndteres af i SonWin over 15%. Fjernvarmeområdet udbygges løbende. Der sker formentlig nu en politisk afklaring af, hvorledes fjernvarmen fremover skal fungere i samspil med den samlede energiforsyning, så selskaberne kan foretage en langsigtet planlægning. I samarbejde med kunderne, er der igangsat en standardisering af SonWin, der anvendes til håndtering af over 20% af fjernvarmeaftagerne. Bredbåndsområdet er fortsat under forandring. Det er glædeligt at konstatere, at det nu erkendes overalt, at alle boliger og virksomheder fremadrettet skal have fiber, for at kunne fungere i fremtidens samfund. Det har kunnet aflæses i den betydelige tilgang alle fiberselskaberne har haft i For at få økonomi i denne satsning, sker der sideløbende en konsolidering af udbyderne. En udvikling man endnu ikke har set afslutningen på. Der har i 2014 været udført en række større udvidelser af SonWin til understøttelse af dette område. Sammenfattende har Sonlincs forretningsmodel i 2014 vist sin styrke gennem tæt samarbejde med kunderne som partnere. Herigennem er der kommet flere til og det er lykkedes eksisterende kunder at vokse, alt sammen på en for kunderne økonomisk fornuftig måde under mottoet: Sonlinc forsyning i system. The water and wastewater area have largely been through a consolidation year, where the effect of the benchmarking is beginning to show. This has been expressed by a growing number of people searching together in public services and that many are planning, or have decided on, mergers. Thus, in 2014, a large number of new water companies have started using SonWin, either directly or through a collaboration with existing Sonlinc customers. It is estimated that the proportion of water metres and wastewater users handled by SonWin is more than 15%. The central heating sector is continuously expanding. It is likely that a new political clarification of how the central heating must be integrated with the overall energy supply in the future, in order for the companies to conduct long-term planning. In collaboration with the customers, a standardisation of SonWin has begun which is used for the management of over 20% of central heating companies. The broadband area continues to change. It is gratifying to note that it is now recognised that all homes and businesses will have fiber optics from now on, in order to function in the community in the future. It has been reflected in the substantial approaches that all the fiber optic companies have had in For the economy to be part of this venture there is a concurrent consolidation of the providers occurring. This is a development which we have not yet seen the end of. In 2014, a number of bigger extensions of SonWin have been performed in order to support this area. In summary, in 2014, Sonlinc s business model has shown its strength through close collaboration with the customers as partners. In this way, more customers have been obtained and existing customers have been able to grow, all in a cost effective manner for the customers, following the motto: Sonlinc utility in control. 14 sonlinc årsrapport annual report 2014

15 LEDELSESBERETNING management s review Organisations- og medarbejderudvikling For at kunne betjene kunderne, imødegå de nye lovkrav samtidig med, at såvel produktmodernisering og ydelserne moderniseres, er organisationen yderligere udvidet i løbet af året. Samlet har der været forøgelse i medarbejderantallet (FTE) med 15 personer eller ca. 33% over de seneste to år. Der er sket en successive udbygning på alle områder. I årets løb blev der taget nye større lokaler i anvendelse i Kolding, hvor der nu er 20 beskæftigede. Også i Charlottenlund er lokalerne udvidet med ca. 25%, og der er nu 45 beskæftigede. I forbindelse med udvidelsen i antallet af medarbejdere, er der lagt vægt på kompetenceudvidelse såvel som en langsigtet udvikling af de branchespecifikke kompetencer. Selskabet har i den forbindelse etableret et internt uddannelsesprogram under navnet Sonlinc University. Sonlinc ser fremad. For at få samlet alle nye udfordringer i en velordnet plan, er der i årets løb fortsat anvendt meget tid på Projekt SonWin 360 grader. Dette er nu udmøntet i en række delprojekter frem til Engrosmodellens indførelse, og samlet i en plan, der rækker tre år frem, for alle de mange tiltag for hele sektoren, der fortsat holder forsyning i system. Organisation and employee development In order to serve the customers, meet the new regulatory requirements, while simultaneously undertaking product modernisation and revamping the services, the organisation has expanded further throughout the year. There has been an overall increase in the number of employees (FTE) by 15 people, or approx. 33%, over the past two years. A successive expansion in all areas has occurred. During the course of the year, new, larger premises are being used in Kolding, where there are now 20 employees. In Charlottenlund as well, the premises have been expanded by approx. 25%, and there are now 45 employees. In connection with the expansion in the number of employees, emphasis is placed on the broadening of skills, as well as the long-term development of industry-specific skills. In connection with this, the company has established an internal training program called Sonlinc University. Sonlinc is looking to the future. During the year, it continues to use a lot of time on the Project SonWin 360 degrees, in order to gather all of the new challenges in an orderly plan. This has now resulted in a number of subprojects until the introduction of the supplier centric model, and combined in a plan that will span three years into the future, for all of the many initiatives for the entire sector that continues to stand utility in control. I forbindelse med udvidelsen i antallet af medarbejdere, er der lagt vægt på kompetenceudvidelse såvel som en langsigtet udvikling af de branchespecifikke kompetencer. In connection with the expansion in the number of employees, emphasis is placed on the broadening of skills, as well as the long-term development of industry-specific skills. Sonlinc A/S antal medarbejdere Sonlinc A/S number of employees sonlinc årsrapport annual report

16 LEDELSESBERETNING management s review Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: Hovedtal Key figures TDKK Resultat Profit/loss Nettoomsætning Revenue EBITDA EBITDA Resultat af ordinær primær drift Operating profit/loss Resultat før finansielle poster og skat Profit/loss before financial income and expenses and tax Resultat af finansielle poster Net financials Årets resultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity sonlinc årsrapport annual report 2014

17 LEDELSESBERETNING management s review Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five year period, the development of the Company is described by the following financial highlights: Hovedtal Key figures TDKK Pengestrømme Cash flows Pengestrømme fra: Cash flows from: driftsaktivitet operating activities investeringsaktivitet investing activities heraf investering i materielle anlægsaktiver including investment in property, plant and equipment finansieringsaktivitet financing activities Årets forskydning i likvider Change in cash and cash equivalents for the year Antal medarbejdere Number of employees Nøgletal i% Ratios Overskudsgrad Profit margin 10,8% 3,7% 12,5% 9,1% 10,1% Afkastningsgrad Return on assets 21,6% 7,1% 28,1% 18,7% 19,2% Soliditetsgrad Solvency ratio 58,4% 47,3% 64,0% 51,8% 45,8% Forrentning af egenkapital Return on equity 33,1% 12,7% 40,8% 29,0% 36,3% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. sonlinc årsrapport annual report

18 LEDELSESBERETNING management s review Årsregnskab financial report TREFOR Viborvejens vandtårn 18 sonlinc årsrapport annual report 2014

19 Den økonomiske udvikling i året Financial development in the year Den økonomiske udvikling i året Årets omsætning på nye kunder har været større end forventet. Omsætningen af ydelser, til de eksisterende kunder er øget mere end forventet som følge af de mange aktiviteter, der er i gang i branchen. Årets samlede omsætning udgør tkr. (2013, tkr.) Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud efter skat på DKK tkr. (2013, tkr.) og selskabets balance, udviser en egenkapital på DKK tkr. (2013, tkr.) Under indtryk af markedets udvikling og den igangsatte aktivitetsudvidelse, betegnes årets resultat som meget tilfredsstillende. I årets løb er der implementeret en række nye kunder. Hovedproduktet er dermed beriget med væsentlig ny funktionalitet til at dække yderligere behov i naturgassektoren og elhandel, der nu inkluderer det tyske elmarked. Den løbende teknologiopgradering af hovedproduktet fortsættes, og der er sammen med kunderne lagt en plan for de kommende år. Denne gennemføres, således at den er koordineret med de gennemgribende ændringer, der indføres i forbindelse med Engrosmodellen. Alle omkostninger til udvikling og modernisering afholdes over resultatopgørelsen. De materielle aktiver udgør udelukkende udstyr, biler og værdien af ombyggede lokaler. Tilgodehavender fra Salg er øget med tkr. til som følge af den øgede aktivitet. Forudbetalinger på ordrer i arbejde er øget med tkr. til tkr. Det skyldes en række opgaver, der forventes afsluttet i 1. halvår Selskabet har afviklet al gæld til kreditinstitutter. Anden gæld er øget med tkr. til tkr. Dette skyldes en forøgelse i skyldig moms pga. den øgede omsætning og forøgelse i feriepengehensættelsen pga. tilgangen af medarbejdere. The economic development in the year The year s revenue regarding new customers has been larger than expected. The turnover of services for the existing customers has increased more than expected due to the many activities that are occurring in the industry. The year s combined turnover is DKK 53,294 thousand. (2013, DKK 43,588 thousand) The company s income statement shows a profit of DKK 4,319 thousand, after tax. (2013, DKK 3,230 thousand) and the company s balance shows an equity of DKK 12,823 thousand. (2013, DKK 11,003 thousand) Under the influence of the market development and the initiated activity development, the year s results are described as very satisfactory. During the year, a number of new customers have been implemented. The main product is, thus, enriched with significant new functionalities to cover the additional needs within the natural gas sector and electricity trading, which now includes in the German electricity market. The continuous upgrade of technology of the main product continues and, together with the customers, a plan has been made for the coming year. This is implemented so that it is coordinated with the major changes that are introduced in connection with the supplier centric model. All costs for development and modernisation are charged to the income statement. The tangible assets exclusively amount to equipment, vehicles, and the value of converted premises. Accounts receivable from Sales have increased by DKK 4,258 thousand to DKK 11,656 thousand, due to the increased activity. Pre-payments for work orders have increased by DKK 2,986 thousand to DKK 3,348 thousand. This is due to a number of tasks that are expected to end in the first half of The company has settled all debts to credit institutions. Other debt has increased by DKK 3,600 thousand to DKK 9,058 thousand. This is due to an increase in payable VAT that is owed, due to the increased turnover and increase in holiday pay due to the addition of employees. Omsætningen af ydelser, til de eksisterende kunder er øget mere end forventet som følge af de mange aktiviteter, der er i gang i branchen. Revenue from services delivered to existing customers has increased more than expected due to the many activities in the industry. sonlinc årsrapport annual report

20 Den økonomiske udvikling i året Financial development in the year Med indgangen til 2015 er der fortsat meget aktivitet. Selv med den store tilgang af medarbejdere er der opgaver til et godt stykke ind i året. With the beginning of 2015, there are still many activities. Even with the large influx of employees, there are tasks well into the year. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2014 er ikke påvirket af usædvanlige begivenheder. Der er ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige begivenheder. Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt har påvirket selskabets finansielle stilling. Forventninger til 2015 Med indgangen til 2015 er der fortsat meget aktivitet. Selv med den store tilgang af medarbejdere er der opgaver til et godt stykke ind i året vil fortsat have meget fokus på implementeringen af Engrosmodellen i elsektoren, men indenfor alle forsyningsarter er der en lang række opgaver. I 1. halvår færdiggøres en række opgaver og der forhandles yderligere større opgaver. Hermed forventes en fortsat tilgang i antallet af medarbejdere om end mere moderat end i På basis af denne udvikling forventer selskabet en vækst i såvel omsætning som resultat i Uncertainty regarding recognition and measurement There has been no uncertainty regarding recognition and measurement in the yearly report. Unusual conditions The company s assets, liabilities and financial position, as of 31 December 2014, as well as the results from the company s activities and cash flow for 2014, are not affected by unusual events. No unusual events have occurred in the financial year. After the balance sheet date, no events have occurred that have significantly affected the company s financial position. Expectations for 2015 With the beginning of 2015, there are still many activities. Even with the large influx of employees, there are tasks well into the year will continue to focus on the implementation of the supplier centric model in the electricity sector, but there are a number of tasks within all of the utility supplies. Within the first half of the year, a number of tasks will be completed and larger tasks will be negotiated further. Thus, a continued increase in the number of employees is expected, although more moderate than in On the basis of this development, the company expects an increase in both turnover and results in sonlinc årsrapport annual report 2014

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

årsrapport annual report

årsrapport annual report årsrapport annual report 2015 Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information Sonlincs historie Sonlinc etableres af Claus Sonne 1987 Sonlincs history Claus Sonne establishes

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 55 27 76 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2014 The Annual Report was

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Årsrapport 1/9 2011-31/8 2012 Annual report 1/9 2011-31/8 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere