Et sammenhængende akutsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sammenhængende akutsystem"

Transkript

1 N O T A T Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del af akutsystemet, herunder almen praksis, men forholder sig også til, hvordan regionerne ser kommunernes rolle i det samlede akutsystem. Notatet udstikker de overordnede konturer for akutsystemet set fra et regionalt perspektiv. En række af de beskrevne elementer i akutsystemet kræver en efterfølgende udfoldning, herunder en afklaring af snitflader til ydelser leveret af politi og brandvæsen. 2. Hovedlinjer i en ny akutstruktur Tilgængelighed 24 timer i døgnet alle ugens dage og uanset hvor man bor i landet er udgangspunktet for regionernes forslag til ny akutstruktur. Borgere med behov for akut sundhedsfaglig hjælp skal sikres kompetent, hurtig, effektiv og lige adgang til akutsystemet. Sammenhæng på tværs af akutsystemets mange aktører skal understøtte gode og sammenhængende patientforløb, hensigtsmæssig arbejdsdeling samt en bedre udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer. Akutsystemet skal sikre tryghed for borgerne, og systemet skal være kendetegnet ved entydighed, så borgerne ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, når de har behov for akut hjælp. Dette er forudsætningen for, at borgerne får den rette rådgivning og/eller behandling på rette tid og sted. Regionernes forslag til ny akutstruktur omfatter fem overordnede elementer: 1. Der skal sikres sammenhæng mellem akutsystemets aktører/ydelser, herunder fælles akutmodtagelser, præhospitale tilbud, almen praksis og kommunernes akuttilbud.

2 2. Ved alle akutte henvendelser til sygehusvæsenet skal borgerne tilbydes den rette behandling, det rette sted uden unødig ventetid. 3. Ved akut tilskadekomst og akut sygdom, hvor der er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 112 hele døgnet. Når et opkald til alarm 112 har et sundhedsfagligt indhold, skal en sundhedsfaglig person kobles på samtalen. 4. Ved tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes: i dagtid (kl ) praktiserende læge i vagttid (kl samt weekend/helligdage) en landsdækkende akuttelefon (med et landsdækkende telefonnummer), som er en visiterende og rådgivende funktion betjent af sundhedsfagligt personale. Akuttelefonen er døgnåben og kan benyttes af turister samt borgere, som har akut behov for at blive tilset af en læge, og som ikke kan komme i kontakt med sin alment praktiserende læge eller opholder sig langt fra sin praktiserende læge. 5. Lægevagten som selvstændig struktur erstattes af et integreret system, hvor borgerne visiteres og rådgives af sundhedsfagligt personale, når de ringer til akuttelefonen, kombineret med praktiserende læger i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade- og akutklinikker. 6. Akuttelefonen og vagtcentral/amk integreres organisatorisk og fysisk, hvor det kan lade sig gøre, således at borgerne sikres, at der tages hånd om deres situation også hvis borgerne ringer til det forkerte telefonnummer. 7. Personalet, der bemander funktionerne i akutsystemet, skal have de rette faglige kvalifikationer og skal sikres den fornødne kompetenceudvikling. Side 2 Forslaget betyder, at der fremover skal satses på et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, således at de regionale og kommunale akuttilbud i højere grad samtænkes for at sikre sammenhængende patientforløb. Endvidere forudsætter forslaget til ny akutstruktur efter- og videreuddannelse af personale, opgaveglidning, tværregionale retningslinjer for behandling, udstyr, monitorering samt etablering af en it-struktur, der gør det muligt, at data fra et system kan tilgå andre it-systemer.

3 3. Uhensigtsmæssigheder i den nuværende akutstruktur På det akutte område har hovedfokus de seneste år været en betydelig centralisering af indsatsen ved at samle behandlingen på en række store fælles akutmodtagelser. Formået hermed er at sikre en ensartet, høj kvalitet i indsatsen for de akutte patienter ved at sikre, at den påkrævede sundhedsfaglige ekspertise er til stede døgnet rundt. Speciallægen skal i front, og de fem akutspecialer skal være repræsenteret i de fælles akutmodtagelser. Side 3 Centraliseringen af sygehussektorens akutopgaver løser dog ikke alle uhensigtsmæssigheder på det akutte område. Akutsystemet er præget af en uhensigtsmæssig strukturel opdeling mellem lægevagt, skadestuer/akutmodtagelser og kommunale akuttilbud. Det kan betyde usammenhængende patientforløb og kan skabe utilfredsstillende og uforståelige overgange mellem sektorerne for den enkelte patient. Der er behov for nytænkning, så fremtidens akuttilbud kan fungere som et integreret system med fokus på sammenhæng, tilgængelighed og effektivitet. Samtidig er der brug for forbedringer inden for de enkelte led i det nuværende akutsystem. Der skal ske en integration mellem sygehusenes akutmodtagelser/skadestuer og lægevagtsordningen. Lægevagten er organiseret i henhold til sin egen overenskomstmæssige logik og incitamenter, og der samarbejdes kun i meget begrænset omfang mellem skadestue og lægevagt, selvom disse ofte ligger dør om dør. Manglende adgang til praksispersonale, diagnostik og behandlingsudstyr kan sætte begrænsninger i forhold til de typer af behandlinger og den kvalitet, som kan tilbydes i lægevagten. Manglende tilgængelighed i almen praksis er ofte hindrende for hurtig adgang til akut behandling for de patienter, som ikke er så akut syge, at de ringer 112. Manglende tilgængelighed resulterer i, at borgerne er nødsaget til at henvende sig andre steder enten til 112, lægevagt, skadestuen eller den fælles akutmodtagelse. Dette medvirker til et pres på systemet, idet de definerede indgange til akutsystemet ikke er gearet til at modtage borgere, som burde være behandlet på andre niveauer i sundhedsvæsnet, og ligesom det modvirker veltilrettelagte og optimale patientforløb. 4. Forslag til fremtidig akutstruktur Udgangspunkt i borgerens behov Målet er, at borgere hele døgnet har let adgang til akut sundhedsfaglig hjælp af høj kvalitet. Akutsystemets organisering skal sikre tryghed for

4 borgerne, dels ved at skabe klarhed om, hvordan man får adgang til akut hjælp, dels ved at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Side 4 Den fremtidige akutstruktur skal således være kendetegnet af entydighed, tilgængelighed, ansvarlighed, kvalitet og effektivitet. Indgangen til akutsystemet sker gennem: 112 (med sundhedsfaglig disponering) ved behov for øjeblikkelig hjælp i forbindelse med alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer døgnet rundt. Adgang via almen praksis. Ved mindre alvorlige akutte skader og - sygdom kan borgerne hele døgnet ringe til deres egen læges telefonnummer. o I tidsrummet kl på hverdage skal almen praksis håndtere akut sygdom og skader af mindre alvorlig karakter. Almen praksis telefonsystemer skal omfatte en akutlinje, der giver mulighed for at komme hurtigt igennem til læge eller praksispersonale ved akut sygdom og lettere skader. Hvis almen praksis ikke besvarer akutopkald inden for et kort, veldefineret tidsrum, stilles opkaldet videre til akuttelefonen, som kan hjælpe borgeren med deres akutte sundhedsproblem. o Uden for almen praksis åbningstid kan borgerne enten ringe til egen alment praktiserende læge, hvorefter borgeren automatisk bliver viderestillet til akuttelefonen eller direkte til en ny fælles akuttelefon. En ny akuttelefon et landsdækkende telefonnummer, som er indgang til akutsystemet for mindre alvorlige akutte henvendelser kl på hverdage. o Akuttelefonen er døgnåben for turister og andre, der ikke har adgang til akutsystemet via almen praksis. Akuttelefonen kan således benyttes af akut syge eller tilskadekomne borgere, som ikke kan komme i kontakt med sin alment praktiserende læge, enten fordi egen læge ikke tager telefonen, eller fordi borgeren opholder sig i en anden del af landet. o Akuttelefonen kan visitere borgerne til regionale og kommunale akuttilbud.

5 De tre indgange beskrives nedenfor. Side 5 Behov for øjeblikkelig hjælp kontakt 112 Ved akut tilskadekomst og akut, alvorlig sygdom, hvor der er behov for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 112. Den præhospitale indsats er i den akutte situation af stor betydning for et godt patientforløb og et tilfredsstillende udkomme. En forudsætning herfor er, at der skabes mulighed for en effektiv indsats med høj faglig kvalitet. Dette indebærer, at den rette hjælp sendes til det rette tilfælde i rette tid. Regionerne har i dag allerede et fintmasket net af ambulancer og andre præhospitale ressourcer, som er en central del af et sammenhængende akutsystem. Da de samlede præhospitale ressourcer er begrænsede og på flere punkter forskellige, gælder det om at disponere den rette ressource straks. Forudsætningen herfor er en sundhedsfaglig vurdering af anmelders oplysninger fra starten af opkaldet, samt viden og kendskab til de mulige konsekvenser af disse. Dette giver mulighed for at vælge netop den præhospitale ressource, som er nødvendig og tilstrækkelig. Dertil kommer den sundhedsfaglige rådgivning, der kan gives til borgeren som hjælp til selvhjælp i den akutte situation, indtil hjælpen er fremme. Denne optimale proces kan opnås ved, at 112 modtager alarmopkaldet, vurderer og stedfæster dette, samt i tilfælde af opkald med et sundhedsfagligt indhold etablerer en medlyttefunktion til det sundhedsfaglige personale, som altid er parat på regionens vagtcentral/amk. Så snart 112- personalet har fuldført deres del af opgaven, overgår samtalen helt til den sundhedsfaglige person, som også vurderer og disponerer den rette hjælp i samarbejde med det tekniske personale i vagtcentralen. I forbindelse med et sammenhængende akutsystem, herunder optimale patientforløb, er det afgørende, at de sundhedsrelaterede koordinerende funktioner samles, gerne også fysisk. Der vil her blive tale om samling af vagtcentral, AMK og akuttelefonen. Denne enhed kan eventuelt placeres i relation til en fælles akutmodtagelse, dog skal der kun være tale om én funktion i hver region.

6 Tilskadekomst og sygdom i dagtiden, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp kontakt egen læge Mellem 08 og 16 på hverdage skal borgerne kontakte egen læge ved lettere tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp. Side 6 Almen praksis indgår hermed som frontlinje og gatekeeper i det akutte beredskab og forventes at håndtere opgaver på akutområdet i dagtiden. Dette forudsætter bl.a. en væsentligt forbedret tilgængelighed i almen praksis. Almen praksis har følgende handlemuligheder i forhold til behandling af akut sygdom og skader: vejlede patienten om egenomsorg afslutte behandling ved telefonkonsultation behandle patienten i praksis aflægge sygebesøg hos patienten henvise til akutmodtagelse med adgang til røntgen, scanning, ultralyd og laboratorieundersøgelser henvise til skade-/akutklinik/nærsygehus henvise til subakut undersøgelse/behandling i sygehusregi, speciallægepraksis eller andre praktiserende sundhedspersoner henvise til planlagt undersøgelse/behandling på sygehus, hos praktiserende speciallæge eller andre praktiserende sundhedspersoner henvise til akutte eller elektive psykiatriske tilbud henvise til hjemmesygepleje og andre kommunale tilbud. Akutlinje i almen praksis telefonsystemer Telefonsystemerne i almen praksis skal fremover have en akutlinje, der giver mulighed for at komme hurtigt igennem til læge eller praksispersonale ved akut sygdom og lettere skader. Telefonsystemet skal omfatte en overløbsfunktion, så akutopkald automatisk viderestilles til en døgndækket akuttelefon, hvis almen praksis ikke besvarer opkaldet inden for et kort, veldefineret tidsrum. Hermed sikres alle borgere akut hjælp, også når tilgængeligheden i almen praksis er utilstrækkelig. For at undgå, at borgere anvender akutlinjen uhensigtsmæssigt til ikkeakutte henvendelser, skal personalet på akuttelefonen instrueres i at sende ikke-akutte henvendelser retur til almindelig henvendelse til almen praksis.

7 Almen praksis som gatekeeper til det akutte system Almen praksis rolle i det akutte beredskab hænger tæt sammen med den overordnede vision for almen praksis som en stærk frontlinje og gatekeeper i forhold til resten af sundhedsvæsnet. I den forbindelse er det centralt, at almen praksis i de kommende år udvikles i retning af større lægehuse, der har mulighed for at organisere sig med praksispersonale, akuttider og faciliteter til akut behandling. Side 7 Mange lægepraksis håndterer allerede i dag en del akutopgaver, men dette varierer alt efter praksis interesser og øvrige akuttilbud i lokalområdet. Det skal vurderes, om mere udbredt og systematisk varetagelse af akutopgaven i almen praksis giver behov for efteruddannelse af praktiserende læger og praksispersonale, bl.a. ift. småkirurgiske kompetencer. Samtidig skal tilgængeligheden i almen praksis forbedres væsentligt, når almen praksis skal være gatekeeper og frontlinje for alle akutte henvendelser i dagtiden. Hvis det er vanskeligt at komme i kontakt med almen praksis, kan konsekvensen blive, at for mange borgere i stedet benytter sig af 112 eller akuttelefonen i dagtiden. Der skal derfor opstilles og monitoreres på servicemål for telefonisk tilgængelighed i almen praksis, herunder servicemål for responstid på praksis akutlinje. Derudover skal der monitoreres på, hvor ofte borgerne bliver ufrivilligt viderestillet til akuttelefonen. Tilskadekomst og akut sygdom uden for dagtid (16-08 samt weekend/helligdage), hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp - kontakt akuttelefonen Uden for egen læges åbningstider er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet en ny akuttelefon, som kontaktes ved tilskadekomst og akut sygdom, hvor der ikke er behov for øjeblikkelig hjælp. Lægevagten som selvstændig struktur erstattes således af et integreret system, hvor de praktiserende læger indgår i visitations- og rådgivningsfunktionen i akuttelefonen kombineret med praktiserende læger i behandlende funktioner i de fælles akutmodtagelser og på skade-/akutklinikker. De praktiserende læger skal indgå som en integreret del af den samlede akutstruktur, og hermed fjernes den uhensigtsmæssige strukturelle opdeling, som i dag findes mellem lægevagt og skadestue. På den måde kan de vagthavende praktiserende lægers kompetencer bedre nyttiggøres i akutsystemet, samtidig med at de praktiserende læger får mulighed for at yde en bedre kvalitet ved fx at kunne trække på sygeplejefaglige kompetencer og diagnostiske faciliteter i akutmodtagelserne.

8 I den forbindelse med introduktionen af akuttelefonen er der behov for en sundhedspædagogisk indsats, for at befolkningen bliver klar over, hvilke ydelser de kan forvente i den nye struktur. Det er vigtigt at understrege, at akuttelefonen er en akutfunktion, ikke en servicetelefon, hvor man kan ringe til, hvis man har brug for et godt (ikke-akut) råd. Side 8 Akuttelefon: Sundhedsfaglig visitation Akuttelefonen bygges op som en sundhedsfaglig telefonvisitation med en visiterende og rådgivende funktion. Akuttelefonen bemandes af forskellige sundhedsfaglige kompetencer, herunder specialuddannede sygeplejersker med kompetencer i triage og akut behandling og praktiserende læger. Medarbejderne på akuttelefonen har følgende handlemuligheder: afslutte telefonisk med o rådgivning om egen omsorg o evt. receptudskrivning o anbefaling om kontakt til egen læge i dagtiden visitere til behandling på akuttilbud i sygehusregi o fælles akutmodtagelse med adgang til røntgen, scanning, ultralyd og laboratorieundersøgelser o visitere til skade-/akutklinik/nærsygehus o visitere til subakutte tilbud på sygehusniveau o visitere til psykiatrisk tilbud o visitere til hjemmebesøg (kun i særlige tilfælde og efter veldefinerede faglige retningslinjer) henvise til kommunale akuttilbud, herunder hjemmesygepleje viderestilling til 112 Praktiserende læger og specialuddannede sygeplejersker varetager i fællesskab rådgivning og visitation. Sygeplejersker og almen medicinere har mulighed for at konferere med og evt. viderestille borgeren til andet sundhedsfagligt personale, bl.a. også sundhedsplejersker. Henvisning, receptudskrivelse mv. foregår under lægeligt ansvar. Hermed opnås en mere hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne. Hvorvidt sygeplejersker eller læger skal varetage den indledende telefonvisitation afgøres i den enkelte region. I forbindelse med etableringen af akuttelefonen skal hensyn til katastrofeberedskabet indtænkes.

9 Organisatorisk og ledelsesmæssig forankring af akuttelefonen De samlede akutfunktioner i regionen (med undtagelse af kommunale tilbud og almen praksis i dagtiden) indgår i en integreret organisation med et entydigt ledelsessystem. Side 9 Der skal være en tæt sammenhæng mellem akuttelefonen, de fælles akutmodtagelser, AMK, skade-/akutklinikker, praktiserende læger med akutopgaver i vagttiden. Det er op til de enkelte regioner at sikre en ledelsesmæssig og organisatorisk forankring, eksempelvis ved at én fælles akutmodtagelse koordinerer opgaver for det samlede akutsystem i regionen eller ved at oprette en selvstændig præhospital organisation. Der skal være et organisatorisk og fagligt samarbejde mellem akuttelefonen og betjening af sundhedsfaglige henvendelser til 112. Dette kan forstærkes gennem fysisk at lokalisere vagtcentral, AMK og akuttelefonen samme sted. Behandling af mindre alvorlige skader og sygdom i de fælles akutmodtagelser De fælles akutmodtagelser skal være udgangspunktet for diagnostik og behandling af akutte sygdomstilfælde og skader uden for almen praksis åbningstid. Dvs. at de funktioner, som pt. ligger i lægevagtskonsultationerne, lægges ind i behandlingsfaciliteter i tilknytning til fælles akutmodtagelser samt i skade-/akutklinikker, der organisatorisk kobles til de fælles akutmodtagelser. Via triage og fysisk og organisatorisk indretning af de fælles akutmodtagelser sikres tilgængelighed for akutte, men ikke alvorligt syge patienter, samtidig med at det sikres, at disse patienter fysisk og organisatorisk behandles i separate spor. Behandlingen af akutte, men ikke alvorligt syge patienter samt lettere tilskadekomne foretages af praktiserende læger eller andre almen medicinere i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale og med adgang til akutmodtagelsens diagnostiske og behandlingsmæssige faciliteter. Disse praktiserende læger/almen medicinere kan med fordel være ansat på akutmodtagelserne og indgår således som en integreret del af akutmodtagelsens organisation, ligesom de indgår i akutmodtagelsens ledelsesmæssige system. Hermed opnås optimal kvalitet og arbejdsdeling, idet der drages nytte af de praktiserende lægers praksisspecifikke kompetencer, samtidig med at de praktiserende læger kan trække på akutmodtagelsens faglige kompetencer og udstyr.

10 De almen medicinske funktioner dækkes primært af praktiserende læger, der er tilknyttet akutarbejdet i de fælles akutmodtagelser som supplement til deres virke i praksis. Organiseringen af funktionen skal vurderes nærmere, idet den vil afhænge af ansættelsesforhold og overenskomstrelaterede forhold. Ændringen af akutstrukturen vil medføre et behov for ændring af overenskomsten for almen praksis, evt. overenskomster med øvrige faggrupper samt afklaring af personalejuridiske forhold. Side 10 Akutte lægebesøg Som borger har man uanset om man er i stand til at transportere sig selv til en fælles akutmodtagelse eller andet akuttilbud krav på at blive tilset af en sundhedsfaglig person ved akut sygdom eller tilskadekomst. Ved at tilse borgeren på en fælles akutmodtagelse eller et andet akuttilbud i stedet for i borgerens eget hjem sikres den bedste diagnostik og eventuelle behandling, idet der er faglig backup og relevante udstyr til stede. Borgerne skal dog ud fra nogle på forhånd fastlagte faglige og andre relevante kriterier stadig have mulighed for at modtage akutte lægebesøg, hvis det ikke er muligt selv at møde frem. For de borgere, som bør tilses på en fælles akutmodtagelse eller på et andet akuttilbud, men som ikke selv kan transportere sig dertil, kan der etableres kørselsordninger. Nære akuttilbud Der er behov for at udvikle nære akuttilbud, således at borgerne, uanset hvor de bor i landet, har mulighed for at blive tilset af en sundhedsfaglig person i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. De nære akuttilbud tilrettelægges i den enkelte region, således at der tages højde for regionale geografiske forhold og den øvrige del af akutstrukturen. Udfordringen ved de nære tilbud er at sikre tilbud til alle borgere, uanset hvor de bor i landet, samtidig med at de sundhedsfaglige personaleressourcer anvendes bedst muligt. Det er derfor en regional opgave at etablere et passende antal akuttilbud som tager højde herfor. Medarbejdere på akuttelefonen skal have mulighed for at visitere til de nære akuttilbud, som eksempelvis kan være skade- og/eller akutklinikker samt større lægehuse. De nære akuttilbud bemandes efter en regional vurdering af kompetencebehov i det enkelte nære akuttilbud og har adgang til udstyr til behandling og diagnostik af generelle sygdomme og mindre skader i det omfang de enkelte regioner vurderer behovet herfor. De nære akuttilbud kan derudover med

11 fordel anvende telemedicin, således at der kan trækkes på den faglige kompetence på de fælles akutmodtagelser. Side 11 De nære akuttilbud skal organisatorisk kobles til de fælles akutmodtagelser og skal have en ledelsesmæssig reference i den fælles akutmodtagelse. Der skal sikres god infrastruktur til kommunikation mellem akuttelefonen, fælles akutmodtagelser og de nære akuttilbud. Samarbejde med kommuner For at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb skal der satses på et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, således at de regionale og kommunale akuttilbud i højere grad samtænkes, samtidig med at det sikres, at de kommunale tilbud også kan udløses akut. De kommunale tilbud er en del af den samlede sundhedsfaglige ydelse på akutområdet. Der er en regional forventning om, at de kommunale akuttilbud er tilgængelige døgnet rundt alle ugens dage. Faktaboks: Antal henvendelser til skadestue og lægevagt 2008 Henvendelser til skadestuen I alt: Somatisk skadestue: Psykiatrisk skadestue: Ydelser i lægevagten* I alt: Telefonkons. uden besøg: Konsultation: Besøg: Kilde: Sygesikringsregistret og Sundhedsstyrelsen Note*: Der findes ikke opgørelser over antal akutte henvendelser til almen praksis i dagtiden

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere