Årsrapport Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S"

Transkript

1

2 Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Oversigt over noter Noter Bestyrelse, direktion og revision

3 Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indledning I sommeren 2006 blev den tidligere Carl Bro Gruppe købt af det hollandske rådgivende ingeniørfirma Grontmij, og selskaberne i Carl Bro Gruppen herunder selskaberne i Sverige og UK/Irland indgår nu i Grontmij koncernen, som dermed er blevet det femte største rådgivende ingeniørfirma i Europa. I Danmark har det medført, at selskabet i begyndelsen af 2007 har skiftet navn fra Carl Bro as til Grontmij Carl Bro A/S, hvorved den unikke adgang til viden og erfaring som medlemskabet af en international koncern giver, nu er afspejlet i navnet. Grontmij Carl Bro A/S er fortsat moderselskab for selskaberne i det tidligere Carl Bro Gruppen, men som en underliggende del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde separat koncernregnskab for Carl Bro Gruppen. Grontmij NV er noteret på børsen i Amsterdam, og for en nærmere præsentation af koncernens samlede resultater for 2006 henviser vi til årsrapporten for koncernen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Det danske selskab blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniøren Carl Bro, og er siden vokset til Danmarks tredje største rådgivende ingeniørfirma hvor mere end medarbejdere samarbejder om at levere intelligente løsninger inden for ekspertiseområderne projektledelse, byggeri, infrastruktur, miljø, vand og energi samt industrielle løsninger og design. Kunder og projekter Grontmij Carl Bro arbejder inden for både den offentlige og private sektor og løser opgaver for såvel danske som internationale bistandsorganisationer og har blandt andet løst opgaver for Vejdirektoratet, Danmarks Radio, NCC, A. P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Danida, EU og Verdensbanken. Rådgivningsopgaverne er løst inden for et bredt felt af både traditionelle ekspertiseområder så som bygherrerådgivning, opmålinger og prøvetagning, planlægning og projektering og mere specielle rådgivningsopgaver som bl.a. by og turismeplanlægning. Koncept Et vigtigt element i selskabets løsninger er medarbejdernes evne til at tænke i helheder. Vi tror på, at resultatet bliver bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser, og opgaverne ses i en større sammenhæng. Intelligente løsninger er vores betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske idé over implementering og vedligeholdelse af den færdige løsning. Intelligente løsninger skabes på tværs af faglige ekspertiser. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben er sammensat af folk med forskellige faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud over ingeniører også sociologer, økonomer, biologer, geologer og dataloger. Marked I Danmark er Grontmij Carl Bro det tredje største rådgivende ingeniørfirma med en position som markedsleder inden for flere specifikke ekspertiseområder. Selskabet leverer tillige en bred vifte af rådgivningsydelser internationalt, og har datterselskaber og projektkontorer over det meste af verden. I alt har Grontmij Carl Bro gennem tiden gennemført projekter i mere end 100 lande verden over. 1

4 Ledelsespåtegning 2

5 Den uafhængige revisors påtegning 3

6 Hoved og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.034,3 944,2 916,6 960, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter 59,3 27,8 8,3 (18,1) (26,5) Resultat af primær drift (EBIT) 28,8 36,9 18,7 (53,3) (48,4) Finansielle poster, netto (9,5) (5,0) (8,5) (17,7) (9,9) Resultat før skat og engangsposter 47,4 20,5 (6,7) (36,3) (45,3) Resultat før skat 16,9 29,6 3,7 (71,5) (67,2) Årets resultat 6,6 24,1 4,1 (66,9) (58,2) Balancesum 620,2 572,2 642,0 715,4 759,2 Egenkapital 141,6 133,5 109,6 72,9 142,0 Rentebærende nettotilgodehavende (+) / gæld () 63,7 (17,4) (118,3) (173,0) (94,5) Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Ændring i likvider a) 92,1 (4,1) (98,7) (10,7) (0,3) 70,0 (26,3) 43,4 (6,2) (7,4) 71,6 58,0 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad før engangsposter % Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning (ROE) % Egenkapitalandel (soliditet) % Likviditetsgrad Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 5,7 2,8 4,8 22,8 1,0 2,25 2,9 3,9 19,9 23,3 1,1 2,13 0,9 2,0 3,7 17,1 0,8 1,74 (1,9) (5,6) (62,3) 10,2 0,7 1,67 (2,5) (4,5) (34,1) 18,7 (0,8) 3,26 a) Oplysningerne for 2002 og 2003 foreligger ikke. Definitioner: Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. Sammenligning: Hoved og nøgletal for er udarbejdet på grundlag af selskabets IFRSpraksis. Hoved og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsesberetning Overblik Som del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde et separat koncernregnskab for Grontmij Carl Bro A/S, og nærværende regnskab og dermed ledelsesberetningen omfatter således kun moderselskabets aktiviteter. I 2006 præsterede Grontmij Carl Bro A/S det bedste økonomiske driftsresultat nogensinde. De gode takter der blev slået an i 2005, efter at udviklingen var vendt i 2004, er således fortsat i 2006, og selskabet råder nu over en tilfredsstillende mængde likvide midler og har samtidig nedbragt bankgælden væsentligt. Det gode resultat er skabt med bidrag fra alle selskabets Divisioner, og er et resultat af både gunstige markedsforhold og en fokuseret indsats på fortsat at optimere organisationen og udvikle selskabet markedsmæssigt. Årets resultat er påvirket af engangsposter herunder bl.a. omkostninger til bonus og omkostninger i forbindelse markedsføring af selskabets nye navn. Af hensyn til sammenligneligheden med tidligere års resultater er det derfor valgt at vise et resultat af primær drift (EBIT) både før og efter engangsposter i hovedtalsoversigten og i nedenstående figur 1. Disse engangsposter udgjorde i 2006 i alt en udgift på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Selskabet opnåede i 2006 et resultat af primær drift før engangsposter (EBIT) på 59,3 mio. kr. svarende til 5,7 procent af nettoomsætningen. Dette er en forbedring på 31,5 mio. kr. i forhold til 2005 svarende til en vækst på 113 procent. Set i forhold til resultatet for 2004 er der tale om en forbedring på 51,0 mio. kr. eller 614 procent. Den fortsatte positive udvikling er en konsekvens af, at der overalt i selskabet kontinuerligt arbejdes målrettet med at udnytte mulighederne i markedet og forbedre driften. Selskabet opnåede i 2006 et resultat før skat på 16,9 mio. kr., mod 29,6 mio. kr. i Et resultat der naturligvis skal ses på baggrund af de omtalte engangsposter. Forventningerne til året var en moderat stigning i omsætningen og en forbedring i resultat af primær drift. Omsætningen er steget med 9,5 procent og resultat af primær drift før engangsposter er forbedret med 31,5 mio. kr. til 59,3 mio. kr., hvilket udgør mere end en fordobling i forhold til resultatet for Forventningerne er til fulde indfriet, og resultatet er derfor tilfredsstillende. mio. kr. Resultat af primær drift før éngangsposter mio. kr. Resultat før skat og éngangsposter , , ,3 27, , ,1 20 6, , Figur 1: Udvikling i resultat af primær drift og resultat før skat og engangsposter er ikke tilpasset IFRS. 5

8 Årets resultat er tilgået egenkapitalen, der er steget fra 133,5 mio. kr. i 2005 til 141,6 mio. kr. i 2006 svarende til en soliditetsgrad på 22,8 procent. Den markante vækst og det gode resultat i 2006 underbygger den sunde platform, selskabet har opbygget gennem de seneste år, og giver et godt afsæt til en fortsat positiv udvikling. For selskabet forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet af primær drift. I 2006 har selskabet styrket det finansielle grundlag yderligere. Driftsaktiviteterne inkl. nettorenteudgifter og betalte skatter øgede likviditeten med 92,1 mio. kr., hvoraf 54,0 mio. kr. er anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld, og andre 50 mio. kr. er ydet som lån til selskabets moderselskab. Selskabets likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af året 69,5 mio. kr., og den rentebærende nettogæld er vendt til et nettotilgodehavende. Økonomisk udvikling Resultat Driftsresultatet for 2006 før engangsposter er godt og vel fordoblet i forhold til året før og på den baggrund vurderes det økonomiske resultatet til at være tilfredsstillende. Årets resultat er dog i høj grad påvirket af engangsposter. Således er årets resultat påvirket af omkostninger til en større markedsføringskampagne i forbindelse med selskabets efterfølgende navneskifte til Grontmij Carl Bro og bonusbetalinger udløst i året til ledende medarbejdere. Selskabet har totalt set vist stor fremgang i forhold til året før. Fremgangen skyldes dels forbedringer af de danske markedsvilkår, dels vækst i mængden af udenlandske opgaver og dels en stadig fokusering på at optimere virksomhedens drift. Markedet var dog fortsat præget af hård priskonkurrence, og på dele af markedet har de offentlige strukturreformer specielt sidst på året bidraget til en lavere efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Det har især været gældende inden for vand og miljøområdet, og de resultater divisionen har skabt i 2006 skyldes til dels, at man er lykkes med at tilpasse sig de ændrede markedsforhold og i højere grad have fokus på den private sektor også. De øvrige divisioner har også alle vist fremgang i forhold til 2005, og specielt har byggeridivisionen leveret et markant forbedret resultat i Herudover har anlægsdivisionen og de internationale aktiviteter bidraget positivt til det forbedrede driftsresultat i året. Der har i 2006 fortsat været fokus på effektivitetsforbedringer i driften og reduktion af de eksterne omkostninger herunder også antallet af medarbejdere inden for de administrative funktioner. De generelt forbedrede markedsforhold og den fortsatte optimering af driften har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau og resultat. Omsætningen udviser således en stigning på 9,5 procent fra 944,2 mio. kr. i 2005 til 1.034,3 mio. kr. i 2006, mens resultat af primær drift før engangsposter blev øget fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Resultatet har overtruffet forventningerne for året, og nærmer sig et tilfredsstillende niveau. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var i svarende til en stigning på 20 i forhold til året før. Balance og kapitalberedskab Ved udgangen af 2006 udgør selskabets balancesum 620,2 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 48,0 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsaligt et øget aktivitetsniveau, der har medført en stigning i arbejdskapitalen, herunder en stigning i forpligtelser over for kunder som har forudbetalt eller er blevet faktureret for fremtidige ydelser. Beholdningen af likvide midler pr. balancedagen udgjorde 69,5 mio. kr. hvilket er 9,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af Faldet skal dog ses i lyset af indfrielsen af selskabets langfristede bankgæld med i alt 54,0 mio. kr. og udlån til moderselskabet på 50,0 mio. kr. Ved udgangen af 2005 udgjorde selskabets rentebærende nettogæld 17,4 mio. kr. I løbet af 2006 er gælden ændret til et rentebærende nettotilgodehavende på 63,7 mio.kr. altså en forbedring på 81,1 mio. kr. Ændringen omfatter tilbagebetaling af lån på GBP 4,9 mio. og ydelse af koncerninterne udlån på i alt 50,0 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab, dvs. likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter, udgjorde ved udgangen af mio. kr., hvilket vurderes som et fuldt tilstrækkeligt 6

9 niveau. Ved udgangen af 2005 var kapitalberedskabet på 205 mio. kr. Den markante vækst i balancesummen og den relativt beskedne forøgelse af egenkapitalen med årets resultat har bevirket, at soliditetsgraden er faldet moderat fra 23,3 procent i 2005 til 22,8 procent i Samlet set har den positive udvikling i balancen og kapitalberedskabet bevirket, at selskabets finansielle grundlag igen i år er styrket betragteligt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og frem til årsrapportens fremlæggelse indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for Risikoforhold Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige risici. Foruden de finansielle risici, der er omtalt i regnskabsberetningen, er der risici vedrørende videnressourcer, markeds og konkurrencevilkår samt kvalitet og rådgiveransvar. Videnressourcer Grontmij Carl Bros indtjeningsgrundlag er medarbejderne og deres viden. Derfor er det en helt afgørende forudsætning for selskabets drift at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og kontinuerligt at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes viden og kompetencer. Kun ved en løbende forbedring af disse forudsætninger sikres det, at forretningen er inde i en sund og bæredygtig udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere og samfund. Derfor har selskabet igennem flere år indsamlet data om medarbejdernes syn på virksomhedens evne til at leve op til disse forudsætninger. Data er indsamlet i de årlige klimamålinger som sammenfattende bl.a. måler medarbejdernes samlede tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsgiver og i hvilken udstrækning medarbejderne er stolte af at arbejde i virksomheden. Resultaterne fra årets måling er, at den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads er steget fra 93 procent i 2005 til 94 procent i Mens 89 procent i 2005 var stolte af at arbejde i Grontmij Carl Bro, er andelen i 2006 steget til 90 procent, og det fastlagte mål herfor er dermed nået. Også for de øvrige parametre der indgår i klimamålingen er udviklingstendensen generelt stigende, og ledelsen ser det som udtryk for, at processen, der blev indledt for at genskabe fokus på virksomhedens kernekompetencer, har haft den ønskede positive effekt på organisationen. Udviklingen er tilfredsstillende, men der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre Grontmij Carl Bro som en arbejdsplads hvor viden, talent og initiativ udfoldes og udvikles til gavn for kunder, medarbejderne og samfund. mio. kr Egenkapital 133,5 141,6 109,6 72, mio. kr ,0 Rentebærende nettogæld () / nettotilgodehavende (+) 118,3 17,4 63, Figur 2: Udviklingen i egenkapital og rentebærende nettogæld hhv.tilgodehavende. Tallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS. 7

10 Pct Generel medarbejdertilfredshed Stolt af at arbejde i Grontmij Carl Bro Pct Figur 3: Den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads, og andelen af medarbejdere, der er stolte over at arbejde i Grontmij Carl Bro. Markeder og konkurrence Markeds og konkurrencevilkår har stor indflydelse på muligheden for at opnå de økonomiske mål. Grontmij Carl Bro forventer, at markedet for branchen forsat vil være stabilt til svagt voksende og underlagt en stærk priskonkurrence, der presser indtjeningen. For at kompensere herfor tager Grontmij Carl Bro til stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen, f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde med eksterne parter og ved at videreudvikle tværfaglige ydelser, ligesom der også er igangsat tiltag for at opdyrke nye internationale markeder med større vækst, og som rummer gode muligheder for at afsætte selskabets kompetencer. For at sikre, at selskabets medarbejdere handler i overensstemmelse med den forretningsetik, som Grontmij Gruppen ønsker at efterleve, har selskabet i løbet af 2006 fortsat arbejdet med at præcisere og synliggøre Gruppens retningslinier for god forretningsetik, og har i Danmark færdigimplementeret et ledelsessystem for forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne i FIDICs retningslinier (BIMS Business Integrity Management System) som en integreret del af selskabets kvalitetsledelsessystem. Kvalitet Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne. Herudover kan manglende kvalitet i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar og dermed 8 bevirke, at der fremsættes krav om økonomisk kompensation mod selskabet. Selskabet sikrer kvalitet i ydelserne ved at anvende et internt kvalitetsstyringssystem. Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte projekt lever op til selskabets standard, og måler kundens opfattelse af projektforløbet herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet. Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for kundens tilfredshed som den faglige kvalitet. Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere medarbejdernes færdigheder i projektledelse bl.a. gennem uddannelse og intern certificering af medarbejdernes faglige viden. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved at koncernen kun udfører opgaver, der er omfattet af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer. Sager om rådgiveransvar Grontmij Carl Bro A/S er involveret i én væsentlig sag om rådgiveransvar, der også blev omtalt i årsrapporten for Den anden sag vedr. et datterselskab, der blev omtalt i årsrapporten for 2005, er afsluttet. I 1997 dannede Carl Bro as sammen med et græsk og et australsk selskab et joint venture selskab HCC i Grækenland med henblik på at opbygge et landsdækkende matrikelsystem. Opdragsgiveren var et statsligt kontrolleret græsk selskab. Kontrakten foreskrev en begrænsning i

11 HCCs ansvar på 1,4 mio. euro. HCC har forsikret sig mod dette ansvar. Projektet blev afsluttet i 2000, alle fakturaer blev betalt, og et fase to projekt blev påbegyndt. Der er ikke på noget tidspunkt gjort indsigelser over for det arbejde, som HCC har udført. Efterfølgende har EU, der finansierede projektet, krævet, at det statsligt kontrollerede selskab tilbagebetaler 58 mio. euro, da dette selskab ikke har styret det totale projekt i henhold til de indgåede aftaler med EU. Det statsligt kontrollerede selskab har herefter anlagt en voldgiftssag mod HCC med krav om tilbagebetaling af honorar mv. på ca. 9,1 mio. euro og med forbehold om på et senere tidspunkt at forhøje kravet til ca. 58 mio. euro, som var tilbagebetalingskravet fra EU. Imidlertid har EU ikke forfulgt tilbagebetalingskravet inden for tidsfristen. Derfor er risikoen for, at selskabet forhøjer kravet til 58 mio. euro, bortfaldet. Voldgiftssagen er siden i enighed mellem parterne blevet hævet med henblik på, at tvisten anlægges ved de civile græske domstole. I oktober 2004 er der udtaget stævning mod HCC med en tilsvarende påstand som ved voldgiftssagen. I december 2005 har HCC nedlagt en modpåstand over for det statsligt kontrollerede selskab på 2,3 mio. euro som følge af manglende betaling af honorar og bonus mv. samt på 1,5 mio. euro som erstatning for moral damages, i alt et modkrav på 3,8 mio. euro. På baggrund af en redegørelse fra HCCs græske advokater har de græske advokater, Grontmij Carl Bros danske advokater og forsikringsselskabet vurderet, at der ikke er grundlag for det rejste krav mod HCC. Skulle HCC mod forventning ifalde et erstatningsansvar, vil den ansvarsbegrænsning, som kontrakten indeholder, efter alt at dømme finde anvendelse, således at der vil være dækning under den forsikring, som HCC tegnede. Sagen forventes derfor ikke at få negativ indflydelse på Grontmij Carl Bros finansielle stilling. Nordsjællands Biogasanlæg I/S havde blandt andet på baggrund af de lugtgener, der var forbundet med anlæggets drift, rejst erstatningskrav mod datterselskabet Aktieselskabet af 19. december 1979, der havde projekteret anlægget. Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed har afsluttet behandlingen af sagen i Udfaldet har ikke påvirket selskabets finansielle stilling negativt. Miljø og arbejdsmiljø Grontmij Carl Bro har via sin miljøpolitik forpligtet sig til løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning, som er et resultat af koncernens virke. Arbejdet koncentreres om to hovedområder nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes selskabets drift, og de indirekte miljøpåvirkninger, der er resultatet af den rådgivning, selskabet yder kunderne. I sit daglige arbejde påvirker selskabet ikke miljøet negativt, og da de direkte miljøpåvirkninger primært handler om kontordrift, er det begrænset, hvor meget de kan forbedres. Selskabet forsøger dog at anvende kontorfaciliteter og kontorudstyr med lavt forbrug af el, vand og varme og understøtter miljøfremmende adfærd hos medarbejderne. Grontmij Carl Bro fokuserer på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det sker som en systematisk indsats, som i stigende grad bliver integreret i virksomhedens ledelsessystemer. Der arbejdes på en løbende forbedring af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette gøres i praksis ved gennemførelse af løbende arbejdsmiljøscreeninger af alle forretningsaktiviteter, arbejdsmiljørundering af de fysiske arbejdsvilkår samt løbende selvevalueringer af det psykiske arbejdsmiljø. For at sikre en forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet har virksomheden gennem flere år haft en velfungerende sundhedsordning for medarbejderne. Via rådgivning til kunderne har Grontmij Carl Bro mulighed for at påvirke samfundets miljøbelastning. Det gøres på to felter via rådgivning inden for forretningsområderne for miljø, vand og energi og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder. Forretningsområderne for miljø leverer primært rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø, forurenede grunde, klimastrategi, CO 2 kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at Grontmij Carl Bro sammen med kunderne løbende er med til at nedbringe den globale miljøbelastning. Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og projektering inden for forretningsområderne for byggeri, anlæg, industri, vand og energi sikrer koncernen, at opførelsen af hospitaler, boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg, renseanlæg, vandværker 9

12 mv. udføres på en måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse med kundens prioriteringer. Inddragelsen af miljøhensyn kan foregå i samtlige projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet løbende har mulighed for at identificere, prioritere og reducere miljøpåvirkninger. Forventninger til fremtiden Det positive resultat i 2006 er en markant forbedring af resultatet for 2005 og overstiger forventningerne for året. Der er dermed skabt et solidt afsæt for fremtiden. Det danske byggemarked var i 2006 påvirket af en stor efterspørgsel inden for lejlighedsbyggeri og private huse. Der har været en mere behersket aktivitet på den øvrige del af markedet for byggeri, hvor selskabet har størstedelen af sine rådgivningsaktiviteter. Det forventes imidlertid, at aktiviteterne på denne del af markedet vil øges i Det relativt høje aktivitetsniveau i erhvervslivet generelt forventes at fortsætte i 2007 med en positiv effekt for selskabets udbud af rådgivning inden for effektivisering, procesoptimering, designs mv. hvor der også i stadig større grad arbejdes internationalt for både danske og udenlandske kunder. Markedet for ydelser inden for miljø, vand og energi har været præget af strukturreformen, hvor miljøopgaver flyttes fra amter til kommuner, og det har givet en nedgang i dele af markedet. Det forventes, at denne del af markedet først kommer i gang igen i løbet af Derimod har der været god efterspørgsel på rådgivningsydelser inden for spildevandsområdet, og det forventes at denne efterspørgsel vil fortsætte i Anlægsmarkedet forventes fortsat at være stabilt i Danmark, idet dog flere store projekter forventes udbudt i løbet af de kommende par år med forventet stigende aktivitet til følge. Desuden er det lykkedes at vinde flere anlægsopgaver i udlandet. Det internationale donormarked forventes ligeledes at være stabilt. Med den nuværende markedssituation, hvor efterspørgslen ligger på et stabilt og forholdsvis højt niveau og hvor markedet i Danmark fortsat forventes at udvikle sig positivt i 2007, bliver den største udfordring at tiltrække nye kompetente medarbejdere, og det forventes, at der må afholdes omkostninger til yderligere forbedringstiltag for at styrke Grontmij Carl Bros position i forhold til dette herunder ajourføring af selskabets IT platform og forskellige aktiviteter til understøttelse af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. Samlet set vurderes markedet i Danmark at være stabilt til svagt stigende, mens efterspørgslen fra de internationale markeder og donororganisationer forventes at være stigende. Der forventes dog samtidig en skærpet priskonkurrence ligesom konkurrencen på arbejdsmarkedet forventes at være uændret høj. Hertil kommer forskellige aktiviteter til sikring og udbygning af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. For selskabet som helhed forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet. 10

13 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelse efter IFRS Årsrapporten for Grontmij Carl Bro A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Med virkning fra 2006 omfatter den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij Carl Bro A/S kun dette selskab og indeholder dermed ikke længere et koncernregnskab. Baggrunden herfor er, at Grontmij Carl Bro A/S og dets datterselskaber nu indgår i Grontmij koncernen, der har samme hovedaktivitet som Grontmij Carl Bro A/S, dvs. rådgivende ingeniør virksomhed. Interessegrupper, der ønsker at orientere sig om resultat og finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern, kan se koncernregnskabet på eller rekvirere det hos Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt, Holland. Køb og salg af virksomheder I løbet af regnskabsåret har Grontmij Carl Bro A/S købt aktiviteterne i Fødevare Bedriftssundhedstjenesten. Købet har ikke haft væsentlig indflydelse på resultatopgørelsen eller balancen. Herudover der ikke købt eller solgt virksomheder. Finansielle risici Selskabets forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici, hvoraf de finansielle risici er omtalt nedenfor. Rente og likviditetsrisiko Størstedelen af selskabets likvide midler og kortfristede bankgæld, er variabelt forrentet. Renteændringer vil derfor straks vise sig i resultatopgørelsen. Prioritetsgælden har en løbetid på 16 år (17 år i 2005). Den gennemsnitlige rentesats er 2,99% p.a. (2,99% p.a. i 2005), og rentesatsen er fast for en periode på 1 år (1 år i 2005). Renteændringer vil derfor relativt hurtigt vise sig i resultatopgørelsen. Finansiel leasing består af mange leasingkontrakter, der indgås løbende med forskellige leasinggivere. Kontrakterne har typisk en løbetid på 3 år og er overvejende fast forrentede. Effekten af renteændringer på resultatopgørelsen vil blive udjævnet og vise sig med nogen forsinkelse. I årets løb er et banklån i britiske pund indfriet, og det akkumulerede valutakurstab på 1,5 mio. kr., der var indregnet direkte på egenkapitalen i 2005, er tilbageført over resultatopgørelsen i finansielle omkostninger. Selskabets likviditetsreserve udgør ca. 262 mio. kr. (ca. 205 mio. kr. i 2005) bestående af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Valutarisiko Selskabets internationale driftsaktiviteter medfører, at en del af projektkontrakterne er i udenlandsk valuta. En væsentlig del af valutakursrisikoen afdækkes ved, at omkostningerne så vidt muligt afholdes i samme valuta som kontraktvalutaen, men nogle af omkostningerne afholdes i andre valutaer, herunder i danske kroner. Anvendelse af sekundære finansielle instrumenter til imødegåelse af den resterende valutarisiko vurderes i de konkrete tilfælde. Hovedparten af projektkontrakterne i fremmed valuta er i EURO og US dollars. Der skønnes p.t. kun at være væsentlig valutakursrisiko vedrørende projekter i US dollars. Da nettopengestrømmen i US dollars er begrænset, er der ingen sekundære finansielle instrumenter pr. 31. december Som følge af de internationale aktiviteter har selskabet tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, likvide beholdninger og leverandørgæld i udenlandsk valuta. Valutakursreguleringerne heraf er indregnet i de finansielle poster i resultatopgørelsen. I 2006 har valutakursreguleringer, beløbet sig til en nettoomkostning på 5,2 mio. kr. (nettoindtægt på 2,1 mio. kr. i 2005). Herudover omfatter valutakursreguleringerne et valutakurstab på 2,2 mio. kr. vedrørende et indfriet lån i britiske pund. Kreditrisiko De finansielle aktiver, der består af deposita, tilgodehavender og likvide beholdninger, indgår i balancen med 312,2 mio. kr. (272,7 mio. kr. i 2005). Den regnskabsmæssige værdi vurderes at svare til den maksimale risiko. Selskabets tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser er fordelt på så mange forskellige kunder og markeder, at risiciene er begrænset. Tab på 11

14 tilgodehavender har historisk set været lave. Hovedparten af de likvide beholdninger er placeret i anerkendte pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. Målingen af igangværende arbejder for fremmed regning, der er indregnet i balancen med et aktiv på 107,0 mio. kr., er påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter og omkostninger for de enkelte projekter. Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud over at sikre den faglige kvalitet i projekterne, også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring, gennemgang og analyse af projekterne til verificering af, at målingen er pålidelig, herunder at potentielle risici vurderes konkret og afspejles i målingen. Hensatte forpligtelser, der udgør 18,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter, afvikling af datterselskaber og retablering af lejemål, hvor det er aktuelt i henhold til indgåede lejekontrakter. Selskabet har foretaget sit bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelserne. Hvor det er relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige udfald og dermed træk på ressourcerne identificeret. Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige. Resultatopgørelse Engangsposter Som nævnt i ledelsesberetningen indgår der væsentlige engangsposter i resultatet. I 2006 udgjorde de en omkostning på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i ,3 mio. kr. mod 944,2 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 9,5%. Sagsomkostninger Stigningen i sagsomkostninger fra 237,6 mio. kr. i 2005 til 269,2 mio. kr. i 2006 udgør 13,3%. Omfanget af sagsomkostningerne afhænger af typen af projekter, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af omsætningen og sagsomkostningerne. Eksterne omkostninger Efter i nogle år at have udvist fald er de eksterne omkostninger steget med 9,9 mio. kr. fra 126,6 mio. kr. i 2005 til 136,5 i Stigningen udgør 7,8%. Uden engangsposter svarer stigningen til den generelle prisudvikling. Personaleomkostninger En væsentlig del af stigningen i personaleomkostningerne fra 539,1 mio. kr. i 2005 til 585,9 mio. kr. i 2006 skyldes engangsposter. Uden engangsposterne afspejler stigningen de generelle lønreguleringer og et øget antal medarbejdere. Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Afskrivningerne i 2006, der udgør 13,8 mio. kr., er på samme niveau som i Hovedparten af afskrivningerne vedrører driftsmidler. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør 28,7 mio. kr. i 2006 og er dermed under niveauet i 2005 på 36,9 mio. kr. Holdes engangsposterne uden for sammenligningen, er der tale om en væsentlig stigning i resultat af primær drift fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Baggrunden er, at nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger er steget med ca. 8%, mens stigningen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger kun udgør ca. 4%. Finansielle poster Nettorenteomkostninger ekskl. valutakursreguleringer er faldet med 4,9 mio. kr. I 2005 indeholdt renteomkostningerne en omkostning på 1,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en renteswapaftale. Det reelle fald i renteomkostningerne udgør 3,5 mio. kr., og det skyldes, at likviditeten er væsentligt forbedret i løbet af Valutakursreguleringerne udgør i 2006 et nettotab på 7,4 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. ved 12

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Tom G. Totalentreprise ApS

Tom G. Totalentreprise ApS CVR-nr. 20 33 17 04 Årsrapport for 2013 (17. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04 2014 Tom Preben Gudmandsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

COSMO CPH A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den COSMO CPH A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/07/2015 Morten Munch Johansen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere