Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

2 1 ISIS KATRINEBJERG Executive summary Organisation Styregruppe Projektledelse mm Medarbejdere Status for ISIS Katrinebjerg Målsætning Planer for Fremtiden efter ophør af den statslige medfinansiering Formidling Hjemmesider Brochuremateriale Præsentationer Besøg Udstillinger Profilering i fag- og dagblade Faglige netværk Publikationer Overordnet regnskab INTERACTIVE SPACES Beskrivelse af Center for Interactive Spaces Formål Ledelse Rådgivningspanel Medarbejdere Formidling og samarbejde med eksterne parter Projektoversigt #110: iskole Interaktive Skolerum Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #111: ihome Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status

3 2.5 #112: Fremtidens Hybride Bibliotek Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #122: Mobil leg og læring Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #124: Det Interaktive Børnebibliotek Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #120: Vurdering af visualiseringmetoder Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status Publikationer Journal Papers Reviewed Conference Papers Book Chapters Workshop Papers Posters and Demos Præsentationer PERVASIVE HEALTHCARE Beskrivelse af Center for Pervasive Healthcare Formål Forskningstemaer Overblik over Ledelse Forretningsudvalg Rådgivningspanel Medarbejdere Formidling Projektoversigt #103: Pervasive Healthcare i hjemmet egenomsorg for diabetikere med fodsår Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status

4 3.4 #107: Det interaktive hospital Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #117: Mobil brug af EPJ Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #118: Forståelig it til fremtidens sundhedsvæsen Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status Publikationer Journal articles Conference papers Præsentationer SOFTWARE Beskrivelse af softwareområdet Formål Overblik over Ledelse Medarbejdere Oversigt over projekter inden for softwareområdet #101: Varians i Java Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #102: EPJ-softwarearkitekturer Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #104: B&O+OO: Objekt-orienteret software til hjemmets digitale infrastruktur Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status

5 4.6 #105: Enabling Pervasive Computing in Reality Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #106: LIWAS - LIfe WArning System: Arkitektur for kommunikation mellem mobile og stationære enheder Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #113: Afprøvning af en objekt-orienteret virtuel maskine i B&O s næste generation af digitale højttalere Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #114: GoalRef forprojekt Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #115: Software safety og objekt-teknologi Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #123: Software til identifikation af sygdomsgener Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status #126: Lydlegeplads på Experimentarium Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status

6 4.13 #127: Fokus på fremtiden: Arkitektur, applikationer og grænseflader til $trådløs telefoni Deltagere Projektperiode Samlet budget Beskrivelse Status Publikationer Præsentationer...55 Bilagsoversigt Bilag 1: Liste over personer tilknyttet ISIS Katrinebjerg Bilag 2: Regnskabsopgørelser 2004 (fortroligt) Bilag 3: Kopi af indsendte regnskaber (fortroligt) Bilag 4: Revisorerklæring 6

7 1 ISIS Katrinebjerg 1.1 Executive summary ISIS Katrinebjerg er et kompetencecenter etableret i september 2002 i regi af den jysk-fynske it-satsning. ISIS Katrinebjerg har til formål at skabe ny viden og nye løsninger inden for tre områder: interaktive rum, sundheds-it og software byggende på et tæt offentligt/privat forskningssamarbejde. Allerede i første halvdel af 2004 disponerede ISIS-styregruppen de sidste projektmidler. Der er således etableret i alt 23 samarbejdsprojekter med et samlet budget på over 100 mio. kr. hvoraf de offentlige midler fra stat, amt og kommune udgør 44,5 mio. kr. og virksomheders andel godt 43 mio. kr. Hertil kommer bidrag fra forskningsinstitutioner og andre offentlige institutioner (f.eks. hospitaler) på ca. 15 mio. kr. Budgettet for erhvervslivets medfinansiering er næsten øget med en faktor 3 i forhold til kravet på 15 mio. kr. - et meget synligt bevis på erhvervslivets store interesse og engagement i ISIS Katrinebjerg. Og ser man på parternes - herunder ikke mindst erhvervslivets - reelle ressourceforbrug i 2004, ses at projekterne nu er kommet særdeles godt fra start. Til trods for at aktiviteter i ISIS Katrinebjerg alle har et overordnet tema, Pervasive Computing, spænder projekterne fagligt meget bredt: fra et beslutningsstøttesystem til fodbolddommeren til at afgøre om bolden er i mål, over sikkerhedskritisk software til en lang række projekter om fremtidens hospitaler, skoler og biblioteker var året hvor ISIS Katrinebjergs indsatsområder virkelig demonstrerede deres berettigelse - også i et perspektiv der rækker længere end til udløbet af ISIS-finansieringen ultimo Der er således i løbet af året startet en række nye projekter med afsæt i ISIS Katrinebjerg, men med andre finansieringskilder. ISIS Katrinebjerg har i 2004 intensiveret formidlingsindsatsen. Formidlingstiltagene spænder bredt fra hjemmesider og brochurer over en lang række besøg i centeret med projektpræsentationer samt deltagelse i faglige konferencer til et stort antal artikler i fag- og dagblade. I 2004 har der endvidere været arbejdet på at intensivere samarbejdet med de øvrige jysk-fynske it-kompetencecentre samt IT-universitetet i København. Dette samarbejde har bl.a. udmøntet sig i at man sammen har vundet et udbud i regi af VTU på et højteknologisk netværk inden for Pervasive Communication. I løbet af 2004 er fokus flyttet fra igangsætning af nye projekter til projektgennemførelse og konsolidering. Dette vil også være tilfældet i 2005 ligesom der forsat vil være fokus på forskeruddannelse, projekthotel, regionalt samarbejde og formidling. Endvidere vil der være fokus på at der opnås synlige resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssigt, og der vil blive arbejdet på at sikre fortsat finansiering. 7

8 1.2 Organisation Som fastlagt i kontrakten med VTU fungerer Alexandra Instituttet som operatør/projektledelse for ISIS Katrinebjerg. Som illustreret på følgende figur er ISIS indlejret i Alexandra Instituttet som en enhed på linie med de øvrige indsatsområder i Alexandra: Alexandra Øvrige indsatsområder ISIS Katrinebjerg Styregruppe Projektledelse Interaktive bygninger, rum, og byrum Pervasive Healthcare Software Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for ISIS Katrinebjerg og de tre underliggende indsatsområder. Styregruppen definerer de overordnede rammer for de 3 faglige områder, herunder godkendelse af budgetter og projektforslag, samt overordnet styring af kompetencecentret. Styregruppen er sammensat på følgende måde: 3 repræsentanter fra Alexandra Instituttets bestyrelse: 2 repræsentanter for erhvervslivet og 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne, 1 repræsentant for Århus Kommune, 1 repræsentant for Århus Amt, 1 repræsentant udpeget af Videnskabsministeriet og 3 repræsentanter fra interessenter udpeget af Århus Kommune, Århus Amt og Alexandra i fællesskab. ISIS styregruppe består af: - Preben Mejer, TDC A/S (formand), - Johnny Thøgersen, CCI Europe A/S, - Erik Meineche Schmidt, Aarhus Universitet, - Elinor Bæk Thomsen, Erhvervsafdelingen, Århus Amt, 8

9 - Peter Rasmussen, Erhvervsafdelingen, Århus Kommune, - Morten Kyng, Aarhus Universitet, - Erik Reeh, Danfoss A/S og - Lars Qvortrup, Knowledge Lab, Syddansk Universitet. På grund af jobskifte trådte Anders Heick, Novo Nordisk IT, ud af styregruppen ved udgangen af Da langt de fleste projekter var igangsat før et nyt medlem kunne indtræde i styregruppen har man valgt ikke at udpege en afløser, da det fremtidige arbejde i styregruppen primært er opfølgning af allerede igangsatte aktiviteter Projektledelse mm. Alexandra Instituttet er udpeget til at være operatør/projektledelse for ISIS Katrinebjerg. Projektledelsen eller ISIS-ledelsen udgøres af direktør Ole Lehrmann Madsen og vicedirektør Niels Damgaard Hansen med hjælp fra de øvrige ansatte i Alexandra Instituttet. Ud over at have ansvaret for selve administrationen af ISIS Katrinebjerg er Alexandra Instituttet ansvarlig for etableringen af forskningssamarbejdsprojekterne fra håndteringen af den initielle kontakt, over matchmaking, projektdefinition og kontraktudformning til projektstyring (via deltagelse i projekternes styregruppe) og formidling af resultater herunder etablering og vedligehold at hjemmesider, udarbejdelse af diverse ISIS-materiale, afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og udstillinger. De forskellige aktiviteter er beskrevet mere detaljeret i årsrapporten for Medarbejdere Ansatte i Alexandra Instituttet der er involveret i ISIS Katrinebjerg: direktør, Ole Lehrmann Madsen (33%) vicedirektør, Niels Damgaard Hansen (60%) sekretær, Susanne Brøndberg (50%) regnskabsansvarlig, Charlotte Møller Christensen (33%) web-ansvarlig, Jacob Rolf Jensen (50%) kommunikationschef, Arne Vollertsen (10%). For hvert af de faglige områder: Interaktive Rum, Pervasive Healthcare og Software er der etableret en faglig baseret ledelse, hvis sammensætning fremgår af de efterfølgende afsnit om hvert af de faglige områder. 9

10 1.3 Status for ISIS Katrinebjerg Ifølge den oprindelige plan for ISIS Katrinebjerg skulle der i 2004 fokuseres på flg. aktiviteter: 1. Igangsættelse af projekter Ved indgangen til 2004 var der etableret 17 projekter med et samlet budget på over 56 mio. kr. hvoraf de offentlige midler fra stat, amt og kommune udgjorde 24 mio., virksomhedernes andel udgjorde godt 26 mio., og bidragene fra forskningsinstitutioner m.fl. var på knap 7 mio. kr. Som forudset i årsrapporten for 2003 var der yderligere en række projekter i støbeskeen og disse er stort set alle igangsat i løbet af Det betyder at der med udgangen af 2004 i regi af ISIS Katrinebjerg er etableret 23 projekter, hvoraf 7 er afsluttet. Det oprindelige budget for ISIS Katrinebjerg var på kr. 65 mio., fordelt med 40 kr. mio. fra staten, ca. 15 mio. kr. tilsammen fra Århus Amt og Århus Kommune, 5 mio. fra forskningsinstitutionerne og 15 mio. fra erhvervslivet. Ved udgangen af 2004 er det samlede budget vokset til 104 mio., hvoraf medfinansieringen fra forskningsinstitutionerne udgør 16 mio. og erhvervslivets andel udgør 43 mio. Som det fremgår, var kravene til privat medfinansiering i det oprindelige budget på kr. 15 mio., men har nu passeret kr. 43 mio., hvilket betyder at den private medfinansiering er næsten en faktor tre gange større end oprindeligt krævet. Vi betragter dette som særdeles tilfredsstillende og et udtryk for erhvervslivets store interesse i at deltage i projekter på Katrinebjerg. Den store interesse for at deltage i projekterne betyder også at midlerne nu er fuldt disponeret og at det p.t. ikke er muligt at starte nye projekter. Der er dog stadig et enkelt projekt inden for Pervasive Healthcare området der er principgodkendt af styregruppen, men hvor igangsættelsen har trukket ud på grund af forsinkelser i forhold til at få den private medfinansiering på plads. Der arbejdes fortsat på at igangsætte projektet, men hvis dette må opgives vil der være mulighed for at igangsætte et eller flere andre projekter. 2. Forskeruddannelse Forskeruddannelsen er et væsentligt element i ISIS Katrinebjerg. Inden for rammerne af ISIS Katrinebjerg er der igangsat 12 ph.d.-stipendier, som er samfinansieret med Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, erhvervslivet og ISIS Katrinebjerg. Finansieringen fordeler sig stort set med 1/3 til AU/AAA, 1/3 erhvervslivet og 1/3 til ISIS Katrinebjerg. Der er endvidere tilknyttet yderligere 7 ph.d.-projekter til ISIS Katrinebjerg med finansiering andetsteds fra. 3. Indflytning af virksomheder i projekthotellet I løbet af 2004 er Alexandra Instituttets projekthotel blevet fuldt udlejet til virksomheder der arbejder tæt sammen med forskere på Katrinebjerg, primært 10

11 i projekter i regi af ISIS Katrinebjerg. Projekthotellet er på i alt kvm. hvoraf instituttet selv lægger beslag på ca. 25%. 4. Projektaktiviteter og milepæle Stort set alle projekterne forløber som planlagt for en nærmere beskrivelse af de enkelte projekter henvises til de enkelte projektbeskrivelser. 5. Styrkelse af det regionale samarbejde I 2004 har der været arbejdet på at intensivere samarbejdet med de øvrige jysk-fynske it-kompetencecentre samt IT-universitetet i København, som bl.a. har vundet et udbud i regi af VTU på et højteknologisk netværk inden for Pervasive Communication. For at styrke samarbejdet med it-miljøerne i Øst- Danmark er sekretariatet for netværket placeret i det nye IT-væksthus på 5te etage på IT-universitetet i København. Alexandra Instituttet er endvidere deltager i et konsortium sammen med Symbion, og Forskerpark Århus der har vundet et udbud omkring drift at det nye IT-væksthus på 5te etage på IT-Universitetet i København: IT-væksthuset på 5te. 6. Formidling Formidlingsaktiviteterne er beskrevet i afsnit 1.6. Vi betragter ISIS Katrinebjerg som etableret i form af et center i forhold til intensionerne i projektansøgningen. Som det nævnes nedenfor vil der fremover primært være fokus på at sikre en succesrig gennemførelse af de igangsatte projekter herunder sikre at der opnås konkrete resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssigt. Endvidere vil der blive arbejdet på at skaffe finansiering til at fortsætte aktivitetsniveauet. 1.4 Målsætning I den oprindelige ansøgning om Statslig medfinansiering til Udbygning af IT-vækstcenter Katrinebjerg blev der søgt midler til et projekt der overordnet skulle omhandle: Effektiv og innovativ kompetenceopbygning offentlig/privat inden for områderne: Interaktive bygninger, rum og byrum Pervasive healthcare, dvs. sundhedsydelser leveret vha. pervasive computing Softwareudvikling, herunder objekt-teknologi. Som midler til at sikre en effektiv innovativ og relevant kompetenceopbygning ville der blive sat fokus på: Projektkoncepter for offentligt/privat kompetenceudvikling Fysiske rammer for offentlig/privat kompetenceopbygning. 11

12 Formålet med projektet var at bidrage til og accelerere udviklingen af IT-vækstcenter Katrinebjerg som dynamo for it-udviklingen i hele det jysk-fynske område og i resten af landet, herunder danne synergier med relevante projekter i den jysk-fynske it-satsning. Fokus var på skabelsen af et it-kompetence- og vækstcenter i verdenseliten baseret på effektiv og innovativ kompetenceopbygning offentlig/privat. For en yderligere detaljer henvises til den oprindelige ansøgning. Som nævnt ovenfor mener vi at ISIS Katrinebjerg er etableret som center og allerede har ydet et væsentligt og afgørende bidrag til at etablere Katrinebjerg som et it-vækstcenter i internationalt format. Ugebrevet Mandag Morgen har således i en analyse fra maj 2004 omtalt IT-byen Katrinebjerg som Danmarks dristigste erhvervspolitiske satsning og skriver bl.a. at Katrinebjerg er vokset fra idé til boblende innovationsmiljø inden for en kort årrække. Man skriver også at Selvom Katrinebjerg således er kommet godt fra start, er det nu afgørende at den næste bølge, den kommercielle bølge, skyller igennem med en kraft og volumen, som lever op til forarbejdet. For at sikre det sidste er det vigtigt at der fremover i høj grad fokuseres på synlige resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssig. 1.5 Planer for 2005 I løbet af 2004 er fokus flyttet fra igangsætning af nye projekter til projektgennemførelse og konsolidering. Dette vil også være tilfældet i 2005 ligesom der forsat vil være fokus på forskeruddannelse, projekthotel, regionalt samarbejde og formidling. Endvidere vil der være fokus på at der opnås synlige resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssigt, og der vil blive arbejdet på at sikre fortsat finansiering. Aktiviteterne i 2005 vil derfor omfatte: 1. Igangsætning af projekter Som nævnt er ISIS-projektmidlerne disponeret og nye ISIS-projekter vil kun blive igangsat hvis der viser sig projekter, der ikke kan gennemføres. Nye projekter vil blive igangsat indenfor ISIS indsatsområder i takt med at der skaffes yderligere finansiering. 2. Forskeruddannelse Det er vigtigt at sikre en effektiv gennemførelse af de igangsatte ph.d.-projekter. Da projektmidlerne er disponeret kan der ikke igangsættes nye ph.d.-projekter. For enkelte af projekterne er der disponeret midler til et ph.d.-projekt som endnu ikke er igangsat. Dette forventes at kunne ske i Der vil i 2005 endvidere blive arbejdet på at udvide BRICS forskerskolen i teoretisk datalogi til at omfatte eksperimentel datalogi og informationsvidenskab. Hvis dette lykkes, vil ph.d.-projekterne i regi af ISIS Katrinebjerg formodentlig blive tilknyttet den udvidede forskerskole. 12

13 3. Projekthotel Som nævnt er Alexandras projekthotel fuldt udlejet og vi forventer ikke den store udskiftning af lejere i Vi vil dog undersøge mulighederne for at skaffe finansiering til en udvidelse af projekthotellet. 4. Projektaktiviteter og milepæle En effektiv gennemførelse og konsolidering af igangsatte projekter har den højeste prioritet. Der vil specielt være fokus på at sikre synlige og konkrete resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssigt. 5. Regionalt samarbejde Det højteknologiske netværk omkring Pervasive Communication vil spille en central rolle i aktiviteterne i ISIS Katrinebjerg for at udbygge det regionale samarbejde. Det samme gælder IT-væksthuset på 5te på IT-universitetet i København som forventes at ville fungere som en central knude i et samarbejde med de jysk-fynske it-kompetencecentre. 6. Formidling Formidling i form af deltagelse i konferencer, offentlige præsentationer, populærvidenskabelige artikler samt artikler i nyhedsmedierne vil fortsat have stor vægt. 7. Fortsat finansiering Der vil blive arbejdet med at skaffe finansiering til at fortsætte og udbygge aktiviteterne på Katrinebjerg. 1.6 Fremtiden efter ophør af den statslige medfinansiering Som nævnt ovenfor har målsætningen med ISIS Katrinebjerg været en udbygning af IT-vækstcenter Katrinebjerg. På det strategiske plan har formålet med ISIS Katrinebjerg været at sikre En effektiv og innovativ kompetenceopbygning offentlig/privat med fokus på Projektkoncepter for offentligt/privat kompetenceudvikling og Fysiske rammer for offentlig/privat kompetenceopbygning. De væsentligste resultater på disse områder er: Erfaringer med at organisere projekter som forskningsbaseret, brugerdreven innovation Erfaringer med en effektiv model for forsknings- og udviklingsprojekter Erfaringer med et projekthotelkoncept Erfaringer med effektiv matchmaking og projektudformning Alexandra Instituttets projektmodel mm. er beskrevet mere detaljeret i ISIS Katrinebjergs årsrapport for

14 På det faglige plan har målsætningen været at fokusere på aktiviteter inden for: Interaktive bygninger, rum og byrum Pervasive healthcare, dvs. sundhedsydelser leveret vha. pervasive computing Softwareudvikling, herunder objekt-teknologi. Resultaterne af dette fremgår af status for de faglige områder. Det er Alexandra Instituttets klare målsætning at medvirke til at der på Katrinebjerg fortsat sker en udvikling omkring en effektiv og innovativ offentlig/privat kompetenceopbygning samt en fastholdelse og udbygning af aktivitetsniveauet inden for de tre faglige områder. Som det fremgår ovenfor så er projektmidlerne for ISIS Katrinebjerg disponeret og der er lykkedes at geare de statslige midler langt mere end det var forudsat i de oprindelige budgetter/planer. Vi er derfor i den situation at der er virksomheder der ønsker at igangsætte projekter, men der mangler midler til at finansiere forskningsindsatsen. Instituttet arbejder derfor løbende på at skaffe finansiering til at igangsætte yderligere projekter samt sikre at aktivitetsniveauet fortsætter efter at medfinansieringen af ISIS Katrinebjerg fra stat, amt og kommune ophører. For at bevare det høje aktivitetsniveau er det nødvendigt at der findes andre kilder til medfinansiering af forskernes indsats i projekterne. Hverken Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet og øvrige forskningsinstitutioner kan medfinansiere en forskningsindsats af det omfang som i dag finder sted i regi af ISIS Katrinebjerg. Det er heller ikke realistisk at forskningsindsatsen i væsentligt omfang finansieres af det private erhvervsliv, selvom den direkte finansiering af f.eks. ph.d. er fra erhvervslivet er stigende, men det vil være nødvendigt med yderligere offentlig finansiering. Alexandra Instituttet arbejder derfor sammen med øvrige spillere på Katrinebjerg, primært Aarhus Universitet, på at skaffe yderligere finansiering. Det er pt. Instituttets vurdering at der med ISIS Katrinebjerg og de øvrige aktiviteter på Katrinebjerg er skabt et godt grundlag for at sikre finansiering der også efter udløbet af den statslige medfinansiering af ISIS Katrinebjerg kan sikre et fortsat højt aktivitetsniveau på Katrinebjerg. I forlængelse af bl.a. aktiviteterne i ISIS Katrinebjerg er der f.eks. allerede nu etableret flg. nye aktiviteter siden starten af ISIS Katrinebjerg, bl.a. baseret på aktiviteterne i ISIS Katrinebjerg. Som eksempler kan nævnes: EU-projektet PalCom, som er et såkaldt Integrated Project med Aarhus Universitet som koordinerende partner og med Alexandra Instituttet som partner. Projektet handler om softwareinfrastruktur for pervasive computing med udvikling af applikationsprototyper hovedsageligt inden for sundhedssektoren (pervasive healthcare) 14

15 EU-projektet eudomain med Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet som partnere Activity-Based Computing som er et projekt under IT-rammeprogrammet med fokus på software arkitektur og anvendelser inden for pervasive healthcare Pervasive Communication som er et højteknologisk netværk. Det er ikke et mål i sig selv at ISIS Katrinebjerg består som en organisatorisk enhed derimod er det afgørende at sikre en permanent forankring af den værdifulde viden om hvorledes offentligt/privat samarbejde etableres og at de konkrete aktiviteter i form af offentlige/private samarbejdsprojekter samt aktiviteterne inden for de faglige områder fortsætter. Organiseringen af disse aktiviteter må afhænge af hvilke finansieringskilder der kan bringes i anvendelse, og hvilke krav dette måtte medføre omkring organisering. Der skal dog ikke herske tvivl om at modellen fra den jysk-fynske it-satsning og med kompetencecentre a la ISIS Katrinebjerg er en effektiv model for offentlig/privat samarbejde og at Alexandra Instituttet gerne ser at denne model fortsættes. De væsentligste fordele ved modellen kan kort opsummeres ved: Alexandra Instituttet er operatør på et kompetencecenter med en stor gruppe forskere fra Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus der kan deltage i relevante projekter. Med såvel en stor dybde og bredde i tilknyttede forskere sikres at det er forholdsvis let at finde de bedste kompetencer når et projekt skal bemandes. Der er formuleret en overordnet målsætning dels strategisk og dels fagligt. Dette er vigtigt i forhold til bevillingshavere idet det selvfølgelig er vigtigt at et kompetencecenter som ISIS Katrinebjerg bevilges ud fra kvalitetskriterier ligesom det er vigtigt at der er klare kriterier for at evaluere resultaterne. Alexandra Instituttet kan fungere som neutral matchmaker og deltage i en effektiv projektudformning med forskere og erhvervsliv. Rollen som neutral matchmaker er vigtig på flere punkter. Alexandra er et A/S hvilket er en organisationsform som erhvervslivet kender og som man føler sig tryg ved vores erfaring er at man derfor har nemmere ved at kontakte Alexandra end universitetet. I projektudformningen, herunder udarbejdelsen af formelle aftaler, er det vigtigt at der er en partner som Alexandra der kan formidle samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet. Der er en stor pulje af projektmidler der kan disponeres af centeret. Det er væsentligt når der skal laves erhvervssamarbejde - herunder ikke mindst med små og mellemstore virksomheder, der ikke har tradition for forskningssamarbejde - at man kan handle proaktivt og disponere projektmidler lokalt. Det er ikke hensigtsmæssigt at skulle spørge virksomheder om de vil være med til at skrive en ansøgning til en central institution hvor man så efter et stykke tid kan få et svar. I praksis er det vigtigt at man kan udvikle projektet sammen med virksomhederne og forskerne og så træffe afgørelse om at starte projektet uden at skulle søge det effektiviserer i hvert fald processen betydeligt. 15

16 1.7 Formidling Der er også i 2004 sket en omfattende formidling af centeret på mange forskellige fronter: i form af talrige besøg på Katrinebjerg, deltagelse i en lang række nationale og internationale konferencer, såvel videnskabelige som rettet mod en bredere offentlighed. De forskellige formidlingsaktiviteter er kort beskrevet nedenfor Hjemmesider ISIS Katrinebjergs hjemmeside, er videreudviklet løbende siden den blev sat i drift umiddelbart efter ISIS blev etableret den 1. september Ud over en overordnet beskrivelse af ISIS og ISIS aktiviteter er der etableret en nyhedsservice samt mulighed for download af ISIS-materialer såsom kontraktskabeloner, brochurer og lign. Hjemmesiden er endvidere løbende blevet udvidet med nye projektbeskrivelser i takt med at projekterne er igangsat. Hver af de 3 indsatsområder har endvidere hver deres hjemmeside, der i større detalje beskriver det faglige indhold: Interaktive rum: Sundheds-it: Software: Af hensyn til forskergruppernes internationale samarbejde er de faglige hjemmesider alle på engelsk Brochuremateriale Den generelle ISIS-brochure, der blev trykt efteråret 2003, er i løbet af 2004 blevet suppleret med nye projektoversigter i takt med at nye projekter blev sat i søen. Ultimo 2004 udgav IT-byen Katrinebjerg et nyt magasin: guide til forskning, uddannelse og erhvervsliv på Katrinebjerg. ISIS Katrinebjerg og ISIS-projekterne er stærkt repræsenteret i magasinet, der i 2004 er på 80 sider. Katrinebjerg-magasinet findes også i en engelsksproget version: A guide to research, education and business at Katrinebjerg Præsentationer ISIS Katrinebjerg og den forskning, der foregår i regi af ISIS Katrinebjerg, er blevet præsenteret ved en lang række nationale og internationale konferencer, såvel videnskabelige som rettet mod en bredere offentlighed. Præsentationer ved faglige konferencer fremgår af afsnittene, der beskriver de enkelte områders publikationer og præsentationer Besøg Den stærkt øgede interesse for IT-byen Katrinebjerg har resulteret i talrige besøg på Katrinebjerg så mange at der har været nødvendigt at begrænse antallet for at sikre at de involverede forskere også får tid til deres rigtige arbejde. 16

17 Til trods for at vi har været nødt til at begrænse skaren af besøgene, har IT-byen Katrinebjerg i 2004 i snit haft omkring 2 ugentlige besøg af potentielle samarbejdsparter, regionale og nationale politikere samt organisationer og institutioner med interesse for udviklingen af området. Som et fast punkt på dagsordenen for disse besøg orienteres om aktiviteterne i ISIS Katrinebjerg, der er centrale for udviklingen af IT-byen Katrinebjerg. Detaljeringsgraden af præsentationen afhænger i vid udstrækning af de besøgende spændende fra en overordnet præsentation til en detaljeret gennemgang af indsatsområder og projekter for potentielle samarbejdsparter. Nedenfor følger en oversigt over besøg i 2004, hvor ISIS-ledelsen har præsenteret ISIS Katrinebjerg. Arrangementer hvor de enkelte fagområder (også) har været præsenteret fremgår af beskrivelserne af fagområderne. Som det fremgår har Alexandra Instituttet i 2004 haft et tæt samarbejde med Invest in Denmark. Invest in Denmark, der er en institution under Udenrigsministeriet, arrangerer besøg af udenlandske forskningsinstitutioner, virksomheder og ventureselskaber, der har vist interesse i et tættere samarbejde med miljøet omkring IT-byen Katrinebjerg. Besøgene har endnu ikke resulteret i konkrete samarbejder, men har dog skabt så meget interesse hos en større udenlandsk virksomhed at Invest in Denmark er i færd med at arrangere et nyt længerevarende besøg for ledelsespersoner fra virksomheden, der besøgte Katrinebjerg i Århus Nordvestre Rotary Klub IT-Forum Trekantområdet WM-Data (medarbejderarrangement) Djurslands Erhvervsråd KVL, Forsknings- og Innovationskontoret KIRK telecom om samarbejdsprojekter Skælskør Bank om samarbejdsprojekter Invest in Denmark (Microsoft) Invest in Denmark (GameTrust) Invest in Denmark uddannelsesprogram for deres konsulenter Invest in Denmark uddannelsesprogram for deres konsulenter ATV, Faggruppen for Elektro- og Informationsteknologi KMD om samarbejdsprojekter Ericsson Telebit om samarbejdsprojekter Teknologisk om samarbejde Den Britiske Konsul og den Britiske Ambassadør DSB om samarbejde Invest in Denmark (Vadium Technology) CCI om samarbejdsprojekter ITEKs bestyrelse 17

18 Bankdata om samarbejdsprojekter Præsentation for Vestas Præsentation for Grundfos Præsentation for Kromann & Reumert Præsentation for 3Part Vidensdag for Alexandra medlemmer Præsentation for Mærsk Data Præsentation for Sydvestenergi Europaprisbyernes Borgmestre DI s regionalbestyrelse Invest in Denmark (Ricoh) Workshop om regional udvikling, Videnskabsministeriet Invest in Denmark (Ricoh) Northzone Ventures Handelshøjskolen i Århus Invest in Denmark (Pond Ventures) CSC Scandihealth Bjarne Stroustrup CrossRoad Copenhagen Besøg af Kronprinsparret IT-forum Fyn Besøg fra Shanghai Heldagsarr. for B&O om nuværende og fremtidigt samarbejde Besøg af Prins Joachim ifm. Alexandra Instituttets 5 års fødselsdag og indvielsen af projekthotellet Bitland, Færøerne LO Invest in Denmark (Intel/USA) LG, Korea, Emerging Technologies Division AITO Terma Gruppe af virksomheder fra Wales, Irland og Sverige (Århus Amt) Arla Foods Dansk Industri (Forskningschef Charlotte Rønhof og direktør Ole Krog) Oracle DK Gruppe af kommunale chefer fra hele landet IBM VTU, Leo Bjørnskov & Jens Peter Jakobsen PitStop conference, Odense Falck om samarbejdsprojekter 18

19 ISIS Katrinebjerg blev meget bredt eksponeret ved især to store begivenheder/besøg i Den ene var Kronprinsparrets besøg i Århus. Parret besøgte bl.a. Alexandra Instituttet og fik demonstreret ifloor-projektet (se f.eks. det lille billede på forsiden). Den anden var åbningen af Alexandra Instituttets projekthotel under overværelse af Prins Joachim. Det skabte en eksponering for en række ISIS-projekter der har til huse i projekthotellet, bl.a. B&O-projekterne, Goalref-projektet, Liwas-projektet og Kirkprojektet. Åbningen faldt tilfældigvis sammen med offentliggørelsen af regeringens finanslovsforslag for 2005, der indeholdt en øget satsning på forskning og forskningssamarbejde. Da ISIS netop er et godt eksempel på et succesfuldt offentligt/privat forskningssamarbejde valgte en række medier at sammenkæde disse to begivenheder Udstillinger Ud over mindre udstillinger af ISIS i forbindelse med konferencer og andre arrangementer var ISIS i 2004 involveret i Nordic Exceptional Trendshop, Next, på Base Camp i København, hvor projekter fra IT-byen Katrinebjerg og omegn fyldte en hel del på den internationale udstilling. På Next kunne de ca. 800 gæster ud over at høre på en række forskelligartede oplæg - få et kig på en lang række spændende projekter fra hele verden Profilering i fag- og dagblade En hurtig optælling viser at ISIS i 2004 været eksponeret i medierne fordelt på regionale : 1 nationale: 17 internationale: 1 Dette er medieeksponeringer der udelukkende handler om ISIS. Tælles i stedet eksponeringer der bl.a. handler om ISIS er tallet nok nærmere det 5-dobbelte. Artiklerne spænder vidt fra tekniske beskrivelser af konkrete ISIS-projekter i f.eks. Ingeniøren eller ComputerWorld til mere forskningspolitiske indlæg som f.eks. kronikker o.lign Faglige netværk Alexandra Instituttet har siden etableringen af instituttet i 1999 været initiativtager til og tovholder for en række faglige netværk primært udsprunget af instituttets faglige indsatsområder og dermed også af ISIS. Ud over de faglige netværk nævnt i 2003-rapporteringen har Alexandra Instituttet været initiativtager til ansøgning om et højteknologisk netværk, Pervasive Communication, med afsæt i de 4 jysk-fynske kompetencecentre og IT-universitetet. Netværksansøgningen slap gennem nåleøjet og netværket startede formelt 1. januar

20 1.7.8 Publikationer De faglige publikationer, der er resultatet af ISIS Katrinebjerg, er listet i slutningen af beskrivelsen af hvert indsatsområde. Ugebrevet MandagMorgen har i 2004 haft et gennemgående tema omkring Hvad skal vi leve af i fremtiden?. I maj-udgaven handlede det om videnmiljøer. Mandag- Morgen havde i den forbindelse lavet en større baggrunds-rapport om Katrinebjergmiljøet med titlen På sporet af verdensklasse innovationsmiljøet Katrinebjerg. 1.8 Overordnet regnskab Dette afsnit indeholder et overordnet regnskab for ISIS Katrinebjerg i Detaljerede opgørelser herunder de opgørelse over de enkelte virksomheders regnskaber findes i bilag 2 og bilag 3, pga. visse virksomheders ønske om fortrolighed omkring ressourceforbrug m.m. Efter aftale med bevillingsgiverne er regnskaberne alene fordelt på indsatsområder ikke detaljeret ud på projekter og/eller bevillingsgivere. Det ekstra område Tværfaglige initiativer dækker over initiativer, der går på tværs af indsatsområder og derfor mest hensigtsmæssigt afholdes af en fælles konto. Dette gælder primært afholdelse af udgifter til fælles udstyrsanskaffelser, fælles konferencer o. lign. Indsatsområde ISIS Virk. Instit. A. offent. I alt Software Pervasive Healthcare Interaktive bygninger, rum og byrum Tværfaglige initiativer Projektledelse, formidling og adm I alt Medfinansieringen fra andre offentlige institutioner stammer fra Horsens Sygehus deltagelse i projekt nr. 107: Det interaktive hospital. Disse ressourcer vedrører personer direkte involveret i samarbejdsprojektet. Udover dette har en lang række brugere fra skoler, biblioteker og hospitaler været involveret i design-sessioner, evalueringer af prototyper osv. Disse ressourcer er ikke medtaget i ovenstående tabel. Den private medfinansiering udgør således i % af den samlede offentlige medfinansiering (ISIS-søjlen). Da den statslige medfinansiering sammenlagt udgør 67% af den offentlige medfinansiering (30,0 mio. kr. ud af 44,55 mio. kr.) betyder det at den private medfinansiering 20

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv

Alexandra Instituttet A/S. broen mellem it-forskning og erhvervsliv Alexandra Instituttet A/S broen mellem it-forskning og erhvervsliv Forskningsbaseret aktieselskab Offentlig/privat brobygger Medlemsdrevne aktiviteter Aktiv matchmaking Netværkende organisation Synlig

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 3 2002 Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software Statusrapport marts 2006 1 ISIS Katrinebjerg fra vision til resultater ISIS Katrinebjerg i tal Når it-forskere og virksomheder arbejder ligeværdigt

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde IT-støtte til bevægelsesbaseret læring Af professor Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Email: kgronbak@interactivespaces.net Traditionelt har IT været

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT Caretech Innova.on At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT 0 Morten Kyng Forretning baseret på sundheds IT innova.on Innova.on Bedre produkt/service/proces Nyt produkt/service/proces

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udviklingen af mobile applikationer til læring, byrummet og events

Udviklingen af mobile applikationer til læring, byrummet og events Udviklingen af mobile applikationer til læring, byrummet og events Frank Center for Interactive Spaces (http://www.interactivespaces.net/) Datalogisk Institut, Aarhus Universitet præsen TATION 1 Plan AARHUS

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere