Elektrisk duftlys-opvarmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrisk duftlys-opvarmer"

Transkript

1 Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: /2018 WKNF7225/2018

2 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade 2. Skål 3. Tænd-/slukknap 4. Strømstik Mange tak, fordi du har valgt den elektriske duftlys-opvarmer. Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Af hensyn til korrekt håndtering og en lang holdbarhed anbefaler vi, at du respekterer nedenstående henvisninger. Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, inden du tager udstyret i brug. Du finder her en række vigtige og nyttige henvisninger, om forud for ibrugtagning skal forstås og respekteres af enhver bruger. Gem instruktionsbogen og medlever den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som pdf-fil på internettet på vores hjemmeside Generelt Instruktionsbog læses og opbevares Instruktionsbogen indeholder vigtige oplysninger om anvendelse og håndtering. Læs instruktionsbogen, specielt sikkerhedsanvisningerne, grundigt igennem, inden du anvender den elektriske duftlys-opvarmer. Forskriftsmæssig anvendelse Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse. Den elektriske duftlys-opvarmer er ikke legetøj for børn og må ikke anvendes af personer under 14 år. Anvend kun duftlys-opvarmeren som beskrevet i denne instruktionsbog. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke forskriftsmæssig og kan 3 medføre materielle skader eller endda personskader. Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for skader, som måtte være opstået af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse. Tegnforklaring Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på duftlysopvarmeren eller på emballagen. HENVISNING! Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader. Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer. Dette symbol henviser til, at det ved duftlys-opvarmeren drejer sig om udstyr i beskyttelsesklasse II. Kun til indendørs brug. Dette symbol henviser til, at materialet i duftlys-opvarmeren IKKE er egnet til kontakt med fødevarer. FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan have en mindre eller moderal kvæstelse til følge. ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan have en alvorlig kvæstelse eller sågar døden til følge. ADVARSEL! Varm overflade risiko for forbrændinger! ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! En fejlagtig el-installation eller en for høj netspænding kan medføre elektrisk stød. Tilslut kun den elektriske duftlys-opvarmer, hvis stikkontaktens netspænding stemmer overens med angivelsen på typeskiltet. Basisstationen, strømkablet og strømstikket må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker Anvend ikke basisstationen, hvis den har synlige skader, eller strømkablet eller strømstikket er defekt. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici. Ved en beskadigelse af skålen må denne ikke længere anvendes. Henvend dig til kundeservice. Kabinettet må ikke åbnes, og reparation skal overlades til sagkyndige. Henvend dig her til et specialværksted. Ved egenhændigt udførte reparationer, ukyndig tilslutning eller forkert betjening er ansvarsog garantikrav udelukket. Foretage ingen ændringer på udstyret. Anvend kun udstyr og tilbehørsdele, som 2 3

3 anbefales af producenten. Ved reparationer må der kun anvendes dele, som svarer til de oprindelige udstyrsdata. I denne basisstation findes elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige til beskyttelse mod farekilder. Tag aldrig fat om strømstikket med fugtige hænder. Træk aldrig strømstikket ud af stikkontakten i strømkablet, men tag altid fat i strømstikket. Anvend aldrig strømkablet som bærehåndtag. Udlæg strømkablet således, at man ikke kan falde over det. Strømkablet må ikke bøjes eller lægges hen over skarpe kanter. Placér basisstationen således, at den ikke kan falde ned i et kar eller i en håndvask. Grib aldrig ud efter elektrisk udstyr, som er faldet ned i vand. I et sådant tilfælde skal du straks frakoble strømstikket. Hvis du ikke anvender basisstationen, eller hvis der opstår en fejl, skal du altid slukke den og trække stikket ud at stikkontakten. ADVARSEL! Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre mennesker med begrænsede fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og kendskab (for eksempel ældre børn). Denne elektriske duftvoks-opvarmer kan anvendes af børn over 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller kendskab, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker anvendelse af den elektriske duftvoks-opvarmer og har forstået de deraf resulterende risici. Brugerens rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år og ældre og er under opsyn. Den elektriske duftvoks-opvarmer og dens strømkabel skal holdes utilgængelige for børn under 8 år. Børn må ikke lege med den elektriske duftvoks-opvarmer. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med den elektriske duftvoks-opvarmer Lad ikke den elektriske duftvoks-opvarmer være uden opsyn, når den anvendes. Lad ikke børn lege med emballagefolien. Ved leg kan børn blive fanget deri og blive kvalt. Udstyret må kun anvendes med den anbefalede duftvoks. Anvendelse af andre stoffer kan medføre fare for forgiftning eller brand. FORSIGTIG! Fare for kvæstelse! Anvend ikke udstyret i det fri. Udsæt ikke dette udstyr for høje temperaturer eller fugt og regn. Anvend ikke udstyret, hvis basis eller skål har ridser eller revner eller er deformeret. Erstat kun beskadigede komponenter med passende, originale reservedele. Skålen bliver varm under anvendelsen! Du må under ingen omstændigheder berøre skålen, da dette medfører forbrændinger. Fjern først skålen fra basisstationen, når den er helt afkølet! Duftlys-opvarmeren må kun anvendes til duftlys. Fødevarer må under ingen omstændigheder opvarmes med udstyret! Opstart Stil basisstationen på en jævn overflade, som er resistent over for varme og pletter. Sørg her for, at den elektriske duftlys-opvarmer stilles uden for børns og husdyrs rækkevidde. Nu stilles skålen på basisstationen, og strømstikket stikkes ind i stikkontakten. Læg den ønskede mængde duftlys-blokke i skålen og tænd så duftlys-opvarmeren. Bemærk: Der må ikke lægges mere end 5 duftlys-blokke (maks. 50 gram) i skålen, da voksen ellers løber over! Tilsæt heller ikke vand eller ekstra duftolie. Når den elektriske duftlys-opvarmer ikke længere anvendes eller ikke længere er under opsyn, skal du slukke den og tage strømstikket ud af stikkontakten. Du må først flytte udstyret, når det og voksen er fuldstændigt afkølet for at undgå kvæstelser. Rengøring Forud for rengøring skal du tage strømstikket ud af stikkontakten. Lad udstyret køle af og tryk voksen ud af skålen, eventuelt med en træ- eller gummispartel. Anvend ikke skuremidler eller skarpt værktøj, så skålen ikke ridses. Basisstationen rengøres kun med en let fugtig klud og må ikke nedsænkes i vand. Voksen må ikke hældes ned i kloakken. Her skal du overholde de lokale bortskaffelsesforskrifter. Tekniske data Model: WUK795 Spænding: V ~ Effekt: Frekvens: Beskyttelsesklasse: II 17 W 50 / 60 Hz Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på den adresse, som er anført på garantibeviset, som findes i slutningen af denne instruktionsbog. 4 5

4 Bortskaffelse Emballage bortskaffes Emballagen skal bortskaffes sorteret efter materiale. Pap og karton afleveres som papiraffald, folie på genbrugsindsamlingen. Duftlys-opvarmer bortskaffes Den elektriske duftlys-opvarmer bortskaffes i henhold til de forskrifter, som er gældende i dit hjemland. Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen! Hvis duftlysopvarmeren ikke længere kan anvendes, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Af denne grund er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol. 6

5 KUNDESERVICE MODEL: WUK795 11/2018 Den seneste version af instruktionsbogen findes på vores hjemmeside på Copyright Kopiering eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun med tilladelse fra: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh Lange Mühren Hamburg Tyskland Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet. Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbh. Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer. Produceret af: AHG Wachsmuth & Krogmann mbh Lange Mühren Hamburg Tyskland WKNF7225/2018

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

Trådløse juletræslys med fjernbetjening

Trådløse juletræslys med fjernbetjening Trådløse juletræslys med fjernbetjening 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: 695-S (Fjernbetjening) 695-R (Lys) 10/22/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

UDENDØRS STIKKONTAKT ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG EA-2325 EA-2324 EA KUNDESERVICE.

UDENDØRS STIKKONTAKT ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG EA-2325 EA-2324 EA KUNDESERVICE. UDENDØRS STIKKONTAKT EA-2325 EA-2324 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 EA-2323 www.haycomputing.de MODEL: EA-2323/-2324/-2325 05/05/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 25091137 05/05/2018 WKNF6887/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2-i-1 (hånd-)støvsuger

2-i-1 (hånd-)støvsuger 2-i-1 (hånd-)støvsuger ZL9032RL-148-G KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: ZL9032RL-148-G 07/19 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 29090150 07/19 WKNF7411 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Leveringsomfang

Læs mere

Insektdræber JW208B-P ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI /2018 WKNF6974/2018 PRODUCENT Model.: JW208B-P 06/2018 SERVICE

Insektdræber JW208B-P ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI /2018 WKNF6974/2018 PRODUCENT Model.: JW208B-P 06/2018 SERVICE Insektdræber JW208B-P 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Model.: JW208B-P 06/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 1 29084210 06/2018 WKNF6974/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL

ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL ULTRALYDS-LUFTFUGTER MED AROMASKÅL HTJ-2099-1 KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: HTJ-2099-1 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 29082049 10/01/18 WKNF7132/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Rejse-elkedel ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI 05/2018 WKNF6930/2018 PRODUCENT- RWK SERVICE. Model: RWK 2016.

Rejse-elkedel ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI 05/2018 WKNF6930/2018 PRODUCENT- RWK SERVICE. Model: RWK 2016. DK Rejse-elkedel RWK 2016.16 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Model: RWK 2016.16 05/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 29087709 05/2018 WKNF6930/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGUR TIL BØRN ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG. Model: Model: Model: Model:

VÆGUR TIL BØRN ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG. Model: Model: Model: Model: VÆGUR TIL BØRN Model: 804-04-2019-01 Model: 804-04-2019-02 Model: 804-04-2019-03 Model: 804-04-2019-04 Model: 804-04-2019-05 Model: 804-04-2019-06 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Model:

Læs mere

XXL arbejdslygte INSTRUKTIONSBOG WKNF6834/ / KUNDESERVICE MODEL: BM01009-COB 02/2018. Strømstik

XXL arbejdslygte INSTRUKTIONSBOG WKNF6834/ / KUNDESERVICE MODEL: BM01009-COB 02/2018. Strømstik XXL arbejdslygte KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: BM01009-COB 02/2018 INSTRUKTIONSBOG Strømstik WKNF6834/2017 02/2018 29066896 Indholdsfortegnelse Oversigt A 1 2 3 Oversigt

Læs mere

LED-projektør 30 W IP65 INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. MODEL: S/ W

LED-projektør 30 W IP65 INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. MODEL: S/ W LED-projektør 30 W KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-30-S/779-30-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP65 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Leveringsomfang

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

LED-projektør 20 W med bevægelsessensor

LED-projektør 20 W med bevægelsessensor LED-projektør 20 W med bevægelsessensor KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-20-S/779-20-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP65 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE

Vinduesvasker. Q0W-WYT08-3.6Li BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI II 2016 PRODUCENT- SERVICE PRODUCENT- Vinduesvasker Q0W-WYT08-3.6Li 3 års GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: Q0W-WYT08-3.6Li 6-II 2016 BETJENINGSVEJLEDNING 25084085 6-II 2016 WKNF6204/2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor

LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor LED-projektør 2x 10 W med bevægelsessensor KUNDESERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de MODEL: 779-10-S/779-10-W 25.08.2018 INSTRUKTIONSBOG IP54 24063616 25.08.2018 WKNF7048/2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER

LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER Brugsanvisning 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE + 45 69 91 81 71 Model: ZL9012D-144 KW 9-I 2016 25084269 KW 9-I 2016 WKNF6180/2016 LEDNINGSFRI 2 I 1 STØVSUGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smoothie- Maker BRUGSANVISNING GARANTI WKNF6242/ /2016 PRODUCENT- ABC SERVICE

Smoothie- Maker BRUGSANVISNING GARANTI WKNF6242/ /2016 PRODUCENT- ABC SERVICE PRODUCENT- Smoothie- Maker ABC-015-1 3 års GARANTI SERVICE + 5 9 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: ABC-015-1 05/201 BRUGSANVISNING 290872 05/201 WKNF22/201-58-IM-201-WuK-3-screen.indd 1 15.12.2015

Læs mere

Radiostyret Vægur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE

Radiostyret Vægur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE Radiostyret Vægur 787-04-2019-01 787-04-2019-02 787-04-2019-03 787-04-2019-04 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Model: 787-04-2019-01/-02/-03/-04 02/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 25081022

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Radiostyret analogt-vækkeur

Radiostyret analogt-vækkeur Radiostyret analogt-vækkeur -0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0 KUNESERVICE + 9 9 www.haycomputing.de Model: -0-0-0 /-0/-0/-0 /0 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG 09 /0 WKNF/0 Indholdsfortegnelse Introduktion Leveringsomfang

Læs mere

VÆGUR - MARITIM ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI GS GS GR GR GR GS GS

VÆGUR - MARITIM ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI GS GS GR GR GR GS GS VÆGUR - MARITIM GS1201-01 GS1201-02 GR1201-01 GR1201-02 GR1201-03 GS1301-01 GS1301-02 Designeksempler 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de Varenr.: 7753 12/07/2018

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Instruktionsbog. Elektrisk trykkoger. Varenr.: /2019 WK800

Instruktionsbog. Elektrisk trykkoger. Varenr.: /2019 WK800 Instruktionsbog Elektrisk trykkoger Varenr.: 9626 01/2019 WK800 Indholdsfortegnelse Grafikoversigt... 3 Leveringsomfang... 6 Generelt... 7 Instruktionsbog læses og opbevares... 7 Tegnforklaring... 7...

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Køkkenur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE.

Køkkenur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG KUNDESERVICE. Køkkenur 796-0-09-0 796-0-09-0 796-0-09-0 796-0-09-0 KUNDESERVICE 69 9 8 7 wwwhaycomputingde Model: 796-0-09-0/-0/-0/-0 0/09 ORIGINL INSTRUKTIONSOG 09 0/09 WKNF709/08 Indholdsfortegnelse Introduktion Leveringsomfang

Læs mere

Vægur - maritim ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Vægur - maritim ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Vægur - maritim 777-04-2019-01 777-04-2019-02 777-04-2019-03 777-04-2019-04 777-04-2019-05 Designeksempler KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de Varenr. 7753 07/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922)

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Brugsanvisning USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Anvendte symboler og signalord...6 2. Anvendelsesområde...8 3. Sikkerhedsanvisninger...9

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII

Ansigtsepilator. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 97917FV05X06VIII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 97917FV05X06VIII 2018-05 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen. Den er

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler

Slimline Armbåndsur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING. Modeleksempler Slimline Armbåndsur Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015911 10/2017 Model-nr.: AN7-SL-100, AN7-SL-108, AN7-SL-112, AN7-SL-212, AN7-SL-216, AN7-SL-304, AN7-SL-324 Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKSL17_BA_V1

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler

QUARTZ- VÆKKEUR. Ars ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING GARANTI. Modeleksempler QUARTZ- VÆKKEUR Modeleksempler 3 o Ars GARANTI KUNDESERVICE +45 699 603 39 dkservice@haycomputing.de ART.NR.: 1595 09/2019 ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2019 Model-nr.: AN9-WSL-20A, AN9-WSL-20B,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmeplaid Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne varmeplaid fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmeplaiden holder i mange år, bedes

Læs mere

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII

Ansigtsepilator. da Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 92451FV05X07VII Ansigtsepilator da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92451FV05X07VII 2017-06 350 786 Kære kunde! Din nye ansigtsepilator gør det muligt at fjerne uønsket hårvækst forskellige steder på kroppen.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Produktoversigt: 1. Låg 2. Damp-udtag 3. Æggeholder 4. Maks-markering 5. Vandtank med varmeplade 6. Hus / Enhed 7. Indikatorlampe 8. Kontrolknap ( tænd / sluk / indstilling

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR

ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR ARMBÅNDSUR med tekstilrem BØJLEUR Modeleksempler ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25022193 06/2018 Model-nr.: AN8-TX-100, AN8-TX-112, AN8-TX-116, AN8-TX-204, AN8-TX-216, AN8-TX-224, AN8-TX-412, AN8-TX-512

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Kattelegetøj rullebold

Kattelegetøj rullebold Kattelegetøj rullebold da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89215HB321XVII 2016-12 Kære kunde! Dette kattelegetøj giver enhver kat masser af sjov leg! Det vækker jagtinstinktet og lysten til at

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Betjeningsvejledning. Elektrisk vandvarmer. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P DA Betjeningsvejledning Elektrisk vandvarmer ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Om denne vejledning... 4 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 4 Fare for børn og svagelige personer... 5 Opstilling... 5 Sikker drift...

Læs mere

Radiostyret Vækkeur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI (sort) (gråt) (rødt) (turkis)

Radiostyret Vækkeur ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG GARANTI (sort) (gråt) (rødt) (turkis) Radiostyret Vækkeur 805-04-2019-01 (sort) 805-04-2019-02 (gråt) 805-04-2019-03 (turkis) 805-02-2019-04 (rødt) 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI LED-dekorationslampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88288AB5X5VI 2016-06 Kære kunde! Inspiration fra Fjernøsten, der spreder ro, harmoni og velvære. Din nye LED-dekorationslampe

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Stavmikser. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98392AB1X1IX

Stavmikser. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 98392AB1X1IX Stavmikser da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98392AB1X1IX 2018-07 Kære kunde! Din nye stavmikser egner sig perfekt til at purere frugt og grøntsager, til at tilberede babymad, supper,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning ebunker 220 volt.

Brugsanvisning ebunker 220 volt. Brugsanvisning ebunker 220 volt. Sikkerhedsinstrukser Generelle advarselshenvisninger Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation LED-motiv Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII Standerlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95653HB22XVIII 2017-12 Kære kunde! Din nye standerlampe med design som en skrive - bordslampe er et optisk blikfang. Lyskeglen og lampehovedets

Læs mere

LED-solar udendørs projektør

LED-solar udendørs projektør LED-solar udendørs projektør KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: SL-4782-S, -W 06/2019 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG IP44 0402 25004021 WKNF7417 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Leveringsomfang

Læs mere