Årsrapport Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S"

Transkript

1

2 Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Oversigt over noter Noter Bestyrelse, direktion og revision

3 Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indledning I sommeren 2006 blev den tidligere Carl Bro Gruppe købt af det hollandske rådgivende ingeniørfirma Grontmij, og selskaberne i Carl Bro Gruppen herunder selskaberne i Sverige og UK/Irland indgår nu i Grontmij koncernen, som dermed er blevet det femte største rådgivende ingeniørfirma i Europa. I Danmark har det medført, at selskabet i begyndelsen af 2007 har skiftet navn fra Carl Bro as til Grontmij Carl Bro A/S, hvorved den unikke adgang til viden og erfaring som medlemskabet af en international koncern giver, nu er afspejlet i navnet. Grontmij Carl Bro A/S er fortsat moderselskab for selskaberne i det tidligere Carl Bro Gruppen, men som en underliggende del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde separat koncernregnskab for Carl Bro Gruppen. Grontmij NV er noteret på børsen i Amsterdam, og for en nærmere præsentation af koncernens samlede resultater for 2006 henviser vi til årsrapporten for koncernen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Det danske selskab blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniøren Carl Bro, og er siden vokset til Danmarks tredje største rådgivende ingeniørfirma hvor mere end medarbejdere samarbejder om at levere intelligente løsninger inden for ekspertiseområderne projektledelse, byggeri, infrastruktur, miljø, vand og energi samt industrielle løsninger og design. Kunder og projekter Grontmij Carl Bro arbejder inden for både den offentlige og private sektor og løser opgaver for såvel danske som internationale bistandsorganisationer og har blandt andet løst opgaver for Vejdirektoratet, Danmarks Radio, NCC, A. P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Danida, EU og Verdensbanken. Rådgivningsopgaverne er løst inden for et bredt felt af både traditionelle ekspertiseområder så som bygherrerådgivning, opmålinger og prøvetagning, planlægning og projektering og mere specielle rådgivningsopgaver som bl.a. by og turismeplanlægning. Koncept Et vigtigt element i selskabets løsninger er medarbejdernes evne til at tænke i helheder. Vi tror på, at resultatet bliver bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser, og opgaverne ses i en større sammenhæng. Intelligente løsninger er vores betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske idé over implementering og vedligeholdelse af den færdige løsning. Intelligente løsninger skabes på tværs af faglige ekspertiser. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben er sammensat af folk med forskellige faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud over ingeniører også sociologer, økonomer, biologer, geologer og dataloger. Marked I Danmark er Grontmij Carl Bro det tredje største rådgivende ingeniørfirma med en position som markedsleder inden for flere specifikke ekspertiseområder. Selskabet leverer tillige en bred vifte af rådgivningsydelser internationalt, og har datterselskaber og projektkontorer over det meste af verden. I alt har Grontmij Carl Bro gennem tiden gennemført projekter i mere end 100 lande verden over. 1

4 Ledelsespåtegning 2

5 Den uafhængige revisors påtegning 3

6 Hoved og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.034,3 944,2 916,6 960, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter 59,3 27,8 8,3 (18,1) (26,5) Resultat af primær drift (EBIT) 28,8 36,9 18,7 (53,3) (48,4) Finansielle poster, netto (9,5) (5,0) (8,5) (17,7) (9,9) Resultat før skat og engangsposter 47,4 20,5 (6,7) (36,3) (45,3) Resultat før skat 16,9 29,6 3,7 (71,5) (67,2) Årets resultat 6,6 24,1 4,1 (66,9) (58,2) Balancesum 620,2 572,2 642,0 715,4 759,2 Egenkapital 141,6 133,5 109,6 72,9 142,0 Rentebærende nettotilgodehavende (+) / gæld () 63,7 (17,4) (118,3) (173,0) (94,5) Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Ændring i likvider a) 92,1 (4,1) (98,7) (10,7) (0,3) 70,0 (26,3) 43,4 (6,2) (7,4) 71,6 58,0 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad før engangsposter % Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning (ROE) % Egenkapitalandel (soliditet) % Likviditetsgrad Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 5,7 2,8 4,8 22,8 1,0 2,25 2,9 3,9 19,9 23,3 1,1 2,13 0,9 2,0 3,7 17,1 0,8 1,74 (1,9) (5,6) (62,3) 10,2 0,7 1,67 (2,5) (4,5) (34,1) 18,7 (0,8) 3,26 a) Oplysningerne for 2002 og 2003 foreligger ikke. Definitioner: Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. Sammenligning: Hoved og nøgletal for er udarbejdet på grundlag af selskabets IFRSpraksis. Hoved og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsesberetning Overblik Som del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde et separat koncernregnskab for Grontmij Carl Bro A/S, og nærværende regnskab og dermed ledelsesberetningen omfatter således kun moderselskabets aktiviteter. I 2006 præsterede Grontmij Carl Bro A/S det bedste økonomiske driftsresultat nogensinde. De gode takter der blev slået an i 2005, efter at udviklingen var vendt i 2004, er således fortsat i 2006, og selskabet råder nu over en tilfredsstillende mængde likvide midler og har samtidig nedbragt bankgælden væsentligt. Det gode resultat er skabt med bidrag fra alle selskabets Divisioner, og er et resultat af både gunstige markedsforhold og en fokuseret indsats på fortsat at optimere organisationen og udvikle selskabet markedsmæssigt. Årets resultat er påvirket af engangsposter herunder bl.a. omkostninger til bonus og omkostninger i forbindelse markedsføring af selskabets nye navn. Af hensyn til sammenligneligheden med tidligere års resultater er det derfor valgt at vise et resultat af primær drift (EBIT) både før og efter engangsposter i hovedtalsoversigten og i nedenstående figur 1. Disse engangsposter udgjorde i 2006 i alt en udgift på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Selskabet opnåede i 2006 et resultat af primær drift før engangsposter (EBIT) på 59,3 mio. kr. svarende til 5,7 procent af nettoomsætningen. Dette er en forbedring på 31,5 mio. kr. i forhold til 2005 svarende til en vækst på 113 procent. Set i forhold til resultatet for 2004 er der tale om en forbedring på 51,0 mio. kr. eller 614 procent. Den fortsatte positive udvikling er en konsekvens af, at der overalt i selskabet kontinuerligt arbejdes målrettet med at udnytte mulighederne i markedet og forbedre driften. Selskabet opnåede i 2006 et resultat før skat på 16,9 mio. kr., mod 29,6 mio. kr. i Et resultat der naturligvis skal ses på baggrund af de omtalte engangsposter. Forventningerne til året var en moderat stigning i omsætningen og en forbedring i resultat af primær drift. Omsætningen er steget med 9,5 procent og resultat af primær drift før engangsposter er forbedret med 31,5 mio. kr. til 59,3 mio. kr., hvilket udgør mere end en fordobling i forhold til resultatet for Forventningerne er til fulde indfriet, og resultatet er derfor tilfredsstillende. mio. kr. Resultat af primær drift før éngangsposter mio. kr. Resultat før skat og éngangsposter , , ,3 27, , ,1 20 6, , Figur 1: Udvikling i resultat af primær drift og resultat før skat og engangsposter er ikke tilpasset IFRS. 5

8 Årets resultat er tilgået egenkapitalen, der er steget fra 133,5 mio. kr. i 2005 til 141,6 mio. kr. i 2006 svarende til en soliditetsgrad på 22,8 procent. Den markante vækst og det gode resultat i 2006 underbygger den sunde platform, selskabet har opbygget gennem de seneste år, og giver et godt afsæt til en fortsat positiv udvikling. For selskabet forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet af primær drift. I 2006 har selskabet styrket det finansielle grundlag yderligere. Driftsaktiviteterne inkl. nettorenteudgifter og betalte skatter øgede likviditeten med 92,1 mio. kr., hvoraf 54,0 mio. kr. er anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld, og andre 50 mio. kr. er ydet som lån til selskabets moderselskab. Selskabets likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af året 69,5 mio. kr., og den rentebærende nettogæld er vendt til et nettotilgodehavende. Økonomisk udvikling Resultat Driftsresultatet for 2006 før engangsposter er godt og vel fordoblet i forhold til året før og på den baggrund vurderes det økonomiske resultatet til at være tilfredsstillende. Årets resultat er dog i høj grad påvirket af engangsposter. Således er årets resultat påvirket af omkostninger til en større markedsføringskampagne i forbindelse med selskabets efterfølgende navneskifte til Grontmij Carl Bro og bonusbetalinger udløst i året til ledende medarbejdere. Selskabet har totalt set vist stor fremgang i forhold til året før. Fremgangen skyldes dels forbedringer af de danske markedsvilkår, dels vækst i mængden af udenlandske opgaver og dels en stadig fokusering på at optimere virksomhedens drift. Markedet var dog fortsat præget af hård priskonkurrence, og på dele af markedet har de offentlige strukturreformer specielt sidst på året bidraget til en lavere efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Det har især været gældende inden for vand og miljøområdet, og de resultater divisionen har skabt i 2006 skyldes til dels, at man er lykkes med at tilpasse sig de ændrede markedsforhold og i højere grad have fokus på den private sektor også. De øvrige divisioner har også alle vist fremgang i forhold til 2005, og specielt har byggeridivisionen leveret et markant forbedret resultat i Herudover har anlægsdivisionen og de internationale aktiviteter bidraget positivt til det forbedrede driftsresultat i året. Der har i 2006 fortsat været fokus på effektivitetsforbedringer i driften og reduktion af de eksterne omkostninger herunder også antallet af medarbejdere inden for de administrative funktioner. De generelt forbedrede markedsforhold og den fortsatte optimering af driften har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau og resultat. Omsætningen udviser således en stigning på 9,5 procent fra 944,2 mio. kr. i 2005 til 1.034,3 mio. kr. i 2006, mens resultat af primær drift før engangsposter blev øget fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Resultatet har overtruffet forventningerne for året, og nærmer sig et tilfredsstillende niveau. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var i svarende til en stigning på 20 i forhold til året før. Balance og kapitalberedskab Ved udgangen af 2006 udgør selskabets balancesum 620,2 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 48,0 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsaligt et øget aktivitetsniveau, der har medført en stigning i arbejdskapitalen, herunder en stigning i forpligtelser over for kunder som har forudbetalt eller er blevet faktureret for fremtidige ydelser. Beholdningen af likvide midler pr. balancedagen udgjorde 69,5 mio. kr. hvilket er 9,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af Faldet skal dog ses i lyset af indfrielsen af selskabets langfristede bankgæld med i alt 54,0 mio. kr. og udlån til moderselskabet på 50,0 mio. kr. Ved udgangen af 2005 udgjorde selskabets rentebærende nettogæld 17,4 mio. kr. I løbet af 2006 er gælden ændret til et rentebærende nettotilgodehavende på 63,7 mio.kr. altså en forbedring på 81,1 mio. kr. Ændringen omfatter tilbagebetaling af lån på GBP 4,9 mio. og ydelse af koncerninterne udlån på i alt 50,0 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab, dvs. likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter, udgjorde ved udgangen af mio. kr., hvilket vurderes som et fuldt tilstrækkeligt 6

9 niveau. Ved udgangen af 2005 var kapitalberedskabet på 205 mio. kr. Den markante vækst i balancesummen og den relativt beskedne forøgelse af egenkapitalen med årets resultat har bevirket, at soliditetsgraden er faldet moderat fra 23,3 procent i 2005 til 22,8 procent i Samlet set har den positive udvikling i balancen og kapitalberedskabet bevirket, at selskabets finansielle grundlag igen i år er styrket betragteligt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og frem til årsrapportens fremlæggelse indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for Risikoforhold Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige risici. Foruden de finansielle risici, der er omtalt i regnskabsberetningen, er der risici vedrørende videnressourcer, markeds og konkurrencevilkår samt kvalitet og rådgiveransvar. Videnressourcer Grontmij Carl Bros indtjeningsgrundlag er medarbejderne og deres viden. Derfor er det en helt afgørende forudsætning for selskabets drift at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og kontinuerligt at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes viden og kompetencer. Kun ved en løbende forbedring af disse forudsætninger sikres det, at forretningen er inde i en sund og bæredygtig udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere og samfund. Derfor har selskabet igennem flere år indsamlet data om medarbejdernes syn på virksomhedens evne til at leve op til disse forudsætninger. Data er indsamlet i de årlige klimamålinger som sammenfattende bl.a. måler medarbejdernes samlede tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsgiver og i hvilken udstrækning medarbejderne er stolte af at arbejde i virksomheden. Resultaterne fra årets måling er, at den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads er steget fra 93 procent i 2005 til 94 procent i Mens 89 procent i 2005 var stolte af at arbejde i Grontmij Carl Bro, er andelen i 2006 steget til 90 procent, og det fastlagte mål herfor er dermed nået. Også for de øvrige parametre der indgår i klimamålingen er udviklingstendensen generelt stigende, og ledelsen ser det som udtryk for, at processen, der blev indledt for at genskabe fokus på virksomhedens kernekompetencer, har haft den ønskede positive effekt på organisationen. Udviklingen er tilfredsstillende, men der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre Grontmij Carl Bro som en arbejdsplads hvor viden, talent og initiativ udfoldes og udvikles til gavn for kunder, medarbejderne og samfund. mio. kr Egenkapital 133,5 141,6 109,6 72, mio. kr ,0 Rentebærende nettogæld () / nettotilgodehavende (+) 118,3 17,4 63, Figur 2: Udviklingen i egenkapital og rentebærende nettogæld hhv.tilgodehavende. Tallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS. 7

10 Pct Generel medarbejdertilfredshed Stolt af at arbejde i Grontmij Carl Bro Pct Figur 3: Den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads, og andelen af medarbejdere, der er stolte over at arbejde i Grontmij Carl Bro. Markeder og konkurrence Markeds og konkurrencevilkår har stor indflydelse på muligheden for at opnå de økonomiske mål. Grontmij Carl Bro forventer, at markedet for branchen forsat vil være stabilt til svagt voksende og underlagt en stærk priskonkurrence, der presser indtjeningen. For at kompensere herfor tager Grontmij Carl Bro til stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen, f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde med eksterne parter og ved at videreudvikle tværfaglige ydelser, ligesom der også er igangsat tiltag for at opdyrke nye internationale markeder med større vækst, og som rummer gode muligheder for at afsætte selskabets kompetencer. For at sikre, at selskabets medarbejdere handler i overensstemmelse med den forretningsetik, som Grontmij Gruppen ønsker at efterleve, har selskabet i løbet af 2006 fortsat arbejdet med at præcisere og synliggøre Gruppens retningslinier for god forretningsetik, og har i Danmark færdigimplementeret et ledelsessystem for forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne i FIDICs retningslinier (BIMS Business Integrity Management System) som en integreret del af selskabets kvalitetsledelsessystem. Kvalitet Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne. Herudover kan manglende kvalitet i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar og dermed 8 bevirke, at der fremsættes krav om økonomisk kompensation mod selskabet. Selskabet sikrer kvalitet i ydelserne ved at anvende et internt kvalitetsstyringssystem. Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte projekt lever op til selskabets standard, og måler kundens opfattelse af projektforløbet herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet. Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for kundens tilfredshed som den faglige kvalitet. Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere medarbejdernes færdigheder i projektledelse bl.a. gennem uddannelse og intern certificering af medarbejdernes faglige viden. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved at koncernen kun udfører opgaver, der er omfattet af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer. Sager om rådgiveransvar Grontmij Carl Bro A/S er involveret i én væsentlig sag om rådgiveransvar, der også blev omtalt i årsrapporten for Den anden sag vedr. et datterselskab, der blev omtalt i årsrapporten for 2005, er afsluttet. I 1997 dannede Carl Bro as sammen med et græsk og et australsk selskab et joint venture selskab HCC i Grækenland med henblik på at opbygge et landsdækkende matrikelsystem. Opdragsgiveren var et statsligt kontrolleret græsk selskab. Kontrakten foreskrev en begrænsning i

11 HCCs ansvar på 1,4 mio. euro. HCC har forsikret sig mod dette ansvar. Projektet blev afsluttet i 2000, alle fakturaer blev betalt, og et fase to projekt blev påbegyndt. Der er ikke på noget tidspunkt gjort indsigelser over for det arbejde, som HCC har udført. Efterfølgende har EU, der finansierede projektet, krævet, at det statsligt kontrollerede selskab tilbagebetaler 58 mio. euro, da dette selskab ikke har styret det totale projekt i henhold til de indgåede aftaler med EU. Det statsligt kontrollerede selskab har herefter anlagt en voldgiftssag mod HCC med krav om tilbagebetaling af honorar mv. på ca. 9,1 mio. euro og med forbehold om på et senere tidspunkt at forhøje kravet til ca. 58 mio. euro, som var tilbagebetalingskravet fra EU. Imidlertid har EU ikke forfulgt tilbagebetalingskravet inden for tidsfristen. Derfor er risikoen for, at selskabet forhøjer kravet til 58 mio. euro, bortfaldet. Voldgiftssagen er siden i enighed mellem parterne blevet hævet med henblik på, at tvisten anlægges ved de civile græske domstole. I oktober 2004 er der udtaget stævning mod HCC med en tilsvarende påstand som ved voldgiftssagen. I december 2005 har HCC nedlagt en modpåstand over for det statsligt kontrollerede selskab på 2,3 mio. euro som følge af manglende betaling af honorar og bonus mv. samt på 1,5 mio. euro som erstatning for moral damages, i alt et modkrav på 3,8 mio. euro. På baggrund af en redegørelse fra HCCs græske advokater har de græske advokater, Grontmij Carl Bros danske advokater og forsikringsselskabet vurderet, at der ikke er grundlag for det rejste krav mod HCC. Skulle HCC mod forventning ifalde et erstatningsansvar, vil den ansvarsbegrænsning, som kontrakten indeholder, efter alt at dømme finde anvendelse, således at der vil være dækning under den forsikring, som HCC tegnede. Sagen forventes derfor ikke at få negativ indflydelse på Grontmij Carl Bros finansielle stilling. Nordsjællands Biogasanlæg I/S havde blandt andet på baggrund af de lugtgener, der var forbundet med anlæggets drift, rejst erstatningskrav mod datterselskabet Aktieselskabet af 19. december 1979, der havde projekteret anlægget. Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed har afsluttet behandlingen af sagen i Udfaldet har ikke påvirket selskabets finansielle stilling negativt. Miljø og arbejdsmiljø Grontmij Carl Bro har via sin miljøpolitik forpligtet sig til løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning, som er et resultat af koncernens virke. Arbejdet koncentreres om to hovedområder nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes selskabets drift, og de indirekte miljøpåvirkninger, der er resultatet af den rådgivning, selskabet yder kunderne. I sit daglige arbejde påvirker selskabet ikke miljøet negativt, og da de direkte miljøpåvirkninger primært handler om kontordrift, er det begrænset, hvor meget de kan forbedres. Selskabet forsøger dog at anvende kontorfaciliteter og kontorudstyr med lavt forbrug af el, vand og varme og understøtter miljøfremmende adfærd hos medarbejderne. Grontmij Carl Bro fokuserer på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det sker som en systematisk indsats, som i stigende grad bliver integreret i virksomhedens ledelsessystemer. Der arbejdes på en løbende forbedring af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette gøres i praksis ved gennemførelse af løbende arbejdsmiljøscreeninger af alle forretningsaktiviteter, arbejdsmiljørundering af de fysiske arbejdsvilkår samt løbende selvevalueringer af det psykiske arbejdsmiljø. For at sikre en forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet har virksomheden gennem flere år haft en velfungerende sundhedsordning for medarbejderne. Via rådgivning til kunderne har Grontmij Carl Bro mulighed for at påvirke samfundets miljøbelastning. Det gøres på to felter via rådgivning inden for forretningsområderne for miljø, vand og energi og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder. Forretningsområderne for miljø leverer primært rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø, forurenede grunde, klimastrategi, CO 2 kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at Grontmij Carl Bro sammen med kunderne løbende er med til at nedbringe den globale miljøbelastning. Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og projektering inden for forretningsområderne for byggeri, anlæg, industri, vand og energi sikrer koncernen, at opførelsen af hospitaler, boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg, renseanlæg, vandværker 9

12 mv. udføres på en måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse med kundens prioriteringer. Inddragelsen af miljøhensyn kan foregå i samtlige projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet løbende har mulighed for at identificere, prioritere og reducere miljøpåvirkninger. Forventninger til fremtiden Det positive resultat i 2006 er en markant forbedring af resultatet for 2005 og overstiger forventningerne for året. Der er dermed skabt et solidt afsæt for fremtiden. Det danske byggemarked var i 2006 påvirket af en stor efterspørgsel inden for lejlighedsbyggeri og private huse. Der har været en mere behersket aktivitet på den øvrige del af markedet for byggeri, hvor selskabet har størstedelen af sine rådgivningsaktiviteter. Det forventes imidlertid, at aktiviteterne på denne del af markedet vil øges i Det relativt høje aktivitetsniveau i erhvervslivet generelt forventes at fortsætte i 2007 med en positiv effekt for selskabets udbud af rådgivning inden for effektivisering, procesoptimering, designs mv. hvor der også i stadig større grad arbejdes internationalt for både danske og udenlandske kunder. Markedet for ydelser inden for miljø, vand og energi har været præget af strukturreformen, hvor miljøopgaver flyttes fra amter til kommuner, og det har givet en nedgang i dele af markedet. Det forventes, at denne del af markedet først kommer i gang igen i løbet af Derimod har der været god efterspørgsel på rådgivningsydelser inden for spildevandsområdet, og det forventes at denne efterspørgsel vil fortsætte i Anlægsmarkedet forventes fortsat at være stabilt i Danmark, idet dog flere store projekter forventes udbudt i løbet af de kommende par år med forventet stigende aktivitet til følge. Desuden er det lykkedes at vinde flere anlægsopgaver i udlandet. Det internationale donormarked forventes ligeledes at være stabilt. Med den nuværende markedssituation, hvor efterspørgslen ligger på et stabilt og forholdsvis højt niveau og hvor markedet i Danmark fortsat forventes at udvikle sig positivt i 2007, bliver den største udfordring at tiltrække nye kompetente medarbejdere, og det forventes, at der må afholdes omkostninger til yderligere forbedringstiltag for at styrke Grontmij Carl Bros position i forhold til dette herunder ajourføring af selskabets IT platform og forskellige aktiviteter til understøttelse af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. Samlet set vurderes markedet i Danmark at være stabilt til svagt stigende, mens efterspørgslen fra de internationale markeder og donororganisationer forventes at være stigende. Der forventes dog samtidig en skærpet priskonkurrence ligesom konkurrencen på arbejdsmarkedet forventes at være uændret høj. Hertil kommer forskellige aktiviteter til sikring og udbygning af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. For selskabet som helhed forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet. 10

13 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelse efter IFRS Årsrapporten for Grontmij Carl Bro A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Med virkning fra 2006 omfatter den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij Carl Bro A/S kun dette selskab og indeholder dermed ikke længere et koncernregnskab. Baggrunden herfor er, at Grontmij Carl Bro A/S og dets datterselskaber nu indgår i Grontmij koncernen, der har samme hovedaktivitet som Grontmij Carl Bro A/S, dvs. rådgivende ingeniør virksomhed. Interessegrupper, der ønsker at orientere sig om resultat og finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern, kan se koncernregnskabet på eller rekvirere det hos Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt, Holland. Køb og salg af virksomheder I løbet af regnskabsåret har Grontmij Carl Bro A/S købt aktiviteterne i Fødevare Bedriftssundhedstjenesten. Købet har ikke haft væsentlig indflydelse på resultatopgørelsen eller balancen. Herudover der ikke købt eller solgt virksomheder. Finansielle risici Selskabets forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici, hvoraf de finansielle risici er omtalt nedenfor. Rente og likviditetsrisiko Størstedelen af selskabets likvide midler og kortfristede bankgæld, er variabelt forrentet. Renteændringer vil derfor straks vise sig i resultatopgørelsen. Prioritetsgælden har en løbetid på 16 år (17 år i 2005). Den gennemsnitlige rentesats er 2,99% p.a. (2,99% p.a. i 2005), og rentesatsen er fast for en periode på 1 år (1 år i 2005). Renteændringer vil derfor relativt hurtigt vise sig i resultatopgørelsen. Finansiel leasing består af mange leasingkontrakter, der indgås løbende med forskellige leasinggivere. Kontrakterne har typisk en løbetid på 3 år og er overvejende fast forrentede. Effekten af renteændringer på resultatopgørelsen vil blive udjævnet og vise sig med nogen forsinkelse. I årets løb er et banklån i britiske pund indfriet, og det akkumulerede valutakurstab på 1,5 mio. kr., der var indregnet direkte på egenkapitalen i 2005, er tilbageført over resultatopgørelsen i finansielle omkostninger. Selskabets likviditetsreserve udgør ca. 262 mio. kr. (ca. 205 mio. kr. i 2005) bestående af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Valutarisiko Selskabets internationale driftsaktiviteter medfører, at en del af projektkontrakterne er i udenlandsk valuta. En væsentlig del af valutakursrisikoen afdækkes ved, at omkostningerne så vidt muligt afholdes i samme valuta som kontraktvalutaen, men nogle af omkostningerne afholdes i andre valutaer, herunder i danske kroner. Anvendelse af sekundære finansielle instrumenter til imødegåelse af den resterende valutarisiko vurderes i de konkrete tilfælde. Hovedparten af projektkontrakterne i fremmed valuta er i EURO og US dollars. Der skønnes p.t. kun at være væsentlig valutakursrisiko vedrørende projekter i US dollars. Da nettopengestrømmen i US dollars er begrænset, er der ingen sekundære finansielle instrumenter pr. 31. december Som følge af de internationale aktiviteter har selskabet tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, likvide beholdninger og leverandørgæld i udenlandsk valuta. Valutakursreguleringerne heraf er indregnet i de finansielle poster i resultatopgørelsen. I 2006 har valutakursreguleringer, beløbet sig til en nettoomkostning på 5,2 mio. kr. (nettoindtægt på 2,1 mio. kr. i 2005). Herudover omfatter valutakursreguleringerne et valutakurstab på 2,2 mio. kr. vedrørende et indfriet lån i britiske pund. Kreditrisiko De finansielle aktiver, der består af deposita, tilgodehavender og likvide beholdninger, indgår i balancen med 312,2 mio. kr. (272,7 mio. kr. i 2005). Den regnskabsmæssige værdi vurderes at svare til den maksimale risiko. Selskabets tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser er fordelt på så mange forskellige kunder og markeder, at risiciene er begrænset. Tab på 11

14 tilgodehavender har historisk set været lave. Hovedparten af de likvide beholdninger er placeret i anerkendte pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. Målingen af igangværende arbejder for fremmed regning, der er indregnet i balancen med et aktiv på 107,0 mio. kr., er påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter og omkostninger for de enkelte projekter. Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud over at sikre den faglige kvalitet i projekterne, også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring, gennemgang og analyse af projekterne til verificering af, at målingen er pålidelig, herunder at potentielle risici vurderes konkret og afspejles i målingen. Hensatte forpligtelser, der udgør 18,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter, afvikling af datterselskaber og retablering af lejemål, hvor det er aktuelt i henhold til indgåede lejekontrakter. Selskabet har foretaget sit bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelserne. Hvor det er relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige udfald og dermed træk på ressourcerne identificeret. Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige. Resultatopgørelse Engangsposter Som nævnt i ledelsesberetningen indgår der væsentlige engangsposter i resultatet. I 2006 udgjorde de en omkostning på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i ,3 mio. kr. mod 944,2 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 9,5%. Sagsomkostninger Stigningen i sagsomkostninger fra 237,6 mio. kr. i 2005 til 269,2 mio. kr. i 2006 udgør 13,3%. Omfanget af sagsomkostningerne afhænger af typen af projekter, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af omsætningen og sagsomkostningerne. Eksterne omkostninger Efter i nogle år at have udvist fald er de eksterne omkostninger steget med 9,9 mio. kr. fra 126,6 mio. kr. i 2005 til 136,5 i Stigningen udgør 7,8%. Uden engangsposter svarer stigningen til den generelle prisudvikling. Personaleomkostninger En væsentlig del af stigningen i personaleomkostningerne fra 539,1 mio. kr. i 2005 til 585,9 mio. kr. i 2006 skyldes engangsposter. Uden engangsposterne afspejler stigningen de generelle lønreguleringer og et øget antal medarbejdere. Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Afskrivningerne i 2006, der udgør 13,8 mio. kr., er på samme niveau som i Hovedparten af afskrivningerne vedrører driftsmidler. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør 28,7 mio. kr. i 2006 og er dermed under niveauet i 2005 på 36,9 mio. kr. Holdes engangsposterne uden for sammenligningen, er der tale om en væsentlig stigning i resultat af primær drift fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Baggrunden er, at nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger er steget med ca. 8%, mens stigningen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger kun udgør ca. 4%. Finansielle poster Nettorenteomkostninger ekskl. valutakursreguleringer er faldet med 4,9 mio. kr. I 2005 indeholdt renteomkostningerne en omkostning på 1,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en renteswapaftale. Det reelle fald i renteomkostningerne udgør 3,5 mio. kr., og det skyldes, at likviditeten er væsentligt forbedret i løbet af Valutakursreguleringerne udgør i 2006 et nettotab på 7,4 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. ved 12

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere