I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:"

Transkript

1 Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang til hjælp. Derfor skal det være sundhedsvæsenets opgave at sørge for, at patienten kommer det rigtige sted hen ikke patientens ansvar. Derfor vil aftalepartnerne etablere én indgang for akutte patienter. Patienter skal ved at ringe op til et firecifret nummer få let adgang til akut hjælp, der kan trække på et bredt spektrum af relevante kompetencer. Regionens akutte indgang skal samtænkes med regionens AMK-Vagtcentral, lægevagten og Akuttelefonen, så ordningerne kan trække på hinandens ressourcer. På denne måde får borgerne et fleksibelt tilbud, hvor de enkelte elementer arbejder gnidningsfrit sammen og udnytter regionens ressourcer bedst muligt. Dato: 13. maj 2015 Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: Ovenstående sætter rammerne for opgaven og dens gensidige afhængigheder. I dette notat redegøres for den akutte betjening i Region Sjælland. Principper for en fremtidig løsning Region Sjællands fremtidige løsning af de akutte sundhedsopgaver bør basere sig på generelt princip om at borgervinklen er i fokus. Princippet, og dermed løsningen, skal blandt andet baseres på indhentning af erfaring fra andre regioner/andre lande. Sammenhæng, kvalitet og faglighed bør være overordnede hjørnestene i den fremtidige samlede akutløsning. Borgere/patienter skal opleve et samlet og sammenhængende sundhedstilbud understøttet af organiseringen og af logistiske og teknologiske løsninger. Samtidig skal der være ensartede tilbud i alle dele af regionen. Det skal være let for borgerne at blive visiteret til den rette akutte betjening i Region Sjælland. Den økonomiske ramme for den akutte betjening er uændret. Derfor er hensigten at forbedre tilbuddet men hverken at reducere eller tilføre ressourcer til området. Side 1

2 Nuværende akut betjening Den nuværende akutte betjening i Region Sjælland består af følgende: 112 politi - redning sundhed (livstruende) Egen læge kl (almen praksis skal være tilgængelig fra kl. 8-16, også akut efter forudgående telefonisk henvendelse) Lægevagten kl , samt søn og helligdage Akuttelefonen 24 timer i døgnet samt søn og helligdage (ikke livstruende) akut sygdom, småskader I følgende afsnit bekrives de områder, der i dag varetager tager den akutte betjening i Region Sjælland. Det præhospitale område Region Sjælland har etableret Præhospitalt Center med henblik på at sikre, at regionens opgaver på det præhospitale område løses. Præhospitalt Center driver regionens AMKvagtcentral og enkelte præhospitale tilbud og står for den løbende kontakt til de entreprenører, som Region Sjælland har indgået aftale med om udførelse af præhospital indsats. AMK-Vagtcentralen Region Sjælland har i lighed med de øvrige regioner etableret egen vagtcentral. I Region Sjælland fungerer AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og Vagtcentralen som integrerede funktioner, der er placeret i samme lokale. Herved er der etableret en AMK-funktion, der 24/7 sikrer sammenhæng og samarbejde mellem alarmcentral, vagtcentral, AMK og den præhospitale indsats samt sygehusenes akutafdelinger. Det er alene AMK-Vagtcentralen, der vurderer og tager stilling til, hvilken præhospital indsats, der skal iværksættes. AMK-Vagtcentralen og dens systemer og data er ejet af regionen. AMK-Vagtcentralen råder over følgende personaleressourcer: o Et lægeligt døgnberedskab i tilstedeværelsesvagt. o Et døgnberedskab af specialuddannede sundhedsfaglige medarbejdere der varetager sundhedsfaglig rådgivning og visitering af alarmopkald samt AMK-funktionens daglige koordineringsopgaver. Medarbejderne har faglig baggrund som sygeplejerske eller paramediciner og har umiddelbar adgang til rådgivning fra lægen, der er til stede på AMK-Vagtcentralen. o Tekniske disponenter. Regionen har ansat en vagtcentralchef, der har det overordnede ansvar for vagtcentralens drift og som samtidig er chef for regionens befordringsservice, der står for ikke-akut patienttransport (siddende og liggende). Vagtcentralchefen samt sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale, der visiterer og prioriterer opgaverne, er ansat og aflønnet af regionen. Ambulanceoperatørerne bemander i fællesskab vagtcentralen med personale, der foretager den tekniske disponering af ambulancer, akutbiler og akutlægehelikopter. Endvidere varetager vagtcentralen opgaver i relation til planlagt liggende og siddende patienttransport. I en elektronisk ambulancejournal, der er under implementering, dokumenteres ambulancetjenestens ydelser i forbindelse med behandling af patienten. Den elektroniske ambulancejournal vil gøre det muligt for sygehuspersonalet at forberede modtagelsen af patienten alle- Side 2

3 rede inden ankomsten til sygehuset ligesom den kan give ambulancepersonalet adgang til kliniske oplysninger om patientens evt. tidligere sygehusbehandling. Præhospitale ressourcer Det sundhedsfaglige personale på AMK-Vagtcentralen kan visitere til et bredt spektrum af præhospitale ressourcer: o Ambulance o Ambulance bemandet med paramediciner o Akutbil bemandet med paramediciner o AMK-læge o Lægehelikopter o Nødbehandler o akuthjælpere o Akut siddende patienttransport Der er potentiale for at udvide dette spektrum yderligere, så borgerne i regionen endnu hurtigere får et mere målrettet tilbud, og så regionens ressourcer udnyttes mere effektivt. Ambulancer Ambulancetjenesten udfører både akut herunder liggende transport af patienter til transporter imellem sygehuse. Region Sjælland har indgået kontrakter med ambulanceoperatørerne Falck Redningskorps samt Roskilde Brandvæsen. Kontrakterne udløber 31. januar For den akutte ambulancekørsel er kontrakterne indgået som aftaler om overholdelse af forskellige servicemål blandt andet krav til responstiden, hvilket vil sige aftaler om, hvor lang tid, der maksimalt må gå inden ambulancen ankommer til skadestedet. Regionen er opdelt i 6 forskellige delområder, som alle følger kommunegrænser. Region Sjælland har placeret 15 paramedicinerbemandede ambulanceberedskaber i henholdsvis Holbæk (2), Køge (2), Maribo (2), Nakskov (1), Nykøbing Sjælland (1), Nykøbing Falster (3), Næstved (1), Ringsted (2), Roskilde (1) og Slagelse (2). De kan yde avanceret præhospital indsats på et skadested og i ambulancen. Deres kompetencer kan endvidere anvendes med henblik på at højne kvaliteten af de interhospitale transporter. Akutbiler Region Sjælland har indsat 6 akutbiler bemandet med paramedicinere i henholdsvis Kalundborg, Maribo, Nakskov, Nykøbing Sjælland, Præstø og Stege. Akutbilerne er et døgndækkende supplement til ambulancetjenesten en avanceret præhospital ressource, der ikke selvstændigt kan transportere patienter, men som kan iværksætte en hurtig, livreddende og stabiliserende præhospital behandling. Akutbilerne er indsat i områder med mere end 20 minutters ambulancekørsel til nærmeste akutsygehus, og de er placeret med henblik på at sikre en akutbilsresponstid på 15 minutter i deres respektive dækningsområder. AMK-læge På AMK-Vagtcentralen er der døgnet rundt en AMK på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Lægen yder støtte til personalet på AMK-Vagtcentralen samt i ambulancer og akutbiler. Den vagthavende AMK visiteres til akutte, livstruende tilstande, hvor en tidlig specialiseret lægelig vurdering kan have betydning for diagnostik, behandling og visitation. Almen praksis Side 3

4 Almen praksis i tal Almen praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende, der er såvel fagligt som økonomisk ansvarlige for deres praksis. Almen praksis er underlagt Sundhedsloven med tilhørende vejledninger og bekendtgørelser og de alment praktiserende læger, som varetager betjeningen af de gruppe 1 sikrede borgere er ligeledes underlagt Overenskomst om almen praksis. Antal af ydernumre og læger Ved udgangen af 2013 var der udstedt ydernummer til 505 læger i Region Sjælland. Lægerne fordeler sig på 281 lægepraksis og betjener sikrede, svarende til et gennemsnit på sikrede pr. ydernummer. Roskilde er kommunen med flest læger, og Stevns er kommunen med færrest, hvilket er forventeligt taget kommunernes befolkningsstørrelse i betragtning. 60 Fordeling af læger og antal praksis på kommuner Antal læger Antal praksis Praksisformer Der er store forskelle i måden, hvorpå lægerne har valgt at organisere sig på. Den mest udbredte organiseringsform er enkeltmandspraksis, der udgør 57 procent af alle praksis i regionen. Derefter kommer kompagniskab med 35 procent, delepraksis med 7 procent, og Regionsklinikkerne med 1 procent. Praksisdeklaration I overenskomsten er fastsat aftale om såkaldt praksisdeklaration. I denne praksisdeklaration skal bl.a. fremgå elementer som klinikkens telefonnummer, træffetid, information om tilknyttede læger, parkeringsforhold og resultat af patienttilfredshedsundersøgelse. Endvidere er der aftalt rammer for tilrettelæggelse af driften i dagtid primært med henblik på at sikre tilgængelighed for patienterne. Aftalen retter sig mod følgende fire aktiviteter: Konsultation Side 4

5 Telefoniske henvendelser Elektronisk kommunikation Sygebesøg Tilgængelighed Lægen holder mandag til fredag hver dag konsultation uden tidsbestilling (åben konsultation) og/eller konsultation med tidsbestilling. Lægen skal mindst 1 gang pr. uge have konsultation efter kl. 16. Konsultation efter kl. 16 er fortrinsvis en service for patienter, hvis arbejde forhindrer dem i at benytte konsultationen i dagtiden. Lægen skal tilrettelægge sin konsultation og tidsbestilling således, at patienter sædvanligvis kan få konsultation senest 5. hverdag efter tidsbestillingen. Ved akut opstået behov for lægehjælp i dagtiden skal patienten have adgang til lægehjælp telefonisk eller på anden vis inden kl samme dag hos egen læge eller en eller flere over for lægen navngivne stedfortrædere, som lægen har indgået aftale med. Telefoniske henvendelser Lægen eller dennes personale skal kunne træffes telefonisk i dagtiden, eller der skal gives henvisning til eller omstilling til anden læge. Lægen er hver dag fra mandag til fredag i et eller flere tidsrum, dog samlet mindst en time dagligt, tilgængelig for telefonkonsultationer og andre telefoniske henvendelser end tidsbestilling, afhængig af patienternes muligheder og behov for at henvende sig med henblik på telefonisk rådgivning. Sygebesøg Lægen er forpligtet til fra mandag til og med fredag i dagtiden at aflægge sygebesøg, hvis henvendelsen om sygebesøg efter lægens vurdering af sygdommen og/eller forholdene i øvrigt nødvendiggør besøg, jf. 49, stk. 1. Med mindre andet aftales mellem lægen og regionen gælder sygebesøgsforpligtelsen dog ikke patienter, der har fast bopæl (folkeregisteradresse) mere end 15 km fra lægens klinik, og som er tilmeldt lægen efter reglen i 11, stk. 4. Besøg aflægges som udgangspunkt ikke uden aftale. Lægen skal i sin vurdering af, om et sygebesøg er nødvendigt, tillægge det betydning, såfremt patienten er bevægelseshæmmet. Akkreditering Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Det er alle læger med ydernummer, der skal akkrediteres, og derfor kan der være tale om flere akkrediteringer på samme adresse, hvis der er flere ydernumre. Processen understøttes af en række kvalitetskonsulenter i regionerne og DAK-E i samarbejde med IKAS. Første eksterne survey skal finde sted 1. januar 2016, og alle praksis skal være igennem 1. januar Side 5

6 Beskrivelse af den nuværende struktur for Lægevagt Sjælland Organisering af lægevagten Region Sjælland har indgået aftale med PLO Sjælland om lægevagten. Aftalen fordeler opgaverne, således at Regionen har ansvaret for rammerne omkring lægevagten, medens PLO Sjælland har ansvaret for selve bemandingen af lægevagten. PLO- Sjælland har nedsat et vagtudvalg som administrerer lægevagten. PLO-Vagtudvalget består af en koordinerende vagtchef, 5 områdechefer, 2 repræsentanter fra Praksisudvalget samt en sekretær, og har ansvaret for vagtplanlægning og den daglige drift af lægevagten. Den aftale, der er indgået mellem PLO Sjælland og Region Sjælland om lægevagten, fordeler ansvarsområderne således: PLO Sjælland har ansvaret for: Vagtadministrationen herunder vagtfordeling, statistikudtræk og kontaktpersoner ved it-nedbrud Introduktion af nye læger Særligt udstyr på lægevagtsstederne i form af tv, radio mv. Uddannelse/efteruddannelse af vagtlægerne PLO Sjælland afholder udgiften til ovennævnte med mindre andet aftales. Region Sjælland har ansvaret for de faciliteter, som er nødvendige for at drive lægevagten, herunder: Lokaler, indretning, rengøring og vedligehold Telefoni, IT, annoncering, abonnement og service Forbindsstoffer og akut medicin jf. Landsoverenskomstens 35 og 36 Depotopfyldning Inventar Befordringsordning regionen en ansvarlig for udbud af lægevagtskørslen Information til borgerne Regionen afholder udgiften til ovennævnte med mindre andet aftales. Lokationer til visitation og konsultation Lægevagten er tilrettelagt som en visitationsordning med én indgang (Tlf ). Telefonisk visitation og telefonkonsultationer kan foregå fra 7 forskellige steder i regionen (Holbæk, Hundige, Kalundborg, Nakskov, Slagelse, Ringsted og Vordingborg). Visitationen er bemandet i hele vagttiden. Konsultationerne kan være faste konsultationssteder (FK) med fast åbningstid eller delvis bemandede konsultationssteder (DBK) med en begrænset, men fast daglig åbningstid, og som bemandes med den kørende læge i området. I tidsrummet kl varetages alle konsultationer af de kørende læger. Visitationerne er placeret følgende steder i regionen: Holbæk Sygehus 3 pladser Slagelse Sygehus 4 pladser Hundige 6 pladser Side 6

7 Vordingborg (Oringe) 5 pladser Kalundborg 1 plads Nakskov 1 plads Ringsted 1 plads Det er i nødsituationer muligt at visitere fra konsultationsstederne. Alle samtaler optages til brug i klagesager. Konsultationerne er placeret følgende steder i regionen: Holbæk Sygehus (FK) Slagelse Sygehus (FK) Køge Sygehus (FK) Nykøbing F. Sygehus (FK) Roskilde Sygehus (FK) Næstved Sygehus (FK) Nakskov Sundhedscenter (DBK) Kalundborg Sundheds- og Akuthus (DBK) Vordingborg Sundhedscenter (DBK) Ringsted Plejecenter (DBK) Nykøbing S. Sundhedscenter (DBK) Patienten bliver, alt afhængig af bopæl, henvist til en given konsultation på et fastsat tidspunkt. Patienten vil få en tid i den nærmeste åbne konsultation. Tilgængelighed Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Patienterne skal altid ringe, inden de møder op hos lægevagten. I dagtid på hverdage skal egen læge (almen praksis) være tilgængelig fra kl (også akut efter forudgående telefonisk henvendelse). Lægevagten er åben hverdage kl og hele døgnet i weekender og på helligdage. Lægevagten skal kontaktes i tilfælde af: - Akut opstået sygdom - Akut forværring af eksisterende sygdom - Mindre skader Der er kun ganske få selvhenvendere, dvs. patienter der ikke er visiteret af en læge, i Lægevagten. I det omfang, der er en læge på den lokalitet de henvender sig til, vil de blive vurderet af den læge, der befinder sig i konsultationen. Princippet om forudgående visitering til Lægevagten prioriteres meget højt. Ikke desto mindre er der plads til, at borgerne kan henvende sig direkte til lægevagt og skadestue uden at blive afvist. Bemanding Lægevagten er tilrettelagt som en telefonvisiteret ordning bemandet med læger. Lægen afgør, ud fra en lægefaglig vurdering af de telefonisk indhentede oplysninger: - om henvendelsen kan afsluttes i telefonen, - om patienten skal møde op i en af konsultationerne, eller - hvorvidt der skal tilbydes sygebesøg Side 7

8 Sygebesøg tilbydes patienter, der på grund af sygdommens karakter eller særlige sociale forhold ikke på forsvarlig måde kan transporteres til en vagtkonsultation. Såfremt lægen skønner, at der er tale om mere hastende tilfælde, rekvireres ambulance eller akut-bil. Når en patient ringer til Lægevagt Sjælland modtages de af en velkomstmeddelelse, som oplyser den aktuelle ventetid i telefonen. Patienten kommer altid til at tale med en læge. Lægen afgør, om henvendelsen kan afsluttes i telefonen, om patienten skal visiteres til en konsultation, eller der skal tilbydes et sygebesøg. Den visiterende læge er via skærmen fuldt orienteret om aktuel ventetid og antal ventende patienter i telefonkøen. Ligeledes vil den visiterende læge, når der henvises til en konsultation, give patienten et fremmødetidspunkt, samt holde sig orienteret om hvor mange patienter, der venter i de enkelte konsultationer, samt om lægen i konsultationen skulle være forsinket. Den visiterende læge kan, når der visiteres til et sygebesøg, ligeledes orientere sig om ventende besøg. Antallet af visiterende læger varierer alt efter tidspunktet/belastningen på døgnet. Det er PLO-Lægevagtsudvalget, der beslutter antallet af læger på vagt (se skema 1). Det er fortrinsvis de praktiserende læger i regionen, der fungerer som visiterende læger. Såfremt der er behov for at anvende andre læger i visitationen, skal disse opfylde betingelserne i Landsoverenskomsten for almen praksis, dvs. være speciallæger i almen medicin. Funktionen som visitator kan desuden varetages af uddannelseslæger i fase III (med bagvagt). Fase III er læger med minimum 4 år erfaring og som mangler mindre end 1 år i at være speciallæge i almen medicin. Såfremt der er behov for at anvende andre læger gælder følgende, idet der samtidig henvises til Landsoverenskomsten 39, stk pt.: På vagter, hvor vagthavende læge ikke opfylder betingelserne for at betegne sig som alment praktiserende læge, skal der være en bagvagt, der opfylder betingelserne for betegnelsen som alment praktiserende læge. I kraft af at patienten umiddelbart kommer i kontakt med en erfaren læge, kan en række sygdomssituationer og spørgsmål færdigbehandles straks og behøver ikke viderehenvisning med ressourcetræk andre steder i systemet til følge. Erfaringerne viser også, at risikoen for alvorlige fejlvurderinger er lav. Patienterne véd som udgangspunkt, at de kommer til at tale med en læge i telefonen, hvorfor henvendelsesmønstret er tilpasset dette faktum. Som udgangspunkt er det også de praktiserende læger i regionen, der fungerer i konsultations- og besøgsvagter. Læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin kan ligeledes deltage i konsultations- og besøgsvagter i begrænset omfang. Læger, der ikke opfylder betingelserne for at betegne sig som alment praktiserende læger, kan deltage i konsultations- og besøgsvagter forudsat, at de som minimum har ret til selvstændigt virke som læge, og den pågældende er godkendt af lægevagtchefen. I forbindelse med sammenlægningen af lægevagterne i de tre tidligere amter til den nuværende Lægevagt Sjælland, blev det aftalt, at en del af de læger, der var tilknyttet lægevagterne i de tre tidligere amter, og som ikke var praktiserende læger, pga. stor og lang erfaring i lægevagten, fik dispensation til at fortsætte deres tidligere funktion i Lægevagt Sjælland. En del af disse læger er fortsat vagtaktive i Lægevagt Sjælland. Antallet er bevidst reduceret gennem årene, og der er i januar læger med dispensation, der er vagtaktive. 45 af disse er nu speciallæger i almen medicin, og 8 læger med dispensation visiterer. Side 8

9 Der er ikke tildelt vagtydernumre til nye læger i Lægevagt Sjælland siden 2009, ud over de uddannelseslæger som i kraft af deres uddannelse skal deltage i vagtarbejdet. PLO-Lægevagtsudvalget har gennem de sidste 5 år afholdt 2 visitationskurser om året, hvor praktiserende læger, læger med dispensation og uddannelseslæger deltager. Der til har alle læger med dis-pensation deltaget i et kursus indeholdende information om almen praksis, overenskomsten, tolkning af denne og ydelsestabellen. Nye vagtlæger er alle uddannelseslæger. Der er obligatorisk krav om antal vagter i uddannelsen til speciallæge i almen medicin, ligesom der er krav om antal af følgevagter, inden de kan tage vagter alene. Alle uddannelseslæger har vagter med bagvagt. Uddannelseslægerne skal deltage i et obligatorisk aftenkursus, som afholdes af vagtcheferne, inden vagtstart, ligesom der i den teoretiske uddannelse via PUK (PraksisUddannelsesKoordinator) undervises i vagtarbejde. Koordinatorerne har den overordnede funktion i hver vagt og overvåger fordelingen af konsultationer og besøg i vagten (se senere for flere detaljer). Koordinatorerne deltager i ét obligatorisk kursus en gang årligt. Den koordinerende vagtchef har ikke et egentlig fagligt ansvar for den enkeltes læges handlen, men vil dog, hvis der udvises uforsvarlig adfærd, indberette lægen til Embedslægeinstitutionen eller i ikke-gravende tilfælde, give en henstilling til den pågældende læge. Vagtplanlægning Vagterne fordeles 2 gange årligt, hvor den enkelte læge via Lægevagtens egen hjemmeside kan afgive ønsker om vagttype og antal vagter. Det er således, at kun læger, der har visitationsret, der får visitationsvagter, ligesom uddannelseslæger kun tildeles den type vagter, de har ret til at varetage. På hjemmesiden kan der byttes og afsættes vagter. Hjemmesiden er opbygget, så der kan udsendes mailbeskeder til alle vagtlæger eller specifikke vagtlæger, til hurtig information. Lægevagtens egen hjemmeside anvendes endvidere til formidling af nyheder, behandlingsvejledninger, vagtønsker og vagtskemaer. Antallet af læger på vagt varierer efter tidspunkt på døgnet (se skema 1 herunder). Der er i hvert vagtdøgn to standby-vagter (uhonoreret funktion), som kan tilkaldes ved uventet ekstra belastning samt ved akut sygdom. Skema 1 Antal læger på vagt / Belastning på døgnet Visitationslæger Konsultationslæger Besøgslæger Antal læger på vagt i alt Klokken Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Hverdage Lør/sønhelligdage Side 9

10 Lukket 8 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Lukket 11 Lukket 7 Lukket 8 Lukket Lukket 11 Lukket 11 Lukket 8 Lukket Lukket 10 Lukket 12 Lukket 8 Lukket Lukket 7 Lukket 12 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 11 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Lukket 6 Lukket 6 Lukket 8 Lukket Bemærkninger Besøgslægen i Nakskov har tillige konsultationer i Nakskov Besøgslægen i Holbæk har tillige konsultationer i Kalundborg Besøgslægen i Nykøbing Sj. har tillige konsultationer. På lør/søn- og helligdage slutter bilen kl i Holbæk Ringstedlægen har 2 timers visitation efterfulgt af 3 timer konsultation Derudover er 2 læger i standbyvagt ved sygdom eller usædvanlig travlhed. Denne funktion honoreres ikke. Antal læger overvåges og justeres løbende, afhængig af belastning. I højtiderne, jul og påske er der ekstra bemanding på alle funktioner. Der er til hver vagtperiode tilknyttet en læge, som koordinerer vagten. Koordinator har det overordne tilsyn med vagten, dvs. at: holde øje med at alle er mødt på vagt, holde øje med åbningstider i de enkelte konsultationer, overvåge at ventetid i konsultationerne overholdes, styre besøgsafviklingen flytte besøg fra mere til mindre belastede områder, overvåge ventetid i telefonerne, samt indkalde standby-vagterne, hvis der er brug for disse ved øget belastning eller sygdom koordinere ved nedbrud i de tekniske systemer For at kunne have indflydelse på det antal vagter læger samt uddannelseslæger har, monitoreres antal vagter løbende af PLO-Vagtudvalget. Hvis PLO-Vagtudvalget har fundet en vagtaktivitet, der efter PLO-Vagtudvalgets skøn kunne påvirke kvaliteten af det udførte arbejde, bliver vedkommende læge kontaktet for en redegørelse. Det har ikke været nødvendigt for PLO-Vagtudvalget at reducere i antal vagter hos de pågældende læger. Antallet af henvendelser varierer en del fra døgn til døgn, og det er sjældent forudsigeligt, hvordan et vagtdøgn forløber. Koordinator i vagten kan løbende justere bemandingen, og lægerne udviser typisk stor fleksibilitet ved uventet belastning at blive længere i konsultationer og tage ekstra besøg, så puklerne kan afvikles på en for patienterne tilfredsstillende måde. Der er i hvert vagtdøgn to standby-vagter, der kan indkaldes ved akut opstået sygdom eller ved uventet stor belastning i vagten. Side 10

11 PLO-Vagtudvalget laver årlige udtræk, der belyser belastningen på de enkelte geografiske områder samt tidspunkter på året og døgnet, så der på bedste vis kan planlægges den korrekte bemanding, specielt ved højtiderne. Det er ikke ukendt, at der er rekrutteringsproblemer til almen praksis i den sydlige del af regionen. Det er også en udfordring for Lægevagt Sjælland. Ikke desto mindre besættes alle vagter i Region Sjælland. Aktivitet og økonomi Herunder ses aktiviteten i Lægevagt Sjælland i perioden fordelt på aktivitetshovedkategorier. Tabel 1: Aktivitet i lægevagten fordelt på ydelser Visitationer Konsultationer Besøg Total Aktiviteten inden for de tre hovedkategorier viser kun beskedne udsving mellem årene. Der var dog i 2013 et fald sammenlignet med de tidligere år. I 2014 var antallet af kontakter igen på niveau med og endda en smule over. Lægevagt Sjælland kører små besøg om året. En del af besøgene foregår på plejehjem, men hovedparten foregår i patienternes egen hjem. Hjemmebesøg kan være ganske udfordrende, idet forholdene i eget hjem er meget svingende og kan i visse tilfælde vanskeliggøre undersøgelsen af patienterne. Ikke desto mindre er det en væsentlig del af lægevagtens arbejde. Af opgørelse fra 2014 fremgår, at regionens kommuner i kommunesocialgruppe 3 1 modtager flere hjemmebesøg end deres befolkningsandel tilskriver. Endvidere viser en opgørelse baseret på aktiviteten i uge , at over halvdelen af hjemmebesøgene vedrører ældre over 70 år. Den kørende læge tilser også afdøde og udfærdiger dødsattester. Dette sker hovedsagelig i weekender og på helligdage. Der var knap telefonopkald til Lægevagt Sjælland i Der er størst belastning på lægevagtens telefon på hverdage mellem kl og 17.00, samt når f.eks. større sportsbegivenheder og X-faktor i TV er slut. I weekender og helligedage er belastningen mere jævnt fordelt i løbet af dagen/aftenen, dog er der flest henvendelser mellem kl og Diagram 1: Telefonopkald lægevagt i 2014 fordelt på hverdage 1 Kommunesocialgrupper er defineret på baggrund af befolkningernes uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og gennemsnitlige indkomst. Se bl.a. Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland. Side 11

12 Diagram 2: Telefonopkald lægevagt i 2014 fordelt på weekend og helligdage Side 12

13 Bemandingen er justeret efter belastningstidspunkterne, og der er ekstra bemanding af visitatorpladserne i højtiderne. Der kan ved større uventede belastninger trækkes på vagtcheferne, standby-vagterne eller andre frivillige, der gerne vil hjælpe til i en uventet presset situation. Udgifter til henholdsvis praktiserende læger med ydernummer i Region Sjælland og andre læger har de seneste år ligget mere eller mindre konstant omkring mio. kr. Hertil kommer udgifter til telefoni, drift, kørsel m.v. på ca mio. kr. pr. år. De samlede udgifter til lægevagten har således de seneste år udgjort ca. 110 mio. kr. pr. år. Der er 8 besøgslæger i tidsrummet kl og kl , mens der i tidsrummet mellem kl er 4 besøgslæger. I forbindelse med højtider indsættes ekstra biler. Lægerne i Lægevagten I Region Sjælland er der 498 praktiserende læger, heraf er 188 6o+ år, som er fritaget for vagter efter eget ønske (ifølge overenskomsten og vagtinstruksen kan læger der er ældre end 60 år fritages for vagter). Der er i vagten ca. 209 aktive PLO ere, heraf år. Læger med vagtydernummer tæller: eksterne læger, læger som er speciallæger i almen medicin, men som ikke har egen praksis i Region Sjælland (45) eksterne læger med ydernr., som er videreført fra de gamle lægevagtsordning fra de 3 amter (86) Uddannelseslæger (81) 95% af alle patientkontakterne fortages af praktiserende læger, speciallæger i almen medicin, uddannelseslæger eller læger med dispensation. Således er det kun 5% af kontakterne, der fortages af læger fra andet speciale med et vagtydernummer. Det skal pointeres, at disse læger er overført fra de gamle ordninger fra før 2008, og således har stor og lang erfaring i vagtarbejde. Patienterne i Lægevagten Patienterne i lægevagten henvender sig med en meget bred pallette af symptomer. Data herfor er ikke umiddelbar tilgængelig for Region Sjælland, men analyse foretaget i Region Midtjylland i (inden fællesvisitation) giver et godt billede af aktiviteten. Kontaktårsager (de fem hyppigste): Alment (feber) Symptomer fra bevægeapparatet Luftvejene Maven/fordøjelsessystemet Hud Afhængig af alder og køn ses variationer i henvendelsesårsager. For børn under 4 år var de hyppigste årsagssymptomer infektion og mavesmerter. For mænd mellem 5 og 75 år var skader i form af snitsår hyppige, og for kvinderne i samme aldersklasse sås smerter i bevægeapparatet ofte. Mavesmerter var gennemgående et hyppigt set symptom i alle aldersklasser. 2 Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LV-KOS 2011 Side 13

14 Flere kvinder end mænd henvender sig til lægevagten (ca. 55/45). For yderligere specifikation af kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten henvises til ovennævnte rapport. Patientflow Når patienten ringer til Lægevagt Sjælland, vurderer visitator, om der skal tilbydes en konsultation, et sygebesøg, om problemet kan klares i telefonen, henvises til egen læge, kræver akut indlæggelse evt. 112 eller om problemet er bedst tjent med at klares på en akutafdeling (her primært større skader eller mistanke om brud, der skal røntgenfotograferes.). Ca. 50% af alle kontakter afsluttes i telefonen. Ved akut indlæggelse kontaktes AMK, som sørger for transport efter givne regler. Ved 112 kontakter visitator AMK ligeledes via et direkte telefonnummer og bestiller en kørsel 1. Ved henvisning direkte til indlæggelse kontaktes akutafdelingen eller der ringes direkte til den modtagne afdelings vagthavende læge, hvor indlæggelsen aftales. Der sendes efterfølgende en elektronisk henvisning. Ved skader, der bedømmes til bedst at kunne behandles på akutafdelinger, henvises patienter dertil, og der sendes en elektronisk henvisning. Ved skader, der henvises til skadeklinikkerne, beder visitator patienterne ringe til akutnummeret og aftale nærmere, da lægevagten pt. ikke har mulighed for at give aftalte tider på skadeklinikkerne. Alle henvendelser, visitationer, konsultationer og besøg journalføres og sendes elektronisk til egen læge til information. Al medicinbestilling registreres i FMK (Fælles Medicin Kort). Servicemål Der er aftalt følgende servicemål for Lægevagt Sjælland: 80 % af alle telefoniske henvendelser må max. vente 5 minutter i køen Tabel 2: Telefoniske henvendelser 2014 Opkald i alt Håndterede Mistede Gns. Ventetid 2:43 Under 2 minutter (61,6%) 2-3 minutter (8,8%) 3-5 minutter (10,6%) Over 5 minutter (19,0%) Det ses, at 81,0% af alle henvendelser håndteres inden for 5 minutter. Servicemålet er derfor opfyldt. Mistede kald skyldes, at patienten af en eller anden årsag lægger på (f.eks. fordi de ikke vil vente i den oplyste ventetid eller måske, fordi de ikke har cpr.nr. parat og klar til at indtaste). For så vidt angår servicemål for konsultationer er følgende aftalt: 90 % af alle tider til konsultation skal lige inden for 3 timer efter henvisningstidspunktet 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt senest 30 minutter efter tildelt tid Data herfor viser, at målopfyldelsen i 2014 vedr. henvisningstid var på mellem 93,8 og 96,7% afhængig af tidspunkt på døgnet (bedst aften). Side 14

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats Udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE RAMMER OG MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSBEREDSKABET OG DEN PRÆHOSPITALE INDSATS... 4 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Enstrenget og visiteret akutsystem

Enstrenget og visiteret akutsystem Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden August 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Enstrenget og visiteret akutsystem Retningslinjer og principper August 2013 Enstrenget og visiteret

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

kvaliteten i den danske lægevagtsordning

kvaliteten i den danske lægevagtsordning kvaliteten i den danske lægevagtsordning 2009 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Kvaliteten i den danske lægevagtsordning Sundhedsstyrelsen, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2013

Årsberetning for Lægevagten 2013 Region Hovedstaden Center for Sundhed Årsberetning for Lægevagten 2013 Center for Sundhed Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2013 Udgivet af Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Kongens

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Det præhospitale område i Region Sjælland

Det præhospitale område i Region Sjælland Det præhospitale område i Region Sjælland En interviewundersøgelse af medarbejdernes perspektiver Notat Sidsel Vinge KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere