> Skræddersyet webportal til Sandoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> Skræddersyet webportal til Sandoz"

Transkript

1

2 Indhold 4 > Skræddersyet webportal til Sandoz 6 > Et er et søkort at forstå 7 > ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet 8 > Konverteringsraten steg til 13 % 10 > Verdens flotteste katalog fra GUBI 12 > E-bogen er ved at blive voksen 16 > Lindhardt og Ringhof i den digitale førertrøje 18 > Den responsive revolution 20 > Sidste punktum i en lang beretning 21 > Velbesøgt konference om digitaliseringen af Danmark 22 > Levi s Locals Only 24 > Damixa lånte barselsvikar hos Rosendahls 25 > Dobbelt kinderæg til A.P. Møller Mærsk 26 > Nu er hele Rosendahls-koncernen samlet i ét selskab > Masser af vindere på Velfærdens Innovationsdag 2012 > Nyt om navne

3 Papir eller digitalt? Foto: Poul Madsen I de seneste udgaver af Re:solution har du kun net læse forskellige artikler, der på hver sin måde har understreget, at Rosendahls i dag er en bredtfavnende koncern, og at vi blandt andet har skarp fokus på også at kunne tilbyde ydelser og løsninger inden for de digitale platforme. Med denne ottende udgave tager vi for alvor vores egen medicin udtrykt gennem den e-udgave, du læser lige nu. E-magasinet giver dig forskelligt ekstramateriale i form af inspirerende videoklip og andet digitalt indhold. I forbindelse med artiklen om Lindhardt og Ringhofs digitale oprustning kan du eksempelvis klikke dig direkte til en gratis prøve på den helt nye e-grillbog fra Jan og Miriam Glæsel. En bog, der er ud viklet sammen med Rosendahls BookPartner Media, og som på fornem vis de monstrerer, hvordan digital kreativitet kan løfte en e-bog højt op over mængden. God læselyst. Palle Rosendahl, Adm. direktør Husk også vores elektroniske nyhedsbrev I marts lancerede vi et supplement til Re:solution i form af et elektronisk nyhedsbrev, der udsendes som hver anden måned. Er du ikke allerede på modtagerlisten, kan du komme det ved at klikke på knappen til højre. 3

4 Skræddersyet webportal give r Sandoz styr på de grafiske o p I efteråret 2010 kom medicinalvirksomheden Sandoz til Rosendahls med ikke færre end 1500 grafiske elementer, der over en periode på 12 måneder skulle revideres. Opgaven blev startskuddet til at udvikle en avanceret it-løsning, der gør det nemt for Sandoz at overdrage grafiske opgaver til Rosendahls, og som samtidig giver fuldt overblik over den øje blikkelige status for de mange løbende opgaver. Sandoz er et datterselskab i verdens næst stør ste medicinalkoncern Novartis Interna tio nal. Virksomheden fremstiller generiske me di cin produkter og har mere end medarbejdere på verdensplan. I forbindelse med flyt nin gen af hovedsædet for den nor diske division i 2009 fik Sandoz behov for at revidere indholdet i en stor del af sine grafiske produkter, herun- Som et led i den løbende evaluering af webportalen mødes Hanne Marie Miltoft (t.h.) fra Rosendahls og Kirsten Klaaborg fra Sandoz hver fredag, hvor de samler op på eventuelle løse ender i forhold til de mange grafiske opgaver. der labels, indlægssedler mv. Da Rosendahls afdeling i Odense allerede i en årrække havde kom pleks opgave krævede et nyt og mere ninger for kunder i både medicinalindustrien lavet det grafiske arbejde på virksomhedens struk tureret workflow. Sammen med projekt- og andre brancher. Det var derfor nærliggende indlægssedler, kontaktede Nordic Labeling leder Claus Rasmussen gik han derfor i gang at tage udgangspunkt i den FTP-løsning og Manager Kisten Klaaborg der for direktør Lars med at ud vik le en portalløsning, der kunne tilhørende webportal, man havde udviklet til Hartung og spurgte, om Ro sen dahls kunne sæt te den lø ben de ordreproces i system og at håndtere disse kunder. håndtere en samlet ordre på ændring af rundt give både Sandoz og Rosendahls det nødven- regnet 1500 grafiske dokumenter. dige overblik. på, og hvor POD-løsningen var et oplagt af Mens de hidtidige dtp-opgaver for Sandoz Der var flere faktorer, vi skulle optimere sæt, fortæller Claus Rasmussen og nævner hav de fulgt den normale arbejdsproces med Afsæt i POD-løsning overblik, produktionsflow og administration en or drepose til hvert job, kunne Lars Hartung Rosendahls har gennem de seneste år etab som tre af de vigtigste succeskriterier. Med hurtigt konstatere, at en så omfattende og leret en række effektive print-on-demand- løs så mange job i gang på samme tid, er det for 4

5 Fotos: Poul Madsen er o pgaver eksempel ikke godt nok, hvis alting baserer giver i ordreoversigten, hvilken grafiker der sig på s med diverse vedhæftninger er an svarlig for at udføre hver enkelt indgået frem og tilbage mellem vores grafikere og de job. Elementerne fra den vedhæftede zip-fil ansvarlige projektkoordinatorer hos Sandoz. hentes herefter ned på Rosendahls server, Kirsten Klaaborg er Nordic Labeling Manager hos Sandoz og dermed ansvarlig for kvaliteten af ind lægs sedler, etiketter, æsker og andre grafiske elementer på hele det nordiske marked. og den ansvarlige grafiker kan nu gå i gang Effektivt workflow med at løse opgaven, der kan omhandle alt Den skræddersyede dtp-løsning gik i luften i fra etiketter til indlægssedler, information til marts 2011, og det stod hurtigt klart, at den blinde, medicinæsker mv. Som det sidste trin gav de ønskede resultater i form af nemmere i processen lægges de færdige grafiske filer ordrehåndtering og overblik hos både Rosen på Rosendahls FTP-server, hvorfra projekt- var nogen nem udfordring. En af vores egne dahls og Sandoz. koordinatoren hos Sandoz kan downloade erfarne grafikere fortalte mig engang, at han dem og formidle dem videre til endelig pro- ved ansættelsen havde troet, at den slags projektkoordinatorer hos Sandoz i både Dan- duktion. grafiske opgaver ville være piece of cake. Han mark og Finland kan logge ind og oprette en Gennem hele processen kan Sandoz lø ben måtte dog hurtigt konstatere, at han aldrig ny ordre. Inden den elektroniske ordreformu- de gå ind på webportalen og i ordreoversigten tidligere havde lavet noget, der var så kom- lar udfyldes på webportalen, har projekt koor se, hvor langt de enkelte igangværende op gaver plekst, siger Kirsten Klaaborg, der gennem di natoren samlet alle de relevante grafiske er nået. Det giver samtidig nem mulighed for kontinuerlige målinger på det leverede fra elementer og tekstindhold til den pågældende at omprioritere opgaver, fordi projektkoordi- Rosendahls følger nøje med i, at den tekniske opgave i en zip-fil, der vedhæftes ordren. natoren kan tage fat i de involverede grafikere kvalitet hele tiden lever op til de høje krav Hos Rosendahls følger grafiker Hanne og få rykket rundt på rækkefølgen af aktuelle fra Sandoz. job, hvis en hastesituation kræver det. I praksis er løsningen sat op, så en række Marie Miltoft løbende ordretilgangen og an Det går godt, men hos Sandoz betyder det bare, at du så skal bestræbe dig på at gøre Ordreoversigten giver både Sandoz og Rosendahls et godt overblik over, hvilke job der er i gang, hvem der er ansvarlig i begge ender, og hvor langt opgaven aktuelt er i workflowet. Barren hæves det endnu bedre næste år, siger hun med et Hos Sandoz er Nordic Labeling Manager Kir- smil og forklarer, at hun derfor i tæt dialog sten Klaaborg særdeles tilfreds med løsningen med Hanne Marie Miltoft og de øvrige invol- efter det første års tid. Den oprindelige tanke verede grafikere hos Rosendahls har beslut- var, at webportalen helt specifikt skulle bruges tet at hæve barren yderligere for de frem til at holde styr på den store mængde af gra- tidige kvalitetsmål. fiske revideringer i forbindelse med vores flyt ning til København, siger hun og fortsætter: om det, der i Sandoz-terminologi kaldes Right Vi kunne imidlertid hurtigt konstatere, at det First Time, og derfor er det vigtigt for mig, workflow, der blev resultatet, gjorde samar- at jeg i det professionelle samarbejde med Vores overordnede målsætning handler bejdet mærkbart nemmere og samtidig mere Rosendahls kan arbejde med faste evalue- effektivt. I dag bruges portalen derfor til at ringsmøder og en fælles kontinuerlig udvik- styre alle vores grafiske opgaver hos Rosen ling, så vi undgår tilfældige lappeløsninger, dahls. siger Kirsten Klaaborg og slutter med at slå fast: Den slags er der nemlig ikke plads til Kirsten Klaaborg understreger, at kom plek siteten i de grafiske opgaver fra Sandoz har i virksomhed med så høje kvalitetsmål, som betydet, at portalløsningen på ingen måde det er tilfældet hos Sandoz. 5

6 Et er et søkort at forstå Kort & Matrikelstyrelsen også, at Rosendahls lageret hos Rosendahls Schultz Distribution Schultz Distri bution skal stå for markedsfø- i Albertslund. Reolen indeholder mere end ring af søkortene. Det kommer bl.a. til at ske danske, grønlandske og færøske sø kort via annoncer i diverse fagmagasiner, ligesom Tina Fredebo Rasmussen og Jørgen Peters fra Rosendahls Schultz Distribution ved den nye reol, der rummer mere end søkort ad gangen. < Den 1. februar 2012 rykkede en ny reol ind på fordelt på knap 170 forskellige varianter. De man kan forestille sig, at Rosendahls mange kort er det synlige resultat af, at Kort Schultz Distribution vil deltage på bådmesser dem på deres kort. Når der har været et vist & Matrikel s ty relsen efter et omfattende EU- og lignende. antal rettelser til et kort, bliver der udgivet udbud har lagt salget af søkort til både fritids et nyt. Her er alle forhandlere forpligtet til sejlads og er hvervs mæssig sejlads i hænderne bution og svarer på henven delser fra såvel at om bytte de kort, de har på lager, så der på virksomheden. forhandlere som sejlere. aldrig sælges et forældet søkort. Kundeservice varetager salg og distri Salget af de mange kort sker via et lands- For at spare forhandlerne for at skulle dækkende forhandlernet, hvor de fleste af ind Klip et hjørne indsende de mange kort, kan de nøjes med lysende grunde er at finde i de danske havne. De mange søkort bliver jævnligt opdateret. at klippe et hjørne af kortet og sende dette Hertil har private fritidssejlere mulighed for at Da alle sejlere er forpligtet til altid at have til Rosendahls Schultz Distribution. Her købe søkort og nautiske publika tioner di rekte de nye ste oplysninger om bord, er det derfor efter modtager forhandlerne opdaterede via hjemmesiden kobsokort.dk, som er etab- nød ven digt med et effektivt system, der søkort med forsendelsen som eneste udgift. leret af Rosendahls Schultz Distribution. hjælper både forhandlere og sejlere med at være opdateret. Løber op til 5 år Markedsføring og kundeservice Kontrakten med Kort & Matrikelstyrelsen Ud over lagerføring, distribution og salg hver fredag bliver offentliggjort på styrelsens indebærer kontrakten med hjem meside, hvorefter sejlerne kan indtegne løber i første omgang til januar Herefter kan den forlænges med op til to år. en ads ul M s: Po Foto I praksis sker det ved, at nye rettelser Når der udgives nye søkort, indsender forhandlerne et afklippet hjørne af de gamle kort og modtager herefter opdaterede udgaver. 6

7 ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet Det er ikke spor tilfældigt, at en række af landets mest kvalitets bevidste går vores printcentre selvfølgelig på lige fod museer, kunstgallerier, designvirksomheder med flere læg ger deres tryk i vores ISO- k valitets standard. sager i hænderne på Rosendahls. På tværs af kon cernens tre produktionssteder er højest mulige kvalitet nemlig et ufravigeligt krav for hver eneste opgave helt konkret udtryk ved standarden ISO Svære overflader Ifølge koncernproduktionschefen kommer den høje trykkvalitet og de små tolerancer for al vor til deres ret, når kunden skal have trykt på ube strøgede papirkvaliteter. Ikke mindst inden for Vil man have det ypperste ud af en moderne rance, der er under det halve af den tilladte mode, kunst og design er denne papirkvalitet offsettrykmaskine, kræver det i dag en ind- tolerance for ISO Samtidig un der slået igennem inden for de se nere år, og det gående viden om, hvordan forskellige para- streger han, at ISO-standarden ikke alene an stiller enorme krav til trykkeriet. Det matte metre som trykfarver, gummiduge og fugte- vendes på offsetmaskinerne, men også om ubestrøgede papir er betydeligt mere kræ ven de vand m.m. påvirker det færdige resultat. fat ter koncernens digitale printcentre i både at arbejde med end bestrøget papir, og i sær- Odense og Albertslund. På den front er vi deleshed når der samtidig er meget høje krav hø je, og med indførelsen af ISO som nået dertil, hvor kun det trænede øje kan se til farvegengivelse, kontraster og dybde i bil- fast kvalitetsstandard er kunderne nu sikre forskel på offset og digitaltryk, og derfor ind- lederne, forklarer Svend Erik Grue Nielsen. Hos Rosendahls har kravene altid været på at få det bedste resultat hver gang. Også selvom en tryksag er produceret på flere forskellige maskiner. For at udnytte vores kapacitet optimalt og dermed være så konkurrencedygtige som muligt flytter vi en del rundt på tryksagerne, fortæl ler koncernproduktionschef Svend Erik Grue Nielsen. Han giver som eksempel, at om slaget til en bog, brochure, årsrapport eller lignende mange gange vil blive trykt på koncernens off Koncernproduktions chef Svend Erik Grue Nielsen er tilfreds med, at alle Rosendahls pro duktionssteder nu lever op til kvalitetsstandar den ISO setmaskiner i Albertslund, mens indmaden ty pisk køres på de hurtige KBA-maskiner i Esbjerg. I de situationer skal kunden altid kunne regne med, at kvaliteten og her taler vi først og fremmest punktbredningen og dersamme på alle dele af tryksagen, siger Svend Erik Grue Nielsen og forklarer, at et vigtigt element i ISO er, at alle trykmaskiner løbende bliver kalibreret. Han lægger vægt på, at fremgangsmåden og den dybe kompetence på området gør Rosendahls i stand til at trykke med en tole- Grafiker Michael Petersen er Rosendahls ekspert i ka li brering og måling af trykmaskiner. Her er han sammen med trykker Steen Lind (t.h.) i gang med at vurde re et testark, der netop er kørt ud af den avan cerede offsetmaskine. Fotos: Poul Madsen med farveoplevelsen er fuldkommen den 7

8 Optimering af B2B-hjemmeside øgede kon samtidig vur derede, at tiden var moden til at flytte fokus fra produkterne til i højere grad at fortælle om virk somheden, dens værdier og den partnerskabs- og løsningsorienterede tilgang til markedet. Da vi desuden havde fået udviklet en helt ny designlinje for Vestfrost Solutions og skulle have den implementeret på hjemme siden, lå det lige for at tage fat på indholdet og konver teringsraten ved samme lejlighed, siger Kristian Magnus Nielsen. Øjenkontakt giver salg Den nye hjemmeside gik online i november 2011 og er ændret radikalt på en lang række områder. Blandt andet er det i dag meget nemt for de besøgende at se, hvem der er key account manager for de enkelte produkter og forretningsområder. Vi har valgt at sætte billeder af de relevante kontaktpersoner ind på stort set alle sider, fordi bl.a. eye track ing- analyser har vist, at øjenkontakt er en af de faktorer, der kan øge konverteringsraten be tydeligt, fortæller Kri- Konverteringsraten på en hjemmeside angiver den procentdel af de besøgende på siden, der udfører en bestemt handling. I en webshop vil denne handling næsten altid være at gennemføre et køb, mens det på andre hjemme sider kan handle om at downloade noget fra siden, udfylde en formular eller på anden vis kontakte virksomheden. På et business-to-business-marked vil det havde andre muligheder for at handle end at sidste ofte være målet for konverteringsraten. Og sådan var det også for Vestfrost kontaktoplysninger og gribe telefonen eller klikke sig frem til siden med virksomhedens Solutions, der er global udvikler af innovative sende en . køleskabe og frysere til det professionelle Vi gav ikke de besøgende ordentlig mu - marked. Virksomheden havde i nogle år haft lig hed for at tilkendegive deres interesse og en hjemme side, der fokuserede på at præsentere produkterne, uden at de besøgende Coor di na tor Kristian Magnus Nielsen, starte en dialog. Sådan fortæller Marketing der Fotos: Poul Madsen Ud over et helt nyt design er den nye hjemmeside karakteriseret ved, at man som besøgende meget nemt kan komme i kontakt med den relevante salgs ansvarlige for de enkelte forretningsområder. 8

9 n verteringsraten til 13 % stian Magnus Nielsen og tilføjer, at det blot er et af adskil lige punkter, hvor råd givningen fra Rosen dahls har givet målbar effekt. Måle og optimere Netop det målbare har været et vigtigt element i ændringerne. I dag bliver der således løbende målt på konverteringen ved at registrere, hvor mange af de besøgende der enten downloader en brochure eller lignende eller kontakter en key account manager ved hjælp af direkte eller de lettilgængelige kontaktformularer. Normalt betragter man konverteringsrater på omkring 3 procent som tilfredsstillende. Kristian Magnus Nielsen var derfor mere end glad, da de første målinger af den optimerede hjem me side i januar viste, at Vestfrost Solutions havde øget sin konverteringsrate til hele 13 procent. Indtil videre har forløbet været lidt af en øjenåbner, og webfolkene hos Rosendahls har virkelig fået demonstreret, hvor meget der kan vindes ved at arbejde seriøst med de forskellige parametre på en hjemmeside og ikke mindst ved hele tiden at måle og optimere, konstaterer en glad Kristian Magnus Nielsen. Med en konverterings rate på 13 % er Mar ke ting Coordinator Kristian Magnus Niel sen fra Vestfrost Solu tions yderst tilfreds med ud byttet af virk som hedens optimerede hjemmeside. Se den optimerede hjemmeside på vestfrostsolutions.com 9

10 Gubi holder til i Frihavnen, hvor de mange designikoner kan opleves (og købes) i det spændende showroom. GUBI Verdens flotteste katalog fra I Pakhus 53 på Frihavnen i København finder man et af Danmarks kendte designhuse GUBI. Gennem 45 år har den familieejede virksomhed sendt det ene designikon efter det andet på markedet, og Gubis seneste katalog er derfor også skabt som en hyldest til Design Icons Through Time. Tre egenskaber har været afgørende for suc- nen er sammensat af møbler og lamper, der Omslaget var det allersværeste, fordi vi rent cesen, siden designeren Gubi Olsen i en alder alle har været designikoner i deres egen tid, ud sagt har været hysteriske med farverne af blot 20 år grundlagde sit livsværk i 1967: og som tilsammen favner en periode på 100 år. og arbejdede med en margin for afvigelse på At være visionær, beslutsom og modig. nul procent. Kamilla Schultz fortæller, at hun Art director Kamilla Schultz fra Gubi fortæl I dag er det sønnerne Jacob og Sebastian ler, at ambitionerne for kataloget fra første gennem processen så det som sin fornemste Gubi, der står i spidsen for virksomheden, men færd var ekstremt høje, og at hun og Gubis opgave at være den allermest irriterende, det har på ingen måde ændret på hverken det anden art director Stine Laur berg Hansen af som hun udtrykker det. Æstetik er noget af strategiske eller det kreative fundament. Tvær samme grund gik efter det ypperste i forhold til det sværeste at formidle, fordi du skal købe timod har Gubi gennem både høj- og lavkon- både fotograf, stylist, billedbehandler og tryk ke andre ind i dine drømme. Derfor var det og- junkturer evnet at tilpasse sig tiderne, forstå ri. Vi ville ikke nøjes med at have et flot kata log; så så af gørende for os, at alting var perfekt kundernes ønsker og satse på de rigtige de vi ville have verdens flotteste, fortæller hun og lige fra papirkvaliteten til falsen på om- signere, de rigtige produkter, de rigtige distri- lægger ikke skjul på, at de ekstreme kvalitets slagets ryg. butionskanaler og den rigtige markedsføring. krav lagde pres på både hende selv og Rosen dahls. Vi har formentlig været den van ske Leverer varen Den allermest irriterende lig ste kunde nogensinde, smiler hun, mens Det er blevet til rigtig mange møder mellem Hvad markedsføringen angår, er et af Gubis hun tilfreds bladrer igennem resultatet af den Gubi og Rosendahls, og for Kamilla Schultz vigtigste medier et 144-sider stort katalog, lange proces og fremhæver nogle af de ting, har det været en givende proces. Hun føler så der under titlen Design Icons Through Time der i særdeleshed gjorde kataloget til en ud ledes, at alle de involverede har givet sig hund præsenterer den aktuelle kollektion. Kollektio fordring. rede procent for at nå det ønskede resultat. 10

11 tidig har det været fedt at få inspiration fra Fotos: Poul Madsen Rosendahls formår bedre end nogen at udnytte potentialet i, hvad tryk kan, og samnogle af de dygtigste mennesker i branchen, siger den kvalitetsbevidste art director og slutter med at slå fast: Undervejs i processen kan man nogle gange glemme, at et møbelkata log trods alt ikke er et spørgsmål om liv og død. Derfor er det også fantastisk, at der findes nogle dygtige mennesker, der på trods af, at man kan være møgbesværlig, tager sig tiden til at lytte og levere varen. Det har været en lang og krævende proces at skabe det nye katalog. Til gengæld er resultatet blevet et smukt eksempel på, hvordan en veludført tryksag kan formidle æstetik bedre end noget andet medie. Klik på billedet og se et udpluk af GUBI-kataloget som ipaper 11

12 E-bogen er ved at blive voksen I december 2011 oplevede Danmarks største netboghandler SAXO.com for første gang, at en titel solgte flere eksemplarer som e-bog end som trykt bog. Bogen var Hanne Bech Hansens debutkrimi Lasten, og de opsigtsvækkende salgsstatistikker var endnu et eksempel på, at de danske læseheste i stigende grad lader deres ipads, Sony Readers og andre mobile enheder erstatte den klassiske bog. SAXO.com var blandt de første til at have Ifølge Jørgen Balle Olesen halter de danske ske titler i sortimentet allerede sidder på tro- e-bøger på de digitale hylder tilbage i vækstrater dog stadig efter et marked som nen også i Danmark. I dag har udbuddet af e-bøger hos den popu- England, hvor den digitale omsætning er godt lære netboghandler rundet syvtusinde, og på vej mod at tegne sig for halvdelen af den Forfattere udgiver selv netop muligheden for at føre et bredt sorti- totale omsætning. Det er der imidlertid ikke Mens det som nævnt tidligere i artiklen er ment og dermed også et stort antal digitale noget mærkeligt i, fordi Danmark som det lille penetrationen af de fysiske enheder, der i høj nicheprodukter på nettet (det fænomen, der sprogområde, vi er, har et betydeligt mindre grad driver væksten på kundesiden, er det ofte omtales som den lange hale ), er ifølge udvalg af bøger, der udgives digitalt. Omvendt ifølge Jørgen Balle Olesen de danske forlag, stifter og direktør Jørgen Balle Olesen en af har SAXO.com og de øvrige danske netbog- der foreløbig sidder med nøglen til yderligere de afgørende forudsætninger for, at e-bogen handlere også i de første år været begunstiget vækst i den anden ende af værdikæden. For- trænger sig mere og mere på i salgstallene. af Danmarks beskedne størrelse som marked, lagene er stadig gatekeepere i det her game, Der er flere faktorer, der spiller ind, men lige fordi store internationale spillere som Amazon, men det vil desværre være en overdrivelse at nu er det frem for alt udbredelsen af de fysiske Apple og Google ikke har haft travlt med at påstå, at de har haft travlt med at rykke på enheder, der driver væksten med ipad som rykke ind, fastslår Jørgen Balle Olesen. Som den digitale front. Hos SAXO.com tror man det helt store lokomotiv. den første af de store, kan Apple i dag præ- imidlertid på, at hele forlagsverdenen står over sentere et voksende sortiment af danske titler for et markant opbrud, hvor de digitale mulig- Trecifrede vækstrater i deres ibooks netbutik, og Jørgen Balle Olesen heder vil rokke ved hele det fundament, som Modsat hvad mange måske vil tro, oplever forventer, at andre vil følge efter i takt med, forlagene har hvilet på i århundreder. Jørgen Balle Olesen ikke, at e-bogens aktuelle at udbuddet af danske titler som e-bøger vokser vækst sker på bekostning af den trykte bog. i den kommende tid. for at udgive en bog helt anderledes, end da vi Der er ikke umiddelbart noget, der peger i Han ser samtidig en helt anden faktor gøre kun havde den trykte bog, siger Jørgen Balle retning af, at e-bøgerne kannibaliserer på de sig gældende i forhold til konkurrencen fra de Olesen og fremhæver, at det i dag mest af alt trykte udgivelser, hvor vi fortsat oplever vækst, udenlandske konkurrenter. Jeg er helt over- handler om at have adgang til en teknisk ud siger han og tilføjer, at vækstraterne på de bevist om, at flere og flere læsere i små sprog givelsesplatform og til den nødvendige mar- fysiske bøger dog ikke kan holde trit med de områder som Danmark vil begynde at læse en kedsføring. Antallet af selvudgivelser vokser digitale produkter, hvor SAXO.com i 2011 havde stadig større del af deres bøger på engelsk, eksplosivt, fordi både de økonomiske og de en vækst på hele 300 procent. Som udviklin- fordi det giver dem nem og billig adgang til et tekniske barrierer er blevet meget nemmere gen bevæger sig i øjeblikket, forventer jeg, at katalog, hvor vi taler millioner frem for tusinder at overvinde for forfatterne. Jørgen Balle de digitale udgivelser vil tegne sig for omkring af titler. Ud fra den betragtning vil Jørgen en tredjedel af omsætningen på det danske Balle Olesen ikke være overrasket, hvis verdens bogmarked i største netboghandel Amazon selv uden dan- 12 Med e-bøgernes fremkomst er barriererne

13 SAXO.com har i dag flere end e-bøger i sortimentet. De fleste af dem distribueres via Publizon, der er grossist af e-bøger og lydbøger i digital form på det danske bogmarked.

14 i dag af virksomheden Publizon, der er ejet af landets to største forlag, Gyldendal og Lindhardt og Ringhof, men som vel at mærke tilbyder sine ydelser til alle forlag og øvrige udgivere. Hos Publizon er direktør Steffen Sørensen helt på linje med Jørgen Balle Olesen, når det handler om de store omvæltninger i forlagsbranchen. Han forstår imidlertid godt, at mange forlag stadig famler en del i forsøget på at finde den rigtige vej frem. Man skal huske på, at forlagene er blevet udfordret af hele tre markante forandringer på en og samme tid; digitalisering, internationalisering og liberalisering. Hver for sig er de udfordringer en ordentlig mundfuld, men lagt sammen giver de for alvor grund til panderynker på forlagenes direktionsgange. Steffen Sørensen fremhæver, at en af de væsentligste barrierer handler om at få defi- Jørgen Balle Olesen overtog omkring årtusindskiftet sine forældres boghandel i Øster bro gade. Siden har han skabt Danmarks største netboghandel med SAXO.com, og han regnes i dag som en af landets førende pionerer inden for e-handel. Olesens budskab understøttes af nye tal fra vi lancerede allerede i foråret 2009, siger England, hvor hver fjerde udgivelse i andet halv - Jørgen Balle Olesen og påpeger, at SAXO.com år af 2011 var en selvudgivelse. Hos SAXO.com hermed kommer til at favne den fulde værdikæde fra forfatter til produktion, markeds- har man da også allerede taget konsekvensen af den udvikling og lanceret en platform, der føring og salg. giver forfattere mulighed for at udgive deres bøger uden om de etablerede forlag og sælge Den grå mellemmand dem direkte gennem den populære netboghandel. egenudgivelse, vil den overvejende del af det Selvom SAXO.com har åbnet en platform til Du kan sige, at det initiativ er en naturlig digitale indhold fortsat blive leveret af de forlængelse af vores online forfatterskole, som etablerede forlag. Den distribution varetages Fotos: Poul Madsen neret nogle holdbare forretningsmodeller for de digitale udgivelser. Samlet set vil markedsværdien blive mindre i de kommende år, og det store spørgsmål handler derfor lige nu om, hvem der skal have beskåret sin bid af kagen og hvor meget, siger han og konstaterer, at forlagene i øjeblikket hverken er enige med forfatterne på den ene side eller med forhandlerne på den anden. Som distributør og grossist af e-bøger og lydbøger i digital form sidder Publizon midt i værdikæden, og man blander sig derfor ikke i de igangværende armlægninger mellem forfattere, forlag og forhandlere. Vores rolle er helt enkelt at stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for forlagene, så de har mulighed for at opbygge og praktisere deres nye forretningsmodeller på det digitale område, siger Steffen Sørensen. Vi skal i bund og grund bare 14

15 sørge for, at tingene rent teknisk fungerer op - timalt for både forlag, forhandlere og biblioteker og derfor ser jeg det som et succeskriterium i sig selv, at Publizon som virksomhed er så grå og anonyme som muligt. Afgørende fleksibilitet Ligesom Jørgen Balle Olesen fra SAXO.com peger også Steffen Sørensen på det begrænsede udvalg af danske e-bøger som noget, der meget snart bør rykkes på fra de danske forlags side. De fleste forlag har et stort bagkatalog, som de for ganske små midler kunne få digitaliseret ved at lade specialister som Rosendahls BookPartnerMedia skabe den nødvendige semantiske struktur, siger han og understreger, at netop semantikken er nøgleordet for at kunne opnå den fleksibilitet, der bliver helt afgørende for forlagenes evne til at klare sig i det digitale kapløb. Udfordringen for det moderne forlag bliver at kunne håndtere alle de forskellige platforme og forretningsmodeller både nu og i fremtiden Lasten af Hanne Bech Hansen blev i december 2011 den første titel hos SAXO.com, hvor der blev solgt flere e-bøger end trykte bøger. KLIK på bogen for at købe den hos SAXO.com og i det hele taget kunne agere lynhurtigt. Og det kræver først og fremmest, at du har dit indhold i en form, der giver dig lige præcis den grad af fleksibilitet. Steffen Sørensen tilføjer, at forlagenes op - fattelse af tid i mange tilfælde er ude af trit med den virkelighed, der hersker på det digitale område. Fem år har traditionelt været relativt kort tid i et forlags optik, men i den digitale verden er det ganske enkelt en evighed. Derfor hjælper det heller ikke, at forlagenes tilgang til det her område kommer til udtryk ved, at man fra ledelsens side igangsætter en eller anden analyse og så læner sig tilbage for at afvente resultatet om atten måneder. Så kom mer du med sikkerhed til at stå tilbage på perronen, når toget kører, slutter Publizon-direktøren sin lille opsang til den danske forlagsbranche. -bogen Harry Potter som selvudgivelse At det ikke alene er uprøvede for fattere, der vælger at gå uden om forlagene og udgive deres digitale bogmateriale selv, er J.K. Rowling et aktuelt eksempel på. Forfatteren til de syv bestsellere om troldmandslærlingen Harry Potter har således skabt en del røre ved at beholde de digitale rettigheder til alle bøgerne selv. I april lancerede hun så websitet pottermore.com, hvor hun uden om forlagene sælger hele serien som e-bøger. Idéen med pottermore.com er, at køberne af e-bøgerne kan oprette en profil på websitet. Undervejs i læsningen af e-bogen kan de få forskellige interaktive oplevelser, herunder spil, der på den ene eller anden måde supplerer historien. Der hersker næppe tvivl om, at J.K. Rowlings initiativ har fået mange forlag til at skælve ved udsigten til at deres egne bestsellerforfattere skal få lignende idéer. Allerede nu spørges der således i branchen, hvem der mon bliver den næste. Dan Brown? 15

16 Rosendahls hjælper Lindhardt og Ringhof med at trække i forlagsbranchens digitale førertrøje I januar 2011 fik Lindhardt og Ringhof ny direktør. Samtidig fik det store forlag en ny strategi, der som et centralt element indeholder en markant satsning på de digitale platforme. Da Lars Boesgaard sidste år blev hentet til Lindhardt og Ringhof fra konkurrenten Gyl dendal, startede den nye direktør med at proklamere, at der i langt højere grad skulle eksperimenteres på det Egmont-ejede forlag. Lars Boesgaard etablerede blandt andet en digital redaktion, ligesom han tog direktøren for Gyldendals digitale medier med over til Lindhardt og Ringhof og gjorde ham til direktør for digital forretningsudvikling. Havde du spurgt rundt på forlaget for halv - andet år siden, ville der have været langt imel - lem folk, der mente, at Lindhardt og Ringhof skulle kaste ressourcer efter en øget digital udvikling, men det er der i høj grad vendt op og ned på, fortæller Mads Esper Skytt-Larsen. Han er Digital Project Manager og dermed en af de medarbejdere, der har fingrene helt nede i forlagets nye digitale satsning. Som et godt udtryk for de ambitioner, der ligger bag den nye strategi, fortæller han, at Lindhardt og Ringhof hver eneste måned sender mindst et nyt produkt på markedet, og at målet hver gang er, at køberne skal have, hvad han kalder en wauw-effekt. Vi skal simpelthen rykke på det her felt og ikke bare fastholde, men udbygge vores position som de største på e-bøger. Børnebøger som spydspids Et af de områder, hvor Lindhardt og Ringhof allerede har bragt sig helt i front, er børnebøgerne. Det er der ifølge Mads Esper Skytt- Larsen flere gode grunde til. Børnebøgerne giver i sig selv nogle oplagte muligheder for at arbejde med beriget indhold og dermed ud - nytte de digitale muligheder optimalt, siger han og nævner, at forlaget blandt andet har udsendt en række Rasmus Klump-bøger i digitale udgaver, der kombinerer e-bogen og lydbogen. Vælger man at få bogen læst op som lydbog, kan man samtidig vælge at lade teksten i e-bogen blive fremhævet i takt med oplæsningen. Den slags giver en ekstra op - levelse og hjælper samtidig barnet med at lære at læse, siger Mads Esper Skytt-Larsen, der også arbejder med en række andre muligheder for at berige indholdet i forlagets popu - lære børnebøger, fx ved at integrere små film eller animationer, ligesom teknologien i dag giver mulighed for at lade barnet selv få indflydelse på historiens udvikling. At Lindhardt og Ringhofs satsning på de digitale børnebøger også giver god mening ud fra et markedsmæssigt perspektiv, vidner de seneste salgsstatistikker på området om. Fra 2010 til 2011 faldt salget af børnebøger i Danmark således med 40 mio. kroner svarende til 15 procent af omsætningen. Der er med andre ord udtalt behov for at tænke i nye baner og komme ud af det digitale vadested, som forlagsbranchen over en bred kam befinder sig i. Mads Esper Skytt-Larsen fremhæver et helt tredje og mere indirekte argument for at bruge mange af de digitale ressourcer på børnene. Ved at skabe spændende digitale læseoplevelser for børn får vi samtidig vist forældrene, hvilke muligheder der gemmer sig i den nye e-bogsverden. På den måde kan du sige, at børnebogsmarkedet er med til at gøde jorden for et bredere læsepublikum. Idéudvikling med Rosendahls Et andet felt, hvor Lindhardt og Ringhof eksperimenterer digitalt, er på kogebøgerne. Også her er der åbenlyse muligheder for at berige indholdet med levende elementer, og senest har forlaget blandt andet lanceret en ny interaktiv grillbog fra ægteparret Glæsel. Bogen er produceret i tæt samarbejde med Rosendahls BookPartnerMedia, og generelt er det en vej, som Mads Esper Skytt-Larsen ser et stort potentiale i. Vi kunne godt have valgt en strategi, hvor vi selv arbejder med både de kreative og tekniske aspekter på den digitale front, men ved at idéudvikle sammen med Rosendahls får vi Kogebøger er som skabt til digitalisering. Senest har Lindhardt og Ringhof sammen med Rosendahls udviklet en spændende interaktiv udgave af ægteparret Glæsels nyeste grillbog.

17 Mads Esper Skytt-Larsen er Digital Project Manager hos Lindhardt og Ringhof og en af dem, der skal være med til at bringe det store forlag helt frem på det digitale område. tilført et godt miks af faglige kompetencer og forretningsforståelse. Mads Esper Skytt- Larsen tilføjer, at nogle af de kategorier, hvor samarbejdet med Rosendahls i den kommende tid vil komme til udtryk, er inden for faglitte raturen og businessbøgerne. Særligt faglitteraturen indeholder nogle fantastiske muligheder, som vi gerne vil ud - forske, siger han og understreger i samme åndedrag, at netop det område også er det teknisk mest komplekse. Lige nu er kodningen nok den største barriere for at få faglitteraturen over på de nye platforme, men det kommer, ingen tvivl om det. Blåstemplet af Apple Er du begyndt at snuse til e-bøgernes forunderlige verden, vil du have opdaget, at der allerede eksisterer mange forskellige formater og salgskanaler. Nogle åbne med mulighed for at købe og læse på tværs af fysiske enheder og software; andre lukkede med fokus på en enkelt teknologi, som det for eksempel er tilfældet hos Amazon, hvor købte e-bøger som udgangspunkt kun kan læses med Amazons egen Kindle Reader. (Det kræver dog ikke den store operation at konvertere dem, så de også kan læses på andre e-bogslæsere). Hos Lindhardt og Ringhof har man valgt at lægge en stor del af sine digitale æg i Applekurven, hvilket vil sige ibooks. Her kan kun derne, hvis de ønsker det, flytte de købte bøger ud af Apple-universet og læse dem på andre enheder også dog forudsat at de som i Lindhardt og Ringhofs tilfælde er produceret i det åbne og meget udbredte filformat epub. Om - vendt er det hastigt voksende format for fuldt illustrerede bøger (Fixed epub) låst til Apples egne platforme, dvs. ipad, iphone og ipod Touch. Vi har længe haft en god dialog med Apple, der blandt andet har lavet en slags shop-in-shop for Lindhardt og Ringhof på itunes. Det betyder, at vores børnetitler bliver fremhævet på forsiden af den danske itunes-butik, og det betragter jeg som lidt af en blåstempling af det arbejde, vi indtil videre har lavet på det digitale område, fortæller Mads Esper Skytt-Larsen. Omdiskuteret prissætning Er der noget, der stadig kan fyre op under debatten, når det handler om udbredelsen af Fotos: Poul Madsen e-bøger, er det spørgsmålet om prissætning. Mange er således af den opfattelse, at om - kostningerne til såvel produktion som distribution af en digital bog er markant lavere end for den trykte udgave, og at det forhold bør afspejle sig i prisen. Så enkel er verden imidlertid ikke, hvis man spørger Lindhardt og Ringhof. Der er flere as pekter i diskussionen om at finde det rigtige prispunkt. På den ene side kræver det digitale indhold faktisk en betydelig vedligeholdelse og et ressourcekrævende arbejde i forhold til søgning, metadata og den slags, så modsat hvad mange måske ville forvente, er det på ingen måde gratis for forlagene at rykke over på de digitale platforme, siger Mads Esper Skytt-Larsen. Et andet og mindst lige så vigtigt argument handler ifølge den digitale projektleder om at bevare bogens generelle værdiopfattelse hos læserne. Det er vigtigt, at vi ikke devaluerer vores titler ved at operere med alt for lave priser, når de udkommer som e-bøger, siger han og henviser til, hvad der eksempelvis er sket på app-markedet. I dag er der stort set ingen forlag, der arbejder med bogudgivelser i app-form, fordi priserne på det marked er kørt helt i bund med det resultat, at værdiopfattelsen er endt det samme sted, og at det i øvrigt er blevet stort set umuligt at skabe en bare nogenlunde fornuftig forretning. Mads Esper Skytt-Larsen tilføjer, at en rimelig udsalgspris for en e-bog i hans optik ligger på omkring det halve af prisen for den tilsvarende fysiske bog hos en boghandler. Uanset de svære spørgsmål om prispunkt og forretningsmodeller forventer Egmont-koncernen, som Lindhardt og Ringhof siden 2007 har været en del af, at den digitale del af forretningen i 2015 vil tegne sig for 1 mia. kroner svarende til 10 procent af Egmonts samlede omsætning. En målsætning, de digitale pio nerer hos Lindhardt og Ringhof allerede er godt i gang med at bidrage til. 17

18 Nicolaj Kirkgaard Nielsen med nogle af de mange enheder, der har skabt behovet for et webdesign, der automatisk kan tilpasse sig skærmens størrelse. Den responsive revolution Af Nicolaj Kirkgaard Nielsen, Specialist i brugeroplevelse, Rosendahls Strategisk Webbureau kedet. Overraskende viser det sig sam tidig, at de mobile besøgende står for 14 % af om Jeg sidder i min kontorstol med et bekymret udtryk i ansigtet. Vores sætningen online. Det betyder, at de mobile digitale designer Torben står med armene over kors og en finger på besøgende køber oftere og for større beløb hagen og stirrer ud i luften. Hvad med at gå responsivt? spørger jeg end gennemsnittet. Der er altså god forret- efter et stykke tid. Vi kigger indforstået på hinanden og nikker. ning i at behage de mobile besøgende. Den gamle metode Ovenstående scenarie udspillede sig i web dem alle. Og løsningen er ikke et vi mødes Når en virksomhed før i tiden ville imødekom- afdelingen hos Rosendahls tilbage i januar. på midten -kompromis. Der er brug for mere me sine mobile besøgende og udvikle en mobil Vi arbejdede på en tidlig udgave af et inter- radikale metoder. hjemmeside, var der kun én måde at gøre det aktivt online kort til Ribe Vikingecenter, men på: Man startede fra scratch og byggede et kortet led af et problem, der gør sig gælden- Mobilernes indtog på internettet separat mobilsite. Når du så kom ind på hjem de for de fleste hjemmesider i dag. Med den En hurtig undersøgelse af de hjemmesider, me siden fra en mobil enhed, blev du sendt stigende mængde af smartphones, tablets, Rosendahls administrerer, afslører at 9 % videre til den mobile hjemmeside (typisk med bærbare computere, netbooks og desktop af alle besøgende i gennemsnit kommer fra en adresse som m.website.dk). pc er er der simpelthen for mange forskellige mobile enheder. Det er en trend, der er i vækst, skærmstørrelser til, at ét design kan bære især hjulpet på vej af de nye tablets på mar- du reelt har to hjemmesider, der skal vedlige- 18 Problemet med den gamle metode er, at

19 Webteamet hos Rosendahls har allerede taget det responsive webdesign til sig og har brugt det til flere forskellige kundeløsninger. holdes. Det betyder, at alt nyt indhold skal design, der er både lækkert og læsbart, lige- for, at hjemmesiden fungerer på alle nutidige ændres to steder, hvilket gør det sværere at gyldigt hvil ken enhed du besøger dem fra. enheder og optimere til det, der ligger ude i holde hjemmesiden opdateret. Og en forældet Prøv selv at gå ind på fremtiden. Faktum er, at fremtidens hjemme- hjemmeside er en død hjemmeside. fra forskellige enheder. sider er nødt til at være responsive for at Den responsive revolution Fremtidssikret design I slut-2009 kom en ny metode på banen, der Der lanceres konstant nye enheder, der kan gå kunne afhjælpe problemet. Den nye metode, på nettet. Alt fra små smartphones til tablets, kaldet responsivt webdesign, gør det muligt bærbare, storskærme og alt indimellem. Det at vise den samme hjemmeside forskelligt, anslås, at alene Android-enheder findes i over alt efter hvilken skærmstørrelse den bliver 500 forskellige skærmstørrelser. Og hvem ved, åbnet på. Det betyder med andre ord, at den hvad fremtiden byder på. samme hjemmeside kan se vidt forskellig ud på for eksempel en iphone, en ipad og en hjemmeside, der fungerer på alle disse plat- desktop pc. forme? kunne følge med udviklingen af nye enheder Alt indholdet og den underliggende kode er det samme, men designet rokerer rundt alt og skærmstørrelser. Hvordan skal vi nogensinde kunne lave en I min optik handler det om at se på, hvor trenden bevæger sig hen. Derfra kan vi sørge efter skærmstørrelsen. På en iphone kan du fx se teksten i én spalte, mens du på en ipad får den i tre og på en bærbar i fire spalter. En af frontløberne i den responsive revo- lution er den amerikanske avis The Boston Globe. De har formået at skabe et responsivt En af frontløberne i den responsive revolution er The Boston Globe. Her får du dagens nyheder serveret, så designet passer perfekt til den enhed, du sidder med. Fotos: Poul Madsen KLIK HER, og hent The Boston Globe i App Store 19

20 Det sidste punktum er sat i Farum-kommissionens beretning I december 2002 besluttede Folketinget at beretningen er trykt i et oplag på 1000 ek sem lig på opgaven, og han lægger vægt på, at nedsætte en kommission, der skulle undersøge plarer. Her indeholder bind 16 til gengæld en Rosendahls igen har fået mulighed for at og redegøre for begivenhedsforløbet om k ring CD, hvor man kan finde hele bilagsdelen digitalt. arbejde på tværs af sine brede kompetencer, de kritisable forhold i Farum Kommune under herunder også grafisk design af omslaget på daværende borgmester Peter Brixtofte. produktionen af de forskellige tryksager til alle 16 bind i beretningen. Kommissionen begyndte sit arbejde i sep- beretningen. Efter at have valgt Rosendahls tember 2003, og i april i år var man endelig klar til opgaven, lod kommissionen sig imidlertid hjælper kunderne med at forstå, hvad de har til at præsentere sin omfattende beretning ba inspirere af koncernens brede palet af grafiske brug for i en given situation, siger Erik B. Krog seret på de mere end halvanden million sider, kompetencer, og det blev derfor besluttet, at og tilføjer: I det her tilfælde lavede Farum- der udgør sagens akter. Selve beretningen er på Rosendahls også skulle udvikle hele beret nin kommissionen billedligt talt et udbud på en i alt 4800 sider fordelt på 16 bind. Hertil kom gen inklusiv bilag i en e-udgave, det vil sige Volkswagen, mens de i virkeligheden havde mer yderligere 15 bind med 7500 siders bilag. i et epub-format, der gør det muligt at læse behov for en Bentley. Så det har de fået. Med andre ord en tryksag af de sjældent store. beretningen på en ipad eller anden e-bogs Det oprindelige udbud handlede alene om Det handler jo i bund og grund om, at vi læser. Den del er løst af Rosendahls Book Opgaven udvidet med e-bog PartnerMedia, der også har produceret de < Selvom Farum-kommissionens beretning kun er Den omfattende opgave er løst af Rosen dahls nødvendige html-koder, så beretningen kan Schultz Grafisk, der vandt den i et udbud i gøres tilgængelig i en online udgave på januar Justitsministeriets hjemmeside. trykt i 1000 eksemplarer og bilagsdelen kun i et enkelt, fylder det færdige resultat godt op i landskabet. Her ses salgschef Erik B. Krog med det digre værk inden leveringen. Ud over omfanget er opgaven usædvanlig Fra Volkswagen til Bentley stillet i et enkelt eksemplar. Det vil være til- Det er salgschef Erik B. Krog fra Rosendahls gængeligt på Folketingets bibliotek, mens selve Schultz Grafisk, der har været kundeansvar Foto: Per Gudmann Fotos: Poul Madsen ved, at de 15 bind til bilagsdelen kun er frem- 20 Rosendahls har ud over tryksagerne til beretnin gen også udarbejdet en komplet e-udgave, der kan downloades fra Justitsministeriets hjemmeside. <

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3

6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3 6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3 Forlaget Linje H Tekst: Heidi Korsgaard & Mette de Fine Licht Redaktion: Christine Seedorff, Signatur Layout og design: Mette Schou Omslagsbilleder:

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3.

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3. Hans Henrik Jakobsen Jørgen Sauer SAMFUNDSFAG BIND 2 NIVEAU B Trojka-katalog 2015 Helle Borup Jakobsen Mette Bregendahl Kristensen Peter Manniche Riber ERHVERVS 1 Gads Forlag Nye udgivelser fra Trojka

Læs mere

Arbejde med ibooks. Leif Smidt maj 2016 Side 1

Arbejde med ibooks. Leif Smidt maj 2016 Side 1 Arbejde med ibooks Leif Smidt maj 2016 Side 1 ibooks - dit eget bogbibliotek Apples egen e-bogs-app hedder ibooks. I ibooks-appen kan du gennemse og læse de e-bøger og PDF-dokumenter, du har hentet til

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere