ÅRSRAPPORT Natur Miljø Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Natur Miljø Energi"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Natur Miljø Energi

2 PROTEKTOR Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 2

3 INDHOLDS FORTEGNELSE 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 6 Forord 8 Foreningen 9 Uddelinger fra Hedeselskabet 10 Væsentlige begivenheder 12 Forretningen 13 Kompetencer og services 30 Bestyrelse og direktion 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning 33 Resultatopgørelse 34 Balance 36 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 38 Noter 51 Repræsentantskab 14 Hoved og nøgletal 15 Ledelsesberetning 26 Innovation 27 Risikostyring 28 Samfundsansvar 29 God selskasledelse 3

4 OM HEDESELSKABET Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Foreningen blev stiftet i Hedeselskabets kommercielle aktiviteter udføres gennem Dalgasgroup A/S. Hedeselskabet er en koncern, der i henhold til selskabets vedtægter arbejder langsigtet med investeringer, innovation og forretningsudvikling inden for natur, miljø og energi. Formålsparagraf Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer - både i og uden for. Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar. Vision Hedeselskabets vision er, igennem sine aktiviteter og datterselskaber, at være førende inden for sine forretningsområder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf og dermed yde et vigtigt bidrag til udvikling af natur og miljø i og internationalt. Medlemmer Hedeselskabet har ca medlemmer. Medlemskredsen består af folk, som er interesseret i natur, miljø og energi blandt andet af beslutningstagere og fagfolk. Gennem foreningen har Hedeselskabets medlemmer mulighed for at få viden, indflydelse og oplevelser inden for selskabets aktivitetsområder. 4

5 Inden for de seneste år har klimaforandringer sat sit tydelige spor på omgivelserne både i det åbne land og i byerne. Blandt andet har oversvømmelser af boliger og marker medført store økonomiske omkostninger for private, virksomheder og det offentlige. Orbicon har specialiseret sig i at udarbejde klimatilpasningsstrategier, der sikrer en langsigtet og omkostningseffektiv indsats for at afbøde effekterne af klimaændringerne og afveje de mange forskellige interesser, der er i spil, med inddragelse af lokale borgere og interessenter. 5

6 FORORD Efter flere år med vækst og opkøb i Hedeselskabet har 2013 været præget af konsolidering og fokusering. De mange kompetencer, som tidligere er tilkøbt, skulle integreres i og tilpasses vores forretning. Selvom en række engangsforhold og markedsmæssige udfordringer har sat sine negative spor i forhold til årets endelige resultat, har hovedparten af Hedeselskabets aktivitetsområder klaret sig godt. I særdeleshed har flere af vores kerneforretninger som skovdrift, Outdoor Facility Service i, genanvendelse af restprodukter og rådgivning inden for miljø og kommunalteknik leveret gode resultater. Derudover kan vores biogasområde nu fremvise et positivt regnskab, og fremtidsudsigterne ser også for den del af forretningen lovende ud. At Hedeselskabet ikke levede op til de økonomiske forventninger for 2013 skyldes hovedsageligt en større nedskrivning, driftsmæssige udfordringer inden for Outdoor Facility Service i Sverige samt markedsmæssige udfordringer for vores byggerirelaterede forretninger. På trods af dette kan Hedeselskabet fremvise en stærk likviditet, eftersom det frie cash flow fra driften er markant forbedret, hvilket har været blandt årsagerne til, at vi har nedbragt vores rentebærende gæld. Det er ambitionen, at vi anvender denne stærke likviditet som løftestang til at fortsætte vores vækststrategi. Lønsom vækst og indtjening både nationalt og internationalt bliver det centrale, strategiske omdrejningspunkt i den kommende periode. En vigtig forudsætning for lønsom og kontrolleret vækst er fortsat fokus på vores ydelser og kunder. Fællesnævneren for alle de ydelser og produkter, vi sælger - og vil sælge - er et højt kvalitets- og serviceniveau i vores leverancer til en konkurrencedygtig pris. For at vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtig på kvalitet, service og pris skal vi fortsætte med at konsolidere og fokusere forretningen. I dag favner Hedeselskabet en række forskelligartede forretningsområder inden for natur, miljø og energi, hvilket giver os mange kunder såvel offentlige som private, nationale som internationale. På baggrund heraf stiller disse kunder forskellige krav til vores forretning. Derfor er det essentielt, at vores ydelser og produkter er differentieret fra konkurrenternes og efterkommer kundernes ønsker. Det bliver således mere og mere afgørende, at vi kan tilbyde noget ekstraordinært, og vi gør en forretningsmæssig forskel. Denne forskel kommer blandt andet til udtryk ved, at Hedeselskabet ikke betaler udbytte. Vi uddeler i stedet en del af vores overskud til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Dermed bliver lønsomhed i forretningen, som baseres på god kvalitet og god service, et vigtigt grundlag for, at vi fortsat kan foretage uddelinger. Man kan sige, at et væsentligt fundament for foreningen er forretningen. Samtidig har foreningen ligeledes betydning for forretningen, da foreningen er med til at gøre en forskel for samfundet, kunderne og medarbejderne. Vi ser nu frem mod et spændende 2014 med et højt aktivitetsniveau, hvor den gode og positive udvikling af Hedeselskabet skal fortsætte. På den måde kan vi også i fremtiden skabe et overskud, som vi kan anvende til at udvikle vores forretning og udlodde til aktiviteter og projekter i overensstemmelse med vores formålsparagraf. Lars Johansson Koncernchef 6

7 I de senere år har flere kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder overdraget grøn pleje og vedligeholdelse til private virksomheder, ofte med betydelige økonomiske gevinster. Hede samarbejder med en række af landets kommuner inden for det grønne område, og tre kommuner Svendborg, Favrskov og Frederikssund har overdraget de samlede opgaver på vej- og parkområdet til Hede. 7

8 FORENINGEN Tema: Virkem 1 Tema: Ny miljøteknologi tidsskrif t Vækst maj hedeselskabets tidsskrift 2 3 De cirka medlemmer af Hedeselskabet repræsenterer et udsnit af den danske befolkning, hvor fællesinteressen er natur, miljø og energi. Der arbejdes aktivt på at synliggøre foreningen og gøre den mere attraktiv for nye medlemmer ud fra overskrifterne: Viden, Indflydelse og Oplevelser. Som medlem af Hedeselskabet er der mulighed for at deltage i informations- og oplevelsesarrangementer i relation til Hedeselskabets forretningsområder sammen med andre, der har samme interesseområder. Aktivitetsprogrammet udvikles fra år til år, men fællesnævnerne er altid natur, miljø og energi. I 2013 blev der afviklet 11 medlemsarrangementer, som blandt andet omfattede en tur til sansehaverne i Landsbyen Sølund ved Skanderborg, som Hedeselskabet tidligere har støttet, et besøg hos Børglum Kloster i Nordjylland, drivjagt i C.E. Flensborg Plantage samt en tur til minivådområdet ved Åkjær Å, Vejen. 1 idler hedesels kabets Hedeselskabets medlemskreds hede selsk abet s tidss krift Viden Medlemmerne modtager tidsskriftet Vækst fire gange om året. I Vækst er der altid mulighed for at blive opdateret på væsentlige udviklingstendenser inden for Hedeselskabets primære arbejdsområder. Vækst nov Vækst Indflydelse aug Hedeselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 60 medlemmer. Heraf er 48 direkte valgt af Hedeselskabets medlemmer, 8 er valgt af repræsentantskabet, mens 4 medlemmer er udpeget af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Medlemmerne har dermed en direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for foreningens arbejde og udvikling. Som medlem har man mulighed for at komme med projekt- og aktivitetsforslag til Hedeselskabets medlemsudvalg og dermed påvirke Hedeselskabets valg af nye projekter (se side 9). Medlemsudvalget er sammensat af formanden og næstformanden for repræsentantskabet samt et medlem af Hedeselskabets bestyrelse Oplevelser

9 UDDELINGER FRA HEDESELSKABET Hedeselskabet har en lang tradition for at gennemføre udviklings- og forskningsprojekter inden for natur, miljø og energi. Hedeselskabets medlemsudvalg indstiller projekter og aktiviteter til bestyrelsen, som træffer beslutning om støtte i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. I 2013 uddelte Hedeselskabet midler til følgende projekter: 4 Projekt minivådområder blev støttet med 951 tkr i Formålet med minivådområderne er at skabe en konkurrencedygtig og fleksibel metode til at reducere næringsstoffer i drænvand fra markerne. Minivådområder er et af de virkemidler, som er i fokus i forbindelse med efterlevelse af vandplanernes mål for fjernelse af kvælstof og tilbageholdelse af fosfor. Midlerne fra 2013 anvendes til at fortsætte overvågning og bearbejdning af data fra fire fuldskala testanlæg med henblik på at dokumentere anlæggenes langtidseffekt. Hedeselskabet har samlet støttet projekt minivådområder med tkr. 6 Kongenshus Mindepark blev støttet med 300 tkr i Midlerne anvendes til projektudvikling og videnformidling i forbindelse med etablering af et nyt udkigstårn i det fredede hedeområde. Udkigstårnet vil give mindeparkens besøgende bedre muligheder for at opleve heden og samtidig få indsigt i historierne om mange af de personer, som dedikerede deres liv til at opdyrke hederne. 7 Jet-Net.dk blev støttet med 100 tkr i Konceptet bygger på et landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde, der har til hensigt at skabe interesse for naturvidenskab og teknologi. Donationen på 100 t kr gør Hedeselskabet til kernevirksomhed i netværket. Guld og grønne skove og Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie er to bogudgivelser, som hver blev støttet med 100 tkr i Guld og grønne skove er skrevet af Jørgen Henneke og omhandler s nationale genrejsning efter 1864 med særlig vægt på Dalgas og Hedeselskabets indsats for opdyrkning og tilplantning af jyske heder. Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles (KVL) historie er forfattet af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved. Bogen omhandler en periode, hvor KVL og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af inden for både skovbrug og landbrug. 5 Naturvidenskabernes Hus blev støttet med 170 tkr i 2013 til et undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand: LAR-løsninger for fremtidens bymiljø. Undervisningsforløbet er rettet mod HF. Eleverne vejledes i at benytte samme metoder og teknikker, som geologer og biologer hos Orbicon anvender, når de arbejder med udfordringerne omkring de stigende regnmængder. Projektet er tidligere støttet med 330 tkr. Udstillingen Hjorten og skoven blev støttet med 20 tkr i Strandgården i Husby Klit danner rammen om den store temaudstilling om hjorte, skovrejsning og jagt, hvor hovedtemaet er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland. Udstillingen er åben til

10 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER JANUAR Orbicon påbegynder VVM-processen til den store havvindmøllepark Horns Rev 3 i Med sine 400 MW vil havmøllerne kunne producere strøm til husstande. Efter planen skal havvindmølleparken begynde at producere grøn strøm i Borgmester, balloner, børn og bidende kulde var med til åbningen af Købmagergade fredag den 25. januar, efter at mere end 30 medarbejdere fra Skælskør Anlægsgartnere igennem to år har arbejdet intensivt på at gennemføre et af de største brolægningsprojekter i Københavns centrum i de senere år. MARTS 2 I den lille by Feux nær Sancerre i Frankrig skal Xergi levere et biogasanlæg til virksomheden Marnay Energie. Biogasanlægget kommer til at håndtere omkring tons biomasse om året, som bl.a. stammer fra restprodukter fra vin- og osteproduktion. APRIL Efter et års samarbejde med Favrskov Kommune omkring pleje og drift af veje og grønne områder får Hedes lokale medarbejdere og ledelse roser og opbakning fra kommunen. MAJ Lærere og forældre på Stillinge Skole skaber sammen med Hede et unikt uderum til 330 elever i hovedskole, fritidsordning og autistklasse. Med kendte tegn og et særpræget legelandskab styrkes elevernes læring gennem leg, genkendelighed og udfoldelse. Xergi indgår aftale om at levere to biogasanlæg til britiske Tamar Energy. Anlæggene er blandt de første projekter, der indgår i Tamar Energys planer om at etablere mere end 40 biogasanlæg rundt om i Storbritannien. JUNI 3 Med Orbicon som rådgiver inden for konstruktion og installation gik projekteringen af det ny Experimentarium i Tuborg Havn i gang. Det bliver en lavenergibygning efter BR2015 (Bygningsreglementet 2015 fra Energistyrelsen) med solceller på taget, behovstyret ventilation og opsamling af regnvand til toiletskyl. 4 Hedes aktiviteter inden for salg af udstyr til juletræsbranchen og skovbruget flytter i nye lokaler og skifter samtidig navn til HD2412. Navneændringen er en naturlig følge af en strategisk udvikling med bl.a. øget internationalisering og fokus på internethandel, som forretningen har gennemløbet de senere år. 5 For at gøre plads til Banedanmarks nye togbaner fra København til Ringsted kræver det, at ca. 200 bygninger skal rives ned. Orbicon står for miljørådgivning og projektledelse af nedrivningerne og undersøger for farlige stoffer som asbest, bly og PCB

11 2013 JULI Dronning Margrethe og FN s generalsekretær Ban-Ki Moon indvier FN-Byen, og de otte organisationer under FN kan begynde indflytning i den nye bygning. Orbicon er totalrådgiver på byggeriet, som er det største danske erhvervsbyggeri, der har modtaget den prestigefyldte LEED Platin-certificering (amerikansk miljøcertificeringssystem som anvendes over hele verden). AUGUST Orbicon overtager Geodata, som udvikler webbaserede GIS-løsninger (Geografiske Informationssystemer) og selvbetjeningsløsninger. Geodata s løsninger anvendes af omkring 40 kommuner og en række offentlige og private virksomheder. 20 medarbejdere integreres i Orbicons Informatikafdeling. SEPTEMBER Lars Johansson overtager stillingen som koncernchef og adm. direktør i Hedeselskabet fra Ove Kloch. Den nye koncernchef kommer fra toplederstillinger i Atea, Systematic og SAS Ground Services. OKTOBER Harboes Bryggeri og Hede indgår et samarbejde med det formål at sikre, at værdifulde restprodukter fra produktion af øl, energi- og læskedrikke genanvendes til foder, biogas og gødning. NOVEMBER 6 Netværket Jet-Net.dk lancerer en landsdækkende kampagne ved navn Girls Day in Science, som skal gøre flere piger opmærksomme på naturvidenskaberne. Hedeselskabet og Orbicon deltager i netværket. DECEMBER 7 Voldsomme storme i slutningen af 2013 fører til stormfald flere steder i landet. For at få overblik over de skader, der er sket i skovene anvender Hede droner små, ubemandede modelfly med indbygget kamera. 8 Tåsinge plads bliver Københavns første klimatilpassede byrum. Orbicon er med til at forvandle det ubenyttede areal til et nyt, flot byrum, der samtidig er med til at sikre kvarteret mod skader ved skybrud

12 FORRETNINGEN Forening med status som erhvervsdrivende fond Forening Der er i dag ca medlemmer af Hedeselskabet. Gennem foreningen uddeler Hedeselskabet midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Skov og naturejendomme Hedeselskabet er ejer eller medejer af ha skov- og naturejendomme. Innovation Hedeselskabet arbejder med udvikling og innovation på flere forskellige niveauer: fra den kortsigtet behovsdrevne udvikling til den langsigtede og mere videntunge udvikling. Service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område Outdoor Facility Service Drift og vedligeholdelse af parker, veje og grønne områder samt vintertjeneste. Entreprise Etablering af grønne anlæg, naturpleje og -genopretning samt håndtering og miljøvenlig genanvendelse af organisk affald. Skov Forvaltning, udvikling, drift og vedligeholdelse af skov. Handel og plantning Produktion og handel med planter til bl.a. skove og læhegn, udstyr til skovbrug samt handel med skovejendomme. Rådgivende virksomhed inden for miljø, byggeri, forsyning, klima og bæredygtighed Byggeri Rådgivning inden for bl.a. nybyggeri og renovering samt bygherrerådgivning. Miljø Rådgivning inden for bl.a. jordforurening, miljøplanlægning, arbejdsmiljø og vandmiljø. Kommunalteknik Rådgivning inden for bl.a. natur, forsyning, infrastruktur og klimatilpasning. Informatik Rådgivning, udvikling og salg af softwareydelser. Drift af vedvarende energianlæg i Polen Lossepladsgas Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme. Leverandør og driftsoperatør indenfor biogasanlæg Biogasteknologi og anlæg Teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Som partner i alle projektets faser hjælper Xergi med udvikling og design af projektet, myndighedsbehandling, projektering, indkøb, konstruktion og idriftsætning af anlægget. 12

13 KOMPETENCER OG SERVICES Det er dybt forankret i Hedeselskabets identitet at omsætte gode ideer til kommercielle og innovative løsninger for kunderne. Selskabets omfattende viden er først og fremmest koncentreret om natur, miljø og energi. De mange specialkompetencer i koncernen stilles til rådighed for kunder i form af serviceydelser, handel, rådgivning, design, projektstyring, nøglefærdige leverancer og driftsløsninger. Alt dette betyder, at Hedeselskabet har et særdeles velfunderet viden- og erfaringsgrundlag, som alle kunder kan drage fordel af. I næsten 150 år har Hedeselskabet været en aktiv drivkraft i udviklingen og formidling af ny viden og nye metoder inden for natur, miljø og energi. Det vil selskabet fortsætte med i fremtiden. Derfor samarbejdes der med både danske og internationale universiteter, ligesom selskabet har engageret flere erhvervsph.d er i at skabe viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kunderne. Ved udgangen af 2013 deltog Hedeselskabet i ca. 50 udviklingsprojekter i samarbejde med kunder og/eller universiteter. Dalgas Innovation er med til at indfri Hedeselskabets innovationsstrategi, som er rettet mod at opdyrke helt ny viden og nye forretningsområder, men også mod at understøtte den løbende udvikling i forretningsområderne. Dette omfatter eksempelvis generering af ny viden om biomasseproduktion eller undersøgelse af, hvordan digitalisering kan gøre den enkelte forretnings løsninger endnu mere effektive, konkurrencedygtige og værdiskabende. Hede omsætter viden om bl.a. natur, planter, vand og jordbundsforhold til service- og driftsløsninger inden for eksempelvis pleje af byernes grønne områder, naturpleje, genanvendelse af restprodukter, skovdrift samt handel med planter, træ og udstyr. Orbicon er en rådgivningsvirksomhed med fokus på bæredygtighed i praktisk anvendelige løsninger inden for natur, miljø og byggeri. Virksomheden udmærker sig ved evnen til at se en problemstilling ud fra en helhedsbetragning og designe løsninger, der tager højde for alle kundens behov, interesser og værdier. Hedeselskabet Sp. z o.o. har praktisk erfaring med miljø- og markedsforhold i Østeuropa. Virksomheden udvikler bl.a. miljøprojekter i Polen og varetager driften af en række anlæg, som producerer energi på basis af gas fra lossepladser. Xergi har viden om, hvordan man kan styre biologiske og kemiske processer, der medfører udvikling af gas fra biomasse. Sammen med stærke projektkompetencer anvender Xergi denne viden til at levere biogasanlæg, der er tilpasset kundernes behov. 13

14 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal (mio. kr) Nettoomsætning 2.101, , , , ,5 - heraf international omsætning 14% 16% 19% 16% 11% Resultat af primær drift (EBIT) 21,7 43,3 47,9 41,6 1 44,9 Engangsomkostninger ,4 - Resultat af kapitalandele efter skat 3,4-4,8-8,1-10,0-9,1 Finansielle poster -23,7 2-6,4-5,8-16,6 3-9,6 Resultat før skat (EBT) 1,3 32,1 34,0-27,4 26,2 Årets skat -2,7-11,2-9,8 3,0-5,6 Minoritetsinteressernes andel -0,9-0,8-0,6-0,3-1,2 Årets resultat -2,2 20,1 23,6-24,7 19,4 Anlægsaktiver 1.006, ,6 937,7 929,0 953,7 Omsætningsaktiver 680,2 686,3 525,4 518,3 509,7 Aktiver i alt 1.686, , , , ,4 Grundkapital 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Egenkapital 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 Minoritetsinteressernes andel 18,4 18,3 19,1 19,0 19,3 Hensatte forpligtelser 20,4 8,1 5,6 9,8 18,3 Langfristede gældsforpligtelser 204,6 215,4 206,2 207,0 206,7 Kortfristede gældsforpligtelser 649,4 729,7 456,1 446,0 433,4 Passiver i alt 1.686, , , , ,4 Pengestrøm fra drift 78,1 42,5 48,6 88,6 72,6 Pengestrøm til investering, netto -0,2-211,4-73,6-57,5-82,5 - heraf til investering i materielle anlægsaktiver, netto -6,5-76,9-25,8-31,5-76,0 Pengestrøm til/fra finansiering -9,9-9,3-4,7-2,2-13,3 Årets pengestrøm 68,1-178,2-29,7 28,9-23,2 Nøgletal (Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.) Før skat margin (EBT-margin) 0,1 1,6 2,0-1,6 1,7 Afkastningsgrad 2,0 3,0 3,7 4,9 3,4 Soliditetsgrad 47,1 45,1 53,0 52,9 53,7 Egenkapitalforrentning -0,3 2,6 3,1-3,2 2,5 Egenkapitalens udvikling (mio. kr) Egenkapital primo 797,4 776,1 765,5 785,7 769,7 Overført af årets resultat -3,9 15,0 21,6-25,7 14,6 Kursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder -1,4 7,3-7,8 3,1 0,1 Årets opskrivninger af ejendomme -1, ,7 1,5 Årets værdireguleringer i associerede virksomheder - -0,4-1,3 - Øvrige reguleringer 2,5-0,6-3,2-0,6-0,2 Egenkapital ultimo 793,4 797,4 776,1 765,5 785,7 1 Resultat af primær drift er ekskl. engangsomkostninger på 42,4 mio. kr, heraf er 30 mio. kr vedr. Orbicon (22 mio. kr er ekstraordinær nedskrivning på goodwill og 8 mio. kr er omstruktureringsomkostninger) og 12,4 mio. kr vedr. en tabt erstatningssag. 2 Indeholder nedskrivning af finansielle aktiver på 16,7 mio. kr. 3 Indeholder betalte procesrenter ved tabt erstatningssag på 8,4 mio. kr. Ansatte Gennemsnitligt antal ansatte

15 LEDELSESBERETNING Koncernchef Lars Johansson Koncerndirektør Bent Simonsen Hedeselskabets resultat er opnået gennem selskabets samlede aktiviteter inden for områderne natur, miljø og energi. Omsætningen blev 2,1 mia. kr og resultat af primær drift blev 21,7 mio. kr for I 2012 var omsætningen knap 2,1 mia. kr og resultat af primær drift (EBIT) 43,3 mio. kr. Det frie cash flow (pengestrømme fra driftsaktiviteter) udgjorde 78,1 mio. kr i 2013 mod 42,5 mio kr i I forlængelse af væksten og opkøbene, som har præget de seneste år, har 2013 været et år med fokus på konsolidering og tilpasning af forretningen. Hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder har levet op til eller oversteget Mio kr. forventningerne Udviklingen for det i den forgangne samlede omsætning år, og de fleste af kerneforretningsområderne i såvel Hede som Orbicon har bidraget positivt til resultatet. Hedes danske Outdoor Facility Service-aktiviteter har øget både omsætning og indtjening. 800 Selskabets forretningsområde 600 inden for genanvendelse af restprodukter 400 opnåede en stærk markedsposition over 200 for fødevare- og medicinalvirksomheder og skovaktiviteterne fortsatte den positive udvikling både nationalt og i de baltiske lande. I Orbicon har rådgivning inden for såvel Mio kr. miljø som Egenkapitalens kommunalteknik udvikling været (ultimo) igennem et 800 år med vækst både i omsætning og indtjening Gode prisforhold på træprodukter og salg 500 af skov har bidraget positivt til resultatet for Hedeselskabets 400 skovejendomme. Xergi 300 fremviser et overskud mod underskud de foregående 200 år. Den positive udvikling hos Xergi 100skyldes større kritisk masse for biogasforretningen som følge af de seneste års bearbejdning af hovedmarkederne Modsætningsvis har en række engangsforhold, markedsmæssige udfordringer, organisatoriske ændringer og integration af enkelte Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer 200 tidligere opkøbte virksomheder haft negativ 180 indflydelse 160 på enkelte forretningsområder - særligt 140 i Hede, Orbicon og Hedeselskabet 120 Sp. z o.o I Hede er det særligt det associerede selskab Emirates Landscape i Abu Dhabi og Outdoor Facility Service-aktiviteterne i Sverige, der har været ramt af negative forhold, mens det i Orbicon er aktiviteterne inden for byggeri, der har påvirket resultatet negativt. Lave energipriser i Polen har medført negativ resultatdannelse i Hedeselskabet Sp. z o.o. Der er stor fokus på at skabe et grundlag for disse områder, så de fremadrettet kommer til at bidrage med tilfredsstillende resultater samtidig med, at risikoen for tab på forbundne goodwillbeløb og tilgodehavender minimeres. Samlet set er årets resultat under det forventede niveau. Mio kr Mio kr % Udviklingen i resultat af primær drift Soliditetsgradens udvikling Der er gennemført investeringer for netto 11,0 mio. kr i 2013, hvilket er væsentlig lavere end Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) det historisk høje investeringsniveau i 2012 på ,9 mio. kr. 700 Antal Udvikling i antal medarbejdere Dette, sammenholdt med det forbedrede frie cash flow i 2013, har resulteret i en nedbringelse af den rentebærende gæld i koncernen med 78,4 mio. kr, hvilket er over det forventede niveau Udviklingen i den samlede omsætning Mio kr %

16 Mio kr. Udviklingen i den samlede omsætning Hedeselskabet står fortsat solidt funderet med en egenkapital på 793,4 mio. kr. To-tredjedele af Hedeselskabets egenkapital er placeret i ejendomme herunder skov- og naturejendom- 800 me. 600Investering i skov- og naturejendomme har 400gennem tiden været en sikker placering 200 af kapitalen for Hedeselskabet på grund af en historisk 2009 positiv 2010 konjunkturudvikling for fast ejendom. Mio kr. Egenkapitalens udvikling (ultimo) Disponering af resultat Mio kr. Udviklingen i nettoinvesteringer Hedeselskabets bestyrelse har godkendt uddelinger 200 af i alt 1,7 mio. kr til seks forskellige 180 projekter i 2013: Minivådområder 120 overvågning af fuldskalaanlæg 951 tkr 100 Kongenshus 80 Mindepark 60 videnformidling omkring udkigstårn 300 tkr 40 Naturvidenskabernes 20 Hus undervisningsforløb fokuseret på Lokal Afledning af Regnvand 170 tkr Jet-Net.dk landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde 100 tkr Guld og grønne skove støtte til bogudgivelse af Jørgen Henneke 100 tkr Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskoles historie støtte til bogudgivelse af Flemming Frandsen og Ejvind Slottved 100 tkr Hjorten og skoven støtte til temaudstilling 20 tkr Mio kr. Udviklingen i resultat af primær drift Den resterende del af resultatet, svarende til 35-3,9 mio. kr, foreslås overført til egenkapitalen Forventninger 15 Der 10 er gennem mange år skabt et solidt 5 fundament i Hedeselskabet, som i dag er en moderne 2009 koncern 2010 med 2011 mange 2012 forskellige 2013 og spændende aktiviteter, projekter, ydelser og kunder både i og internationalt. I de kommende år vil der blive gennemført en % forandringsproces Soliditetsgradens udvikling i Hedeselskabet, som skal 70 medvirke til, at der igen leveres de forventede 60 resultater. Samtidig skal det til stadighed 50 sikres, at Hedeselskabet er en attraktiv arbejdsplads 40 for eksisterende og kommende medarbejdere. 30 Endelig er det afgørende, at forretningen 20 fortsat udvikler og leverer gode ydelser, 10 god kvalitet og god service til kunderne Med den fokusering og konsolidering, der er pågået inden for Hedeselskabets forretningsområder i 2013, står selskabet stærkere aktivitets- og konkurrencemæssigt ved Antal indgangen Udvikling til i antal medarbejdere Hedeselskabet har en målsætning om en vækststrategi med fokus på såvel toplinje som bundlinje. Mulighederne for strategiske opkøb såvel nationalt som internationalt vil fortsat blive sonderet, og der vil samtidig være fokus på lønsom vækst. 400Såvel Hede som Orbicon, Hedeselskabet Sp. z o.o. og Xergi forventer resul- 200 tatfremgang i 2014, mens Hedeselskabets skovejendomme forventer et driftsresultat på niveau med Samlet forventes der et betydeligt bedre 5 resultat af primær drift for 2014 i niveauet 40 mio. kr. Foreningen Hedeselskabet arbejder kontinuerligt med at styrke foreningen. En medlemskampagne er igangsat med henblik på at hverve nye medlemmer. Hverveindsatsen har siden 2011 betydet en nettotilgang på mere end 500 medlemmer, og det samlede medlemsantal for foreningen var ca personer ved udgangen af I 2013 fremstod den store nytteværdi af samspillet mellem foreningen og forretningen endnu en gang tydeligt. Forretningen udgør en væsentlig del af eksistensgrundlaget for foreningen. Uden en konkurrencedygtig og resultatskabende forretning er det hverken muligt at foretage langsigtede investeringer eller udlodde midler til projekter og aktiviteter inden for natur, miljø og energi. Samtidig tilfører foreningen forretningen en stor værdi, som blandt andet er essentiel i rekrutteringen af de rette medarbejdere. Hedeselskabet vil derfor bygge videre på den positive udvikling, som foreningen har været igennem de seneste år, ligesom man fortsat vil støtte projekter, der ligger inden for selskabets formålsparagraf. Derudover anvendes der fortsat ressourcer til at videreføre langsigtede udviklingsprojekter i Dalgas Innovation. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter statusdagen indtruffet afgørende hændelser, der har betydning for vurderingen af årsrapporten. 16

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder HedeDanmark på Vinterman 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder Lidt om foredragsholderen Søren Andersen Driftschef Ansat i HedeDanmark 3 år Forsvarskontrakt Kommune drift Styring og koordinering af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ÅRSRAPPORT 2014 Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II HEDESELSKABET 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Hedeselskabet 35 Samfundsansvar 6 Forretningen 38 God selskabsledelse 9 Foreningen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Indhold. Kort om Hedeselskabet

Indhold. Kort om Hedeselskabet Årsrapport 2009 Indhold 2 Kort om Hedeselskabet 3 Forord 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Foreningen 8 Koncernoversigt 9 Væsentlige begivenheder 10 Repræsentantskab 11 Ledelse 12 Ledelsesberetning

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Protektor. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Årsrapport 2011 2

Protektor. Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Årsrapport 2011 2 Årsrapport 2011 Protektor Protektor for Hedeselskabet Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Årsrapport 2011 2 Indholdsfortegnelse 2 Protektor 3 Indholdsfortegnelse 4 Om Hedeselskabet 5 Forord 6 Foreningen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere