Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Politikområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Politikområder"

Transkript

1 1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens stabe Staben Økonomi og IT Ikke rammebelagt Økonomi og IT HR og Jura Direktionens stabe i alt Uddannelse og Arbejdsmarked Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration Beskæftigelsescenter Ungeenheden Horsens Kulturafdelingen, politisk organisation Kulturafdelingen, administration Kulturafdelingen, turisme Kulturafdelingen, erhvervsfremme Borgerservice Ikke rammebelagt Beskæftigelsescenter Uddannelse og Arbejdsmarked i alt Teknik- og Miljø Administration og Innovation Service og Beredskab Ejendomscenter Teknik- og Miljø i alt

2 2 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Handicap- og Ældrerådgivning Familiebehandling Ikke rammebelagt Handicap- og Ældrerådgivning Velfærd og Sundhed i alt i alt Ikke rammebelagt i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Skattefinansieret drift Forsørgelse Ikke rammebelagt Budgetgaranti: Kontanthjælp til udlændinge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsestilskud: Dagpenge, løntilskud og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Øvrige: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Anden forsørgelse Forsørgelse i alt: Aktivitet: Ikke rammebelagt Budgetgaranti: Integrationsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats

3 3 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Andre garanterede aktiviteter Beskæftigelsestilskud: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Øvrige: Mentorer og jobrotation Grundtilskud, integrationsprogram Andre aktiviteter Ikke rammebelagt i alt Budgetgaranti: Den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige: Indkvarteringsboliger for flygtninge i alt Aktivitet i alt: Beskæftigelsesudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Skattefinansieret drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren Undervisningsområdet Tværgående enhed for læring Dagtilbudsområdet Ungeområdet (UU) Teknik og Miljø Ejendomscenter i alt

4 4 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Ikke rammebelagt Ungeenheden Horsens (UU) Ikke rammebelagt i alt Børne- og Skoleudvalget i alt Kulturudvalget Skattefinansieret drift Biblioteker Museer Musikaktiviteter Idræt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ejendomscenter i alt Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ikke rammebelagt i alt Kulturudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne i alt Ikke rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne

5 5 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Service og Beredskab Ikke rammebelagt i alt BUM-model Service og Beredskab BUM-model i alt Brugerfinansieret drift Affald og Genbrug Brugerfinansieret drift i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt Beredskabskommissionen Skattefinansieret drift Brand og Redning Beredskabskommissionen i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget Skattefinansieret drift Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed og omsorg Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice Ejendomscenteret i alt Ikke rammebelagt Sundhed og Omsorg Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice Ikke rammebelagt i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt I alt

6 6 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Finansiering og balanceforskydninger Finansiering Renter, netto Tilskud og udligning Skatter I alt - Finansiering Balanceforskydninger Indskud i Landsbyggefonden Afdrag, netto I alt - Balanceforskydninger Finansiering og balanceforskydninger i alt

7 7 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Uddannelse og Arbejdsmarked: Beskæftigelsescenter Teknik- og Miljø: Administration og Innovation Økonomi og Erhvervsudvalget i alt Direktionens stabe: Der forventes samlet set for Direktionens Stabe et mindreforbrug på 17 mio. kr. i. De 17 mio. kr. forventes overført til Der er tale om en nedbringelse af det overførte beløb fra 2014 på ca. 8 mio. kr. Nedbringelsen skyldes blandt andet brug af opsparede midler til oprettelse af nye elevstillinger i henhold til aftalen for. De 17 mio. kr., der forventes overført til 2016, vedrører primært fællesudgifter til oprettelse af elevstillinger i 2016 og 2017 samt fællesudgifter i tilknytning til IT-udgifter og effektiviseringstiltag. Kultur og Borgerservice: Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Mindreforbruget overføres til Kulturafdelingen, politisk organisation: Der forventes et mindreforbrug vedr. drift af Folkeoplysningsrådet. Området overførte kr. fra regnskab Kulturafdelingen, administration: Ekstraordinære udgifter i forbindelse med stillingsnedlæggelse og fleksjob giver sammen med negativ overførsel på 0,138 mio. kr. fra 2014 et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som delvist forventes dækket i forbindelse med regnskabsafslutning. Kulturafdelingen, erhvervsfremme: PR-gruppen forventer at overføre 1,0 mio. kr. til aktiviteter, der først afvikles i Annonceindtægter fra pyloner ved indfaldsvejene anvendes til finansiering af drift og vedligehold på pylonerne. På dette område forventes der opsparet 0,25 mio. kr. ultimo.

8 8 Uddannelse og Arbejdsmarked: Samlet set forventes et merforbrug på 8.8 mio. kr. Administration Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Uddannelse og Arb.marked, forventet mindreforbrug Uddannelse Horsens, forventet mindreforbrug Kommissioner, råd og nævn, forventet mindreforbrug Forventet afvigelse i alt, mindreforbrug 2,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,0 mio. kr. Beskæftigelsescenter Der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 8,0 mio., da en del af den beskæftigelsesrettede indsats kan betegnes som administration. Tillægsbevillingen vil modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalgets område. Dermed vil terne for hhv. den kommunale beskæftigelsesindsats samt jobcenterets administration blive mere retvisende. Der ansøges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til fælleskommunale KMD IT-systemer. Ungeenheden Horsens Budgettet for Ungeenheden består af tildeling fra 3 udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Ungeenheden forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. hvoraf 1,8 mio. vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af Ungeenheden. Teknik- og Miljøområdet: Der forventes et merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. Administration og Innovation Byggesagsgebyr: Indtægtstet til byggesagsgebyr er i på 4,2 mio. kr. På baggrund af opnåede indtægter i de første 8 måneder af samt forventning til antallet af sager resten af forventes det, at der vil komme indtægter vedrørende byggesagsgebyrer på ca. 2,1 mio. kr. I opkræves byggesagsgebyret for visse typer af sager i to rater. Første rate er, når byggetilladelsen gives og anden rate er, når byggeriet er gennemført. I er der endnu ikke opkrævet gebyr for 2. rate i ret mange sager. Det vurderes derfor, at de faktiske indtægter vil blive lidt højere i 2016 end i. Herudover er i på grund af ændrede gebyrregler ikke længere mulighed for at opkræve et opstartsgebyr. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til området på 2,1 mio. kr. i. Gennemførelse af første generation vandplaner: Det formindskede omfang af de statslige vandplaner for har medført mindre opgaver for kommunerne, men samtidig en række meropgaver i forbindelse med gensagsbehandling og revision af kommunale vandhandleplaner i. Horsens Kommune kompenseres med 0,176 mio. kr.

9 9 Færgesekretariat: Staten har tilført kommuner med øer midler til at drive et færgesekretariat. Kommunerne skal årligt betale et beløb til dette færgesekretariat. Horsens Kommunes bidrag udgør 0,164 mio. kr. Velfærd og Sundhed: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling. Merforbruget fordeler sig således: Handicap- og Ældrerådgivning: Ikke rammebelagt: Lægeerklæringer til klienter, merforbrug : Drift af myndighedsfunktion, merforbrug Velfærd og Sundhed i alt, merforbrug -0,2 mio. kr. -0,3 mio. kr. -0,5 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Forsørgelse: Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud Øvrige Forsørgelse i alt Aktivitet: Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud 0 Øvrige Aktivitet i alt Beskæftigelsesudvalget i alt Budgetopfølgningen på beskæftigelsesområdet pr. 31. august viser et samlet mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. til forsørgelse og et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. til aktiviteter. Der er to primære forklaringer på de forventede mindreudgifter: Forsørgelse På forsørgelsesudgifterne forventes et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Det skyldes en række mindre nedjusteringer af forventningerne til forsørgelsesudgifter, som følge af lidt færre modtagere eller lidt lavere gennemsnitsudgifter. Den største nedregulering sker på udgifter til ledighedsydelsen, som nedjusteres med 5,1 mio. kr., primært som følge af færre modtagere af ledighedsydelse over 18 måneder. Det skyldes, at forventningerne til antallet af modtagere på ledighedsydelse, der kommer i fleksjob, fortsat er stigende.

10 10 Aktivitet På aktivitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Det skyldes primært den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dog, at der pågår en justering af forholdet mellem driftsudgifterne på konto 5 og administrationsudgifterne på konto 6. Mindreforbruget skal derfor ses i sammenhæng med opfølgningen på konto 6, hvor der forventes et merforbrug på 8 mio. kr. på jobcentrets administrationsudgifter. I denne opfølgning søges en tillægsbevilling på begge områder for at få retvisende ter. Børne- og Skoleudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Børne- og Skoleudvalget i alt 0 Samlet set forventes der rammeoverholdelse set i forhold til Børne- og Skoleudvalgets korrigerede. Uddannelsesområdet På uddannelsesområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: På uddannelsesområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er reserveret til kompetenceudvikling på skolerne i anden halvdel af skoleåret /2016. Samlet set forventer uddannelsesområdet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Betaling for 10. klasses elever, forventet mindreforbrug Færre udgifter til søskendestilskud i SFO Midler fra Tværgående Enhed for Læring til kompetenceudvikling i 2016 Bidrag til friskoler og private grundskoler, forventet merforbrug Bidrag til efterskoler, fagskoler og ungdomsskoler, forventet merforbrug Indtægter vedr. segregerede elever, forventet mindreindtægt Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), forventet mindreforbrug Kompetence- og rotationsprojekt, forventet merforbrug Mindreforbrug på syge- og hjemmeundervisning, samt frit valg af SFO over kommune grænser Mindreforbrug på specialskoler i andre kommuner Øvrige udgifter, forventet mindreforbrug Skoler, forventet merforbrug Forventet afvigelse i alt, forventet mindreforbrug 1,9 mio. kr. 2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. -2,0 mio. kr. -1,2 mio. kr. -1,9 mio. kr. 1,2 mio. kr. -3,7 mio. kr. 1,2 mio. kr. 3,6 mio. kr. 4,3 mio. kr. -5,2 mio. kr. 2,0 mio. kr.

11 11 Tværgående Enhed for Læring Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der blev overført 2,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2014 til på Tværgående Enhed for Læring. Heraf er 1,0 mio. kr. i overført til undervisningsområdet til kompetenceudvikling i skoleåret /2016, samt forventede udgifter på 1,0 mio. kr. ved ansættelse af to reformkonsulenter. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet forventes der samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: Obligatorisk tilbud til tosprogede børn, forventet mindreforbrug Pulje til udvidet åbningstid, forventet mindreforbrug Indtægter vedr. børn fra Hedensted i specialbørnehave, forventet mindreforbrug Øvrige udgifter, forventet mindreforbrug Daginstitutioner (inkl. Spiren), forventet merforbrug Dagplejen, forventet merforbrug Forventet afvigelse i alt, forventet merforbrug 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. -0,3 mio. kr. -5,2 mio. kr. -2,8 mio. kr. På dagplejen Nord-Øst og Syd-Vest forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., som følge af udfordringer med faldende børnetal. På trods af et skærpet ledelsesmæssigt fokus er der forsat store udfordringer med overholdelse. Der iværksættes analyse af dagplejen som forelægges Børne- og Skoleudvalget med fokus på udgiftsniveau, organisering og serviceniveau. Ungeenheden Horsens Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,35 mio. kr. Budgettet for Ungeenheden består af tildeling fra 3 forskellige udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. På Børne-og Skoleudvalgets andel af Ungeenheden forventer et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. For hele Ungeenheden forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Kulturudvalget kr. Bevillingsansøgning Kulturudvalget i alt 0 Kulturudvalgets regnskab forventes at overholde rammerne for det vedtagne. e områder: Biblioteker I forbindelse med salg af det gamle rådhus, Søndergade 26 er Byarkivet flyttet ind på Horsens Bibliotek i Tobaksgården. Biblioteket afholder udgifter til ombygning, indretning og flytning. Opgaven giver et merforbrug i regnskab på 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. forventes dækket af provenuet fra salget af Søndergade 26.

12 12 Museer Horsens Museum overførte et merforbrug på arkæologien på 0,7 mio. kr. fra regnskab Merforbruget forventes at vokse til 1,4 mio. kr. i. Desuden forventes der opsparet 0,5 mio. kr. til aktiviteter i Der ventes derfor et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Horsens Museum. Musikaktiviteter Horsens Musikskole har modtaget projektmidler på 0,16 mio. kr. Midlerne er øremærket aktiviteter i Herudover opspares der midler til forventede ekstraordinære udgifter i 2016, herunder indretning af nyrenoverede lokaler. Idræt Forum Horsens samt området haller og idrætsanlæg overførte knap 1,6 mio. kr. fra regnskab I år forventes midlerne anvendt til inventar i Torstedhallen, tribune i Dagnæs samt opgaver på udendørsanlæg, der ikke løses af Ejendomscenteret. Fritidsaktiviteter Området dækker mange forskellige opgaver som vedligehold og drift af klubhuse, fritidscentre m.m., drift af de mindre institutioner Komediehuset og Musikstedet, tilskudsområder, festivaler, kultursamarbejde, midtbyaktiviteter og eliteidræt. Der er overført 3,4 mio. kr. fra regnskab 2014 og tidligere år. En del heraf anvendes i til vedligeholdelse af klubhuse og fritidscentre. Der er besluttet at anvende eventuelle uforbrugte -midler fra Kulturudvalgets puljer til formål med relation til gentænk temaet i 2016 og 2017 i anledning af Kulturhovedstad Aarhus Der resterer 0,8 mio. kr. der oprindeligt var afsat til drift af Kulturstationen. Der resterer 0,4 mio. kr. fra besparelse på de selvejende haller. Ikke rammebelagte områder: Folkeoplysning Budget til lokaletilskud har de senere år ikke kunnet dække de udgifter, kommunen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at dække. I lighed med sidste år forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Trafik og Vej -218 Teknik- og Miljøudvalget i alt -218 Samlet set forventes der overholdelse på Teknik- og Miljøudvalgets område, dog søges der en tillægsbevilling på -0,218 mio. kr. vedr. en række ændringer i vejloven.

13 13 Der skal knyttes flg. bemærkninger til opfølgningen: Ejendomme/Ejendomscenteret e områder: Bygningsvedligeholdelse I er terne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) placeret ved kommunens forskellige fagudvalg. Løsningen af vedligeholdelsesopgaven er behovsstyret. De midler, der samlet set i er afsat til vedligeholdelse, vurderes således samlet trods forskellige udvalg. I praksis vil vedligeholdelsesterne under Ejendomscentret blive vurderet samlet som tidligere år ved regnskabsafslutningen. Overordnet set forventes rammeoverholdelse. Fra 2016 samles terne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) under Teknik- og Miljøudvalget/Ejendomscentret. Natur og Miljø Samlet set forventes rammeoverholdelse på Natur og Miljøområdet. Der knyttes følgende bemærkninger til opfølgningen. e områder: Natur og Miljø fik overført -4,2 mio. kr. fra 2014 til. Dette skyldes primært, at der ikke var kommet betaling fra staten for de afholdte udgifter til anlæg af to vådområdeprojekter langs Store Hansted Å. Medio september er der modtaget refusion fra Staten vedrørende vådområdeprojektet Horsens Hansted enge (2,791 mio. kr.). Der mangler fortsat refusion vedrørende projektet ved Bygholm Enge. Her er anmodet om refusion på 2,733 mio. kr. Det er pt. usikkerhed om Horsens Kommune/Natur og Miljø modtager refusionen vedr. Bygholm Enge i. Såfremt refusionen modtages i indeværende år forventes et mindre overskud ved Natur og Miljøs rammebelagte områder. Dette skyldes primært overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser. Ikke rammebelagte områder: Rottebekæmpelse Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. højere end teret. Der har de senere år været en stigning i antallet af rotteanmeldelser. Der er derfor i ansat to ekstra medarbejdere. Budgettet til rottebekæmpelse skal over en årrække hvile i sig selv. Som følge af merudgifter til rottebekæmpelse, vil gebyret for rottebekæmpelse blive forhøjet fra Merudgiften i forudsættes dækket via en forhøjelse af rottegebyret for rottebekæmpelse i 2016.

14 14 Trafik og Vej e områder: Ifølge lov om offentlige veje foretages der en lang række ændringer i vejloven Som følge heraf indarbejdes en negativ regulering af Trafik og Vejs i på -0,218 mio. kr. Kollektiv trafik og havne Ikke rammebelagte områder Busdrift Ifølge Midttrafik er den samlede økonomi vedrørende rejsekortet udfordret på grund af forsinkelser og manglende indtægter mv. Midttrafik har fremsendt deres forventede regnskab for den kollektive trafik i Horsens Kommune (vurderet på baggrund af andet kvartal). Ud fra dette forventes det, at udgifter til busdrift kan afholdes inden for rammen i. Der er herunder mulighed for at få udarbejdet en ny trafikplan af Midttrafik inden for rammen (forventet udgift ca. 0,4 mio. kr.) Ved opfølgningen pr. 31. august samles alle ter vedrørende kollektiv trafik på det ikke rammebelagte område. Ændringer på det rammebelagte område -0,556 mio. kr. og på det ikke rammebelagte område 0,556 mio. kr. Herudover gennemføres neutrale omplaceringer inden for området. Lystbådehavne Horsens Lystbådehavn I Lystbådehavnen er der pt. ca. 80 ledige pladser. Som følge heraf nedjusteres indtægtstet med 0,5 mio. kr. samtidigt hermed nedskrives afdrag til kommunen med 0,5 mio. kr. Lystbådehavnen har selvstædigt regnskab og skal over en årrække hvile i sig selv. Havnen afdrager hvert år på gæld til kommunen. Ultimo 2014 var gælden 1,14 mio. kr. Service og Beredskab Ikke rammebelagte områder Service og Beredskab - Endelave Færgefart Der forventes rammeoverholdelse ved Endelave Færgefart. Bum model Service og Beredskabs er, som udgangspunkt, et "nul-", hvor udgifterne skal dækkes af indtægterne fra de opgaver, som udføres for "bestillerne" i form af Trafik og Vej, Natur og Miljø, Affald og Genbrug og Ejendomscentret. Der forventes rammeoverholdelse i. Takstfinansieret driftsområde Affald og Genbrug Der forventes ved opfølgningen pr. 31. august rammeoverholdelse.

15 15 Beredskabskommissionen kr. Bevillingsansøgning Beredskabskommissionen i alt 0 Der forventes overholdelse på beredskabsområdet. Velfærds- og Sundhedsudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Sundhedsfremme: Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi Borgerservice: Befordringsgodtgørelse -700 Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Budgetopfølgningen estimerer et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede på 6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på de rammebelagte områder på 8,2 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 2,2 mio. kr. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at langt den største enkeltoverskridelse på det rammebelagte område udgøres af merudgifter i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering. Denne udgiftspost er fra året 2016 flyttet til det ikke rammebelagte område. Sundhedsfremme e områder: Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi, merforbrug Kommunal genoptræning inkl. befordring, merforbrug Udgifter til hospice (Region Midts skøn), merforbrug Plejetakst færdigbehandlede patienter (Region Midts skøn), mindreforbrug Sundhedsfremmeindsatser, mindreforbrug Projekt Horsens på forkant med sundhed, mindreforbrug Samlet afvigelse, sundhedsfremme, merforbrug -12,8 mio. kr. -2,8 mio. kr. -0,4 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. -8,8 mio. kr. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og vederlagsfri fysioterapi bestemmes af aktiviteten på sygehusene og henvisninger fra praksislæger. I tilfælde af meraktivitet i Region Midt i forhold til aftalen mellem regeringen og regionerne tilbagebetales denne meraktivitet til kommunerne året efter. Horsens Kommune modtager tilbagebetaling vedr. meraktivitet for Denne tilbagebetaling kan modsvare det forventede merforbrug i.

16 16 Aktiviteten i Region Midtjylland forventes at overstige aktivitetsloftet i, hvilket betyder, at Horsens Kommune må forvente en positiv efterbetaling vedr. i Der søges om tillægsbevilliger til merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi på i alt 12,8 mio. kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget har valgt at udsætte en række besluttede patientrettede sundhedsfremmeindsatser for at styrke mulighederne for overholdelse og imødegå uterede merudgifter på andre politikområder. Projekt Horsens på forkant med sundhed er udvidet med et år indenfor den afsatte ramme. De uforbrugte midler på 0,9 mio. kr. ansøges derfor overført til projektet i Familieområdet Ikke rammebelagte områder: Kriminalforsorgens anbringelser, mindreforbrug e områder: Anbringelser, mindreforbrug Forebyggende foranstaltninger, merforbrug Hjælpemidler, mindreforbrug Kontante ydelser ( 41 og 42), mindreforbrug Samlet afvigelse, familieområdet, mindreforbrug 1,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. -4,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,4 mio. kr. Sundhed og Omsorg e områder: Velfærds- og Sundhedsstaben: Lejetab, merforbrug Drift af omsorgssystem, merforbrug Handicap- og ældrerådgivning: Frit valg, merforbrug Rehabilitering 83a, mindreforbrug Øvrige områder, mindreforbrug Drift, sundhed og omsorg: Frit valg, merforbrug Øvrige driftsområder, mindreforbrug Samlet afvigelse, Sundhed og Omsorg, mindreforbrug -1,4 mio. kr. -0,4 mio. kr. -7,1 mio. kr. 2,9 mio. kr. 5,7 mio. kr. -3,5 mio. kr. 6,0 mio. kr. 2,2 mio. kr. Frit valg: Der forventes et merforbrug på driften hos de kommunale fritvalgsleverandører på 3,5 mio. kr. samlet for de tre distrikter. Der er merforbrug i alle tre distrikter. På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 7,1 mio. kr. Der bliver visiteret flere timer, end der er ramme til. Der er omplaceret 2,2 mio. kr. til rehabilitering ( 83a). Der forventes et mindreforbrug på rehabilitering på 2,9 mio. kr., da der ikke er igangsat det forventede antal rehabiliteringsforløb. Mindreforbruget på 5,7 mio. kr. på handicap- og ældrerådgivning, øvrige områder skyldes køb og salg af plejeboliger kommunerne imellem. I sælges der flere pladser til andre kommuner end Horsens Kommune køber hos andre kommuner.

17 17 Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. på driften skyldes primært mindreudgifter til respiratorbrugere, rengøring og køkkener. Det specialiserede socialområde for voksne e områder: Handicap- og Ældrerådgivning: Skønnet merforbrug ved uændret antal visiterede borgere Skønnet mindreforbrug til imødegåelse af besparelser i 2016 Samlet afvigelse, det specialiserede socialområde for voksne, merforbrug -2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. Borgerservice Ikke rammebelagte områder: Befordringsgodtgørelse, mindreforbrug 0,7 mio. kr. Som følge af en aftale indgået med Midttrafik om kørsel af borgere til læge og speciallæge forventes der mindreudgifter til befordringsgodtgørelse på i alt 0,7 mio. kr. En tilsvarende besparelse er indarbejdet i Finansiering og balanceforskydninger kr. Bevillingsansøgning Finansiering Balanceforskydninger Finansiering og balanceforskydninger i alt Finansiering Der forventes samlede merindtægter på finansieringssiden på 20,1 mio. kr. i. Hovedparten af merindtægterne vedrører tilskud og udligning, hvor der forventes merindtægter på samlet set 18,1 mio. kr., og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører skatter. Tilskud og udligning Merindtægterne under tilskud og udligning skyldes primært, at midt- og efterreguleringen af statstilskuddet blev 13,6 mio. kr. bedre end forventet. Dette skyldes hovedsageligt en godtgørelse af merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 samt i mindre grad kompensation vedr. lovændringer. De resterende merindtægter stammer fra tilskud fra staten på 4,2 mio. kr. vedr. nedsættelse af dækningsafgiften for forretningsejendomme og fra tilskud på 0,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetaksten på godstransport til Endelave.

18 18 Skatter Der forventes merindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. ejendomsskatter. Merindtægterne skyldes en mindre tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift end oprindeligt teret. Balanceforskydninger Afdrag, netto Der forventes et merforbrug på afdrag af lån på 1,4 mio.kr. i. Merforbruget skyldes indfrielse af et lån i forbindelse med ejendomssalg. Tillægsbevillingen finansieres på anlægssiden af puljen vedr. salg af diverse ejendomme.

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

2017 og efterfølgende

2017 og efterfølgende 1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje,

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018. Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Politikområder

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Politikområder Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, 1.000 kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Forventet afvigelse 2018 +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere