INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER FORRETNINGSOMRÅDER: SPAR NORDS LOKALE BANKER STORKUNDEOMRÅDET HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET FORRETNINGSSUPPORT FINANS NORD A/S RISICI: KREDITRISICI MARKEDSRISICI OPERATIONELLE RISICI PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING INTERN REVISIONS PÅTEGNING DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE NOTER UDEN HENVISNINGER SPAR NORD BANK - PULJEORDNINGER NØGLETAL NØGLETALSDEFINITIONER KVARTALSVISE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN ØVRIGE OPLYSNINGER LEDELSESHVERV FONDBØRSMEDDELELSER MV. SPAR NORD BANK - OVERSIGT SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

3 VISION, STRATEGI OG ORGANISATION VISION Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil vi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Banken har som mål at blive landsdækkende over en årrække gennem etableringer i alle danske byer med mere end indbyggere. Siden strategien blev vedtaget i 2001, har Banken udvidet kæden af lokale banker uden for Nordjylland med 13. I blev det til 6 nye - inklusive Jebjerg og Spar Nord Skive, der tidligere udgjorde Sparekassen Midt Vest. På nedenstående kort er s nuværende 27 lokale bankområder angivet med røde prikker, Slagelse og Køge, der åbner i foråret 2007, er angivet med røde ringe, og Finans Nords afdelinger med blå prikker. s Lokale Banker har en høj grad af selvbestemmelse, idet de fungerer som en kæde af individuelle forretninger med stor kompetence på kundebetjeningsområdet, markedsbearbejdning, filialplacering og medarbejderforhold. Det er endvidere de lokale banker, Storkundeområdet og Handels- og Udlandsområdet, der opstiller krav til udviklingstiltag i supportfunktionerne. VÆRDIER Uhøjtidelig, ambitiøs og nærværende Vi har højt til loftet - og let til smil og godt humør. Vi har viljen til at vinde og udvikler konstant vores kompetencer og arbejdsplads. Vi vil være nærværende i dialogen med kunderne, og vi driver en lokal forretning. KUNDEMISSION Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed Det vigtigste mål for Banken og dens medarbejdere er at kunne skabe økonomisk frihed for kunderne. Gennem vores rådgivning ønsker vi at skabe råderum og tryghed i familiens eller virksomhedens dagligdag. Målgruppen for de lokale banker er privatkunder og lokalområdets virksomheder. Side 3

4 VISION, STRATEGI OG ORGANISATION DRIFTSORGANISATION har i alt 75 lokale banker fordelt over det meste af landet. Hertil kommer forretningsområderne Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet samt datterselskabet Finans Nord, der driver virksomhed i Aalborg, Kolding, Roskilde og Malmø. Forretningssupport og 4 stabsafdelinger servicerer de decentrale enheder med specialkompetencer inden for bl.a. kunde- og markedskoncepter, kreditmæssig overvågning og medarbejderudvikling. I alt har Bank medarbejdere, kunder og aktionærer. POLITISK ORGANISATION Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 aktionærvalgte og 3 medarbejdervalgte. De aktionærvalgte vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. På generalforsamlingen er det alene delegerede, der har stemmeret. Aktionærer med færre end aktier vælger på de årlige aktionærmøder 8 delegerede for hver aktionærkreds, mens aktionærer med eller flere aktier selv kan møde som delegerede. Delegerede valgt på aktionærmøderne har en stemmeret svarende til aktiekapitalen i aktionærkredsen. Dog således, at aktionærer med eller flere aktier stemmer med egen andel. På generalforsamlingen er der ingen stemmeretsbegrænsning, ligesom der ingen ejerretsbegrænsning er. SPAR NORD BANKS FORRETNINGSMODEL De delegerede fra aktionærkredsene fungerer endvidere som bankråd, der rådgiver den lokale direktør om markedsforhold og økonomi. Side 4

5 BANKENS LEDELSE BESTYRELSE FORMÆND FOR DE LOKALE BANKRÅD BRØNDERSLEV Statsaut. ejendomsmægler Jesper Hardahl SILKEBORG Endnu ikke valgt FREDERICIA Advokat Søren Frandsen SKAGEN Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen Adm. direktør Torben Fristrup Formand Ejendomsmægler Erling Kjær Næstformand Overlærer Niels Ole Arndt FREDERIKSHAVN Direktør Kaj Christiansen SKIVE Kommunaldirektør Hans Erik Nielsen HERNING Direktør Henrik Hyldgaard STORKUNDEOMRÅDET Statsaut. revisor Hans Østergaard HIRTSHALS Auktionsmester Knud Damgaard STØVRING Landmand Karl Kristian Andersen Gårdejer Niels Kristian Kirketerp Adm. direktør Carsten Normann Direktør Per Søndergaard Pedersen HJALLERUP Kontorchef Ole Mortensen SÆBY Advokat Erling Mortensen HJØRRING Advokat Troels Bidstrup Hansen TERNDRUP Gårdejer Søren Sømod Flou HORSENS Advokat Anne Koch VEJGAARD Direktør Kai Max-Jakobsen Ekspeditionssekretær Trine Bruun Haals Medarbejdervalgt Fuldmægtig Jan Høholt Jensen Medarbejdervalgt Ekspeditionssekretær Ole Skov Medarbejdervalgt KOLDING Direktør Otto Skak VEJLE Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen KØBENHAVN Direktør Carsten Hansen AABYBRO Indkøbschef Christian Jensen DIREKTION LØGSTØR Overlærer Niels Ole Arndt MARIAGERFJORD Farvehandler Ivan Østergaard AALBORG Redaktionschef Jørgen Pyndt AARS Direktør Ebba Pedersen NÆSTVED Endnu ikke valgt ÅRHUS Advokat Torben Korsager NØRRESUNDBY Advokat Bjarne Damm Johansen Bankdirektør John Lundsgaard Adm. direktør Lasse Nyby Bankdirektør Lars Møller ODENSE Statsaut. ejendomsmægler Henrik Therkelsen Side 5

6 TIL REGNSKABSLÆSERNE Med et resultat før skat på mio. kr. blev et usædvanligt godt år for Bank. Resultatet er 68,4 pct. højere end det hidtil bedste år,. Resultatet forrenter egenkapitalen med 36,0 pct. før skat. Efter skat blev resultatet 829 mio. kr., og Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der igen udbetales 3 kr. i udbytte pr. aktie. Bag rekordresultatet ligger en række andre rekorder. Først og fremmest oplevede den største kundetilgang nogensinde med netto. Hertil kommer flere aktionærer og flere Stjernekunder. I løbet af året etablerede vi 4 nye lokale banker uden for Nordjylland, i Silkeborg, Næstved, Middelfart og Risskov. De 4 nye lokale banker er alle kommet meget tilfredsstillende fra start. Ud over de 4 nyetableringer fik vi yderligere 2 lokale banker i : Skive og Jebjerg, som blev en del af kæden, da Sparekassen Midt Vest i efteråret besluttede sig for en sammenlægning med. Vi håber, at flere lokale banker og sparekasser vil slutte sig til vores bankkæde i de kommende år. Vores organisationsstruktur er som skabt til en sammenlægning med selvstændige pengeinstitutter, idet vi giver udstrakt selvstyre til de tilsluttede lokale banker. De lokale banker skal på en gang opleve stor selvstændighed, samtidig med at de kan trække på en stor banks ekspertise. passerede også den danske grænse, idet datterselskabet Finans Nord etablerede kontor i Malmø. En konsekvens af den kraftige vækst er, at omkostningerne er vokset mere gennem end forudset ved årets begyndelse. En væsentlig del af forklaringen er den store geografiske og organiske vækst, hvor -regnskabet er præget af en række store investeringer. I løbet af året voksede medarbejderantallet således med 107. Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at vi fortsat er i stand til at tiltrække kvalificerede medarbejdere, uanset den hårde konkurrence på arbejdsmarkedet og ikke mindst i den finansielle sektor. Hovedparten af de nyansatte er ansat i kundevendte funktioner. Samtidig blev der brugt store ressourcer på bl.a. IT-udvikling, bygningsmæssige forbedringer og markedsføringsområdet. Med den geografiske ekspansion har et mål om at blive bedre kendt på landsplan. Vi er nu i den situation, at halvdelen af danskerne udtrykker, at de har kendskab til. I blev hjemmesiden introduceret, og i 2007 modtager kunderne for første gang en oversigt over deres gebyrbetalinger. Vi er tilhængere af, at der er størst mulig åbenhed om pengeinstitutternes priser, og deltager gerne i prissammenligninger. Vi er ikke de billigste, men vi vil være blandt de billigste full-service pengeinstitutter. I udvidede vi vores produktpalet med skadesforsikring. I 2007 bliver det livsforsikrings- og pensionsprodukter, idet, sammen med en række andre pengeinstitutter, har etableret det nye selskab letpension. Ved indgangen til 2007 er s distributionskraft og konkurrenceevne styrket i en grad, der skaber et godt fundament for fortsat vækst. De makroøkonomiske vilkår er stadig gunstige, og det er vores forventning, at 2007 bliver endnu et positivt år for. I 2007 forventer vi også at udvide vores kæde af lokale banker, men ikke helt i samme omfang som i. I skrivende stund er det besluttet, at der i foråret åbnes nye lokale banker i Slagelse og Køge. Venlig hilsen Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør Side 6

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat Resultat efter skat ,9 858,3 862,4 890, ,7 243,8 282,1 299,0 392,1 470,3 23,6 25,4 24,8 11,0 17,1 87,0 80,8 126,5 204,5 191,5 65,5 24,9 55,8 73,7 61,4-5,0-10,1 33,5 49,2 84, , , , , ,0 809,9 845,4 925, , ,8 432,9 416,0 476,8 589,3 673,2 307,4 224,8 170,8 33,9-172,5 125,5 191,2 306,0 555,4 845,7 18,4 21,0 58,0 58,1 35,2-101,0 44,3 0,0 152,3 143,9 313,2 408,3 613, ,2 27,6 76,3 84,6 134,2 204,6 116,3 236,9 323,7 479,3 828,6 BALANCE *) Mio. kr. Samlede aktiver Indlån - bankindlån - repoforretninger Udlån - bankudlån - reverseforretninger Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud Risikovægtede aktiver Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), efter fradrag Nedskrevet på udlån og garantidebitorer Udlån med rentestop *) Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct. Egenkapitalforrentning efter skat, pct. Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger Nedskrivningsprocent Akkumuleret nedskrivningsprocent Solvensprocent Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital Indtjening pr. omkostningskrone, kr. Renterisiko, pct. Valutaposition, pct. Valutarisiko, pct. Udlån i forhold til indlån, pct. Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst, pct. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet, pct. Summen af store engagementer, pct. Antal ansatte (ultimo, heltid) Antal afdelinger 7,9 15,7 18,0 24,3 30,9 6,4 11,8 14,2 19,0 24,8 0,65 0,67 0,66 0,64 0,63 0,90 0,85 0,78 0,66 0,54 1,7 1,0 0,7 0,1-0,4 3,1 3,0 2,8 2,0 1,3 10,5 11,2 10,2 12,3 10,8 8,0 9,0 8,5 9,9 9,7 8,0 9,0 8,5 8,8 8,8 1,13 1,28 1,37 1,57 2,03 4,7 5,4 4,4 2,3 1,0 9,5 6,0 14,1 4,9 6,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 107,8 105,4 98,3 124,7 132,6 8,7 8,6 8,3 8,9 9,4 2,6 5,9 10,0 38,4 26,5 26,7 67,4 108,8 47,8 2,2 67,8 64,1 47,7 103,2 80, SPAR NORD BANK-AKTIEN Kr. pr. aktie a 10 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening efter skat Udbytte Afkast, pct. Price earning ,2 4,6 6,1 8,8 14, har i ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS. Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for og kun delvist for Side 7

8 KONCERNBERETNING REKORDOVERSKUD PÅ 1.033,2 MIO. KR. FØR SKAT fik i et overskud på 1.033,2 mio. kr. før skat - en stigning på 68,4 pct. fra det hidtidige rekordresultat på 613,5 mio. kr. i. Det meget tilfredsstillende resultat skal ses på baggrund af en rekordtilgang af kunder og stor vækst i forretningsomfanget, tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. samt en engangsindtægt fra salget af de sidste aktier i Totalkredit til Nykredit. Egenkapitalforrentningen, før skat, målt på primoegenkapitalen, ekskl. udbytte, er således steget fra 27,8 pct. til 36,0 pct. Efter skat blev resultatet på 828,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 72,9 pct. i forhold til. Nykredit udnyttede sin option på køb af de resterende stk. aktier i Totalkredit, hvilket gav Banken en engangsindtægt på 141,3 mio. kr. Hertil skal lægges 11,0 mio. kr., som er Spar Nords andel af Nørresundby Banks fortjeneste. Generelt har der været en tilfredsstillende udvikling i Bankens forretningsområder. Det største forretningsområde, s Lokale Banker, opnåede et rekordresultat på 548,0 mio. kr., svarende til en forrentning af den allokerede kapital på 31,8 pct. Storkundeområdet havde ligeledes en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen og forrenter den allokerede kapital med 44,6 pct. Handels- og Udlandsområdet opnåede en basisindtjening på 168,2 mio. kr., svarende til en forrentning af den allokerede kapital på 50,0 pct., hvilket er meget tilfredsstillende i betragtning af udviklingen på de finansielle markeder. Finans Nord realiserede 74,6 mio. kr. hvilket også er rekordresultat og forrenter den allokerede kapital med 25,5 pct. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr ,9 313,2 408,3 613, , SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF PRIMO EGENKAPITAL FØR SKAT Pct ,9 15,7 19,7 27,8 36, SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMRÅDEFORDELT BASISINDTJENING Basisindtjening - mio. kr. s Lokale Banker Storkundeområdet Handels- og Udlandsområdet Finans Nord Forretningssupport Stabe mv. Basisindtjening Beholdningsindtjening Salg af Totalkredit Resultat før skat 388,9 548,0 28,9 108,7 156,9 168,2 57,9 74,6 1,6 2,5-78,8-56,3 555,4 845,7 58,1 35, ,3 613, ,2 På baggrund af resultatet har Bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen 25. april, at der for udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie. Det samlede udbytte, 171,2 mio. kr., svarer til 20,7 pct. af nettoresultatet. I fik nye kunder netto, dvs. at det samlede kundetal er oppe på I samme periode er antallet af Stjernekunder (kunder i Bankens loyalitetskoncept) øget med ca Væksten er sket såvel i de nyetablerede lokale banker uden for Nordjylland som i de eksisterende lokale banker. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er steget med 21,1 pct. fra 55,8 mia. kr. til 67,6 mia. kr. Til grund for det meget tilfredsstillende resultat ligger også de generelt positive konjunkturer. Således bød på en ekstraordinær god udvikling i udlånsporteføljens bonitet, som medførte, at Banken kunne indtægtsføre 172,5 mio. kr. på nedskrivninger på udlån mv. DRIFTSUDVIKLING INDTÆGTER Nettorenteindtægterne er steget fra 890,4 mio. kr. i til 1,010,7 mio. kr. i og udgør nu 55,1 pct. af basisindtægterne (54,9 pct. i ). Væksten på 13,5 pct. kan alene henføres til den øgede forretningsvolumen. Fra ultimo til ultimo er rentemarginalen således faldet med 0,48 procentpoint - et resultat af ændret produktsammensætning og øget konkurrencepres inden for s kerneområder. Nettogebyrindtægterne er steget fra 392,1 mio. kr. i til 470,3 mio. kr. i og udgør nu 25,6 pct. af basisindtægterne (24,2 pct. i ). Også på gebyrsiden kan væksten alene henføres til den øgede forretningsvolumen. Side 8

9 KONCERNBERETNING Til trods for prisnedsættelser er nettogebyrer fra handel med værdipapirer steget med 17,1 mio. kr. til 130,4 mio. kr., mens gebyrer fra kapitalforvaltning er vokset med 41,2 mio. kr. til 158,1 mio. kr. Særligt 1. kvartal var præget af en ekstraordinær høj indtjening på handelsområdet. Den store stigning i aktiviteten har også medført, at lånesagsgebyrerne er blevet forøget med 18,6 pct. til 89,3 mio. kr. Kursreguleringerne viser et fald på 6,4 pct. i forhold til - fra 204,5 mio. kr. til 191,5 mio. kr. Nedgangen skyldes først og fremmest, at de stigende renter og faldende aktiekurser midt på året resulterede i en periode med lavere positionsindtjening. På den positive side har der været gevinster ved salg af aktier i PBS International Holding A/S, Dankort A/S og Phase One A/S på i alt 16 mio. kr. Andre driftsindtægter realiseres på 61,4 mio. kr., dvs. 16,7 pct. lavere end i, hvor der var enkeltstående indtægter på 20,0 mio. kr. fra salg af ejendomme, udlodning fra foreningen SDC samt salg af aktier i Nørresundby Bank i forbindelse med bankens aktietilbagekøbsprogram. Resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på 84,0 mio. kr. - 70,7 pct. højere end i. Væksten kan henføres til s ejerandele i Nørresundby Bank og Linde Partners Asset Management SA. OMKOSTNINGER De samlede omkostninger er steget med 12,6 pct. fra 1.031,6 mio. kr. til 1.161,8 mio. kr. Omkostningsvæksten afspejler den geografiske og forretningsmæssige ekspansion. Af den samlede omkostningsstigning på 130,2 mio. kr. kan 78,4 mio. kr. henføres til stigende personaleomkostninger primært som følge af flere medarbejdere. Antallet af medarbejdere er netto forøget med 107, heraf 87 i de kundevendte funktioner. SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr ,9 845,4 925, , ,8 Ledelsen finder det meget tilfredsstillende, at Banken har været i stand til at tiltrække mere end 100 nye medarbejdere (netto) på et arbejdsmarked, der ellers er præget af hård konkurrence, og ser det bl.a. som en konsekvens af, at Bankens strategi med udstrakt decentral styring appellerer til kvalificerede medarbejdere i branchen. Samtidig blev der brugt store ressourcer på bl.a. IT-udvikling, bygningsmæssige forbedringer og markedsføringsområdet - en satsning, der bl.a. har baggrund i Bankens strategi om at blive landsdækkende. Det gode -resultat betyder, at der i regnskabet er udgiftsført 39,7 mio. kr. til resultatafhængig aflønning. Heraf er 32,7 mio. kr. til bonusprogrammerne for medarbejderne, mens 7,0 mio. kr. vedrører ledelsesincitamentsprogrammet. Trods den høje vækst i omkostningerne i er nøgletallet basisindtægter/omkostningskrone steget marginalt. Ledelsen finder omkostningsudviklingen acceptabel, idet væksten har baggrund i omfattende investeringer i medarbejderressourcer, distributionsapparat og informationssystemer, som vil styrke Bankens langsigtede konkurrenceevne. Banken har i kunnet tilbageføre betydelige nedskrivninger på udlån mv. som følge af de fortsat gunstige konjunkturer. Samtidig har de gode konjunkturer medført ekstraordinært store indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Endelig er der foretaget en mindre reduktion som følge af Finanstilsynets præcisering af de generelle retningslinier for nedskrivninger på udlån mv. Dette betyder, at driftspåvirkningen af nedskrivninger i har påvirket regnskabet positivt med 172,5 mio. kr. mod en udgift i -regnskabet på 33,9 mio. kr. De samlede nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde 525,4 mio. kr. ultimo, mod 688,5 mio. kr. ultimo. BASISINDTJENING Basisindtjeningen - s indtjening på kunderelaterede forretninger - blev på 845,7 mio. kr., en vækst på 52,3 pct. fra. Ledelsen finder basisindtjeningen meget tilfredsstillende og glæder sig over, at det i høj grad er væksten i kunderelaterede forretninger, der driver den positive udvikling. BEHOLDNINGSINDTJENING Beholdningsindtjeningen omfatter s egenbeholdning af aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt aktieinvesteringer via Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S. Indtjeningen på egenbeholdningen er reduceret fra 66,1 mio. kr. i til 18,4 mio. kr. i. Baggrunden er blandt andet de vanskeligere finansielle markeder i. Side 9

10 KONCERNBERETNING Aktieporteføljen i Erhvervsinvest Nord A/S og Erhvervsinvest K/S har til gengæld givet et bedre afkast i, hvor indtjeningen var på 16,8 mio. kr. mod et minus på 8,0 mio. kr. i. Den samlede beholdningsindtjening blev således på 35,2 mio. kr. mod 58,1 mio. kr. i FORRETNINGSOMFANG Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er øget med 21,1 pct. til 67,6 mia. kr. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRETNINGSOMFANG Mia. kr. 75 Ledelsen finder den fortsatte vækst i kunde- og aktionærantal meget tilfredsstillende. SOLVENS Solvensprocenten er faldet fra 12,3 til 10,8 ultimo. Baggrunden for faldet er den høje vækst i aktiviteten. Bankens mål er, at solvensprocenten som minimum skal udgøre 10. Kernekapitalprocenten er i samme periode faldet fra 9,9 til 9,7. Ekskl. hybridkapital udgør kernekapitalprocenten 8,8 mod det interne mål på 7,5. I blev der omregnet til DKK nominelt optaget 336 mio. kr. som supplerende kapital, og indfriet 538 mio. kr. Bankudlånet er steget 19,4 pct. til 32,4 mia. kr., mens bankindlånet viser en vækst på 16,2 pct. til 25,7 mia. kr. Erhvervsudlånet er vokset med 25,1 pct. til 21,4 mia. kr., mens privatudlånet er vokset med 9,8 pct. til 11,0 mia. kr. Erhvervsindlånet er vokset med 27,1 pct. til 9,0 mia. kr., mens privatindlånet er vokset med 11,1 pct. til 16,7 mia. kr ,8 39,2 45,0 55, ,6 BASEL II har valgt standardmetoden for opgørelse af kapitalkravene til dækning af kredit- og markedsrisici i henhold til Basel II, der trådte i kraft den 1. januar 2007, mens kapitalkravet til dækning af de operationelle risici vil blive opgjort efter basisindikatormetoden. Banken har desuden valgt at udnytte overgangsperioden, således at solvensen først opgøres efter det nye Basel II-regelsæt fra og med 1. januar I 2007 opgøres den officielle solvens således efter de hidtidige regler. Udnyttelsen af overgangsreglerne skal ses i lyset af, at den systemmæssige understøttelse af de nye solvensberegninger først er på plads i løbet af Der imødeses samlet set en mindre solvenslettelse ved overgangen til de nye kapitaldækningsregler i SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKINDLÅN Mia. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN BANKUDLÅN Mia. kr Banken er igang med en vurdering af mulighederne og konsekvenserne af en eventuel senere overgang til at anvende interne modeller ved opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisici. LIKVIDITET Banken har et internt strategisk mål om, at summen af indlån, kernekapital, supplerede kapital samt seniorlån skal overstige Bankens udlån. Dette mål har i perioder i været overskredet med baggrund i den højere end budgetterede udlånsvækst. 5 16,2 17,5 20,6 22,1 25,7 5 16,8 17,8 19,5 27,1 32,4 Banken har i løbet af optaget seniorlån på 2 mia. kr. I alt er der optaget seniorlån for 4 mia. kroner KUNDER OG AKTIONÆRER blev atter et rekordår, når det gælder kundetilgang og dermed vækst i markedsandel. Antallet af kunder er steget med til nu , og fremgangen viser sig både i og uden for Nordjylland. 0 Ultimo året er Bankens mål overskredet med 2,5 mia. kr., hvorfor det planlægges at optage seniorlån på et tilsvarende niveau i 1. kvartal Også aktionærantallet fortsætter med at stige. Ved udgangen af havde således aktionærer - en stigning på på et år. Side 10

11 KONCERNBERETNING OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL Ved indgangen til udtrykte Banken en forventning om en basisindtjening i størrelsesordenen mio. kr. Den realiserede basisindtjening blev altså 845,7 mio. kr. Forventningerne blev opjusteret 3 gange i løbet af året. Første gang efter 1. kvartal, anden gang efter 3. kvartal og sidste gang i december. Det endelige basisresultat ligger over det udmeldte interval fra december. Forklaringen på det bedre end forventede resultat skal først og fremmest findes i to forhold: Den meget tilfredsstillende vækst i forretningsvolumen og dermed i indtægterne samt den forbedrede bonitet i udlånsporteføljen. Væksten i forretningsvolumen og udvidelse af antallet af lokale banker med 6 i, har imidlertid også medført, at omkostningerne er steget væsentligt mere end forudset ved årets begyndelse. GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 25. april 2007 i Aalborg. På baggrund af resultatet - og i overensstemmelse med Bankens udbyttepolitik fra har Bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der for udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie. På generalforsamlingen skal der vælges 3 medlemmer til Bestyrelsen. På valg er Niels Ole Arndt, Erling Kjær og Per Søndergaard Pedersen. Niels Ole Arndt har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. FORVENTNINGER TIL 2007 Der er for 2007 udsigt til fortsat positive konjunkturer dog med forventning om svagt stigende rentesatser. Ledelsen forventer en basisindtjening i 2007 i niveauet mio. kr. i forhold til basisindtjeningen i på 845,7 mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægter forventes at blive øget i forhold til som følge af fortsat aktivitetsfremgang. Forretningsomfanget forventes således at stige - via øget markedsandel samt større forretningsomfang med eksisterende kunder - med pct. s geografiske ekspansion ventes at fortsætte i 2007, dog i et lidt lavere tempo end i. Den første lokale bank er under etablering i Slagelse, og i løbet af foråret bliver også Køge en del af -kæden. Med baggrund i den fortsatte udvidelse ventes der i løbet af året at blive ansat yderligere medarbejdere - fortrinsvis i de lokale banker uden for Nordjylland. Den samlede omkostningsvækst ventes nedbragt fra 12,6 pct. til 7-8 pct. under forudsætning af, at der i 2007 åbnes 2-4 lokale banker. I 2007 vil effektiviseringsindsatsen desuden blive forøget. Banken forventer at opretholde en god bonitet i kreditporteføljen og venter en mindre, negativ driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån mv. For 2007 har Bestyrelsen besluttet, at der til hver medarbejder skal udbetales en bonus på kr., hvis basisindtjeningen overstiger 650 mio. kr. samt yderligere kr., hvis basisindtjeningen bliver højere end 700 mio. kr. Bonus udbetales i form af tildeling af gratisaktier til markedskurs. Side 11

12 CORPORATE GOVERNANCE s Bestyrelse bakker op om arbejdet for god corporate governance og dialogen herom med Bankens interessenter og har valgt at følge langt hovedparten af Fondsbørsens anbefalinger. Nedenfor bliver Bestyrelsens indstilling gennemgået i hovedtræk. Den fuldstændige gennemgang kan findes på: sparnord.dk/ir/ corporategovernance I. AKTIONÆRERNES ROLLE OG SAMSPIL MED SELSKABSLEDELSEN 1. UDØVELSE AF EJERSKAB OG KOMMUNIKATION Bank afholder hvert år ca. 30 aktionærmøder landet over med deltagelse af mere end aktionærer. fremmer endvidere kommunikationen med aktionærerne gennem sparnord.dk/ir og aktionærmagasinet Nyt har med baggrund i selskabets aktionærantal og -struktur valgt ikke at offentliggøre aktiebogen. Ledelsen finder, at investeringsbeslutninger er en privat sag. 2. KAPITAL- OG AKTIESTRUKTUR Bank følger anbefalingerne om kapital- og aktiestruktur. 3. FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER INDKALDELSE OG AFGIVELSE AF FULDMAGTER Bank følger anbefalingerne om generalforsamlingens forberedelse, indkaldelse og afholdelse. Aktionærer med færre end aktier vælger delegerede på årlige lokale aktionærmøder, som repræsenterer områdets samlede aktiekapital på generalforsamlingen. Der vælges 8 delegerede i hvert område. I tilfælde af forfald fra en af de delegerede gives fuldmagt til en af de fremmødte delegerede fra samme område. Aktionærer med aktier eller flere kan selv møde som delegeret. I forhold til fuldmagtsafgivelse fra disse aktionærer er Banks vedtægter i tråd med anbefalingerne. 4. BESTYRELSENS PLIGTER OG AKTIONÆRERNES RETTIGHEDER VED OVERTAGELSESFORSØG Bank følger anbefalingerne om Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg. II. INTERESSENTERNES ROLLE OG BETYDNING FOR SELSKABET 1. SELSKABETS POLITIK I RELATION TIL INTERESSENTERNE Bank følger anbefalingerne. 2. INTERESSENTERNES ROLLE OG INTERESSER Hvert år gennemføres omfattende kunde- og medarbejderundersøgelser. Dialogen med aktionærerne sker dels på aktionærmøderne dels med to årlige møder med de valgte bankråd. III. ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED 1. OPLYSNING OG AFGIVELSE AF INFORMATION Bank følger anbefalingerne om oplysning og afgivelse af information. 2. INVESTOR-RELATIONEN Ud over aktionærmøderne afholder Bankens ledelse jævnligt møder med investorer og analytikere. På Bankens hjemmeside sparnord.dk/ir findes alle informationer af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet. Generalforsamlingen og præsentation af halvårsregnskabet er tilgængelige som webcast på Bankens hjemmeside, ligesom indholdet af investor- og analytikerpræsentationer offentliggøres på hjemmesiden. 3. ÅRSRAPPORTEN OG SUPPLERENDE OPLYSNINGER Bestyrelsen vurderer, at IFRS samt Finanstilsynets retningslinjer er en fyldestgørende regnskabspraksis for. Bestyrelsen finder, at ikke-finansiel rapportering af forskellig art er af afgørende betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet. I selskabets årsrapport og i forbindelse med investor- og analytikerpræsentationer gøres der derfor rede for Bankens forhold til sine vigtigste interessenter: medarbejdere, kunder og aktionærer. 4. KVARTALSRAPPORTER Bank følger anbefalingerne. Side 12

13 CORPORATE GOVERNANCE IV. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 1. BESTYRELSENS OVERORDNEDE OPGAVER OG ANSVAR Bank følger anbefalingerne. 2. BESTYRELSESFORMANDENS OPGAVER Bank følger anbefalingerne. 3. FORRETNINGSORDEN Bank følger anbefalingerne. 4. INFORMATION FRA DIREKTIONEN TIL BESTYRELSEN Bank følger anbefalingerne. V. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 1. REKRUTTERING OG VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker gennem en formel, grundig og gennemsigtig proces. Processen er baseret på dialog mellem Bestyrelsen og formændene for de lokale bankråd. Alle kandidater præsenteres på aktionærmøder forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen anser denne procedure for at være en fyldestgørende redegørelse for de indstillede kandidaters kompetencer, og offentliggør derfor ikke en årlig profil. 2. INTRODUKTION TIL OG UDDANNELSE AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Bank følger anbefalingerne. 3. ANTALLET AF BESTYRELSESMEDLEMMER Bank følger anbefalingerne. 4. BESTYRELSENS UAFHÆNGIGHED Bank følger anbefalingerne. 5. MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I henhold til aktieselskabsloven 49 har medarbejdere i aktieselskaber med mere end 35 ansatte lov til at deltage i bestyrelsesarbejdet ved at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til halvdelen af de aktionærvalgte. Medarbejderne i Spar Nord Bank har valgt at deltage i bestyrelsesarbejdet i form af tre repræsentanter, valgt af og blandt medarbejderne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer, men vælges for fire år ad gangen. s ledelse ser meget positivt på ordningen, idet Banken har en lang tradition for et snævert samarbejde med medarbejdere og medarbejdervalgte organer. 6. MØDEFREKVENS Bank følger anbefalingerne. 7. TIDEN TIL BESTYRELSESARBEJDET OG ANTALLET AF BESTYRELSESPOSTER Bank følger anbefalingerne. 8. ALDERSGRÆNSE har en aldersgrænse på 70 år. 9. VALGPERIODE s bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Valgperioden er forskudt, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Med en valgperiode på to år og med forskydningen ønsker Bestyrelsen at sikre den nødvendige kontinuitet i Bestyrelsens arbejde. Bank følger i øvrigt anbefalingerne. 10. ANVENDELSE AF BESTYRELSESUDVALG (KOMITÉER) Banks Bestyrelse benytter sig ikke af udvalg og komitéer. 11. EVALUERING AF BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS ARBEJDE Hvert år gennemføres en skriftlig evaluering af Bestyrelsens arbejde, ligesom Direktionens arbejde evalueres. Evalueringen forløber efter på forhånd fastlagte kriterier, og alle bestyrelsesmedlemmer deltager i evalueringsprocessen. VI. BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS VEDERLAG 1. VEDERLAG Bank følger anbefalingerne. 2. VEDERLAGSPOLITIK Bank følger de væsentligste anbefalinger. Idet Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som fremgår af det aflagte årsregnskab, og ikke deltager i optionsprogrammer, finder Bestyrelsen dog ikke anledning til at behandle vederlæggelse som et selvstændigt punkt på generalforsamlingen. 3. ÅBENHED OM VEDERLAG Selskabet ønsker ikke at give oplysninger om vederlæggelse af enkeltpersoner. Bestyrelsen finder, at dette er en overskridelse af privatlivets grænser, og finder, at årsrapportens oplysninger om den samlede vederlæggelse af Bestyrelse og Direktion er fyldestgørende. Bestyrelsen aflønnes alene med et fast honorar. Ud over den faste gage og en bonusordning deltager Direktionen i et incitamentsprogram. Side 13

14 CORPORATE GOVERNANCE Ledelsesincitamentsprogrammet er baseret på optioner. Incitamentsprogrammet omfatter ca. 50 personer fra ledelsesgruppen i Bank. Tildelingen sker over tre gange efter offentliggørelse af årsregnskaberne for, og Tildelingen sker på baggrund af den enkelte deltagers målopfyldelse i forhold til fastsatte mål på områderne økonomi, kunder, effektivitet og kompetence. Det er en forudsætning for tildeling, at de økonomiske mål er opfyldt. Programmet er nærmere omtalt i noterne. Banks ledelse deltager ikke i pensionsordninger, som afviger fra sektorens standarder. 4. PRINCIPPER FOR ETABLERING AF INCITAMENTS- PROGRAMMER Bank følger de væsentligste anbefalinger. 5. OPLYSNING OM INDFØRELSE AF INCITAMENTS- PROGRAMMER Se vederlagspolitik, ovenfor. 6. FRATRÆDELSESORDNINGER Bank følger anbefalingerne. VII. RISIKOSTYRING Bank følger anbefalingerne. VIII. REVISION 1. BESTYRELSENS INDSTILLING TIL VALG AF REVISOR Bank følger anbefalingerne. 2. AFTALEN MED REVISOR Bank følger anbefalingerne. 3. IKKE-REVISIONSYDELSER Bank følger ikke anbefalingen om årligt at vedtage generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser, idet ekstern revisions leverancer primært har reference til skatte- og regnskabsmæssige forhold. 4. INTERNE KONTROLSYSTEMER Bank følger anbefalingerne. 5. REGNSKABSPRAKSIS OG REGNSKABSMÆSSIGE SKØN Bank følger anbefalingerne. 6. RESULTATET AF REVISIONEN Bank følger anbefalingerne. 7. REVISIONSUDVALG Banks Bestyrelse anvender ikke udvalg/komitéer. Side 14

15 INTERESSENTER

16 INTERESSENTER KUNDER Antallet af kunder er fortsat kraftigt stigende i. Antallet af privatkunder er i steget med fra til , mens antallet af erhvervskunder er gået op fra til Baggrunden for kundevæksten er den fortsatte geografiske ekspansion samt en høj loyalitet blandt s kunder sammenlignet med konkurrerende pengeinstitutters. I blev der åbnet 4 nye lokale banker, og overtog 2 i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Midt Vest. Sammenlignet med konkurrenterne, taget under ét, ligger Spar Nord højere på image og loyalitet og på samme niveau på tilfredshed. Resultaterne baseres på telefoninterview med ca kunder og 800 ikke-kunder. KVALITETSREGNSKABET - KONKURRENTUNDERSØGELSE SPAR NORD BANK SAMMENLIGNET MED ALLE KONKURRENTER 5,0 4,8 4,6 4,4 Den geografiske ekspansion har også medført, at stadig flere danskere har fået kendskab til. I 2003, året efter at den første lokale bank uden for Nordjylland var åbnet i Herning, var der 37 pct. af danskerne, der havde et større eller mindre kendskab til. Midt på var dette tal steget til 50 pct. 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 Siden 1998 har arbejdet målrettet på at øge loyaliteten blandt kunderne. Dette år introduceredes Stjernekundekonceptet, som er udtryk for "noget for noget". Mod at kunderne samler alle bankforretninger i, kan de opnå en række økonomiske fordele med lavere gebyrer, lavere udlånsrenter og højere indlånsrenter. MEDARBEJDERE Image Konkurrenter Tilfredshed Loyalitet Bank Siden begyndelsen er blevet Stjernekunder, og alene det seneste år har der været en fremgang på Hvert år måler kundernes vurdering af Bankens image, deres tilfredshed og loyalitet. På image og loyalitet har der været en konstant fremgang siden denne type målinger blev påbegyndt i 2002, mens tilfredsheden - efter årlige stigninger fra 2002 til - i har udvist en beskeden tilbagegang. Antallet af ansatte blev i forøget med 107, fra til Baggrunden var den betydelige aktivitetsstigning. I alt er der ansat 181 nye medarbejdere, mens 74 er fratrådt. Den finansielle sektor har de seneste år manglet arbejdskraft, men har ikke haft de store vanskeligheder ved at besætte ledige stillinger, blandt andet i forbindelse med den geografiske ekspansion. NØGLETAL FOR KUNDER Specielt årets kampagne for nye elever var meget succesfuld med et stort antal ansøgninger fra både finansøkonomer og handelsstudenter. Antal - Privatkunder Antal - Erhvervskunder Loyalitet - Privatkunder Loyalitet - Erhvervskunder Image - Privatkunder Image - Erhvervskunder ,1 4,2 4,2 4,2 4,3 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,0 4,1 4,3 4,2 4,3 Gennem en længere årrække har gennemsnitsalderen i Spar Nord - på linje med andre pengeinstitutter - været stigende. For at modvirke denne tendens er antallet af elever blevet forøget i forhold til slutningen af 90'erne. I 2007 vil der blive ansat 20 elever samtidig med ansættelse af trainees med en længere uddannelse bag sig. Side 16

17 INTERESSENTER NØGLETAL FOR MEDARBEJDERE Nyansættelser/fratrædelser Gennemsnitlig anciennitet Gennemsnitsalder Kvindelige ledere - antal/pct. Kønsfordel. - kvinder/mænd, pct. Medarbejdernes uddannelsesniveau: a) Finansiel videreuddannelse b) Merkonom c) HD d) Universitetsuddannelse Sygefravær: SNB/Sektor, pct /72 74/71 131/53 181/74 14,5 14,5 14,9 14,3 13,3 41,2 43,4 43,7 43,5 43, /19 34/19-55/45 55/45 54/46 54/ ,2/2,6 2,0/2,5 2,3/2,7 2,3/ - AKTIONÆRER havde i en rekordtilgang af aktionærer med en stigning i aktionærtallet fra til Især i gruppen 1-99 aktier har der været en stor stigning med 5.899, mens antallet af storaktionærer med beholdninger på over er faldet fra 59 til 56. Banken har to aktionærer, der har meddelt, at de besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen. Fonden, Aalborg, er fortsat den absolut største aktionær med en ejerandel på 30,1 pct. Næststørst er Nykredit Realkredit A/S, København, med en ejerandel på 7,5 pct. KOMPETENCE- OG LEDERUDVIKLING For at udbygge salgskompetencen blev der oprettet et Salgsakademi i, og der er gennemført uddannelse af både ledere og medarbejdere. Lederne har fx fået mulighed for at blive certificeret til udarbejdelse af salgsprofiler og har deltaget i en workshop om salgsledelse. For medarbejderne har der været afholdt salgskurser målrettet mod egen jobfunktion. Uddannelsen i NLP er fortsat i, hvor et hold på 16 ledere og nøglemedarbejdere blev certificeret som NLP Business Practitioners. I 2007 forventes der igen at blive certificeret et antal som Business Practioners og NLP Business Masters. AKTIEFORDELING PRIMO 2007 Aktiefordeling 1-99 aktier aktier aktier aktier eller flere aktier Egne aktier Ikke navnenoterede aktier I alt Antal navnenoterede aktionærer Aktionærernes samlede aktiebesiddelse stk. Pct , , , , , , , ,0 Bankens interne talentprogram "Pitstop", der blev etableret i, blev midtvejsevalueret, og forløbet afsluttes til sommer Et nyt talenthold udvælges i slutningen af 2007 med start primo På det faglige område har der været stor efterspørgsel på rådgivningskompetencer inden for både privat og erhverv. Det blev derfor besluttet at etablere et trainee-hold på henholdsvis erhvervs- og investeringsområdet. I forbindelse med overenskomsten fik Banken mulighed for at etablere lønpakker. Det medførte, at Banken i tilbød medarbejderne en pc- og bredbåndsordning med adgang til Bankens systemer. 800 medarbejdere benyttede sig af tilbuddet. I fik medarbejderne mulighed for at købe gunstige medarbejderobligationer, og 752 benyttede sig af muligheden. AKTIESPLIT OG AFKAST Med henblik på at øge aktiens likviditet blev det på generalforsamlingen 20. april besluttet at gennemføre et aktiesplit i forholdet 1:10. Alle kurser i årsrapporten er omregnet efter aktiesplittet. Det samlede afkast på aktien har i været på ca. 50 pct., og vurderet over de seneste 5 år har det gennemsnitlige afkast været på 37 pct. p.a. Kursen har gennem året vist betydelige fluktuationer i lighed med andre bankaktier. Aktien lå ved årets start på ca. 92, men steg så gennem marts og april op til en foreløbig rekord på ca. 180, for derefter at falde til ca I den resterende del af året har den ligget i intervallet Ved årsskiftet overvejes hvilke yderligere lønpakker, der med fordel kan tilbydes medarbejderne i 2007, da disse fleksible løngoder er af stor vigtighed i konkurrencen om medarbejderne. Side 17

18 INTERESSENTER KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD BANK-AKTIEN Indekseret - Januar = SPAR NORD FONDEN Fonden blev etableret i 1990 i forbindelse med omdannelsen af til aktieselskab. Fonden har til formål at videreføre og uddele midler til almene formål Jan. Jan Bank-indeks OMXC20-indeks Fondens Bestyrelse består af 9 medlemmer. I henhold til lovgivningen skal flertallet udgøres af medlemmer fra Bankens Bestyrelse - i dette tilfælde altså 5 medlemmer. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt formændene for s bankråd. I Fondens politik for sit ejerskab af Banken hedder det: "Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne, er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed." GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 25. april på selskabets adresse Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie. Når en forholdsmæssig mindre del af årets overskud udbetales som udbytte, skyldes det, at Banken har behov for kapital til den fortsatte vækst og forventer at kunne forrente denne tilfredsstillende. FINANSKALENDER februar - Årsrapport 25. april - Generalforsamling 25. april - 1. kvartals rapport 15. august - Halvårsrapport 24. oktober - 3. kvartals rapport Side 18

19 FORRETNINGSOMRÅDER

20 FORRETNINGSOMRÅDER SPAR NORDS LOKALE BANKER LEDELSE Bankdirektør Lars Møller MEDARBEJDERE 814 (ultimo, heltid) s Lokale Banker er den største organisatoriske enhed i Banken. Forretningsområdet omfatter 75 lokale banker fordelt på 16 bankområder i Nordjylland og 11 i resten af landet. KVALITETSREGNSKABET SPAR NORDS LOKALE BANKER Image* Privat - højest Privat - lavest Erhverv - højest Erhverv - lavest Loyalitet Privat - højest Privat - lavest Erhverv - højest Erhverv - lavest 4,7 4,7 4,1 4,0 4,6 4,6 3,9 4,0 4,5 4,7 3,7 3,8 4,2 4,4 3,6 3,5 * Højeste/laveste score blandt de lokale banker. I åbnede lokale banker i Silkeborg, Næstved, Middelfart og Risskov i Århus. Hertil kom lokale banker i Jebjerg og Skive i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Midt Vest. Det er strategien, at - i bestræbelserne på at blive landsdækkende - fortsat skal etablere lokale banker uden for Nordjylland. I 2007 forventer at åbne 2-4 nye lokale banker. De to første bliver Slagelse og Køge, som begge etableres i foråret. I Nordjylland har næsten alle de lokale banker gennemgået gennemgribende renoveringsprojekter med fokus på bedre oplevelser for kunderne og bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Moderniseringsprojektet forventes afsluttet i UDVIKLING For s Lokale Banker var endnu et rekordår, med fortsat stigende indtjening og markant kundetilgang såvel i Nordjylland som resten af landet. Basisindtjeningen blev på 548,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 40,9 pct. i forhold til den hidtidige rekord i på 388,9 mio. kr. Resultatet forrenter den allokerede kapital med 31,8 pct. Det gode resultat kommer dels på baggrund af en stor stigning i aktivitetsniveauet, dels en markant reduktion i tab og nedskrivninger. Reduktionen har baggrund i de gode konjunkturer og en tilfredsstillende udvikling i boniteten i de lokale bankers udlånsportefølje. De samlede udlån er steget 20,9 pct. til 21,4 mia. kr. De samlede indlån viser en vækst på 12,2 pct. til 19,7 mia. kr. Herudover har der været en meget tilfredsstillende stigning i kundeantallet på både privat- og erhvervsområdet. Netto er kundeantallet steget med til i alt kunder Det høje aktivitetsniveau og etableringen af nye lokale banker har skabt behov for flere kundevendte medarbejdere. I steg antallet af medarbejdere i s Lokale Banker således med 68 til 814. Samlet blev et år, hvor s Lokale Banker vandt markedsandele - både i og uden for Nordjylland. De nye lokale banker uden for Nordjylland udvikler sig fortsat bedre end forventet. 17,0 pct. af de samlede basisindtægter og 8,4 pct. af den samlede basisindtjening stammer nu fra de lokale banker uden for Nordjylland. Side 20

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk

Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk ÅRSREGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1

TID TIL KUNDER. Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 TID TIL KUNDER Årsrapport 1 SPAR NORD BANK DANMARKS FEMTESTØRSTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET OG FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1

kunder Spar Nord Årsrapport 2010 1 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 TId til kunder Årsrapport 1 Bank DANMARKS FEMTESTØRsTE FULL-SERVICE RETAIL BANK MED 71 LOKALE BANKER I HELE LANDET og FOKUS PÅ PRIVATKUNDER SAMT SMÅ OG MELLEM- STORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere