Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008"

Transkript

1 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn for virksomhederne i Danmark. Indsatsen har resulteret i en lang række større og mindre initiativer i perioden 2005 til I denne oversigt fremhæves nogle af de væsentligste. Lettelser fordelt på ministerier: Økonomi- og Erhvervsministeriet..2 Skatteministeriet...8 Beskæftigelsesministeriet. 13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøministeriet 20 Justitsministeriet Finansministeriet.. 22 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23 Klima og Energiministeriet.. 24 En oversigt over resultater fra perioden november kan findes i pjecen En enklere hverdag for borgere og virksomheder på Finansministeriets hjemmeside 1

2 Økonomi- og Erhvervsministeriet Resultater 2008: Forenkling af byggesagsbehandlingen Fra 1. januar 2009 er ukomplicerede byggerier blevet fritaget fra kommunal kontrol af de byggetekniske forhold. Kommunerne skal således ikke længere kontrollere, om disse byggerier overholder de tekniske krav i bygningsreglementet, idet bygherren og dennes rådgivere selv er ansvarlig for at sikre overholdelsen af de tekniske krav. Det medfører, at ca. 90 pct. af alle byggerier kan opføres uden kommunal sagsbehandling af de tekniske forhold med deraf følgende administrative besparelser for bygherrerne. Virk.dk - virksomhedernes digitale indgang til det offentlige På Virk.dk finder du indberetninger til det offentlige og erhvervsrettet information fra myndigheder. Portalen er resultatet af flere års arbejde og udvikles til stadighed for at give virksomhederne adgang til indberetninger og information. Portalen giver adgang til digitale indberetninger og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder Forenklet årsregnskabslov Reglerne for udarbejdelse af virksomhedernes årsrapport er blevet forenklet, således at virksomhederne skal give færre oplysninger. Dette har medført store årlige besparelser på 35 mio. kr. for ca små og mellemstore virksomheder. Resultater 2007: Webreg Webreg giver mulighed for online registrering af virksomheder, og er blevet udviklet over årene. Med en digital signatur kan næsten alle typer A/S og ApS stiftes på Webreg., og på sitet kan en lang række forhold ændres fx om ledelse, revision, virksomhedens navn og binavne, hjemstedsadresse, vedtægter mv. Elinstallatører skal kun autoriseres én gang Elinstallatører skal nu kun søge én gang om at blive autoriseret elinstallatør, og skal ikke længere søge om at få deres autorisation forlænget. Tidligere skulle alle knapt elinstallatører hvert femte år indsende en blanket til Sikkerhedsstyrelsen for at få deres autorisation forlænget. Kursusbevis er nok til at arbejde med gasfyr Gasreglementet er ændret, så der kun kræves et kursusbevis af Vvs-installatører for at arbejde med større gasfyrede anlæg. Tidligere skulle Vvs-installatørerne have et personligt certifikat, som blev udstedt på baggrund af kursusbeviset, men i dag er det tilstrækkeligt med kursusbeviset som dokumentation for de faglige kompetencer. 2

3 Digital på- og afmønstring af besætningen på skibe Søfartsstyrelsen har udviklet to digitale løsninger, som redere kan bruge til indberetning af påog afmønstring for besætningen. Den ene løsning er en avanceret system-til-system, hvor redernes IT-system kan generere mønstringsdata direkte til Søfartsstyrelsen, mens den anden løsning benytter online-registrering via Virk.dk og er beregnet til mindre rederier. Tidligere udfyldte man af- og påmønstringen på gennemslagspapir og fordelte seks eksemplarer til bl.a. rederiet, den søfarende og Søfartsstyrelsen. Mindre dokumentation for sikkerhedsudstyr på fiskeskibe Fiskeskibe skal fremover kun føre dokumentation for deres øvelser med industrifisk-relateret sikkerhedsudstyr hver tredje måned i modsætning til tidligere, hvor det var hver måned. Ændringen betyder lettelser for omkring fiskeskibe. Elektronisk kvittering for egenkontrol i stedet for Søfartsstyrelsens syn 30 lastskibe har fået mulighed for skriftligt at rapportere til Søfartsstyrelsen, at skibet overholder reglerne i lov om sikkerhed til søs. Søfartsstyrelsen har derudover udviklet en elektronisk kvittering. Pligten til at føre tilsynsbog er ophævet Kravet om at føre tilsynsbog blev ophævet i august I tilsynsbogen skulle virksomhederne indføre dokumentation for Søfartsstyrelsens syn og anføre dispensationer og særlige tilladelser eller afgørelser mv. Tilsynsbogen blev som følge af en ny digital løsning i 2004 mere eller mindre overflødig. Ophævelse af kravet om at føre en tilsynsbog sparer erhvervet for årlige byrder på ca. 12 mio. kr. Pligten til at føre maskindagbog ophævet Kravet om at føre maskindagbøger i skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw og derover blev ophævet i Initiativet sparer virksomhederne for detaljeret at registrere aktiviteter og hændelser på sørejsen af betydning for sejlsikkerheden. Oplysningerne lagres automatisk. Dermed spares virksomhederne for administrativt besvær for ca. 3,6 mio. kr. årligt. Ophør af statistikindberetninger til Ordreindgang mht. anlæg Pligten til at indberette til statistik om Ordreindgang mht. anlæg er fra 2007 begrænset til alene at omfatte ordreproducerende virksomheder - ikke øvrige producenter. Resultater 2006: Krav om kundesamtykke er lempet Finansielle virksomheder, som fx forsikringsselskaber, skal ikke længere en gang om året oplyse kunderne om, hvilke typer af oplysninger, som kunden har givet samtykke til, at virksomheden må videregive. Virksomhederne skal heller ikke længere oplyse kunderne, når der er sket ændringer i disse oplysninger. Kunderne kan stadig få disse oplysninger oplyst, hvis de beder 3

4 om det. Ændringerne letter virksomhederne for byrder for ca. 17,4 mio. kr. om året fordelt på 136 virksomheder. Mindre kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler Elektriske installationer i landets ca forsamlingslokaler skal nu kun kontrolleres hvert andet år. Tidligere skulle de kontrolleres hvert år. Det sparer ejerne af forsamlingslokaler for udgifter til autoriserede elinstallatører på tilsammen 2,5 mio. kr. om året. Små virksomheder fritages for revisionspligt Årsregnskabsloven er blevet ændret, så små virksomheder ikke længere behøver at få revideret deres årsrapport af en revisor. Det gælder virksomheder med en omsætning under 3 mio. kr. om året med under 12 ansatte. Omkring virksomheder er fritaget for revisionspligten, hvilket giver en besparelse på omkring 677 mio. kr. om året. Digital information om livsforsikringer Forsikringsselskaberne behøver ikke længere sende det årlige brev til kunderne med oplysninger om deres livsforsikringer. Forsikringsselskaberne kan i stedet give kunderne adgang til oplysningerne via en kodet hjemmeside. Ændringen betyder en lettelse for 68 forsikringsselskaber på i alt 110 mio. kr. om året i udgifter til print og porto m.m. Færre regler om god skik for finansielle virksomheder Ændringerne betyder bl.a., at forsikringsselskaber ikke længere skal oplyse kunderne om mulighederne for at få rådgivning, inden en forsikring tegnes. For realkreditinstitutter er forskellige pligter blevet afskaffet, bl.a. pligten til at oplyse om egenskaberne ved forskellige lånetyper i et lånetilbud. Lettelsen er på 12,8 mio. kr. om året for 412 finansielle virksomheder tilsammen. Færre krav til forsikringsselskabernes årsregnskaber Forsikringsselskaber, der tilbyder syge- og ulykkesforsikringer, har fået lempet reglerne for, hvordan deres årsregnskab skal udarbejdes. De skal bl.a. ikke længere udarbejde særskilte opgørelser af det forsikringstekniske resultat for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Sammen med en række andre ændringer betyder det, at 68 forsikringsselskaber sparer 5,3 mio. kr. om året tilsammen. Færre små virksomheder skal indberette til produktstatistik Produktstatistikkerne for service-erhverv er blevet ændret, så virksomheder med færre end 10 ansatte kun skal indberette til to ud af elleve statistikker fra Færre skal indberette til Forbrugerindekset Med en reduktion af stikprøven til Forbrugerindekset er flere end 100 virksomheder fritaget for indberetning fra

5 Digital indberetning via Virk.dk Èn indgang via virk.dk har siden 2006 lettet virksomhedernes indberetning til en lang række statistikker: Intrastat, Detailomsætningsindekset, Svinetællingen, Industriens produktion og ordreindgang, Industriens salg af varer, Prisindeks i produktions- og importleddet samt Beskæftigede inden for bygge- og anlæg. Resultater 2005: Afskaffelse af fusions-/spaltningsregnskab og forenklede beslutningsprocedurer Aktieselskaber skal ikke længere opstille et fusionsregnskab, hvis de fusionerer, eller et spaltningsregnskab, hvis de bliver splittet op i flere selskaber. Ændringen betyder lettelser for omkring virksomheder om året, og de sparer ca. 75 mio. kr. tilsammen. Enklere udbetaling af ekstraordinært udbytte Kravene ved udbetaling af ekstraordinært udbytte i aktie- og anpartssselskaber er lempet. Bl.a. skulle ét af de bilag, der var vedlagt ledelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, tidligere være gennemgået og påtegnet af selskabets revisor, men det krav er nu bortfaldet for selskaber, der ikke er underlagt revisionspligt. Nemmere at opløse erhvervsdrivende virksomheder Der er indført en forenklet procedure for opløsning af erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar. Disse virksomheder kan nu opløses ved at afgive en erklæring overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at al gæld er betalt og at virksomheden er opløst. Tidligere skulle virksomhederne følge reglerne om likvidation, hvor man bl.a. skal udvælge en likvidator til at stå for opløsningen, annoncere likvidationen i Statstidende og vente tre måneder på at eventuelle kreditorer melder sig. Mulighed for elektroniske bestyrelsesmøder Det er blevet muligt for bestyrelserne i anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde at afholde elektroniske bestyrelsesmøder, fx via Internettet. Samtidig kan bestyrelserne bruge elektronisk udveksling af dokumenter i forbindelse med møderne i stedet for at skulle fremlægge dokumenter i papirformat. Virksomheder skal ikke beskrive almindelige økonomisystemer Virksomhederne skal ikke længere udarbejde en beskrivelse af det system, de benytter til bogføring, så længe der er tale om et almindeligt økonomisystem. Samtidig skal virksomhederne ikke længere søge dispensation, hvis de ønsker at opbevare regnskabsmateriale i visse andre lande. Begrænsning i antal indberetninger for små virksomheder Virksomheder med under 10 ansatte (eller en omsætning svarende hertil) skal fra 2005 makimalt indberette til 3 statistikker i løbet af et år. 5

6 Antallet af indberettere til Intrastat er reduceret I kraft af, at grænserne for indberetning til Intrastat er blevet hævet, er ca virksomheder fra 2005 blevet lettet administrativt, heraf er ca. 800 virksomheder er blevet helt fritaget for indberetning. Grænserne for indberetning ventes at blive hævet yderligere. Antallet af oplysningskrav til Intrastat er reduceret Der er fra 2005 sket en reduktion i antallet af oplysninger, der skal afgives til intrastat, herunder skal der ikke oplyses om returvarer og der skal ikke angives en varebeskrivelse. Voksende digitalisering Fra 2005 sker en voksende del af indberetninger til Intrastat digitalt via IDEPløsningen (system-til-system). Websøgefacilitet til varekoder i Intrastat Der er fra 2005 udviklet en websøgefacilitet til varekoder, som er én af de oplysninger, som ca virksomhederne skal afgive månedligt vedrørende handel med EU-lande. Spørgsmål om mængdeoplysninger fjernes Fra 2005 fjernes kravet om angivelse af mængdeoplysninger på spørgeskemaet til Industriens forbrug af råvarer og tjenester. Forenklingen vil komme ca virksomheder til gode. Indberetning til Detailomsætningsindekset er forenklet Mængden af oplysninger, der skal indberettes til Detailomsætningsindekset, er reduceret fra Man ophørte med at udskille omsætning til hhv. erhvervsmæssig salg og eksport, hvilket man hidtil havde bedt de største indberettere om at gøre. Samtidig kan indberetningen ske nemt via telefonen. Indberetning til regnskabsstatistikken er blevet forenklet Et stigende antal indberettere til Regnskabsstatistikken benytter muligheden for blot at indsende en kopi af sit interne regnskab. Hertil kommer, at Supplerende regnskabsstatistik for rederier og Regnskabsstatistik for forbrugerkreditselskaber er ophørt fra 2005, hvorved knap 200 virksomheder blev fritaget for indberetning. Færre skal indberette til høst-statistikken og skemaet er blevet reduceret Stikprøven til høsttællingen er fra 2005 blevet reduceret, hvorved ca leverandører er blevet fritaget. For de resterende indberettere er spørgeskemaet blevet reduceret. 6

7 Færre skal indberette til svinetællingen og system-til-system løsning er etableret Stikprøven til Svinetællingen er fra 2005 reduceret, hvorved ca årlige indberetninger undgås. Desuden blev indberetningen fra 2007 automatiseres via system-til-system løsningen Agrosoft. 7

8 Skatteministeriet Resultater 2008: Administrationen ved lønindeholdelse fjernet Med indførelsen af eindkomstregistret og det elektroniske skattekort er det blevet muligt at lønindeholde via det almindelige skattetrækkort. Herved er arbejdsgiverens arbejde med at lønindeholde fjernet. Det letter arbejdsgiverens arbejde med lønadministrationen betydeligt og har fjernet en stor irritationsbyrde for virksomhederne og belastning for lønmodtagerne. Samtidig betyder det elektroniske skattekort, at virksomheden slipper for at indsamle skattekort fra medarbejderne og derefter indtaste oplysningerne i bogholderisystemet. Digitaliseret vejbenyttelsesbevis Danmark har i samarbejde med Benelux-landene og Sverige lavet et onlinesystem, som gør det overflødigt at medbringe vejbenyttelsesbeviset i de lande, der er omfattet af systemet. I stedet kan myndighederne slå op i registret og se, at der er betalt vejbenyttelsesafgift for lastbilen. Lettelsen omfatter virksomheder med ca lastbiler over 12 tons, der betaler vejafgift. Storkundeordning ved betaling af tinglysningsafgift Fra den 1. januar 2009 blev det muligt for store kunder, som fx banker, kreditforeninger og ejendomsmæglere at betale en måneds tinglysningsgebyrer på en gang i stedet for som nu at betale afgiften for hver enkelt tinglysning. Enklere regler for værdifastsættelse af brugte køretøjer Registrerede bil- eller motorcykelforhandlere kan nu selv vurdere et køretøjs værdi i forbindelse med import eller eksport af et brugt køretøj. Angivelser og betaling kan ske samlet en gang om måneden. Ordningen er en lettelse for forhandlerne ved at mindske det arbejde der er forbundet med at betale registreringsafgift af importerede brugte køretøjer, og det arbejde, der er forbundet med at få udbetalt godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer. Kreditordning på nummerplader Fra 12. januar 2009 er det muligt for registrerede autoforhandlere (dvs. virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven), månedligt at afregne betalingen for nummerplader, ejerskifte, genpart af registreringsattest, samt køb af rettigheder til ønskenummerplader, i stedet for den nuværende praksis, som har været kontant betaling. Kreditordningen gælder i princippet alle de ydelser, som registrerede forhandlere normalt betaler for hos SKATs nummerpladeekspedition, ved indregistrering eller ejerskifte af motorkøretøjer mv. 8

9 Resultater 2007: Selskaber fritages for at søge om tilladelse til skattefri omstruktureringer Selskaber, som ønsker at gennemføre skattefri omstruktureringer af koncernen behøver ikke længere at søge om tilladelse hertil. Reglerne er objektiveret, så selskaberne kan læse i loven, hvornår der kan omstruktureres skattefrit. Nu kan selskaberne gennemføre omstruktureringen og blot oplyse herom i forbindelse med selvangivelsen. Lettelsen består i, at selskabet fritages for at skrive ansøgning om tilladelse til skattefri omstrukturering. Datagenbrug ved skattefri omstruktureringer Selskaber, som gennemfører skattefri omstruktureringer er fritaget for at indsende de selskabsretlige dokumenter til SKAT. De selskabsretlige dokumenter skal efter de selskabsretlige regler indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af selskabet. SKAT har derfor mulighed for at rekvirere de selskabsretlige dokumenter hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaberne slipper dermed for at indsende de samme dokumenter til begge myndigheder. Forslaget er således udtryk for en udmøntning af visionen om én indberetning, én gang, ét sted. Forenkling for delregistrerede virksomheder Fra den 1. januar 2009 skal delregistrerede virksomheder ikke automatisk afregne moms månedsvis. Der skal i stedet for afregnes moms i forhold til den samlede omsætning i de delregistrerede virksomheder. Afhængig af den samlede omsætning vil virksomheden altså kunne nøjes med at angive og betale kvartalsvis eller halvårsvis på samme måde, som hvis den ikke havde valgt delregistrering (flere SE-numre). Det betyder færre angivelser og betalinger, hvis virksomhederne ikke selv vælger månedsafregning af hensyn til udbetaling af negativ moms. Bedre service SKAT har i sin indsatsstrategi sat fokus på bedre service og forebyggelse samt en mere målrettet kontrol. Et led i den bedre service er bedre vejledning, kurser, servicebesøg og nyhedsbreve. Disse initiativer sætter alle fokus på at hjælpe virksomhederne med at overholde reglerne ved brug af bedre service og vejledning. Initiativerne består i: - Kurser til virksomhederne og deres rådgivere. Det drejer sig om kurser for iværksættere, kurser ved ny lovgivning samt grundlæggende kurser om skatte- og afgiftsregler. - Der er også udarbejdet en iværksætterpakke med alle de oplysninger, som nystartede virksomheder typisk har brug for. - Informationsmateriale og vejledninger er gennemskrevet, så det bliver nemmere at læse og nemmere at finde de informationer, som virksomheden skal bruge i den konkrete situation. - Virksomhederne kan også tilmelde sig et nyhedsbrev med nyheder og vejledning indenfor de emner, som virksomheden vælger. - Endelig tilbyder SKAT at komme på servicebesøg hos virksomhederne og hjælpe dem med at få styr på de rutiner, som er grundlaget for nemt at kunne følge reglerne. - SKAT har på sin hjemmeside forbedret søgemaskinen, så det nu er lettere og hurtigere at finde svar på et konkret spørgsmål. 9

10 Hurtigere tilbagebetaling af negativ moms Indsatsstrategien har også betydet, at SKAT har hævet grænsen for automatisk udbetaling af negativ moms. Det betyder samtidig, at flere virksomheder kan få udbetalt den negative moms uden ventetid. Resultater 2006: Overblik over egne skatteoplysninger Fra 1. februar 2006 har SKAT åbnet for, at man som virksomhed på TastSelv Erhverv kan se de skatteoplysninger (renter, aktieoplysninger m.v.), der af andre er indberettet til SKAT på virksomhedens CVR- / SE-nummer. Er der tale om indberetning til en personligt ejet virksomhed vil oplysningerne desuden fremgå af virksomhedsejers skattemappe i TastSelv Borger. En virksomhed kan autorisere andre (fx revisorer, banker) til sine indberettede skatteoplysninger på TastSelv Erhverv. Det har gjort revisors arbejde med selvangivelsen for en personlig erhvervsdrivende betydelig nemmere. Virksomheder skal ikke søge tilladelse til at anvende forskudt indkomstår Selvstændige erhvervsdrivende skal ikke længere søge SKAT om tilladelse til at anvende forskudt indkomstår. I stedet for fremgår det nu klart af en række objektive kriterier, hvornår virksomhederne har lov til at omlægge deres indkomstår. Omkring virksomheder anvender forskudt indkomstår. Afskaffelse af underretningspligt til tredjeparter Øget brug af digitale løsninger har skabt grundlag for at virksomhederne kan slippe af med en række underretningspligter. Når en virksomhed tidligere indberettede oplysninger om trediepart til SKAT skulle virksomheden også underrette den pågældende om, hvad der var indberettet til SKAT. Det betød, at virksomhederne skulle give de samme oplysninger til SKAT og til den oplysningerne vedrørte. Det kunne fx være oplysninger, som modtageren skulle bruge til sin egen selvangivelse. Mange af disse underretningspligter er nu fjernet. I stedet stiller SKAT oplysningerne til rådighed i en særlig skattemappe, man kan se på Internettet. Det drejer sig eksempelvis om oplysninger fra pengeinstitutter om renter, udloddet udbytte, oplysning om pantebreve i depot etc. For modtageren af oplysningerne betyder det en bedre service, fordi oplysningerne stilles til rådighed samlet. Så slipper modtageren for at holde styr på et større antal rudekuverter ved kontrollen af selvangivelsen. For virksomhederne er der ressourcer at spare, når de slipper for at udsende oplysningerne til ansatte, kunder og aktionærer etc. Afskaffelsen af underretningspligterne til tredjeparter har sparet virksomhederne for 313 mio. kr. Fritagelse for virksomhedsskema m.m. Indførelsen af de nye regler betyder, at omkring virksomheder fritages for indberetning af et særligt omfattende virksomhedsskema. I stedet er der tilført nogle nye felter i selvangivelsen til regnskabsoplysninger. Samtidig lempes kravet om indgivelse af skatteregnskab, så kun få store og specielle virksomheder skal indgive skatteregnskab sammen med selvangivelsen, mens andre virksomheder kun skal indgive skatteregnskab efterfølgende, hvis skattemyndighederne beder om det, fordi virksomheden er udtaget til ligning. De fleste virksomheder 10

11 kan nu også indberette selvangivelsen digitalt, fordi afgivelsen af regnskabsoplysninger er integreret i selvangivelsen, og fordi skatteregnskab som hovedregel ikke skal sendes med. Der er tale om en meget stor lettelse, der endnu ikke er endeligt opgjort i kr. og øre. Færre omregninger af valuta i skatteregnskabet Virksomheder, der opererer internationalt, vælger i nogle tilfælde at bogføre i en anden valuta end danske kroner, Også kaldet virksomhedens funktionelle valuta. Disse virksomheder kan tilmelde sig til en særlig ordning hos SKAT, så de sparer en masse løbende valuta omregninger. Selvangivelsen skal dog fortsat indberettes i danske kroner. Færre krav ved oprettelse af selskab Reglerne for sikkerhedsstillelse ændres, så de bl.a. lempes i forbindelse med oprettelse af selskaber. Det betyder, at der ikke længere stilles krav om indsendelse af en revisor-, ledelses- og formueerklæring, når virksomheden ikke opfylder formuekravet på kr. ved registrering. Omkring virksomheder er omfattet af lettelsen, der er blevet vurderet til ca. 8,2 mio. kr. om året. Kortere opbevaring af kassestrimler Detailvirksomheder skal nu kun opbevare kassestrimler og andre interne bilag i ét år efter at regnskabet er underskrevet. Tidligere skulle detailvirksomhederne gemme kassestrimlerne i fem år eller udarbejde og indsende en ansøgning til skattemyndighederne for at få tilladelse til, at kassestrimler kun skulle opbevares i ét år. Lettelsen gælder for omkring detailvirksomheder. En virksomhedskalender - årshjul På skatteområdet kan virksomhederne danne deres egen virksomhedskalender ved at svare på nogle spørgsmål om deres egen virksomhedsprofil. Herved dannes et årshjul, der viser de frister, som gælder for virksomhedens indberetningspligter til SKAT. Resultater 2005: Ændrede momsgrænser Grænserne for virksomheders afgiftspligtige leverancer blev forhøjet, hvilket har medført at en række virksomheder, ikke skal indberette moms så hyppigt som tidligere. Mulighed for at anvende digitale lønsedler Arbejdsgivere skal ikke længere skriftligt meddele arbejdstagere om indeholdt A-skat, men kan i stedet gøre dette digitalt. Det blev derved muligt for alle arbejdsgivere at anvende digitale lønsedler i stedet for lønsedler på papir. Lettelsen betyder, at arbejdsgiverne kan spare arbejdet med print, kuvertering, omdeling eller forsendelse. Ændringen berører alle virksomheder med ansatte, og der udsendes omkring 25 mio. lønsedler om året. 11

12 Forenkling af pensionsbeskatningsloven Virksomheder der udbyder pensionsordninger, fx pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser, skal opgøre beskatningsgrundlaget af pensionsafkastet for hver kunde, som de administrerer pensionsordninger for. Når investeringerne giver tab, kan der forekomme negativ skat, som skal udbetales til kunden, hvis pensionsordningen ophører. Tidligere skulle pensionsudbyderne ansøge om at få den negative skat udbetalt til kunden, men det skal de ikke længere. Lettelsen har virkning for 20 virksomheder og giver en besparelse på ca. 4,8 mio. kr. om året. Forenklede regler om gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater skal nu kun godkendes hvert femte år i stedet for, som tidligere, hvert tredje år. Formålet med godkendelsen er bl.a. at sikre, at der ikke kan ændres på de dele af spilleautomaten, som har betydning for spillets udfald. Godkendelsen indeholder bl.a. en plombering af disse dele. Lettelsen betyder, at virksomhederne ikke så ofte skal søge om at få godkendelsen fornyet. Forenkling af anpartsreglerne ved udlejning af fast ejendom Reglerne for virksomheders udlejning af fast ejendom er lempet så virksomheder med op til 10 ejere, der ikke deltager væsentligt i den daglige drift af virksomheden, kan lade den daglige drift af ejendommen varetage af en professionel administrator. Tidligere har skattereglerne været til hinder for en effektiv og professionel drift, fordi virksomhederne var tvunget til at sikre sig at den valgte daglige administrator ikke udførte tilsvarende administration af udlejet fast ejendom for andre og i alt for flere end 10 personer. Det var administrativt bøvlet for virksomhederne, særligt fordi den øvrige administration af virksomheden godt måtte ske hos en administrator, som havde tilsvarende opgaver for andre. 12

13 Beskæftigelsesministeriet Resultater 2008: Automatisk barselsrefusion Arbejdsgivere, der er medlem af den nationale barselfond, har ret til refusion, hvis den ansatte får løn - dvs. mere end dagpenge - under barsel. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpenge og løn på op til 142 kr. i timen. Reglerne for barselsfonden er dog skruet således sammen, at omkring virksomheder fritages fra at anmode om refusion fra den nationale barselfond, idet kommunerne automatisk videresender de relevante informationer til barselsfonden på baggrund af virksomhedernes anmodning om refusion af barselsdagpenge fra kommunen. Barselsfonden overfører pengene til arbejdsgiverens Nemkonto. Refusionsudbetalingerne fra den nationale barselfond sker således på baggrund af 100 procent datagenbrug. Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag En række arbejdsgiverbidrag beregnes fremover på grundlag af indbetalingen af atp-bidrag og opkræves samlet én gang i kvartalet. Det betyder lettelser i virksomhedernes administration, i forhold til bogføring, kontrol og indbetaling af bidragene. Det er bl.a. bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Arbejdsgivernes Elevrefusion, der indgår i fællesopkrævningen. Arbejdsgivernes protokolpligt er fjernet I funktionærloven er protokolpligten og funktionærernes ret til en tjenesteattest ophævet. Ophævelsen af kravet til arbejdsgiverne om at føre protokol under forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår med funktionærernes organisationer betyder en årlig besparelse på ca. 277 mio. kr. Samtidig har virksomhederne ikke længere pligt til at udarbejde en tjenesteattest for funktionærer. Det medfører besparelser for arbejdsgiverne på op mod 23. mio. kr. om året. Medarbejderne har ved afskedigelse stadig ret til en skriftlig begrundelse, hvilket kan reducere besparelserne for arbejdsgiverne. Resultater 2007: Færre aftaler om refusion af sygedagpenge ved langvarig sygdom Aftalerne mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom er blevet forlænget fra et til to år. Dermed får arbejdsgiverne en lettelse på omkring 2 mio. kr. om året, da de kun skal indgå halvt så mange aftaler som tidligere. Resultater 2006: Digital barsels- og sygedagpengeløsning En digital løsning på virk.dk gør det muligt for virksomhederne at anmelde sygefravær og søge om refusion af barsels- og sygedagpenge ved graviditet, barsel og adoption digitalt. Lettelserne ved brug af den digitale løsning skyldes bl.a., at en række stamoplysninger om virksomheden 13

14 er udfyldt på forhånd i den digitale indberetningsløsning og at virksomhederne ikke længere selv skal beregne sygedagpengenes størrelse, da beregningen er integreret i den digitale løsning. Endelig er der ikke længere krav om en medarbejderunderskrift på ansøgningen. Løsningen er frivillig og giver besparelser for virksomhederne op imod 75 mio. kr. om året. Mulighed for elektroniske ansættelsesbeviser I reglerne om ansættelsesbeviser er det blevet præciseret, at ansættelsesbeviser kan foreligge elektronisk. Virksomhederne behøver derfor ikke længere at kopiere, arkivere og sende informationerne på papir til lønmodtageren. Lettelsen betyder en besparelse for virksomhederne på ca. 6,5 mio. kr. om året. 14

15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultater 2008: Digital løsning til gødnings- og husdyrindberetning For at lette de administrative byrder for landmænd blev de to indberetninger, Fælles Husdyrindberetning (Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsens fælles system) samt indberetningen af gødningsregnskabet (Plantedirektoratet) i 2006 samlet i én: Gødnings- og husdyrindberetning (GHI) med én fælles indberetningsdato. Over 90% af alle gødningsregnskaber indberettes i dag elektronisk i denne løsning. Løsningen samler data fra flere systemer, så landmanden får et delvist forudfyldt husdyr- og gødningsregnskab. GHI modtager bl.a. data fra Dansk Kvægs enkeltdyrsregistrering, så landmanden kan få hjælp til udregning af sin husdyrgødningsproduktion og antal DyreEnheder. Landmændene kan opnå yderligere administrative lettelser, såfremt de ved ansøgning om enkeltbetaling også udfylder markplanen, der beregner kvælstofkvoten. Dermed kan kvælstofkvoten, det samlede areal og krav til efterafgrøder være forudfyldt i gødningsregnskabet. For planteavleren kan det betyde, at gødningsregnskabet måske bare skal underskrives. For husdyrbrugere vil en stor del af gødningsregnskabet være forudfyldt. GHI formindsker risikoen ved at indberette et fejlbehæftet eller ufuldstændigt gødningsregnskab, idet der er indlagt en række hjælpefunktioner, som minimerer antallet af fejl. Dette reducerer antallet af henvendelser på grund af forkerte eller manglende oplysninger. Desuden giver GHI mulighed for at rådgivningstjenesten kan uploade gødningsregnskabet fra deres systemer direkte til GHI. Elitesmiley I marts 2008 blev den såkaldte elite-smiley introduceret, da kontrolbesøgene blev målrettet mod færre kontroller, der hvor tingene er i orden og flere kontroller, hvor tingene ikke er i orden. Både detail- og engrosvirksomheder kan få elitestatus og dermed få en elite-smiley. Detailvirksomheder, som har fire glade smiley er på kontrolrapporten og som ikke har fået nogen anmærkninger de seneste 12 måneder, har gjort sig fortjent til elitestatus. For engrosvirksomheder er kravet, at der ikke har været anmærkninger på de sidste 4 kontrolrapporter og i de seneste 12 måneder. Virksomheden kan miste sin elite-smiley, hvis den overtræder fødevarelovgivningen. Virksomhederne må gerne bruge elitesmiley en overalt i deres markedsføring, f.eks. i vinduer, butikker, tilbudsaviser, på spisekort, nettet etc. blot ikke så det er vildledende. Meget små virksomheder, der fødevaresikkerhedsmæssigt betegnes lav- og ultralavrisikovirksomheder, kan ikke opnå elitestatus. Bedre mulighed for at udvikle kødprodukter I juni 2008 ophævede Fødevarestyrelsen kødproduktbekendtgørelsen, hvilket giver producenter af kødprodukter bedre mulighed for at udvikle nye typer kødprodukter. Tidligere skulle produkterne ramme præcis den sammensætning af ingredienser, der var påkrævet ifølge bekendtgørelsen, men nu skal produkterne blot være i overensstemmelse med de generelle mærkningsog vildledningsregler. 15

16 Afskaffelse af krav om 10 måneders rådighedsperiode Tidligere skulle landbrugere dokumentere, at de beholdt deres marker i 10 måneder efter, at de havde fået landbrugsstøtte. Denne rådighedsperiode er nu afskaffet til fordel for en enkelt dato, hvor landbrugeren skal have rådighed over sit areal. Dette medfører en lettelse på ca. 0,1 mio. kr. om året fordelt på landbrugere. Afskaffelse af producentskifteerklæring Der er ikke længere krav om at landbrugere skal indsende en erklæring om producentskifte, når de sælger marker til hinanden. Dette gælder dog kun, hvis sælgeren udelukkende har modtaget støtte efter enkeltbetalingsordningen og ikke fx økologistøtte. Ændringen betyder en lettelse på ca. 0,1 mio. kr. om året. Fælles digital indberetningsløsning Fødevareerhverv har udviklet en ny fælles digital indberetningsløsning for bl.a. ansøgning om enkeltbetaling, særlige afgrøder og ø-støtte, indberetning om økologi, gødningsplanlægning og ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud til økologi- og miljøordninger. Med det fælles ansøgningsskema undgås dobbeltindberetning, da man ikke skal indberette stamdata flere gange og kun skal indsende markplaner én gang. Resultater 2007: Bagatelgrænse for egenkontrol Egenkontrol er de rutiner, som virksomhederne udfører for at sikre, at fødevarelovgivningen overholdes. Fødevarestyrelsen har indført en bagatelgrænse for kravet om egenkontrol, så visse virksomheder som fx apoteker, værtshuse og sælgere af home party-produkter undtages. Ansøgningsproces i forbindelse med ansøgning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Alle fødevarevirksomheder i Danmark skal være enten autoriseret eller registreret. Projektet har primært koncentreret sig om at gøre selve ansøgningsprocessen for fødevarevirksomheder mindre tidskrævende ved hjælp af tilpasning og digitalisering af diverse blanketter og skemaer til anvendelse på virk.dk. Slut med sundhedsdokumenter ved flytning af kvæg Kravet om, at der skulle følge et sundhedsdokument med ved alle flytninger af kvæg i Danmark, er ophævet. Der var indtil juli 2007 krav om at kvæg, der blev flyttet mellem to besætninger skulle ledsages af et sundhedsdokument, som dokumentation for at dyrenes sundhedstilstand var i orden og dyrene ikke kom fra en besætning, der var under offentligt tilsyn. Med udfasningen af kravet om sundhedsdokumenter ved flytning af kvæg spares der 3.8 mio. kr. i administrative lettelser og 5.6 mio. kr. i gebyrer, da der blev opkrævet betaling for dokumenterne hos landmændene, jf. betalingsbekendtgørelsen. 16

17 Betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr Forenklingstiltag er foretaget i forhold til overgang til elektroniske fakturaer, tilbud om virksomhedernes betaling til Fødevarestyrelsen over PBS. Tidligere blev benyttet girokort. Færre regnskabskrav til rene økologivirksomheder Regnskabskravene til virksomheder, der alene laver økologiske fødevarer, er blevet lempet. Det betyder, at omkring 50 virksomheder er blevet fritaget for økologikontrol. De skal bl.a. ikke længere løbende registrere de råvarer, der indgår i produktionen og de skal heller ikke længere opstille regelmæssige balanceopgørelser. Ændringerne giver en samlet besparelse på omkring 0,7 mio. kr. om året. Fiskere fritages for indberetning Fiskere fritages fra at indberette oplysninger i logbogen om fangst, omladning og landing af bl.a. rejer, sardiner og tobis, hvis fangsten er større end minimumsmængden. Det betyder en lettelse på 4,4 mio. om året fordelt på omkring fiskere. Forenkling af krav til besætningsejeres optegnelser Dyreejere skal ikke længere angive, hvem der har udført behandlingen, når de fører optegnelser i forbindelse med behandling af besætningens dyr. Elektronisk indberetning af fisk der ikke bliver solgt på markedet Nogle fiskearter er underlagt et mindsteprissystem. Hvis det ikke er muligt, at sælge disse fisk til mindsteprisen på fiskeauktionerne, så tages de tilbage fra markedet og udløser en kompensation til fiskerne. Det er fiskernes organisationer, der indberetter disse fisk til Fiskeridirektoratet. Tidligere foregik det pr. telefax, men nu er der udviklet en digital løsning, der reducerer byrderne med 5,1 mio. kr. om året eller ca. 75 pct. Kontrol af differentieret restitution Der er indført et nyt kontrolsystem i forhold til eksportstøtte af fødevarer. Tidligere skulle toldmyndighederne i modtagelandet sende de såkaldte ankomstbeviser med toldstempler for at dokumentere, hvor varerne var endt. Nu er der udarbejdet en digital system-til-system løsning, hvor FødevareErhverv gennem adgang til Maersks transportsystem har adgang til alle nødvendige oplysninger. Virksomheder som har tilmeldt sig ordningen skal ikke længere indsende dokumentation til myndighederne, medens virksomheder, som ikke deltager i ordningen, alene skal indsende dokumentationen til én myndighed. Målrettet information til virksomheder Fødevareerhverv har målrettet deres information til de virksomheder, der søger om eksportstøtte. De har bl.a. sendt et brev ud til virksomhederne, hvor de oplyser om de hyppigst forekomne fejl og generelt orienterer om ansøgningsproceduren. De virksomheder, der havde flest fejl i deres ansøgning, har fået tilbud om at komme ind til et møde. Over 450 virksomheder har gavn af den målrettede information. 17

18 Resultater 2006: Forhåndsanmeldelse af færre fødevarer fra udlandet Ved import af en række fødevarer som kød, fisk og mælkeprodukter fra udlandet skulle virksomheder tidligere anmelde importen til fødevaremyndighederne i forvejen. Dette krav er nu fjernet og det betyder, at omkring virksomheder hver sparer ca. 215 timers arbejde om året. Samlet set er det en lettelse omkring 330 mio. kr. om året. Ophævet krav om handelsdokumenter for mælke- og ægprodukter Kravet om handelsdokumenter havde til formål at sikre sporbarhed. For mælkeprodukter er det nu tilstrækkeligt med identifikationsmærkning på produktet, mens ægprodukter nu blot er omfattet af den generelle regel om sporbarhed i fødevareforordningen. Med forenklingen er mejerier fritaget for at bruge tid på dagligt at udfylde, kopiere, distribuere og arkivere handelsdokumenter i forbindelse med hver kørsel til et andet mejeri. Forenkling af krav til besætningsejeres optegnelser Dyreejere skal ikke længere føre optegnelser over dato for indledning og afslutning af behandling, når der anvendes lægemidler i besætningen. Forenkling af krav til dyrlægers etikettering af medicin Dyrlæger skal ikke længere anføre brugsanvisning på etiketten, når der udleveres medicin til besætningsejere. Forenkling af krav ved dyrlægers genordinering af medicin Når en dyrlæge skulle genordinere medicin (dvs. re-ordinere medicin, som ikke var blevet forbrugt siden sidste besøg), skulle dyrlægen tidligere skrive sin signatur og ny dato på alle etiketter på den genordinerede medicin. Dette krav er bortfaldet og erstattet med en mindre byrdefuld procedure. Der i stedet indført krav om logbog, hvori der skal noteres oplysninger om hvert rådgivningsbesøg i besætningerne. Ændringen giver en besparelse på knap 2,9 mio. kr. om året. Lettere for slagtere at sælge oksekød Fødevarestyrelsen har ændret en række krav til slagtere, slagterforretninger og varehuse med slagtere, så kravene til bl.a. papirdokumentation, mængderegnskab og ansøgning om godkendelse af frivillig mærkning oksekød er blevet lettet. Samtidig er der er ikke længere krav om indsendelse og godkendelse af selvstændigt egenkontrolprogram i forbindelse med den frivillige mærkning. Ændringer påvirker over virksomheder, der tilsammen sparer omkring 40 mio. kr. om året. Ingen godkendelse af desinfektionsmidler til visse fødevarevirksomheder Virksomheder, der producerer desinfektionsmidler og visse rengøringsmidler til fødevarevirksomheder, skal ikke længere søge om godkendelse af produkterne hos Fødevarestyrelsen. I stedet skal de selv sikre sig, at produkterne overholder kravene i lovgivningen. 18

19 Forenkling af proceduren for ansøgning og afvikling af eksportlicenser FødevareErhverv har udarbejdet en digital løsning med digital signatur, hvor virksomhederne kan søge om eksportlicencer. Virksomhederne kan også bruge løsningen til at følge status på deres ansøgninger. Tidligere skulle virksomhederne sende et ansøgningsskema med brev eller fax. Omkring 60 pct. af de 450 virksomheder, der ansøger om eksportlicenser benytter sig allerede af løsningen Enklere ansøgning om landbrugsstøtte Ændringen betyder, at landbrugere, der har identiske markplaner i to efterfølgende år, kan nøjes med at udfylde én side i ansøgningen om landbrugsstøtte, afkrydse fem felter og underskrive og indsende ansøgningen. Tidligere skulle alle landbrugere udfylde sider uanset, om der var tale om nye oplysninger eller ej. Ændringen medfører lettelser for omkring landbrug. Enklere gødningsregnskab for jordbrugere Der fjernes en række informationsforpligtelser for jordbrugere i forbindelse med, at de skal lave gødningsregnskab, og fremover vil der være flere fortrykte oplysninger i gødningsregnskabet. Derudover er der fjernet et krav om, at jordbrugere, som en del af gødningsplanlægningen, skal opbevare et kort over deres dyrkede og udyrkede arealer med marknumre. Ændringen betyder lettelser for omkring jordbrugere. Resultater 2005: Reduceret økologikontrol I henhold til EU-lovgivning skal alle økologiske bedrifter (og forsyningsvirksomheder) kontrolleres mindst 1 gang årligt. Dog kan årlig kontrol erstattes med stikprøvekontrol for de bedrifter, der ingen afsætning har. Stikprøvefrekvensen er ca. 10 %. Det drejer det sig om ca. 90 bedrifter ud af i alt ca autoriserede, der ikke længere er underlagt kontrol. Elektronisk ansøgning om enkelt betaling og systemintegration Der er udviklet en elektronisk system-til-system løsning til ansøgning om landbrugsstøtte efter enkeltbetalingsordningen. Løsningen giver mulighed for at genbruge oplysningerne fra tidligere års ansøgninger og indtegningerne i markkort fra tidligere samt mulighed for at bruge allerede indtastede oplysninger fra bedriftsløsningerne. 19

20 Miljøministeriet Resultater 2008: Branchebilag med standardvilkår for bl.a. maskinværksteder og foderstofvirksomheder Der er udarbejdet branchebilag med standardvilkår for et yderligere antal listevirksomheder, bl.a. maskinværksteder, plastvirksomheder, foderstofvirksomheder, biogasanlæg og om ikkefarligt affald. Dette letter fortolkningen af reglerne for omkring virksomheder. Det er endnu ikke muligt at vurdere størrelsen af lettelsen målt i kroner og øre. Resultater 2007: Branchebilag med standardvilkår for bl.a. cementstøberier og asfaltanlæg Der er indført branchebilag med standardvilkår for et yderligere antal listevirksomheder herunder cementstøberier og asfaltanlæg, hvilket har gjort det lettere for ca. 200 virksomhederne at fortolke reglerne, som nu er mere målrettet de specifikke virksomhedstyper. Ændringerne har i alt medført en administrativ lettelse på knap 7 mio. kr. om året. Husdyrloven Fra 1. januar 2007 er behandlingen af miljøsager om husdyrbrug overført fra planloven til den nye husdyrlov. Det betyder, at forskellige procedurer for miljøgodkendelse smeltes sammen. Det indebærer en væsentlig forenkling, da ansøgere nu kun skal sende ansøgning om godkendelse til kommunalbestyrelsen, som samlet foretager godkendelsen. Et ny it-ansøgningssystem, der blev indført i 2007, har sparet væsentlige ressourcer for virksomhederne. Resultater 2005: Branchebilag med standardvilkår - forenklet godkendelsessystem for forurenende virksomheder. Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder i Danmark. For ca. 80 pct. af disse virksomheder er der indført et forenklet godkendelsessystem med standardvilkår, som godkendelsesmyndighederne er forpligtet til at indsætte i godkendelserne. Den hidtidige godkendelsesordning eksisterer nu kun for de 20 pct. særligt forurenende virksomheder. Forenklingen betyder en samlet administrativ lettelse på ca. 29 mio. kr. om året. 20

Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010

Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010 Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010 Regeringen vil gøre det nemmere at være virksomhed. I perioden 2001-2010 har målet været at lette

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere