Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesledelse mellem skole og daginstitution"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T:

2 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles ledelse mellem skole og daginstitution I henhold til Dagtilbudsloven 16 skal Byrådet fastsætte vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. 1 Formål for dagtilbud Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 2 Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. Bestyrelsen består af: Skoleleder Daginstitutionsleder 1 medarbejderrepræsentant fra daginstitutionen 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen 3 forældrerepræsentanter fra daginstitutionen 3 forældrerepræsentanter fra skolen Elverådsformanden deltager uden stemmeret og orienterer bestyrelsen om elevrådsarbejdet. Derudover vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleanter blandt medarbejderne. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Institutionslederen deltager sammen med skolelederen som sekretær uden stemmeret. 3 Valg til forældrebestyrelsen Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes i perioden 1.april til 31. maj. Valget indkaldes og planlægges af den siddende bestyrelse. Forældrebestyrelsen skal træffe beslutning vedrørende evt. fravalg af et sundt frokostmåltid og senest den 31. august hvert år orientere dagtilbudsafdelingen om beslutningen, jf. 10 i styrelsesvedtægten. 2

3 En enig forældrebestyrelse kan beslutte at foretage valget på anden måde end ved et forældremøde. Valgproceduren fastsættes i bestyrelsens egen forretningsorden. Forældrene vælger i lige år 2 forældrerepræsentanter og i ulige år 1 forældrerepræsentant. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. Der vælges 1 medarbejderrepræsentant. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges hvert år for 1 år ad gangen. 4 Forældrenes valgbarhed og valgret Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges blandt forældrene til børn i institutionen. Ved forældre forstås de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i institutionen. Valgbarhed og valgret tilkommer endvidere følgende: Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service. Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene). Ugift samlever, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet. Ved afstemning kan der afgives en stemme pr. barn. 5 Medarbejdernes valgbarhed og valgret Medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt medarbejderne i dagtilbuddet. Ledelsen betragtes i denne sammenhæng ikke som medarbejdere og kan derfor hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter. Medarbejdere med fast tjeneste på mere end 1 kommunal institution har stemmeret på den institution, hvor den pågældende har det største ugentlige timetal. Ansatte i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter. 6 Valgprocedure Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer, der får flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der forsat stemmelighed, finder lodtrækning sted. 7 Udtrædelse af bestyrelsen Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis forsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde. 3

4 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem kan i øvrigt udtræde af bestyrelsen efter skriftlig meddelelse til formanden for forældrebestyrelsen. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret/modtaget sin opsigelse fra Byrådet. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer. 8 Bestyrelsens konstituering Skolelederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 14 dage efter nyvalget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Såfremt formanden udgår, indtræder næstformanden som formand i resten af valgperioden, og bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand. 9 Bestyrelsens virksomhed Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i lukkede møder. Der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsesmøder. Et enkelt eller flere af bestyrelsens medlemmer kan således ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne udenfor bestyrelsens møder. Der kan dog træffes uopsættelige beslutninger af bestyrelsesformand og institutionslederen i fællesskab. Disse beslutninger skal forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Alle forældrebestyrelsesmedlemmer og suppleanter har, som personer der virker indenfor den offentlige forvaltning, tavshedspligt efter forvaltningslovens 27, når der er tale om oplysninger, der efter loven betegnes som fortrolige, eller som i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde af hensyn til offentlige eller private interesser. Tavshedspligten gælder også efter udtrædelse af forældrebestyrelsen. Medlemmerne og suppleanterne underskriver tavshedserklæring. 10 Forældrebestyrelsens beføjelser Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med personalet handle indenfor de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. Bestyrelsen har medindflydelse på principperne for daginstitutionernes virke på følgende områder: Fastlæggelse af principper for det pædagogiske arbejde i institutionen. Fastlæggelse af principper for anvendelse af den afsatte budgetramme der vedrører børnene. Evaluering af pædagogiske læreplaner. Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet. Vedligeholdelsesplan for institutionen. 4

5 Forældrebestyrelsen har kompetence på følgende områder: Til i samarbejde med lederen sikre, at der blandt forældrene træffes beslutning vedrørende evt. fravalg af et sundt frokostmåltid i henhold til de politisk fastlagte rammer. Til at træffe beslutning, om oprettelse af en forældrebetalt madordning dækkende børnenes frokost og/eller kost, der ikke udgør frokostmåltidet. Deltagelse i ansættelsesudvalg og indstilling ved ansættelse af leder og fast personale. Forældrebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende institution. Forældrebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af alt fastansat personale i institutionen. Forældrebestyrelsen skal ikke inddrages, men orienteres inden afskedigelser. Byrådet delegerer sine beføjelser til forældrebestyrelserne, bortset fra: Tilsynet med daginstitutionerne efter Dagpasningsloven 5. Visitationen til tilbuddene efter Dagtilbudsloven 23. Fastsættelse af forældrebetaling og tildeling af fripladser efter Dagpasningsloven 31. Beføjelser, der er følger af den kommunale bevillingskompetence. Arbejdsgiverkompetencen. 11 Principper for ansættelser Ansættelse af leder Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af forældre fra bestyrelsen, medarbejdere, evt. en pædagogisk konsulent samt dagpasningschefen. Ved uenighed har dagpasningschefen den endelige beslutningskompetence. Ansættelse af fast personale Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, medarbejdere samt leder. Ved uenighed har lederen den endelige beslutningskompetence. Ansættelse af øvrigt personale Ansættelse foretages af lederen. 12 Daginstitutionslederens ansvar/kompetence Institutionslederen har den administrative og pædagogiske ledelse af daginstitutionen og er ansvarlig for daginstitutionens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og Byråd. Institutionslederen leder og fordeler arbejdet mellem institutionens ansatte samt træffer alle nødvendige/konkrete afgørelser vedrørende institutionens drift. Lederen samarbejder med de ansatte, samarbejdsorganer, Børne- og Undervisningsudvalget, Dagtilbudsafdelingen og forældrebestyrelsen. Institutionslederen orienterer nyvalgte forældrerepræsentanter om tavshedspligten, herunder ansvaret for at bestyrelsen underskriver tavshedserklæringen, og har desuden til opgave at rådgive og vejlede forældrebestyrelsen om arbejdsgange, forvaltningsprocedurer m.v. i forbindelse med bestyrelsens opgaver. Institutionslederen står som garant for, at beslutninger truffet af forældrebestyrelsen, der er i strid med styrelsesvedtægten eller andre fastsatte love/retningslinjer, ikke udfø- 5

6 res. Såfremt en sådan situation/tvivlsspørgsmål opstår, kontaktes dagtilbudschefen for videre afklaring. 13 Samarbejde og dialog Dialogen mellem det politiske udvalg og forældrebestyrelserne sikres gennem afholdelse af minimum to årlige dialogmøder. 14 Ikrafttræden og ændringer af styrelsesvedtægten Denne vedtægt træder i kraft den 1. september 2010, dog således at de nuværende bestyrelser fortsætter uændret i den nuværende valgperiode. Ændringer i styrelsesvedtægten af forhold der vedrører forældrebestyrelserne kan ske efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne 6

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere