Et sammenhængende akutsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sammenhængende akutsystem"

Transkript

1 N O T A T Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del af akutsystemet, herunder almen praksis, men forholder sig også til, hvordan regionerne ser kommunernes rolle i det samlede akutsystem. Notatet udstikker de overordnede konturer for akutsystemet set fra et regionalt perspektiv. En række af de beskrevne elementer i akutsystemet kræver en efterfølgende udfoldning, herunder en afklaring af snitflader til ydelser leveret af politi og brandvæsen. 2. Hovedlinjer i en ny akutstruktur Tilgængelighed 24 timer i døgnet alle ugens dage og uanset hvor man bor i landet er udgangspunktet for regionernes forslag til ny akutstruktur. Borgere med behov for akut sundhedsfaglig hjælp skal sikres kompetent, hurtig, effektiv og lige adgang til akutsystemet. Sammenhæng på tværs af akutsystemets mange aktører skal understøtte gode og sammenhængende patientforløb, hensigtsmæssig arbejdsdeling samt en bedre udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer. Akutsystemet skal sikre tryghed for borgerne, og systemet skal være kendetegnet ved entydighed, så borgerne ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, når de har behov for akut hjælp. Dette er forudsætningen for, at borgerne får den rette rådgivning og/eller behandling på rette tid og sted. Regionernes forslag til ny akutstruktur omfatter fem overordnede elementer: 1. Der skal sikres sammenhæng mellem akutsystemets aktører/ydelser, herunder fælles akutmodtagelser, præhospitale tilbud, almen praksis og kommunernes akuttilbud.

2 2. Ved alle akutte henvendelser til sygehusvæsenet skal borgerne tilbydes den rette behandling, det rette sted uden unødig ventetid. 3. Ved akut tilskadekomst og akut sygdom, hvor der er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 112 hele døgnet. Når et opkald til alarm 112 har et sundhedsfagligt indhold, skal en sundhedsfaglig person kobles på samtalen. 4. Ved tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes: i dagtid (kl ) praktiserende læge i vagttid (kl samt weekend/helligdage) en landsdækkende akuttelefon (med et landsdækkende telefonnummer), som er en visiterende og rådgivende funktion betjent af sundhedsfagligt personale. Akuttelefonen er døgnåben og kan benyttes af turister samt borgere, som har akut behov for at blive tilset af en læge, og som ikke kan komme i kontakt med sin alment praktiserende læge eller opholder sig langt fra sin praktiserende læge. 5. Lægevagten som selvstændig struktur erstattes af et integreret system, hvor borgerne visiteres og rådgives af sundhedsfagligt personale, når de ringer til akuttelefonen, kombineret med praktiserende læger i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade- og akutklinikker. 6. Akuttelefonen og vagtcentral/amk integreres organisatorisk og fysisk, hvor det kan lade sig gøre, således at borgerne sikres, at der tages hånd om deres situation også hvis borgerne ringer til det forkerte telefonnummer. 7. Personalet, der bemander funktionerne i akutsystemet, skal have de rette faglige kvalifikationer og skal sikres den fornødne kompetenceudvikling. Side 2 Forslaget betyder, at der fremover skal satses på et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, således at de regionale og kommunale akuttilbud i højere grad samtænkes for at sikre sammenhængende patientforløb. Endvidere forudsætter forslaget til ny akutstruktur efter- og videreuddannelse af personale, opgaveglidning, tværregionale retningslinjer for behandling, udstyr, monitorering samt etablering af en it-struktur, der gør det muligt, at data fra et system kan tilgå andre it-systemer.

3 3. Uhensigtsmæssigheder i den nuværende akutstruktur På det akutte område har hovedfokus de seneste år været en betydelig centralisering af indsatsen ved at samle behandlingen på en række store fælles akutmodtagelser. Formået hermed er at sikre en ensartet, høj kvalitet i indsatsen for de akutte patienter ved at sikre, at den påkrævede sundhedsfaglige ekspertise er til stede døgnet rundt. Speciallægen skal i front, og de fem akutspecialer skal være repræsenteret i de fælles akutmodtagelser. Side 3 Centraliseringen af sygehussektorens akutopgaver løser dog ikke alle uhensigtsmæssigheder på det akutte område. Akutsystemet er præget af en uhensigtsmæssig strukturel opdeling mellem lægevagt, skadestuer/akutmodtagelser og kommunale akuttilbud. Det kan betyde usammenhængende patientforløb og kan skabe utilfredsstillende og uforståelige overgange mellem sektorerne for den enkelte patient. Der er behov for nytænkning, så fremtidens akuttilbud kan fungere som et integreret system med fokus på sammenhæng, tilgængelighed og effektivitet. Samtidig er der brug for forbedringer inden for de enkelte led i det nuværende akutsystem. Der skal ske en integration mellem sygehusenes akutmodtagelser/skadestuer og lægevagtsordningen. Lægevagten er organiseret i henhold til sin egen overenskomstmæssige logik og incitamenter, og der samarbejdes kun i meget begrænset omfang mellem skadestue og lægevagt, selvom disse ofte ligger dør om dør. Manglende adgang til praksispersonale, diagnostik og behandlingsudstyr kan sætte begrænsninger i forhold til de typer af behandlinger og den kvalitet, som kan tilbydes i lægevagten. Manglende tilgængelighed i almen praksis er ofte hindrende for hurtig adgang til akut behandling for de patienter, som ikke er så akut syge, at de ringer 112. Manglende tilgængelighed resulterer i, at borgerne er nødsaget til at henvende sig andre steder enten til 112, lægevagt, skadestuen eller den fælles akutmodtagelse. Dette medvirker til et pres på systemet, idet de definerede indgange til akutsystemet ikke er gearet til at modtage borgere, som burde være behandlet på andre niveauer i sundhedsvæsnet, og ligesom det modvirker veltilrettelagte og optimale patientforløb. 4. Forslag til fremtidig akutstruktur Udgangspunkt i borgerens behov Målet er, at borgere hele døgnet har let adgang til akut sundhedsfaglig hjælp af høj kvalitet. Akutsystemets organisering skal sikre tryghed for

4 borgerne, dels ved at skabe klarhed om, hvordan man får adgang til akut hjælp, dels ved at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Side 4 Den fremtidige akutstruktur skal således være kendetegnet af entydighed, tilgængelighed, ansvarlighed, kvalitet og effektivitet. Indgangen til akutsystemet sker gennem: 112 (med sundhedsfaglig disponering) ved behov for øjeblikkelig hjælp i forbindelse med alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer døgnet rundt. Adgang via almen praksis. Ved mindre alvorlige akutte skader og - sygdom kan borgerne hele døgnet ringe til deres egen læges telefonnummer. o I tidsrummet kl på hverdage skal almen praksis håndtere akut sygdom og skader af mindre alvorlig karakter. Almen praksis telefonsystemer skal omfatte en akutlinje, der giver mulighed for at komme hurtigt igennem til læge eller praksispersonale ved akut sygdom og lettere skader. Hvis almen praksis ikke besvarer akutopkald inden for et kort, veldefineret tidsrum, stilles opkaldet videre til akuttelefonen, som kan hjælpe borgeren med deres akutte sundhedsproblem. o Uden for almen praksis åbningstid kan borgerne enten ringe til egen alment praktiserende læge, hvorefter borgeren automatisk bliver viderestillet til akuttelefonen eller direkte til en ny fælles akuttelefon. En ny akuttelefon et landsdækkende telefonnummer, som er indgang til akutsystemet for mindre alvorlige akutte henvendelser kl på hverdage. o Akuttelefonen er døgnåben for turister og andre, der ikke har adgang til akutsystemet via almen praksis. Akuttelefonen kan således benyttes af akut syge eller tilskadekomne borgere, som ikke kan komme i kontakt med sin alment praktiserende læge, enten fordi egen læge ikke tager telefonen, eller fordi borgeren opholder sig i en anden del af landet. o Akuttelefonen kan visitere borgerne til regionale og kommunale akuttilbud.

5 De tre indgange beskrives nedenfor. Side 5 Behov for øjeblikkelig hjælp kontakt 112 Ved akut tilskadekomst og akut, alvorlig sygdom, hvor der er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 112. Den præhospitale indsats er i den akutte situation af stor betydning for et godt patientforløb og et tilfredsstillende udkomme. En forudsætning herfor er, at der skabes mulighed for en effektiv indsats med høj faglig kvalitet. Dette indebærer, at den rette hjælp sendes til det rette tilfælde i rette tid. Regionerne har i dag allerede et fintmasket net af ambulancer og andre præhospitale ressourcer, som er en central del af et sammenhængende akutsystem. Da de samlede præhospitale ressourcer er begrænsede og på flere punkter forskellige, gælder det om at disponere den rette ressource straks. Forudsætningen herfor er en sundhedsfaglig vurdering af anmelders oplysninger fra starten af opkaldet, samt viden og kendskab til de mulige konsekvenser af disse. Dette giver mulighed for at vælge netop den præhospitale ressource, som er nødvendig og tilstrækkelig. Dertil kommer den sundhedsfaglige rådgivning, der kan gives til borgeren som hjælp til selvhjælp i den akutte situation, indtil hjælpen er fremme. Denne optimale proces kan opnås ved, at 112 modtager alarmopkaldet, vurderer og stedfæster dette, samt i tilfælde af opkald med et sundhedsfagligt indhold etablerer en medlyttefunktion til det sundhedsfaglige personale, som altid er parat på regionens vagtcentral/amk. Så snart 112- personalet har fuldført deres del af opgaven, overgår samtalen helt til den sundhedsfaglige person, som også vurderer og disponerer den rette hjælp i samarbejde med det tekniske personale i vagtcentralen. I forbindelse med et sammenhængende akutsystem, herunder optimale patientforløb, er det afgørende, at de sundhedsrelaterede koordinerende funktioner samles, gerne også fysisk. Der vil her blive tale om samling af vagtcentral, AMK og akuttelefonen. Denne enhed kan eventuelt placeres i relation til en fælles akutmodtagelse, dog skal der kun være tale om én funktion i hver region.

6 Tilskadekomst og sygdom i dagtiden, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp kontakt egen læge Mellem 08 og 16 på hverdage skal borgerne kontakte egen læge ved lettere tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp. Side 6 Almen praksis indgår hermed som frontlinje og gatekeeper i det akutte beredskab og forventes at håndtere opgaver på akutområdet i dagtiden. Dette forudsætter bl.a. en væsentligt forbedret tilgængelighed i almen praksis. Almen praksis har følgende handlemuligheder i forhold til behandling af akut sygdom og skader: vejlede patienten om egenomsorg afslutte behandling ved telefonkonsultation behandle patienten i praksis aflægge sygebesøg hos patienten henvise til akutmodtagelse med adgang til røntgen, scanning, ultralyd og laboratorieundersøgelser henvise til skade-/akutklinik/nærsygehus henvise til subakut undersøgelse/behandling i sygehusregi, speciallægepraksis eller andre praktiserende sundhedspersoner henvise til planlagt undersøgelse/behandling på sygehus, hos praktiserende speciallæge eller andre praktiserende sundhedspersoner henvise til akutte eller elektive psykiatriske tilbud henvise til hjemmesygepleje og andre kommunale tilbud. Akutlinje i almen praksis telefonsystemer Telefonsystemerne i almen praksis skal fremover have en akutlinje, der giver mulighed for at komme hurtigt igennem til læge eller praksispersonale ved akut sygdom og lettere skader. Telefonsystemet skal omfatte en overløbsfunktion, så akutopkald automatisk viderestilles til en døgndækket akuttelefon, hvis almen praksis ikke besvarer opkaldet inden for et kort, veldefineret tidsrum. Hermed sikres alle borgere akut hjælp, også når tilgængeligheden i almen praksis er utilstrækkelig. For at undgå, at borgere anvender akutlinjen uhensigtsmæssigt til ikkeakutte henvendelser, skal personalet på akuttelefonen instrueres i at sende ikke-akutte henvendelser retur til almindelig henvendelse til almen praksis.

7 Almen praksis som gatekeeper til det akutte system Almen praksis rolle i det akutte beredskab hænger tæt sammen med den overordnede vision for almen praksis som en stærk frontlinje og gatekeeper i forhold til resten af sundhedsvæsnet. I den forbindelse er det centralt, at almen praksis i de kommende år udvikles i retning af større lægehuse, der har mulighed for at organisere sig med praksispersonale, akuttider og faciliteter til akut behandling. Side 7 Mange lægepraksis håndterer allerede i dag en del akutopgaver, men dette varierer alt efter praksis interesser og øvrige akuttilbud i lokalområdet. Det skal vurderes, om mere udbredt og systematisk varetagelse af akutopgaven i almen praksis giver behov for efteruddannelse af praktiserende læger og praksispersonale, bl.a. ift. småkirurgiske kompetencer. Samtidig skal tilgængeligheden i almen praksis forbedres væsentligt, når almen praksis skal være gatekeeper og frontlinje for alle akutte henvendelser i dagtiden. Hvis det er vanskeligt at komme i kontakt med almen praksis, kan konsekvensen blive, at for mange borgere i stedet benytter sig af 112 eller akuttelefonen i dagtiden. Der skal derfor opstilles og monitoreres på servicemål for telefonisk tilgængelighed i almen praksis, herunder servicemål for responstid på praksis akutlinje. Derudover skal der monitoreres på, hvor ofte borgerne bliver ufrivilligt viderestillet til akuttelefonen. Tilskadekomst og akut sygdom uden for dagtid (16-08 samt weekend/helligdage), hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp - kontakt akuttelefonen Uden for egen læges åbningstider er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet en ny akuttelefon, som kontaktes ved tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp. Lægevagten som selvstændig struktur erstattes således af et integreret system, hvor de praktiserende læger indgår i visitations- og rådgivningsfunktionen i akuttelefonen kombineret med praktiserende læger i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade-/akutklinikker. De praktiserende læger skal indgå som en integreret del af den samlede akutstruktur, og hermed fjernes den uhensigtsmæssige strukturelle opdeling, som i dag findes mellem lægevagt og skadestue. På den måde kan de vagthavende praktiserende lægers kompetencer bedre nyttiggøres i akutsystemet, samtidig med at de praktiserende læger får mulighed for at yde en bedre kvalitet ved fx at kunne trække på sygeplejefaglige kompetencer og diagnostiske faciliteter i akutmodtagelserne.

8 I den forbindelse med introduktionen af akuttelefonen er der behov for en sundhedspædagogisk indsats, for at befolkningen bliver klar over, hvilke ydelser de kan forvente i den nye struktur. Det er vigtigt at understrege, at akuttelefonen er en akutfunktion, ikke en servicetelefon, hvor man kan ringe til, hvis man har brug for et godt (ikke-akut) råd. Side 8 Akuttelefon: Sundhedsfaglig visitation Akuttelefonen bygges op som en sundhedsfaglig telefonvisitation med en visiterende og rådgivende funktion. Akuttelefonen bemandes af forskellige sundhedsfaglige kompetencer, herunder specialuddannede sygeplejersker med kompetencer i triage og akut behandling og praktiserende læger. Medarbejderne på akuttelefonen har følgende handlemuligheder: afslutte telefonisk med o rådgivning om egen omsorg o evt. receptudskrivning o anbefaling om kontakt til egen læge i dagtiden visitere til behandling på akuttilbud i sygehusregi o fælles akutmodtagelse med adgang til røntgen, scanning, ultralyd og laboratorieundersøgelser o visitere til skade-/akutklinik/nærsygehus o visitere til subakutte tilbud på sygehusniveau o visitere til psykiatrisk tilbud o visitere til hjemmebesøg (kun i særlige tilfælde og efter veldefinerede faglige retningslinjer) henvise til kommunale akuttilbud, herunder hjemmesygepleje viderestilling til 112 Praktiserende læger og specialuddannede sygeplejersker varetager i fællesskab rådgivning og visitation. Sygeplejersker og almen medicinere har mulighed for at konferere med og evt. viderestille borgeren til andet sundhedsfagligt personale, bl.a. også sundhedsplejersker. Henvisning, receptudskrivelse mv. foregår under lægeligt ansvar. Hermed opnås en mere hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne. Hvorvidt sygeplejersker eller læger skal varetage den indledende telefonvisitation afgøres i den enkelte region. I forbindelse med etableringen af akuttelefonen skal hensyn til katastrofeberedskabet indtænkes.

9 Organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af akuttelefonen De samlede akutfunktioner i regionen (med undtagelse af kommunale tilbud og almen praksis i dagtiden) indgår i en integreret organisation med et entydigt ledelsessystem. Side 9 Der skal være en tæt sammenhæng mellem akuttelefonen, de fælles akutmodtagelser, AMK, skade-/akutklinikker, praktiserende læger med akutopgaver i vagttiden. Det er op til de enkelte regioner at sikre en ledelsesmæssig og organisatorisk forankring, eksempelvis ved at én fælles akutmodtagelse koordinerer opgaver for det samlede akutsystem i regionen eller ved at oprette en selvstændig præhospital organisation. Der skal være et organisatorisk og fagligt samarbejde mellem akuttelefonen og betjening af sundhedsfaglige henvendelser til 112. Dette kan forstærkes gennem fysisk at lokalisere vagtcentral, AMK og akuttelefonen samme sted. Behandling af mindre alvorlige skader og sygdom i de fælles akutmodtagelser De fælles akutmodtagelser skal være udgangspunktet for diagnostik og behandling af akutte sygdomstilfælde og skader uden for almen praksis åbningstid. Dvs. at de funktioner, som pt. ligger i lægevagtskonsultationerne, lægges ind i behandlingsfaciliteter i tilknytning til fælles akutmodtagelser samt i skade-/akutklinikker, der organisatorisk kobles til de fælles akutmodtagelser. Via triage og fysisk og organisatorisk indretning af de fælles akutmodtagelser sikres tilgængelighed for akutte, men ikke alvorligt syge patienter, samtidig med at det sikres, at disse patienter fysisk og organisatorisk behandles i separate spor. Behandlingen af akutte, men ikke alvorligt syge patienter samt lettere tilskadekomne foretages af praktiserende læger eller andre almen medicinere i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale og med adgang til akutmodtagelsens diagnostiske og behandlingsmæssige faciliteter. Disse praktiserende læger/almen medicinere kan med fordel være ansat på akutmodtagelserne og indgår således som en integreret del af akutmodtagelsens organisation, ligesom de indgår i akutmodtagelsens ledelsesmæssige system. Hermed opnås optimal kvalitet og arbejdsdeling, idet der drages nytte af de praktiserende lægers praksisspecifikke kompetencer, samtidig med at de praktiserende læger kan trække på akutmodtagelsens faglige kompetencer og udstyr.

10 De almen medicinske funktioner dækkes primært af praktiserende læger, der er tilknyttet akutarbejdet i de fælles akutmodtagelser som supplement til deres virke i praksis. Organiseringen af funktionen skal vurderes nærmere, idet den vil afhænge af ansættelsesforhold og overenskomstrelaterede forhold. Ændringen af akutstrukturen vil medføre et behov for ændring af overenskomsten for almen praksis, evt. overenskomster med øvrige faggrupper samt afklaring af personalejuridiske forhold. Side 10 Akutte lægebesøg Som borger har man uanset om man er i stand til at transportere sig selv til en fælles akutmodtagelse eller andet akuttilbud krav på at blive tilset af en sundhedsfaglig person ved akut sygdom eller tilskadekomst. Ved at tilse borgeren på en fælles akutmodtagelse eller et andet akuttilbud i stedet for i borgerens eget hjem sikres den bedste diagnostik og eventuelle behandling, idet der er faglig backup og relevante udstyr til stede. Borgerne skal dog ud fra nogle på forhånd fastlagte faglige og andre relevante kriterier stadig have mulighed for at modtage akutte lægebesøg, hvis det ikke er muligt selv at møde frem. For de borgere, som bør tilses på en fælles akutmodtagelse eller på et andet akuttilbud, men som ikke selv kan transportere sig dertil, kan der etableres kørselsordninger. Nære akuttilbud Der er behov for at udvikle nære akuttilbud, således at borgerne, uanset hvor de bor i landet, har mulighed for at blive tilset af en sundhedsfaglig person i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. De nære akuttilbud tilrettelægges i den enkelte region, således at der tages højde for regionale geografiske forhold og den øvrige del af akutstrukturen. Udfordringen ved de nære tilbud er at sikre tilbud til alle borgere, uanset hvor de bor i landet, samtidig med at de sundhedsfaglige personaleressourcer anvendes bedst muligt. Det er derfor en regional opgave at etablere et passende antal akuttilbud som tager højde herfor. Medarbejdere på akuttelefonen skal have mulighed for at visitere til de nære akuttilbud, som eksempelvis kan være skade- og/eller akutklinikker samt større lægehuse. De nære akuttilbud bemandes efter en regional vurdering af kompetencebehov i det enkelte nære akuttilbud og har adgang til udstyr til behandling og diagnostik af generelle sygdomme og mindre skader i det omfang de enkelte regioner vurderer behovet herfor. De nære akuttilbud kan derudover med

11 fordel anvende telemedicin, således at der kan trækkes på den faglige kompetence på de fælles akutmodtagelser. Side 11 De nære akuttilbud skal organisatorisk kobles til de fælles akutmodtagelser og skal have en ledelsesmæssig reference i den fælles akutmodtagelse. Der skal sikres god infrastruktur til kommunikation mellem akuttelefonen, fælles akutmodtagelser og de nære akuttilbud. Samarbejde med kommuner For at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb skal der satses på et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, således at de regionale og kommunale akuttilbud i højere grad samtænkes, samtidig med at det sikres, at de kommunale tilbud også kan udløses akut. De kommunale tilbud er en del af den samlede sundhedsfaglige ydelse på akutområdet. Der er en regional forventning om, at de kommunale akuttilbud er tilgængelige døgnet rundt alle ugens dage. Faktaboks: Antal henvendelser til skadestue og lægevagt 2008 Henvendelser til skadestuen I alt: Somatisk skadestue: Psykiatrisk skadestue: Ydelser i lægevagten* I alt: Telefonkons. uden besøg: Konsultation: Besøg: Kilde: Sygesikringsregistret og Sundhedsstyrelsen Note*: Der findes ikke opgørelser over antal akutte henvendelser til almen praksis i dagtiden

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Enstrenget og visiteret akutsystem

Enstrenget og visiteret akutsystem Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden August 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Enstrenget og visiteret akutsystem Retningslinjer og principper August 2013 Enstrenget og visiteret

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til genforhandling af aftalen for Almen Praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Til Praktiserende Lægers Organisation Att.: Formand Henrik Dibbern 29-06-2012

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1 Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 1 April 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgruppens opgave og sammensætning...4

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Bilag 112 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab) September 2012 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Side

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kort orientering om krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser. Sundhedsstyrelsen har udgivet kvalitetstandarder

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

kvaliteten i den danske lægevagtsordning

kvaliteten i den danske lægevagtsordning kvaliteten i den danske lægevagtsordning 2009 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Kvaliteten i den danske lægevagtsordning Sundhedsstyrelsen, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark

Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/20720 Dato: 24. september 2012 Notat Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark Baggrund Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere