Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård"

Transkript

1 TNS Gallup A/S Masnedøgade København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR VAT DK

2 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 4 RAPPORTENS OPBYGNING... 5 KONKLUSIONER... 6 KAPITEL 1: NATURENS DAG... 7 KAPITEL 2: BRUG AF NATUREN... 9 KAPITEL 3: FACILITETER I NATUREN BILAG: SPØRGESKEMA Side 2 af 22

3 INDLEDNING TNS Gallup har for Danmarks Naturfredningsforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende danskeres brug af naturen. Det er således målet at finde ud af, hvilke forskelle der er på, hvordan personer med børn i alderen 5-12 år bruger naturen sammenlignet med, hvordan personer uden børn i aldersgruppen bruger naturen. Undersøgelsen har to adskilte målgrupper: Først forældre med børn på 5 til 12 år (benævnt småbørnsforældre eller forældregenerationen i rapporten), dernæst den almindelige befolkning i alderen 18 år og ældre uden børn i alderen 5-12 år (benævnt den generelle befolkning i rapporten). Resultaterne af undersøgelsen leveres til Danmarks Naturfredningsforening i form af nærværende metode- og grafikrapport, SPSS-datafiler samt en tabelrapport i PDF. Disse produkter er alle leveret til Danmarks Naturfredningsforening den 16. januar Metodeafsnittet nedenfor er en kort redegørelse for undersøgelsesforløbet, herunder gennemførelsesperioden, stikprøvesammensætning og repræsentativitet. Side 3 af 22

4 METODE Undersøgelsen blev foretaget via vores webpanel, Feltarbejdet foregik fra d. 7. til d. 21. december Der blev udsendt to rykkere undervejs. Samling og vejning Der er trukket en repræsentativ sample for den generelle befolkning på parametrene køn, alder, uddannelse og region, som er identiske med tal fra IndexDanmark. Efterfølgende er data vejet på plads efter de samme parametre for at justere for eventuelle afvigelser i datamaterialet. For småbørnsforældre-samplingen er der ligeledes blevet anvendt tal fra Gallups IndexDanmark, hvor det er muligt at udtrække sammensætningen af personer med hjemmeboende børn i alderen 5-12 år. Dette gav os mulighed for også her at kunne udtrække en repræsentativ sample på parametrene køn, alder, uddannelse og region. Ligeledes er data blevet vejet på plads efterfølgende. I begge tilfælde ligger vejeeffektiviteten omkring 95%, hvilket betyder, at der kun er mindre afvigelser i datamaterialet i forhold til den udtrukne stikprøve. Svarprocent Svarprocenten udregnes her som andelen af brugbare respondenter, der siger ja til at deltage i et interview. Det vil sige den andel, som er inviteret til undersøgelsen fratrukket de frascreenede respondenter. Nedenfor ses svarprocenten for den samlede undersøgelse: Inviterede panelister: 4500 Nægtere: 475 Ikke afsluttede interviews: 57 Gennemførte interviews: 2139 Frascreenede: 13 Svarprocent (2139/4487*100) 48% Svarprocenten for undersøgelsen anses for at være rimelig. Vejeeffektiviteten viser, at der ikke er grund til at tro, at der skulle være afvigelser i datamaterialet. Side 4 af 22

5 RAPPORTENS OPBYGNING Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et spørgeskema, der delvist var opdelt i to separate dele den ene del er stillet til forældre med børn mellem 5 og 12 år, og den anden del stillet til voksne uden børn i samme aldersgruppe. I første afsnit præsenteres de spørgsmål, der var ens for de to grupper, således at det er mulig at sammenligne svarene. For nogle af spørgsmålene er der ikke nogen svar hvad angår børnene, og andre spørgsmål er kun stillet til forældrene, der har børn i alderen 5-12 år. Således vil det i den enkelte grafik være muligt at se, hvem svarene drejer sig om og at sammenligne disse, hvor flere grupper er inkluderet. Rapporten er opbygget tematisk, således at den indledes med kendskab til Naturens Dag. Det næste afsnit fokuserer på børn og voksnes brug af nature, og ændringer i børns brug af naturen, i forhold til da forældregenerationen var børn, samt årsagerne til disse ændringer. Herunder ses der på hvilke barrierer og grunde til at børn ikke kommer mere ud i naturen. Tredje og sidste afsnit ser på tilbud og brug af faciliteter i naturen. Side 5 af 22

6 KONKLUSIONER Nedenfor er nogle af undersøgelsens centrale konklusioner kortfattet beskrevet. Kendskabet til Naturens Dag ligger på 20% blandt målgruppen småbørnsforældre. Naturens Dag er noget mere kendt blandt den generelle voksne befolkning (24%). Deltagelsen i Naturens Dag ligger på 2-. Blandt dem der har hørt om Naturens Dag, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende og lokale medier (figur 3). For 17 % af småbørnsforældrene kommer kendskabet fra egne børns deltagelse. Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag fra medier og gennem en forening, hvor de er medlem. 58 % af børn i alderen 5-12 år ud i naturen hver dag eller flere gange om ugen. Sammenligner man børn og voksnes brug af naturen, ligger de tæt op ad hinanden, idet % kommer ud i naturen hver dag, og ligeledes % kommer ud i naturen flere gange om ugen. Småbørnsforældre er delte i meningen hvad angår omfanget af børnenes ophold i naturen. Halvdelen mener, at deres børn ikke kommer nok ud i naturen. Nordjyder og sønderjyder har dårligst samvittighed hvad dette angår. 1 ud af 3 mener, at børn i dag kommer ud i cirka samme omfang som da de var børn. 54% mener dog, at børn i dag kommer noget/meget mindre ud i naturen i dag. Den generelle befolkning, uden egne børn i alderen 5-12 år, mener i langt større omfang at børn er for lidt ude i naturen (68%). Småbørnsforældre vurderer at den største barriere for at børn ikke kommer mere ud i nature, er manglende tid pga. sport/andre hobbyer, tæt fulgt af computer, elektroniske spil eller tv. De voksnes vigtigste barriere for at de ikke kommer mere ud i naturen er manglende tid pga. arbejde. Vejret er heller ikke en uvæsentlig faktor for mange. Det er ikke de faste, ufravigelige rammer som skole og lektier, der kommer i vejen for tid ude i naturen. Småbørnsforældrene mener at tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs i kombination med, at vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser er de vigtigste grunde til at børn i dag kommer mindre ud i naturen. Borde og bænke og afmærkede ruter er de mest tilgængelige faciliteter dér, hvor folk færdes. I snit er der 5,5-6 faciliteter tilgængelige i naturen. Størst forskel i brug mellem de to grupper ses med hensyn til naturlegepladser og bål- /grillpladser. Udendørs motionscentre er også mere populære blandt småbørnsfamilierne, hvor fugletårne-/skjul er mere populært blandt den voksne befolkning i øvrigt. Side 6 af 22

7 KAPITEL 1: NATURENS DAG I dette kapitel analyseres kendskabet til og deltagelse ved naturens dag. Kendskab og deltagelse ses både i forhold til forældre med børn i målgruppen (5 til 12 år gamle), og for den øvrige voksne befolkning. Af figur 1 fremgår det, at Fars Dag er den mest kendte. Blandt de mindre kommercielle dage, er Skovens Dag den mest kendte, efterfulgt af Naturens Dag. Til forskel fra Skovens Dag og Naturens Dag, er Fars Dag en dag der får meget opmærksomhed i den kommercielle verden, med reklamedækning fra mange forskellige parter. Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag, end småbørnsforældrene med børn i målgruppen, dvs. børn i alderen 5-12 år. Den generelle befolkning og gruppen småbørnsforældre har i øvrigt nogenlunde samme kendskab til de forskellige dage, på nær De Vilde Blomsters Dag. Noget af forklaringen heri findes i, at kendskabet til denne dag stiger med alderen, og at alderssammensætningen i denne gruppe er højere. Figur 1: Hvilke af disse dage har du hørt om? Base: Småbørnsforældre = 1036 Generelle bef. = 1103 Fars Dag Skovens Dag Naturens Dag Smagens Dag Fjordens Dag Jordens Dag Vandets Dag De Vilde Blomsters Dag Ørnens Dag Ingen af disse 20% 24% 14% 16% % 8% 2% 7% 1% 2% 2% Småbørnsforældre 42% 40% Generelle bef. 94% 9 Sammenlignet med kendskabet til de forskellige dage, er Fars Dag også den dag med højest deltagelse (figur 2). Skovens Dag ligger på en andenplads for både kendskab og deltagelse. For de andre dage er deltagelse og kendskab ikke nødvendigvis samsvarende. Generelt er der lav deltagelse for alle dage, med undtagelse af Fars Dag. Denne dag er i øvrigt mere populær blandt småbørnsfamilierne. 7 % i begge målgrupper deltager i Skovens Dag. For de andre dage er der tale om meget små deltagelsesniveauer. Side 7 af 22

8 Figur 2: Hvilke af disse dage har du deltaget i inden for de seneste to år? Base: Småbørnsforældre = 1036 Generelle bef. = 1103 Fars Dag Skovens Dag Fjordens Dag Smagens Dag Naturens Dag Jordens Dag De Vilde Blomsters Dag Ørnens Dag Vandets Dag Ingen af disse 2% 2% 2% 1% 1% % 1% % % 7% 7% Småbørnsforældre 36% 4 Generelle bef. 49% 55% Blandt dem der har hørt om Naturens Dag, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende og lokale medier (figur 3). For 17 % af småbørnsforældrene kommer kendskabet fra egne børns deltagelse. Den generelle befolkning har i større omfang hørt om Naturens Dag fra medier og gennem en forening, hvor de er medlem. Figur 3: Hvor har du hørt om Naturens Dag? (Kun stillet til dem der har hørt om Naturens dag, spørgsmål 1) Base: Småbørnsforældre =1036 Generelle bef. = 1103 Omtale i landsdækkende medier Omtale i lokale medier Mine børn deltog Folder eller flyer om Naturens Dag Jeg deltog selv i et arrangement OBS-film på DR, eller anden reklame for Naturens Dag Gennem en forening, hvor jeg er medlem Jeg var med til at arrangere Naturens Dag Husker ikke Småbørnsforældre 17% 11% 14% 7% 8% 4% 6% 14% 1% 1% 2% 24% 24% 24% Generelle bef. 34% 40% 45% Side 8 af 22

9 KAPITEL 2: BRUG AF NATUREN I Danmark er alle områder påvirket af mennesker. Derfor kan det være svært at sige præcist, hvad natur er. Mange steder kan det være svært at afgøre, om det er natur eller ej. Hvad med grøftekanten, krattet ved legepladsen eller markerne? I denne undersøgelse er svarpersonerne bedt om at tænke på naturen som skov, krat, hede, overdrev, strand, sø, å, eng eller andre steder, der i nogen grad får lov til at passe sig selv. Det betyder også at haven, fortovet, fodboldbanen og parken ikke er den natur, der tænkes på her, selv om der kan være masser af natur (planter og dyr) sådanne steder. Dette kapitel indledes ved at se på, hvordan børn i alderen 5-12 år gør brug af naturen, i forhold til da forældrene selv var børn. Kapitlet ser også på de faktorer, der kan forhindre, at børn i dag kommer ud i naturen. Der ses på hvilke barrierer, som forældrene og den generelle befolkning opfatter som barrierer for børns og egen brug af naturen. Som det fremgår af figur 4, kommer 58 % af børn i alderen 5-12 år ud i naturen hver dag eller flere gange om ugen i sommerhalvåret. Børn i Hovedstaden og Nordjylland kommer lidt mindre ud i naturen i sommerhalvåret end børn i resten af landet. Figur 4: Hvor tit er dit barn/dine børn ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit? Base: Småbørnsforældre = 1036 Småbørnsforældre total 2 35% 20% 17% 1% % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 19% 25% 26% 24% 26% 32% 35% 38% 36% 32% 22% 14% 18% 19% 22% 22% 21% 15% 1 15% 4% 1% % 1% - % 1% 2% 1% - 5% 1% - Hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Det generelle befolkningsmønster i forhold til at være ude i naturen kan ses i figur 5. Det ses, er flest kvinder og sønderjyder kommer ud i naturen hver dag i sommerhalvåret, ligeledes som frekvensen stiger med alderen. Sammenligner man totalen for børn og voksne, ligger de tæt op ad hinanden, idet % kommer ud i naturen hver dag, og ligeledes % kommer ud i naturen flere gange om ugen i sommerhalvåret. Side 9 af 22

10 Figur 5: Hvor tit er du ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit? Generelle befolkning total Base: Generelle befolkning= % 3 20% 15% 6% 2% 1% 2% Mand Kvinde 19% 24% 35% 31% 22% 19% 1 16% 6% 2% 1% 6% 2% 2% år år år år 60+ år 1 12% 17% 25% 30% 25% 30% 29% 2 44% 3 34% 15% 21% 16% 21% 20% 14% 11% 11% 2% 9% 1% 7% 1% 2% 5% 2% % 2% 6% 1% % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 19% 20% 27% 27% 14% 28% 29% 42% 39% 32% 19% 19% 26% 16% 22% 22% 11% % 2% 16% 4% 2% 2% % 8% 5% 1% 4% 14% 2% 2% %- 15% 4% 1% 2% - Hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Småbørnsforældre er delte i meningen hvad angår omfanget af børnenes ophold i naturen. Halvdelen mener, at deres børn ikke kommer nok ud i naturen, mens 46 % mener, at de gør. Nordjyder og sønderjyder har dårligst samvittighed hvad dette angår (figur 6). Figur 6: Synes du, at dit barn/dine børn generelt kommer nok ud i naturen? Base: Småbørnsforældre = 1036 Småbørnsforældre total 46% 49% 5% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 46% 49% 46% 48% 41% 48% 46% 51% 48% 51% Ja Nej Ved ikke 6% 5% 4% 4% 8% Den generelle befolkning har en tydeligere holdning til dette, idet 68 % synes at børn i Danmark generelt ikke kommer nok ud i naturen (figur 7). Det bemærkes, at andelen ved ikke er relativt høj, 24 %, og højest blandt dem der ingen børn har. Forældre med børn, som er ældre end 12 år, er den gruppe, der i størst omfang af alle grupper mener, at børn i Danmark generelt kommer for lidt ud i naturen. Side 10 af 22

11 Figur 7: Synes du, at børn i Danmark generelt kommer nok ud i naturen? Generellebefolkning 8% Base: Generelle befolkning = % 24% Børn, der er yngre end 5 år Børn, der er ældre end 12 år Ingen børn Børnebørn i alderen 5-12 år 8% 10% 6% 10% 68% 71% 64% 65% Ja Nej Ved ikke 2 19% 30% 24% De følgende figurer illustrerer barrierer for, at børn kommer mere eller mindre ud i naturen, afhængig af hvad respondenterne har svaret. Småbørnsforældrene blev bedt om selv at angive, hvad de opfattede som de vigtigste barrierer imod at børn kommer mere ud i naturen. Resultaterne af dette åbne spørgsmål er fremsendt som Excel fil. I resultaterne fra det samme spørgsmål, men med prædefinerede svar, fremgår det at årsagen til at børn ikke kommer mere ud i nature, skyldes manglende tid pga. sport/andre hobbyer, tæt fulgt af computer, elektroniske spil eller tv (figur 8). Flere fædre end mødre mener, at det at fritiden bruges på computer, elektroniske spil og tv, er den største barriere. Figur 8: Hvad mener du, er den største barriere for, at dit barn/dine børn kommer mere ud i naturen? Manglende tid pga. sport/andre hobbyer Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv Manglende tid pga. lektier Vejret Manglende lyst Der er for langt til naturen De mangler gode ideer til sjove og spændende Der er ingen kammerater at følges/lege med Det er for besværligt Der er for få aktiviteter i naturen Der er for mange love og regler, der skal overholdes i Ingen af disse - % 18% 20% 22% 18% 19% 21% 16% 15% 17% 1 14% 16% 10% 9% 10% 8% 10% 11% 5% 4% 6% 4% 4% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 36% 45% 45% 45% 41% 46% Småbørnsforældre total Mænd Kvinder Den generelle befolkning er ligeledes blevet spurgt til barrierer for at de kommer ud i naturen i et åbent og et lukket spørgsmål. Af figur 9 fremgår det, at de voksnes vigtigste barriere for at de ikke kommer mere ud i naturen er manglende tid pga. arbejde. Vejret er heller ikke en uvæsentlig faktor for mange. For mænds ved- Side 11 af 22

12 kommende er det en væsentlig barriere, at fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv, i det 32 % nævner dette. Kvinder oplever at de ikke har nogen at følges med, samtidig med at de i mindre omfang end mænd mener, at manglende lyst er en barriere. Figur 9: Hvilke af følgende mener du, kan være andre barrierer for, at du kommer ud i naturen? Manglende tid pga. arbejde Vejret Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv Manglende tid pga. sport/andre hobbyer Der er ingen at følges med Der er for langt til naturen Manglende lyst Det er for besværligt Jeg mangler gode ideer til sjove og spændende Der er for få aktiviteter i naturen Der er for mange love og regler, der skal overholdes i 31% 31% 31% 25% 32% 19% 24% 26% 22% 16% 11% 20% 14% 1 15% 12% 14% 9% 9% 8% 9% 8% 7% 8% 4% 2% 1% 14% 12% 17% 44% 45% 42% Generelle befolkning Mænd Kvinder Af figur 10 fremgår småbørnsforældrenes oplevelse af, om deres børn kommer mere eller mindre ud i naturen i dag, end de gjorde, da de var børn. 1 ud af 3 mener, at børn i dag kommer ud i cirka samme omfang som da de var børn. 54% mener dog, at børn i dag kommer noget/meget mindre ud i naturen i dag - en holdning, der også findes i større omfang blandt mænd. Figur 10: Kommer dit barn/dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var barn? Småbørnsforældre total 14% Base: Småbørnsforældre = % 36% 6% 2% Mænd Kvinder 16% 1 41% 38% 34% 37% 5% 2% 7% 1% 4% Meget mindre Noget mindre Cirka det samme Noget mere Meget mere Ved ikke Småbørnsforældre, der oplever at egne børn kommer mindre ud, blev bedt om at angive hvad de vurderer som de vigtigste grunde til dette, se figur 11. Forældrene mener at tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs i kombination med, at vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser (i figur: forældrene prioriterer ikke). Det er med andre ord ikke de faste, ufravigelige rammer som skole og lektier, der kommer i vejen for tid ude i naturen. Side 12 af 22

13 Kvinder mener i større omfang end mænd, at det også skyldes at børnene er længere tid i institutioner og at vi overvåger vores børn mere end vores forældre gjorde. Figur 11: Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du var barn? Stillet til personer der mener at børn kommer mindre ud i naturen end da de var børn. Base = 558 Tv, computer og elektroniske spil Forældre prioriterer ikke Børnene er længere tid i institutioner 27% 31% 35% Der er flere andre spændende ting at tage sig 28% 27% 29% Børnene går til flere organiserede aktiviteter 26% 26% 26% Vi overvåger vores børn mere 20% 24% 28% Skoler og institutioner prioriterer ikke 8% 9% For lidt viden fører til mindre brug 6% 4% 8% Sværere at komme til naturen 4% 5% 6% Bange for at børnene kommer til skade 4% 4% 5% Der er mindre natur 4% 5% Det er svært at finde på spændende aktiviteter 1% 2% Naturen er blevet mindre spændende og varieret 1% 1% 2% Det er forbudt at være i naturen mange steder % 1% Det er dyrt % 6% 5% 6% Småbørnsforældre total Mænd Kvinder 50% 47% 5 68% 64% 70% Det er meget få, der mener, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da de var børn. Blandt disse er holdningen at vi forældre er mere bevidste om, at det er sundt for børnene og at det er noget børnene og familien prioriterer. Figur 12: Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da du var barn? Stillet til personer der mener at børn kommer mere ud i naturen end da de var børn. Forældre er mere bevidste Prioritering Institutionerne/skolen Er blevet lettere Mere viden fører til mere brug Bedre adgang Organiserede aktiviteter i naturen Forældre mere trygge ved naturen Lettere at finde på spændende aktiviteter Mindre bange for at børnene kommer til skade Mere fritid end tidligere Naturen er blevet mere spændende og varieret Base = 76 19% 1 10% 9% 5% 4% 2% 1% 9% Småbørnsforældre total 51% 48% 57% Side 13 af 22

14 KAPITEL 3: FACILITETER I NATUREN Begge målgrupper er blevet spurgt ind til hvilke faciliteter, der er mulighed for at bruge, dér hvor de færdes i naturen. Endvidere er der spurgt ind til hvilke faciliteter, de benytter sig af. Af figur 13 ses det, at borde og bænke og afmærkede ruter er tilgængelige dér, hvor begge grupper færdes. I snit er der mellem 5,5 og 6 faciliteter tilgængelige dér, hvor folk færdes. Faciliteter som naturlegepladser, bål-/grillpladser, shelters, badebroer, madpakkehuse/bålhytter, faste orienteringsløbsposter og hugge-/snittepladser findes dér, hvor småbørnsforældrene færdes. Figur 13: Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i naturen? Base = Småbørnsforældre 1036 Generelle befolkning 1103 Borde og bænke Afmærkede ruter Naturlegepladser 37% Bål-/grillpladser 45% Sheltere 3 4 Badebroer 3 37% Madpakkehuse/bålhytter 22% 36% Toiletter 35% 36% Hundeskove 32% Bådebroer 24% 25% Information om naturen 2 27% Udendørs motionscenter 19% 21% Fugletårne/-skjul 20% 27% Teltpladser 18% 20% Faste orienteringsløbsposter 8% 11% Fiskeplatforme 8% 10% Vandposter 8% 9% Ophaler-/isætningspladser 9% 10% Hugge-/snittepladser 6% 8% Steder med udlån/leje af udstyr 7% 8% Udendørs klatrevægge 5% 6% 5% 6% Ingen 5% 6% Jeg færdes ikke i naturen 1% 4% Småbørnsforældre total Generelle bef. 70% 7 62% 66% 58% 58% Side 14 af 22

15 De tre mest benyttede faciliteter blandt småbørnsfamilierne er borde og bænke, naturlegepladser og afmærkede ruter, som alle benyttes af mellem 42% og 60%. Den voksne befolkning i øvrigt, benytter sig også af borde og bænke, samt afmærkede ruter og toiletter, som alle benyttes af mellem 31% og 55%. Størst forskel mellem de to grupper ses med hensyn til naturlegepladser og bål-/grillpladser. Længere nede på listen er udendørs motionscentre mere populære blandt småbørnsfamilierne, hvor fugletårne-/skjul er mere populært blandt den voksne befolkning i øvrigt. Figur 14: Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af? Base = Småbørnsforældre 1036 Generelle befolkning 1103 Borde og bænke Naturlegepladser Afmærkede ruter Toiletter Badebroer Bål-/grillpladser Madpakkehuse/bålhytter Sheltere Hundeskove Information om naturen Bådebroer Udendørs motionscenter Fugletårne/-skjul Vandposter Teltpladser Fiskeplatforme Ophaler-/isætningspladser Steder med udlån/leje af sudstyr Faste orienteringsløbsposter Hugge-/snittepladser Udendørs klatrevægge 15% 20% 15% 11% 19% 8% 14% 1 14% 1 15% 11% 11% 9% 11% 6% 10% 10% 1 6% 6% 4% 4% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 31% 29% 27% 42% 55% 51% 51% 60% Småbørnsforældre total Generelle bef. Side 15 af 22

16 BILAG: SPØRGESKEMA Undersøgelse af effekt mm Naturens Dag Startskærm: Denne undersøgelse handler om børns og voksnes brug af naturen. Introtekst: I Danmark er alle områder påvirket af mennesker. Derfor kan det være svært at sige præcist, hvad natur er. I denne undersøgelse skal du tænke på naturen som skov, krat, hede, overdrev, strand, sø, å, eng eller andre steder, der i nogen grad får lov til at passe sig selv. Det betyder også at haven, fortovet, fodboldbanen og parken ikke er den natur, vi tænker på her, selv om der kan være masser af natur (planter og dyr) sådanne steder. Mange steder kan det være svært at afgøre, om det er natur eller ej. Hvad med grøftekanten, krattet om legepladsen eller markerne? Hvis du er i tvivl, er det dig, der afgør, hvad der er natur for dig, når du svarer på spørgsmålene. Q1 Hvilke af disse dage har du hørt om? (Mulighed for at afgive flere svar.) (Randomisér) Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens Dag Smagens Dag Fjordens Dag Ingen af disse Q2 Hvilke af disse dage har du deltaget i inden for de seneste to år? (Mulighed for at afgive flere svar.) (Randomisér) Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens Dag Smagens Dag Fjordens Dag Ingen af disse Q2x. Har hørt om Naturens Dag (skjult spørgsmål) Ja Nej Filter: Hvis Q3ja: Side 16 af 22

17 Q3 Hvor har du hørt om Naturens Dag? (Mulighed for at afgive flere svar.) Omtale i landsdækkende medier OBS-film på DR, på busser eller anden reklame for Naturens Dag Folder eller flyer om Naturens Dag Jeg deltog selv i et arrangement i forbindelse med Naturens Dag Gennem mine børn, som deltog med deres institution/skole Omtale i lokale medier Gennem en forening, hvor jeg er medlem Jeg var med til at arrangere Naturens Dag, notér: Husker ikke Filter Q3 slut Q4 Har du et eller flere hjemmeboende børn i alderen 5-12 år? Ja Nej Filter: Hvis Q5 = ja videre til spørgsmål liste A, Hvis Q5=nej videre til spørgsmål liste B A = Respondenter med hjemmeboende børn mellem 5-12 år QA1 Hvor tit er dit barn/dine børn ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit? Hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke QA2 Synes du, at dit barn/dine børn generelt kommer nok ud i naturen? Nej Ja Ved ikke QA3 Hvad mener du, er den største barriere for, at dit barn/dine børn kommer mere ud i naturen? Åbent spørgsmål, notér Igen barrierer Ved ikke Side 17 af 22

18 QA4 Hvilke af følgende mener du, kan være vigtige barrierer for, at dit barn/dine børn kommer ud i naturen? (Mulighed for at afgive op til 3 svar.) (Randomisér) Vejret Der er for langt til naturen Manglende lyst Manglende tid pga. lektier Det er for besværligt Manglende tid pga. sport/andre hobbyer Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv Der er for mange love og regler, der skal overholdes i naturen Der er for få aktiviteter i naturen De mangler gode ideer til sjove og spændende oplevelser i naturen Der er ingen kammerater at følges/lege med Ingen af disse QA5 Kommer dit barn/dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var barn? Meget mindre Noget mindre Cirka det samme Noget mere Meget mere Ved ikke Filter: Hvis QA5 1-2: QA6 Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du var barn? (Mulighed for at afgive op til 3 svar.) (Randomisér) Det er blevet sværere at komme til naturen Tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs Børnene går til flere organiserede aktiviteter Vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser Børnene er længere tid i institutioner Der er mindre natur end tidligere Det er svært at finde på spændende aktiviteter i naturen Skoler og institutioner prioriterer ikke naturen Der er flere andre spændende ting at tage sig til for børnene Det er forbudt at være i naturen mange steder Vi overvåger vores børn mere, end vores forældre gjorde Børnene ved ikke nok om naturen og bruger den derfor ikke Naturen er blevet mindre spændende og varieret Det er dyrt at give børnene naturoplevelser Vi er bange for at børnene kommer til skade Filter QA5 1-2 slut Filter: hvis QA5 4-5 Side 18 af 22

19 QA7 Hvad mener du er de vigtigste grunde til, at børn i dag kommer mere ud i naturen, end da du var barn? (Mulighed for at afgive op til 3 svar.) (Randomisér) Det er blevet lettere at komme til naturen Det er noget, børnene og familien prioriterer Børnene går til flere organiserede aktiviteter i naturen Børnene kommer mere ud i naturen med institutionerne/skolen Der er mere natur end tidligere Det er lettere at finde på spændende aktiviteter i naturen Der er bedre adgang til naturen end tidligere Børnene ved mere om naturen og derfor bruger de den mere Naturen er blevet mere spændende og varieret Vi er mindre bange for at børnene kommer til skade Børnene har mere fritid end tidligere Vi forældre er mere bevidste om, at det er sundt for børnene Vi forældre er generelt mere trygge ved naturen end tidligere Filter slut: hvis QA5 4-5 QA8 Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i naturen? (Mulighed for at afgive flere svar.) Sheltere Teltpladser Hugge-/snittepladser Bål-/grillpladser Borde og bænke Madpakkehuse/bålhytter Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter Faste orienteringsløbsposter Udendørs klatrevægge Fiskeplatforme Badebroer Bådebroer Ophaler-/isætningspladser Naturlegepladser Udendørs motionscenter Fugletårne/-skjul Hundeskove Standere/overdækninger med information om naturen Steder med udlån/leje af friluftsudstyr Toiletter Vandposter Ingen Jeg færdes ikke i naturen Side 19 af 22

20 QA9 Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af? (Mulighed for at afgive flere svar.) Sheltere Teltpladser Hugge-/snittepladser Bål-/grillpladser Borde og bænke Madpakkehuse/bålhytter Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter Faste orienteringsløbsposter Udendørs klatrevægge Fiskeplatforme Badebroer Bådebroer Ophaler-/isætningspladser Naturlegepladser Udendørs motionscenter Fugletårne/-skjul Hundeskove Standere/overdækninger med information om naturen Steder med udlån/leje af friluftsudstyr Toiletter Vandposter Jeg vil helst have natur uden for mange fysiske faciliteter B = Nej, jeg har ikke hjemmeboende børn mellem 5-12 år QB1 Har du? Børn, der er ældre end 12 år Børn, der er yngre end 5 år Børnebørn i alderen 5-12 år Ingen børn QB2 Hvor tit er du ude i naturen i sommerhalvåret i gennemsnit? Hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke QB3 Synes du, at børn i Danmark generelt kommer nok ud i naturen? Nej Ja Ved ikke Side 20 af 22

21 QB4 Hvad mener du er den største barriere for, at du kommer mere ud i naturen? Åbent spørgsmål, notér Ingen barrierer Ved ikke QB5 Hvilke af følgende mener du, kan være andre barrierer for, at du kommer ud i naturen? Sæt max. 3 kryds (Randomisér) Vejret Der er for langt til naturen Manglende lyst Manglende tid pga. arbejde Det er for besværligt Manglende tid pga. sport/andre hobbyer Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv Der er for mange love og regler, der skal overholdes i naturen Jeg mangler gode ideer til sjove og spændende oplevelser i naturen Der er for få aktiviteter i naturen Der er ingen at følges med QB6 Hvilke faciliteter ved du, der er mulighed for at bruge der, hvor du/du og din familie færdes i naturen? (sæt så mange krydser du vil) Sheltere Teltpladser Hugge-/snittepladser Bål-/grillpladser Borde og bænke Madpakkehuse/bålhytter Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter Faste orienteringsløbsposter Udendørs klatrevægge Fiskeplatforme Badebroer Bådebroer Ophaler-/isætningspladser Naturlegepladser Udendørs motionscenter Fugletårne/-skjul Hundeskove Standere/overdækninger med information om naturen Steder med udlån/leje af friluftsudstyr Toiletter Vandposter Ingen Jeg færdes ikke i naturen Side 21 af 22

22 QB7 Hvilke faciliteter gør du/du og din familie brug af? (sæt så mange krydser du vil) Sheltere Teltpladser Hugge-/snittepladser Bål-/grillpladser Borde og bænke Madpakkehuse/bålhytter Afmærkede ruter, f.eks. vandrestier, cykelruter og rideruter Faste orienteringsløbsposter Udendørs klatrevægge Fiskeplatforme Badebroer Bådebroer Ophaler-/isætningspladser Naturlegepladser Udendørs motionscenter Fugletårne/-skjul Hundeskove Standere/overdækninger med information om naturen Steder med udlån/leje af friluftsudstyr Toiletter Vandposter Jeg færdes ikke i naturen Side 22 af 22

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag (Jan) TABEL. NATUR I GENERATIONER OG NATURENS DAG VEJET DATA SAMPLE ER DU...? ALDER CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Tal om børns anvendelse af naturen

Tal om børns anvendelse af naturen Tal om børns anvendelse af naturen Af Søren Præstholm, Center for Børn og Natur, september 2017 International udfordring Internationale undersøgelser peger på, at børn anvender naturen meget mindre end

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Juleforbruget vokser for andet år i træk Samlede anslåede udgifter til julen (gaver + andre udgifter) I

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Lyngallup om dårlig samvittighed. Dato: 24. januar 2011

Lyngallup om dårlig samvittighed. Dato: 24. januar 2011 Lyngallup om dårlig samvittighed Dato: 24. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om dårlig samvittighed Dato: 24. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Synne Nygård

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Lyngallup om store valg. Dato: 24. januar 2011

Lyngallup om store valg. Dato: 24. januar 2011 Lyngallup om store valg Dato: 24. januar 2011 Agenda 1. Metode p. 3 2. Resultater p. 5 3. Statistisk sikkerhed p. 22 Lyngallup om store valg Dato: 24. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Synne Nygård

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Gallup om forældres syn på opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595

Gallup om forældres syn på opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595 Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595 Feltperiode: Den 19. januar 29. januar 2018 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 3-15 år Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644 Børn om opdragelse Camilla Kann Fjeldsøe Dato 24. 04. 2018 Projekt: 63644 Temaundersøgelse Feltperiode: Den 12. marts 20. april 2018 Målgruppe: Nationalt repræsentativt på elever i folkeskolens 4.- 9.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Snak med børn om sex og kærlighed august Public 57251

TNS Gallup - Public Tema: Snak med børn om sex og kærlighed august Public 57251 TNS Gallup - Public Tema: Snak med børn om sex og kærlighed 2. - 6. august 2010 Public 57251 Metode Feltperiode: 2. - 6. august 2010 Målgruppe: Forældre til børn på 13 Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

Lyngallup om seksuel forførelse. Dato: december 2010

Lyngallup om seksuel forførelse. Dato: december 2010 Lyngallup om seksuel forførelse Dato: 7. - 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om seksuel forførelse Dato: 7. - 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Gallup til BT om parforhold

Gallup til BT om parforhold Gallup til BT om parforhold TNS Dato: 17. december 2014 Projekt: 61611 Gallup til BT om parforhold Feltperiode: Den 1017. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Børnefamilie og børnepolitik. TNS Gallup for Berlingske. Børnefamilie og børnepolitik. TNS Dato: 2015 Projekt: 62104

Børnefamilie og børnepolitik. TNS Gallup for Berlingske. Børnefamilie og børnepolitik. TNS Dato: 2015 Projekt: 62104 TNS Gallup for Berlingske Feltperiode: Den 21/8 26/8 2015 Målgruppe: Personer med hjemmeboende børn Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035 personer Stikprøven er vejet på region

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen

Brug af fyrværkeri omkring årsskiftet. Sikkerhedsstyrelsen Rådhuspladsen 37 1785 København V Tlf.: 3347 2828 www.webpol.dk Brug af omkring årsskiftet Undersøgelse gennemført for: Sikkerhedsstyrelsen Februar 2013 Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsestitel

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Gallup om lockout. Gallup om lockout. TNS Dato: 27. marts 2013 Projekt: 59221

Gallup om lockout. Gallup om lockout. TNS Dato: 27. marts 2013 Projekt: 59221 TNS Dato: 27. marts 2013 Projekt: 59221 Metode Feltperiode: Den 26.-27. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Lyngallup om børn og mobiltelefoner. Dato: december 2010

Lyngallup om børn og mobiltelefoner. Dato: december 2010 Lyngallup om børn og mobiltelefoner Dato: 7. 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om børn og mobiltelefoner Dato: 7. 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Bilen og helbredet topper stadig - listen over uventede

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010

Lyngallup om sociale netværk. Dato: 16. december 2010 Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om sociale netværk Dato: 16. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere