ÅRSRAPPORT Natur Miljø Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Natur Miljø Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Natur Miljø Energi

2 PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2

3 INDHOLDS FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen 9 Uddelinger fra Hedeselskabet 10 Væsentlige begivenheder 12 Forretningen 13 Kompetencer og services 30 Bestyrelse og direktion 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning 33 Resultatopgørelse 34 Balance 36 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 51 Repræsentantskab 14 Hoved og nøgletal 15 Ledelsesberetning 26 Innovation 27 Risikostyring 28 Samfundsansvar 29 God selskasledelse 3

4 OM HEDESELSKABET Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Foreningen blev stiftet i Hedeselskabets kommercielle aktiviteter udføres gennem Dalgasgroup A/S. Hedeselskabet er en koncern, der i henhold til selskabets vedtægter arbejder langsigtet med investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for natur, miljø og energi. Formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer - både i og uden for. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar. Vision Hedeselskabets vision er, igennem sine aktiviteter og datterselskaber, at være førende inden for sine forretningsområder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og dermed yde et vigtigt bidrag til udvikling af natur og miljø i og internationalt. Medlemmer Hedeselskabet har ca medlemmer. Medlemskredsen består af folk, som er interesseret i natur, miljø og energi blandt andet af beslutningstagere og fagfolk. Gennem foreningen har Hedeselskabets medlemmer mulighed for at få viden, indflydelse og oplevelser inden for selskabets aktivitetsområder. 4

5 Inden for de seneste år har klimaforandringer sat sit tydelige spor på omgivelserne både i det åbne land og i byerne. Blandt andet har oversvømmelser af boliger og marker medført store økonomiske omkostninger for private, virksomheder og det offentlige. Orbicon har specialiseret sig i at udarbejde klimatilpasningsstrategier, der sikrer en langsigtet og omkostningseffektiv indsats for at afbøde effekterne af klimaændringerne og afveje de mange forskellige interesser, der er i spil, med inddragelse af lokale borgere og interessenter. 5

6 FORORD Efter flere år med vækst og opkøb i Hedeselskabet har 2013 været præget af konsolidering og fokusering. De mange kompetencer, som tidligere er tilkøbt, skulle integreres i og tilpasses vores forretning. Selvom en række engangsforhold og markedsmæssige udfordringer har sat sine negative spor i forhold til årets endelige resultat, har hovedparten af Hedeselskabets aktivitetsområder klaret sig godt. I særdeleshed har flere af vores kerneforretninger som skovdrift, Outdoor Facility Service i, genanvendelse af restprodukter og rådgivning inden for miljø og kommunalteknik leveret gode resultater. Derudover kan vores biogasområde nu fremvise et positivt regnskab, og fremtidsudsigterne ser også for den del af forretningen lovende ud. At Hedeselskabet ikke levede op til de økonomiske forventninger for 2013 skyldes hovedsageligt en større nedskrivning, driftsmæssige udfordringer inden for Outdoor Facility Service i Sverige samt markedsmæssige udfordringer for vores byggerirelaterede forretninger. På trods af dette kan Hedeselskabet fremvise en stærk likviditet, eftersom det frie cash flow fra driften er markant forbedret, hvilket har været blandt årsagerne til, at vi har nedbragt vores rentebærende gæld. Det er ambitionen, at vi anvender denne stærke likviditet som løftestang til at fortsætte vores vækststrategi. Lønsom vækst og indtjening både nationalt og internationalt bliver det centrale, strategiske omdrejningspunkt i den kommende periode. En vigtig forudsætning for lønsom og kontrolleret vækst er fortsat fokus på vores ydelser og kunder. Fællesnævneren for alle de ydelser og produkter, vi sælger - og vil sælge - er et højt kvalitets- og serviceniveau i vores leverancer til en konkurrencedygtig pris. For at vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtig på kvalitet, service og pris skal vi fortsætte med at konsolidere og fokusere forretningen. I dag favner Hedeselskabet en række forskelligartede forretningsområder inden for natur, miljø og energi, hvilket giver os mange kunder såvel offentlige som private, nationale som internationale. På baggrund heraf stiller disse kunder forskellige krav til vores forretning. Derfor er det essentielt, at vores ydelser og produkter er differentieret fra konkurrenternes og efterkommer kundernes ønsker. Det bliver således mere og mere afgørende, at vi kan tilbyde noget ekstraordinært, og vi gør en forretningsmæssig forskel. Denne forskel kommer blandt andet til udtryk ved, at Hedeselskabet ikke betaler udbytte. Vi uddeler i stedet en del af vores overskud til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Dermed bliver lønsomhed i forretningen, som baseres på god kvalitet og god service, et vigtigt grundlag for, at vi fortsat kan foretage uddelinger. Man kan sige, at et væsentligt fundament for foreningen er forretningen. Samtidig har foreningen ligeledes betydning for forretningen, da foreningen er med til at gøre en forskel for samfundet, kunderne og medarbejderne. Vi ser nu frem mod et spændende 2014 med et højt aktivitetsniveau, hvor den gode og positive udvikling af Hedeselskabet skal fortsætte. På den måde kan vi også i fremtiden skabe et overskud, som vi kan anvende til at udvikle vores forretning og udlodde til aktiviteter og projekter i overensstemmelse med vores formålsparagraf. Lars Johansson Koncernchef 6

7 I de senere år har flere kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder overdraget grøn pleje og vedligeholdelse til private virksomheder, ofte med betydelige økonomiske gevinster. Hede samarbejder med en række af landets kommuner inden for det grønne område, og tre kommuner Svendborg, Favrskov og Frederikssund har overdraget de samlede opgaver på vej- og parkområdet til Hede. 7

8 FORENINGEN Tema: Virkem 1 Tema: Ny miljøteknologi tidsskrif t Vækst maj hedeselskabets tidsskrift 2 3 De cirka medlemmer af Hedeselskabet repræsenterer et udsnit af den danske befolkning, hvor fællesinteressen er natur, miljø og energi. Der arbejdes aktivt på at synliggøre foreningen og gøre den mere attraktiv for nye medlemmer ud fra overskrifterne: Viden, Indflydelse og Oplevelser. Som medlem af Hedeselskabet er der mulighed for at deltage i informations- og oplevelsesarrangementer i relation til Hedeselskabets forretningsområder sammen med andre, der har samme interesseområder. Aktivitetsprogrammet udvikles fra år til år, men fællesnævnerne er altid natur, miljø og energi. I 2013 blev der afviklet 11 medlemsarrangementer, som blandt andet omfattede en tur til sansehaverne i Landsbyen Sølund ved Skanderborg, som Hedeselskabet tidligere har støttet, et besøg hos Børglum Kloster i Nordjylland, drivjagt i C.E. Flensborg Plantage samt en tur til minivådområdet ved Åkjær Å, Vejen. 1 idler hedesels kabets Hedeselskabets medlemskreds hede selsk abet s tidss krift Viden Medlemmerne modtager tidsskriftet Vækst fire gange om året. I Vækst er der altid mulighed for at blive opdateret på væsentlige udviklingstendenser inden for Hedeselskabets primære arbejdsområder. Vækst nov Vækst Indflydelse aug Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 60 medlemmer. Heraf er 48 direkte valgt af Hedeselskabets medlemmer, 8 er valgt af repræsentantskabet, mens 4 medlemmer er udpeget af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Medlemmerne har dermed en direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for foreningens arbejde og udvikling. Som medlem har man mulighed for at komme med projekt- og aktivitetsforslag til Hedeselskabets medlemsudvalg og dermed påvirke Hedeselskabets valg af nye projekter (se side 9). Medlemsudvalget er sammensat af formanden og næstformanden for repræsentantskabet samt et medlem af Hedeselskabets bestyrelse Oplevelser

9 UDDELINGER FRA HEDESELSKABET Hedeselskabet har en lang tradition for at gennemføre udviklings- og forskningsprojekter inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabets medlemsudvalg indstiller projekter og aktiviteter til bestyrelsen, som træffer beslutning om støtte i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. I 2013 uddelte Hedeselskabet midler til følgende projekter: 4 Projekt minivådområder blev støttet med 951 tkr i Formålet med minivådområderne er at skabe en konkurrencedygtig og fleksibel metode til at reducere næringsstoffer i drænvand fra markerne. Minivådområder er et af de virkemidler, som er i fokus i forbindelse med efterlevelse af vandplanernes mål for fjernelse af kvælstof og tilbageholdelse af fosfor. Midlerne fra 2013 anvendes til at fortsætte overvågning og bearbejdning af data fra fire fuldskala testanlæg med henblik på at dokumentere anlæggenes langtidseffekt. Hedeselskabet har samlet støttet projekt minivådområder med tkr. 6 Kongenshus Mindepark blev støttet med 300 tkr i Midlerne anvendes til projektudvikling og videnformidling i forbindelse med etablering af et nyt udkigstårn i det fredede hedeområde. Udkigstårnet vil give mindeparkens besøgende bedre muligheder for at opleve heden og samtidig få indsigt i historierne om mange af de personer, som dedikerede deres liv til at opdyrke hederne. 7 Jet-Net.dk blev støttet med 100 tkr i Konceptet bygger på et landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde, der har til hensigt at skabe interesse for naturvidenskab og teknologi. Donationen på 100 t kr gør Hedeselskabet til kernevirksomhed i netværket. Guld og grønne skove og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie er to bogudgivelser, som hver blev støttet med 100 tkr i Guld og grønne skove er skrevet af Jørgen Henneke og omhandler s nationale genrejsning efter 1864 med særlig vægt på Dalgas og Hedeselskabets indsats for opdyrkning og tilplantning af jyske heder. Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles (KVL) historie er forfattet af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved. Bogen omhandler en periode, hvor KVL og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af inden for både skovbrug og landbrug. 5 Naturvidenskabernes Hus blev støttet med 170 tkr i 2013 til et undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand: LAR-løsninger for fremtidens bymiljø. Undervisningsforløbet er rettet mod HF. Eleverne vejledes i at benytte samme metoder og teknikker, som geologer og biologer hos Orbicon anvender, når de arbejder med udfordringerne omkring de stigende regnmængder. Projektet er tidligere støttet med 330 tkr. Udstillingen Hjorten og skoven blev støttet med 20 tkr i Strandgården i Husby Klit danner rammen om den store temaudstilling om hjorte, skovrejsning og jagt, hvor hovedtemaet er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland. Udstillingen er åben til

10 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER JANUAR Orbicon påbegynder VVM-processen til den store havvindmøllepark Horns Rev 3 i Med sine 400 MW vil havmøllerne kunne producere strøm til husstande. Efter planen skal havvindmølleparken begynde at producere grøn strøm i Borgmester, balloner, børn og bidende kulde var med til åbningen af Købmagergade fredag den 25. januar, efter at mere end 30 medarbejdere fra Skælskør Anlægsgartnere igennem to år har arbejdet intensivt på at gennemføre et af de største brolægningsprojekter i Københavns centrum i de senere år. MARTS 2 I den lille by Feux nær Sancerre i Frankrig skal Xergi levere et biogasanlæg til virksomheden Marnay Energie. Biogasanlægget kommer til at håndtere omkring tons biomasse om året, som bl.a. stammer fra restprodukter fra vin- og osteproduktion. APRIL Efter et års samarbejde med Favrskov Kommune omkring pleje og drift af veje og grønne områder får Hedes lokale medarbejdere og ledelse roser og opbakning fra kommunen. MAJ Lærere og forældre på Stillinge Skole skaber sammen med Hede et unikt uderum til 330 elever i hovedskole, fritidsordning og autistklasse. Med kendte tegn og et særpræget legelandskab styrkes elevernes læring gennem leg, genkendelighed og udfoldelse. Xergi indgår aftale om at levere to biogasanlæg til britiske Tamar Energy. Anlæggene er blandt de første projekter, der indgår i Tamar Energys planer om at etablere mere end 40 biogasanlæg rundt om i Storbritannien. JUNI 3 Med Orbicon som rådgiver inden for konstruktion og installation gik projekteringen af det ny Experimentarium i Tuborg Havn i gang. Det bliver en lavenergibygning efter BR2015 (Bygningsreglementet 2015 fra Energistyrelsen) med solceller på taget, behovstyret ventilation og opsamling af regnvand til toiletskyl. 4 Hedes aktiviteter inden for salg af udstyr til juletræsbranchen og skovbruget flytter i nye lokaler og skifter samtidig navn til HD2412. Navneændringen er en naturlig følge af en strategisk udvikling med bl.a. øget internationalisering og fokus på internethandel, som forretningen har gennemløbet de senere år. 5 For at gøre plads til Banedanmarks nye togbaner fra København til Ringsted kræver det, at ca. 200 bygninger skal rives ned. Orbicon står for miljørådgivning og projektledelse af nedrivningerne og undersøger for farlige stoffer som asbest, bly og PCB

11 2013 JULI Dronning Margrethe og FN s generalsekretær Ban-Ki Moon indvier FN-Byen, og de otte organisationer under FN kan begynde indflytning i den nye bygning. Orbicon er totalrådgiver på byggeriet, som er det største danske erhvervsbyggeri, der har modtaget den prestigefyldte LEED Platin-certificering (amerikansk miljøcertificeringssystem som anvendes over hele verden). AUGUST Orbicon overtager Geodata, som udvikler webbaserede GIS-løsninger (Geografiske Informationssystemer) og selvbetjeningsløsninger. Geodata s løsninger anvendes af omkring 40 kommuner og en række offentlige og private virksomheder. 20 medarbejdere integreres i Orbicons Informatikafdeling. SEPTEMBER Lars Johansson overtager stillingen som koncernchef og adm. direktør i Hedeselskabet fra Ove Kloch. Den nye koncernchef kommer fra toplederstillinger i Atea, Systematic og SAS Ground Services. OKTOBER Harboes Bryggeri og Hede indgår et samarbejde med det formål at sikre, at værdifulde restprodukter fra produktion af øl, energi- og læskedrikke genanvendes til foder, biogas og gødning. NOVEMBER 6 Netværket Jet-Net.dk lancerer en landsdækkende kampagne ved navn Girls Day in Science, som skal gøre flere piger opmærksomme på naturvidenskaberne. Hedeselskabet og Orbicon deltager i netværket. DECEMBER 7 Voldsomme storme i slutningen af 2013 fører til stormfald flere steder i landet. For at få overblik over de skader, der er sket i skovene anvender Hede droner små, ubemandede modelfly med indbygget kamera. 8 Tåsinge plads bliver Københavns første klimatilpassede byrum. Orbicon er med til at forvandle det ubenyttede areal til et nyt, flot byrum, der samtidig er med til at sikre kvarteret mod skader ved skybrud

12 FORRETNINGEN Forening med status som erhvervsdrivende fond Forening Der er i dag ca medlemmer af Hedeselskabet. Gennem foreningen uddeler Hedeselskabet midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Skov og naturejendomme Hedeselskabet er ejer eller medejer af ha skov- og naturejendomme. Innovation Hedeselskabet arbejder med udvikling og innovation på flere forskellige niveauer: fra den kortsigtet behovsdrevne udvikling til den langsigtede og mere videntunge udvikling. Service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område Outdoor Facility Service Drift og vedligeholdelse af parker, veje og grønne områder samt vintertjeneste. Entreprise Etablering af grønne anlæg, naturpleje og -genopretning samt håndtering og miljøvenlig genanvendelse af organisk affald. Skov Forvaltning, udvikling, drift og vedligeholdelse af skov. Handel og plantning Produktion og handel med planter til bl.a. skove og læhegn, udstyr til skovbrug samt handel med skovejendomme. Rådgivende virksomhed inden for miljø, byggeri, forsyning, klima og bæredygtighed Byggeri Rådgivning inden for bl.a. nybyggeri og renovering samt bygherrerådgivning. Miljø Rådgivning inden for bl.a. jordforurening, miljøplanlægning, arbejdsmiljø og vandmiljø. Kommunalteknik Rådgivning inden for bl.a. natur, forsyning, infrastruktur og klimatilpasning. Informatik Rådgivning, udvikling og salg af softwareydelser. Drift af vedvarende energianlæg i Polen Lossepladsgas Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme. Leverandør og driftsoperatør indenfor biogasanlæg Biogasteknologi og anlæg Teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Som partner i alle projektets faser hjælper Xergi med udvikling og design af projektet, myndighedsbehandling, projektering, indkøb, konstruktion og idriftsætning af anlægget. 12

13 KOMPETENCER OG SERVICES Det er dybt forankret i Hedeselskabets identitet at omsætte gode ideer til kommercielle og innovative løsninger for kunderne. Selskabets omfattende viden er først og fremmest koncentreret om natur, miljø og energi. De mange specialkompetencer i koncernen stilles til rådighed for kunder i form af serviceydelser, handel, rådgivning, design, projektstyring, nøglefærdige leverancer og driftsløsninger. Alt dette betyder, at Hedeselskabet har et særdeles velfunderet viden- og erfaringsgrundlag, som alle kunder kan drage fordel af. I næsten 150 år har Hedeselskabet været en aktiv drivkraft i udviklingen og formidling af ny viden og nye metoder inden for natur, miljø og energi. Det vil selskabet fortsætte med i fremtiden. Derfor samarbejdes der med både danske og internationale universiteter, ligesom selskabet har engageret flere erhvervsph.d er i at skabe viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kunderne. Ved udgangen af 2013 deltog Hedeselskabet i ca. 50 udviklingsprojekter i samarbejde med kunder og/eller universiteter. Dalgas Innovation er med til at indfri Hedeselskabets innovationsstrategi, som er rettet mod at opdyrke helt ny viden og nye forretningsområder, men også mod at understøtte den løbende udvikling i forretningsområderne. Dette omfatter eksempelvis generering af ny viden om biomasseproduktion eller undersøgelse af, hvordan digitalisering kan gøre den enkelte forretnings løsninger endnu mere effektive, konkurrencedygtige og værdiskabende. Hede omsætter viden om bl.a. natur, planter, vand og jordbundsforhold til service- og driftsløsninger inden for eksempelvis pleje af byernes grønne områder, naturpleje, genanvendelse af restprodukter, skovdrift samt handel med planter, træ og udstyr. Orbicon er en rådgivningsvirksomhed med fokus på bæredygtighed i praktisk anvendelige løsninger inden for natur, miljø og byggeri. Virksomheden udmærker sig ved evnen til at se en problemstilling ud fra en helhedsbetragning og designe løsninger, der tager højde for alle kundens behov, interesser og værdier. Hedeselskabet Sp. z o.o. har praktisk erfaring med miljø- og markedsforhold i Østeuropa. Virksomheden udvikler bl.a. miljøprojekter i Polen og varetager driften af en række anlæg, som producerer energi på basis af gas fra lossepladser. Xergi har viden om, hvordan man kan styre biologiske og kemiske processer, der medfører udvikling af gas fra biomasse. Sammen med stærke projektkompetencer anvender Xergi denne viden til at levere biogasanlæg, der er tilpasset kundernes behov. 13

14 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal (mio. kr) Nettoomsætning 2.101, , , , ,5 - heraf international omsætning 14% 16% 19% 16% 11% Resultat af primær drift (EBIT) 21,7 43,3 47,9 41,6 1 44,9 Engangsomkostninger ,4 - Resultat af kapitalandele efter skat 3,4-4,8-8,1-10,0-9,1 Finansielle poster -23,7 2-6,4-5,8-16,6 3-9,6 Resultat før skat (EBT) 1,3 32,1 34,0-27,4 26,2 Årets skat -2,7-11,2-9,8 3,0-5,6 Minoritetsinteressernes andel -0,9-0,8-0,6-0,3-1,2 Årets resultat -2,2 20,1 23,6-24,7 19,4 Anlægsaktiver 1.006, ,6 937,7 929,0 953,7 Omsætningsaktiver 680,2 686,3 525,4 518,3 509,7 Aktiver i alt 1.686, , , , ,4 Grundkapital 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Egenkapital 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 Minoritetsinteressernes andel 18,4 18,3 19,1 19,0 19,3 Hensatte forpligtelser 20,4 8,1 5,6 9,8 18,3 Langfristede gældsforpligtelser 204,6 215,4 206,2 207,0 206,7 Kortfristede gældsforpligtelser 649,4 729,7 456,1 446,0 433,4 Passiver i alt 1.686, , , , ,4 Pengestrøm fra drift 78,1 42,5 48,6 88,6 72,6 Pengestrøm til investering, netto -0,2-211,4-73,6-57,5-82,5 - heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto -6,5-76,9-25,8-31,5-76,0 Pengestrøm til/fra finansiering -9,9-9,3-4,7-2,2-13,3 Årets pengestrøm 68,1-178,2-29,7 28,9-23,2 Nøgletal (Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.) Før skat margin (EBT-margin) 0,1 1,6 2,0-1,6 1,7 Afkastningsgrad 2,0 3,0 3,7 4,9 3,4 Soliditetsgrad 47,1 45,1 53,0 52,9 53,7 Egenkapitalforrentning -0,3 2,6 3,1-3,2 2,5 Egenkapitalens udvikling (mio. kr) Egenkapital primo 797,4 776,1 765,5 785,7 769,7 Overført af årets resultat -3,9 15,0 21,6-25,7 14,6 Kursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder -1,4 7,3-7,8 3,1 0,1 Årets opskrivninger af ejendomme -1, ,7 1,5 Årets værdireguleringer i associerede virksomheder - -0,4-1,3 - Øvrige reguleringer 2,5-0,6-3,2-0,6-0,2 Egenkapital ultimo 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 1 Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr, heraf er 30 mio. kr vedr. Orbicon (22 mio. kr er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr er omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr vedr. en tabt erstatningssag. 2 Indeholder nedskrivning af finansielle aktiver på 16,7 mio. kr. 3 Indeholder betalte procesrenter ved tabt erstatningssag på 8,4 mio. kr. Ansatte Gennemsnitligt antal ansatte

15 LEDELSESBERETNING Koncernchef Lars Johansson Koncerndirektør Bent Simonsen Hedeselskabets resultat er opnået gennem selskabets samlede aktiviteter inden for områderne natur, miljø og energi. Omsætningen blev 2,1 mia. kr og resultat af primær drift blev 21,7 mio. kr for I 2012 var omsætningen knap 2,1 mia. kr og resultat af primær drift (EBIT) 43,3 mio. kr. Det frie cash flow (pengestrømme fra driftsaktiviteter) udgjorde 78,1 mio. kr i 2013 mod 42,5 mio kr i I forlængelse af væksten og opkøbene, som har præget de seneste år, har 2013 været et år med fokus på konsolidering og tilpasning af forretningen. Hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder har levet op til eller oversteget Mio kr. forventningerne Udviklingen for det i den forgangne samlede omsætning år, og de fleste af kerneforretningsområderne i såvel Hede som Orbicon har bidraget positivt til resultatet. Hedes danske Outdoor Facility Service-aktiviteter har øget både omsætning og indtjening. 800 Selskabets forretningsområde 600 inden for genanvendelse af restprodukter 400 opnåede en stærk markedsposition over 200 for fødevare- og medicinalvirksomheder og skovaktiviteterne fortsatte den positive udvikling både nationalt og i de baltiske lande. I Orbicon har rådgivning inden for såvel Mio kr. miljø som Egenkapitalens kommunalteknik udvikling været (ultimo) igennem et 800 år med vækst både i omsætning og indtjening Gode prisforhold på træprodukter og salg 500 af skov har bidraget positivt til resultatet for Hedeselskabets 400 skovejendomme. Xergi 300 fremviser et overskud mod underskud de foregående 200 år. Den positive udvikling hos Xergi 100skyldes større kritisk masse for biogasforretningen som følge af de seneste års bearbejdning af hovedmarkederne Modsætningsvis har en række engangsforhold, markedsmæssige udfordringer, organisatoriske ændringer og integration af enkelte Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer 200 tidligere opkøbte virksomheder haft negativ 180 indflydelse 160 på enkelte forretningsområder - særligt 140 i Hede, Orbicon og Hedeselskabet 120 Sp. z o.o I Hede er det særligt det associerede selskab Emirates Landscape i Abu Dhabi og Outdoor Facility Service-aktiviteterne i Sverige, der har været ramt af negative forhold, mens det i Orbicon er aktiviteterne inden for byggeri, der har påvirket resultatet negativt. Lave energipriser i Polen har medført negativ resultatdannelse i Hedeselskabet Sp. z o.o. Der er stor fokus på at skabe et grundlag for disse områder, så de fremadrettet kommer til at bidrage med tilfredsstillende resultater samtidig med, at risikoen for tab på forbundne goodwillbeløb og tilgodehavender minimeres. Samlet set er årets resultat under det forventede niveau. Mio kr Mio kr % Udviklingen i resultat af primær drift Soliditetsgradens udvikling Der er gennemført investeringer for netto 11,0 mio. kr i 2013, hvilket er væsentlig lavere end Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) det historisk høje investeringsniveau i 2012 på ,9 mio. kr. 700 Antal Udvikling i antal medarbejdere Dette, sammenholdt med det forbedrede frie cash flow i 2013, har resulteret i en nedbringelse af den rentebærende gæld i koncernen med 78,4 mio. kr, hvilket er over det forventede niveau Udviklingen i den samlede omsætning Mio kr %

16 Mio kr. Udviklingen i den samlede omsætning Hedeselskabet står fortsat solidt funderet med en egenkapital på 793,4 mio. kr. To-tredjedele af Hedeselskabets egenkapital er placeret i ejendomme herunder skov- og naturejendom- 800 me. 600Investering i skov- og naturejendomme har 400gennem tiden været en sikker placering 200 af kapitalen for Hedeselskabet på grund af en historisk 2009 positiv 2010 konjunkturudvikling for fast ejendom. Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) Disponering af resultat Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer Hedeselskabets bestyrelse har godkendt uddelinger 200 af i alt 1,7 mio. kr til seks forskellige 180 projekter i 2013: Minivådområder 120 overvågning af fuldskalaanlæg 951 tkr 100 Kongenshus 80 Mindepark 60 videnformidling omkring udkigstårn 300 tkr 40 Naturvidenskabernes 20 Hus undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand 170 tkr Jet-Net.dk landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde 100 tkr Guld og grønne skove støtte til bogudgivelse af Jørgen Henneke 100 tkr Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie støtte til bogudgivelse af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved 100 tkr Hjorten og skoven støtte til temaudstilling 20 tkr Mio kr. Udviklingen i resultat af primær drift Den resterende del af resultatet, svarende til 35-3,9 mio. kr, foreslås overført til egenkapitalen Forventninger 15 Der 10 er gennem mange år skabt et solidt 5 fundament i Hedeselskabet, som i dag er en moderne 2009 koncern 2010 med 2011 mange 2012 forskellige 2013 og spændende aktiviteter, projekter, ydelser og kunder både i og internationalt. I de kommende år vil der blive gennemført en % forandringsproces Soliditetsgradens udvikling i Hedeselskabet, som skal 70 medvirke til, at der igen leveres de forventede 60 resultater. Samtidig skal det til stadighed 50 sikres, at Hedeselskabet er en attraktiv arbejdsplads 40 for eksisterende og kommende medarbejdere. 30 Endelig er det afgørende, at forretningen 20 fortsat udvikler og leverer gode ydelser, 10 god kvalitet og god service til kunderne Med den fokusering og konsolidering, der er pågået inden for Hedeselskabets forretningsområder i 2013, står selskabet stærkere aktivitets- og konkurrencemæssigt ved Antal indgangen Udvikling til i antal medarbejdere Hedeselskabet har en målsætning om en vækststrategi med fokus på såvel toplinje som bundlinje. Mulighederne for strategiske opkøb såvel nationalt som internationalt vil fortsat blive sonderet, og der vil samtidig være fokus på lønsom vækst. 400Såvel Hede som Orbicon, Hedeselskabet Sp. z o.o. og Xergi forventer resul- 200 tatfremgang i 2014, mens Hedeselskabets skovejendomme forventer et driftsresultat på niveau med Samlet forventes der et betydeligt bedre 5 resultat af primær drift for 2014 i niveauet 40 mio. kr. Foreningen Hedeselskabet arbejder kontinuerligt med at styrke foreningen. En medlemskampagne er igangsat med henblik på at hverve nye medlemmer. Hverveindsatsen har siden 2011 betydet en nettotilgang på mere end 500 medlemmer, og det samlede medlemsantal for foreningen var ca personer ved udgangen af I 2013 fremstod den store nytteværdi af samspillet mellem foreningen og forretningen endnu en gang tydeligt. Forretningen udgør en væsentlig del af eksistensgrundlaget for foreningen. Uden en konkurrencedygtig og resultatskabende forretning er det hverken muligt at foretage langsigtede investeringer eller udlodde midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Samtidig tilfører foreningen forretningen en stor værdi, som blandt andet er essentiel i rekrutteringen af de rette medarbejdere. Hedeselskabet vil derfor bygge videre på den positive udvikling, som foreningen har været igennem de seneste år, ligesom man fortsat vil støtte projekter, der ligger inden for selskabets formålsparagraf. Derudover anvendes der fortsat ressourcer til at videreføre langsigtede udviklingsprojekter i Dalgas Innovation. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet afgørende hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten. 16

PROTEKTOR. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

PROTEKTOR. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen 9 Uddelinger fra Hedeselskabet

Læs mere

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder HedeDanmark på Vinterman 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder Lidt om foredragsholderen Søren Andersen Driftschef Ansat i HedeDanmark 3 år Forsvarskontrakt Kommune drift Styring og koordinering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ÅRSRAPPORT 2014 Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II HEDESELSKABET 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Hedeselskabet 35 Samfundsansvar 6 Forretningen 38 God selskabsledelse 9 Foreningen

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Protektor for Hedeselskabet

Protektor for Hedeselskabet ÅRSRAPPORT 2012 PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2 INDHOLDS FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen 9 Uddelinger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Indhold. Kort om Hedeselskabet

Indhold. Kort om Hedeselskabet Årsrapport 2009 Indhold 2 Kort om Hedeselskabet 3 Forord 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Foreningen 8 Koncernoversigt 9 Væsentlige begivenheder 10 Repræsentantskab 11 Ledelse 12 Ledelsesberetning

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere