Årsrapport Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S"

Transkript

1

2 Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Oversigt over noter Noter Bestyrelse, direktion og revision

3 Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indledning I sommeren 2006 blev den tidligere Carl Bro Gruppe købt af det hollandske rådgivende ingeniørfirma Grontmij, og selskaberne i Carl Bro Gruppen herunder selskaberne i Sverige og UK/Irland indgår nu i Grontmij koncernen, som dermed er blevet det femte største rådgivende ingeniørfirma i Europa. I Danmark har det medført, at selskabet i begyndelsen af 2007 har skiftet navn fra Carl Bro as til Grontmij Carl Bro A/S, hvorved den unikke adgang til viden og erfaring som medlemskabet af en international koncern giver, nu er afspejlet i navnet. Grontmij Carl Bro A/S er fortsat moderselskab for selskaberne i det tidligere Carl Bro Gruppen, men som en underliggende del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde separat koncernregnskab for Carl Bro Gruppen. Grontmij NV er noteret på børsen i Amsterdam, og for en nærmere præsentation af koncernens samlede resultater for 2006 henviser vi til årsrapporten for koncernen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Det danske selskab blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniøren Carl Bro, og er siden vokset til Danmarks tredje største rådgivende ingeniørfirma hvor mere end medarbejdere samarbejder om at levere intelligente løsninger inden for ekspertiseområderne projektledelse, byggeri, infrastruktur, miljø, vand og energi samt industrielle løsninger og design. Kunder og projekter Grontmij Carl Bro arbejder inden for både den offentlige og private sektor og løser opgaver for såvel danske som internationale bistandsorganisationer og har blandt andet løst opgaver for Vejdirektoratet, Danmarks Radio, NCC, A. P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Danida, EU og Verdensbanken. Rådgivningsopgaverne er løst inden for et bredt felt af både traditionelle ekspertiseområder så som bygherrerådgivning, opmålinger og prøvetagning, planlægning og projektering og mere specielle rådgivningsopgaver som bl.a. by og turismeplanlægning. Koncept Et vigtigt element i selskabets løsninger er medarbejdernes evne til at tænke i helheder. Vi tror på, at resultatet bliver bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser, og opgaverne ses i en større sammenhæng. Intelligente løsninger er vores betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske idé over implementering og vedligeholdelse af den færdige løsning. Intelligente løsninger skabes på tværs af faglige ekspertiser. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben er sammensat af folk med forskellige faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud over ingeniører også sociologer, økonomer, biologer, geologer og dataloger. Marked I Danmark er Grontmij Carl Bro det tredje største rådgivende ingeniørfirma med en position som markedsleder inden for flere specifikke ekspertiseområder. Selskabet leverer tillige en bred vifte af rådgivningsydelser internationalt, og har datterselskaber og projektkontorer over det meste af verden. I alt har Grontmij Carl Bro gennem tiden gennemført projekter i mere end 100 lande verden over. 1

4 Ledelsespåtegning 2

5 Den uafhængige revisors påtegning 3

6 Hoved og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.034,3 944,2 916,6 960, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter 59,3 27,8 8,3 (18,1) (26,5) Resultat af primær drift (EBIT) 28,8 36,9 18,7 (53,3) (48,4) Finansielle poster, netto (9,5) (5,0) (8,5) (17,7) (9,9) Resultat før skat og engangsposter 47,4 20,5 (6,7) (36,3) (45,3) Resultat før skat 16,9 29,6 3,7 (71,5) (67,2) Årets resultat 6,6 24,1 4,1 (66,9) (58,2) Balancesum 620,2 572,2 642,0 715,4 759,2 Egenkapital 141,6 133,5 109,6 72,9 142,0 Rentebærende nettotilgodehavende (+) / gæld () 63,7 (17,4) (118,3) (173,0) (94,5) Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Ændring i likvider a) 92,1 (4,1) (98,7) (10,7) (0,3) 70,0 (26,3) 43,4 (6,2) (7,4) 71,6 58,0 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad før engangsposter % Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning (ROE) % Egenkapitalandel (soliditet) % Likviditetsgrad Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 5,7 2,8 4,8 22,8 1,0 2,25 2,9 3,9 19,9 23,3 1,1 2,13 0,9 2,0 3,7 17,1 0,8 1,74 (1,9) (5,6) (62,3) 10,2 0,7 1,67 (2,5) (4,5) (34,1) 18,7 (0,8) 3,26 a) Oplysningerne for 2002 og 2003 foreligger ikke. Definitioner: Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. Sammenligning: Hoved og nøgletal for er udarbejdet på grundlag af selskabets IFRSpraksis. Hoved og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsesberetning Overblik Som del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde et separat koncernregnskab for Grontmij Carl Bro A/S, og nærværende regnskab og dermed ledelsesberetningen omfatter således kun moderselskabets aktiviteter. I 2006 præsterede Grontmij Carl Bro A/S det bedste økonomiske driftsresultat nogensinde. De gode takter der blev slået an i 2005, efter at udviklingen var vendt i 2004, er således fortsat i 2006, og selskabet råder nu over en tilfredsstillende mængde likvide midler og har samtidig nedbragt bankgælden væsentligt. Det gode resultat er skabt med bidrag fra alle selskabets Divisioner, og er et resultat af både gunstige markedsforhold og en fokuseret indsats på fortsat at optimere organisationen og udvikle selskabet markedsmæssigt. Årets resultat er påvirket af engangsposter herunder bl.a. omkostninger til bonus og omkostninger i forbindelse markedsføring af selskabets nye navn. Af hensyn til sammenligneligheden med tidligere års resultater er det derfor valgt at vise et resultat af primær drift (EBIT) både før og efter engangsposter i hovedtalsoversigten og i nedenstående figur 1. Disse engangsposter udgjorde i 2006 i alt en udgift på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Selskabet opnåede i 2006 et resultat af primær drift før engangsposter (EBIT) på 59,3 mio. kr. svarende til 5,7 procent af nettoomsætningen. Dette er en forbedring på 31,5 mio. kr. i forhold til 2005 svarende til en vækst på 113 procent. Set i forhold til resultatet for 2004 er der tale om en forbedring på 51,0 mio. kr. eller 614 procent. Den fortsatte positive udvikling er en konsekvens af, at der overalt i selskabet kontinuerligt arbejdes målrettet med at udnytte mulighederne i markedet og forbedre driften. Selskabet opnåede i 2006 et resultat før skat på 16,9 mio. kr., mod 29,6 mio. kr. i Et resultat der naturligvis skal ses på baggrund af de omtalte engangsposter. Forventningerne til året var en moderat stigning i omsætningen og en forbedring i resultat af primær drift. Omsætningen er steget med 9,5 procent og resultat af primær drift før engangsposter er forbedret med 31,5 mio. kr. til 59,3 mio. kr., hvilket udgør mere end en fordobling i forhold til resultatet for Forventningerne er til fulde indfriet, og resultatet er derfor tilfredsstillende. mio. kr. Resultat af primær drift før éngangsposter mio. kr. Resultat før skat og éngangsposter , , ,3 27, , ,1 20 6, , Figur 1: Udvikling i resultat af primær drift og resultat før skat og engangsposter er ikke tilpasset IFRS. 5

8 Årets resultat er tilgået egenkapitalen, der er steget fra 133,5 mio. kr. i 2005 til 141,6 mio. kr. i 2006 svarende til en soliditetsgrad på 22,8 procent. Den markante vækst og det gode resultat i 2006 underbygger den sunde platform, selskabet har opbygget gennem de seneste år, og giver et godt afsæt til en fortsat positiv udvikling. For selskabet forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet af primær drift. I 2006 har selskabet styrket det finansielle grundlag yderligere. Driftsaktiviteterne inkl. nettorenteudgifter og betalte skatter øgede likviditeten med 92,1 mio. kr., hvoraf 54,0 mio. kr. er anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld, og andre 50 mio. kr. er ydet som lån til selskabets moderselskab. Selskabets likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af året 69,5 mio. kr., og den rentebærende nettogæld er vendt til et nettotilgodehavende. Økonomisk udvikling Resultat Driftsresultatet for 2006 før engangsposter er godt og vel fordoblet i forhold til året før og på den baggrund vurderes det økonomiske resultatet til at være tilfredsstillende. Årets resultat er dog i høj grad påvirket af engangsposter. Således er årets resultat påvirket af omkostninger til en større markedsføringskampagne i forbindelse med selskabets efterfølgende navneskifte til Grontmij Carl Bro og bonusbetalinger udløst i året til ledende medarbejdere. Selskabet har totalt set vist stor fremgang i forhold til året før. Fremgangen skyldes dels forbedringer af de danske markedsvilkår, dels vækst i mængden af udenlandske opgaver og dels en stadig fokusering på at optimere virksomhedens drift. Markedet var dog fortsat præget af hård priskonkurrence, og på dele af markedet har de offentlige strukturreformer specielt sidst på året bidraget til en lavere efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Det har især været gældende inden for vand og miljøområdet, og de resultater divisionen har skabt i 2006 skyldes til dels, at man er lykkes med at tilpasse sig de ændrede markedsforhold og i højere grad have fokus på den private sektor også. De øvrige divisioner har også alle vist fremgang i forhold til 2005, og specielt har byggeridivisionen leveret et markant forbedret resultat i Herudover har anlægsdivisionen og de internationale aktiviteter bidraget positivt til det forbedrede driftsresultat i året. Der har i 2006 fortsat været fokus på effektivitetsforbedringer i driften og reduktion af de eksterne omkostninger herunder også antallet af medarbejdere inden for de administrative funktioner. De generelt forbedrede markedsforhold og den fortsatte optimering af driften har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau og resultat. Omsætningen udviser således en stigning på 9,5 procent fra 944,2 mio. kr. i 2005 til 1.034,3 mio. kr. i 2006, mens resultat af primær drift før engangsposter blev øget fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Resultatet har overtruffet forventningerne for året, og nærmer sig et tilfredsstillende niveau. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var i svarende til en stigning på 20 i forhold til året før. Balance og kapitalberedskab Ved udgangen af 2006 udgør selskabets balancesum 620,2 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 48,0 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsaligt et øget aktivitetsniveau, der har medført en stigning i arbejdskapitalen, herunder en stigning i forpligtelser over for kunder som har forudbetalt eller er blevet faktureret for fremtidige ydelser. Beholdningen af likvide midler pr. balancedagen udgjorde 69,5 mio. kr. hvilket er 9,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af Faldet skal dog ses i lyset af indfrielsen af selskabets langfristede bankgæld med i alt 54,0 mio. kr. og udlån til moderselskabet på 50,0 mio. kr. Ved udgangen af 2005 udgjorde selskabets rentebærende nettogæld 17,4 mio. kr. I løbet af 2006 er gælden ændret til et rentebærende nettotilgodehavende på 63,7 mio.kr. altså en forbedring på 81,1 mio. kr. Ændringen omfatter tilbagebetaling af lån på GBP 4,9 mio. og ydelse af koncerninterne udlån på i alt 50,0 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab, dvs. likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter, udgjorde ved udgangen af mio. kr., hvilket vurderes som et fuldt tilstrækkeligt 6

9 niveau. Ved udgangen af 2005 var kapitalberedskabet på 205 mio. kr. Den markante vækst i balancesummen og den relativt beskedne forøgelse af egenkapitalen med årets resultat har bevirket, at soliditetsgraden er faldet moderat fra 23,3 procent i 2005 til 22,8 procent i Samlet set har den positive udvikling i balancen og kapitalberedskabet bevirket, at selskabets finansielle grundlag igen i år er styrket betragteligt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og frem til årsrapportens fremlæggelse indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for Risikoforhold Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige risici. Foruden de finansielle risici, der er omtalt i regnskabsberetningen, er der risici vedrørende videnressourcer, markeds og konkurrencevilkår samt kvalitet og rådgiveransvar. Videnressourcer Grontmij Carl Bros indtjeningsgrundlag er medarbejderne og deres viden. Derfor er det en helt afgørende forudsætning for selskabets drift at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og kontinuerligt at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes viden og kompetencer. Kun ved en løbende forbedring af disse forudsætninger sikres det, at forretningen er inde i en sund og bæredygtig udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere og samfund. Derfor har selskabet igennem flere år indsamlet data om medarbejdernes syn på virksomhedens evne til at leve op til disse forudsætninger. Data er indsamlet i de årlige klimamålinger som sammenfattende bl.a. måler medarbejdernes samlede tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsgiver og i hvilken udstrækning medarbejderne er stolte af at arbejde i virksomheden. Resultaterne fra årets måling er, at den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads er steget fra 93 procent i 2005 til 94 procent i Mens 89 procent i 2005 var stolte af at arbejde i Grontmij Carl Bro, er andelen i 2006 steget til 90 procent, og det fastlagte mål herfor er dermed nået. Også for de øvrige parametre der indgår i klimamålingen er udviklingstendensen generelt stigende, og ledelsen ser det som udtryk for, at processen, der blev indledt for at genskabe fokus på virksomhedens kernekompetencer, har haft den ønskede positive effekt på organisationen. Udviklingen er tilfredsstillende, men der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre Grontmij Carl Bro som en arbejdsplads hvor viden, talent og initiativ udfoldes og udvikles til gavn for kunder, medarbejderne og samfund. mio. kr Egenkapital 133,5 141,6 109,6 72, mio. kr ,0 Rentebærende nettogæld () / nettotilgodehavende (+) 118,3 17,4 63, Figur 2: Udviklingen i egenkapital og rentebærende nettogæld hhv.tilgodehavende. Tallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS. 7

10 Pct Generel medarbejdertilfredshed Stolt af at arbejde i Grontmij Carl Bro Pct Figur 3: Den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads, og andelen af medarbejdere, der er stolte over at arbejde i Grontmij Carl Bro. Markeder og konkurrence Markeds og konkurrencevilkår har stor indflydelse på muligheden for at opnå de økonomiske mål. Grontmij Carl Bro forventer, at markedet for branchen forsat vil være stabilt til svagt voksende og underlagt en stærk priskonkurrence, der presser indtjeningen. For at kompensere herfor tager Grontmij Carl Bro til stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen, f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde med eksterne parter og ved at videreudvikle tværfaglige ydelser, ligesom der også er igangsat tiltag for at opdyrke nye internationale markeder med større vækst, og som rummer gode muligheder for at afsætte selskabets kompetencer. For at sikre, at selskabets medarbejdere handler i overensstemmelse med den forretningsetik, som Grontmij Gruppen ønsker at efterleve, har selskabet i løbet af 2006 fortsat arbejdet med at præcisere og synliggøre Gruppens retningslinier for god forretningsetik, og har i Danmark færdigimplementeret et ledelsessystem for forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne i FIDICs retningslinier (BIMS Business Integrity Management System) som en integreret del af selskabets kvalitetsledelsessystem. Kvalitet Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne. Herudover kan manglende kvalitet i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar og dermed 8 bevirke, at der fremsættes krav om økonomisk kompensation mod selskabet. Selskabet sikrer kvalitet i ydelserne ved at anvende et internt kvalitetsstyringssystem. Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte projekt lever op til selskabets standard, og måler kundens opfattelse af projektforløbet herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet. Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for kundens tilfredshed som den faglige kvalitet. Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere medarbejdernes færdigheder i projektledelse bl.a. gennem uddannelse og intern certificering af medarbejdernes faglige viden. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved at koncernen kun udfører opgaver, der er omfattet af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer. Sager om rådgiveransvar Grontmij Carl Bro A/S er involveret i én væsentlig sag om rådgiveransvar, der også blev omtalt i årsrapporten for Den anden sag vedr. et datterselskab, der blev omtalt i årsrapporten for 2005, er afsluttet. I 1997 dannede Carl Bro as sammen med et græsk og et australsk selskab et joint venture selskab HCC i Grækenland med henblik på at opbygge et landsdækkende matrikelsystem. Opdragsgiveren var et statsligt kontrolleret græsk selskab. Kontrakten foreskrev en begrænsning i

11 HCCs ansvar på 1,4 mio. euro. HCC har forsikret sig mod dette ansvar. Projektet blev afsluttet i 2000, alle fakturaer blev betalt, og et fase to projekt blev påbegyndt. Der er ikke på noget tidspunkt gjort indsigelser over for det arbejde, som HCC har udført. Efterfølgende har EU, der finansierede projektet, krævet, at det statsligt kontrollerede selskab tilbagebetaler 58 mio. euro, da dette selskab ikke har styret det totale projekt i henhold til de indgåede aftaler med EU. Det statsligt kontrollerede selskab har herefter anlagt en voldgiftssag mod HCC med krav om tilbagebetaling af honorar mv. på ca. 9,1 mio. euro og med forbehold om på et senere tidspunkt at forhøje kravet til ca. 58 mio. euro, som var tilbagebetalingskravet fra EU. Imidlertid har EU ikke forfulgt tilbagebetalingskravet inden for tidsfristen. Derfor er risikoen for, at selskabet forhøjer kravet til 58 mio. euro, bortfaldet. Voldgiftssagen er siden i enighed mellem parterne blevet hævet med henblik på, at tvisten anlægges ved de civile græske domstole. I oktober 2004 er der udtaget stævning mod HCC med en tilsvarende påstand som ved voldgiftssagen. I december 2005 har HCC nedlagt en modpåstand over for det statsligt kontrollerede selskab på 2,3 mio. euro som følge af manglende betaling af honorar og bonus mv. samt på 1,5 mio. euro som erstatning for moral damages, i alt et modkrav på 3,8 mio. euro. På baggrund af en redegørelse fra HCCs græske advokater har de græske advokater, Grontmij Carl Bros danske advokater og forsikringsselskabet vurderet, at der ikke er grundlag for det rejste krav mod HCC. Skulle HCC mod forventning ifalde et erstatningsansvar, vil den ansvarsbegrænsning, som kontrakten indeholder, efter alt at dømme finde anvendelse, således at der vil være dækning under den forsikring, som HCC tegnede. Sagen forventes derfor ikke at få negativ indflydelse på Grontmij Carl Bros finansielle stilling. Nordsjællands Biogasanlæg I/S havde blandt andet på baggrund af de lugtgener, der var forbundet med anlæggets drift, rejst erstatningskrav mod datterselskabet Aktieselskabet af 19. december 1979, der havde projekteret anlægget. Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed har afsluttet behandlingen af sagen i Udfaldet har ikke påvirket selskabets finansielle stilling negativt. Miljø og arbejdsmiljø Grontmij Carl Bro har via sin miljøpolitik forpligtet sig til løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning, som er et resultat af koncernens virke. Arbejdet koncentreres om to hovedområder nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes selskabets drift, og de indirekte miljøpåvirkninger, der er resultatet af den rådgivning, selskabet yder kunderne. I sit daglige arbejde påvirker selskabet ikke miljøet negativt, og da de direkte miljøpåvirkninger primært handler om kontordrift, er det begrænset, hvor meget de kan forbedres. Selskabet forsøger dog at anvende kontorfaciliteter og kontorudstyr med lavt forbrug af el, vand og varme og understøtter miljøfremmende adfærd hos medarbejderne. Grontmij Carl Bro fokuserer på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det sker som en systematisk indsats, som i stigende grad bliver integreret i virksomhedens ledelsessystemer. Der arbejdes på en løbende forbedring af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette gøres i praksis ved gennemførelse af løbende arbejdsmiljøscreeninger af alle forretningsaktiviteter, arbejdsmiljørundering af de fysiske arbejdsvilkår samt løbende selvevalueringer af det psykiske arbejdsmiljø. For at sikre en forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet har virksomheden gennem flere år haft en velfungerende sundhedsordning for medarbejderne. Via rådgivning til kunderne har Grontmij Carl Bro mulighed for at påvirke samfundets miljøbelastning. Det gøres på to felter via rådgivning inden for forretningsområderne for miljø, vand og energi og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder. Forretningsområderne for miljø leverer primært rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø, forurenede grunde, klimastrategi, CO 2 kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at Grontmij Carl Bro sammen med kunderne løbende er med til at nedbringe den globale miljøbelastning. Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og projektering inden for forretningsområderne for byggeri, anlæg, industri, vand og energi sikrer koncernen, at opførelsen af hospitaler, boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg, renseanlæg, vandværker 9

12 mv. udføres på en måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse med kundens prioriteringer. Inddragelsen af miljøhensyn kan foregå i samtlige projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet løbende har mulighed for at identificere, prioritere og reducere miljøpåvirkninger. Forventninger til fremtiden Det positive resultat i 2006 er en markant forbedring af resultatet for 2005 og overstiger forventningerne for året. Der er dermed skabt et solidt afsæt for fremtiden. Det danske byggemarked var i 2006 påvirket af en stor efterspørgsel inden for lejlighedsbyggeri og private huse. Der har været en mere behersket aktivitet på den øvrige del af markedet for byggeri, hvor selskabet har størstedelen af sine rådgivningsaktiviteter. Det forventes imidlertid, at aktiviteterne på denne del af markedet vil øges i Det relativt høje aktivitetsniveau i erhvervslivet generelt forventes at fortsætte i 2007 med en positiv effekt for selskabets udbud af rådgivning inden for effektivisering, procesoptimering, designs mv. hvor der også i stadig større grad arbejdes internationalt for både danske og udenlandske kunder. Markedet for ydelser inden for miljø, vand og energi har været præget af strukturreformen, hvor miljøopgaver flyttes fra amter til kommuner, og det har givet en nedgang i dele af markedet. Det forventes, at denne del af markedet først kommer i gang igen i løbet af Derimod har der været god efterspørgsel på rådgivningsydelser inden for spildevandsområdet, og det forventes at denne efterspørgsel vil fortsætte i Anlægsmarkedet forventes fortsat at være stabilt i Danmark, idet dog flere store projekter forventes udbudt i løbet af de kommende par år med forventet stigende aktivitet til følge. Desuden er det lykkedes at vinde flere anlægsopgaver i udlandet. Det internationale donormarked forventes ligeledes at være stabilt. Med den nuværende markedssituation, hvor efterspørgslen ligger på et stabilt og forholdsvis højt niveau og hvor markedet i Danmark fortsat forventes at udvikle sig positivt i 2007, bliver den største udfordring at tiltrække nye kompetente medarbejdere, og det forventes, at der må afholdes omkostninger til yderligere forbedringstiltag for at styrke Grontmij Carl Bros position i forhold til dette herunder ajourføring af selskabets IT platform og forskellige aktiviteter til understøttelse af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. Samlet set vurderes markedet i Danmark at være stabilt til svagt stigende, mens efterspørgslen fra de internationale markeder og donororganisationer forventes at være stigende. Der forventes dog samtidig en skærpet priskonkurrence ligesom konkurrencen på arbejdsmarkedet forventes at være uændret høj. Hertil kommer forskellige aktiviteter til sikring og udbygning af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. For selskabet som helhed forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet. 10

13 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelse efter IFRS Årsrapporten for Grontmij Carl Bro A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Med virkning fra 2006 omfatter den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij Carl Bro A/S kun dette selskab og indeholder dermed ikke længere et koncernregnskab. Baggrunden herfor er, at Grontmij Carl Bro A/S og dets datterselskaber nu indgår i Grontmij koncernen, der har samme hovedaktivitet som Grontmij Carl Bro A/S, dvs. rådgivende ingeniør virksomhed. Interessegrupper, der ønsker at orientere sig om resultat og finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern, kan se koncernregnskabet på eller rekvirere det hos Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt, Holland. Køb og salg af virksomheder I løbet af regnskabsåret har Grontmij Carl Bro A/S købt aktiviteterne i Fødevare Bedriftssundhedstjenesten. Købet har ikke haft væsentlig indflydelse på resultatopgørelsen eller balancen. Herudover der ikke købt eller solgt virksomheder. Finansielle risici Selskabets forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici, hvoraf de finansielle risici er omtalt nedenfor. Rente og likviditetsrisiko Størstedelen af selskabets likvide midler og kortfristede bankgæld, er variabelt forrentet. Renteændringer vil derfor straks vise sig i resultatopgørelsen. Prioritetsgælden har en løbetid på 16 år (17 år i 2005). Den gennemsnitlige rentesats er 2,99% p.a. (2,99% p.a. i 2005), og rentesatsen er fast for en periode på 1 år (1 år i 2005). Renteændringer vil derfor relativt hurtigt vise sig i resultatopgørelsen. Finansiel leasing består af mange leasingkontrakter, der indgås løbende med forskellige leasinggivere. Kontrakterne har typisk en løbetid på 3 år og er overvejende fast forrentede. Effekten af renteændringer på resultatopgørelsen vil blive udjævnet og vise sig med nogen forsinkelse. I årets løb er et banklån i britiske pund indfriet, og det akkumulerede valutakurstab på 1,5 mio. kr., der var indregnet direkte på egenkapitalen i 2005, er tilbageført over resultatopgørelsen i finansielle omkostninger. Selskabets likviditetsreserve udgør ca. 262 mio. kr. (ca. 205 mio. kr. i 2005) bestående af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Valutarisiko Selskabets internationale driftsaktiviteter medfører, at en del af projektkontrakterne er i udenlandsk valuta. En væsentlig del af valutakursrisikoen afdækkes ved, at omkostningerne så vidt muligt afholdes i samme valuta som kontraktvalutaen, men nogle af omkostningerne afholdes i andre valutaer, herunder i danske kroner. Anvendelse af sekundære finansielle instrumenter til imødegåelse af den resterende valutarisiko vurderes i de konkrete tilfælde. Hovedparten af projektkontrakterne i fremmed valuta er i EURO og US dollars. Der skønnes p.t. kun at være væsentlig valutakursrisiko vedrørende projekter i US dollars. Da nettopengestrømmen i US dollars er begrænset, er der ingen sekundære finansielle instrumenter pr. 31. december Som følge af de internationale aktiviteter har selskabet tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, likvide beholdninger og leverandørgæld i udenlandsk valuta. Valutakursreguleringerne heraf er indregnet i de finansielle poster i resultatopgørelsen. I 2006 har valutakursreguleringer, beløbet sig til en nettoomkostning på 5,2 mio. kr. (nettoindtægt på 2,1 mio. kr. i 2005). Herudover omfatter valutakursreguleringerne et valutakurstab på 2,2 mio. kr. vedrørende et indfriet lån i britiske pund. Kreditrisiko De finansielle aktiver, der består af deposita, tilgodehavender og likvide beholdninger, indgår i balancen med 312,2 mio. kr. (272,7 mio. kr. i 2005). Den regnskabsmæssige værdi vurderes at svare til den maksimale risiko. Selskabets tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser er fordelt på så mange forskellige kunder og markeder, at risiciene er begrænset. Tab på 11

14 tilgodehavender har historisk set været lave. Hovedparten af de likvide beholdninger er placeret i anerkendte pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. Målingen af igangværende arbejder for fremmed regning, der er indregnet i balancen med et aktiv på 107,0 mio. kr., er påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter og omkostninger for de enkelte projekter. Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud over at sikre den faglige kvalitet i projekterne, også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring, gennemgang og analyse af projekterne til verificering af, at målingen er pålidelig, herunder at potentielle risici vurderes konkret og afspejles i målingen. Hensatte forpligtelser, der udgør 18,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter, afvikling af datterselskaber og retablering af lejemål, hvor det er aktuelt i henhold til indgåede lejekontrakter. Selskabet har foretaget sit bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelserne. Hvor det er relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige udfald og dermed træk på ressourcerne identificeret. Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige. Resultatopgørelse Engangsposter Som nævnt i ledelsesberetningen indgår der væsentlige engangsposter i resultatet. I 2006 udgjorde de en omkostning på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i ,3 mio. kr. mod 944,2 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 9,5%. Sagsomkostninger Stigningen i sagsomkostninger fra 237,6 mio. kr. i 2005 til 269,2 mio. kr. i 2006 udgør 13,3%. Omfanget af sagsomkostningerne afhænger af typen af projekter, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af omsætningen og sagsomkostningerne. Eksterne omkostninger Efter i nogle år at have udvist fald er de eksterne omkostninger steget med 9,9 mio. kr. fra 126,6 mio. kr. i 2005 til 136,5 i Stigningen udgør 7,8%. Uden engangsposter svarer stigningen til den generelle prisudvikling. Personaleomkostninger En væsentlig del af stigningen i personaleomkostningerne fra 539,1 mio. kr. i 2005 til 585,9 mio. kr. i 2006 skyldes engangsposter. Uden engangsposterne afspejler stigningen de generelle lønreguleringer og et øget antal medarbejdere. Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Afskrivningerne i 2006, der udgør 13,8 mio. kr., er på samme niveau som i Hovedparten af afskrivningerne vedrører driftsmidler. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør 28,7 mio. kr. i 2006 og er dermed under niveauet i 2005 på 36,9 mio. kr. Holdes engangsposterne uden for sammenligningen, er der tale om en væsentlig stigning i resultat af primær drift fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Baggrunden er, at nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger er steget med ca. 8%, mens stigningen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger kun udgør ca. 4%. Finansielle poster Nettorenteomkostninger ekskl. valutakursreguleringer er faldet med 4,9 mio. kr. I 2005 indeholdt renteomkostningerne en omkostning på 1,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en renteswapaftale. Det reelle fald i renteomkostningerne udgør 3,5 mio. kr., og det skyldes, at likviditeten er væsentligt forbedret i løbet af Valutakursreguleringerne udgør i 2006 et nettotab på 7,4 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. ved 12

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Hedensted af den ApS. Årsrapport for 2015

Hedensted af den ApS. Årsrapport for 2015 Hedensted af den 29.04.2016 ApS Mosetoften 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 74 92 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/5 2016 Nikolaj

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr

KEA II Holding ApS. Årsrapport for Gyngemose Parkvej Søborg. CVR-nr Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 34 89 59 37 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr. 10 02 81 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.16 Ole Thiel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere