> Skræddersyet webportal til Sandoz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "> Skræddersyet webportal til Sandoz"

Transkript

1

2 Indhold 4 > Skræddersyet webportal til Sandoz 6 > Et er et søkort at forstå 7 > ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet 8 > Konverteringsraten steg til 13 % 10 > Verdens flotteste katalog fra GUBI 12 > E-bogen er ved at blive voksen 16 > Lindhardt og Ringhof i den digitale førertrøje 18 > Den responsive revolution 20 > Sidste punktum i en lang beretning 21 > Velbesøgt konference om digitaliseringen af Danmark 22 > Levi s Locals Only 24 > Damixa lånte barselsvikar hos Rosendahls 25 > Dobbelt kinderæg til A.P. Møller Mærsk 26 > Nu er hele Rosendahls-koncernen samlet i ét selskab > Masser af vindere på Velfærdens Innovationsdag 2012 > Nyt om navne

3 Papir eller digitalt? Foto: Poul Madsen I de seneste udgaver af Re:solution har du kun net læse forskellige artikler, der på hver sin måde har understreget, at Rosendahls i dag er en bredtfavnende koncern, og at vi blandt andet har skarp fokus på også at kunne tilbyde ydelser og løsninger inden for de digitale platforme. Med denne ottende udgave tager vi for alvor vores egen medicin udtrykt gennem den e-udgave, du læser lige nu. E-magasinet giver dig forskelligt ekstramateriale i form af inspirerende videoklip og andet digitalt indhold. I forbindelse med artiklen om Lindhardt og Ringhofs digitale oprustning kan du eksempelvis klikke dig direkte til en gratis prøve på den helt nye e-grillbog fra Jan og Miriam Glæsel. En bog, der er ud viklet sammen med Rosendahls BookPartner Media, og som på fornem vis de monstrerer, hvordan digital kreativitet kan løfte en e-bog højt op over mængden. God læselyst. Palle Rosendahl, Adm. direktør Husk også vores elektroniske nyhedsbrev I marts lancerede vi et supplement til Re:solution i form af et elektronisk nyhedsbrev, der udsendes som hver anden måned. Er du ikke allerede på modtagerlisten, kan du komme det ved at klikke på knappen til højre. 3

4 Skræddersyet webportal give r Sandoz styr på de grafiske o p I efteråret 2010 kom medicinalvirksomheden Sandoz til Rosendahls med ikke færre end 1500 grafiske elementer, der over en periode på 12 måneder skulle revideres. Opgaven blev startskuddet til at udvikle en avanceret it-løsning, der gør det nemt for Sandoz at overdrage grafiske opgaver til Rosendahls, og som samtidig giver fuldt overblik over den øje blikkelige status for de mange løbende opgaver. Sandoz er et datterselskab i verdens næst stør ste medicinalkoncern Novartis Interna tio nal. Virksomheden fremstiller generiske me di cin produkter og har mere end medarbejdere på verdensplan. I forbindelse med flyt nin gen af hovedsædet for den nor diske division i 2009 fik Sandoz behov for at revidere indholdet i en stor del af sine grafiske produkter, herun- Som et led i den løbende evaluering af webportalen mødes Hanne Marie Miltoft (t.h.) fra Rosendahls og Kirsten Klaaborg fra Sandoz hver fredag, hvor de samler op på eventuelle løse ender i forhold til de mange grafiske opgaver. der labels, indlægssedler mv. Da Rosendahls afdeling i Odense allerede i en årrække havde kom pleks opgave krævede et nyt og mere ninger for kunder i både medicinalindustrien lavet det grafiske arbejde på virksomhedens struk tureret workflow. Sammen med projekt- og andre brancher. Det var derfor nærliggende indlægssedler, kontaktede Nordic Labeling leder Claus Rasmussen gik han derfor i gang at tage udgangspunkt i den FTP-løsning og Manager Kisten Klaaborg der for direktør Lars med at ud vik le en portalløsning, der kunne tilhørende webportal, man havde udviklet til Hartung og spurgte, om Ro sen dahls kunne sæt te den lø ben de ordreproces i system og at håndtere disse kunder. håndtere en samlet ordre på ændring af rundt give både Sandoz og Rosendahls det nødven- regnet 1500 grafiske dokumenter. dige overblik. på, og hvor POD-løsningen var et oplagt af Mens de hidtidige dtp-opgaver for Sandoz Der var flere faktorer, vi skulle optimere sæt, fortæller Claus Rasmussen og nævner hav de fulgt den normale arbejdsproces med Afsæt i POD-løsning overblik, produktionsflow og administration en or drepose til hvert job, kunne Lars Hartung Rosendahls har gennem de seneste år etab som tre af de vigtigste succeskriterier. Med hurtigt konstatere, at en så omfattende og leret en række effektive print-on-demand- løs så mange job i gang på samme tid, er det for 4

5 Fotos: Poul Madsen er o pgaver eksempel ikke godt nok, hvis alting baserer giver i ordreoversigten, hvilken grafiker der sig på s med diverse vedhæftninger er an svarlig for at udføre hver enkelt indgået frem og tilbage mellem vores grafikere og de job. Elementerne fra den vedhæftede zip-fil ansvarlige projektkoordinatorer hos Sandoz. hentes herefter ned på Rosendahls server, Kirsten Klaaborg er Nordic Labeling Manager hos Sandoz og dermed ansvarlig for kvaliteten af ind lægs sedler, etiketter, æsker og andre grafiske elementer på hele det nordiske marked. og den ansvarlige grafiker kan nu gå i gang Effektivt workflow med at løse opgaven, der kan omhandle alt Den skræddersyede dtp-løsning gik i luften i fra etiketter til indlægssedler, information til marts 2011, og det stod hurtigt klart, at den blinde, medicinæsker mv. Som det sidste trin gav de ønskede resultater i form af nemmere i processen lægges de færdige grafiske filer ordrehåndtering og overblik hos både Rosen på Rosendahls FTP-server, hvorfra projekt- var nogen nem udfordring. En af vores egne dahls og Sandoz. koordinatoren hos Sandoz kan downloade erfarne grafikere fortalte mig engang, at han dem og formidle dem videre til endelig pro- ved ansættelsen havde troet, at den slags projektkoordinatorer hos Sandoz i både Dan- duktion. grafiske opgaver ville være piece of cake. Han mark og Finland kan logge ind og oprette en Gennem hele processen kan Sandoz lø ben måtte dog hurtigt konstatere, at han aldrig ny ordre. Inden den elektroniske ordreformu- de gå ind på webportalen og i ordreoversigten tidligere havde lavet noget, der var så kom- lar udfyldes på webportalen, har projekt koor se, hvor langt de enkelte igangværende op gaver plekst, siger Kirsten Klaaborg, der gennem di natoren samlet alle de relevante grafiske er nået. Det giver samtidig nem mulighed for kontinuerlige målinger på det leverede fra elementer og tekstindhold til den pågældende at omprioritere opgaver, fordi projektkoordi- Rosendahls følger nøje med i, at den tekniske opgave i en zip-fil, der vedhæftes ordren. natoren kan tage fat i de involverede grafikere kvalitet hele tiden lever op til de høje krav Hos Rosendahls følger grafiker Hanne og få rykket rundt på rækkefølgen af aktuelle fra Sandoz. job, hvis en hastesituation kræver det. I praksis er løsningen sat op, så en række Marie Miltoft løbende ordretilgangen og an Det går godt, men hos Sandoz betyder det bare, at du så skal bestræbe dig på at gøre Ordreoversigten giver både Sandoz og Rosendahls et godt overblik over, hvilke job der er i gang, hvem der er ansvarlig i begge ender, og hvor langt opgaven aktuelt er i workflowet. Barren hæves det endnu bedre næste år, siger hun med et Hos Sandoz er Nordic Labeling Manager Kir- smil og forklarer, at hun derfor i tæt dialog sten Klaaborg særdeles tilfreds med løsningen med Hanne Marie Miltoft og de øvrige invol- efter det første års tid. Den oprindelige tanke verede grafikere hos Rosendahls har beslut- var, at webportalen helt specifikt skulle bruges tet at hæve barren yderligere for de frem til at holde styr på den store mængde af gra- tidige kvalitetsmål. fiske revideringer i forbindelse med vores flyt ning til København, siger hun og fortsætter: om det, der i Sandoz-terminologi kaldes Right Vi kunne imidlertid hurtigt konstatere, at det First Time, og derfor er det vigtigt for mig, workflow, der blev resultatet, gjorde samar- at jeg i det professionelle samarbejde med Vores overordnede målsætning handler bejdet mærkbart nemmere og samtidig mere Rosendahls kan arbejde med faste evalue- effektivt. I dag bruges portalen derfor til at ringsmøder og en fælles kontinuerlig udvik- styre alle vores grafiske opgaver hos Rosen ling, så vi undgår tilfældige lappeløsninger, dahls. siger Kirsten Klaaborg og slutter med at slå fast: Den slags er der nemlig ikke plads til Kirsten Klaaborg understreger, at kom plek siteten i de grafiske opgaver fra Sandoz har i virksomhed med så høje kvalitetsmål, som betydet, at portalløsningen på ingen måde det er tilfældet hos Sandoz. 5

6 Et er et søkort at forstå Kort & Matrikelstyrelsen også, at Rosendahls lageret hos Rosendahls Schultz Distribution Schultz Distri bution skal stå for markedsfø- i Albertslund. Reolen indeholder mere end ring af søkortene. Det kommer bl.a. til at ske danske, grønlandske og færøske sø kort via annoncer i diverse fagmagasiner, ligesom Tina Fredebo Rasmussen og Jørgen Peters fra Rosendahls Schultz Distribution ved den nye reol, der rummer mere end søkort ad gangen. < Den 1. februar 2012 rykkede en ny reol ind på fordelt på knap 170 forskellige varianter. De man kan forestille sig, at Rosendahls mange kort er det synlige resultat af, at Kort Schultz Distribution vil deltage på bådmesser dem på deres kort. Når der har været et vist & Matrikel s ty relsen efter et omfattende EU- og lignende. antal rettelser til et kort, bliver der udgivet udbud har lagt salget af søkort til både fritids et nyt. Her er alle forhandlere forpligtet til sejlads og er hvervs mæssig sejlads i hænderne bution og svarer på henven delser fra såvel at om bytte de kort, de har på lager, så der på virksomheden. forhandlere som sejlere. aldrig sælges et forældet søkort. Kundeservice varetager salg og distri Salget af de mange kort sker via et lands- For at spare forhandlerne for at skulle dækkende forhandlernet, hvor de fleste af ind Klip et hjørne indsende de mange kort, kan de nøjes med lysende grunde er at finde i de danske havne. De mange søkort bliver jævnligt opdateret. at klippe et hjørne af kortet og sende dette Hertil har private fritidssejlere mulighed for at Da alle sejlere er forpligtet til altid at have til Rosendahls Schultz Distribution. Her købe søkort og nautiske publika tioner di rekte de nye ste oplysninger om bord, er det derfor efter modtager forhandlerne opdaterede via hjemmesiden kobsokort.dk, som er etab- nød ven digt med et effektivt system, der søkort med forsendelsen som eneste udgift. leret af Rosendahls Schultz Distribution. hjælper både forhandlere og sejlere med at være opdateret. Løber op til 5 år Markedsføring og kundeservice Kontrakten med Kort & Matrikelstyrelsen Ud over lagerføring, distribution og salg hver fredag bliver offentliggjort på styrelsens indebærer kontrakten med hjem meside, hvorefter sejlerne kan indtegne løber i første omgang til januar Herefter kan den forlænges med op til to år. en ads ul M s: Po Foto I praksis sker det ved, at nye rettelser Når der udgives nye søkort, indsender forhandlerne et afklippet hjørne af de gamle kort og modtager herefter opdaterede udgaver. 6

7 ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet Det er ikke spor tilfældigt, at en række af landets mest kvalitets bevidste går vores printcentre selvfølgelig på lige fod museer, kunstgallerier, designvirksomheder med flere læg ger deres tryk i vores ISO- k valitets standard. sager i hænderne på Rosendahls. På tværs af kon cernens tre produktionssteder er højest mulige kvalitet nemlig et ufravigeligt krav for hver eneste opgave helt konkret udtryk ved standarden ISO Svære overflader Ifølge koncernproduktionschefen kommer den høje trykkvalitet og de små tolerancer for al vor til deres ret, når kunden skal have trykt på ube strøgede papirkvaliteter. Ikke mindst inden for Vil man have det ypperste ud af en moderne rance, der er under det halve af den tilladte mode, kunst og design er denne papirkvalitet offsettrykmaskine, kræver det i dag en ind- tolerance for ISO Samtidig un der slået igennem inden for de se nere år, og det gående viden om, hvordan forskellige para- streger han, at ISO-standarden ikke alene an stiller enorme krav til trykkeriet. Det matte metre som trykfarver, gummiduge og fugte- vendes på offsetmaskinerne, men også om ubestrøgede papir er betydeligt mere kræ ven de vand m.m. påvirker det færdige resultat. fat ter koncernens digitale printcentre i både at arbejde med end bestrøget papir, og i sær- Odense og Albertslund. På den front er vi deleshed når der samtidig er meget høje krav hø je, og med indførelsen af ISO som nået dertil, hvor kun det trænede øje kan se til farvegengivelse, kontraster og dybde i bil- fast kvalitetsstandard er kunderne nu sikre forskel på offset og digitaltryk, og derfor ind- lederne, forklarer Svend Erik Grue Nielsen. Hos Rosendahls har kravene altid været på at få det bedste resultat hver gang. Også selvom en tryksag er produceret på flere forskellige maskiner. For at udnytte vores kapacitet optimalt og dermed være så konkurrencedygtige som muligt flytter vi en del rundt på tryksagerne, fortæl ler koncernproduktionschef Svend Erik Grue Nielsen. Han giver som eksempel, at om slaget til en bog, brochure, årsrapport eller lignende mange gange vil blive trykt på koncernens off Koncernproduktions chef Svend Erik Grue Nielsen er tilfreds med, at alle Rosendahls pro duktionssteder nu lever op til kvalitetsstandar den ISO setmaskiner i Albertslund, mens indmaden ty pisk køres på de hurtige KBA-maskiner i Esbjerg. I de situationer skal kunden altid kunne regne med, at kvaliteten og her taler vi først og fremmest punktbredningen og dersamme på alle dele af tryksagen, siger Svend Erik Grue Nielsen og forklarer, at et vigtigt element i ISO er, at alle trykmaskiner løbende bliver kalibreret. Han lægger vægt på, at fremgangsmåden og den dybe kompetence på området gør Rosendahls i stand til at trykke med en tole- Grafiker Michael Petersen er Rosendahls ekspert i ka li brering og måling af trykmaskiner. Her er han sammen med trykker Steen Lind (t.h.) i gang med at vurde re et testark, der netop er kørt ud af den avan cerede offsetmaskine. Fotos: Poul Madsen med farveoplevelsen er fuldkommen den 7

8 Optimering af B2B-hjemmeside øgede kon samtidig vur derede, at tiden var moden til at flytte fokus fra produkterne til i højere grad at fortælle om virk somheden, dens værdier og den partnerskabs- og løsningsorienterede tilgang til markedet. Da vi desuden havde fået udviklet en helt ny designlinje for Vestfrost Solutions og skulle have den implementeret på hjemme siden, lå det lige for at tage fat på indholdet og konver teringsraten ved samme lejlighed, siger Kristian Magnus Nielsen. Øjenkontakt giver salg Den nye hjemmeside gik online i november 2011 og er ændret radikalt på en lang række områder. Blandt andet er det i dag meget nemt for de besøgende at se, hvem der er key account manager for de enkelte produkter og forretningsområder. Vi har valgt at sætte billeder af de relevante kontaktpersoner ind på stort set alle sider, fordi bl.a. eye track ing- analyser har vist, at øjenkontakt er en af de faktorer, der kan øge konverteringsraten be tydeligt, fortæller Kri- Konverteringsraten på en hjemmeside angiver den procentdel af de besøgende på siden, der udfører en bestemt handling. I en webshop vil denne handling næsten altid være at gennemføre et køb, mens det på andre hjemme sider kan handle om at downloade noget fra siden, udfylde en formular eller på anden vis kontakte virksomheden. På et business-to-business-marked vil det havde andre muligheder for at handle end at sidste ofte være målet for konverteringsraten. Og sådan var det også for Vestfrost kontaktoplysninger og gribe telefonen eller klikke sig frem til siden med virksomhedens Solutions, der er global udvikler af innovative sende en . køleskabe og frysere til det professionelle Vi gav ikke de besøgende ordentlig mu - marked. Virksomheden havde i nogle år haft lig hed for at tilkendegive deres interesse og en hjemme side, der fokuserede på at præsentere produkterne, uden at de besøgende Coor di na tor Kristian Magnus Nielsen, starte en dialog. Sådan fortæller Marketing der Fotos: Poul Madsen Ud over et helt nyt design er den nye hjemmeside karakteriseret ved, at man som besøgende meget nemt kan komme i kontakt med den relevante salgs ansvarlige for de enkelte forretningsområder. 8

9 n verteringsraten til 13 % stian Magnus Nielsen og tilføjer, at det blot er et af adskil lige punkter, hvor råd givningen fra Rosen dahls har givet målbar effekt. Måle og optimere Netop det målbare har været et vigtigt element i ændringerne. I dag bliver der således løbende målt på konverteringen ved at registrere, hvor mange af de besøgende der enten downloader en brochure eller lignende eller kontakter en key account manager ved hjælp af direkte eller de lettilgængelige kontaktformularer. Normalt betragter man konverteringsrater på omkring 3 procent som tilfredsstillende. Kristian Magnus Nielsen var derfor mere end glad, da de første målinger af den optimerede hjem me side i januar viste, at Vestfrost Solutions havde øget sin konverteringsrate til hele 13 procent. Indtil videre har forløbet været lidt af en øjenåbner, og webfolkene hos Rosendahls har virkelig fået demonstreret, hvor meget der kan vindes ved at arbejde seriøst med de forskellige parametre på en hjemmeside og ikke mindst ved hele tiden at måle og optimere, konstaterer en glad Kristian Magnus Nielsen. Med en konverterings rate på 13 % er Mar ke ting Coordinator Kristian Magnus Niel sen fra Vestfrost Solu tions yderst tilfreds med ud byttet af virk som hedens optimerede hjemmeside. Se den optimerede hjemmeside på vestfrostsolutions.com 9

10 Gubi holder til i Frihavnen, hvor de mange designikoner kan opleves (og købes) i det spændende showroom. GUBI Verdens flotteste katalog fra I Pakhus 53 på Frihavnen i København finder man et af Danmarks kendte designhuse GUBI. Gennem 45 år har den familieejede virksomhed sendt det ene designikon efter det andet på markedet, og Gubis seneste katalog er derfor også skabt som en hyldest til Design Icons Through Time. Tre egenskaber har været afgørende for suc- nen er sammensat af møbler og lamper, der Omslaget var det allersværeste, fordi vi rent cesen, siden designeren Gubi Olsen i en alder alle har været designikoner i deres egen tid, ud sagt har været hysteriske med farverne af blot 20 år grundlagde sit livsværk i 1967: og som tilsammen favner en periode på 100 år. og arbejdede med en margin for afvigelse på At være visionær, beslutsom og modig. nul procent. Kamilla Schultz fortæller, at hun Art director Kamilla Schultz fra Gubi fortæl I dag er det sønnerne Jacob og Sebastian ler, at ambitionerne for kataloget fra første gennem processen så det som sin fornemste Gubi, der står i spidsen for virksomheden, men færd var ekstremt høje, og at hun og Gubis opgave at være den allermest irriterende, det har på ingen måde ændret på hverken det anden art director Stine Laur berg Hansen af som hun udtrykker det. Æstetik er noget af strategiske eller det kreative fundament. Tvær samme grund gik efter det ypperste i forhold til det sværeste at formidle, fordi du skal købe timod har Gubi gennem både høj- og lavkon- både fotograf, stylist, billedbehandler og tryk ke andre ind i dine drømme. Derfor var det og- junkturer evnet at tilpasse sig tiderne, forstå ri. Vi ville ikke nøjes med at have et flot kata log; så så af gørende for os, at alting var perfekt kundernes ønsker og satse på de rigtige de vi ville have verdens flotteste, fortæller hun og lige fra papirkvaliteten til falsen på om- signere, de rigtige produkter, de rigtige distri- lægger ikke skjul på, at de ekstreme kvalitets slagets ryg. butionskanaler og den rigtige markedsføring. krav lagde pres på både hende selv og Rosen dahls. Vi har formentlig været den van ske Leverer varen Den allermest irriterende lig ste kunde nogensinde, smiler hun, mens Det er blevet til rigtig mange møder mellem Hvad markedsføringen angår, er et af Gubis hun tilfreds bladrer igennem resultatet af den Gubi og Rosendahls, og for Kamilla Schultz vigtigste medier et 144-sider stort katalog, lange proces og fremhæver nogle af de ting, har det været en givende proces. Hun føler så der under titlen Design Icons Through Time der i særdeleshed gjorde kataloget til en ud ledes, at alle de involverede har givet sig hund præsenterer den aktuelle kollektion. Kollektio fordring. rede procent for at nå det ønskede resultat. 10

11 tidig har det været fedt at få inspiration fra Fotos: Poul Madsen Rosendahls formår bedre end nogen at udnytte potentialet i, hvad tryk kan, og samnogle af de dygtigste mennesker i branchen, siger den kvalitetsbevidste art director og slutter med at slå fast: Undervejs i processen kan man nogle gange glemme, at et møbelkata log trods alt ikke er et spørgsmål om liv og død. Derfor er det også fantastisk, at der findes nogle dygtige mennesker, der på trods af, at man kan være møgbesværlig, tager sig tiden til at lytte og levere varen. Det har været en lang og krævende proces at skabe det nye katalog. Til gengæld er resultatet blevet et smukt eksempel på, hvordan en veludført tryksag kan formidle æstetik bedre end noget andet medie. Klik på billedet og se et udpluk af GUBI-kataloget som ipaper 11

12 E-bogen er ved at blive voksen I december 2011 oplevede Danmarks største netboghandler SAXO.com for første gang, at en titel solgte flere eksemplarer som e-bog end som trykt bog. Bogen var Hanne Bech Hansens debutkrimi Lasten, og de opsigtsvækkende salgsstatistikker var endnu et eksempel på, at de danske læseheste i stigende grad lader deres ipads, Sony Readers og andre mobile enheder erstatte den klassiske bog. SAXO.com var blandt de første til at have Ifølge Jørgen Balle Olesen halter de danske ske titler i sortimentet allerede sidder på tro- e-bøger på de digitale hylder tilbage i vækstrater dog stadig efter et marked som nen også i Danmark. I dag har udbuddet af e-bøger hos den popu- England, hvor den digitale omsætning er godt lære netboghandler rundet syvtusinde, og på vej mod at tegne sig for halvdelen af den Forfattere udgiver selv netop muligheden for at føre et bredt sorti- totale omsætning. Det er der imidlertid ikke Mens det som nævnt tidligere i artiklen er ment og dermed også et stort antal digitale noget mærkeligt i, fordi Danmark som det lille penetrationen af de fysiske enheder, der i høj nicheprodukter på nettet (det fænomen, der sprogområde, vi er, har et betydeligt mindre grad driver væksten på kundesiden, er det ofte omtales som den lange hale ), er ifølge udvalg af bøger, der udgives digitalt. Omvendt ifølge Jørgen Balle Olesen de danske forlag, stifter og direktør Jørgen Balle Olesen en af har SAXO.com og de øvrige danske netbog- der foreløbig sidder med nøglen til yderligere de afgørende forudsætninger for, at e-bogen handlere også i de første år været begunstiget vækst i den anden ende af værdikæden. For- trænger sig mere og mere på i salgstallene. af Danmarks beskedne størrelse som marked, lagene er stadig gatekeepere i det her game, Der er flere faktorer, der spiller ind, men lige fordi store internationale spillere som Amazon, men det vil desværre være en overdrivelse at nu er det frem for alt udbredelsen af de fysiske Apple og Google ikke har haft travlt med at påstå, at de har haft travlt med at rykke på enheder, der driver væksten med ipad som rykke ind, fastslår Jørgen Balle Olesen. Som den digitale front. Hos SAXO.com tror man det helt store lokomotiv. den første af de store, kan Apple i dag præ- imidlertid på, at hele forlagsverdenen står over sentere et voksende sortiment af danske titler for et markant opbrud, hvor de digitale mulig- Trecifrede vækstrater i deres ibooks netbutik, og Jørgen Balle Olesen heder vil rokke ved hele det fundament, som Modsat hvad mange måske vil tro, oplever forventer, at andre vil følge efter i takt med, forlagene har hvilet på i århundreder. Jørgen Balle Olesen ikke, at e-bogens aktuelle at udbuddet af danske titler som e-bøger vokser vækst sker på bekostning af den trykte bog. i den kommende tid. for at udgive en bog helt anderledes, end da vi Der er ikke umiddelbart noget, der peger i Han ser samtidig en helt anden faktor gøre kun havde den trykte bog, siger Jørgen Balle retning af, at e-bøgerne kannibaliserer på de sig gældende i forhold til konkurrencen fra de Olesen og fremhæver, at det i dag mest af alt trykte udgivelser, hvor vi fortsat oplever vækst, udenlandske konkurrenter. Jeg er helt over- handler om at have adgang til en teknisk ud siger han og tilføjer, at vækstraterne på de bevist om, at flere og flere læsere i små sprog givelsesplatform og til den nødvendige mar- fysiske bøger dog ikke kan holde trit med de områder som Danmark vil begynde at læse en kedsføring. Antallet af selvudgivelser vokser digitale produkter, hvor SAXO.com i 2011 havde stadig større del af deres bøger på engelsk, eksplosivt, fordi både de økonomiske og de en vækst på hele 300 procent. Som udviklin- fordi det giver dem nem og billig adgang til et tekniske barrierer er blevet meget nemmere gen bevæger sig i øjeblikket, forventer jeg, at katalog, hvor vi taler millioner frem for tusinder at overvinde for forfatterne. Jørgen Balle de digitale udgivelser vil tegne sig for omkring af titler. Ud fra den betragtning vil Jørgen en tredjedel af omsætningen på det danske Balle Olesen ikke være overrasket, hvis verdens bogmarked i største netboghandel Amazon selv uden dan- 12 Med e-bøgernes fremkomst er barriererne

13 SAXO.com har i dag flere end e-bøger i sortimentet. De fleste af dem distribueres via Publizon, der er grossist af e-bøger og lydbøger i digital form på det danske bogmarked.

14 i dag af virksomheden Publizon, der er ejet af landets to største forlag, Gyldendal og Lindhardt og Ringhof, men som vel at mærke tilbyder sine ydelser til alle forlag og øvrige udgivere. Hos Publizon er direktør Steffen Sørensen helt på linje med Jørgen Balle Olesen, når det handler om de store omvæltninger i forlagsbranchen. Han forstår imidlertid godt, at mange forlag stadig famler en del i forsøget på at finde den rigtige vej frem. Man skal huske på, at forlagene er blevet udfordret af hele tre markante forandringer på en og samme tid; digitalisering, internationalisering og liberalisering. Hver for sig er de udfordringer en ordentlig mundfuld, men lagt sammen giver de for alvor grund til panderynker på forlagenes direktionsgange. Steffen Sørensen fremhæver, at en af de væsentligste barrierer handler om at få defi- Jørgen Balle Olesen overtog omkring årtusindskiftet sine forældres boghandel i Øster bro gade. Siden har han skabt Danmarks største netboghandel med SAXO.com, og han regnes i dag som en af landets førende pionerer inden for e-handel. Olesens budskab understøttes af nye tal fra vi lancerede allerede i foråret 2009, siger England, hvor hver fjerde udgivelse i andet halv - Jørgen Balle Olesen og påpeger, at SAXO.com år af 2011 var en selvudgivelse. Hos SAXO.com hermed kommer til at favne den fulde værdikæde fra forfatter til produktion, markeds- har man da også allerede taget konsekvensen af den udvikling og lanceret en platform, der føring og salg. giver forfattere mulighed for at udgive deres bøger uden om de etablerede forlag og sælge Den grå mellemmand dem direkte gennem den populære netboghandel. egenudgivelse, vil den overvejende del af det Selvom SAXO.com har åbnet en platform til Du kan sige, at det initiativ er en naturlig digitale indhold fortsat blive leveret af de forlængelse af vores online forfatterskole, som etablerede forlag. Den distribution varetages Fotos: Poul Madsen neret nogle holdbare forretningsmodeller for de digitale udgivelser. Samlet set vil markedsværdien blive mindre i de kommende år, og det store spørgsmål handler derfor lige nu om, hvem der skal have beskåret sin bid af kagen og hvor meget, siger han og konstaterer, at forlagene i øjeblikket hverken er enige med forfatterne på den ene side eller med forhandlerne på den anden. Som distributør og grossist af e-bøger og lydbøger i digital form sidder Publizon midt i værdikæden, og man blander sig derfor ikke i de igangværende armlægninger mellem forfattere, forlag og forhandlere. Vores rolle er helt enkelt at stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for forlagene, så de har mulighed for at opbygge og praktisere deres nye forretningsmodeller på det digitale område, siger Steffen Sørensen. Vi skal i bund og grund bare 14

15 sørge for, at tingene rent teknisk fungerer op - timalt for både forlag, forhandlere og biblioteker og derfor ser jeg det som et succeskriterium i sig selv, at Publizon som virksomhed er så grå og anonyme som muligt. Afgørende fleksibilitet Ligesom Jørgen Balle Olesen fra SAXO.com peger også Steffen Sørensen på det begrænsede udvalg af danske e-bøger som noget, der meget snart bør rykkes på fra de danske forlags side. De fleste forlag har et stort bagkatalog, som de for ganske små midler kunne få digitaliseret ved at lade specialister som Rosendahls BookPartnerMedia skabe den nødvendige semantiske struktur, siger han og understreger, at netop semantikken er nøgleordet for at kunne opnå den fleksibilitet, der bliver helt afgørende for forlagenes evne til at klare sig i det digitale kapløb. Udfordringen for det moderne forlag bliver at kunne håndtere alle de forskellige platforme og forretningsmodeller både nu og i fremtiden Lasten af Hanne Bech Hansen blev i december 2011 den første titel hos SAXO.com, hvor der blev solgt flere e-bøger end trykte bøger. KLIK på bogen for at købe den hos SAXO.com og i det hele taget kunne agere lynhurtigt. Og det kræver først og fremmest, at du har dit indhold i en form, der giver dig lige præcis den grad af fleksibilitet. Steffen Sørensen tilføjer, at forlagenes op - fattelse af tid i mange tilfælde er ude af trit med den virkelighed, der hersker på det digitale område. Fem år har traditionelt været relativt kort tid i et forlags optik, men i den digitale verden er det ganske enkelt en evighed. Derfor hjælper det heller ikke, at forlagenes tilgang til det her område kommer til udtryk ved, at man fra ledelsens side igangsætter en eller anden analyse og så læner sig tilbage for at afvente resultatet om atten måneder. Så kom mer du med sikkerhed til at stå tilbage på perronen, når toget kører, slutter Publizon-direktøren sin lille opsang til den danske forlagsbranche. -bogen Harry Potter som selvudgivelse At det ikke alene er uprøvede for fattere, der vælger at gå uden om forlagene og udgive deres digitale bogmateriale selv, er J.K. Rowling et aktuelt eksempel på. Forfatteren til de syv bestsellere om troldmandslærlingen Harry Potter har således skabt en del røre ved at beholde de digitale rettigheder til alle bøgerne selv. I april lancerede hun så websitet pottermore.com, hvor hun uden om forlagene sælger hele serien som e-bøger. Idéen med pottermore.com er, at køberne af e-bøgerne kan oprette en profil på websitet. Undervejs i læsningen af e-bogen kan de få forskellige interaktive oplevelser, herunder spil, der på den ene eller anden måde supplerer historien. Der hersker næppe tvivl om, at J.K. Rowlings initiativ har fået mange forlag til at skælve ved udsigten til at deres egne bestsellerforfattere skal få lignende idéer. Allerede nu spørges der således i branchen, hvem der mon bliver den næste. Dan Brown? 15

16 Rosendahls hjælper Lindhardt og Ringhof med at trække i forlagsbranchens digitale førertrøje I januar 2011 fik Lindhardt og Ringhof ny direktør. Samtidig fik det store forlag en ny strategi, der som et centralt element indeholder en markant satsning på de digitale platforme. Da Lars Boesgaard sidste år blev hentet til Lindhardt og Ringhof fra konkurrenten Gyl dendal, startede den nye direktør med at proklamere, at der i langt højere grad skulle eksperimenteres på det Egmont-ejede forlag. Lars Boesgaard etablerede blandt andet en digital redaktion, ligesom han tog direktøren for Gyldendals digitale medier med over til Lindhardt og Ringhof og gjorde ham til direktør for digital forretningsudvikling. Havde du spurgt rundt på forlaget for halv - andet år siden, ville der have været langt imel - lem folk, der mente, at Lindhardt og Ringhof skulle kaste ressourcer efter en øget digital udvikling, men det er der i høj grad vendt op og ned på, fortæller Mads Esper Skytt-Larsen. Han er Digital Project Manager og dermed en af de medarbejdere, der har fingrene helt nede i forlagets nye digitale satsning. Som et godt udtryk for de ambitioner, der ligger bag den nye strategi, fortæller han, at Lindhardt og Ringhof hver eneste måned sender mindst et nyt produkt på markedet, og at målet hver gang er, at køberne skal have, hvad han kalder en wauw-effekt. Vi skal simpelthen rykke på det her felt og ikke bare fastholde, men udbygge vores position som de største på e-bøger. Børnebøger som spydspids Et af de områder, hvor Lindhardt og Ringhof allerede har bragt sig helt i front, er børnebøgerne. Det er der ifølge Mads Esper Skytt- Larsen flere gode grunde til. Børnebøgerne giver i sig selv nogle oplagte muligheder for at arbejde med beriget indhold og dermed ud - nytte de digitale muligheder optimalt, siger han og nævner, at forlaget blandt andet har udsendt en række Rasmus Klump-bøger i digitale udgaver, der kombinerer e-bogen og lydbogen. Vælger man at få bogen læst op som lydbog, kan man samtidig vælge at lade teksten i e-bogen blive fremhævet i takt med oplæsningen. Den slags giver en ekstra op - levelse og hjælper samtidig barnet med at lære at læse, siger Mads Esper Skytt-Larsen, der også arbejder med en række andre muligheder for at berige indholdet i forlagets popu - lære børnebøger, fx ved at integrere små film eller animationer, ligesom teknologien i dag giver mulighed for at lade barnet selv få indflydelse på historiens udvikling. At Lindhardt og Ringhofs satsning på de digitale børnebøger også giver god mening ud fra et markedsmæssigt perspektiv, vidner de seneste salgsstatistikker på området om. Fra 2010 til 2011 faldt salget af børnebøger i Danmark således med 40 mio. kroner svarende til 15 procent af omsætningen. Der er med andre ord udtalt behov for at tænke i nye baner og komme ud af det digitale vadested, som forlagsbranchen over en bred kam befinder sig i. Mads Esper Skytt-Larsen fremhæver et helt tredje og mere indirekte argument for at bruge mange af de digitale ressourcer på børnene. Ved at skabe spændende digitale læseoplevelser for børn får vi samtidig vist forældrene, hvilke muligheder der gemmer sig i den nye e-bogsverden. På den måde kan du sige, at børnebogsmarkedet er med til at gøde jorden for et bredere læsepublikum. Idéudvikling med Rosendahls Et andet felt, hvor Lindhardt og Ringhof eksperimenterer digitalt, er på kogebøgerne. Også her er der åbenlyse muligheder for at berige indholdet med levende elementer, og senest har forlaget blandt andet lanceret en ny interaktiv grillbog fra ægteparret Glæsel. Bogen er produceret i tæt samarbejde med Rosendahls BookPartnerMedia, og generelt er det en vej, som Mads Esper Skytt-Larsen ser et stort potentiale i. Vi kunne godt have valgt en strategi, hvor vi selv arbejder med både de kreative og tekniske aspekter på den digitale front, men ved at idéudvikle sammen med Rosendahls får vi Kogebøger er som skabt til digitalisering. Senest har Lindhardt og Ringhof sammen med Rosendahls udviklet en spændende interaktiv udgave af ægteparret Glæsels nyeste grillbog.

17 Mads Esper Skytt-Larsen er Digital Project Manager hos Lindhardt og Ringhof og en af dem, der skal være med til at bringe det store forlag helt frem på det digitale område. tilført et godt miks af faglige kompetencer og forretningsforståelse. Mads Esper Skytt- Larsen tilføjer, at nogle af de kategorier, hvor samarbejdet med Rosendahls i den kommende tid vil komme til udtryk, er inden for faglitte raturen og businessbøgerne. Særligt faglitteraturen indeholder nogle fantastiske muligheder, som vi gerne vil ud - forske, siger han og understreger i samme åndedrag, at netop det område også er det teknisk mest komplekse. Lige nu er kodningen nok den største barriere for at få faglitteraturen over på de nye platforme, men det kommer, ingen tvivl om det. Blåstemplet af Apple Er du begyndt at snuse til e-bøgernes forunderlige verden, vil du have opdaget, at der allerede eksisterer mange forskellige formater og salgskanaler. Nogle åbne med mulighed for at købe og læse på tværs af fysiske enheder og software; andre lukkede med fokus på en enkelt teknologi, som det for eksempel er tilfældet hos Amazon, hvor købte e-bøger som udgangspunkt kun kan læses med Amazons egen Kindle Reader. (Det kræver dog ikke den store operation at konvertere dem, så de også kan læses på andre e-bogslæsere). Hos Lindhardt og Ringhof har man valgt at lægge en stor del af sine digitale æg i Applekurven, hvilket vil sige ibooks. Her kan kun derne, hvis de ønsker det, flytte de købte bøger ud af Apple-universet og læse dem på andre enheder også dog forudsat at de som i Lindhardt og Ringhofs tilfælde er produceret i det åbne og meget udbredte filformat epub. Om - vendt er det hastigt voksende format for fuldt illustrerede bøger (Fixed epub) låst til Apples egne platforme, dvs. ipad, iphone og ipod Touch. Vi har længe haft en god dialog med Apple, der blandt andet har lavet en slags shop-in-shop for Lindhardt og Ringhof på itunes. Det betyder, at vores børnetitler bliver fremhævet på forsiden af den danske itunes-butik, og det betragter jeg som lidt af en blåstempling af det arbejde, vi indtil videre har lavet på det digitale område, fortæller Mads Esper Skytt-Larsen. Omdiskuteret prissætning Er der noget, der stadig kan fyre op under debatten, når det handler om udbredelsen af Fotos: Poul Madsen e-bøger, er det spørgsmålet om prissætning. Mange er således af den opfattelse, at om - kostningerne til såvel produktion som distribution af en digital bog er markant lavere end for den trykte udgave, og at det forhold bør afspejle sig i prisen. Så enkel er verden imidlertid ikke, hvis man spørger Lindhardt og Ringhof. Der er flere as pekter i diskussionen om at finde det rigtige prispunkt. På den ene side kræver det digitale indhold faktisk en betydelig vedligeholdelse og et ressourcekrævende arbejde i forhold til søgning, metadata og den slags, så modsat hvad mange måske ville forvente, er det på ingen måde gratis for forlagene at rykke over på de digitale platforme, siger Mads Esper Skytt-Larsen. Et andet og mindst lige så vigtigt argument handler ifølge den digitale projektleder om at bevare bogens generelle værdiopfattelse hos læserne. Det er vigtigt, at vi ikke devaluerer vores titler ved at operere med alt for lave priser, når de udkommer som e-bøger, siger han og henviser til, hvad der eksempelvis er sket på app-markedet. I dag er der stort set ingen forlag, der arbejder med bogudgivelser i app-form, fordi priserne på det marked er kørt helt i bund med det resultat, at værdiopfattelsen er endt det samme sted, og at det i øvrigt er blevet stort set umuligt at skabe en bare nogenlunde fornuftig forretning. Mads Esper Skytt-Larsen tilføjer, at en rimelig udsalgspris for en e-bog i hans optik ligger på omkring det halve af prisen for den tilsvarende fysiske bog hos en boghandler. Uanset de svære spørgsmål om prispunkt og forretningsmodeller forventer Egmont-koncernen, som Lindhardt og Ringhof siden 2007 har været en del af, at den digitale del af forretningen i 2015 vil tegne sig for 1 mia. kroner svarende til 10 procent af Egmonts samlede omsætning. En målsætning, de digitale pio nerer hos Lindhardt og Ringhof allerede er godt i gang med at bidrage til. 17

18 Nicolaj Kirkgaard Nielsen med nogle af de mange enheder, der har skabt behovet for et webdesign, der automatisk kan tilpasse sig skærmens størrelse. Den responsive revolution Af Nicolaj Kirkgaard Nielsen, Specialist i brugeroplevelse, Rosendahls Strategisk Webbureau kedet. Overraskende viser det sig sam tidig, at de mobile besøgende står for 14 % af om Jeg sidder i min kontorstol med et bekymret udtryk i ansigtet. Vores sætningen online. Det betyder, at de mobile digitale designer Torben står med armene over kors og en finger på besøgende køber oftere og for større beløb hagen og stirrer ud i luften. Hvad med at gå responsivt? spørger jeg end gennemsnittet. Der er altså god forret- efter et stykke tid. Vi kigger indforstået på hinanden og nikker. ning i at behage de mobile besøgende. Den gamle metode Ovenstående scenarie udspillede sig i web dem alle. Og løsningen er ikke et vi mødes Når en virksomhed før i tiden ville imødekom- afdelingen hos Rosendahls tilbage i januar. på midten -kompromis. Der er brug for mere me sine mobile besøgende og udvikle en mobil Vi arbejdede på en tidlig udgave af et inter- radikale metoder. hjemmeside, var der kun én måde at gøre det aktivt online kort til Ribe Vikingecenter, men på: Man startede fra scratch og byggede et kortet led af et problem, der gør sig gælden- Mobilernes indtog på internettet separat mobilsite. Når du så kom ind på hjem de for de fleste hjemmesider i dag. Med den En hurtig undersøgelse af de hjemmesider, me siden fra en mobil enhed, blev du sendt stigende mængde af smartphones, tablets, Rosendahls administrerer, afslører at 9 % videre til den mobile hjemmeside (typisk med bærbare computere, netbooks og desktop af alle besøgende i gennemsnit kommer fra en adresse som m.website.dk). pc er er der simpelthen for mange forskellige mobile enheder. Det er en trend, der er i vækst, skærmstørrelser til, at ét design kan bære især hjulpet på vej af de nye tablets på mar- du reelt har to hjemmesider, der skal vedlige- 18 Problemet med den gamle metode er, at

19 Webteamet hos Rosendahls har allerede taget det responsive webdesign til sig og har brugt det til flere forskellige kundeløsninger. holdes. Det betyder, at alt nyt indhold skal design, der er både lækkert og læsbart, lige- for, at hjemmesiden fungerer på alle nutidige ændres to steder, hvilket gør det sværere at gyldigt hvil ken enhed du besøger dem fra. enheder og optimere til det, der ligger ude i holde hjemmesiden opdateret. Og en forældet Prøv selv at gå ind på fremtiden. Faktum er, at fremtidens hjemme- hjemmeside er en død hjemmeside. fra forskellige enheder. sider er nødt til at være responsive for at Den responsive revolution Fremtidssikret design I slut-2009 kom en ny metode på banen, der Der lanceres konstant nye enheder, der kan gå kunne afhjælpe problemet. Den nye metode, på nettet. Alt fra små smartphones til tablets, kaldet responsivt webdesign, gør det muligt bærbare, storskærme og alt indimellem. Det at vise den samme hjemmeside forskelligt, anslås, at alene Android-enheder findes i over alt efter hvilken skærmstørrelse den bliver 500 forskellige skærmstørrelser. Og hvem ved, åbnet på. Det betyder med andre ord, at den hvad fremtiden byder på. samme hjemmeside kan se vidt forskellig ud på for eksempel en iphone, en ipad og en hjemmeside, der fungerer på alle disse plat- desktop pc. forme? kunne følge med udviklingen af nye enheder Alt indholdet og den underliggende kode er det samme, men designet rokerer rundt alt og skærmstørrelser. Hvordan skal vi nogensinde kunne lave en I min optik handler det om at se på, hvor trenden bevæger sig hen. Derfra kan vi sørge efter skærmstørrelsen. På en iphone kan du fx se teksten i én spalte, mens du på en ipad får den i tre og på en bærbar i fire spalter. En af frontløberne i den responsive revo- lution er den amerikanske avis The Boston Globe. De har formået at skabe et responsivt En af frontløberne i den responsive revolution er The Boston Globe. Her får du dagens nyheder serveret, så designet passer perfekt til den enhed, du sidder med. Fotos: Poul Madsen KLIK HER, og hent The Boston Globe i App Store 19

20 Det sidste punktum er sat i Farum-kommissionens beretning I december 2002 besluttede Folketinget at beretningen er trykt i et oplag på 1000 ek sem lig på opgaven, og han lægger vægt på, at nedsætte en kommission, der skulle undersøge plarer. Her indeholder bind 16 til gengæld en Rosendahls igen har fået mulighed for at og redegøre for begivenhedsforløbet om k ring CD, hvor man kan finde hele bilagsdelen digitalt. arbejde på tværs af sine brede kompetencer, de kritisable forhold i Farum Kommune under herunder også grafisk design af omslaget på daværende borgmester Peter Brixtofte. produktionen af de forskellige tryksager til alle 16 bind i beretningen. Kommissionen begyndte sit arbejde i sep- beretningen. Efter at have valgt Rosendahls tember 2003, og i april i år var man endelig klar til opgaven, lod kommissionen sig imidlertid hjælper kunderne med at forstå, hvad de har til at præsentere sin omfattende beretning ba inspirere af koncernens brede palet af grafiske brug for i en given situation, siger Erik B. Krog seret på de mere end halvanden million sider, kompetencer, og det blev derfor besluttet, at og tilføjer: I det her tilfælde lavede Farum- der udgør sagens akter. Selve beretningen er på Rosendahls også skulle udvikle hele beret nin kommissionen billedligt talt et udbud på en i alt 4800 sider fordelt på 16 bind. Hertil kom gen inklusiv bilag i en e-udgave, det vil sige Volkswagen, mens de i virkeligheden havde mer yderligere 15 bind med 7500 siders bilag. i et epub-format, der gør det muligt at læse behov for en Bentley. Så det har de fået. Med andre ord en tryksag af de sjældent store. beretningen på en ipad eller anden e-bogs Det oprindelige udbud handlede alene om Det handler jo i bund og grund om, at vi læser. Den del er løst af Rosendahls Book Opgaven udvidet med e-bog PartnerMedia, der også har produceret de < Selvom Farum-kommissionens beretning kun er Den omfattende opgave er løst af Rosen dahls nødvendige html-koder, så beretningen kan Schultz Grafisk, der vandt den i et udbud i gøres tilgængelig i en online udgave på januar Justitsministeriets hjemmeside. trykt i 1000 eksemplarer og bilagsdelen kun i et enkelt, fylder det færdige resultat godt op i landskabet. Her ses salgschef Erik B. Krog med det digre værk inden leveringen. Ud over omfanget er opgaven usædvanlig Fra Volkswagen til Bentley stillet i et enkelt eksemplar. Det vil være til- Det er salgschef Erik B. Krog fra Rosendahls gængeligt på Folketingets bibliotek, mens selve Schultz Grafisk, der har været kundeansvar Foto: Per Gudmann Fotos: Poul Madsen ved, at de 15 bind til bilagsdelen kun er frem- 20 Rosendahls har ud over tryksagerne til beretnin gen også udarbejdet en komplet e-udgave, der kan downloades fra Justitsministeriets hjemmeside. <

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger

> Flere bestsellere men færre solgte bøger. > Digitale bøger i voksealderen. > Kloge kendte sælger flere fagbøger > Flere bestsellere men færre solgte bøger > Digitale bøger i voksealderen > Kloge kendte sælger flere fagbøger 2012 Indhold > Leder 3 > Fakta om Forlæggerforeningens årsstatistik: Hvad dækker den? 4 >

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør 18 22. okt. 2012 bogmarkedet.dk Reportage fra bogmessen i Frankfurt GLÆD JER TIL JULENS SKØRESTE TITLER Side 27»Ud fra vores feedback fra forlagene tror jeg, mediebrancherne på tværs kan lære rigtig meget

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. Faglig udvikling. tema. Bag om Mofibo Er den danske model under pres? Flere job i Norge

BibliotekaR. Fagmagasin. Faglig udvikling. tema. Bag om Mofibo Er den danske model under pres? Flere job i Norge BibliotekaR forbundets Fagmagasin SEPTEMBER 2013 tema Faglig udvikling 08 Bag om Mofibo Er den danske model under pres? Flere job i Norge en ny facebib toner frem Uddannelsesbibliotekernes nye sted på

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014

KonsulentNy t. Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer. ifølge MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 KonsulentNy t MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 38 / 2014 2015 ifølge Microsoft Oracle IBM Gartner IDC ITB & Preben Mejer Indhold Side 4-5 Microsoft Cloud og mobilitet dominerer Microsofts 2015-agenda.

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere