I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:"

Transkript

1 Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang til hjælp. Derfor skal det være sundhedsvæsenets opgave at sørge for, at patienten kommer det rigtige sted hen ikke patientens ansvar. Derfor vil aftalepartnerne etablere én indgang for akutte patienter. Patienter skal ved at ringe op til et firecifret nummer få let adgang til akut hjælp, der kan trække på et bredt spektrum af relevante kompetencer. Regionens akutte indgang skal samtænkes med regionens AMK-Vagtcentral, lægevagten og Akuttelefonen, så ordningerne kan trække på hinandens ressourcer. På denne måde får borgerne et fleksibelt tilbud, hvor de enkelte elementer arbejder gnidningsfrit sammen og udnytter regionens ressourcer bedst muligt. Dato: 13. maj 2015 Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: Ovenstående sætter rammerne for opgaven og dens gensidige afhængigheder. I dette notat redegøres for den akutte betjening i Region Sjælland. Principper for en fremtidig løsning Region Sjællands fremtidige løsning af de akutte sundhedsopgaver bør basere sig på generelt princip om at borgervinklen er i fokus. Princippet, og dermed løsningen, skal blandt andet baseres på indhentning af erfaring fra andre regioner/andre lande. Sammenhæng, kvalitet og faglighed bør være overordnede hjørnestene i den fremtidige samlede akutløsning. Borgere/patienter skal opleve et samlet og sammenhængende sundhedstilbud understøttet af organiseringen og af logistiske og teknologiske løsninger. Samtidig skal der være ensartede tilbud i alle dele af regionen. Det skal være let for borgerne at blive visiteret til den rette akutte betjening i Region Sjælland. Den økonomiske ramme for den akutte betjening er uændret. Derfor er hensigten at forbedre tilbuddet men hverken at reducere eller tilføre ressourcer til området. Side 1

2 Nuværende akut betjening Den nuværende akutte betjening i Region Sjælland består af følgende: 112 politi - redning sundhed (livstruende) Egen læge kl (almen praksis skal være tilgængelig fra kl. 8-16, også akut efter forudgående telefonisk henvendelse) Lægevagten kl , samt søn og helligdage Akuttelefonen 24 timer i døgnet samt søn og helligdage (ikke livstruende) akut sygdom, småskader I følgende afsnit bekrives de områder, der i dag varetager tager den akutte betjening i Region Sjælland. Det præhospitale område Region Sjælland har etableret Præhospitalt Center med henblik på at sikre, at regionens opgaver på det præhospitale område løses. Præhospitalt Center driver regionens AMKvagtcentral og enkelte præhospitale tilbud og står for den løbende kontakt til de entreprenører, som Region Sjælland har indgået aftale med om udførelse af præhospital indsats. AMK-Vagtcentralen Region Sjælland har i lighed med de øvrige regioner etableret egen vagtcentral. I Region Sjælland fungerer AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og Vagtcentralen som integrerede funktioner, der er placeret i samme lokale. Herved er der etableret en AMK-funktion, der 24/7 sikrer sammenhæng og samarbejde mellem alarmcentral, vagtcentral, AMK og den præhospitale indsats samt sygehusenes akutafdelinger. Det er alene AMK-Vagtcentralen, der vurderer og tager stilling til, hvilken præhospital indsats, der skal iværksættes. AMK-Vagtcentralen og dens systemer og data er ejet af regionen. AMK-Vagtcentralen råder over følgende personaleressourcer: o Et lægeligt døgnberedskab i tilstedeværelsesvagt. o Et døgnberedskab af specialuddannede sundhedsfaglige medarbejdere der varetager sundhedsfaglig rådgivning og visitering af alarmopkald samt AMK-funktionens daglige koordineringsopgaver. Medarbejderne har faglig baggrund som sygeplejerske eller paramediciner og har umiddelbar adgang til rådgivning fra lægen, der er til stede på AMK-Vagtcentralen. o Tekniske disponenter. Regionen har ansat en vagtcentralchef, der har det overordnede ansvar for vagtcentralens drift og som samtidig er chef for regionens befordringsservice, der står for ikke-akut patienttransport (siddende og liggende). Vagtcentralchefen samt sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale, der visiterer og prioriterer opgaverne, er ansat og aflønnet af regionen. Ambulanceoperatørerne bemander i fællesskab vagtcentralen med personale, der foretager den tekniske disponering af ambulancer, akutbiler og akutlægehelikopter. Endvidere varetager vagtcentralen opgaver i relation til planlagt liggende og siddende patienttransport. I en elektronisk ambulancejournal, der er under implementering, dokumenteres ambulancetjenestens ydelser i forbindelse med behandling af patienten. Den elektroniske ambulancejournal vil gøre det muligt for sygehuspersonalet at forberede modtagelsen af patienten alle- Side 2

3 rede inden ankomsten til sygehuset ligesom den kan give ambulancepersonalet adgang til kliniske oplysninger om patientens evt. tidligere sygehusbehandling. Præhospitale ressourcer Det sundhedsfaglige personale på AMK-Vagtcentralen kan visitere til et bredt spektrum af præhospitale ressourcer: o Ambulance o Ambulance bemandet med paramediciner o Akutbil bemandet med paramediciner o AMK-læge o Lægehelikopter o Nødbehandler o akuthjælpere o Akut siddende patienttransport Der er potentiale for at udvide dette spektrum yderligere, så borgerne i regionen endnu hurtigere får et mere målrettet tilbud, og så regionens ressourcer udnyttes mere effektivt. Ambulancer Ambulancetjenesten udfører både akut herunder liggende transport af patienter til transporter imellem sygehuse. Region Sjælland har indgået kontrakter med ambulanceoperatørerne Falck Redningskorps samt Roskilde Brandvæsen. Kontrakterne udløber 31. januar For den akutte ambulancekørsel er kontrakterne indgået som aftaler om overholdelse af forskellige servicemål blandt andet krav til responstiden, hvilket vil sige aftaler om, hvor lang tid, der maksimalt må gå inden ambulancen ankommer til skadestedet. Regionen er opdelt i 6 forskellige delområder, som alle følger kommunegrænser. Region Sjælland har placeret 15 paramedicinerbemandede ambulanceberedskaber i henholdsvis Holbæk (2), Køge (2), Maribo (2), Nakskov (1), Nykøbing Sjælland (1), Nykøbing Falster (3), Næstved (1), Ringsted (2), Roskilde (1) og Slagelse (2). De kan yde avanceret præhospital indsats på et skadested og i ambulancen. Deres kompetencer kan endvidere anvendes med henblik på at højne kvaliteten af de interhospitale transporter. Akutbiler Region Sjælland har indsat 6 akutbiler bemandet med paramedicinere i henholdsvis Kalundborg, Maribo, Nakskov, Nykøbing Sjælland, Præstø og Stege. Akutbilerne er et døgndækkende supplement til ambulancetjenesten en avanceret præhospital ressource, der ikke selvstændigt kan transportere patienter, men som kan iværksætte en hurtig, livreddende og stabiliserende præhospital behandling. Akutbilerne er indsat i områder med mere end 20 minutters ambulancekørsel til nærmeste akutsygehus, og de er placeret med henblik på at sikre en akutbilsresponstid på 15 minutter i deres respektive dækningsområder. AMK-læge På AMK-Vagtcentralen er der døgnet rundt en AMK på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Lægen yder støtte til personalet på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Den vagthavende AMK visiteres til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig specialiseret lægelig vurdering kan have betydning for diagnostik, behandling og visitation. Almen praksis Side 3

4 Almen praksis i tal Almen praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende, der er såvel fagligt som økonomisk ansvarlige for deres praksis. Almen praksis er underlagt Sundhedsloven med tilhørende vejledninger og bekendtgørelser og de alment praktiserende læger, som varetager betjeningen af de gruppe 1 sikrede borgere er ligeledes underlagt Overenskomst om almen praksis. Antal af ydernumre og læger Ved udgangen af 2013 var der udstedt ydernummer til 505 læger i Region Sjælland. Lægerne fordeler sig på 281 lægepraksis og betjener sikrede, svarende til et gennemsnit på sikrede pr. ydernummer. Roskilde er kommunen med flest læger, og Stevns er kommunen med færrest, hvilket er forventeligt taget kommunernes befolkningsstørrelse i betragtning. 60 Fordeling af læger og antal praksis på kommuner Antal læger Antal praksis Praksisformer Der er store forskelle i måden, hvorpå lægerne har valgt at organisere sig på. Den mest udbredte organiseringsform er enkeltmandspraksis, der udgør 57 procent af alle praksis i regionen. Derefter kommer kompagniskab med 35 procent, delepraksis med 7 procent, og Regionsklinikkerne med 1 procent. Praksisdeklaration I overenskomsten er fastsat aftale om såkaldt praksisdeklaration. I denne praksisdeklaration skal bl.a. fremgå elementer som klinikkens telefonnummer, træffetid, information om tilknyttede læger, parkeringsforhold og resultat af patienttilfredshedsundersøgelse. Endvidere er der aftalt rammer for tilrettelæggelse af driften i dagtid primært med henblik på at sikre tilgængelighed for patienterne. Aftalen retter sig mod følgende fire aktiviteter: Konsultation Side 4

5 Telefoniske henvendelser Elektronisk kommunikation Sygebesøg Tilgængelighed Lægen holder mandag til fredag hver dag konsultation uden tidsbestilling (åben konsultation) og/eller konsultation med tidsbestilling. Lægen skal mindst 1 gang pr. uge have konsultation efter kl. 16. Konsultation efter kl. 16 er fortrinsvis en service for patienter, hvis arbejde forhindrer dem i at benytte konsultationen i dagtiden. Lægen skal tilrettelægge sin konsultation og tidsbestilling således, at patienter sædvanligvis kan få konsultation senest 5. hverdag efter tidsbestillingen. Ved akut opstået behov for lægehjælp i dagtiden skal patienten have adgang til lægehjælp telefonisk eller på anden vis inden kl samme dag hos egen læge eller en eller flere over for lægen navngivne stedfortrædere, som lægen har indgået aftale med. Telefoniske henvendelser Lægen eller dennes personale skal kunne træffes telefonisk i dagtiden, eller der skal gives henvisning til eller omstilling til anden læge. Lægen er hver dag fra mandag til fredag i et eller flere tidsrum, dog samlet mindst en time dagligt, tilgængelig for telefonkonsultationer og andre telefoniske henvendelser end tidsbestilling, afhængig af patienternes muligheder og behov for at henvende sig med henblik på telefonisk rådgivning. Sygebesøg Lægen er forpligtet til fra mandag til og med fredag i dagtiden at aflægge sygebesøg, hvis henvendelsen om sygebesøg efter lægens vurdering af sygdommen og/eller forholdene i øvrigt nødvendiggør besøg, jf. 49, stk. 1. Med mindre andet aftales mellem lægen og regionen gælder sygebesøgsforpligtelsen dog ikke patienter, der har fast bopæl (folkeregisteradresse) mere end 15 km fra lægens klinik, og som er tilmeldt lægen efter reglen i 11, stk. 4. Besøg aflægges som udgangspunkt ikke uden aftale. Lægen skal i sin vurdering af, om et sygebesøg er nødvendigt, tillægge det betydning, såfremt patienten er bevægelseshæmmet. Akkreditering Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Det er alle læger med ydernummer, der skal akkrediteres, og derfor kan der være tale om flere akkrediteringer på samme adresse, hvis der er flere ydernumre. Processen understøttes af en række kvalitetskonsulenter i regionerne og DAK-E i samarbejde med IKAS. Første eksterne survey skal finde sted 1. januar 2016, og alle praksis skal være igennem 1. januar Side 5

6 Beskrivelse af den nuværende struktur for Lægevagt Sjælland Organisering af lægevagten Region Sjælland har indgået aftale med PLO Sjælland om lægevagten. Aftalen fordeler opgaverne, således at Regionen har ansvaret for rammerne omkring lægevagten, medens PLO Sjælland har ansvaret for selve bemandingen af lægevagten. PLO- Sjælland har nedsat et vagtudvalg som administrerer lægevagten. PLO-Vagtudvalget består af en koordinerende vagtchef, 5 områdechefer, 2 repræsentanter fra Praksisudvalget samt en sekretær, og har ansvaret for vagtplanlægning og den daglige drift af lægevagten. Den aftale, der er indgået mellem PLO Sjælland og Region Sjælland om lægevagten, fordeler ansvarsområderne således: PLO Sjælland har ansvaret for: Vagtadministrationen herunder vagtfordeling, statistikudtræk og kontaktpersoner ved it-nedbrud Introduktion af nye læger Særligt udstyr på lægevagtsstederne i form af tv, radio mv. Uddannelse/efteruddannelse af vagtlægerne PLO Sjælland afholder udgiften til ovennævnte med mindre andet aftales. Region Sjælland har ansvaret for de faciliteter, som er nødvendige for at drive lægevagten, herunder: Lokaler, indretning, rengøring og vedligehold Telefoni, IT, annoncering, abonnement og service Forbindsstoffer og akut medicin jf. Landsoverenskomstens 35 og 36 Depotopfyldning Inventar Befordringsordning regionen en ansvarlig for udbud af lægevagtskørslen Information til borgerne Regionen afholder udgiften til ovennævnte med mindre andet aftales. Lokationer til visitation og konsultation Lægevagten er tilrettelagt som en visitationsordning med én indgang (Tlf ). Telefonisk visitation og telefonkonsultationer kan foregå fra 7 forskellige steder i regionen (Holbæk, Hundige, Kalundborg, Nakskov, Slagelse, Ringsted og Vordingborg). Visitationen er bemandet i hele vagttiden. Konsultationerne kan være faste konsultationssteder (FK) med fast åbningstid eller delvis bemandede konsultationssteder (DBK) med en begrænset, men fast daglig åbningstid, og som bemandes med den kørende læge i området. I tidsrummet kl varetages alle konsultationer af de kørende læger. Visitationerne er placeret følgende steder i regionen: Holbæk Sygehus 3 pladser Slagelse Sygehus 4 pladser Hundige 6 pladser Side 6

7 Vordingborg (Oringe) 5 pladser Kalundborg 1 plads Nakskov 1 plads Ringsted 1 plads Det er i nødsituationer muligt at visitere fra konsultationsstederne. Alle samtaler optages til brug i klagesager. Konsultationerne er placeret følgende steder i regionen: Holbæk Sygehus (FK) Slagelse Sygehus (FK) Køge Sygehus (FK) Nykøbing F. Sygehus (FK) Roskilde Sygehus (FK) Næstved Sygehus (FK) Nakskov Sundhedscenter (DBK) Kalundborg Sundheds- og Akuthus (DBK) Vordingborg Sundhedscenter (DBK) Ringsted Plejecenter (DBK) Nykøbing S. Sundhedscenter (DBK) Patienten bliver, alt afhængig af bopæl, henvist til en given konsultation på et fastsat tidspunkt. Patienten vil få en tid i den nærmeste åbne konsultation. Tilgængelighed Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Patienterne skal altid ringe, inden de møder op hos lægevagten. I dagtid på hverdage skal egen læge (almen praksis) være tilgængelig fra kl (også akut efter forudgående telefonisk henvendelse). Lægevagten er åben hverdage kl og hele døgnet i weekender og på helligdage. Lægevagten skal kontaktes i tilfælde af: - Akut opstået sygdom - Akut forværring af eksisterende sygdom - Mindre skader Der er kun ganske få selvhenvendere, dvs. patienter der ikke er visiteret af en læge, i Lægevagten. I det omfang, der er en læge på den lokalitet de henvender sig til, vil de blive vurderet af den læge, der befinder sig i konsultationen. Princippet om forudgående visitering til Lægevagten prioriteres meget højt. Ikke desto mindre er der plads til, at borgerne kan henvende sig direkte til lægevagt og skadestue uden at blive afvist. Bemanding Lægevagten er tilrettelagt som en telefonvisiteret ordning bemandet med læger. Lægen afgør, ud fra en lægefaglig vurdering af de telefonisk indhentede oplysninger: - om henvendelsen kan afsluttes i telefonen, - om patienten skal møde op i en af konsultationerne, eller - hvorvidt der skal tilbydes sygebesøg Side 7

8 Sygebesøg tilbydes patienter, der på grund af sygdommens karakter eller særlige sociale forhold ikke på forsvarlig måde kan transporteres til en vagtkonsultation. Såfremt lægen skønner, at der er tale om mere hastende tilfælde, rekvireres ambulance eller akut-bil. Når en patient ringer til Lægevagt Sjælland modtages de af en velkomstmeddelelse, som oplyser den aktuelle ventetid i telefonen. Patienten kommer altid til at tale med en læge. Lægen afgør, om henvendelsen kan afsluttes i telefonen, om patienten skal visiteres til en konsultation, eller der skal tilbydes et sygebesøg. Den visiterende læge er via skærmen fuldt orienteret om aktuel ventetid og antal ventende patienter i telefonkøen. Ligeledes vil den visiterende læge, når der henvises til en konsultation, give patienten et fremmødetidspunkt, samt holde sig orienteret om hvor mange patienter, der venter i de enkelte konsultationer, samt om lægen i konsultationen skulle være forsinket. Den visiterende læge kan, når der visiteres til et sygebesøg, ligeledes orientere sig om ventende besøg. Antallet af visiterende læger varierer alt efter tidspunktet/belastningen på døgnet. Det er PLO-Lægevagtsudvalget, der beslutter antallet af læger på vagt (se skema 1). Det er fortrinsvis de praktiserende læger i regionen, der fungerer som visiterende læger. Såfremt der er behov for at anvende andre læger i visitationen, skal disse opfylde betingelserne i Landsoverenskomsten for almen praksis, dvs. være speciallæger i almen medicin. Funktionen som visitator kan desuden varetages af uddannelseslæger i fase III (med bagvagt). Fase III er læger med minimum 4 år erfaring og som mangler mindre end 1 år i at være speciallæge i almen medicin. Såfremt der er behov for at anvende andre læger gælder følgende, idet der samtidig henvises til Landsoverenskomsten 39, stk pt.: På vagter, hvor vagthavende læge ikke opfylder betingelserne for at betegne sig som alment praktiserende læge, skal der være en bagvagt, der opfylder betingelserne for betegnelsen som alment praktiserende læge. I kraft af at patienten umiddelbart kommer i kontakt med en erfaren læge, kan en række sygdomssituationer og spørgsmål færdigbehandles straks og behøver ikke viderehenvisning med ressourcetræk andre steder i systemet til følge. Erfaringerne viser også, at risikoen for alvorlige fejlvurderinger er lav. Patienterne véd som udgangspunkt, at de kommer til at tale med en læge i telefonen, hvorfor henvendelsesmønstret er tilpasset dette faktum. Som udgangspunkt er det også de praktiserende læger i regionen, der fungerer i konsultations- og besøgsvagter. Læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin kan ligeledes deltage i konsultations- og besøgsvagter i begrænset omfang. Læger, der ikke opfylder betingelserne for at betegne sig som alment praktiserende læger, kan deltage i konsultations- og besøgsvagter forudsat, at de som minimum har ret til selvstændigt virke som læge, og den pågældende er godkendt af lægevagtchefen. I forbindelse med sammenlægningen af lægevagterne i de tre tidligere amter til den nuværende Lægevagt Sjælland, blev det aftalt, at en del af de læger, der var tilknyttet lægevagterne i de tre tidligere amter, og som ikke var praktiserende læger, pga. stor og lang erfaring i lægevagten, fik dispensation til at fortsætte deres tidligere funktion i Lægevagt Sjælland. En del af disse læger er fortsat vagtaktive i Lægevagt Sjælland. Antallet er bevidst reduceret gennem årene, og der er i januar læger med dispensation, der er vagtaktive. 45 af disse er nu speciallæger i almen medicin, og 8 læger med dispensation visiterer. Side 8

9 Der er ikke tildelt vagtydernumre til nye læger i Lægevagt Sjælland siden 2009, ud over de uddannelseslæger som i kraft af deres uddannelse skal deltage i vagtarbejdet. PLO-Lægevagtsudvalget har gennem de sidste 5 år afholdt 2 visitationskurser om året, hvor praktiserende læger, læger med dispensation og uddannelseslæger deltager. Der til har alle læger med dis-pensation deltaget i et kursus indeholdende information om almen praksis, overenskomsten, tolkning af denne og ydelsestabellen. Nye vagtlæger er alle uddannelseslæger. Der er obligatorisk krav om antal vagter i uddannelsen til speciallæge i almen medicin, ligesom der er krav om antal af følgevagter, inden de kan tage vagter alene. Alle uddannelseslæger har vagter med bagvagt. Uddannelseslægerne skal deltage i et obligatorisk aftenkursus, som afholdes af vagtcheferne, inden vagtstart, ligesom der i den teoretiske uddannelse via PUK (PraksisUddannelsesKoordinator) undervises i vagtarbejde. Koordinatorerne har den overordnede funktion i hver vagt og overvåger fordelingen af konsultationer og besøg i vagten (se senere for flere detaljer). Koordinatorerne deltager i ét obligatorisk kursus en gang årligt. Den koordinerende vagtchef har ikke et egentlig fagligt ansvar for den enkeltes læges handlen, men vil dog, hvis der udvises uforsvarlig adfærd, indberette lægen til Embedslægeinstitutionen eller i ikke-gravende tilfælde, give en henstilling til den pågældende læge. Vagtplanlægning Vagterne fordeles 2 gange årligt, hvor den enkelte læge via Lægevagtens egen hjemmeside kan afgive ønsker om vagttype og antal vagter. Det er således, at kun læger, der har visitationsret, der får visitationsvagter, ligesom uddannelseslæger kun tildeles den type vagter, de har ret til at varetage. På hjemmesiden kan der byttes og afsættes vagter. Hjemmesiden er opbygget, så der kan udsendes mailbeskeder til alle vagtlæger eller specifikke vagtlæger, til hurtig information. Lægevagtens egen hjemmeside anvendes endvidere til formidling af nyheder, behandlingsvejledninger, vagtønsker og vagtskemaer. Antallet af læger på vagt varierer efter tidspunkt på døgnet (se skema 1 herunder). Der er i hvert vagtdøgn to standby-vagter (uhonoreret funktion), som kan tilkaldes ved uventet ekstra belastning samt ved akut sygdom. Skema 1 Antal læger på vagt / Belastning på døgnet Visitationslæger Konsultationslæger Besøgslæger Antal læger på vagt i alt Klokken Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Side 9

10 Lukket 8 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Lukket 11 Lukket 7 Lukket 8 Lukket Lukket 11 Lukket 11 Lukket 8 Lukket Lukket 10 Lukket 12 Lukket 8 Lukket Lukket 7 Lukket 12 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 11 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Bemærkninger Besøgslægen i Nakskov har tillige konsultationer i Nakskov Besøgslægen i Holbæk har tillige konsultationer i Kalundborg Besøgslægen i Nykøbing Sj. har tillige konsultationer. På lør/søn- og helligdage slutter bilen kl i Holbæk Ringstedlægen har 2 timers visitation efterfulgt af 3 timer konsultation Derudover er 2 læger i standbyvagt ved sygdom eller usædvanlig travlhed. Denne funktion honoreres ikke. Antal læger overvåges og justeres løbende, afhængig af belastning. I højtiderne, jul og påske er der ekstra bemanding på alle funktioner. Der er til hver vagtperiode tilknyttet en læge, som koordinerer vagten. Koordinator har det overordne tilsyn med vagten, dvs. at: holde øje med at alle er mødt på vagt, holde øje med åbningstider i de enkelte konsultationer, overvåge at ventetid i konsultationerne overholdes, styre besøgsafviklingen flytte besøg fra mere til mindre belastede områder, overvåge ventetid i telefonerne, samt indkalde standby-vagterne, hvis der er brug for disse ved øget belastning eller sygdom koordinere ved nedbrud i de tekniske systemer For at kunne have indflydelse på det antal vagter læger samt uddannelseslæger har, monitoreres antal vagter løbende af PLO-Vagtudvalget. Hvis PLO-Vagtudvalget har fundet en vagtaktivitet, der efter PLO-Vagtudvalgets skøn kunne påvirke kvaliteten af det udførte arbejde, bliver vedkommende læge kontaktet for en redegørelse. Det har ikke været nødvendigt for PLO-Vagtudvalget at reducere i antal vagter hos de pågældende læger. Antallet af henvendelser varierer en del fra døgn til døgn, og det er sjældent forudsigeligt, hvordan et vagtdøgn forløber. Koordinator i vagten kan løbende justere bemandingen, og lægerne udviser typisk stor fleksibilitet ved uventet belastning at blive længere i konsultationer og tage ekstra besøg, så puklerne kan afvikles på en for patienterne tilfredsstillende måde. Der er i hvert vagtdøgn to standby-vagter, der kan indkaldes ved akut opstået sygdom eller ved uventet stor belastning i vagten. Side 10

11 PLO-Vagtudvalget laver årlige udtræk, der belyser belastningen på de enkelte geografiske områder samt tidspunkter på året og døgnet, så der på bedste vis kan planlægges den korrekte bemanding, specielt ved højtiderne. Det er ikke ukendt, at der er rekrutteringsproblemer til almen praksis i den sydlige del af regionen. Det er også en udfordring for Lægevagt Sjælland. Ikke desto mindre besættes alle vagter i Region Sjælland. Aktivitet og økonomi Herunder ses aktiviteten i Lægevagt Sjælland i perioden fordelt på aktivitetshovedkategorier. Tabel 1: Aktivitet i lægevagten fordelt på ydelser Visitationer Konsultationer Besøg Total Aktiviteten inden for de tre hovedkategorier viser kun beskedne udsving mellem årene. Der var dog i 2013 et fald sammenlignet med de tidligere år. I 2014 var antallet af kontakter igen på niveau med og endda en smule over. Lægevagt Sjælland kører små besøg om året. En del af besøgene foregår på plejehjem, men hovedparten foregår i patienternes egen hjem. Hjemmebesøg kan være ganske udfordrende, idet forholdene i eget hjem er meget svingende og kan i visse tilfælde vanskeliggøre undersøgelsen af patienterne. Ikke desto mindre er det en væsentlig del af lægevagtens arbejde. Af opgørelse fra 2014 fremgår, at regionens kommuner i kommunesocialgruppe 3 1 modtager flere hjemmebesøg end deres befolkningsandel tilskriver. Endvidere viser en opgørelse baseret på aktiviteten i uge , at over halvdelen af hjemmebesøgene vedrører ældre over 70 år. Den kørende læge tilser også afdøde og udfærdiger dødsattester. Dette sker hovedsagelig i weekender og på helligdage. Der var knap telefonopkald til Lægevagt Sjælland i Der er størst belastning på lægevagtens telefon på hverdage mellem kl og 17.00, samt når f.eks. større sportsbegivenheder og X-faktor i TV er slut. I weekender og helligedage er belastningen mere jævnt fordelt i løbet af dagen/aftenen, dog er der flest henvendelser mellem kl og Diagram 1: Telefonopkald lægevagt i 2014 fordelt på hverdage 1 Kommunesocialgrupper er defineret på baggrund af befolkningernes uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og gennemsnitlige indkomst. Se bl.a. Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland. Side 11

12 Diagram 2: Telefonopkald lægevagt i 2014 fordelt på weekend og helligdage Side 12

13 Bemandingen er justeret efter belastningstidspunkterne, og der er ekstra bemanding af visitatorpladserne i højtiderne. Der kan ved større uventede belastninger trækkes på vagtcheferne, standby-vagterne eller andre frivillige, der gerne vil hjælpe til i en uventet presset situation. Udgifter til henholdsvis praktiserende læger med ydernummer i Region Sjælland og andre læger har de seneste år ligget mere eller mindre konstant omkring mio. kr. Hertil kommer udgifter til telefoni, drift, kørsel m.v. på ca mio. kr. pr. år. De samlede udgifter til lægevagten har således de seneste år udgjort ca. 110 mio. kr. pr. år. Der er 8 besøgslæger i tidsrummet kl og kl , mens der i tidsrummet mellem kl er 4 besøgslæger. I forbindelse med højtider indsættes ekstra biler. Lægerne i Lægevagten I Region Sjælland er der 498 praktiserende læger, heraf er 188 6o+ år, som er fritaget for vagter efter eget ønske (ifølge overenskomsten og vagtinstruksen kan læger der er ældre end 60 år fritages for vagter). Der er i vagten ca. 209 aktive PLO ere, heraf år. Læger med vagtydernummer tæller: eksterne læger, læger som er speciallæger i almen medicin, men som ikke har egen praksis i Region Sjælland (45) eksterne læger med ydernr., som er videreført fra de gamle lægevagtsordning fra de 3 amter (86) Uddannelseslæger (81) 95% af alle patientkontakterne fortages af praktiserende læger, speciallæger i almen medicin, uddannelseslæger eller læger med dispensation. Således er det kun 5% af kontakterne, der fortages af læger fra andet speciale med et vagtydernummer. Det skal pointeres, at disse læger er overført fra de gamle ordninger fra før 2008, og således har stor og lang erfaring i vagtarbejde. Patienterne i Lægevagten Patienterne i lægevagten henvender sig med en meget bred pallette af symptomer. Data herfor er ikke umiddelbar tilgængelig for Region Sjælland, men analyse foretaget i Region Midtjylland i (inden fællesvisitation) giver et godt billede af aktiviteten. Kontaktårsager (de fem hyppigste): Alment (feber) Symptomer fra bevægeapparatet Luftvejene Maven/fordøjelsessystemet Hud Afhængig af alder og køn ses variationer i henvendelsesårsager. For børn under 4 år var de hyppigste årsagssymptomer infektion og mavesmerter. For mænd mellem 5 og 75 år var skader i form af snitsår hyppige, og for kvinderne i samme aldersklasse sås smerter i bevægeapparatet ofte. Mavesmerter var gennemgående et hyppigt set symptom i alle aldersklasser. 2 Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LV-KOS 2011 Side 13

14 Flere kvinder end mænd henvender sig til lægevagten (ca. 55/45). For yderligere specifikation af kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten henvises til ovennævnte rapport. Patientflow Når patienten ringer til Lægevagt Sjælland, vurderer visitator, om der skal tilbydes en konsultation, et sygebesøg, om problemet kan klares i telefonen, henvises til egen læge, kræver akut indlæggelse evt. 112 eller om problemet er bedst tjent med at klares på en akutafdeling (her primært større skader eller mistanke om brud, der skal røntgenfotograferes.). Ca. 50% af alle kontakter afsluttes i telefonen. Ved akut indlæggelse kontaktes AMK, som sørger for transport efter givne regler. Ved 112 kontakter visitator AMK ligeledes via et direkte telefonnummer og bestiller en kørsel 1. Ved henvisning direkte til indlæggelse kontaktes akutafdelingen eller der ringes direkte til den modtagne afdelings vagthavende læge, hvor indlæggelsen aftales. Der sendes efterfølgende en elektronisk henvisning. Ved skader, der bedømmes til bedst at kunne behandles på akutafdelinger, henvises patienter dertil, og der sendes en elektronisk henvisning. Ved skader, der henvises til skadeklinikkerne, beder visitator patienterne ringe til akutnummeret og aftale nærmere, da lægevagten pt. ikke har mulighed for at give aftalte tider på skadeklinikkerne. Alle henvendelser, visitationer, konsultationer og besøg journalføres og sendes elektronisk til egen læge til information. Al medicinbestilling registreres i FMK (Fælles Medicin Kort). Servicemål Der er aftalt følgende servicemål for Lægevagt Sjælland: 80 % af alle telefoniske henvendelser må max. vente 5 minutter i køen Tabel 2: Telefoniske henvendelser 2014 Opkald i alt Håndterede Mistede Gns. Ventetid 2:43 Under 2 minutter (61,6%) 2-3 minutter (8,8%) 3-5 minutter (10,6%) Over 5 minutter (19,0%) Det ses, at 81,0% af alle henvendelser håndteres inden for 5 minutter. Servicemålet er derfor opfyldt. Mistede kald skyldes, at patienten af en eller anden årsag lægger på (f.eks. fordi de ikke vil vente i den oplyste ventetid eller måske, fordi de ikke har cpr.nr. parat og klar til at indtaste). For så vidt angår servicemål for konsultationer er følgende aftalt: 90 % af alle tider til konsultation skal lige inden for 3 timer efter henvisningstidspunktet 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt senest 30 minutter efter tildelt tid Data herfor viser, at målopfyldelsen i 2014 vedr. henvisningstid var på mellem 93,8 og 96,7% afhængig af tidspunkt på døgnet (bedst aften). Side 14

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet én gang i hver valgperiode vedtage en Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1 Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 1 April 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgruppens opgave og sammensætning...4

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation.

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/47897 Dato: 19. december 2014 Udarbejdet af: Ulrich Jensen/Frank Rejnholt/Martin Grum-Nyman E-mail: Ulrich.Jensen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15 DEN PRÆHOSPITALE PLAN UDKAST den 24.11.15 Indholdsfortegnelse 1. DEN PRÆHOSPITALE PLAN... 3 1.1 Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan... 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan... 3 Region Sjællands

Læs mere

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015.

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015. Dato: 18. oktober 2015 Brevid: 2709091 Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015 for Præhospitalt Center I dette notat gives en opfølgning på driftsaftalerne for Præhospitalt Center pr. 31. august

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Bilag 112 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab) September 2012 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Side

Læs mere

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen

Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen. Ledende overlæge Akutafdelingen Hurtig diagnostik på Holbæk Sygehus Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Sygehusplanen Nyt koncept for modtagelse af akutte patienter Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster blev de 4 akutsygehuse

Læs mere

VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark

VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark UDKAST til godkendelse på medlemsmøde 29. oktober 2014 ændringer er markeret i rødt 1 VAGTENS ORGANISATION 1.1 LÆGEVAGTEN I REGION SYDDANMARK omfatter alle praktiserende

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis

Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis Projektprotokol Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland April 2012 Forskningsenheden for Almen Praksis Baggrund for ændringer I Region Midt varetages akutområdet af almen praksis/lægevagt,

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer.

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. J.nr. 14/27096 27. oktober 2014. UDKAST Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. 1. I henhold til overenskomstens 38

Læs mere

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4 3.0 Enhedens profil 4 4.0 Budget- og Aktivitetsmål 8 5.0 Service-

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere