ÅRSRAPPORT Natur Miljø Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Natur Miljø Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Natur Miljø Energi

2 PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2

3 INDHOLDS FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen 9 Uddelinger fra Hedeselskabet 10 Væsentlige begivenheder 12 Forretningen 13 Kompetencer og services 30 Bestyrelse og direktion 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning 33 Resultatopgørelse 34 Balance 36 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 51 Repræsentantskab 14 Hoved og nøgletal 15 Ledelsesberetning 26 Innovation 27 Risikostyring 28 Samfundsansvar 29 God selskasledelse 3

4 OM HEDESELSKABET Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Foreningen blev stiftet i Hedeselskabets kommercielle aktiviteter udføres gennem Dalgasgroup A/S. Hedeselskabet er en koncern, der i henhold til selskabets vedtægter arbejder langsigtet med investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for natur, miljø og energi. Formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer - både i og uden for. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar. Vision Hedeselskabets vision er, igennem sine aktiviteter og datterselskaber, at være førende inden for sine forretningsområder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og dermed yde et vigtigt bidrag til udvikling af natur og miljø i og internationalt. Medlemmer Hedeselskabet har ca medlemmer. Medlemskredsen består af folk, som er interesseret i natur, miljø og energi blandt andet af beslutningstagere og fagfolk. Gennem foreningen har Hedeselskabets medlemmer mulighed for at få viden, indflydelse og oplevelser inden for selskabets aktivitetsområder. 4

5 Inden for de seneste år har klimaforandringer sat sit tydelige spor på omgivelserne både i det åbne land og i byerne. Blandt andet har oversvømmelser af boliger og marker medført store økonomiske omkostninger for private, virksomheder og det offentlige. Orbicon har specialiseret sig i at udarbejde klimatilpasningsstrategier, der sikrer en langsigtet og omkostningseffektiv indsats for at afbøde effekterne af klimaændringerne og afveje de mange forskellige interesser, der er i spil, med inddragelse af lokale borgere og interessenter. 5

6 FORORD Efter flere år med vækst og opkøb i Hedeselskabet har 2013 været præget af konsolidering og fokusering. De mange kompetencer, som tidligere er tilkøbt, skulle integreres i og tilpasses vores forretning. Selvom en række engangsforhold og markedsmæssige udfordringer har sat sine negative spor i forhold til årets endelige resultat, har hovedparten af Hedeselskabets aktivitetsområder klaret sig godt. I særdeleshed har flere af vores kerneforretninger som skovdrift, Outdoor Facility Service i, genanvendelse af restprodukter og rådgivning inden for miljø og kommunalteknik leveret gode resultater. Derudover kan vores biogasområde nu fremvise et positivt regnskab, og fremtidsudsigterne ser også for den del af forretningen lovende ud. At Hedeselskabet ikke levede op til de økonomiske forventninger for 2013 skyldes hovedsageligt en større nedskrivning, driftsmæssige udfordringer inden for Outdoor Facility Service i Sverige samt markedsmæssige udfordringer for vores byggerirelaterede forretninger. På trods af dette kan Hedeselskabet fremvise en stærk likviditet, eftersom det frie cash flow fra driften er markant forbedret, hvilket har været blandt årsagerne til, at vi har nedbragt vores rentebærende gæld. Det er ambitionen, at vi anvender denne stærke likviditet som løftestang til at fortsætte vores vækststrategi. Lønsom vækst og indtjening både nationalt og internationalt bliver det centrale, strategiske omdrejningspunkt i den kommende periode. En vigtig forudsætning for lønsom og kontrolleret vækst er fortsat fokus på vores ydelser og kunder. Fællesnævneren for alle de ydelser og produkter, vi sælger - og vil sælge - er et højt kvalitets- og serviceniveau i vores leverancer til en konkurrencedygtig pris. For at vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtig på kvalitet, service og pris skal vi fortsætte med at konsolidere og fokusere forretningen. I dag favner Hedeselskabet en række forskelligartede forretningsområder inden for natur, miljø og energi, hvilket giver os mange kunder såvel offentlige som private, nationale som internationale. På baggrund heraf stiller disse kunder forskellige krav til vores forretning. Derfor er det essentielt, at vores ydelser og produkter er differentieret fra konkurrenternes og efterkommer kundernes ønsker. Det bliver således mere og mere afgørende, at vi kan tilbyde noget ekstraordinært, og vi gør en forretningsmæssig forskel. Denne forskel kommer blandt andet til udtryk ved, at Hedeselskabet ikke betaler udbytte. Vi uddeler i stedet en del af vores overskud til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Dermed bliver lønsomhed i forretningen, som baseres på god kvalitet og god service, et vigtigt grundlag for, at vi fortsat kan foretage uddelinger. Man kan sige, at et væsentligt fundament for foreningen er forretningen. Samtidig har foreningen ligeledes betydning for forretningen, da foreningen er med til at gøre en forskel for samfundet, kunderne og medarbejderne. Vi ser nu frem mod et spændende 2014 med et højt aktivitetsniveau, hvor den gode og positive udvikling af Hedeselskabet skal fortsætte. På den måde kan vi også i fremtiden skabe et overskud, som vi kan anvende til at udvikle vores forretning og udlodde til aktiviteter og projekter i overensstemmelse med vores formålsparagraf. Lars Johansson Koncernchef 6

7 I de senere år har flere kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder overdraget grøn pleje og vedligeholdelse til private virksomheder, ofte med betydelige økonomiske gevinster. Hede samarbejder med en række af landets kommuner inden for det grønne område, og tre kommuner Svendborg, Favrskov og Frederikssund har overdraget de samlede opgaver på vej- og parkområdet til Hede. 7

8 FORENINGEN Tema: Virkem 1 Tema: Ny miljøteknologi tidsskrif t Vækst maj hedeselskabets tidsskrift 2 3 De cirka medlemmer af Hedeselskabet repræsenterer et udsnit af den danske befolkning, hvor fællesinteressen er natur, miljø og energi. Der arbejdes aktivt på at synliggøre foreningen og gøre den mere attraktiv for nye medlemmer ud fra overskrifterne: Viden, Indflydelse og Oplevelser. Som medlem af Hedeselskabet er der mulighed for at deltage i informations- og oplevelsesarrangementer i relation til Hedeselskabets forretningsområder sammen med andre, der har samme interesseområder. Aktivitetsprogrammet udvikles fra år til år, men fællesnævnerne er altid natur, miljø og energi. I 2013 blev der afviklet 11 medlemsarrangementer, som blandt andet omfattede en tur til sansehaverne i Landsbyen Sølund ved Skanderborg, som Hedeselskabet tidligere har støttet, et besøg hos Børglum Kloster i Nordjylland, drivjagt i C.E. Flensborg Plantage samt en tur til minivådområdet ved Åkjær Å, Vejen. 1 idler hedesels kabets Hedeselskabets medlemskreds hede selsk abet s tidss krift Viden Medlemmerne modtager tidsskriftet Vækst fire gange om året. I Vækst er der altid mulighed for at blive opdateret på væsentlige udviklingstendenser inden for Hedeselskabets primære arbejdsområder. Vækst nov Vækst Indflydelse aug Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 60 medlemmer. Heraf er 48 direkte valgt af Hedeselskabets medlemmer, 8 er valgt af repræsentantskabet, mens 4 medlemmer er udpeget af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Medlemmerne har dermed en direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for foreningens arbejde og udvikling. Som medlem har man mulighed for at komme med projekt- og aktivitetsforslag til Hedeselskabets medlemsudvalg og dermed påvirke Hedeselskabets valg af nye projekter (se side 9). Medlemsudvalget er sammensat af formanden og næstformanden for repræsentantskabet samt et medlem af Hedeselskabets bestyrelse Oplevelser

9 UDDELINGER FRA HEDESELSKABET Hedeselskabet har en lang tradition for at gennemføre udviklings- og forskningsprojekter inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabets medlemsudvalg indstiller projekter og aktiviteter til bestyrelsen, som træffer beslutning om støtte i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. I 2013 uddelte Hedeselskabet midler til følgende projekter: 4 Projekt minivådområder blev støttet med 951 tkr i Formålet med minivådområderne er at skabe en konkurrencedygtig og fleksibel metode til at reducere næringsstoffer i drænvand fra markerne. Minivådområder er et af de virkemidler, som er i fokus i forbindelse med efterlevelse af vandplanernes mål for fjernelse af kvælstof og tilbageholdelse af fosfor. Midlerne fra 2013 anvendes til at fortsætte overvågning og bearbejdning af data fra fire fuldskala testanlæg med henblik på at dokumentere anlæggenes langtidseffekt. Hedeselskabet har samlet støttet projekt minivådområder med tkr. 6 Kongenshus Mindepark blev støttet med 300 tkr i Midlerne anvendes til projektudvikling og videnformidling i forbindelse med etablering af et nyt udkigstårn i det fredede hedeområde. Udkigstårnet vil give mindeparkens besøgende bedre muligheder for at opleve heden og samtidig få indsigt i historierne om mange af de personer, som dedikerede deres liv til at opdyrke hederne. 7 Jet-Net.dk blev støttet med 100 tkr i Konceptet bygger på et landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde, der har til hensigt at skabe interesse for naturvidenskab og teknologi. Donationen på 100 t kr gør Hedeselskabet til kernevirksomhed i netværket. Guld og grønne skove og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie er to bogudgivelser, som hver blev støttet med 100 tkr i Guld og grønne skove er skrevet af Jørgen Henneke og omhandler s nationale genrejsning efter 1864 med særlig vægt på Dalgas og Hedeselskabets indsats for opdyrkning og tilplantning af jyske heder. Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles (KVL) historie er forfattet af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved. Bogen omhandler en periode, hvor KVL og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af inden for både skovbrug og landbrug. 5 Naturvidenskabernes Hus blev støttet med 170 tkr i 2013 til et undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand: LAR-løsninger for fremtidens bymiljø. Undervisningsforløbet er rettet mod HF. Eleverne vejledes i at benytte samme metoder og teknikker, som geologer og biologer hos Orbicon anvender, når de arbejder med udfordringerne omkring de stigende regnmængder. Projektet er tidligere støttet med 330 tkr. Udstillingen Hjorten og skoven blev støttet med 20 tkr i Strandgården i Husby Klit danner rammen om den store temaudstilling om hjorte, skovrejsning og jagt, hvor hovedtemaet er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland. Udstillingen er åben til

10 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER JANUAR Orbicon påbegynder VVM-processen til den store havvindmøllepark Horns Rev 3 i Med sine 400 MW vil havmøllerne kunne producere strøm til husstande. Efter planen skal havvindmølleparken begynde at producere grøn strøm i Borgmester, balloner, børn og bidende kulde var med til åbningen af Købmagergade fredag den 25. januar, efter at mere end 30 medarbejdere fra Skælskør Anlægsgartnere igennem to år har arbejdet intensivt på at gennemføre et af de største brolægningsprojekter i Københavns centrum i de senere år. MARTS 2 I den lille by Feux nær Sancerre i Frankrig skal Xergi levere et biogasanlæg til virksomheden Marnay Energie. Biogasanlægget kommer til at håndtere omkring tons biomasse om året, som bl.a. stammer fra restprodukter fra vin- og osteproduktion. APRIL Efter et års samarbejde med Favrskov Kommune omkring pleje og drift af veje og grønne områder får Hedes lokale medarbejdere og ledelse roser og opbakning fra kommunen. MAJ Lærere og forældre på Stillinge Skole skaber sammen med Hede et unikt uderum til 330 elever i hovedskole, fritidsordning og autistklasse. Med kendte tegn og et særpræget legelandskab styrkes elevernes læring gennem leg, genkendelighed og udfoldelse. Xergi indgår aftale om at levere to biogasanlæg til britiske Tamar Energy. Anlæggene er blandt de første projekter, der indgår i Tamar Energys planer om at etablere mere end 40 biogasanlæg rundt om i Storbritannien. JUNI 3 Med Orbicon som rådgiver inden for konstruktion og installation gik projekteringen af det ny Experimentarium i Tuborg Havn i gang. Det bliver en lavenergibygning efter BR2015 (Bygningsreglementet 2015 fra Energistyrelsen) med solceller på taget, behovstyret ventilation og opsamling af regnvand til toiletskyl. 4 Hedes aktiviteter inden for salg af udstyr til juletræsbranchen og skovbruget flytter i nye lokaler og skifter samtidig navn til HD2412. Navneændringen er en naturlig følge af en strategisk udvikling med bl.a. øget internationalisering og fokus på internethandel, som forretningen har gennemløbet de senere år. 5 For at gøre plads til Banedanmarks nye togbaner fra København til Ringsted kræver det, at ca. 200 bygninger skal rives ned. Orbicon står for miljørådgivning og projektledelse af nedrivningerne og undersøger for farlige stoffer som asbest, bly og PCB

11 2013 JULI Dronning Margrethe og FN s generalsekretær Ban-Ki Moon indvier FN-Byen, og de otte organisationer under FN kan begynde indflytning i den nye bygning. Orbicon er totalrådgiver på byggeriet, som er det største danske erhvervsbyggeri, der har modtaget den prestigefyldte LEED Platin-certificering (amerikansk miljøcertificeringssystem som anvendes over hele verden). AUGUST Orbicon overtager Geodata, som udvikler webbaserede GIS-løsninger (Geografiske Informationssystemer) og selvbetjeningsløsninger. Geodata s løsninger anvendes af omkring 40 kommuner og en række offentlige og private virksomheder. 20 medarbejdere integreres i Orbicons Informatikafdeling. SEPTEMBER Lars Johansson overtager stillingen som koncernchef og adm. direktør i Hedeselskabet fra Ove Kloch. Den nye koncernchef kommer fra toplederstillinger i Atea, Systematic og SAS Ground Services. OKTOBER Harboes Bryggeri og Hede indgår et samarbejde med det formål at sikre, at værdifulde restprodukter fra produktion af øl, energi- og læskedrikke genanvendes til foder, biogas og gødning. NOVEMBER 6 Netværket Jet-Net.dk lancerer en landsdækkende kampagne ved navn Girls Day in Science, som skal gøre flere piger opmærksomme på naturvidenskaberne. Hedeselskabet og Orbicon deltager i netværket. DECEMBER 7 Voldsomme storme i slutningen af 2013 fører til stormfald flere steder i landet. For at få overblik over de skader, der er sket i skovene anvender Hede droner små, ubemandede modelfly med indbygget kamera. 8 Tåsinge plads bliver Københavns første klimatilpassede byrum. Orbicon er med til at forvandle det ubenyttede areal til et nyt, flot byrum, der samtidig er med til at sikre kvarteret mod skader ved skybrud

12 FORRETNINGEN Forening med status som erhvervsdrivende fond Forening Der er i dag ca medlemmer af Hedeselskabet. Gennem foreningen uddeler Hedeselskabet midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Skov og naturejendomme Hedeselskabet er ejer eller medejer af ha skov- og naturejendomme. Innovation Hedeselskabet arbejder med udvikling og innovation på flere forskellige niveauer: fra den kortsigtet behovsdrevne udvikling til den langsigtede og mere videntunge udvikling. Service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område Outdoor Facility Service Drift og vedligeholdelse af parker, veje og grønne områder samt vintertjeneste. Entreprise Etablering af grønne anlæg, naturpleje og -genopretning samt håndtering og miljøvenlig genanvendelse af organisk affald. Skov Forvaltning, udvikling, drift og vedligeholdelse af skov. Handel og plantning Produktion og handel med planter til bl.a. skove og læhegn, udstyr til skovbrug samt handel med skovejendomme. Rådgivende virksomhed inden for miljø, byggeri, forsyning, klima og bæredygtighed Byggeri Rådgivning inden for bl.a. nybyggeri og renovering samt bygherrerådgivning. Miljø Rådgivning inden for bl.a. jordforurening, miljøplanlægning, arbejdsmiljø og vandmiljø. Kommunalteknik Rådgivning inden for bl.a. natur, forsyning, infrastruktur og klimatilpasning. Informatik Rådgivning, udvikling og salg af softwareydelser. Drift af vedvarende energianlæg i Polen Lossepladsgas Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme. Leverandør og driftsoperatør indenfor biogasanlæg Biogasteknologi og anlæg Teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Som partner i alle projektets faser hjælper Xergi med udvikling og design af projektet, myndighedsbehandling, projektering, indkøb, konstruktion og idriftsætning af anlægget. 12

13 KOMPETENCER OG SERVICES Det er dybt forankret i Hedeselskabets identitet at omsætte gode ideer til kommercielle og innovative løsninger for kunderne. Selskabets omfattende viden er først og fremmest koncentreret om natur, miljø og energi. De mange specialkompetencer i koncernen stilles til rådighed for kunder i form af serviceydelser, handel, rådgivning, design, projektstyring, nøglefærdige leverancer og driftsløsninger. Alt dette betyder, at Hedeselskabet har et særdeles velfunderet viden- og erfaringsgrundlag, som alle kunder kan drage fordel af. I næsten 150 år har Hedeselskabet været en aktiv drivkraft i udviklingen og formidling af ny viden og nye metoder inden for natur, miljø og energi. Det vil selskabet fortsætte med i fremtiden. Derfor samarbejdes der med både danske og internationale universiteter, ligesom selskabet har engageret flere erhvervsph.d er i at skabe viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kunderne. Ved udgangen af 2013 deltog Hedeselskabet i ca. 50 udviklingsprojekter i samarbejde med kunder og/eller universiteter. Dalgas Innovation er med til at indfri Hedeselskabets innovationsstrategi, som er rettet mod at opdyrke helt ny viden og nye forretningsområder, men også mod at understøtte den løbende udvikling i forretningsområderne. Dette omfatter eksempelvis generering af ny viden om biomasseproduktion eller undersøgelse af, hvordan digitalisering kan gøre den enkelte forretnings løsninger endnu mere effektive, konkurrencedygtige og værdiskabende. Hede omsætter viden om bl.a. natur, planter, vand og jordbundsforhold til service- og driftsløsninger inden for eksempelvis pleje af byernes grønne områder, naturpleje, genanvendelse af restprodukter, skovdrift samt handel med planter, træ og udstyr. Orbicon er en rådgivningsvirksomhed med fokus på bæredygtighed i praktisk anvendelige løsninger inden for natur, miljø og byggeri. Virksomheden udmærker sig ved evnen til at se en problemstilling ud fra en helhedsbetragning og designe løsninger, der tager højde for alle kundens behov, interesser og værdier. Hedeselskabet Sp. z o.o. har praktisk erfaring med miljø- og markedsforhold i Østeuropa. Virksomheden udvikler bl.a. miljøprojekter i Polen og varetager driften af en række anlæg, som producerer energi på basis af gas fra lossepladser. Xergi har viden om, hvordan man kan styre biologiske og kemiske processer, der medfører udvikling af gas fra biomasse. Sammen med stærke projektkompetencer anvender Xergi denne viden til at levere biogasanlæg, der er tilpasset kundernes behov. 13

14 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal (mio. kr) Nettoomsætning 2.101, , , , ,5 - heraf international omsætning 14% 16% 19% 16% 11% Resultat af primær drift (EBIT) 21,7 43,3 47,9 41,6 1 44,9 Engangsomkostninger ,4 - Resultat af kapitalandele efter skat 3,4-4,8-8,1-10,0-9,1 Finansielle poster -23,7 2-6,4-5,8-16,6 3-9,6 Resultat før skat (EBT) 1,3 32,1 34,0-27,4 26,2 Årets skat -2,7-11,2-9,8 3,0-5,6 Minoritetsinteressernes andel -0,9-0,8-0,6-0,3-1,2 Årets resultat -2,2 20,1 23,6-24,7 19,4 Anlægsaktiver 1.006, ,6 937,7 929,0 953,7 Omsætningsaktiver 680,2 686,3 525,4 518,3 509,7 Aktiver i alt 1.686, , , , ,4 Grundkapital 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Egenkapital 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 Minoritetsinteressernes andel 18,4 18,3 19,1 19,0 19,3 Hensatte forpligtelser 20,4 8,1 5,6 9,8 18,3 Langfristede gældsforpligtelser 204,6 215,4 206,2 207,0 206,7 Kortfristede gældsforpligtelser 649,4 729,7 456,1 446,0 433,4 Passiver i alt 1.686, , , , ,4 Pengestrøm fra drift 78,1 42,5 48,6 88,6 72,6 Pengestrøm til investering, netto -0,2-211,4-73,6-57,5-82,5 - heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto -6,5-76,9-25,8-31,5-76,0 Pengestrøm til/fra finansiering -9,9-9,3-4,7-2,2-13,3 Årets pengestrøm 68,1-178,2-29,7 28,9-23,2 Nøgletal (Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.) Før skat margin (EBT-margin) 0,1 1,6 2,0-1,6 1,7 Afkastningsgrad 2,0 3,0 3,7 4,9 3,4 Soliditetsgrad 47,1 45,1 53,0 52,9 53,7 Egenkapitalforrentning -0,3 2,6 3,1-3,2 2,5 Egenkapitalens udvikling (mio. kr) Egenkapital primo 797,4 776,1 765,5 785,7 769,7 Overført af årets resultat -3,9 15,0 21,6-25,7 14,6 Kursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder -1,4 7,3-7,8 3,1 0,1 Årets opskrivninger af ejendomme -1, ,7 1,5 Årets værdireguleringer i associerede virksomheder - -0,4-1,3 - Øvrige reguleringer 2,5-0,6-3,2-0,6-0,2 Egenkapital ultimo 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 1 Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr, heraf er 30 mio. kr vedr. Orbicon (22 mio. kr er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr er omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr vedr. en tabt erstatningssag. 2 Indeholder nedskrivning af finansielle aktiver på 16,7 mio. kr. 3 Indeholder betalte procesrenter ved tabt erstatningssag på 8,4 mio. kr. Ansatte Gennemsnitligt antal ansatte

15 LEDELSESBERETNING Koncernchef Lars Johansson Koncerndirektør Bent Simonsen Hedeselskabets resultat er opnået gennem selskabets samlede aktiviteter inden for områderne natur, miljø og energi. Omsætningen blev 2,1 mia. kr og resultat af primær drift blev 21,7 mio. kr for I 2012 var omsætningen knap 2,1 mia. kr og resultat af primær drift (EBIT) 43,3 mio. kr. Det frie cash flow (pengestrømme fra driftsaktiviteter) udgjorde 78,1 mio. kr i 2013 mod 42,5 mio kr i I forlængelse af væksten og opkøbene, som har præget de seneste år, har 2013 været et år med fokus på konsolidering og tilpasning af forretningen. Hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder har levet op til eller oversteget Mio kr. forventningerne Udviklingen for det i den forgangne samlede omsætning år, og de fleste af kerneforretningsområderne i såvel Hede som Orbicon har bidraget positivt til resultatet. Hedes danske Outdoor Facility Service-aktiviteter har øget både omsætning og indtjening. 800 Selskabets forretningsområde 600 inden for genanvendelse af restprodukter 400 opnåede en stærk markedsposition over 200 for fødevare- og medicinalvirksomheder og skovaktiviteterne fortsatte den positive udvikling både nationalt og i de baltiske lande. I Orbicon har rådgivning inden for såvel Mio kr. miljø som Egenkapitalens kommunalteknik udvikling været (ultimo) igennem et 800 år med vækst både i omsætning og indtjening Gode prisforhold på træprodukter og salg 500 af skov har bidraget positivt til resultatet for Hedeselskabets 400 skovejendomme. Xergi 300 fremviser et overskud mod underskud de foregående 200 år. Den positive udvikling hos Xergi 100skyldes større kritisk masse for biogasforretningen som følge af de seneste års bearbejdning af hovedmarkederne Modsætningsvis har en række engangsforhold, markedsmæssige udfordringer, organisatoriske ændringer og integration af enkelte Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer 200 tidligere opkøbte virksomheder haft negativ 180 indflydelse 160 på enkelte forretningsområder - særligt 140 i Hede, Orbicon og Hedeselskabet 120 Sp. z o.o I Hede er det særligt det associerede selskab Emirates Landscape i Abu Dhabi og Outdoor Facility Service-aktiviteterne i Sverige, der har været ramt af negative forhold, mens det i Orbicon er aktiviteterne inden for byggeri, der har påvirket resultatet negativt. Lave energipriser i Polen har medført negativ resultatdannelse i Hedeselskabet Sp. z o.o. Der er stor fokus på at skabe et grundlag for disse områder, så de fremadrettet kommer til at bidrage med tilfredsstillende resultater samtidig med, at risikoen for tab på forbundne goodwillbeløb og tilgodehavender minimeres. Samlet set er årets resultat under det forventede niveau. Mio kr Mio kr % Udviklingen i resultat af primær drift Soliditetsgradens udvikling Der er gennemført investeringer for netto 11,0 mio. kr i 2013, hvilket er væsentlig lavere end Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) det historisk høje investeringsniveau i 2012 på ,9 mio. kr. 700 Antal Udvikling i antal medarbejdere Dette, sammenholdt med det forbedrede frie cash flow i 2013, har resulteret i en nedbringelse af den rentebærende gæld i koncernen med 78,4 mio. kr, hvilket er over det forventede niveau Udviklingen i den samlede omsætning Mio kr %

16 Mio kr. Udviklingen i den samlede omsætning Hedeselskabet står fortsat solidt funderet med en egenkapital på 793,4 mio. kr. To-tredjedele af Hedeselskabets egenkapital er placeret i ejendomme herunder skov- og naturejendom- 800 me. 600Investering i skov- og naturejendomme har 400gennem tiden været en sikker placering 200 af kapitalen for Hedeselskabet på grund af en historisk 2009 positiv 2010 konjunkturudvikling for fast ejendom. Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) Disponering af resultat Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer Hedeselskabets bestyrelse har godkendt uddelinger 200 af i alt 1,7 mio. kr til seks forskellige 180 projekter i 2013: Minivådområder 120 overvågning af fuldskalaanlæg 951 tkr 100 Kongenshus 80 Mindepark 60 videnformidling omkring udkigstårn 300 tkr 40 Naturvidenskabernes 20 Hus undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand 170 tkr Jet-Net.dk landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde 100 tkr Guld og grønne skove støtte til bogudgivelse af Jørgen Henneke 100 tkr Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie støtte til bogudgivelse af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved 100 tkr Hjorten og skoven støtte til temaudstilling 20 tkr Mio kr. Udviklingen i resultat af primær drift Den resterende del af resultatet, svarende til 35-3,9 mio. kr, foreslås overført til egenkapitalen Forventninger 15 Der 10 er gennem mange år skabt et solidt 5 fundament i Hedeselskabet, som i dag er en moderne 2009 koncern 2010 med 2011 mange 2012 forskellige 2013 og spændende aktiviteter, projekter, ydelser og kunder både i og internationalt. I de kommende år vil der blive gennemført en % forandringsproces Soliditetsgradens udvikling i Hedeselskabet, som skal 70 medvirke til, at der igen leveres de forventede 60 resultater. Samtidig skal det til stadighed 50 sikres, at Hedeselskabet er en attraktiv arbejdsplads 40 for eksisterende og kommende medarbejdere. 30 Endelig er det afgørende, at forretningen 20 fortsat udvikler og leverer gode ydelser, 10 god kvalitet og god service til kunderne Med den fokusering og konsolidering, der er pågået inden for Hedeselskabets forretningsområder i 2013, står selskabet stærkere aktivitets- og konkurrencemæssigt ved Antal indgangen Udvikling til i antal medarbejdere Hedeselskabet har en målsætning om en vækststrategi med fokus på såvel toplinje som bundlinje. Mulighederne for strategiske opkøb såvel nationalt som internationalt vil fortsat blive sonderet, og der vil samtidig være fokus på lønsom vækst. 400Såvel Hede som Orbicon, Hedeselskabet Sp. z o.o. og Xergi forventer resul- 200 tatfremgang i 2014, mens Hedeselskabets skovejendomme forventer et driftsresultat på niveau med Samlet forventes der et betydeligt bedre 5 resultat af primær drift for 2014 i niveauet 40 mio. kr. Foreningen Hedeselskabet arbejder kontinuerligt med at styrke foreningen. En medlemskampagne er igangsat med henblik på at hverve nye medlemmer. Hverveindsatsen har siden 2011 betydet en nettotilgang på mere end 500 medlemmer, og det samlede medlemsantal for foreningen var ca personer ved udgangen af I 2013 fremstod den store nytteværdi af samspillet mellem foreningen og forretningen endnu en gang tydeligt. Forretningen udgør en væsentlig del af eksistensgrundlaget for foreningen. Uden en konkurrencedygtig og resultatskabende forretning er det hverken muligt at foretage langsigtede investeringer eller udlodde midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Samtidig tilfører foreningen forretningen en stor værdi, som blandt andet er essentiel i rekrutteringen af de rette medarbejdere. Hedeselskabet vil derfor bygge videre på den positive udvikling, som foreningen har været igennem de seneste år, ligesom man fortsat vil støtte projekter, der ligger inden for selskabets formålsparagraf. Derudover anvendes der fortsat ressourcer til at videreføre langsigtede udviklingsprojekter i Dalgas Innovation. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet afgørende hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten. 16

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Indhold. Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1. Koncernens hoved- og nøgletal 2. Bestyrelsens og direktionens beretning 3

Indhold. Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1. Koncernens hoved- og nøgletal 2. Bestyrelsens og direktionens beretning 3 Indhold Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1 Koncernens hoved- og nøgletal 2 Bestyrelsens og direktionens beretning 3 Bestyrelse og koncernledelse 9 Nyt ansigt og ny koncernstruktur 10 Semco Danmark

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere