Årsrapport Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S"

Transkript

1

2 Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Oversigt over noter Noter Bestyrelse, direktion og revision

3 Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indledning I sommeren 2006 blev den tidligere Carl Bro Gruppe købt af det hollandske rådgivende ingeniørfirma Grontmij, og selskaberne i Carl Bro Gruppen herunder selskaberne i Sverige og UK/Irland indgår nu i Grontmij koncernen, som dermed er blevet det femte største rådgivende ingeniørfirma i Europa. I Danmark har det medført, at selskabet i begyndelsen af 2007 har skiftet navn fra Carl Bro as til Grontmij Carl Bro A/S, hvorved den unikke adgang til viden og erfaring som medlemskabet af en international koncern giver, nu er afspejlet i navnet. Grontmij Carl Bro A/S er fortsat moderselskab for selskaberne i det tidligere Carl Bro Gruppen, men som en underliggende del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde separat koncernregnskab for Carl Bro Gruppen. Grontmij NV er noteret på børsen i Amsterdam, og for en nærmere præsentation af koncernens samlede resultater for 2006 henviser vi til årsrapporten for koncernen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside: Det danske selskab blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1959 af ingeniøren Carl Bro, og er siden vokset til Danmarks tredje største rådgivende ingeniørfirma hvor mere end medarbejdere samarbejder om at levere intelligente løsninger inden for ekspertiseområderne projektledelse, byggeri, infrastruktur, miljø, vand og energi samt industrielle løsninger og design. Kunder og projekter Grontmij Carl Bro arbejder inden for både den offentlige og private sektor og løser opgaver for såvel danske som internationale bistandsorganisationer og har blandt andet løst opgaver for Vejdirektoratet, Danmarks Radio, NCC, A. P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Danida, EU og Verdensbanken. Rådgivningsopgaverne er løst inden for et bredt felt af både traditionelle ekspertiseområder så som bygherrerådgivning, opmålinger og prøvetagning, planlægning og projektering og mere specielle rådgivningsopgaver som bl.a. by og turismeplanlægning. Koncept Et vigtigt element i selskabets løsninger er medarbejdernes evne til at tænke i helheder. Vi tror på, at resultatet bliver bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser, og opgaverne ses i en større sammenhæng. Intelligente løsninger er vores betegnelse for rådgivningsydelser, der strækker sig fra kundens første strategiske idé over implementering og vedligeholdelse af den færdige løsning. Intelligente løsninger skabes på tværs af faglige ekspertiser. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben er sammensat af folk med forskellige faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud over ingeniører også sociologer, økonomer, biologer, geologer og dataloger. Marked I Danmark er Grontmij Carl Bro det tredje største rådgivende ingeniørfirma med en position som markedsleder inden for flere specifikke ekspertiseområder. Selskabet leverer tillige en bred vifte af rådgivningsydelser internationalt, og har datterselskaber og projektkontorer over det meste af verden. I alt har Grontmij Carl Bro gennem tiden gennemført projekter i mere end 100 lande verden over. 1

4 Ledelsespåtegning 2

5 Den uafhængige revisors påtegning 3

6 Hoved og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 1.034,3 944,2 916,6 960, ,7 Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter 59,3 27,8 8,3 (18,1) (26,5) Resultat af primær drift (EBIT) 28,8 36,9 18,7 (53,3) (48,4) Finansielle poster, netto (9,5) (5,0) (8,5) (17,7) (9,9) Resultat før skat og engangsposter 47,4 20,5 (6,7) (36,3) (45,3) Resultat før skat 16,9 29,6 3,7 (71,5) (67,2) Årets resultat 6,6 24,1 4,1 (66,9) (58,2) Balancesum 620,2 572,2 642,0 715,4 759,2 Egenkapital 141,6 133,5 109,6 72,9 142,0 Rentebærende nettotilgodehavende (+) / gæld () 63,7 (17,4) (118,3) (173,0) (94,5) Pengestrømme: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Ændring i likvider a) 92,1 (4,1) (98,7) (10,7) (0,3) 70,0 (26,3) 43,4 (6,2) (7,4) 71,6 58,0 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad før engangsposter % Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning (ROE) % Egenkapitalandel (soliditet) % Likviditetsgrad Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 5,7 2,8 4,8 22,8 1,0 2,25 2,9 3,9 19,9 23,3 1,1 2,13 0,9 2,0 3,7 17,1 0,8 1,74 (1,9) (5,6) (62,3) 10,2 0,7 1,67 (2,5) (4,5) (34,1) 18,7 (0,8) 3,26 a) Oplysningerne for 2002 og 2003 foreligger ikke. Definitioner: Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. Sammenligning: Hoved og nøgletal for er udarbejdet på grundlag af selskabets IFRSpraksis. Hoved og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 4

7 Ledelsesberetning Overblik Som del af en større koncern er det valgt ikke at udarbejde et separat koncernregnskab for Grontmij Carl Bro A/S, og nærværende regnskab og dermed ledelsesberetningen omfatter således kun moderselskabets aktiviteter. I 2006 præsterede Grontmij Carl Bro A/S det bedste økonomiske driftsresultat nogensinde. De gode takter der blev slået an i 2005, efter at udviklingen var vendt i 2004, er således fortsat i 2006, og selskabet råder nu over en tilfredsstillende mængde likvide midler og har samtidig nedbragt bankgælden væsentligt. Det gode resultat er skabt med bidrag fra alle selskabets Divisioner, og er et resultat af både gunstige markedsforhold og en fokuseret indsats på fortsat at optimere organisationen og udvikle selskabet markedsmæssigt. Årets resultat er påvirket af engangsposter herunder bl.a. omkostninger til bonus og omkostninger i forbindelse markedsføring af selskabets nye navn. Af hensyn til sammenligneligheden med tidligere års resultater er det derfor valgt at vise et resultat af primær drift (EBIT) både før og efter engangsposter i hovedtalsoversigten og i nedenstående figur 1. Disse engangsposter udgjorde i 2006 i alt en udgift på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Selskabet opnåede i 2006 et resultat af primær drift før engangsposter (EBIT) på 59,3 mio. kr. svarende til 5,7 procent af nettoomsætningen. Dette er en forbedring på 31,5 mio. kr. i forhold til 2005 svarende til en vækst på 113 procent. Set i forhold til resultatet for 2004 er der tale om en forbedring på 51,0 mio. kr. eller 614 procent. Den fortsatte positive udvikling er en konsekvens af, at der overalt i selskabet kontinuerligt arbejdes målrettet med at udnytte mulighederne i markedet og forbedre driften. Selskabet opnåede i 2006 et resultat før skat på 16,9 mio. kr., mod 29,6 mio. kr. i Et resultat der naturligvis skal ses på baggrund af de omtalte engangsposter. Forventningerne til året var en moderat stigning i omsætningen og en forbedring i resultat af primær drift. Omsætningen er steget med 9,5 procent og resultat af primær drift før engangsposter er forbedret med 31,5 mio. kr. til 59,3 mio. kr., hvilket udgør mere end en fordobling i forhold til resultatet for Forventningerne er til fulde indfriet, og resultatet er derfor tilfredsstillende. mio. kr. Resultat af primær drift før éngangsposter mio. kr. Resultat før skat og éngangsposter , , ,3 27, , ,1 20 6, , Figur 1: Udvikling i resultat af primær drift og resultat før skat og engangsposter er ikke tilpasset IFRS. 5

8 Årets resultat er tilgået egenkapitalen, der er steget fra 133,5 mio. kr. i 2005 til 141,6 mio. kr. i 2006 svarende til en soliditetsgrad på 22,8 procent. Den markante vækst og det gode resultat i 2006 underbygger den sunde platform, selskabet har opbygget gennem de seneste år, og giver et godt afsæt til en fortsat positiv udvikling. For selskabet forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet af primær drift. I 2006 har selskabet styrket det finansielle grundlag yderligere. Driftsaktiviteterne inkl. nettorenteudgifter og betalte skatter øgede likviditeten med 92,1 mio. kr., hvoraf 54,0 mio. kr. er anvendt til at nedbringe den rentebærende gæld, og andre 50 mio. kr. er ydet som lån til selskabets moderselskab. Selskabets likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af året 69,5 mio. kr., og den rentebærende nettogæld er vendt til et nettotilgodehavende. Økonomisk udvikling Resultat Driftsresultatet for 2006 før engangsposter er godt og vel fordoblet i forhold til året før og på den baggrund vurderes det økonomiske resultatet til at være tilfredsstillende. Årets resultat er dog i høj grad påvirket af engangsposter. Således er årets resultat påvirket af omkostninger til en større markedsføringskampagne i forbindelse med selskabets efterfølgende navneskifte til Grontmij Carl Bro og bonusbetalinger udløst i året til ledende medarbejdere. Selskabet har totalt set vist stor fremgang i forhold til året før. Fremgangen skyldes dels forbedringer af de danske markedsvilkår, dels vækst i mængden af udenlandske opgaver og dels en stadig fokusering på at optimere virksomhedens drift. Markedet var dog fortsat præget af hård priskonkurrence, og på dele af markedet har de offentlige strukturreformer specielt sidst på året bidraget til en lavere efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Det har især været gældende inden for vand og miljøområdet, og de resultater divisionen har skabt i 2006 skyldes til dels, at man er lykkes med at tilpasse sig de ændrede markedsforhold og i højere grad have fokus på den private sektor også. De øvrige divisioner har også alle vist fremgang i forhold til 2005, og specielt har byggeridivisionen leveret et markant forbedret resultat i Herudover har anlægsdivisionen og de internationale aktiviteter bidraget positivt til det forbedrede driftsresultat i året. Der har i 2006 fortsat været fokus på effektivitetsforbedringer i driften og reduktion af de eksterne omkostninger herunder også antallet af medarbejdere inden for de administrative funktioner. De generelt forbedrede markedsforhold og den fortsatte optimering af driften har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau og resultat. Omsætningen udviser således en stigning på 9,5 procent fra 944,2 mio. kr. i 2005 til 1.034,3 mio. kr. i 2006, mens resultat af primær drift før engangsposter blev øget fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Resultatet har overtruffet forventningerne for året, og nærmer sig et tilfredsstillende niveau. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var i svarende til en stigning på 20 i forhold til året før. Balance og kapitalberedskab Ved udgangen af 2006 udgør selskabets balancesum 620,2 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 48,0 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsaligt et øget aktivitetsniveau, der har medført en stigning i arbejdskapitalen, herunder en stigning i forpligtelser over for kunder som har forudbetalt eller er blevet faktureret for fremtidige ydelser. Beholdningen af likvide midler pr. balancedagen udgjorde 69,5 mio. kr. hvilket er 9,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af Faldet skal dog ses i lyset af indfrielsen af selskabets langfristede bankgæld med i alt 54,0 mio. kr. og udlån til moderselskabet på 50,0 mio. kr. Ved udgangen af 2005 udgjorde selskabets rentebærende nettogæld 17,4 mio. kr. I løbet af 2006 er gælden ændret til et rentebærende nettotilgodehavende på 63,7 mio.kr. altså en forbedring på 81,1 mio. kr. Ændringen omfatter tilbagebetaling af lån på GBP 4,9 mio. og ydelse af koncerninterne udlån på i alt 50,0 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab, dvs. likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter, udgjorde ved udgangen af mio. kr., hvilket vurderes som et fuldt tilstrækkeligt 6

9 niveau. Ved udgangen af 2005 var kapitalberedskabet på 205 mio. kr. Den markante vækst i balancesummen og den relativt beskedne forøgelse af egenkapitalen med årets resultat har bevirket, at soliditetsgraden er faldet moderat fra 23,3 procent i 2005 til 22,8 procent i Samlet set har den positive udvikling i balancen og kapitalberedskabet bevirket, at selskabets finansielle grundlag igen i år er styrket betragteligt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning og frem til årsrapportens fremlæggelse indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for Risikoforhold Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige risici. Foruden de finansielle risici, der er omtalt i regnskabsberetningen, er der risici vedrørende videnressourcer, markeds og konkurrencevilkår samt kvalitet og rådgiveransvar. Videnressourcer Grontmij Carl Bros indtjeningsgrundlag er medarbejderne og deres viden. Derfor er det en helt afgørende forudsætning for selskabets drift at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og kontinuerligt at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes viden og kompetencer. Kun ved en løbende forbedring af disse forudsætninger sikres det, at forretningen er inde i en sund og bæredygtig udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere og samfund. Derfor har selskabet igennem flere år indsamlet data om medarbejdernes syn på virksomhedens evne til at leve op til disse forudsætninger. Data er indsamlet i de årlige klimamålinger som sammenfattende bl.a. måler medarbejdernes samlede tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsgiver og i hvilken udstrækning medarbejderne er stolte af at arbejde i virksomheden. Resultaterne fra årets måling er, at den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads er steget fra 93 procent i 2005 til 94 procent i Mens 89 procent i 2005 var stolte af at arbejde i Grontmij Carl Bro, er andelen i 2006 steget til 90 procent, og det fastlagte mål herfor er dermed nået. Også for de øvrige parametre der indgår i klimamålingen er udviklingstendensen generelt stigende, og ledelsen ser det som udtryk for, at processen, der blev indledt for at genskabe fokus på virksomhedens kernekompetencer, har haft den ønskede positive effekt på organisationen. Udviklingen er tilfredsstillende, men der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre Grontmij Carl Bro som en arbejdsplads hvor viden, talent og initiativ udfoldes og udvikles til gavn for kunder, medarbejderne og samfund. mio. kr Egenkapital 133,5 141,6 109,6 72, mio. kr ,0 Rentebærende nettogæld () / nettotilgodehavende (+) 118,3 17,4 63, Figur 2: Udviklingen i egenkapital og rentebærende nettogæld hhv.tilgodehavende. Tallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS. 7

10 Pct Generel medarbejdertilfredshed Stolt af at arbejde i Grontmij Carl Bro Pct Figur 3: Den generelle tilfredshed med Grontmij Carl Bro som arbejdsplads, og andelen af medarbejdere, der er stolte over at arbejde i Grontmij Carl Bro. Markeder og konkurrence Markeds og konkurrencevilkår har stor indflydelse på muligheden for at opnå de økonomiske mål. Grontmij Carl Bro forventer, at markedet for branchen forsat vil være stabilt til svagt voksende og underlagt en stærk priskonkurrence, der presser indtjeningen. For at kompensere herfor tager Grontmij Carl Bro til stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen, f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde med eksterne parter og ved at videreudvikle tværfaglige ydelser, ligesom der også er igangsat tiltag for at opdyrke nye internationale markeder med større vækst, og som rummer gode muligheder for at afsætte selskabets kompetencer. For at sikre, at selskabets medarbejdere handler i overensstemmelse med den forretningsetik, som Grontmij Gruppen ønsker at efterleve, har selskabet i løbet af 2006 fortsat arbejdet med at præcisere og synliggøre Gruppens retningslinier for god forretningsetik, og har i Danmark færdigimplementeret et ledelsessystem for forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne i FIDICs retningslinier (BIMS Business Integrity Management System) som en integreret del af selskabets kvalitetsledelsessystem. Kvalitet Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne. Herudover kan manglende kvalitet i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar og dermed 8 bevirke, at der fremsættes krav om økonomisk kompensation mod selskabet. Selskabet sikrer kvalitet i ydelserne ved at anvende et internt kvalitetsstyringssystem. Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte projekt lever op til selskabets standard, og måler kundens opfattelse af projektforløbet herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet. Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for kundens tilfredshed som den faglige kvalitet. Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere medarbejdernes færdigheder i projektledelse bl.a. gennem uddannelse og intern certificering af medarbejdernes faglige viden. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved at koncernen kun udfører opgaver, der er omfattet af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer. Sager om rådgiveransvar Grontmij Carl Bro A/S er involveret i én væsentlig sag om rådgiveransvar, der også blev omtalt i årsrapporten for Den anden sag vedr. et datterselskab, der blev omtalt i årsrapporten for 2005, er afsluttet. I 1997 dannede Carl Bro as sammen med et græsk og et australsk selskab et joint venture selskab HCC i Grækenland med henblik på at opbygge et landsdækkende matrikelsystem. Opdragsgiveren var et statsligt kontrolleret græsk selskab. Kontrakten foreskrev en begrænsning i

11 HCCs ansvar på 1,4 mio. euro. HCC har forsikret sig mod dette ansvar. Projektet blev afsluttet i 2000, alle fakturaer blev betalt, og et fase to projekt blev påbegyndt. Der er ikke på noget tidspunkt gjort indsigelser over for det arbejde, som HCC har udført. Efterfølgende har EU, der finansierede projektet, krævet, at det statsligt kontrollerede selskab tilbagebetaler 58 mio. euro, da dette selskab ikke har styret det totale projekt i henhold til de indgåede aftaler med EU. Det statsligt kontrollerede selskab har herefter anlagt en voldgiftssag mod HCC med krav om tilbagebetaling af honorar mv. på ca. 9,1 mio. euro og med forbehold om på et senere tidspunkt at forhøje kravet til ca. 58 mio. euro, som var tilbagebetalingskravet fra EU. Imidlertid har EU ikke forfulgt tilbagebetalingskravet inden for tidsfristen. Derfor er risikoen for, at selskabet forhøjer kravet til 58 mio. euro, bortfaldet. Voldgiftssagen er siden i enighed mellem parterne blevet hævet med henblik på, at tvisten anlægges ved de civile græske domstole. I oktober 2004 er der udtaget stævning mod HCC med en tilsvarende påstand som ved voldgiftssagen. I december 2005 har HCC nedlagt en modpåstand over for det statsligt kontrollerede selskab på 2,3 mio. euro som følge af manglende betaling af honorar og bonus mv. samt på 1,5 mio. euro som erstatning for moral damages, i alt et modkrav på 3,8 mio. euro. På baggrund af en redegørelse fra HCCs græske advokater har de græske advokater, Grontmij Carl Bros danske advokater og forsikringsselskabet vurderet, at der ikke er grundlag for det rejste krav mod HCC. Skulle HCC mod forventning ifalde et erstatningsansvar, vil den ansvarsbegrænsning, som kontrakten indeholder, efter alt at dømme finde anvendelse, således at der vil være dækning under den forsikring, som HCC tegnede. Sagen forventes derfor ikke at få negativ indflydelse på Grontmij Carl Bros finansielle stilling. Nordsjællands Biogasanlæg I/S havde blandt andet på baggrund af de lugtgener, der var forbundet med anlæggets drift, rejst erstatningskrav mod datterselskabet Aktieselskabet af 19. december 1979, der havde projekteret anlægget. Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed har afsluttet behandlingen af sagen i Udfaldet har ikke påvirket selskabets finansielle stilling negativt. Miljø og arbejdsmiljø Grontmij Carl Bro har via sin miljøpolitik forpligtet sig til løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning, som er et resultat af koncernens virke. Arbejdet koncentreres om to hovedområder nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes selskabets drift, og de indirekte miljøpåvirkninger, der er resultatet af den rådgivning, selskabet yder kunderne. I sit daglige arbejde påvirker selskabet ikke miljøet negativt, og da de direkte miljøpåvirkninger primært handler om kontordrift, er det begrænset, hvor meget de kan forbedres. Selskabet forsøger dog at anvende kontorfaciliteter og kontorudstyr med lavt forbrug af el, vand og varme og understøtter miljøfremmende adfærd hos medarbejderne. Grontmij Carl Bro fokuserer på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det sker som en systematisk indsats, som i stigende grad bliver integreret i virksomhedens ledelsessystemer. Der arbejdes på en løbende forbedring af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette gøres i praksis ved gennemførelse af løbende arbejdsmiljøscreeninger af alle forretningsaktiviteter, arbejdsmiljørundering af de fysiske arbejdsvilkår samt løbende selvevalueringer af det psykiske arbejdsmiljø. For at sikre en forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet har virksomheden gennem flere år haft en velfungerende sundhedsordning for medarbejderne. Via rådgivning til kunderne har Grontmij Carl Bro mulighed for at påvirke samfundets miljøbelastning. Det gøres på to felter via rådgivning inden for forretningsområderne for miljø, vand og energi og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder. Forretningsområderne for miljø leverer primært rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø, forurenede grunde, klimastrategi, CO 2 kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at Grontmij Carl Bro sammen med kunderne løbende er med til at nedbringe den globale miljøbelastning. Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og projektering inden for forretningsområderne for byggeri, anlæg, industri, vand og energi sikrer koncernen, at opførelsen af hospitaler, boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg, renseanlæg, vandværker 9

12 mv. udføres på en måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse med kundens prioriteringer. Inddragelsen af miljøhensyn kan foregå i samtlige projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet løbende har mulighed for at identificere, prioritere og reducere miljøpåvirkninger. Forventninger til fremtiden Det positive resultat i 2006 er en markant forbedring af resultatet for 2005 og overstiger forventningerne for året. Der er dermed skabt et solidt afsæt for fremtiden. Det danske byggemarked var i 2006 påvirket af en stor efterspørgsel inden for lejlighedsbyggeri og private huse. Der har været en mere behersket aktivitet på den øvrige del af markedet for byggeri, hvor selskabet har størstedelen af sine rådgivningsaktiviteter. Det forventes imidlertid, at aktiviteterne på denne del af markedet vil øges i Det relativt høje aktivitetsniveau i erhvervslivet generelt forventes at fortsætte i 2007 med en positiv effekt for selskabets udbud af rådgivning inden for effektivisering, procesoptimering, designs mv. hvor der også i stadig større grad arbejdes internationalt for både danske og udenlandske kunder. Markedet for ydelser inden for miljø, vand og energi har været præget af strukturreformen, hvor miljøopgaver flyttes fra amter til kommuner, og det har givet en nedgang i dele af markedet. Det forventes, at denne del af markedet først kommer i gang igen i løbet af Derimod har der været god efterspørgsel på rådgivningsydelser inden for spildevandsområdet, og det forventes at denne efterspørgsel vil fortsætte i Anlægsmarkedet forventes fortsat at være stabilt i Danmark, idet dog flere store projekter forventes udbudt i løbet af de kommende par år med forventet stigende aktivitet til følge. Desuden er det lykkedes at vinde flere anlægsopgaver i udlandet. Det internationale donormarked forventes ligeledes at være stabilt. Med den nuværende markedssituation, hvor efterspørgslen ligger på et stabilt og forholdsvis højt niveau og hvor markedet i Danmark fortsat forventes at udvikle sig positivt i 2007, bliver den største udfordring at tiltrække nye kompetente medarbejdere, og det forventes, at der må afholdes omkostninger til yderligere forbedringstiltag for at styrke Grontmij Carl Bros position i forhold til dette herunder ajourføring af selskabets IT platform og forskellige aktiviteter til understøttelse af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. Samlet set vurderes markedet i Danmark at være stabilt til svagt stigende, mens efterspørgslen fra de internationale markeder og donororganisationer forventes at være stigende. Der forventes dog samtidig en skærpet priskonkurrence ligesom konkurrencen på arbejdsmarkedet forventes at være uændret høj. Hertil kommer forskellige aktiviteter til sikring og udbygning af samarbejdet inden for Grontmij Gruppen. For selskabet som helhed forventes derfor i 2007 fortsat vækst i omsætningen og en moderat stigning i resultatet. 10

13 Regnskabsberetning Regnskabsaflæggelse efter IFRS Årsrapporten for Grontmij Carl Bro A/S for 2006 er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Med virkning fra 2006 omfatter den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij Carl Bro A/S kun dette selskab og indeholder dermed ikke længere et koncernregnskab. Baggrunden herfor er, at Grontmij Carl Bro A/S og dets datterselskaber nu indgår i Grontmij koncernen, der har samme hovedaktivitet som Grontmij Carl Bro A/S, dvs. rådgivende ingeniør virksomhed. Interessegrupper, der ønsker at orientere sig om resultat og finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern, kan se koncernregnskabet på eller rekvirere det hos Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt, Holland. Køb og salg af virksomheder I løbet af regnskabsåret har Grontmij Carl Bro A/S købt aktiviteterne i Fødevare Bedriftssundhedstjenesten. Købet har ikke haft væsentlig indflydelse på resultatopgørelsen eller balancen. Herudover der ikke købt eller solgt virksomheder. Finansielle risici Selskabets forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici, hvoraf de finansielle risici er omtalt nedenfor. Rente og likviditetsrisiko Størstedelen af selskabets likvide midler og kortfristede bankgæld, er variabelt forrentet. Renteændringer vil derfor straks vise sig i resultatopgørelsen. Prioritetsgælden har en løbetid på 16 år (17 år i 2005). Den gennemsnitlige rentesats er 2,99% p.a. (2,99% p.a. i 2005), og rentesatsen er fast for en periode på 1 år (1 år i 2005). Renteændringer vil derfor relativt hurtigt vise sig i resultatopgørelsen. Finansiel leasing består af mange leasingkontrakter, der indgås løbende med forskellige leasinggivere. Kontrakterne har typisk en løbetid på 3 år og er overvejende fast forrentede. Effekten af renteændringer på resultatopgørelsen vil blive udjævnet og vise sig med nogen forsinkelse. I årets løb er et banklån i britiske pund indfriet, og det akkumulerede valutakurstab på 1,5 mio. kr., der var indregnet direkte på egenkapitalen i 2005, er tilbageført over resultatopgørelsen i finansielle omkostninger. Selskabets likviditetsreserve udgør ca. 262 mio. kr. (ca. 205 mio. kr. i 2005) bestående af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Valutarisiko Selskabets internationale driftsaktiviteter medfører, at en del af projektkontrakterne er i udenlandsk valuta. En væsentlig del af valutakursrisikoen afdækkes ved, at omkostningerne så vidt muligt afholdes i samme valuta som kontraktvalutaen, men nogle af omkostningerne afholdes i andre valutaer, herunder i danske kroner. Anvendelse af sekundære finansielle instrumenter til imødegåelse af den resterende valutarisiko vurderes i de konkrete tilfælde. Hovedparten af projektkontrakterne i fremmed valuta er i EURO og US dollars. Der skønnes p.t. kun at være væsentlig valutakursrisiko vedrørende projekter i US dollars. Da nettopengestrømmen i US dollars er begrænset, er der ingen sekundære finansielle instrumenter pr. 31. december Som følge af de internationale aktiviteter har selskabet tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, likvide beholdninger og leverandørgæld i udenlandsk valuta. Valutakursreguleringerne heraf er indregnet i de finansielle poster i resultatopgørelsen. I 2006 har valutakursreguleringer, beløbet sig til en nettoomkostning på 5,2 mio. kr. (nettoindtægt på 2,1 mio. kr. i 2005). Herudover omfatter valutakursreguleringerne et valutakurstab på 2,2 mio. kr. vedrørende et indfriet lån i britiske pund. Kreditrisiko De finansielle aktiver, der består af deposita, tilgodehavender og likvide beholdninger, indgår i balancen med 312,2 mio. kr. (272,7 mio. kr. i 2005). Den regnskabsmæssige værdi vurderes at svare til den maksimale risiko. Selskabets tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser er fordelt på så mange forskellige kunder og markeder, at risiciene er begrænset. Tab på 11

14 tilgodehavender har historisk set været lave. Hovedparten af de likvide beholdninger er placeret i anerkendte pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. Målingen af igangværende arbejder for fremmed regning, der er indregnet i balancen med et aktiv på 107,0 mio. kr., er påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter og omkostninger for de enkelte projekter. Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud over at sikre den faglige kvalitet i projekterne, også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring, gennemgang og analyse af projekterne til verificering af, at målingen er pålidelig, herunder at potentielle risici vurderes konkret og afspejles i målingen. Hensatte forpligtelser, der udgør 18,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter, afvikling af datterselskaber og retablering af lejemål, hvor det er aktuelt i henhold til indgåede lejekontrakter. Selskabet har foretaget sit bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelserne. Hvor det er relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige udfald og dermed træk på ressourcerne identificeret. Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige. Resultatopgørelse Engangsposter Som nævnt i ledelsesberetningen indgår der væsentlige engangsposter i resultatet. I 2006 udgjorde de en omkostning på 30,5 mio. kr. mod en indtægt på 9,1 mio. kr. i Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i ,3 mio. kr. mod 944,2 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 9,5%. Sagsomkostninger Stigningen i sagsomkostninger fra 237,6 mio. kr. i 2005 til 269,2 mio. kr. i 2006 udgør 13,3%. Omfanget af sagsomkostningerne afhænger af typen af projekter, hvorfor der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af omsætningen og sagsomkostningerne. Eksterne omkostninger Efter i nogle år at have udvist fald er de eksterne omkostninger steget med 9,9 mio. kr. fra 126,6 mio. kr. i 2005 til 136,5 i Stigningen udgør 7,8%. Uden engangsposter svarer stigningen til den generelle prisudvikling. Personaleomkostninger En væsentlig del af stigningen i personaleomkostningerne fra 539,1 mio. kr. i 2005 til 585,9 mio. kr. i 2006 skyldes engangsposter. Uden engangsposterne afspejler stigningen de generelle lønreguleringer og et øget antal medarbejdere. Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Afskrivningerne i 2006, der udgør 13,8 mio. kr., er på samme niveau som i Hovedparten af afskrivningerne vedrører driftsmidler. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør 28,7 mio. kr. i 2006 og er dermed under niveauet i 2005 på 36,9 mio. kr. Holdes engangsposterne uden for sammenligningen, er der tale om en væsentlig stigning i resultat af primær drift fra 27,8 mio. kr. i 2005 til 59,3 mio. kr. i Baggrunden er, at nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger er steget med ca. 8%, mens stigningen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger kun udgør ca. 4%. Finansielle poster Nettorenteomkostninger ekskl. valutakursreguleringer er faldet med 4,9 mio. kr. I 2005 indeholdt renteomkostningerne en omkostning på 1,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en renteswapaftale. Det reelle fald i renteomkostningerne udgør 3,5 mio. kr., og det skyldes, at likviditeten er væsentligt forbedret i løbet af Valutakursreguleringerne udgør i 2006 et nettotab på 7,4 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. ved 12

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere