ÅRSRAPPORT INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST // Offentliggjort 13. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST // Offentliggjort 13. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 7 Bestyrelse og direktion 13 Udviklingen i 2014 og forventninger til Generelle risikofaktorer 17 Risici og risikostyring 19 Årsrapport for afdelingerne Korte Obligationer 22 Lange Obligationer 27 Danske Aktier 32 Globale Aktier 37 Kreditobligationer 44 Balance B 51 Højt Udbytte Aktier 58 Balance A 65 Europa Value Aktier 72 Fælles noter Bestyrelses- og revisionshonorar 79 Anvendt regnskabspraksis 80 Nøgletalsdefinitioner 82 Foreningsoplysninger 84 Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

3 PÅTEGNINGER Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

4 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2014 for 9 afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger indeholder retvisende redegørelser for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København d. 13. marts 2015 Bestyrelsen: Peter Engberg Jensen Formand Jørgen Madsen Rina Asmussen Direktion: Poul Kobberup Direktør PFA Asset Management A/S Jesper Langmack Direktør PFA Asset Management A/S Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen PFA Invest Vi har revideret årsregnskabet Investeringsforeningen PFA Invest for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter den samlede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og fælles noter samt den enkelte afdelings resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om investeringsforeninger m.v. ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger mv. gennemlæst ledelsesberetningen, herunder de enkelte afdelingsberetninger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og de enkelte afdelingsberetninger er i overensstemmelse med årsregnskabet. København d. 13. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup Kasper Bruhn Udam Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

6 LEDELSES BERETNING

7 Generelt for afdelingerne Velkommen til Investeringsforeningen PFA Invest Generelt var 2014 et godt år for foreningen. Formuen blev i 2014 øget med over 1,3 mia. kr. til 2,5 mia. kr., svarende til en forøgelse på 116 %. Formueforøgelsen er en kombination af indskud fra investorer samt tocifrede afkast på hovedparten af de aktiebaserede og blandende afdelinger. Foreningen fik i 2014 to nye afdelinger. I januar indbød foreningen til tegning i Balance A, der har en lavere risikoprofil end Balance B. Med et tegningsresultat på 128 mio. kr. blev afdelingen optaget i handel på NASDAQ Copenhagen den 28. januar. I september indbød foreningen igen til tegning, nu i afdeling Europa Value Aktier. Europa Value Aktier blev optaget i handel på NASDAQ Copenhagen den 7. oktober efter et tegningsresultat på 103 mio. kr. Det samlede resultat for foreningen blev et overskud på knap 200,2 mio. kr., og der vil blive udloddet udbytte i 8 af foreningens 9 afdelinger. Udbyttesatserne fremgår på side 8. derfor sagens udvikling og forbeholder sig muligheden for at søge erstatning. De obligationsbaserede afdelinger havde det fortsat i 2014 lidt svært i et lavrentemiljø med et overraskende rentefald i året. Afdeling Korte Obligationer havde et afkast på 2,27 %, hvilket er over benchmark med 1,07 % -point, og Lange Obligationer havde et afkast på 5,61 %, hvilket er under benchmark. Afdeling Kreditobligationer klarede sig flot med et afkast 19,35 %, hvilket er 0,82 %-point over benchmark. De to balancerede afdelinger, der sammensætter sine porteføljer med andre afdelinger i PFA Invest samt enkeltaktiver, opnåede afkast på 12,43 % i Balance A og 15,38 % i Balance B. Begge afkast er lidt under benchmark. Balance B s navneændring fra Balance trådte i kraft i januar 2014 efter Finanstilsynets godkendelse af vedtægterne. Der var store forskelle på udviklingen i aktiemarkederne i de enkelte lande og sektorer, hvilket afspejles i afkastene på foreningens aktieafdelinger. Afdeling Globale Aktier blev den aktieafdeling i foreningen, som klarede sig bedst med et afkast på 18,50 % - herefter fulgte afdeling Danske Aktier med 17,94 % og afdeling Højt Udbytte Aktier med 8,17 % i afkast. Afdeling Globale Aktier var lidt efter sit benchmark, men både Danske Aktier og Højt Udbytte Aktier har givet et højere afkast end deres benchmark. Afdeling Europa Value Aktier har siden lanceringen i oktober 2014 opnået et afkast på -0,9 %, hvilket er 2,90 %-point lavere end benchmarkafkastet, da afkastet var negativt påviket af aktier i energisektoren. Den danske brændstofleverandør, OW Bunker gik under stor mediebevågenhed konkurs i november efter blot 6 måneder som børsnoteret. På konkurstidspunktet var flere af foreningens afdelinger eksponeret mod selskabets aktier. Ledelsen følger Kapitaforvalter PFA Kapitalforvaltning, fondsmælgerselskab A/S og investeringsforvaltningsselskabet PFA Porteføjle Administration A/S fusionerede i november 2014 med PFA Porteføjle Administration A/S som det fortsættende selskab, dog under nyt navn, nemlig PFA Asset Management A/S. Foreningens aftale om markedsføring er i 2014 overgået fra PFA Asset Management A/S til PFA Bank A/S. I 2015 forventes fortsat et beskedent afkast i de obligationsbaserede afdelinger, mens der forventes et positivt resultat i de aktiebaserede afdelinger. For et tilfredsstillende risikojusteret afkast kan investor med fordel anvende en af de to balancerede afdelinger, Balance A og Balance B. Direktion PFA Asset Management A/S Poul Kobberup Jesper Langmack Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

8 Resultat, formue og andele Foreningen realiserede i 2014 et samlet resultat på knap 200,2 mio. kr. og havde ved årets udgang en formue inklusiv udlodning på 2,5 mia. kr. fordelt på i alt 21,1 mio. andele. Den gennemsnitlige forskel mellem afdelingernes afkast og benchmarkafkast (tracking error) holdes på et passende niveau for hver enkelt afdeling. Udlodning Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udlodder følgende udbytter for Afdeling Udbytte (kr. pr. andel) Korte Obligationer 1,10 Lange Obligationer 2,30 Danske Aktier 20,70 Globale Aktier 17,40 Kreditobligationer 5,50 Balance B 11,00 Højt Udbytte Aktier 8,10 Balance A 3,70 Europa Value Aktier - Foreningen har for alle afdelinger fastlagt rammer for, hvilke markeder og markedssegmenter der kan investeres i. Foreningens ledelse vurderer løbende, om der er behov for at korrigere udnyttelsen af disse investeringsrammer. Bestyrelses- og ledelsesforhold Foreningen har ikke selv en direktion eller andre ansatte. Foreningen har i stedet en aftale med PFA Asset Management A/S som investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i foreningens vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. I december 2013 besluttede generalforsamlingen at ændre på vedtægterne, hvorefter afdeling Balance B ville skifte skattemæssig status fra obligationsbaseret afdeling til aktiebaseret afdeling. Imod en tidligere tilkendegivelse har Skat efterfølgende udfordret en karensregel i tilknytning til denne ændring, hvorfor udbyttet for 2013 skattemæssigt er blevet udloddet som kapitalindkomst uden indeholdelse af skat hos investor og ikke en aktieindkomst med indeholdelse af udbytteskat som først antaget. Skat har endnu ikke truffet en afgørelse, hvorfor en endelig afklaring stadig udestår. Fastholdelse af risikoprofil Foreningen fokuserer i det daglige investeringsarbejde på at fastholde afdelingernes risikoprofiler. De vigtigste elementer i dette fokus er den løbende overvågning af: Afdelingernes porteføljer er veldiversificerede med hensyn til eksponering på lande, brancher, sektorer, kreditkvaliteter og andre relevante markedssegmenteringer inden for afdelingernes respektive investeringsunivers. Ledelsen af investeringsforeninger er reguleret i lov om finansiel virksomhed og i lov om investeringsforeninger m.v. samt i diverse bekendtgørelser. Hertil kommer en række konkrete anvisninger i vejledninger fra Finanstilsynet. Bestyrelsen er for 2014 med generalforsamlingens godkendelse samlet honoreret for arbejdet i foreningen med kr. Honoraret for de enkelte medlemmer fremgår under Fælles noter og afsnittet Bestyrelses- og revisionshonorar. Bestyrelsen modtager ikke andre former for vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens sammensætning og tillidserhverv er beskrevet i et særskilt afsnit. Investeringspolitik Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formueforvaltning at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter som er defineret i de enkelte afdelingers placeringsregler. Der investeres under hensyn til både spredningskrav, reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

9 Tracking Error og Active Share Fra 2014 har Finanstilsynet pålagt danske investeringsforeninger at indberette Tracking Error og Active Share i forbindelse med den årlige indberetning for 2013 og fremadrettet. Tracking Error er et mål for, hvor tæt afkastsudviklingen i en afdeling følger afkastsudviklingen af et benchmark. Jo tættere på 0 %, jo mere identiske er afdelingens afkast med indekset. Passivt forvaltede afdelinger vil normalt have en Tracking Error under 1 %. Tracking Error beregnes kun for afdelinger, der har eksisteret i mere end 3 år, hvilket endnu ikke er aktuelt for afdelingerne i foreningen. Active Share er et mål for forskellen mellem summen af aktievægte i en afdelings portefølje og i et benchmark. Hvis beholdningerne er identiske, vil Active Share være 0. Active Share fremgår under noten 5-års oversigt for 2013 og 2014 for de enkelte aktieafdelinger. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til foreningen via med spørgsmål til foreningens forretningsområde. Indregning og måling Der er ved aflæggelse af dette årsregnskab ikke konstateret usikkerhed ved indregning eller måling, da afdelingernes aktiver primært består af børsnoterede værdipapirer noteret på effektive markeder. Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning eller måling. Væsentlige begivenheder siden årsskiftet Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Videnressourcer Foreningen har ingen ansatte, men baserer sig på eksterne samarbejdspartnere. Den overvejende del af foreningens videnbase er derfor placeret hos de medarbejdere, der er ansat hos samarbejdspartnerne. Kommunikationspolitik Der er stor interesse for opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden pfainvest.dk, hvor alle relevante oplysninger om foreningens afdelinger findes. Hjemmesiden opdateres løbende med emissions- og indløsningskurser, afkast og performancedata samt de største aktiver i beholdningen. Medlemmerne har mulighed for at få besked via , når der indkaldes til generalforsamling, eller der publiceres hel- og halvårsregnskaber. Foreningens andele udstedes gennem Danske Bank. Alle afdelinger er optaget til daglig handel på NASDAQ Copenhagen. Alle væsentlige nyheder vedrørende foreningen vil derfor blive offentliggjort via NASDAQ Copenhagen. Disse selskabsmeddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden. Foreningens bestyrelse lægger afgørende vægt på at sikre, at den viden og de kompetencer, der er forankret hos samarbejdspartnerne beskyttes og udvikles. Bestyrelsen modtager og evaluerer derfor løbende rapportering om samarbejdspartnernes initiativer til at sikre, at den nødvendige viden om foreningens virksomhed, og arbejdsbetingelser bevares og udvikles. Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Foreningens bestyrelse har uddelegeret forvaltningen af foreningens midler til PFA Asset Management A/S. Derfor er foreningens politik og retningslinjer for arbejdet med ansvarlige investeringer udøvet af PFA Asset Management A/S. PFA Asset Management A/S er omfattet af PFA Pensions politik for ansvarlige investeringer. Den er vedtaget af PFA s bestyrelse og implementeres af PFA s Responsible Investment Board (RI Board). Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

10 På den måde anvendes den viden og ekspertise, der er opbygget i PFA og PFA Asset Management A/S også i forvaltningen af PFA Invests midler. De midler, som forvaltes af PFA Asset Management A/S, er omfattet af PFA s procedurer for screening og engagement-dialog, der udføres sammen med PFA s samarbejdspartner på området, GES. Politik, retningslinjer og eksklusionsliste er alle tilgængelige på pfa.dk. Politik for ansvarlige investeringer Rammen for arbejdet med ansvarlige investeringer, og for hvordan det integreres i investeringsprocessen er via investeringsforvalter samlet i PFA s politik for ansvarlige investeringer. Politikken er baseret på FN Global Compacts 10 principper om respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø og anti-korruption samt de FN konventioner, der understøtter principperne. Arbejdet med screeninger, aktivt ejerskab og dialog tager udgangspunkt i de seks FN-understøttede principper for ansvarlige investeringer. I starten af 2014 blev politikken for ansvarlige investeringer revideret. Retningslinjerne for processen omkring ansvarlige investeringer i statsobligationer og landescreeningen er blevet integreret i politikken, og der er tilføjet et afsnit om investeringer i klimavenlige løsninger. Resultater fra implementering af politikken Via investeringsforvalter har foreningen en målsætning om at være en aktiv ejer, der påvirker selskaberne i retning af en ansvarlig værdiskabelse og dermed sikrer højest muligt langsigtet investeringsafkast. Screening og dialog er vigtige elementer i at bedrive aktivt ejerskab, da det afdækker om de selskaber og lande, der investeres i, overholder de internationale principper, som er en del af politikken. Hvis det konstateres, at et selskabs praksis strider mod politikken, opstarter GES en engagement-dialog for at få praksis ændret. Screening og aktivt ejerskab Foreningen har via PFA s samarbejdspartner GES, fået selskaberne i sin portefølje screenet. Der har været fokus på at øge kvaliteten af rapporteringen, så PFA s RI Board kan følge sagerne tættere, og dermed bedre vurdere, hvor grænserne går i forhold til, om dialogen med selskabet bidrager til forandringer. GES har evalueret 128 sager om eventuelle normbrud og har haft dialog med 46 selskaber, der enten har brudt sig mod internationale konventioner, eller hvor der har været indikationer på, at de har begået konventionsbrud. To sager er blevet løst i løbet af 2014, da selskaberne har ændret praksis, for at overholde de internationale konventioner. Via investeringsforvalter foretager foreningen screening og analyser af lande i henhold til PFA s retningslinjer og model for landescreening. Der foretages ikke engagementdialog med lande, idet det anses for at være et udenrigspolitisk anliggende. Der har i 2014 været fokus på situationen i Ukraine og Rusland, og alle de officielle EU-sanktioner er implementeret. Der er ikke fundet grundlag til at ekskludere investeringer udover de omfattende sanktioner som er indført af EU. Ved udgangen af 2014 har PFA s RI Board i forbindelse med landescreeningen og vurderingen af en landeanalyse af Elfenbenskysten konkluderet, at landet er investeringsegnet. Begrundelsen for at hæve eksklusionen af Elfenbenskysten er blandt andet, at landet har forbedret sig på en række centrale områder indenfor demokrati og menneskerettigheder og nærmer sig gennemsnittet for Afrika. Men Elfenbenskysten er fortsat et udviklingsland og dets fremtidige udvikling bliver holdt under observation af PFA s RI Board. Listen over ekskluderede lande er i 2014 blevet tilføjet eksklusionslisten over selskaber, så der på pfa.dk er en samlet eksklusionsliste. Fokus på forskellige temaer Et af de temaer, der igen i år var fokus på, er klimaet, grønne investeringer og investeringer i selskaber, Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

11 som producerer kul, olie og gas. Investeringsforvalter PFA Asset Management A/S har i den forbindelse kortlagt aktieporteføljen for investeringer i kul-, olie- og gasselskaber i henholdsvis 2010 og Tallene viste, at investeringer i olie-, kul- og gasselskaber er faldet med 20 % fra 2010 til 2013, så de udgjorde 4 % af de samlede aktieinvesteringer i Til sammenligning havde PFA Asset Management A/S i samme periode mangedoblet investeringer i vedvarende energi. Investeringsforvalter har i løbet af 2014 valgt at formalisere beslutningen om, at der ikke skal investeres i de energiselskaber, der primært udvinder olie fra tjæresand. Derfor ekskluderes de selskaber, som PFA har analyseret og vurderet, genererer deres primære omsætning ved aktiviteter forbundet med tjæresand. Begrundelsen for at ekskludere selskaberne er, at udvindingsmetoden vurderes skadeligt for miljøet og naturen i de områder, hvor det praktiseres. Derudover har investeringsforvalter i løbet af 2014 været i dialog med en række NGO ere om deres konkrete mærkesag i forhold til investeringsforvalters politik og praksis for ansvarlige investeringer. PFA Asset Management A/S har prioriteret at formidle, hvordan de forskellige etiske dilemmaer håndteres ud fra den politik og de retningslinjer der er. Dette gælder bl.a. selskabers skat og samfundsansvar samt hvilke kriterier, der anvendes for at vurdere, om et selskab bidrager til at opretholde ulovligheder på Vestbredden eller har andre aktiviteter i området. PFA Asset Management A/S har også været i dialog med en hollandsk fredsorganisation, PAX, som laver en årlig status på, hvordan FN s konvention med forbud mod produktion og anvendelse af klyngevåben efterleves. I 2014 rykkede PFA ind i Hall of Fame som udnævnes af PAX. Der blev i alt udvalgt 36 internationale investorer, som har sikret, at hverken de eller deres kunder investerer i selskaber, der producerer klyngevåben. Indsatsområder for 2015 Arbejdet med at screene selskaber, aktivt ejerskab og engagement-dialog fortsætter i 2015, og vil resultere i, at der løbende sættes fokus på forskellige temaer. Det samme gør sig gældende for arbejdet med ansvarlige investeringer i statsobligationer. Screeningen foretages løbende og baseres bl.a. på en vurdering af aktuelle hændelser. Bliver PFA eller GES opmærksom på nye forhold, vurderes disse, og der træffes herefter beslutninger, som i yderste konsekvens kan medføre eksklusion. PFA Asset Management A/S har i løbet af 2014 arbejdet på at formalisere den praksis, der er omkring skatteforhold - også når det gælder investeringsprocessen. Der forventes at blive vedtaget en samlet politik på området i starten af PFA er investormedlem hos CDP (det tidligere Carbon Disclosure Project) og har i 2014 anvendt deres data til at skabe overblik over CO2-udledningen i aktieporteføljen. Dette er et område, der også forventes at være fokus på i PFA prioriterer at svare på de henvendelser, der kommer fra kunder, medier og andre interessenter om, hvordan politik og retningslinjer efterleves i praksis. Mange af henvendelserne kan henvises til det, som står på pfa.dk om ansvarlige investeringer. PFA vil i 2015 fortsætte med at prioritere at svare henvendelserne. Måltal for det underrepræsenterede køn Bestyrelsen har i 2014 fastsat et måltal for det underrepræsenterede køn, så det underrepræsenterede køn som minimum skal udgøre 25 % af bestyrelsen. Bestyrelsen vil årligt foretage en vurdering og eventuel ajourføring af det opstillede måltal. Fund Governance og Best practice for ledelse De grundlæggende rammer for god ledelse af investeringsforeninger er fastlagt i lov om investeringsforeninger, bekendtgørelsen om ledelse, Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

12 styring og administration af investeringsforeninger samt vejledninger fra Finanstilsynet. Investeringsfondsbranchen (IFB), der er investeringsforeningernes brancheorganisation, har udarbejdet et sæt anbefalinger til sine medlemmer om Fund Governance samt et sæt anbefalinger om best practice for ledelse. ledelsen skal vælge og begrunde en forretningsmodel i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, efterfulgt af foreningens efterlevelse af brancheanbefalingerne om drift og opfølgning på de enkelte elementer i forretningsmodellen. Politikken følger Investeringsfondsbranchens anbefalinger på området. Fund Governance Foreningens bestyrelse har vedtaget en fund governace politik. Den vedrører den overordnede styring af rettigheder og ansvar blandt aktørerne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet PFA Asset Management A/S. Politikken definerer sammen med øvrige regler, forretningsgange og politikker samspillet mellem investorer, bestyrelsen, direktionen og øvrige interessenter. Politikken følger Investeringsfondsbranchens anbefalinger på området. Læs mere om fund governance politikken på foreningens hjemmeside pfainvest.dk. Best practice for ledelse Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger. Politikken tager udgangspunkt i lovkravet om, at Læs mere om politikken for best practice på foreningens hjemmeside pfainvest.dk. Øvrige forhold Investeringsforeningen er stiftet på initiativ af PFA Pension, forsikringsaktieselskab den 31. august PFA Pension ejer en større andel af investeringsforeningens udstedte certifikater. Det er imidlertid ikke PFA Pensions hensigt at opretholde denne eksponering, og der vil således ske en gradvis reduktion i takt med, at øvrige investorer efterspørger foreningens afdelinger. Relationen til PFA Pension, forsikringsaktieselskab giver foreningen adgang til PFA-koncernens investeringsekspertise og stordriftsfordele i form af serviceydelser udført af PFA Bank A/S og PFA Asset Management A/S. Aftalerne om serviceydelser er indgået på markedsbaserede vilkår. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

13 Bestyrelse og direktion Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højest 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og en eller flere næstformænd. Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem eller de bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrælkning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen har i 2014 afholdt møder på følgende datoer: 7. marts, 22. april, 25. august og 28. november. Bestyrelsens medlemmer Direktion Poul Kobberup Født 1964 Direktør, PFA Asset Management A/S, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i PFA Ejendomme A/S, PFA Invest International A/S, 125 Wood Street London A/S, Danske Hus Hamburg A/S, Great Minster East London A/S, King s Pool York A/S og Victoria Street London A/S. Jesper Langmack Direktør Født 1972 Direktør, PFA Asset Management A/S, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Peter Engberg Jensen Formand Født 1953 Professionelt bestyrelsesmedlem, Sankt Annæ Plads 13, 3, 1250 København K. Indtrådte i bestyrelsen 9. september Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, LD og den sociale kapitalfond. Rina Asmussen Født 1959 Partner Stanton Chase Copenhagen, Strandgade 4, 1401 København K. Indtrådte i bestyrelsen 22. april Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BRF Holding A/S og Jyske Bank A/S. FINANSKALENDER februar 2015 Offentliggørelse af årsrapport for april 2015 Ordinær generalforsamling 24. august 2015 Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2015 Jørgen Madsen Født 1945 Professionelt bestyrelsesmedlem, Askhøj 15, 2850 Nærum. Indtrådte i bestyrelsen 31. august Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i PFA Asset Management A/S. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

14 Udviklingen i 2014 og forventninger til blev et år hvor den globale økonomi tog endnu et forsigtigt skridt ud af finanskrisens lange skygge. Mest tydeligt var det i USA, verdens største og for de finansielle markeder vigtigste økonomi. Amerikansk økonomi oplevede tiltagende vækst i løbet af året til trods for at centralbanken gradvist stoppede sine obligationskøb. Væksten i Europa blev lidt lavere end ventet blandt andet på grund af konflikten med Rusland, mens Kina oplevede moderat aftagende men fortsat høj vækst. Investeringsmæssigt blev det et positivt år både for aktier og obligationer. Mens aktierne fulgte i fodsporene på det amerikanske opsving, blev obligationer understøttet af et kraftigt fald i inflationen, og lavere end ventet vækst i Japan og eurozonen. Den japanske centralbank øgede sine opkøb af obligationer, og den europæiske centralbank, ECB har op til årsskiftet signaleret, at den er tæt på også at sætte et opkøbsprogram i søen, hvilket blev effektueret i januar. Amerikansk økonomi løb med overskrifterne i 2014 På mange punkter blev 2014 USA s år - både når det gælder økonomien og udviklingen på de finansielle markeder. Dollaren steg kraftigt i kurs, og viste den største årlige stigning siden Aktier og lange obligationer gav begge afkast på over 10 % for første gang siden Efter en hård vinter, som satte væksten i stå i begyndelsen af året, voksede amerikansk økonomi kraftigt i de følgende kvartaler, og opnåede i tredje kvartal en vækst på 5 % hvilket er det højeste i 11 år. Drivkræfterne bag det amerikanske opsving er flere. Der er fremgang i beskæftigelse, forbrug, investeringer, bankernes udlån og på boligmarkedet. De lave renter er fortsat en væsentlig del af brændstoffet bag opsvinget. Global pengepolitik lempet yderligere Den nye chef for den amerikanske centralbank Janet Yellen fastholdt gennem året 0 renten, og signalerer at pengepolitikken fortsat vil være meget lempelig, også selvom den første renteforhøjelse nærmer sig. I Japan øgede centralbanken sine køb af obligationer i efteråret, efter en momsforhøjelse i foråret satte væksten i stå. I eurozonen blev pengepolitikken også lempet. ECB sænkede renten, og indlånsrenten er nu negativ. Derudover tilbød ECB billigere lån til bankerne, og satte et opkøbsprogram i gang for køb af obligationer udstedt af den private sektor. Sidst på året signalerede chefen for centralbanken Draghi, at et program for køb af statsobligationer er under forberedelse og vil blive effektueret, hvis ikke inflationsforventningerne stiger. Europæisk vækst i slæbegear Den økonomiske vækst i eurozonen lå i 2014 i underkanten af 1 %. Den russiske annektering af Krim og konflikten om Ukraine har nedkølet relationerne mellem Rusland og Vesten betragteligt. Gensidige sanktioner har påvirket væksten i Europa negativt, og det samme har en begyndende økonomisk krise i Rusland. Dertil kommer svag vækst i Frankrig og Italien. ECB gennemførte en gennemgang af de største bankers aktiver, som viste at kapitalforholdene overordnet er tilstrækkelige i banksektoren. Vilkårene for den private sektor blev forbedret mod årets slutning i takt med faldet i eurokursen, renterne og olieprisen. Risikoen for politisk uro i kølvandet på en række kommende valg i Europa er en potentiel kilde til uro. Endnu et vanskeligt år for emerging markets Aktierne i de modne økonomier gav som i 2013 højere afkast end aktierne på emerging markets. Udviklingen var dog mere differentieret i 2014, hvor navnlig afkastet fra amerikanske aktier var understøttet af en kraftig stigning i dollarkursen, mens europæiske aktier gav mere beskedne afkast. Faldende råvarepriser, herunder et kraftigt fald i olieprisen i andet halvår, var med til at gøre Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

15 vilkårene vanskelige for olie- og råstofproducerende lande og virksomhederne i blandt andet Rusland og Latinamerika. Det ramte både aktieog obligationsmarkederne samt valutaerne i de pågældende lande. Asien kom derimod bedre igennem turbulensen på oliemarkedet. De fleste asiatiske lande, herunder store vigtige lande som Kina, Japan og Indien, er importører af olie og andre råvarer, og har dermed glæde af faldende oliepriser. Hvad betyder faldet i olieprisen for den globale økonomi? For det første vil faldet i olieprisen påvirke forbrugere, virksomheder og lande forskelligt. Generelt vil olieimporterende regioner som Asien, Europa og USA have glæde af den faldende oliepris, mens det modsatte gør sig gældende for de olieproducerende lande i Mellemøsten, Latinamerika og Østeuropa. For det andet spiller årsagen til olieprisfaldet en væsentlig rolle. Hvis olieprisfaldet skyldes vigende efterspørgsel som i efteråret 2008, er det et negativt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Hvis årsagen snarere er øget udbud efter mange år med høje oliepriser, er det et mere positivt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Faldende oliepriser har en dæmpende effekt på inflationen. Det betyder, at centralbankerne fremadrettet kan føre en mere lempelig pengepolitik end ellers, og det bidrager til at holde renten på et lavt niveau. Endvidere vil en lavere oliepris øge forbrugernes købekraft i forhold til andre varer. Den amerikanske forbrugertillid er steget solidt i løbet af 2014, og ligger på det højeste niveau siden finanskrisen. Det skyldes en kombination af bedre jobmuligheder, et mere positivt boligmarked og så store besparelser på brændstof- og varmeregningerne. Olieprisfaldet har sidst på året medvirket til at løfte detailsalget i USA. Denne effekt kan sprede sig til Asien og Europa dog formentlig i mindre omfang. Pengepolitikken har stadig hovedrollen Mens den globale vækst blev lidt lavere end ventet i 2014, blev den globale pengepolitik tilsvarende mere lempelig end ventet fra årets begyndelse. Pengepolitikken i USA, eurozonen, Japan og Kina vil også i det nye år spille en hovedrolle som vækststabilisator og igen være en afgørende faktor for de finansielle markeder. De ødelæggende og langvarige negative virkninger af finanskrisen sidder stadig dybt i beslutningstagerne, så det forventes, at centralbankerne igen i 2015 hellere vil være for lempelige end risikere de negative virkninger ved en for stram pengepolitik. Dertil kommer, at faldet i olieprisen dæmper inflationen globalt og dermed giver centralbankerne ekstra respit. Det vil grundlæggende understøtte væksten og de finansielle markeder i I Asien blev en række politiske ledere valgt eller genvalgt i Det øger alt andet lige stabiliteten, investeringslysten og formentlig også reformviljen i disse lande. I Europa står en række lande over for valg i 2015, herunder Grækenland, Spanien og England, hvilket øger de politiske risici i Europa. De euro- og sparekritiske kræfter styrkes i disse år, og udfaldet af disse valg kan få stor indflydelse på de finansielle markeder. Geopolitisk uro vil også påvirke markederne i det kommende år. Forløbet af konflikten med Rusland vil spille en afgørende rolle for russisk økonomi, men vil også påvirke væksten i Europa. Endelig vil vækstafmatningen i Kina spille en stor rolle for de finansielle markeder. Hvis nedturen på ejendomsmarkedet fortsætter, kan det få betydelige negative konsekvenser for kinesisk økonomi og den globale vækst. Det forventes et positivt år for risikofyldte aktiver og beskedne positive afkast på obligationer. Samlet set forventes et lavere afkast end i Udsvingene på de finansielle markeder steg i de sidste måneder af 2014, og det forventes at det mønster vil fortsætte i Vejen til et tilfredsstil- Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

16 lende risikojusteret afkast i 2015 går gennem en veldiversificeret portefølje og en fleksibel investeringsstrategi, som tager højde for de skiftende pengepolitiske signaler fra centralbankerne. Begyndende fremgang i dansk økonomi Efter 2 år med fald i BNP, oplevede dansk økonomi i 2014 en beskeden positiv vækst. Forbrugertilliden er steget gradvist siden 2012 i takt med en mere positiv udvikling i beskæftigelsen og på boligmarkedet. Den lave inflation er med til at understøtte reallønnen, hvilket også er med til at understøtte forbruget. Der er ligeledes tegn på en begyndende fremgang i virksomhedernes investeringer, som også fremadrettet vil være tæt knyttet til udviklingen på de vigtige eksportmarkeder i Europa. Faldet i euro- og kronekursen kan blive en positiv faktor for virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne i Der er uændret stor tillid til dansk økonomi på de finansielle markeder. Et stort og voksende overskud på betalingsbalancen, betydelige valutareserver og et stabilt politisk klima bidrager til tilliden. Obligationsrenterne faldt markant i Danmark i løbet af året trukket ned af et endnu større fald i renterne i Tyskland og Sydeuropa. Danske obligationer blev således i mindre grad end tidligere brugt som en sikker havn af obligationsinvestorerne. Dette skyldes ikke et mere negativt syn på dansk økonomi, men et mere positivt syn på økonomierne i eurozonen samt forventninger om at ECB i 2015 vil købe statsobligationer i eurozonen. De 10-årige tyske og danske renter lå begge fra årets begyndelse i underkanten af 2 % og var ved udgangen af 2014 faldet til henholdsvis 0,54 % og 0,85 %. De store børsnoterede danske virksomheder oplevede generelt gode resultater og pæn vækst, og det bidrog til, at det danske aktiemarked var et af de bedste globale aktiemarkeder med et afkast på 20 %. Dansk vækst forventes at tiltage gradvist i 2015, men væksten vil stadig ligge i underkanten af det historiske trendniveau. Der er tegn på fremgang i konkurrenceevnen som følge af lave lønstigninger, lav inflation i Danmark samt faldet i kronekursen, og det forventes at understøtte investeringslysten. Privatforbruget understøttes af udsigt til stigende beskæftigelse og en moderat fremgang på boligmarkedet. Dansk økonomi er dog som en lille åben økonomi afhængig af udviklingen på vore eksportmarkeder, og dermed i høj grad følsom overfor udviklingen i den globale økonomi og ikke mindst europæisk økonomi. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

17 Generelle risikofaktorer Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, for eksempel Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling kan investere op til 10 % i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder (emerging markets) Begrebet Nye Markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkedet, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Særlige risici for obligationsafdelingerne Kursudsving på obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

18 de obligationer, foreningen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Kreditrisiko Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging marketsobligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/ eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Særlige risici for aktieafdelingerne Kursudsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til for eksempel udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Særlige risici for blandede afdelinger Blandede afdelinger er påvirket af de faktorer, der påvirker såvel aktie som obligationsafdelinger. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

19 Risici og risikostyring Som investor i PFA Invest får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdelinger. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor for eksempel har valgt at investere i en afdeling, der har danske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere gennem en investeringsforening kan grundlæggende afdækkes ved at observere følgende fire elementer: Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden man som investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra ens behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at man er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan derfor være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker man for eksempel en meget stabil udvikling i sine PFA Invest andele, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer sjældent velegnede. Af den enkelte afdelings årsrapport fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Risikoprofil Lav risiko Lavt afkast Afdelingens placering på risikoindikatoren er Høj risiko Højt afkast bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste 5 år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici relateret til finansielle markeder De finansielle markeder rummer en række risikoelementer som kursrisiko på aktier, renterisiko på obligationer, kreditrisiko og valutarisiko. Disse risikofaktorer varetages hver især inden for givne rammer på de forskellige områder, hvor foreningen foretager sine investeringer. Nogle af de risikostyringselementer, der arbejdes med, er afdelingernes investeringsforvaltningssaftaler og investeringspolitikker, foreningens interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter som for eksempel valutahedging, der i perioder kan anvendes til at reducere udsving på valutakursen. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Alle investeringsbeslutninger i foreningens afdelinger bygger på foreningens og rådgivernes forventninger til den fremtidige udvikling i renter og konjunkturer, virksomhedernes indtjening, politiske forhold og andre eksterne faktorer. På grundlag af disse forventninger køber og sælger foreningen Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

20 aktier og obligationer for afdelingerne. Denne type af beslutninger rummer implicit en risiko. Som det fremgår af afdelingsberetningerne i årsrapporten, har foreningen for hver enkelt afdeling fastsat et benchmark, dvs. et indeks, der måler afkastudvikling på det eller de markeder, hvor afdelingen investerer. Foreningen finder, at de valgte benchmarks er velegnede som sammenligningsgrundlag, når afdelingernes investeringsresultater skal vurderes. Ved sammenligning skal man dog have for øje, at afdelingernes afkast er opgjort efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger, mens udviklingen i benchmarkafkastet ikke inkluderer omkostninger. Alle foreningens afdelinger følger en aktiv investeringsstrategi i bestræbelserne på at opnå et afkast, der er højere end afkastet af de tilhørende benchmarks. Foreningen udvælger de investeringsmuligheder, der kan antages at give det højest mulige afkast under hensyn til investeringsrisikoen. Afkastet vil derfor kunne afvige positivt eller negativt fra benchmarkafkastet. For at begrænse risikoen for at afkastet afviger betydeligt fra benchmark, kan foreningens bestyrelse fastlægge konkrete rammer for afdelingernes investeringer. For aktieafdelinger vil disse rammer som regel være begrænsninger på muligheden for at afvige fra benchmark s underliggende struktur. For obligationsafdelinger vil bestyrelsen kunne indføre begrænsninger på varigheden (rentefølsomheden) og på kreditrisikoen (credit ratings). Bestyrelsen kan desuden fastlægge begrænsninger på investeringerne i især de nye markeder (emerging markets) for at begrænse likviditetsrisikoen. Foreningen fokuserer i det daglige investeringsarbejde på at fastholde afdelingernes risikoprofiler. De vigtigste elementer i dette fokus er den løbende overvågning af, at afdelingernes porteføljer er veldiversificerede med hensyn til eksponering på lande, brancher, sektorer, kreditkvaliteter og andre relevante markedssegmenteringer inden for afdelingernes respektive investeringsuniverser. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet, dels at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte PFA Investafdelinger henvises til de gældende prospekter og Central Investorinformation for de pågældende afdelinger. Disse kan downloades fra pfainvest.dk. under Afdelinger og Materiale. Investeringsforeningen PFA Invest Årsrapport

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015. Bilag 2.1a

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015. Bilag 2.1a Investeringsforeningen PFA Invest, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. marts 2015 Bilag 2.1a Dagsordenens pkt. 2 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort

Læs mere

ÅRSRAPPORT. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 7. marts 2014

ÅRSRAPPORT. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 7. marts 2014 ÅRSRAPPORT 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST /

halvårsrapport 2013 INvESTERINGSFORENINGEN PFa INvEST / halvårsrapport 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 30. august 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 5 Udviklingen

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 24. august 2015

HALVÅRSRAPPORT 2015. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 24. august 2015 HALVÅRSRAPPORT 2015 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 24. august 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning Generelt for afdelingerne 5 Udviklingen

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Fåmandsforeningen BankInvest Vælger. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2013 Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Halvårs Fåmandsforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

ÅRSRAPPORT. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST // Offentliggjort 11. februar Bilag 1

ÅRSRAPPORT. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST  // Offentliggjort 11. februar Bilag 1 Investeringsforeningen PFA Invest, ordinær generalforsamling den 1. marts 2016 Dagsordenens pkt. 3 ÅRSRAPPORT 2015 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 11. februar 2016

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere