Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport."

Transkript

1 Kendelse af 4. juni Tidligere medlemmer af børsnoteret selskabs ledelse havde ret til aktindsigt i advokattilsynsrapport. Lov om Københavns Fondsbørs 16, stk. 1. Forvaltningslovens 10 og 15. (Mads Bryde Andersen, Kåre Dullum, Kjelde Mors, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat A har i skrivelse af 19. oktober 1994 på vegne K1, K2 og K3 klaget over, at Finanstilsynet i skrivelse af 21. september 1994 (j.nr ) har afvist at give klagerne fuld aktindsigt i alt det materiale, som er indgået i grundlaget for Københavns Fondsbørs' afgørelse af 3. juni 1994 om forhold vedrørende B Holding International A/S og B Leasing A/S. Sagens omstændigheder: Den 3. juni 1994 traf Københavns Fondsbørs afgørelse i en sag vedrørende B Holding International A/S og B Leasing A/S i relation til reglerne i fondsbørsloven m.v. Afgørelsen er optaget som bilag 1 til nævnets kendelse. Den 9. juni 1994 indbragte advokat A som advokat for K1, K3 og K2, der havde været medlem af direktion og bestyrelse i de nævnte selskaber, Fondsbørsens afgørelse for Finanstilsynet. Samme dag anmodede advokat A til brug ved klagens behandling i Finanstilsynet Københavns Fondsbørs om aktindsigt i "alt materiale, som Fondsbørsen har haft til disposition ved sagens behandling, og som er indgået i grundlaget for den af Fondsbørsen trufne afgørelse". Den 20. juni 1994 afslog Københavns Fondsbørs i det væsentlige anmodningen under henvisning til bestemmelsen i fondsbørslovens 16, stk. 1, om tavshedspligt jf. offentlighedslovens 14. Ved skrivelse af 28. juni 1994 indbragte advokat A Fondsbørsens afgørelse om aktindsigt særskilt for Finanstilsynet under henvisning til, at de pågældende havde status som part i sagen. Finanstilsynet traf herefter ved skrivelse af 9. august 1994 afgørelse om, at advokat A's klienter måtte anses for at have en væsentlig direkte retlig interesse i sagen, og at de derfor måtte anses som parter i den sag, der ligger til grund for Fondsbørsens afgørelse af 3. juni Fondsbørsen skulle derfor udlevere det ønskede materiale til de pågældende efter forvaltningslovens regler om aktindsigt, idet fondsbørslovens 16 ikke havde betydning i denne relation. Den 12. august 1994 meddelte Københavns Fondsbørs advokat A aktindsigt i en del af det materiale, som lå til grund for afgørelsen af 3. juni Også denne afgørelse, der udeholdt nogle dokumenter i medfør af forvaltningslovens 15, indbragte advokat A særskilt for Finanstilsynet. Tilsynet traf herefter ved skrivelse af 21. september 1994 den afgørelse, som er påklaget til Erhvervsankenævnet. Ifølge afgørelsen skulle samtlige dokumenter i sagen udleveres til advokat A's klienter med konkret angivne undtagelser. Finanstilsynet har endvidere under sagens behandling for ankenævnet frafaldet en af undtagelserne, nemlig skrivelse af 30. marts 1994 fra Fondsbørsen til bestyrelsesformanden for B-koncernen vedrørende udlevering af en redegørelse afgivet af advokattilsynet i B-koncernen til finanskreditorerne i den stille betalingsstandsning. Skrivelsen blev samtidig udleveret til advokat A. Herefter tilbagestår 2 undtagelser fra adgangen til aktindsigt, som advokat A over for Erhvervsankenævnet har gjort indsigelse imod. De pågældende undtagelser er: 1) Den af advokattilsynet i B-koncernen den 29. marts 1994 til finanskreditorerne i den stille betalingsstandsning afgivne rapport, som bl.a. også omtaler de mulige overtrædelser af Fondsbørsens regelsæt, samt

2 2) bestyrelses- og revisionsprotokollater for tiden efter det tidspunkt hvor K1, K3 og K2 deltog i selskabernes direktion og bestyrelser, dvs. efter den 18. juni 1993 for K3 og efter den 12. august 1993 for K1 og K2. Behandlingen i ankenævnet. I den påklagede afgørelse fra Finanstilsynet af 21. september 1994 har tilsynet ad 1 vedrørende tilsynsrapporten, bemærket, at den af advokattilsynet udarbejdede rapport er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, samt at man finder, at de hensyn, der er nævnt i denne bestemmelse, gør sig gældende for hele dokumentet, hvorfor ekstrahering ikke er foretaget. ad 2 vedrørende bestyrelsesmøde og revisionsprotokollater, bemærket, at bestyrelses- og revisionsprotokollater indeholder fortrolige og interne oplysninger om selskabernes forhold. Tilsynet har foretaget en afvejning af klagernes interesse i at få aktindsigt i selskabernes bestyrelses- og revisionsprotokollater, efter at de er fratrådt ledelsen sammenholdt med det modhensyn, selskaberne og Fondsbørsen som tilsynsmyndighed har i, at aktindsigt ikke gives. Finanstilsynet finder, at der er nærliggende fare for, at såvel private som offentlige interesser vil lide skade af væsentlig betydning herved, hvorfor bestyrelses- og revisionsprotokoller efter den 12. august 1993 undtages fra aktindsigten i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1. I klageskrivelsen og i en supplerende skrivelse af 5. december 1994 har klagernes advokat gjort gældende, at hans klienter, der af Finanstilsynet anses som parter i sagen, må have et retligt krav på at blive gjort bekendt med det fuldstændige materiale, der er indgået i - og dannet grundlag for - Københavns Fondsbørs' afgørelse af 3. juni Efter klagerens advokats opfattelse må det afvises at nægte fuld aktindsigt med henvisning til, at der, som det fremgår af afgørelsen, er nærliggende fare for, at såvel private som offentlige interesser vil lide skade af væsentlig betydning herved, og som Finanstilsynet har gentaget i sin udtalelse til ankenævnet. Herudover har klagernes advokat anført: "... Finanstilsynet har ikke nærmere redegjort for, hvori sådan "skade af væsentlig betydning" skulle bestå, hvortil kommer, at det pågældende materiale har været stillet til kreditorerne i B Leasing A/S' disposition i forbindelse med den af det såkaldte "advokattilsyn" i B-koncernen udarbejdede rapport - en rapport der har været genstand for offentliggørelse over for kreditorerne i B-koncernen, og som er fremlagt i en ved Østre Landsret - blandt andet mod mine klienter - verserende sag - jfr. nedenfor. Det bestrides således, at det vil være berettiget at afskære de direkte parter fra at gøre sig bekendt med materiale, som andre end sagens parter - in casu kreditorerne m.v. i B-koncernen - har haft adgang til.

3 ... 3) Klagerne står uforstående overfor, at en rapport, der er offentliggjort over for kreditorerne i B-koncernen, og som er blevet fremlagt i en verserende retssag, ikke skulle være omfattet af parternes ret til aktindsigt. Jeg må anmode Finanstilsynet om nærmere at redegøre for, hvorved private og/eller offentlige interesser ville lide skade ved, at sagens parter - som led i ønsket om aktindsigt - får adgang til denne rapport, når rapporten - som anført - i øvrigt er udleveret til andre end de egentlige parter i den omhandlede sag. 4) Som ovenfor anført har kreditorerne i B-koncernen haft adgang til samtlige bestyrelses- og revisionsprotokoller - også for perioden efter den 12. august og det bestrides som følge heraf, at de direkte parter skulle nægtes adgang til at gøre sig bekendt med dette materiale. Måtte der i det pågældende materiale være oplysninger eller lign., der er nærværende sag uvedkommende, må Fondsbørsen ekstrahere pågældende materiale, således at det for nærværende sag relevante materiale stilles til parternes disposition. Generelt står klagerne uforstående overfor ikke at kunne få materiale stillet til disposition, som andre, end de i sagen direkte implicerede, har fået udleveret/haft adgang til. En fortsat nægtelse af udlevering af dette materiale vil under de således foreliggende omstændigheder være i strid med Forvaltningslovens regler. " I en udtalelse af 4. januar 1995 har tilsynet bl.a. udtalt: "Advokattilsynets rapport er udarbejdet på foranledning af den nuværende bestyrelse og udleveret som værende fortrolig til Københavns Fondsbørs. Rapporten er omfattet af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Der er tale om et enkelt dokument, hvor de konkrete beskyttelseshensyn er af en sådan karakter, at tilsynet finder, at forudsætningen for at meddele begrænsning på aktindsigt efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3 er opfyldt. Uanset om rapporten eller dele heraf er videregivet til andre har Københavns Fondsbørs pligt til at hemmeligholde dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningsloven. For så vidt angår bestyrelses- og revisionsprotokollater for perioden efter de tre klageres udtræden af bestyrelse og direktion bemærkes, at Københavns Fondsbørs

4 efter forvaltningslovens 15, stk. 1 er underlagt en pligt til ikke at videregive oplysninger, såfremt afgørende hensyn til offentlige eller private interesser taler herimod. Tilsynet finder, at sådanne hensyn foreligger for så vidt angår tidsrummet, efter at klagerne er fratrådt selskabernes ledelse. Det enkelte selskab har selv fuld rådighed over sine bestyrelses- og revisionsprotokollater og kan frit videregive dem til hvem, det ønsker. Under forudsætning af, at der ikke er sket en egentlig offentliggørelse, er det derimod principielt uden betydning for fondsbørsens forpligtelser efter forvaltningsloven, om og til hvem selskaberne har videregivet oplysninger. Efter en revurdering er det Finanstilsynets opfattelse at fondsbørsens skrivelse af 30. marts 1994 bør undergives aktindsigt. Skrivelsen indeholder ikke oplysninger der, isoleret set, kan medføre undtagelse fra aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Fondsbørsens skrivelse af 30. marts 1994 med bilag vedlægges." Udtalelsen blev af ankenævnet den 19. januar 1995 tilsendt klagernes advokat. Skrivelsen af 30. marts 1994, som var vedlagt udtalelsen, er en skrivelse fra Fondsbørsens markedsovervågningsafdeling til bestyrelsesformanden, direktør C, X-by, i B-koncernen, hvori Fondsbørsen anmoder om at få tilsendt et eksemplar af advokatrapporten. At denne rapport var afsluttet blev Fondsbørsen gjort opmærksom på i skrivelse af 29. marts 1994 fra advokaterne til Fondsbørsens administrerende direktør, direktør Bent Mebus - hvilken skrivelse var bilaget til skrivelsen af 30. marts. Udover at gøre opmærksom herpå skrev advokaterne, at rapporten er afgivet til finanskreditorerne i den stille betalingsstandsning og at de - advokaterne - ikke har beføjelser til at udlevere den til Fondsbørsen. Advokaterne foreslog, såfremt rapporten måtte interessere Fondsbørsen, at direktøren rettede henvendelse til formanden for bestyrelsen, hvilket Fondsbørsen som nævnt gjorde i skrivelsen af 30. marts. Fondsbørsen har som sin opfattelse bl.a. i skrivelse af 22. august 1994 givet udtryk for følgende: "Det vil derfor... være til skade for selskaberne, hvis sådanne oplysninger udleveres af Københavns Fondsbørs, ligesom det vil være til skade for Fondsbørsens tilsynsvirksomhed. Københavns Fondsbørs har i henhold til børslovgivningen en generel adgang til at indhente oplysninger fra de børsnoterede selskaber, og herunder også oplysninger, som er af fortrolig karakter. Det vil skade det tillidsforhold, der er mellem Fondsbørsen og de noterede selskaber, hvis sådanne oplysninger videregives af Fondsbørsen. Afgørende private og offentlige interesser er derfor efter Fondsbørsens opfattelse til hinder for en udlevering af de nævnte protokoller, jf. forvaltningslovens 15." I et supplerende indlæg af 26. januar 1995 har klagerens advokat, med henvisning til tilsynets udtalelse af 4. januar 1995, opfordret tilsynet til at fremsende dokumentation for, at den omhandlede rapport af Københavns Fondsbørs er modtaget som fortrolig. Endvidere har klagernes

5 advokat fastholdt kravet om fuld aktindsigt og bl.a. henvist til, at alene det, at referaterne m.v. er tilsendt Københavns Fondsbørs, berettiger hans klienter - som parter - til aktindsigt heri. Finanstilsynet har i skrivelse af 1. februar 1995 meddelt ankenævnet, at tilsynet ikke finder anledning til at fremkomme med yderligere kommentarer. Den 8. marts 1996 skrev ankenævnets formand til Finanstilsynet: "Under henvisning til Finanstilsynets skrivelse senest af 19. september 1995 i sagen... vedrørende aktindsigt, hvor ankenævnet bl.a. modtog tilsynsrapporten af 29. marts 1994, skal jeg endvidere anmode om at få tilsendt bestyrelsesmødereferater samt revisionsprotokollater for tiden efter den 12. august 1993, for så vidt de har været udleveret til Københavns Fondsbørs forud for afgørelsen af 3. juni Det bedes samtidig oplyst, om og eventuelt markeret i hvilket omfang dette materiale har indgået i grundlaget for afgørelsen. Jeg skal endvidere under henvisning til forvaltningslovens 15 anmode om, at der indhentes en udtalelse fra henholdsvis Københavns Fondsbørs henholdsvis likvidatorerne i B-koncernen om afgørende hensyn til (offentlige) private interesser, eventuelt hvilke sådanne konkrete hensyn man antager, der vil stille sig hindrende i vejen for, at tilsynsrapporten og de oven for nævnte bestyrelsesmødereferater eller revisionsprotokollater for tiden efter den 12. august 1993 udleveres til klagerne eventuelt for så vidt angår sidstnævnte under forudsætning af, at punkter, som ikke vedrører Fondsbørsens afgørelse, forinden ekstraheres ud." Finanstilsynet svarede den 30. april 1996 således: "Under henvisning til Erhvervsankenævnets skrivelser af 8. og 26. marts 1995 vedrørende ankenævnssagen K1, K2 og K3 mod Finanstilsynet, - ankenævnets journalnummer fremsendes hermed de ønskede udtalelser." Den fremsendte udtalelse fra Københavns Fondsbørs lyder således: "Under henvisning til Finanstilsynets skrivelse af 13. marts 1996, med hvilken fulgte kopi af Erhvervsministeriets Erhvervsankenævns skrivelse af 8. marts 1996, kan Københavns Fondsbørs oplyse følgende. Københavns Fondsbørs har ikke fået udleveret og er ikke i besiddelse af bestyrelsesmødereferater samt revisionsprotokoller i den nævnte sag for tiden efter den 12. august På denne baggrund har Fondsbørsen ingen kommentarer til spørgsmålet om udlevering af det nævnte materiale. Hvad angår den omhandlede tilsynsrapport forstår Københavns Fondsbørs henvendelsen fra ankenævnet således, at der i henseende til denne anmodes om en udtalelse fra likvidatorerne i B-koncernen. Fondsbørsen finder dog anledning til at henvise til, at den pågældende rapport af Finanstilsynet blev anset som undtaget fra

6 aktindsigt i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår hele dokumentet." Den fremsendte udtalelse fra likvidatorerne i B-selskaberne lyder således: "I besvarelse af Tilsynets skrivelse af 13. d.s. skal undertegnede på vegne begge likvidatorer i B Holding International A/S og i B Leasing A/S fremkomme med følgende udtalelse: Likvidatorerne er ikke bekendt med hvilken sag, der verserer for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn. Likvidatorerne har af skrivelse af 8. d.s. fra Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn til Finanstilsynet erfaret, at tilsynsrapport af 29. marts 1994 er udleveret til Ankenævnet. Likvidatorerne bemærker herom, at der er tale om én af de rapporter, der blev udarbejdet af advokaterne D og E. De pågældende var af en række kreditorer i B- koncernen engageret til at foretage en gennemgang af koncernens forhold. De pågældende advokater har således ikke virket som et af nogen ret udmeldt tilsyn, men som privatengagerede advokater. De omhandlede tilsynsrapporter er således redegørelser fra advokaterne til de pågældende advokaters klienter. Likvidatorerne har således ingen beføjelser til at træffe bestemmelse om, hvorvidt en eller flere af disse rapporter kan eller skal videregives til Erhvervsankenævnet. Efter vor opfattelse må det kræve samtykke fra de omhandlede kreditorer, der har bestilt og modtaget revisionsrapporterne, at udlevering heraf sker til d'herrer K1 m.fl. Det er likvidatorerne bekendt, at de pågældende kreditorer ikke ønsker, at d'herrer bliver gjort bekendt med rapporterne. Såvidt det er os bekendt, er bestyrelsesmødereferater og revisionsprotokollater for tiden efter den 12. august 1993 ikke udleveret til Københavns Fondsbørs, og allerede af den grund finder vi ikke at kunne udtale os om en udlevering af sådanne dokumenter til Erhvervsankenævnet." Ankenævnet udtaler: Nævnet finder anledning til at bemærke, at afgørelsen i sagen skal træffes efter lovbekendtgørelse nr. 713 af 8. september 1993 om Københavns Fondsbørs. Herefter gælder det almindelige partsbegreb i forhold til Fondsbørsens tilsynsafgørelse. Dette regelsæt er nu ændret. Efter lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v. er partsbegrebet for Fondsrådets tilsynsafgørelser indsnævret i lighed med, hvad der gælder efter 50 b i lov om banker og sparekasser.

7 Særlig under hensyn til at Københavns Fondsbørs i skrivelse af 3. juni 1994 fastslår alvorlige krænkelser af de for Fondsbørsen gældende regelsæt og vedrørende et af punkterne direkte peger på klagerne personligt som antagelige bærere af et ansvar, tiltrædes det, at klagerne er anset som parter i forhold til de nævnte afgørelser. Det må endvidere lægges til grund, at klagerne herefter som parter har en væsentlig konkret interesse i at kunne udnytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af deres tarv med henblik bl.a. på overvejelser i forbindelse med indbringelsen af sagen for Finanstilsynet, som overordnet administrativ myndighed i forhold til Fondsbørsens afgørelse i den nævnte skrivelse. I overensstemmelse med forvaltningslovens 10 har klagerne herefter som udgangspunkt ret til aktindsigt også i de omstridte dokumenter, med mindre retten til aktindsigt begrænses af undtagelsesbestemmelsen i 15. For så vidt angår tilsynsrapporten af 29. marts 1994 bemærkes, at der ikke er oplyst konkrete hensyn til private eller offentlige interesser, heller ikke som omfattet af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, der kan begrunde, at der nægtes klagerne som parter adgang til aktindsigt i dokumentet. Det tilføjes, at et generelt hensyn til finanskreditorerne mfl. eller et generelt hensyn, der grunder sig på Fondsbørsens interesse i at kunne modtage fortrolige oplysninger uden risiko for udlevering til eventuelle parter i Fondsbørsens sager og eventuelt offentliggørelse som følge heraf, ikke i sig selv medfører, at bestemmelsen i 15 i forvaltningsloven kan påberåbes. Det påhviler herefter Finanstilsynet at påse, at der gives klagerne adgang til aktindsigt i nævnte dokument. For så vidt angår bestyrelsesmødereferater og revisionsprotokollater for tiden efter den 12. august 1993 henvises til Københavns Fondsbørs' udtalelse af 26. april 1996 og udtalelsen af 22. marts 1996 fra likvidatorerne, hvorefter dette materiale ikke har været i Fondsbørsens besiddelse og derfor heller ikke er indgået i grundlaget for afgørelsen af 3. juni Materialet er derfor ikke omfattet af klagernes ret til aktindsigt. Det tilføjes, at pligten til at give klagerne adgang til aktindsigt i tilsynsrapporten ikke har sammenhæng med, at dokumentet er udleveret til Finanstilsynet eller Erhvervsankenævnet i forbindelse med nærværende sag, således som det tilsyneladende antages af likvidatorerne. Pligten følger af, at rapporten blev udleveret til Fondsbørsen og er indgået i grundlaget for Fondsbørsens afgørelse af 3. juni 1994.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002:

Sagens omstændigheder: Om sagens faktiske omstændigheder har Finanstilsynet i anledning af klagen udtalt den 24. juni 2002: Kendelse af 24. april 2003. 02-125.195. Sag hjemvist til Finanstilsynet til ekstrahering og udlevering til klager. (Suzanne Helsteen, Kjelde Mors og Ulla Staal) Advokat A har ved skrivelse af 23. maj 2002

Læs mere

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering.

Det indsendte årsregnskab for 1997/1998 har ikke givet styrelsen anledning til at tage sagen op til ny vurdering. Kendelse af 30. august 1999. 99-77.221 Spørgsmål vedrørende en erhvervsdrivende virksomheds registreringspligt og hæftelsesforhold afvist. Bekendtgørelse om erhvervsankenævnet 8. (Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået.

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Kendelse af 14. februar 1995. 94-53.871. Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Lov om registrerede revisorer 6 a, stk. 2. (Børge Dahl, Kjelde Mors

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. (Ellen Andersen, Mads Bryde Andersen og Niels Larsen)

Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. (Ellen Andersen, Mads Bryde Andersen og Niels Larsen) Kendelse af 25. april 1996. 95-101.217. Pligt til ved anmeldelse af nyt hjemsted også at anmelde ny hjemstedsadresse. Aktieselskabslovens 4, stk. 1, nr. 2. Anmeldelsesbekendtgørelsens 1 og 2, nr. 1. (Ellen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 15. januar 1997. 96-73.111. Aktindsigt nægtet i sag vedrørende en ophørt bank. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 1 og stk. 2, nr. 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Vagn Joensen)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

KENDELSE AF 28. OKTOBER

KENDELSE AF 28. OKTOBER Side 1 af 9 KENDELSE AF 28. OKTOBER 1996. 96-50.109 Ydelse af kredit til kunder til hinder for godkendelse som fondsmæglerselskab. Lov om fondsmæglerselskaber 1, stk. 4. (Finn Møller Kristensen, Christen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 27. november 2001. 00-197.906-1. Aktindsigt indrømmet. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 65 og 66 a. Forvaltningslovens 10 og 12, stk. 1. (Holger Dock, Suzanne Helsteen, Kjelde Mors, Christen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Klagen har under sagens behandling i ankenævnet været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder:

Klagen har under sagens behandling i ankenævnet været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: Kendelse af 16. april 2010 (J.nr. 2009-0019205) Anmodning om aktindsigt imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354, stk. 3, nr. 3, samt offentlighedslovens 4. (Preben Lund Hansen, Suzanne Helsteen og

Læs mere

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Henstillet til indenrigsministeriet at træffe en ny afgørelse i anledning af A's anmodning om aktindsigt i nogle udtalelser fra læger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Partsbegrebet i fredningssag

Partsbegrebet i fredningssag Partsbegrebet i fredningssag Fundet, at ejeren af en fredet ejendom - uanset at han ikke var klageberettiget - måtte anses for part i Overfredningsnævnets behandling af en klage over, at fredningsnævnet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således:

Den 5. juli 1996 traf styrelsen den påklagede afgørelse, der er adresseret til de enkelte medlemmer af selskabets ledelse. Afgørelsen lyder således: Kendelse af 5. maj 1997. 96-126.184. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet.afgift eftergivet for tidligere bestyrelsesmedlem.(suzanne Helsteen, Morten Iversen og Niels Larsen) K

Læs mere

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme.

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme. Kendelse af 27. maj 1994. 93-6.596. Påtale af, at direktionen for en banks moderselskab deltog fast i bankens bestyrelsesmøder, idet de pågældende burde være valgt til medlem af bankens bestyrelse, tiltrådt,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen.

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen. Kendelse af 23. juni 2004 (j.nr. 03-232.619). Klage afvist, da tilsynets skrivelse ikke anses som en afgørelse, men en vejledende udtalelse. Lov om finansiel virksomhed 372 (Susanne Nielsen, Peter Wendt,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere