Det tager kun to minutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tager kun to minutter"

Transkript

1 Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients experiences of wellbeing associated with oral hygiene. Ditte Lucia Heldtberg Helene Folmer Heltoft H12V Modul 14 Bachelorprojekt University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring Vejleder: Rikke Brændgaard Afleveringsdato: 11/6 15 Anslag inkl. mellemrum: Billede: Tandpleje. Giv dine tænder et længere liv gå regelmæssigt til tandlægen [Internet]. Tandplejer.dk; [cited 10 Jun 15]. Available from: Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af

2 Resumé Formål: At undersøge hospitalsindlagte patienter over 70 års oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. Baggrund for projektet: Gennem erfaring og oplevelser fra klinikken har vi oplevet, at mundhygiejne kan være et overset eller nedprioriteret område i sygeplejefaglig virksomhed. Metode: Kvalitative forskningsinterview med fem medicinske, hospitalsindlagte patienter over 70 år. Til bearbejdelse af data har vi anvendt en hermeneutisk tilgang. Fund: Der blev dannet fem kategorier: Betydningen af at have en ren mund, mundhygiejne og social omgang, patienternes subjektive ønsker til at holde munden ren, mundhygiejne som en sygeplejehandling og mundhygiejne som en del af den daglige soignering. Konklusion: Mundhygiejne har stor fysisk og psykologisk værdi for patienterne og har betydning for deres lyst til at færdes socialt. Perspektivering: Der findes sparsomt litteratur om emnet, hvorfor ny forskning kunne være relevant. Abstract Aim: To investigate the experience of well-being associated with oral hygiene among hospitalized patients over 70 years. Background: Through experiences in clinical practice we have seen oral hygiene as an area of low priority in nursing. Methods: Qualitative interviews with five medical hospitalized patients over 70 years. There were used a hermeneutic approach when processing the data. Results: Five categories was created: The importance of having a clean mouth, oral hygiene and social behaviour, the patients individual wish to keep a neat mouth, Oral hygiene as nursing care, Oral hygiene as a part of the daily grooming. Conclusion: Oral hygiene was found to have a great physical and psychological value for the patients and affected their desire to be social. Perspective: There is limited literature on the area why new research could be interesting.

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning.1 2. Klinisk sygeplejefaglig problemstilling Redegørelse for den kliniske sygeplejefaglig problemstilling Redegørelse for den kliniske sygeplejefaglige problemstillings relevans Mundhulen Vurdering af mundhulen God mundhygiejne hvorfor, hvordan og hvornår? Konsekvenser af dårlig mundhygiejne.7 5. Begrundet afgrænsning til en problemformulering Problemformulering Begrebsafklaring Metodologiske overvejelser Beskrivelse af litteratursøgning Redegørelse for bearbejdelse af problemformulering Fænomenologien Hermeneutikken Teoretisk forforståelse Redegørelse for etiske overvejelser Redegørelse for valg af empiri Interview Bearbejdning af interviews Redegørelse for valg af teori Beskrivelse af projektets opbygning Problembearbejdelse Fra dataindsamling til analyse Præsentation, analyse og fortolkning af kategorierne Betydningen af at have en ren mund Mundhygiejne og social omgang Patienternes subjektive ønsker til at holde munden ren Mundhygiejne som en sygeplejehandling Mundhygiejne som en del af den daglige soignering Diskussion af resultaternes gyldighed og relevans...28

4 9.1 Diskussion af metode Diskussion af videnskabsteoretiske tilgange Diskussion af validitet Diskussion af patientgruppe Diskussion af resultaterne Diskussion af etiske overvejelser Konklusion Perspektivering Referencer Bilagsoversigt Bilag 1..45

5 1. Indledning Vi har valgt at skrive om mundhygiejne, fordi vi gennem vores praktikker og arbejde på sygehuset har oplevet, at mundhygiejne kan være et forsømt område. Som studerende har vi selv mærket, hvor presset en hverdag på sygehuset kan være. Vi ved derfor, at nogle handlinger nedprioriteres eller forglemmes, fordi sygeplejersken har mange bolde i luften. Vi har oplevet, at der er for få hænder til mange opgaver, hvilket kan resultere i, at sygeplejersken må gå på kompromis med, hvad hun mener er god sygepleje. Vores erfaring er, at mundhygiejne ikke stilles på lige fod med andre grundlæggende sygeplejeopgaver og at et bad, et bleskifte eller vask ofte prioriteres over mundhygiejne. 2. Klinisk sygeplejefaglig problemstilling Blandt ældre, plejekrævende hospitalsindlagte patienter kan mundhygiejne være et overset område i sygeplejefaglig virksomhed. 3. Redegørelse for den kliniske sygeplejefaglige problemstilling Befolkningens gennemsnitsalder stiger i takt med, at mulighederne for behandling konstant bliver bedre. (1), p. 17) Med alderen kommer en række fysiologiske forandringer, som kan føre til sygdom og forværring i almentilstand. Derfor vil ældregenerationen få en naturligt større kontakt med sundhedsvæsenet. De fysiologiske aldersforandringer kan medføre, at den ældre ikke længere er i stand til at varetage egenomsorg og derfor kan blive afhængig af hjælp fra en sundhedsprofessionel. Virginia Henderson (herefter VH) beskriver: Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden, 1/48

6 og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen. (2), p. 14) Dette understreger, at det, ifølge VH, er sygeplejerskens unikke funktion at se og handle på behovet for mundhygiejne, hvis den ældre ikke selv er i stand til dette. VHs ottende komponent hedder: At hjælpe patienten med at holde kroppen ren og velsoigneret og beskytte huden. (2), p ) Her beskrives, at alle sygeplejersker skal kunne udføre en effektiv mundhygiejne på syge eller svækkede patienter, som ikke selv er i stand til at gøre dette. Derfor er mundhygiejne en vigtig sygeplejehandling hos indlagte patienter, som måske er mere svækket end vanligt og derfor har brug for assistance. Ansvar betyder at tage vare på noget, men også at stå til regnskab for, hvordan man gør det. Man kan påtage sig ansvar, fralægge sig det og blive draget til ansvar. (3), p. 19) Ud fra citatet forstår vi, at sygeplejersken har en stor magt i forhold til patientens situation. Med denne magt følger et ansvar, som sygeplejersken skal være bevidst om. Sygeplejersken er ansvarlig for kvaliteten i sin udøvelse af pleje inden for virksomhedsområderne. (3), p ) Sygeplejerskens virksomhedsområder er at udføre, udvikle, formidle og lede sygeplejen. Under den udførende del ligger den sundhedsfremmende og bevarende, forebyggende, rehabiliterende, behandlende og lindrende sygepleje. (4), p. 41) Vi ved, at mundhygiejne hjælper til at fremme og bevare sundheden f.eks. i forhold til ernæringsstatus. Det forebygger sygdom og kan være behandlende i forhold til f.eks. gingivitis eller forebyggelse af dette. Mundhygiejne kan lindre smerte og give velbehag for patienten. (5), p. 7, (6), p ) Hvis patienten har tabt funktionsevne, kan sygeplejersken hjælpe patienten til rehabilitering, således han selv kan varetage behovet igen. Af den grund er det en 2/48

7 handling, som hører under sygeplejerskens virksomhedsområde. Hun har derfor et ansvar for, at patienten får udført mundhygiejne. Der er patienter, som det kan være vanskeligt at udføre mundhygiejne på pga. manglende evne til samarbejde, herunder demente og andre kognitivt svækkede patienter. Dog er det sygeplejerskens ansvar at udføre mundhygiejne på bedst mulig vis. (7), p. 7) Derudover kan sygeplejersken også møde patienter, som ikke er vant til at udføre mundhygiejne og derfor ikke ønsker dette. (8) Her må sygeplejerskens handle ansvarligt ved at respektere patienternes autonomi og dokumentere at mundhygiejne ikke har været ønsket. Center for kliniske retningslinjer har udgivet Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførsel af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter. Denne retningslinje er udarbejdet af fem sygeplejersker, der arbejder som kliniske udviklingssygeplejersker og har forskellige teoretiske baggrunde. De påpeger, at mundpleje ikke prioriteres særligt højt og ofte er det første som fravælges ved travlhed. Dette er problematisk, da et svensk studie påviste, at 86% af patienterne på en geriatrisk afdeling havde behov for hjælp til mundhygiejne og derfor ikke kunne varetage behovet selv, hvis sygeplejersken fravalgte det. (5), p. 6) For patienterne har mundhygiejne en væsentlig betydning for deres velvære og ernæringsmæssige tilstand. God mundhygiejne kan være forbundet med fysisk og psykisk velbehag og fremme livskvalitet. (5), p. 7) I artiklen A concept analysis of oral hygiene care in dependent older adults beskrives det, at mundhygiejne er et lille, men yderst vigtigt tiltag i sygeplejen. Det forbedrer livskvaliteten og mindsker risikoen for en række sygdomme. På trods af dette overses eller undgås mundhygiejne ofte, fordi det anses for et uinteressant område i plejen til den ældre. (9), p. 2361) 3/48

8 Forfatterne i Husk lige tandbørsten har interviewet sygeplejersker for at finde årsager til, hvorfor mundhygiejne ikke udføres. I resultaterne beskrives, at mundhygiejne ikke anses for livsvigtigt på niveau med det behandlingsmæssige og ernæring. Derfor bliver mundhygiejne ofte nedprioriteret i en travl hverdag. (10), p ) Studier har vist, at patienter, som er afhængige af hjælp til mundhygiejne, har dårligere mundstatus end ikke-afhængige, hvilket igen peger på, at emnet har behov for større opmærksomhed. (11), p. 2855) En undersøgelse på svenske plejehjem har vist, at 77,5% af beboerne havde behov for hjælp til den daglige mundhygiejne, men kun 6,9% modtog dette. Selvom undersøgelsen er på et plejehjem og vores fokus ligger på hospitalsindlagte, mener vi tallene er relevante, da mange beboere på plejehjem netop har funktionsnedsættelse og derfor er afhængige af hjælp. (11), p. 2855) Tallene vidner om, at problemet også eksisterer i primærsektoren, hvilket betyder, at en del patienter også har problemer med dårlig mundhygiejne før indlæggelse. Derfor er det ikke nødvendigvis et problem, som opstår under indlæggelse. Dog er det ekstra vigtigt under en indlæggelse, da patientens immunforsvar er svækket. (12) Sygeplejersken har et ansvar for, at patienten får udført eller får tilbudt mundhygiejne. Dog har vi gennem vores redegørelse fået den opfattelse, at det er et ansvar, som ikke altid tages eller måske fralægges. Sammenfattet kan vi have en formodning om, at årsagerne til, at mundhygiejne ikke udføres, kan skyldes nedprioritering, forglemmelse pga. travlhed eller et bevidst fravalg fra sygeplejerskens side. 4/48

9 4. Redegørelse for den kliniske sygeplejefaglige problemstillings relevans I Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter pointeres, at sundhedspersonalet mangler viden omkring midler og redskaber til mundhygiejne samt viden omkring observation af mundens status og medicinske bivirkninger i munden. (5), p. 3) Derfor ønsker vi at klarlægge formålet med god mundhygiejne, udførelsen af denne samt konsekvenser ved undladelse. 4.1 Mundhulen Mundhulen er det første led i fordøjelsen. Derfor er det vigtigt, at spytproduktionen samt tygge- og synkefunktionen bevares bedst muligt, da dette har betydning for smagssansen og dermed ernæringsstatussen. Mundtørhed eller smerte i munden har betydning for vores evne til at kommunikere. Vores spyt holder munden fugtig og beskytter tænderne, da det indeholder store mængder af calcium og fosfat. Der findes mange mikroorganismer i mundhulen, overvejende bakterier men også gærsvampe. De fleste af disse findes i tandlommerne, hvor der normalt er bakterier pr. lomme. (6), p. 133) 4.2 Vurdering af mundhulen I Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter beskrives, at scoringsmodellen ROAG med fordel kan anvendes til vurdering af mund og læber. Da ROAG er et scoringsredskab, kan de enkelte afdelinger med fordel udarbejde et systematisk skema for interventioner og handleplaner i forhold til observationer og vurdering af mundens status. Dette skema bør ifølge retningslinjen indeholde generelle anbefalinger om regelmæssig tandbørstning, supplering med klorhexidin samt eventuel anvendelse af elektrisk tandbørste. Derudover bør sundhedspersonalet 5/48

10 modtage erfaringsbaseret samt teoretisk undervisning omkring vurdering af mundhulen samt interventioner for at opretholde en god mundhygiejne. (5), p. 12, 18) 4.3 God mundhygiejne hvorfor, hvordan og hvornår? Formålet med god mundhygiejne er at fjerne madrester og dental plak for at mindske caries, minimere gingivitis, rense mundhulen, opretholde normal slimproduktion og fugtighed i mundhulen og læberne. Mundhygiejne kan lindre ubehag og smerter i munden, hvilket kan øge patientens ernæringsindtag. Derudover bidrager mundhygiejne til, at patienten føler sig velsoigneret. (5), p. 5) Det anbefales at børste tænder to gange dagligt i mindst to minutter med en blød tandbørste. Til dette bør anvendes en fluorholdig tandpasta, da denne forhindrer demineralisering af tænderne og mindsker caries. (13), p. 4) Inden proceduren ved mundplejen startes, skal sygeplejersken udføre håndhygiejne og tage handsker på. Den foretrukne stilling for patienten er siddende. Hvis patienten ikke kan sidde op, må mundhygiejne udføres mens patienten ligger på siden. Patienten starter med at skylle munden i vand. Herefter påbegyndes mundpleje. Sygeplejersken må vurdere, om patienten selv kan styre tandbørsten under hendes guidning, eller om hun må børste tænder på patienten. Tænderne skal børstes med roterende bevægelser på de tre tydelige tandflader. Sygeplejersken skal starte i overmunden ved den bagerste kindtand og børste indvendigt hele vejen rundt. Herefter skal hun børste den udvendige side af tænderne i overmunden. Tyggefladerne børstes til sidst. Samme procedure følges ved tænderne i underkæben. (6), p. 137) Hvis patienten har tandproteser, tages disse ud og børstes med protesetandpasta eller uden tandpasta. Herefter børstes tungen ren for belægninger. Patienten tilbydes afsluttende at spytte ud i en bakke og at få skyllet munden igen. Handling og observationer af mundhulen og læber dokumenteres i sygeplejejournalen. (14), p ) 6/48

11 Tandbørstning bør aldrig erstattes, men som supplement kan sygeplejersken anvende klorhexidin, som er den mest effektive plakhæmmer. Dog bør klorhexidin aldrig anvendes samtidig med flourholdig tandpasta, da flour ophæver klorhexidinens virkning. Derfor bør der altid gå 30 minutter mellem de to produkter anvendes. (5), p. 11) Klorhexidin kan med fordel benyttes som mundskyllevæske eller på swaps i de tilfælde, hvor almindelig mundhygiejne ikke er muligt. (15), p. 92) Anvendelse af klorhexidin kan give misfarvning af tænderne. Dog antages dette for værende mindre vigtigt, fordi mundhygiejne er sundhedsfremmende og kan give patienten velbehag. (5), p. 11) Undersøgelser viser, at rensning af munden med swaps og vand ikke er en tilstrækkelig metode til at fjerne plak. (9), p. 2363) 4.4 Konsekvenser af dårlig mundhygiejne Undersøgelser har vist, at mange pneumonier hos ældre skyldes bakterier, som også findes i plak i mundhulen. God mundhygiejne mindsker forekomst af aspirationspneumonier og paradentose. (9), Dårlig mundhygiejne giver anledning til endocarditis, pneumoni, meningitis, infektion i mediastinum, ryghvirvler og led. (11), p. 2851). Dårlig mundhygiejne kan give gingivitis, hvor blødning fra tandkødet, rødme og hævelse er de hyppigste symptomer. Det er påvist, at der er en klar sammenhæng mellem de bakterier, som findes i mundhulen og udviklingen af infektiøs endocarditis. Når bakterierne fra mundhulen kommer i kontakt med blodet, kan dette give anledning til bakteriæmi. Når bakterierne findes i blodbanen, kommer de i kontakt med endocardiet, hvor de kan give anledning til endocarditis. (6), p ) Tidligere studier har vist, at patienter som ikke regelmæssigt udfører mundhygiejne har 70% større risiko for at få en kardiovaskulær sygdom samt at dø heraf end patienter, som udfører mundhygiejne to gange dagligt. (16), p. 3) Gingivitis er en reversibel tilstand, som sygeplejersken skal handle på, fordi det ubehandlet kan føre til paradentose. Hvis infektionen breder sig i mundhulen kan patienten udvikle sto- 7/48

12 matitis, som er en generel mundhuleinfektion. Svampeinfektion er også en komplikation til dårlig mundhygiejne. Denne ses hyppigst med candida albicans. (6), p. 134) Blandt ældre er det påvist, at dårlig mundhygiejne er et led i problemet med dårlig ernæringsstatus og pludseligt vægttab. (11), p ) Dårlig mundhygiejne er forbundet med ubehag og smerter, hvilket kan mindske patientens lyst og evne til at spise. Et studie om redskaber til vurdering af mundstatus påviste en sammenhæng mellem afhængighed af hjælp til mundhygiejne, mundproblemer, længere indlæggelse og dårlig ernæringsstatus. (17), p. 194) Samfundsøkonomisk kan det koste længere indlæggelsestid og omkostninger til medicin, hvis patienten erhverver sig en komplikation til dårlig mundhygiejne, f.eks. pneumoni eller endocarditis. En hospitalsseng koster minimum 4800 kroner i døgnet uden behandling, hvorfor dette hurtigt kan blive en dyr affære. (18), p. 1) For patienten kan den manglende mundhygiejne komme til at koste dyrt i tandlægeregninger efterfølgende. Eksempelvis koster en tandrensning omkring 190 kroner, mens en plastfyldning grundet caries kan koste op til 600 kroner pr. tand. (19) Da sygeplejersken har et faglige, etisk, økonomisk og juridisk ansvar i sin udøvelse af sygeplejen, kan det være svært at forsvare, at patienten risikerer at bruge penge og tid på dyre tandlægebesøg eller risikerer at være indlagt i længere tid, fordi mundhygiejne ikke er udført sufficient. Vi ser både en faglig, etisk og økonomisk problemstilling i dette. (3), p ) 5. Begrundet afgrænsning til en problemformulering Igennem vores litteratursøgning har vi fundet flere studier, som understøtter vores problemstilling og kommer med mulige forklaringer til, hvilke barrierer og årsager der kan være til, at sygeplejerskerne nedprioriterer, glemmer eller fravælger mundhygiejnen. 8/48

13 Da det er patienterne, som mærker konsekvenserne af dårlig eller manglende mundhygiejne, synes vi, det er relevant at undersøge patientperspektivet, da vi endnu ikke har fundet dette tilstrækkeligt beskrevet. Vi har valgt patienter på et sygehus, fordi sygeplejersken her er tættere på plejen end i primærsektoren. Hun kan uddelegere plejen til assistenter eller elever, dog er det stadig et sygeplejeproblem. Sygeplejersken skal sikre, at dem, hun uddelegerer til, varetager opgaven og har kompetencer til dette. (20) Da det er patientens oplevelse af mundhygiejne, som vi ønsker at belyse, gør det formodentligt ingen forskel for ham, hvem der udfører handlingen. 6. Problemformulering Hvilken betydning har mundhygiejne for indlagte medicinske patienter over 70 års oplevelse af velvære? Vi har valgt at tage udgangspunkt i patienter, som skal have hjælp eller støtte til at udføre mundhygiejne. Vi har derfor valgt at ekskludere patienter, som er fuldstændigt selvhjulpne. Patienterne skal have været indlagt på en medicinsk afdeling på et regionssygehus i Region Nordjylland i over fem dage. Vores fokusgruppe er patienter med eget tandsæt, del- eller helproteser. 6.1 Begrebsafklaring Vi ønsker at begrebsafklare begrebet velvære ud fra Basisbog i Sygepleje Krop og velvære. Her beskrives velvære som det at være velbefindende og at føle sig godt tilpas. Sygeplejefagligt anvendes begrebet velvære om kortvarige momenter af lindring eller lettelse, men også mere langsigtet, hvor velvære ses som et led i livskvalitet. Begrebet velvære anvendes til 9/48

14 at beskrive en positivt oplevet tilstand. Måder at spørge til patientens velvære kan være spørgsmålene: Har du det godt? og Føler du dig veltilpas?. (21), p ) 7. Metodologiske overvejelser Vi ønsker først at redegøre for vores litteratursøgning, herefter vores videnskabsteoretiske tilgange, etiske overvejelser, valg af empiri og valg af teori. 7.1 Beskrivelse af litteratursøgning Til besvarelse af vores problemstilling har vi søgt eksisterende empiri ved at lave systematiske søgninger i databaserne CINAHL Complete, PubMed og SweMed+. Alle tre databaser er sundhedsfaglige. CINAHL Complete indeholder mange sundheds- og sygeplejefaglige artikler og forskning fra store dele af verdenen. SweMed+ er en bibliografisk database, som ligeledes har mange artikler, der er relevante for sygeplejefaget. Det er desuden muligt at finde meget sygeplejeforskning fra Skandinavien på SweMed+. (22) PubMed rummer over 24 millioner biomedicinske artikler, hvor Full Tekst i nogle tilfælde er tilgængelig direkte fra Pub- Med.(23) Til litteratursøgningen har vi indledningsvist konstrueret to temaer, Mundhygiejne og Sygeplejerskens kliniske beslutningstagen. I tabellen under er vores søgetermer fremstillet. Tabel 1. Temaer Mundhygiejne Sygeplejerskens kliniske beslutningstagen CINAHL Oral Hygiene + Nursing Care Plans + Mouth Care + Oral Health Fritekstsøgning Oral Care Nursing Assessment Nurse Attitudes Nursing Skills Fritekstsøgning 10/48

15 SweMed PubMed Oral Health Oral Hygiene Oral Hygiene Index Fritekstsøgning Oral Care Oral Hygiene Oral Hygiene Index Oral Health Nursing Decisions Nursing priorities Nursing responsibility Nursing Care Nursing Assessment Clinical competence Patient Care Planning Patient Care Management Fritekstsøgning Nurse Attitudes Nursing priorities Nursing responsibility Nursing Care Patient Care Planning Patient Care Management Nursing Assessment Clinical competence Da databaserne har forskellige Mesh-termer, og nogle termer dækker over hinanden, har vi tilpasset vores søgeord til de tre databaser. PubMed og SweMed har ens Mesh-termer, derfor er søgestrategierne på de to databaser ens. Først kombinerede vi ordene i samme tema med OR -søgninger, næst kombinerede vi de to temaer med en AND -søgning. Herefter satte vi limits på: Sprog: Dansk, engelsk, norsk og svensk. Publikationsår: /48

16 Alder: og 80+. I CINAHL Complete har vi sat geografien til Europa. På PubMed og SweMed har vi lavet en NOT-søgning på Mesh-termerne Dentists og Dental Hygienists, fordi især PubMed rummede mange artikler indenfor det tandfaglige fag. I PubMed har vi desuden sat metodebegrænsning på vores søgning. Den samlede søgningsbeskrivelse, herunder ustrukturerede søgninger, kan ses i bilag 1. Vores søgning gav følgende resultater: Tabel 2. Resultater ved Mundhygiejne AND Sygeplejerskens kliniske beslutningstagen AND søgning CINAHL 251 (inkl. limits: 13) SweMed 133 (inkl. limits: 9) PubMed (inkl. limits: 47) Vi har gennemlæst alle resultaternes abstracts. De artikler, hvor vi fandt abstractet relevant, blev gennemlæst. 7.2 Redegørelse for bearbejdelse af problemformulering Til besvarelse af vores problemformulering ønsker vi at lave interviews, som både er fænomenologiske og hermeneutiske. Vores tanker omkring dette er, at vi ikke har fundet gyldig empiri på området, hvorfor vi ønsker at få patienten til at fortælle åbent. Her ser vi en fordel i at anvende fænomenologien, fordi dette kan give os patienternes umiddelbare tanker og holdninger til mundhygiejne og fænomenet velvære, uden de bliver præget af vores forforståelse. Vi ønsker at starte fænomenologiske ud i interviewene for senere at blive hermeneutiske og sætte vores forforståelse i spil. Vi er præget af vores forforståelse fra klinikken og vores teoretiske forforståelse. Dem ønsker vi at sætte i spil, når vi går i dialog med patienterne for at få be- eller afkræftet vores forforståelser. Vi ønsker at behandle vores data hermeneutisk. 12/48

17 Vi ønsker kort at redegøre for fænomenologien og hermeneutikken samt at argumentere for, hvornår og hvordan vi anvender disse som metoder i vores interviews Fænomenologien Fænomenologien er læren om fænomener. Centrale personer i fænomenologien er Løgstrup ( ) og Husserl ( ). Husserl var den første til at udarbejde en lære om bevidsthedsfænomenet. Senere har Løgstrup videreudviklet fænomenologien. Løgstrup har fokus på de suveræne livsytringer, herunder etikken og individets livsverden. Målet i fænomenologien er at indfange den menneskelige erfaring i den konkrete livsverden. Forskeren skal give et neutralt billede af det fortalte, som ikke er farvet af hans forforståelse. Ofte arbejdes med fortællinger som empiri. Ud fra disse dannes meninger og ligheder og først herefter vælges en teoretisk tilgang. (24), p ) Vi mener, det er relevant at starte ud med fænomenologiske spørgsmål, fordi det fordrer, at vi fremstiller det sagte neutralt. Vi må ikke stille spørgsmål, som er farvet af vores forforståelse. Da der findes begrænset litteratur om emnet, er vi nødt til at stille os åbne overfor patientens oplevelse for at belyse fænomenet. I vores interviews bliver det tydligt, at vi er fænomenologiske, når vi bruger gensvar som: Kan du uddybe.? Kan du fortælle mig noget mere om det? Hermeneutikken Hermeneutik betyder læren om forståelse eller fortolkningskunst. Når hermeneutikken anvendes som metode, opnås der forståelse gennem ens forforståelse. Med forforståelse menes den forståelse, som haves på forhånd, før der opnås en ny forståelse. For at opnå en ny forståelse, 13/48

18 skal man be- eller afkræftes i sin forforståelse. Dette gøres ved at gå i dialog med sin empiri man sætter sin forforståelse i spil. Den hermeneutiske cirkel er et grundbegreb i hermeneutikken. Igennem denne går man i dialog med dele af eller hele empirien. Mellem delene og helheden siges at være et cirkulært forhold. Det betyder, at forståelse af delene afhænger af forståelse af helheden og omvendt. (24)p ) Vi ønsker at være hermeneutiske i den sidste del af vores interviews for at sætte vores forforståelse i spil. Vi ønsker at blive be- eller afkræftet i denne. Derfor må vi gå i dialog med patienten for at høre hans forståelse. På den måde kan vi forhåbentligt opnå en ny forståelse. I interviewene vil vi anvende hermeneutiske gensvar som: Det, jeg hører dig sige, er Er det rigtigt forstået, at Når du siger, mener du så? Teoretisk forforståelse Igennem vores redegørelse har vi opnået en teoretisk forforståelse omkring mundhygiejne som en sygeplejehandling samt konsekvenserne af dårlig eller manglende mundhygiejne. Vi ved, at sufficient mundhygiejne styrker patientens sundhed. Dårlig mundstatus er et led i flere sygdomme og kan have betydning for patientens ernæringsmæssige tilstand. Vi ønsker at sætte både vores teoretiske og kliniske forforståelse i spil, når vi skal indsamle og bearbejde data. 7.3 Redegørelse for etiske overvejelser Ifølge Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden er vi forpligtiget til at undersøge, om vi kan indhente eksisterende empiri til besvarelse af vores problemformulering. Dette har vi gjort igennem vores litteratursøgning. Vi har ikke fundet gyldig litteratur, som belyser 14/48

19 et patientperspektiv, hvorfor vi synes det er forsvarligt at gennemføre interviews. (25), p. 7) Dette leder os hen til de etiske principper: Princippet om autonomi vil vi opfylde ved at have respekt for det enkelte menneske, hans værdighed, integritet og ret til selvbestemmelse. Principperne om at gøre godt og ikke gøre skade mener vi, at vi overholder, fordi projektet er til for patienternes bedste. Vi ønsker at belyse deres holdninger og oplevelser af et fænomen. Vi har et ansvar i forhold til, at patienterne ikke tager skade af at deltage. Derfor har vi overvejet, om projektet kan have nogle negative konsekvenser for patienten. Princippet om retfærdighed mener vi, at vi overholder, fordi vores patienter er kognitivt velfungerende samt stærke nok til at klare et interview. Vi har fået hjælp til at udvælge informanter af vores gatekeeper. (25), p. 6-7) Retningslinjen beskriver desuden fire krav, vi som forskere skal indfri. Dette omfatter: Informationskravet. Forskeren har ansvaret for, at deltagerne er velinformeret om undersøgelsen, formålet og hensigten. Information bør gives både skriftligt og mundtligt og forskeren har pligt til at opgive kontaktoplysninger til deltageren. Krav til samtykke betyder, at forskeren er forpligtet til at indsamle frivilligt informeret samtykke. Krav til fortrolighed. De indsamlede oplysninger skal behandles og opbevares med fortrolighed. Krav til deltagernes sikkerhed. Forskeren er ansvarlig for, at deltagerne kan afbryde eller udsætte forskningsarbejdet. Vi har desuden gjort os etiske overvejelser i forhold til, om vi skulle bære uniform under vores dataindsamling. I bogen Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab beskrives, at forskeren skaber en mere ligeværdig relation til interviewpersonen ved ikke at bære uniform. 15/48

20 (26), p. 73) Ulempen ved at bære uniform kunne være, at vi ville fremstå autoritær. Omvendt ville vi, ved at bære uniform, signalere, at vi er fagpersoner, som har en vis viden på området. Det kunne måske styrke vores troværdighed. For at afklare problemstillingen har vi spurgt vores vejleder samt vores gatekeeper. Det blev besluttet for os, at vi ikke skulle bære uniform. 7.4 Redegørelse for valg af empiri Vi har valgt den kvalitative metode, hvilket er relevant, fordi vi ønsker at undersøge patienternes subjektive oplevelse af fænomenet velvære i forbindelse med mundhygiejne samt patienternes oplevelse af en sygeplejefaglig intervention. (26), p. 61) Vi ønsker at redegøre for interview og for, hvordan vi har tænkt os at bearbejde vores interviews Interview Metoden interview strækker sig fra det strukturerede interview med en fast interviewguide til det helt åbne interview, hvor hverken temaer eller spørgsmål er udarbejdet på forhånd. I det sundhedsfaglige felt er det semistrukturerede interview populært, fordi det har nogle faste emner, som ønskes belyst, men spørgsmålene kan varieres undervejs og afhænger af, hvad den interviewede fortæller. I det semistrukturerede interview skal intervieweren så vidt muligt sikre, at relevante emner afdækkes, men det er interviewpersonen, som bestemmer tempoet og hvilken retning interviewet kommer til at tage. Interviewet har fokus på interviewpersonens opfattelser og oplevelser - hvordan han forstår og oplever de temaer, som intervieweren fremsætter. Det er vigtigt for resultaterne, at intervieweren er bevidst om sin egen forforståelse og hvordan denne kommer i spil. (26), p ) I den kvalitative metode er der naturligt et færre antal deltagere end i den kvantitative metode. Hvis der udvælges for mange deltagere, kan det blive problematisk at komme i dybden med analysen af interviewene. Derfor anbefales det, at forskeren kun foretager interviews indtil der 16/48

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere