VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009"

Transkript

1 VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

2 DISCLAIMER Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende prospekt ikke er udtømmende, men ment som inspiration og et overblik til potentielle investorer i Sealand Capital A/S ( Sealand Capital ). Den endelige tegning i Sealand Capital foregår udelukkende på baggrund af tegningsaftale og vedtægter. Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på ledelsens forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for ledelsens og Sealand Capitals kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil højst sandsynligt medføre, at de faktiske resultater vil afvige fra de resultater, der er forudsat i prospektet. Nærværende prospekt er udarbejdet af Sealand Capital og udtaler sig om forhold pr. 15. august Materialet er udarbejdet i god tro, og der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnittet om Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i Sealand Capital. Alle, der kommer i besiddelse af prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de nye aktier. Sealand Capital fremsætter ikke nogen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller forventningerne indeholdt i dette materiale. Vi opfordrer alle investorer til at rådføre sig med egne rådgivere med henblik på en nøje gennemgang af det udleverede salgsmateriale, før endelig beslutning om tegning tages. Prospektet er grundet minimumstegningen på DKK ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen.

3 KORT OM KAPITALFORHØJELSEN Som investor tilbydes du hermed at investere i Sealand Capital på vilkår som beskrevet nedenfor. Bestyrelsen blev bemyndiget d. 3. august 2009 til at udvide aktiekapitalen med henblik på at styrke kapitalgrundlaget i Sealand Capital og for at kunne realisere Sealand Capitals vækstmål. Der gennemføres en emission som omfatter aktier a nominelt DKK25 til kurs DKK450 svarende til et samlet provenu på DKK45 millioner. Emissionen er dog ikke betinget af fuld tegning, idet omkostninger til managementselskabet er skalerbar. DE NYE AKTIER De nye aktier har samme rettigheder som de øvrige aktionærer. Ved fuld tegning svarer de nye aktier til 80,1% af aktiekapitalen i Sealand Capital. Kursfastsættelsen tager ikke udgangspunkt i traditionelle værdiansættelsesmodeller. Tegningskursen er fastsat af ledelsen ud fra en vurdering af de nuværende værdier samt de fremtidige vækst-, markedsmuligheder og risici for Sealand Capital. Mindste aktietegning er fastsat til DKK svarende til 889 aktier a DKK450. En aktionær må dog højst jf. vedtægterne eje aktier svarende til 33% af den samlede aktiekapital i Sealand Capital. De nye aktier udbydes i perioden frem til d. 4. december Udbuddet vil dog blive lukket, såfremt der før periodens udløb er modtaget et antal købstilbud svarende til antallet af de nye aktier, eller bestyrelsen træffer beslutning herom. 3

4 RESUMÉ Nedenstående er et sammendrag vedrørende kapitaludvidelsen i Sealand Capital. Resumeet bør læses som en indledning til de mere detaljerede oplysninger senere i prospektet. En investering i Sealand Capital er forbundet med: Investeringer i danske vækstvirksomheder Mulighed for at investere i et nyt og spændende venturekoncept Adgang til en attraktiv portefølje med et stort vækst- og afkastpotentiale Mulighed for risikospredning via investering i flere selskaber Mulighed for risikospredning via investering i flere brancher Planlagt børsnotering inden for 3-5 år Aktivitetsbaseret omkostningsstruktur, som minimerer administrationsomkostninger i opstarts- og vækstfasen Attraktivt udbytte politik i forbindelse med exits Adgang til at være en del af et attraktivt innovationsmiljø Stærkt ledelsesteam med erfaring indenfor ventureinvesteringer Minimumstegning på DKK svarende til 889 aktier a DKK450 pr. styk 4

5 SEALAND CAPITAL INVESTERER I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER Når man ser på nogle af Danmarks største virksomheder som Vestas eller Novo Nordisk, er der ikke mange som erindrer, at disse virksomheder ikke blev startet med et mål om at blive den største vindmølle eller biotekvirksomhed i Danmark. Stifterne af disse virksomheder havde ikke skyggen af idé om, at netop deres virksomhed mange år senere ville udvikle sig til at blive nogle af Danmarks mest prominente virksomheder. Vestas producerede den første vindmølle i 1979 og havde ca. 60 ansatte. Få kunne dengang forudse, at Vestas i 2009 ville have ansatte og en børsværdi på over DKK76 milliarder (7. august 2009). I det hele taget er der ikke ret mange virksomheder, som vi alle sammen kender som succesfulde, der er startet med den bevidste strategi at blive verdens største. I stedet er disse virksomheder startet i en garage med en stærk vision og et stort potentiale. at blive særdeles værdifulde ved, at de tilføres ledelsesmæssige ressourcer, kapital og styring. Denne opgave løser Sealand Capital. HVAD ER SÅ FREMTIDENS GODE INVESTERING? Hvert årti har specielle investeringsepoker. Vi er netop gået ud af en epoke, hvor især ejendomsinvesteringer for nogle har været særdeles profitable. De der opnåede et højt afkast er dem, som forudså mulighederne tidligt og realiserede, inden finanskrisen startede. De der ikke gjorde, mistede i mange tilfælde deres formue. Det nytter som bekendt ikke at hoppe på bølgen til sidst. Never waste a good crisis, udtalte den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton for nylig. Pointen er, at finanskrisen er en udfordring for os alle, men samtidig danner den grundlaget for, at der kan skabes nye vækstvirksomheder specielt i et land som Danmark. At få nye idéer, som kan skabe nye forretningsmæssige muligheder, er en vigtig aktivitet i alle virksomheder, og her spiller vækstvirksomheder en afgørende rolle. Gode internationale eksempler er Microsoft og Google, mens vi i Danmark har set den samme udvikling i virksomheder som Skype og Telmore. En lang række mindre danske virksomheder indeholder et stort vækstpotentiale, som i dag desværre ikke realiseres på grund af manglende forudsætninger hos stifteren eller mangel på adgang til kapital. Et antal af disse potentielle vækstvirksomheder kan udvikles til Vækstvirksomhederne skaber innovation ved at udvikle nye produkter, produktionsmetoder og teknologier og udfordre eksisterende virksomheder. Når man ser på evnen til at skabe arbejdspladser, øge omsætningen og sætte gang i eksporten, så ligger venturefinansierede vækstvirksomheder i det absolutte førerfelt. Vækstfondens analyse Venturekapital skaber vækst viser, at venturefinansierede vækstvirksomheder bi- 5

6 drager med fem procent af nettotilvæksten i den samlede beskæftigelse, på trods af at deres beskæftigelse kun udgør en procent. I denne tid, i skyggen af finanskrisen, er det blevet sværere for vækstvirksomheder at skaffe den nødvendige kapital, men vækstvirksomhedernes ideer er ikke blevet dårligere, mere risikable eller mindre profitable. Finanskrisen har presset priserne helt i bund på de vækstvirksomheder, som Sealand Capital ønsker at investere i, og udbuddet er større end nogensinde. Denne kombination giver mulighed for at investere i de vækstvirksomheder, som skal sikre Danmarks fremtid. Investeringsmulighederne er til stede. TIDSPUNKTET ER DET HELT RIGTIGE NU For en vækstvirksomhed er adgang til kapital afgørende; hvis ikke dette er tilfældet, vil perioden for opstartsfasen blive forlænget med risiko for, at vækstvirksomheden må lukke ned. Venturekapital forøger værdien af vækstvirksomheder og gør det muligt at realisere idé og muligheder hurtigere. Netop derfor er tidspunktet for ventureinvesteringer det rigtige nu og kan samtidig gøres for mindre beløb end tidligere, da prissætningen af vækstvirksomheder i høj grad er afhængig af adgang til kapital. Mange af de vækstvirksomheder, som tilføres venturekapital, vil for manges vedkommende først være parat til at lancere idéer, produkter og teknologier inden for 6 til 24 måneder efter, at venturekapitalen er tilført. Dette indebærer, at de vækstvirksomheder, som Sealand Capital har investeret og planlagt at investere i, skal afsætte og markedsføre deres ideer, produkter og teknologier i et forventeligt opadgående marked. Alt i alt medfører dette et window of opportunity, som kan udnyttes af investorer, der er villige til at investere i vækstvirksomheder. Forenklet kan man sige, at Sealand Capital planlægger at investere i Danmarks fremtid. SEALAND CAPITALS BAGGRUND & IDÉGRUNDLAG Ventureselskabet Sealand Capital er stiftet og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR ) d. 15. januar Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune. Sealand Capitals formål er at investere, udvikle og realisere investeringer i danske virksomheder ( Porteføljeselskaber ) med fokus på vækst og vidensbaserede virksomheder. Investering i porteføljeselskaber kan ske ved køb og/ eller tegning af kapitalandele. Investeringer kan også ske ved anvendelse af konvertible lån, aktietegningsretter (warrants), aktiekøbsoptioner og lignende finansielle instrumenter. Fælles for de porteføljeselskaber, som Sealand Capital investerer i, er at de skal have et betydeligt vækstpotentiale og være på forkant med den teknologiske og markedsmæssige udvikling. 6

7 Sealand Capital forventer fortrinsvis at investere i porteføljeselskaber, der befinder sig i preseed- og seed-faserne. Preseed- og seed-faserne omfatter projekter fra den oprindelige idé frem til markedsintroduktion. I disse faser foretages den teknologiske, markeds- og kommercielle vurdering af projektet. Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder i preseed- og seed-faserne, fordi ideer og opfindelser opstår hele tiden, særlig i krisetider, og Danmark har et konstant behov for fornyelse. Derudover repræsenterer vækstvirksomheder i disse faser en særlig mulighed for en større ejerandel kombineret med muligheden for en højere værditilvækst. sætning at opnå et ejerskab på mellem 20-50% i de enkelte porteføljeselskaber. Det er Sealand Capitals målsætning at bringe porteføljevirksomhederne gennem 2. og 3. trin på værditilvækstkurven som illustreret herunder. Vækstvirksomhederne skal bringes fra Proof of Concept til Proof of Business, alternativt helt frem til Proof of Scale. Senest ved udgangen af Proof of Scale forventes exit. Det er Sealand Capitals målsætning at skabe et attraktivt afkast til aktionærerne primært ved udlodning af udbytte efter frasalg af porteføljeselskaber og kursstigning på Sealand Capital aktierne i forbindelse med en børsnotering. SEALAND CAPITALS MÅLSÆTNING Det er Sealand Capitals målsætning at investere i por- Det er Sealand Captials målsætning at foretage investeringer i vækstvirksomheder inden for en række teføljeselskaber med DER henblik ER TRE på VÆRDIMÆSSIGE at videreudvikle og HØJDEPUNKTER vækstbrancher såsom I EN biotek, IT, internet, tele og realisere investeringerne. VENTUREFINANSIERET Det er Sealand Capitals VIRKSOMHED mål- kommunikation. Proof-of-Scale Market Share Exitværdi Proof-of-Business Proof-of-Concept Kapitalbehov Pre Seed Seed Venture VED PROOF-OF-BUSINESS, PROOF-OF-SCALE OG MARKET SHARE ER VENTURE- FINASIEREDE VIRKSOMHEDER MEST VÆRD I FORHOLD TIL INVESTERET KAPITAL 7

8 HVORDAN IDENTIFICERES VÆKSTVIRKSOMHEDERNE? I forhold til traditionelle ventureselskaber har Sealand Capital adgang til potentielle vækstvirksomheder gennem samarbejdsaftalen med Vidensbanken A/S ( Vidensbanken ) samt et stort netværk af privatpersoner. Samarbejdsaftalen med Vidensbanken sikrer, at Sealand Capital får adgang til et stort antal af investeringsklare projekter. Sealand Capital har valgt at outsource screening af potentielle investeringsemner til Vidensbanken for at reducere administrationsomkostninger, opnå skalafordele og realisere synergier. Vidensbanken arbejder for at blive Danmarks største bindeled mellem iværksættere, vækstvirksomheder og investorer. Vidensbanken forsøger til enhver tid at have et stort udvalg af fremtidsorienterede projekter og kontakt til vækstvirksomheder med et stort investeringspotentiale. Vidensbanken bistår iværksættere og vækstvirksomheder med at få modnet deres projekter, så de er attraktive for venturekapital. Vidensbanken identificerer projekter/vækstvirksomheder via universitetsmiljøer, væksthuse, Connect Danmark, VentureCup, banker, revisorer samt via direkte markedsføring. VÆKSTVIRKOMHEDENS EGENSKABER Sealand Capital investerer i projekter/vækstvirksomheder med følgende egenskaber: Produktet eller ideen skal være særdeles innovativ og have en længerevarende konkurrencemæssig fordel. Teknologien skal være nyskabende og være på forkant med både den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Det nyudviklede produkt er i et attraktivt markedssegment, der potentielt er stort, stærkt stigende og muliggør nye markeder for det givne produkt. Projektet er skalerbart, og indtægtsmodellen giver mulighed for at opnå stor vækst og med tiden at opnå høj profitabilitet. Ledelsen i vækstvirksomheden skal bestå af personer, der har iværksætterånd og relevante faglige kvalifikationer. Desuden skal ledelsen være innovative, dynamiske og engagerede personer, som ved Sealand Capitals kyndige sparring kan realisere vækstvirksomhedens idé og mål. Investeringen skal have flere exitmuligheder. 8

9 VENTURESTRATEGI Sealand Capital har som alle andre ventureselskaber et mål om at skabe en stor værditilvækst til gavn for selskabets investorer. Et antal ventureselskaber har imidlertid haft vanskeligt ved at sikre indtjening i de selskaber, som de har investeringer i. Sealand Capital har lagt en strategi, som på en række væsentlige punkter adskiller sig fra traditionelle ventureselskaber, som giver mulighed for at skabe værditilvækst, og som derigennem repræsenterer en unik investeringsmulighed: Sealand Capital investerer kun i vækstvirksomheder, som er modnet og dermed parate til venturekapital via Vidensbankens indsats Sealand Capital tilbyder vækstvirksomhederne at være en del af et innovativt miljø, som sikrer vækstvirksomheden optimale rammer Sealand Capital investerer tidligt i vækstvirksomhedens livscyklus, således at der opnås en højere andel, hvilket reducerer udvanding ved fremtidige kapitaltilførsler Sealand Capital investerer i en række brancher, således at investorer sikres risikospredning Sealand Capital gearer ikke investeringerne og udsteder ikke garantier, således at en mislykket investering ikke har mulighed for at smitte af på de gode investeringer i porteføljen Sealand Capital er som ventureselskab karakteriseret ved at være et åbent investeringsselskab ( Evergreen / Open Ended Fund ), som er startet med et mindre kapitalgrundlag og skaffer kapital løbende, i takt med at nye investeringsmuligheder opstår Sealand Capital bistår vækstvirksomhederne med at løse alle administrative opgaver, således at vækstvirksomhedens ledelse har mulighed for at fokusere. Sealand Capital bistår med bl.a. juridisk og regnskabsmæssig assistance via særlige samarbejdsaftaler Sealand Capital investerer kun, såfremt produktet eller ideen er særdeles innovativ og er på forkant med både den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Projektet er skalerbart og giver mulighed for at opnå stor profitabilitet Sealand Capital er med til at løse alle praktiske problemstillinger i forbindelse med opstarten og taler ledelsens sprog, og Sealand Capital anvender og implementerer moderne ledelsesfilosofier, således at porteføljeselskabernes ledelsesengagement bevares Sealand Capital investerer kun, såfremt projektet har flere potentielle exitmuligheder. Sealand Capital involverer sig aktivt i porteføljeselskaberne i tæt samarbejde med den daglige ledelse, som sikrer vækstvirksomhedens udvikling samt en højere udnyttelse af de ledelsesmæssige erfaringer 9

10 DANMARKS BEDSTE VENTUREMILJØ Sealand Capital har kontor i Videnshuset i hjertet af København. Videnshuset er et kontor- og vækstfællesskab ejet af Vidensbanken. Adressen er Nørregade 7B, 1165 København K. Assistance i forbindelse med opstart Telefonsupport Administrations- og bogføringsassistance Videnshuset er ikke bare et kontorfællesskab, det er et vækstfællesskab, hvor alle parter inspirerer hinanden. Videnshuset fokuserer på at skabe og tilbyde et innovativt miljø, som skaber optimale rammer for vækstvirksomheder, og tilbyder faciliteter som efterspørges af vækstvirksomheder. I Videnshuset tilbydes vækstvirksomhederne: Daglig sparring med Sealand Capital Revisor Advokat I Videnshuset nyder vækstvirksomhederne godt af de synergier, som stedet byder på. Sealand Capitals samarbejde med Videnshuset repræsenterer en særlig attraktiv mulighed, da Sealand Capital endvidere får adgang til og kontakt med et stort antal vækstvirksomheder. 10

11 PORTEFØLJESTRATEGI Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder ved enten selv at starte porteføljeselskaberne eller ved at investere i eksisterende selskaber. Som udgangspunkt vil Sealand Capital dog være eneste investor, men såfremt en særlig lukrativ mulighed dukker op, kan det dog tænkes, at Sealand Capital investerer i fællesskab med andre ventureselskaber eller Business Angels. Da Sealand Capital investerer tidligt i virksomhedernes vækstfase, vil Sealand Capitals andel normalt forblive væsentlig, selv om der kommer ekstern kapital ind i Porteføljeselskaberne. Sealand Capital forventer som udgangspunkt at investere mellem DKK1-5 millioner i hvert porteføljeselskab. Det er hensigten at udvikle porteføljeselskaberne, så de kan sælges, børsnoteres eller på anden vis afhændes. Da investeringerne foretages i vækstvirksomheder, kan det ikke forventes, at der betales udbytte løbende. I stedet for er det målsætningen, at 50% af provenuet i forbindelse med salg af et porteføljeselskab vil blive udloddet som udbytte. De resterende 50% forbliver i Sealand Capital og geninvesteres. EKSISTERENDE INVESTERINGER Sealand Capital har tre investeringer som beskrives herefter. 11

12 POSCOGEN Sealand Capital har gennemført investering i biotekvirksomheden The Antibody Project ApS (CVR ), som senere har ændret navn til Poscogen ApS. Selskabet blev stiftet i 2006 med det formål at forske i udviklingen af en metode, som kan nedbringe leveringstiden på antistoffer fra nuværende dage til 2-3 dage. Selskabets stifter, Janus Beierholm (33) er uddannet biokemiker fra Københavns Universitet. Janus Beierholm vandt i 2008 Connect Danmark prisen for årets bedste projekt, og projektet har allerede høstet stor anerkendelse. Selskabet var i det første år lokaliseret i Svendborg, hvor EUs Mål 2-program støttede virksomheden med et millionbeløb. I 2008 flyttede virksomheden til København. Selskabet har brugt to år på indledende forskning, som skal føre frem til Proof of Concept. Forskningen har primært bestået af forsøg og beskrivelse af patenter. Den seneste forskning indikerer Proof of Concept. Sealand Capital investerede i Poscogen i efteråret 2008 og erhvervede 43% af virksom- 12

13 heden. I foråret 2009 blev der gennemført en kapitalforhøjelse, således at Sealand Capital herefter ejer 27,25% af Poscogen A/S via Medical Holding ApS (CVR ). Virksomheden har samtidig med forskningsprocessen produceret og leveret konventionelle antistoffer til en række danske forskningsvirksomheder. Det er målsætningen, at Poscogen i de næste faser stadig vil producere og levere konventionelle antistoffer, som delvis finansierer virksomhedens drift. Selskabets ledelse forventer, at Proof of Concept opnås ved udgangen af Når selskabet passerer denne milepæl, opstartes produktion. Herefter forventer ledelsen, at Poscogen vil være den eneste virksomhed, som kan levere hurtige antistoffer til forskere og virksomheder. Fra Proof of Concept er nået, til produktionen er i gang, vil der gå to år. Janus Beierholm modtager Connect Danmark prisen

14 PARKONE Sealand Capital investerede i september 2008 i Needit ApS (CVR ) og ejer 44% af virksomheden. Needit ApS er stiftet af Klaus Larsen, som gennem et par år havde planlagt etableringen af en virksomhed med henblik på at udvikle og producere elektroniske løsninger på hverdagsproblemer. Needits første projekt er parkeringsskiven ParkOne. ParkOne er modsat andre kendte elektroniske parkeringsskiver ledningsfri, autonom og dermed særlig nem at montere. Derved undgås samtidig dyre monteringer på autoriserede værksteder. ParkOne er udviklet i samarbejde med ROSE Technology i Sønderborg og designet af John Sebastian, hvis imponerende CV tæller produkter og internationale priser for Stelton, Holmegaard, Du Pont, Samsung Electronics med flere. Se evt. Udviklingen af ParkOne blev afsluttet i april 2009, og de endelige godkendelser står for døren. Needit ApS har indgået PR- og marketingsaftale med Pi Media v/thomas Bach, tidligere moderedaktør på Euroman, som varetager lanceringen af ParkOne. Der er indgivet patentansøgning, som er første skridt mod et stærkt patent, samtidig med at ParkTwo er på tegnebrættet. 14

15 15

16 HEALTH TRANSMISSION Sealand Capital har i august 2009 gennemført investering i biotekvirksomheden Health Transmission ApS (CVR ). Sealand Capital ejer 27,25% af Health Transmission ApS via Medical Holding ApS (CVR ). En forlænget levealder i den vestlige verden har medført en betydelig stigning i udgifter til sundhedssektoren. Hovedparten af disse udgifter (70% iflg. WHO) går til gentagen hospitalsindlæggelse af patienter med kroniske lidelser. Sundhedssektoren peger på at en reducering af disse udgifter kan gøres mulig ved at tilbyde patienter med kroniske lidelser en mulighed for at blive tilset i eget hjem. Svendborg Sygehus har taget initiativ til at udvikle en kommunikationsservice til formidling af kontakt mellem patient og læge. Dette system testes i øjeblikket med glimrende resultater. Health Transmission har til dette projekt udviklet en innovativ idé, der gør det muligt at måle klinisk relevante blodparametre. Disse målinger vil give lægen de nødvendige informationer omkring patientens tilstand, som før kun var muligt at opnå ved patientens fysiske fremmøde på hospitalet. Målingerne udføres på en såkaldt DetecDisc, der ud fra antistoffælder fanger og måler de relevante blodparametre. DetecDisc-enheden udgør dermed en ny og innovativ platform, fra hvilken antistoffer kan tilpasses til at give informationer omkring forskellige sygdomsindikatorer i blod. Selskabets ledelse forventer at have en prototype klar primo

17 17

18 EXIT STRATEGI Det er Sealand Capitals forventning, at porteføljeselskaberne skal bringes til exit 3-5 år efter, at investeringen er foretaget. Der ses flere muligheder for individuelle exits for porteføljeselskaberne: 100% frasalg til virksomhedsopkøber Delvist salg til evt. ventureselskab Management buy-out Børsnotering Efter en exit er det målsætningen, at 50% af provenuet udloddes som udbytte, mens den resterende del reinvesteres i nye virksomheder. 18

19 NÆSTE SKRIDT ER BØRSNOTERING Det er ledelsens forventning, at Sealand Capital børsnoteres 3-5 år efter stiftelse, dvs. senest i januar Formålet med en børsnotering af Sealand Capital er dels at gøre aktierne let omsættelige og sikre en effektiv prisdannelse, så aktionærerne kan realisere deres investering løbende. Dette vil gøre aktien mere likvid og omsættelig for den enkelte aktionær, og derved være med til at styre den enkelte aktionærs individuelle exit, dels at skabe bedre mulighed for, at Sealand Capital kan rejse yderligere kapital, efterhånden som muligheder for start og udvikling af nye porteføljeselskaber dukker op. Det er endvidere ledelsens vurdering, at en børsnotering vil give Sealand Capital mere synlighed og en bedre konkurrencemæssige position i forhold til de etablerede ventureselskaber og udviklingsmiljøer. Dette kan også være en fordel i forbindelse med adgang til samarbejdspartnere, herunder også adgang til investeringsmuligheder. 19

20 DIREKTØREN samt at se til, at driften og aktiviteterne forløber planmæssigt og tilfredsstillende. Christian har iværksætterbaggrund og har startet virksomheder i 13 år. Han har bl.a. drevet virksomheden TannerMedico A/S i Vedbæk, som fik indskudt venturekapital i 2004 og frem til exit i Christian har indgående kendskab til processerne i mindre virksomheder, hvilket er en forudsætning for at opnå stabilitet og være klar til vækst. Han har bred erfaring med screening af danske vækstvirksomheder og sidder som aktiv sparringspartner i Erhvervssparring Nordsjælland og som dommer i VentureCup. Christian er medstifter af Vidensbanken og Sealand Capital. Christian sidder i følgende bestyrelser: Bestyrelsesmedlem i Vidensbanken A/S Bestyrelsesmedlem i Poscogen ApS Bestyrelsesformand i XY-live ApS Christian Walther (36) er administrerende direktør i Sealand Capital med det daglige ansvar. Christian sørger for, at Sealand Capital hele tiden har potentielle investeringsprojekter, og det er ligeledes hans ansvar, at porteføljeselskaberne rapporterer til Sealand Capital, Christian er administrerende direktør i følgende selskaber: Vidensbanken A/S Sealand Capital A/S Videnshuset ApS Needit ApS Poscogen ApS Medico Holding ApS 20

21 BESTYRELSESFORMANDEN lende, og har endvidere ansvaret for kommunikation med Sealand Capitals nuværende og potentielle investorer. Peder har en bred erfaring inden for finans, revision og investering og har en HD i Regnskab og Økonomistyring kombineret med management-kurser fra Henley Business School. Peder har 14 års erhvervserfaring hovedsaglig fra finansielle poster i virksomheder som Deloitte, Nordea Investment Management og A.P. Møller-Maersk. Han har de seneste 4 år frem til starten af 2009 med base i Moskva haft ansvaret for due diligence af alle nye projekter for Maersk Line i Østeuropa og været CFO for Container Inland Services for Maersk i Rusland og Centralasien. Peder er medstifter af Vidensbanken og Sealand Capital. Peder sidder i følgende bestyrelser: Bestyrelsesformand i Sealand Capital A/S Bestyrelsesformand i Vidensbanken A/S Peder R Borchert (35) har det overordnede ansvar for Sealand Capitals strategi og dets investeringer, samt at disse følger de fastsatte strategier. Peder har ansvaret for, at økonomien i Sealand Capital og porteføljeselskaberne forløber planmæssigt og tilfredsstil- 21

22 BESTYRELSESMEDLEMMERNE Udover Bestyrelsesformanden består Sealand Capitals bestyrelse af tre personer: Flemming Bekker (58) Bestyrelsesmedlem Flemming har været medlem af Sealand Capital s bestyrelse siden juni Flemming har arbejdet med økonomi og finans inden for olieindustrien i de første 25 år, herunder som CFO for Kuwait Petroleum Danmark A/S og Kuwait Petroleum Benelux B/V (Holland, Belgien og Luxembourg). Han har siden 1995 fokuseret på M&A aktiviteter samt selskabsstruktur. I Carl Bro Grontmij A/S, NetTest A/S og RESON A/S har han haft ansvar for køb og salg af 45 mindre og større virksomheder både i Danmark og internationalt. Flemming har erfaring i turnarounds, herunder salg af datterselskaber, omstrukturering samt optimering og støtte i forbindelse med juridiske og økonomiske forhandlinger med partnere og leverandører. Flemming er medlem af CEDEP, Fontainebleau. 22 Mogens Jacobsen (57) Bestyrelsesmedlem Mogens er en erfaren leder af højteknologi-virksomheder med en omfattende international erfaring inden for IT-industrien i Europa, Mellemøsten, Indien og USA. Mogens er civilingeniør (svagstrøm) fra DTU, HD i Udenrigshandel fra CBS og har derudover gennemført INSEAD s European Marketing Program. I mere end 25 år har han arbejdet med udvikling, salg og marketing samt projektleverancer, senest som divisionsdirektør for en branchespecifik ERPløsning, hvor både omsætning og profitabilitet blev forøget væsentligt, samtidig med en stærkt øget internationalisering. Mogens har i perioden arbejdet både med iværksættervirksomheder og i større nationale og internationale virksomheder som Chr. Rovsing, GN Store Nord, Alcatel og NCR. Lars Lindblad (48) Bestyrelsesmedlem Lars er uddannet ingeniør B. Sc. og har 25 års erhvervserfaring, heraf de sidste 12 år som administrerende direktør i bl.a. Cramo A/S og Brødrene Vestergaard A/S. Lars driver i dag egen virksomhed Keycab ApS og har en bred erfaring i køb og implementering af virksomheder i egen organisation; han har endvidere bistået kapitalfonde i forbindelse med opkøb.

23 SELSKABSRETLIG STRUKTUR Sealand Capital ejer 27.25% af Poscogen ApS og Health Transmision ApS via Medico Holding ApS og 44% af Needit ApS. For alle porteføljeselskabernes vedkommende er der indgået en aktionæroverenskomst, som sikrer Sealand Capitals rettigheder. Selskabsstrukturen er afbildet herunder: Sealand Capital A/S 44% 63% Needit ApS Medico Holding ApS Vidensbanken A/S Managementselskab 43% 43% Poscogen ApS Health Transmission ApS FINANSIELLE FORHOLD Selskabets første regnskabsår forløb som forventet. Årets resultat blev et underskud på DKK62 t.kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2008 DKK938 t.kr. Sealand Capital har ikke nogen ansatte. Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisions aktieselskab, har revideret regnskabet pr. 31. december 2008 og forsynet det med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. FORVENTNINGER Den økonomiske udvikling i Sealand Capital er i høj grad afhængig af udviklingen i porteføljeselskaberne. Investering i ventureselskaber er forbundet med en række risici som hver især og tilsammen vil kunne have væsentlig indflydelse på Sealand Capitals økonomiske situation. Læs mere herom under risikofaktorer. Grundet kompleksiteten af investeringer i venturekapital er det problematisk at forudsige et forventet afkast. Ledelsen finder dog et gennemsnitligt afkast for Sealand Capital på under 20% årligt for utilfredsstilende. KAPITALGRUNDLAG Sealand Capital er stiftet med en samlet kapital på DKK den 15. januar Ejerkredsen bestod oprindelig af 10 private og juridiske enheder. På generalforsamling d. 3. august 2009 blev aktiekapitalen forhøjet med nominelt DKK , således at ejerkredsen herefter består af 17 private eller juridiske enheder, og den samlede indskudte kapital udgør DKK I forbindelse med generalforsamlingen blev der også gennemført et aktiesplit i forholdet 1 til 4. PROVENU Ved nærværende kapitalforhøjelse er det målsætningen, at Sealand Captial skal have tilført yderligere DKK45 millioner. Provenuet fra kapitalforhøjelsen forventes at skulle investeres i danske vækstvirksomheder. Ledelsen forventer at investere som følgende baseret på kapitalbehov: Under 2 millioner: 20% Mellem 2 og 5 millioner: 60% Over 5 millioner: 20% 23

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen

Præsenteret af. www.vidensbanken.com. Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen Præsenteret af www.vidensbanken.com Foto: Peter Kærgaard / Mehdi Kia / Ho-Ming Chen Indledning Forestil dig et studiejob, som alle konkurrerer om at få. Forestil dig en bar, der drives af de socialt stærkeste

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere