VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009"

Transkript

1 VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

2 DISCLAIMER Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende prospekt ikke er udtømmende, men ment som inspiration og et overblik til potentielle investorer i Sealand Capital A/S ( Sealand Capital ). Den endelige tegning i Sealand Capital foregår udelukkende på baggrund af tegningsaftale og vedtægter. Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på ledelsens forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for ledelsens og Sealand Capitals kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil højst sandsynligt medføre, at de faktiske resultater vil afvige fra de resultater, der er forudsat i prospektet. Nærværende prospekt er udarbejdet af Sealand Capital og udtaler sig om forhold pr. 15. august Materialet er udarbejdet i god tro, og der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnittet om Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i Sealand Capital. Alle, der kommer i besiddelse af prospektet, opfordres til selv at undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de nye aktier. Sealand Capital fremsætter ikke nogen erklæringer eller garantier med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller forventningerne indeholdt i dette materiale. Vi opfordrer alle investorer til at rådføre sig med egne rådgivere med henblik på en nøje gennemgang af det udleverede salgsmateriale, før endelig beslutning om tegning tages. Prospektet er grundet minimumstegningen på DKK ikke omfattet af prospektbekendtgørelsen.

3 KORT OM KAPITALFORHØJELSEN Som investor tilbydes du hermed at investere i Sealand Capital på vilkår som beskrevet nedenfor. Bestyrelsen blev bemyndiget d. 3. august 2009 til at udvide aktiekapitalen med henblik på at styrke kapitalgrundlaget i Sealand Capital og for at kunne realisere Sealand Capitals vækstmål. Der gennemføres en emission som omfatter aktier a nominelt DKK25 til kurs DKK450 svarende til et samlet provenu på DKK45 millioner. Emissionen er dog ikke betinget af fuld tegning, idet omkostninger til managementselskabet er skalerbar. DE NYE AKTIER De nye aktier har samme rettigheder som de øvrige aktionærer. Ved fuld tegning svarer de nye aktier til 80,1% af aktiekapitalen i Sealand Capital. Kursfastsættelsen tager ikke udgangspunkt i traditionelle værdiansættelsesmodeller. Tegningskursen er fastsat af ledelsen ud fra en vurdering af de nuværende værdier samt de fremtidige vækst-, markedsmuligheder og risici for Sealand Capital. Mindste aktietegning er fastsat til DKK svarende til 889 aktier a DKK450. En aktionær må dog højst jf. vedtægterne eje aktier svarende til 33% af den samlede aktiekapital i Sealand Capital. De nye aktier udbydes i perioden frem til d. 4. december Udbuddet vil dog blive lukket, såfremt der før periodens udløb er modtaget et antal købstilbud svarende til antallet af de nye aktier, eller bestyrelsen træffer beslutning herom. 3

4 RESUMÉ Nedenstående er et sammendrag vedrørende kapitaludvidelsen i Sealand Capital. Resumeet bør læses som en indledning til de mere detaljerede oplysninger senere i prospektet. En investering i Sealand Capital er forbundet med: Investeringer i danske vækstvirksomheder Mulighed for at investere i et nyt og spændende venturekoncept Adgang til en attraktiv portefølje med et stort vækst- og afkastpotentiale Mulighed for risikospredning via investering i flere selskaber Mulighed for risikospredning via investering i flere brancher Planlagt børsnotering inden for 3-5 år Aktivitetsbaseret omkostningsstruktur, som minimerer administrationsomkostninger i opstarts- og vækstfasen Attraktivt udbytte politik i forbindelse med exits Adgang til at være en del af et attraktivt innovationsmiljø Stærkt ledelsesteam med erfaring indenfor ventureinvesteringer Minimumstegning på DKK svarende til 889 aktier a DKK450 pr. styk 4

5 SEALAND CAPITAL INVESTERER I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER Når man ser på nogle af Danmarks største virksomheder som Vestas eller Novo Nordisk, er der ikke mange som erindrer, at disse virksomheder ikke blev startet med et mål om at blive den største vindmølle eller biotekvirksomhed i Danmark. Stifterne af disse virksomheder havde ikke skyggen af idé om, at netop deres virksomhed mange år senere ville udvikle sig til at blive nogle af Danmarks mest prominente virksomheder. Vestas producerede den første vindmølle i 1979 og havde ca. 60 ansatte. Få kunne dengang forudse, at Vestas i 2009 ville have ansatte og en børsværdi på over DKK76 milliarder (7. august 2009). I det hele taget er der ikke ret mange virksomheder, som vi alle sammen kender som succesfulde, der er startet med den bevidste strategi at blive verdens største. I stedet er disse virksomheder startet i en garage med en stærk vision og et stort potentiale. at blive særdeles værdifulde ved, at de tilføres ledelsesmæssige ressourcer, kapital og styring. Denne opgave løser Sealand Capital. HVAD ER SÅ FREMTIDENS GODE INVESTERING? Hvert årti har specielle investeringsepoker. Vi er netop gået ud af en epoke, hvor især ejendomsinvesteringer for nogle har været særdeles profitable. De der opnåede et højt afkast er dem, som forudså mulighederne tidligt og realiserede, inden finanskrisen startede. De der ikke gjorde, mistede i mange tilfælde deres formue. Det nytter som bekendt ikke at hoppe på bølgen til sidst. Never waste a good crisis, udtalte den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton for nylig. Pointen er, at finanskrisen er en udfordring for os alle, men samtidig danner den grundlaget for, at der kan skabes nye vækstvirksomheder specielt i et land som Danmark. At få nye idéer, som kan skabe nye forretningsmæssige muligheder, er en vigtig aktivitet i alle virksomheder, og her spiller vækstvirksomheder en afgørende rolle. Gode internationale eksempler er Microsoft og Google, mens vi i Danmark har set den samme udvikling i virksomheder som Skype og Telmore. En lang række mindre danske virksomheder indeholder et stort vækstpotentiale, som i dag desværre ikke realiseres på grund af manglende forudsætninger hos stifteren eller mangel på adgang til kapital. Et antal af disse potentielle vækstvirksomheder kan udvikles til Vækstvirksomhederne skaber innovation ved at udvikle nye produkter, produktionsmetoder og teknologier og udfordre eksisterende virksomheder. Når man ser på evnen til at skabe arbejdspladser, øge omsætningen og sætte gang i eksporten, så ligger venturefinansierede vækstvirksomheder i det absolutte førerfelt. Vækstfondens analyse Venturekapital skaber vækst viser, at venturefinansierede vækstvirksomheder bi- 5

6 drager med fem procent af nettotilvæksten i den samlede beskæftigelse, på trods af at deres beskæftigelse kun udgør en procent. I denne tid, i skyggen af finanskrisen, er det blevet sværere for vækstvirksomheder at skaffe den nødvendige kapital, men vækstvirksomhedernes ideer er ikke blevet dårligere, mere risikable eller mindre profitable. Finanskrisen har presset priserne helt i bund på de vækstvirksomheder, som Sealand Capital ønsker at investere i, og udbuddet er større end nogensinde. Denne kombination giver mulighed for at investere i de vækstvirksomheder, som skal sikre Danmarks fremtid. Investeringsmulighederne er til stede. TIDSPUNKTET ER DET HELT RIGTIGE NU For en vækstvirksomhed er adgang til kapital afgørende; hvis ikke dette er tilfældet, vil perioden for opstartsfasen blive forlænget med risiko for, at vækstvirksomheden må lukke ned. Venturekapital forøger værdien af vækstvirksomheder og gør det muligt at realisere idé og muligheder hurtigere. Netop derfor er tidspunktet for ventureinvesteringer det rigtige nu og kan samtidig gøres for mindre beløb end tidligere, da prissætningen af vækstvirksomheder i høj grad er afhængig af adgang til kapital. Mange af de vækstvirksomheder, som tilføres venturekapital, vil for manges vedkommende først være parat til at lancere idéer, produkter og teknologier inden for 6 til 24 måneder efter, at venturekapitalen er tilført. Dette indebærer, at de vækstvirksomheder, som Sealand Capital har investeret og planlagt at investere i, skal afsætte og markedsføre deres ideer, produkter og teknologier i et forventeligt opadgående marked. Alt i alt medfører dette et window of opportunity, som kan udnyttes af investorer, der er villige til at investere i vækstvirksomheder. Forenklet kan man sige, at Sealand Capital planlægger at investere i Danmarks fremtid. SEALAND CAPITALS BAGGRUND & IDÉGRUNDLAG Ventureselskabet Sealand Capital er stiftet og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR ) d. 15. januar Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune. Sealand Capitals formål er at investere, udvikle og realisere investeringer i danske virksomheder ( Porteføljeselskaber ) med fokus på vækst og vidensbaserede virksomheder. Investering i porteføljeselskaber kan ske ved køb og/ eller tegning af kapitalandele. Investeringer kan også ske ved anvendelse af konvertible lån, aktietegningsretter (warrants), aktiekøbsoptioner og lignende finansielle instrumenter. Fælles for de porteføljeselskaber, som Sealand Capital investerer i, er at de skal have et betydeligt vækstpotentiale og være på forkant med den teknologiske og markedsmæssige udvikling. 6

7 Sealand Capital forventer fortrinsvis at investere i porteføljeselskaber, der befinder sig i preseed- og seed-faserne. Preseed- og seed-faserne omfatter projekter fra den oprindelige idé frem til markedsintroduktion. I disse faser foretages den teknologiske, markeds- og kommercielle vurdering af projektet. Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder i preseed- og seed-faserne, fordi ideer og opfindelser opstår hele tiden, særlig i krisetider, og Danmark har et konstant behov for fornyelse. Derudover repræsenterer vækstvirksomheder i disse faser en særlig mulighed for en større ejerandel kombineret med muligheden for en højere værditilvækst. sætning at opnå et ejerskab på mellem 20-50% i de enkelte porteføljeselskaber. Det er Sealand Capitals målsætning at bringe porteføljevirksomhederne gennem 2. og 3. trin på værditilvækstkurven som illustreret herunder. Vækstvirksomhederne skal bringes fra Proof of Concept til Proof of Business, alternativt helt frem til Proof of Scale. Senest ved udgangen af Proof of Scale forventes exit. Det er Sealand Capitals målsætning at skabe et attraktivt afkast til aktionærerne primært ved udlodning af udbytte efter frasalg af porteføljeselskaber og kursstigning på Sealand Capital aktierne i forbindelse med en børsnotering. SEALAND CAPITALS MÅLSÆTNING Det er Sealand Capitals målsætning at investere i por- Det er Sealand Captials målsætning at foretage investeringer i vækstvirksomheder inden for en række teføljeselskaber med DER henblik ER TRE på VÆRDIMÆSSIGE at videreudvikle og HØJDEPUNKTER vækstbrancher såsom I EN biotek, IT, internet, tele og realisere investeringerne. VENTUREFINANSIERET Det er Sealand Capitals VIRKSOMHED mål- kommunikation. Proof-of-Scale Market Share Exitværdi Proof-of-Business Proof-of-Concept Kapitalbehov Pre Seed Seed Venture VED PROOF-OF-BUSINESS, PROOF-OF-SCALE OG MARKET SHARE ER VENTURE- FINASIEREDE VIRKSOMHEDER MEST VÆRD I FORHOLD TIL INVESTERET KAPITAL 7

8 HVORDAN IDENTIFICERES VÆKSTVIRKSOMHEDERNE? I forhold til traditionelle ventureselskaber har Sealand Capital adgang til potentielle vækstvirksomheder gennem samarbejdsaftalen med Vidensbanken A/S ( Vidensbanken ) samt et stort netværk af privatpersoner. Samarbejdsaftalen med Vidensbanken sikrer, at Sealand Capital får adgang til et stort antal af investeringsklare projekter. Sealand Capital har valgt at outsource screening af potentielle investeringsemner til Vidensbanken for at reducere administrationsomkostninger, opnå skalafordele og realisere synergier. Vidensbanken arbejder for at blive Danmarks største bindeled mellem iværksættere, vækstvirksomheder og investorer. Vidensbanken forsøger til enhver tid at have et stort udvalg af fremtidsorienterede projekter og kontakt til vækstvirksomheder med et stort investeringspotentiale. Vidensbanken bistår iværksættere og vækstvirksomheder med at få modnet deres projekter, så de er attraktive for venturekapital. Vidensbanken identificerer projekter/vækstvirksomheder via universitetsmiljøer, væksthuse, Connect Danmark, VentureCup, banker, revisorer samt via direkte markedsføring. VÆKSTVIRKOMHEDENS EGENSKABER Sealand Capital investerer i projekter/vækstvirksomheder med følgende egenskaber: Produktet eller ideen skal være særdeles innovativ og have en længerevarende konkurrencemæssig fordel. Teknologien skal være nyskabende og være på forkant med både den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Det nyudviklede produkt er i et attraktivt markedssegment, der potentielt er stort, stærkt stigende og muliggør nye markeder for det givne produkt. Projektet er skalerbart, og indtægtsmodellen giver mulighed for at opnå stor vækst og med tiden at opnå høj profitabilitet. Ledelsen i vækstvirksomheden skal bestå af personer, der har iværksætterånd og relevante faglige kvalifikationer. Desuden skal ledelsen være innovative, dynamiske og engagerede personer, som ved Sealand Capitals kyndige sparring kan realisere vækstvirksomhedens idé og mål. Investeringen skal have flere exitmuligheder. 8

9 VENTURESTRATEGI Sealand Capital har som alle andre ventureselskaber et mål om at skabe en stor værditilvækst til gavn for selskabets investorer. Et antal ventureselskaber har imidlertid haft vanskeligt ved at sikre indtjening i de selskaber, som de har investeringer i. Sealand Capital har lagt en strategi, som på en række væsentlige punkter adskiller sig fra traditionelle ventureselskaber, som giver mulighed for at skabe værditilvækst, og som derigennem repræsenterer en unik investeringsmulighed: Sealand Capital investerer kun i vækstvirksomheder, som er modnet og dermed parate til venturekapital via Vidensbankens indsats Sealand Capital tilbyder vækstvirksomhederne at være en del af et innovativt miljø, som sikrer vækstvirksomheden optimale rammer Sealand Capital investerer tidligt i vækstvirksomhedens livscyklus, således at der opnås en højere andel, hvilket reducerer udvanding ved fremtidige kapitaltilførsler Sealand Capital investerer i en række brancher, således at investorer sikres risikospredning Sealand Capital gearer ikke investeringerne og udsteder ikke garantier, således at en mislykket investering ikke har mulighed for at smitte af på de gode investeringer i porteføljen Sealand Capital er som ventureselskab karakteriseret ved at være et åbent investeringsselskab ( Evergreen / Open Ended Fund ), som er startet med et mindre kapitalgrundlag og skaffer kapital løbende, i takt med at nye investeringsmuligheder opstår Sealand Capital bistår vækstvirksomhederne med at løse alle administrative opgaver, således at vækstvirksomhedens ledelse har mulighed for at fokusere. Sealand Capital bistår med bl.a. juridisk og regnskabsmæssig assistance via særlige samarbejdsaftaler Sealand Capital investerer kun, såfremt produktet eller ideen er særdeles innovativ og er på forkant med både den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Projektet er skalerbart og giver mulighed for at opnå stor profitabilitet Sealand Capital er med til at løse alle praktiske problemstillinger i forbindelse med opstarten og taler ledelsens sprog, og Sealand Capital anvender og implementerer moderne ledelsesfilosofier, således at porteføljeselskabernes ledelsesengagement bevares Sealand Capital investerer kun, såfremt projektet har flere potentielle exitmuligheder. Sealand Capital involverer sig aktivt i porteføljeselskaberne i tæt samarbejde med den daglige ledelse, som sikrer vækstvirksomhedens udvikling samt en højere udnyttelse af de ledelsesmæssige erfaringer 9

10 DANMARKS BEDSTE VENTUREMILJØ Sealand Capital har kontor i Videnshuset i hjertet af København. Videnshuset er et kontor- og vækstfællesskab ejet af Vidensbanken. Adressen er Nørregade 7B, 1165 København K. Assistance i forbindelse med opstart Telefonsupport Administrations- og bogføringsassistance Videnshuset er ikke bare et kontorfællesskab, det er et vækstfællesskab, hvor alle parter inspirerer hinanden. Videnshuset fokuserer på at skabe og tilbyde et innovativt miljø, som skaber optimale rammer for vækstvirksomheder, og tilbyder faciliteter som efterspørges af vækstvirksomheder. I Videnshuset tilbydes vækstvirksomhederne: Daglig sparring med Sealand Capital Revisor Advokat I Videnshuset nyder vækstvirksomhederne godt af de synergier, som stedet byder på. Sealand Capitals samarbejde med Videnshuset repræsenterer en særlig attraktiv mulighed, da Sealand Capital endvidere får adgang til og kontakt med et stort antal vækstvirksomheder. 10

11 PORTEFØLJESTRATEGI Sealand Capital investerer i vækstvirksomheder ved enten selv at starte porteføljeselskaberne eller ved at investere i eksisterende selskaber. Som udgangspunkt vil Sealand Capital dog være eneste investor, men såfremt en særlig lukrativ mulighed dukker op, kan det dog tænkes, at Sealand Capital investerer i fællesskab med andre ventureselskaber eller Business Angels. Da Sealand Capital investerer tidligt i virksomhedernes vækstfase, vil Sealand Capitals andel normalt forblive væsentlig, selv om der kommer ekstern kapital ind i Porteføljeselskaberne. Sealand Capital forventer som udgangspunkt at investere mellem DKK1-5 millioner i hvert porteføljeselskab. Det er hensigten at udvikle porteføljeselskaberne, så de kan sælges, børsnoteres eller på anden vis afhændes. Da investeringerne foretages i vækstvirksomheder, kan det ikke forventes, at der betales udbytte løbende. I stedet for er det målsætningen, at 50% af provenuet i forbindelse med salg af et porteføljeselskab vil blive udloddet som udbytte. De resterende 50% forbliver i Sealand Capital og geninvesteres. EKSISTERENDE INVESTERINGER Sealand Capital har tre investeringer som beskrives herefter. 11

12 POSCOGEN Sealand Capital har gennemført investering i biotekvirksomheden The Antibody Project ApS (CVR ), som senere har ændret navn til Poscogen ApS. Selskabet blev stiftet i 2006 med det formål at forske i udviklingen af en metode, som kan nedbringe leveringstiden på antistoffer fra nuværende dage til 2-3 dage. Selskabets stifter, Janus Beierholm (33) er uddannet biokemiker fra Københavns Universitet. Janus Beierholm vandt i 2008 Connect Danmark prisen for årets bedste projekt, og projektet har allerede høstet stor anerkendelse. Selskabet var i det første år lokaliseret i Svendborg, hvor EUs Mål 2-program støttede virksomheden med et millionbeløb. I 2008 flyttede virksomheden til København. Selskabet har brugt to år på indledende forskning, som skal føre frem til Proof of Concept. Forskningen har primært bestået af forsøg og beskrivelse af patenter. Den seneste forskning indikerer Proof of Concept. Sealand Capital investerede i Poscogen i efteråret 2008 og erhvervede 43% af virksom- 12

13 heden. I foråret 2009 blev der gennemført en kapitalforhøjelse, således at Sealand Capital herefter ejer 27,25% af Poscogen A/S via Medical Holding ApS (CVR ). Virksomheden har samtidig med forskningsprocessen produceret og leveret konventionelle antistoffer til en række danske forskningsvirksomheder. Det er målsætningen, at Poscogen i de næste faser stadig vil producere og levere konventionelle antistoffer, som delvis finansierer virksomhedens drift. Selskabets ledelse forventer, at Proof of Concept opnås ved udgangen af Når selskabet passerer denne milepæl, opstartes produktion. Herefter forventer ledelsen, at Poscogen vil være den eneste virksomhed, som kan levere hurtige antistoffer til forskere og virksomheder. Fra Proof of Concept er nået, til produktionen er i gang, vil der gå to år. Janus Beierholm modtager Connect Danmark prisen

14 PARKONE Sealand Capital investerede i september 2008 i Needit ApS (CVR ) og ejer 44% af virksomheden. Needit ApS er stiftet af Klaus Larsen, som gennem et par år havde planlagt etableringen af en virksomhed med henblik på at udvikle og producere elektroniske løsninger på hverdagsproblemer. Needits første projekt er parkeringsskiven ParkOne. ParkOne er modsat andre kendte elektroniske parkeringsskiver ledningsfri, autonom og dermed særlig nem at montere. Derved undgås samtidig dyre monteringer på autoriserede værksteder. ParkOne er udviklet i samarbejde med ROSE Technology i Sønderborg og designet af John Sebastian, hvis imponerende CV tæller produkter og internationale priser for Stelton, Holmegaard, Du Pont, Samsung Electronics med flere. Se evt. Udviklingen af ParkOne blev afsluttet i april 2009, og de endelige godkendelser står for døren. Needit ApS har indgået PR- og marketingsaftale med Pi Media v/thomas Bach, tidligere moderedaktør på Euroman, som varetager lanceringen af ParkOne. Der er indgivet patentansøgning, som er første skridt mod et stærkt patent, samtidig med at ParkTwo er på tegnebrættet. 14

15 15

16 HEALTH TRANSMISSION Sealand Capital har i august 2009 gennemført investering i biotekvirksomheden Health Transmission ApS (CVR ). Sealand Capital ejer 27,25% af Health Transmission ApS via Medical Holding ApS (CVR ). En forlænget levealder i den vestlige verden har medført en betydelig stigning i udgifter til sundhedssektoren. Hovedparten af disse udgifter (70% iflg. WHO) går til gentagen hospitalsindlæggelse af patienter med kroniske lidelser. Sundhedssektoren peger på at en reducering af disse udgifter kan gøres mulig ved at tilbyde patienter med kroniske lidelser en mulighed for at blive tilset i eget hjem. Svendborg Sygehus har taget initiativ til at udvikle en kommunikationsservice til formidling af kontakt mellem patient og læge. Dette system testes i øjeblikket med glimrende resultater. Health Transmission har til dette projekt udviklet en innovativ idé, der gør det muligt at måle klinisk relevante blodparametre. Disse målinger vil give lægen de nødvendige informationer omkring patientens tilstand, som før kun var muligt at opnå ved patientens fysiske fremmøde på hospitalet. Målingerne udføres på en såkaldt DetecDisc, der ud fra antistoffælder fanger og måler de relevante blodparametre. DetecDisc-enheden udgør dermed en ny og innovativ platform, fra hvilken antistoffer kan tilpasses til at give informationer omkring forskellige sygdomsindikatorer i blod. Selskabets ledelse forventer at have en prototype klar primo

17 17

18 EXIT STRATEGI Det er Sealand Capitals forventning, at porteføljeselskaberne skal bringes til exit 3-5 år efter, at investeringen er foretaget. Der ses flere muligheder for individuelle exits for porteføljeselskaberne: 100% frasalg til virksomhedsopkøber Delvist salg til evt. ventureselskab Management buy-out Børsnotering Efter en exit er det målsætningen, at 50% af provenuet udloddes som udbytte, mens den resterende del reinvesteres i nye virksomheder. 18

19 NÆSTE SKRIDT ER BØRSNOTERING Det er ledelsens forventning, at Sealand Capital børsnoteres 3-5 år efter stiftelse, dvs. senest i januar Formålet med en børsnotering af Sealand Capital er dels at gøre aktierne let omsættelige og sikre en effektiv prisdannelse, så aktionærerne kan realisere deres investering løbende. Dette vil gøre aktien mere likvid og omsættelig for den enkelte aktionær, og derved være med til at styre den enkelte aktionærs individuelle exit, dels at skabe bedre mulighed for, at Sealand Capital kan rejse yderligere kapital, efterhånden som muligheder for start og udvikling af nye porteføljeselskaber dukker op. Det er endvidere ledelsens vurdering, at en børsnotering vil give Sealand Capital mere synlighed og en bedre konkurrencemæssige position i forhold til de etablerede ventureselskaber og udviklingsmiljøer. Dette kan også være en fordel i forbindelse med adgang til samarbejdspartnere, herunder også adgang til investeringsmuligheder. 19

20 DIREKTØREN samt at se til, at driften og aktiviteterne forløber planmæssigt og tilfredsstillende. Christian har iværksætterbaggrund og har startet virksomheder i 13 år. Han har bl.a. drevet virksomheden TannerMedico A/S i Vedbæk, som fik indskudt venturekapital i 2004 og frem til exit i Christian har indgående kendskab til processerne i mindre virksomheder, hvilket er en forudsætning for at opnå stabilitet og være klar til vækst. Han har bred erfaring med screening af danske vækstvirksomheder og sidder som aktiv sparringspartner i Erhvervssparring Nordsjælland og som dommer i VentureCup. Christian er medstifter af Vidensbanken og Sealand Capital. Christian sidder i følgende bestyrelser: Bestyrelsesmedlem i Vidensbanken A/S Bestyrelsesmedlem i Poscogen ApS Bestyrelsesformand i XY-live ApS Christian Walther (36) er administrerende direktør i Sealand Capital med det daglige ansvar. Christian sørger for, at Sealand Capital hele tiden har potentielle investeringsprojekter, og det er ligeledes hans ansvar, at porteføljeselskaberne rapporterer til Sealand Capital, Christian er administrerende direktør i følgende selskaber: Vidensbanken A/S Sealand Capital A/S Videnshuset ApS Needit ApS Poscogen ApS Medico Holding ApS 20

21 BESTYRELSESFORMANDEN lende, og har endvidere ansvaret for kommunikation med Sealand Capitals nuværende og potentielle investorer. Peder har en bred erfaring inden for finans, revision og investering og har en HD i Regnskab og Økonomistyring kombineret med management-kurser fra Henley Business School. Peder har 14 års erhvervserfaring hovedsaglig fra finansielle poster i virksomheder som Deloitte, Nordea Investment Management og A.P. Møller-Maersk. Han har de seneste 4 år frem til starten af 2009 med base i Moskva haft ansvaret for due diligence af alle nye projekter for Maersk Line i Østeuropa og været CFO for Container Inland Services for Maersk i Rusland og Centralasien. Peder er medstifter af Vidensbanken og Sealand Capital. Peder sidder i følgende bestyrelser: Bestyrelsesformand i Sealand Capital A/S Bestyrelsesformand i Vidensbanken A/S Peder R Borchert (35) har det overordnede ansvar for Sealand Capitals strategi og dets investeringer, samt at disse følger de fastsatte strategier. Peder har ansvaret for, at økonomien i Sealand Capital og porteføljeselskaberne forløber planmæssigt og tilfredsstil- 21

22 BESTYRELSESMEDLEMMERNE Udover Bestyrelsesformanden består Sealand Capitals bestyrelse af tre personer: Flemming Bekker (58) Bestyrelsesmedlem Flemming har været medlem af Sealand Capital s bestyrelse siden juni Flemming har arbejdet med økonomi og finans inden for olieindustrien i de første 25 år, herunder som CFO for Kuwait Petroleum Danmark A/S og Kuwait Petroleum Benelux B/V (Holland, Belgien og Luxembourg). Han har siden 1995 fokuseret på M&A aktiviteter samt selskabsstruktur. I Carl Bro Grontmij A/S, NetTest A/S og RESON A/S har han haft ansvar for køb og salg af 45 mindre og større virksomheder både i Danmark og internationalt. Flemming har erfaring i turnarounds, herunder salg af datterselskaber, omstrukturering samt optimering og støtte i forbindelse med juridiske og økonomiske forhandlinger med partnere og leverandører. Flemming er medlem af CEDEP, Fontainebleau. 22 Mogens Jacobsen (57) Bestyrelsesmedlem Mogens er en erfaren leder af højteknologi-virksomheder med en omfattende international erfaring inden for IT-industrien i Europa, Mellemøsten, Indien og USA. Mogens er civilingeniør (svagstrøm) fra DTU, HD i Udenrigshandel fra CBS og har derudover gennemført INSEAD s European Marketing Program. I mere end 25 år har han arbejdet med udvikling, salg og marketing samt projektleverancer, senest som divisionsdirektør for en branchespecifik ERPløsning, hvor både omsætning og profitabilitet blev forøget væsentligt, samtidig med en stærkt øget internationalisering. Mogens har i perioden arbejdet både med iværksættervirksomheder og i større nationale og internationale virksomheder som Chr. Rovsing, GN Store Nord, Alcatel og NCR. Lars Lindblad (48) Bestyrelsesmedlem Lars er uddannet ingeniør B. Sc. og har 25 års erhvervserfaring, heraf de sidste 12 år som administrerende direktør i bl.a. Cramo A/S og Brødrene Vestergaard A/S. Lars driver i dag egen virksomhed Keycab ApS og har en bred erfaring i køb og implementering af virksomheder i egen organisation; han har endvidere bistået kapitalfonde i forbindelse med opkøb.

23 SELSKABSRETLIG STRUKTUR Sealand Capital ejer 27.25% af Poscogen ApS og Health Transmision ApS via Medico Holding ApS og 44% af Needit ApS. For alle porteføljeselskabernes vedkommende er der indgået en aktionæroverenskomst, som sikrer Sealand Capitals rettigheder. Selskabsstrukturen er afbildet herunder: Sealand Capital A/S 44% 63% Needit ApS Medico Holding ApS Vidensbanken A/S Managementselskab 43% 43% Poscogen ApS Health Transmission ApS FINANSIELLE FORHOLD Selskabets første regnskabsår forløb som forventet. Årets resultat blev et underskud på DKK62 t.kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2008 DKK938 t.kr. Sealand Capital har ikke nogen ansatte. Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisions aktieselskab, har revideret regnskabet pr. 31. december 2008 og forsynet det med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. FORVENTNINGER Den økonomiske udvikling i Sealand Capital er i høj grad afhængig af udviklingen i porteføljeselskaberne. Investering i ventureselskaber er forbundet med en række risici som hver især og tilsammen vil kunne have væsentlig indflydelse på Sealand Capitals økonomiske situation. Læs mere herom under risikofaktorer. Grundet kompleksiteten af investeringer i venturekapital er det problematisk at forudsige et forventet afkast. Ledelsen finder dog et gennemsnitligt afkast for Sealand Capital på under 20% årligt for utilfredsstilende. KAPITALGRUNDLAG Sealand Capital er stiftet med en samlet kapital på DKK den 15. januar Ejerkredsen bestod oprindelig af 10 private og juridiske enheder. På generalforsamling d. 3. august 2009 blev aktiekapitalen forhøjet med nominelt DKK , således at ejerkredsen herefter består af 17 private eller juridiske enheder, og den samlede indskudte kapital udgør DKK I forbindelse med generalforsamlingen blev der også gennemført et aktiesplit i forholdet 1 til 4. PROVENU Ved nærværende kapitalforhøjelse er det målsætningen, at Sealand Captial skal have tilført yderligere DKK45 millioner. Provenuet fra kapitalforhøjelsen forventes at skulle investeres i danske vækstvirksomheder. Ledelsen forventer at investere som følgende baseret på kapitalbehov: Under 2 millioner: 20% Mellem 2 og 5 millioner: 60% Over 5 millioner: 20% 23

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere