RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

2 Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand af god kvalitet gennem en effektiv grundvandsbeskyttelse. Derfor vil Vejle Kommune arbejde for at forebygge forureningsrisici fra en række potentielle forureningskilder ved, at der i områder med særlige drikkevandsinteresser ikke tillades placeret anlæg, erhverv, aktiviteter eller anden arealanvendelse, der kan true grundvandet. Arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes. Uden for områder med særlige drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg, erhverv, aktiviteter og arealanvendelse, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt undgås. Der skal i alle tilfælde indgå en konkret vurdering i afgørelsen af grundvandsinteressen og grundvandets sårbarhed på det pågældende sted. Retningslinjerne har ingen direkte retsvirkning over for borgere og virksomheder, men de lægger rammerne for, hvordan Vejle Kommune vil sikre, at grundvandet bliver beskyttet i Vejle Kommune. De foranstaltninger, der nævnes i retningslinjerne, skal derfor følges op med konkrete vurderinger og afgørelser, hvor berørte parter får mulighed for at blive hørt. Retningslinjer Nedenstående retningslinjer er udarbejdet jf. bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016 og gælder for administrationen af indsatser på grundvandsområdet m.m. i Teknik & Miljø i Vejle Kommune. Retningslinjerne har været i høring i 12 uger efter Vejle Byråd vedtog forslaget. Disse retningslinjer ophæver Retningslinjer vedtaget af Vejle Byråd i 2014 og gælder indtil nye godkendes. Der er lavet retningslinjer inden for følgende områder: Byudvikling BNBO Restprodukter Råstofgravning Forurenet jord Landbrug Virksomheder Spildevand Jordvarme Pesticider Se skema med retningslinjer side 6. Målsætning Vejle Kommunes overordnede målsætning er at beskytte grundvandet mod forurening. Vejle Kommune vil gennem sin planlægning, ved tilsyn og sagsbehandling af aktiviteter, som kan påvirke grundvandet, forebygge, at grundvandet ikke påvirkes negativt. Regulering af nitratudvaskningen Det naturlige indhold af nitrat i grundvand er 0-3 mg nitrat/l. Grænseværdien for nitrat i drikkevandet er 50 mg nitrat/l. Vejle Kommune har lavet en trinmodel for indsatser over for nitrat i drikkevandet hos vandværkerne, afhængig af nitratindholdet. Se trinmodel for indsatser over for nitrat i drikkevandet hos vandværkerne på næste side. 2

3 Nitratindhold Indsats 0-10 mg pr. l Overvågning af udviklingen af nitratindhold i drikkevand (de lovbestemte kontroller); Håndhævelse af 25 meter beskyttelseszoner; Løbende tilsyn på vandværkerne. Mere end 10 mg pr. l og en stigende tendens Kommunen starter dialog med vandværket om, hvordan tendensen kan vendes: Er vandværkets boringer tætte? Evt. videoinspektion af indvindingsboringer. Hvordan indvinder vandværket grundvand? Kan det ske mere skånsomt? Er der mulighed for køb af jord ved og omkring kildeplads for dermed at kunne styre arealanvendelsen? Er der mulighed for at flytte kildepladsen? Er der mulighed for, at vandværket kan blive tilsluttet et andet vandværk? Mere end 25 mg pr. l Kommunen udvælger egnede overvågningsboringer: Årlige analyser i overvågningsboringerne; Vurdering af tidsserierne for overvågningsboringerne og sammenhængen med udviklingen i vandværksboringerne. 3

4 75 % af grænseværdien (37,5 mg pr. l) Overvågningsboringerne kan f.eks. være hos mælkeleverandører, der i forvejen skal lave årlige analyser. Alternativt kan vandværket betale for den årlige overvågning i andre boringer. Opstart af undersøgelser om, hvor en mindre nitratudvaskning vil have størst effekt. Hvis vandværket har undersøgt alle muligheder for at vende tendensen ved at ændre på egne forhold, og nitratindholdet fortsat stiger, øges fokus på arealanvendelsen: Vandværket undersøger muligheder for at indgå frivillige aftaler om skærpede krav til arealanvendelsen i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) inden for vandværkets indvindingsopland og i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De frivillige aftaler indgås mod fuld kompensation. Hvis der ikke er mulighed for at indgå frivillige aftaler, bliver de skærpede krav stillet i påbud mod fuld erstatning. Nitratfølsomme indvindingsområder - NFI Udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) anvendes ved eventuelle VVM-screeninger af afgasset biomasse. Indsatsområder - IO Hvis der måles nitrat i vandet på et vandværk og tendensen er stigende, skal vandværket jf. Trinmodellen for indsatser over for nitrat undersøge alle muligheder for at vende tendensen. Der vil være tale om frivillige aftaler eller påbud mod fuld erstatning, som skal betales af vandværkerne. De udpegede områder kan revurderes af Miljøstyrelsen. Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder - SFI Miljøstyrelsen har udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandjorde. Områderne er udpeget ud fra jordens indhold af humus, ler og silt i den øverste meter af jorden. I de sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD har kommunen og vandværkerne mulighed for at lave yderligere tiltag for at opnå den overordnede målsætning. Yderligere tiltag vil kun ske inden for vandværkernes indvindingsoplande, som samtidig er udpeget som nitratfølsomme. Der vil være tale om frivillige aftaler eller påbud mod fuld erstatning, som skal betales af vandværkerne. Pesticider Grænseværdien for pesticider er for det enkelte pesticid eller pesticidrest 0,1 µg/l og samlet for alle pesticider og rester af dem 0,5 µg/l. Måles der pesticider i vandet på et vandværk, går Vejle Kommune i dialog med vandværket med henblik på at løse problemet. Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO Miljøstyrelsen har beregnet og optegnet et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring alle vandværksboringer. Områderne vil blive udlagt i et tillæg til indsatsplanerne i Vejle Kommune. Ud over BNBO er der et fredningsbælte på 10 meter og en beskyttelseszone på 25 meter omkring alle almene drikkevandsboringer samt en bakteriologisk zone på 300 meter, hvor der bl.a. ikke må etableres nedsivningsanlæg. Overvågning Enkeltindvindere Det øverste grundvandsmagasin er nogle steder nitratpåvirket og giver derfor problemer for nogle husstande med egen drikkevandsforsyning. 4

5 Udviklingen følges gennem vandanalyser (forenklet kontrol), som udtages hvert 5. år. Vejle Kommune har i samråd med embedslægen i Region Syddanmark udarbejdet procedurer ved overskridelser af forskellige parametre som bakterier og nitrat. Hvis der måles nitrat over grænseværdien på 50 mg nitrat/l i vandforsyningen, gør Vejle Kommune grundejeren via brev opmærksom på, at drikkevandet ikke overholder drikkevandskvalitetskravene. Henvender ejeren sig efterfølgende til Vejle Kommune, vurderes der i den konkrete sag, hvilke løsningsmuligheder der er. Overvågning Vandværker Vandkvaliteten følges gennem vandværkernes kontrolprogrammer. Såfremt der opstår vandkvalitetsproblemer i forhold til nitrat, sættes Trinmodellen i gang. Det vurderes, at det fysiske tilsyn og tilsynet med vandkvaliteten, der foretages i dag, de udpegninger, der er lavet i denne plan samt kommunens fremadrettede administration i området, er tilstrækkeligt til at opretholde kvaliteten af det drikkevand, der leveres af vandværkerne i kommunen. Såfremt der viser sig en tendens til stigende nitratindhold i vandværksboringerne, kan det komme på tale at påbyde vandværkerne at indgå frivillige dyrkningsaftaler mod fuld kompensation. I skemaet på de følgende sider er beskrevet de retningslinjer, som gælder for administrationen af indsatser på grundvandsområdet m.m. i Vejle Kommune. Retningslinjerne vil løbende blive revurderet efter behov. 5

6 Retningslinjer 6

7 Emne Retningslinje Indsats Byudvikling (erhverv og anlæg) Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for disse bør friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der er medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet Der skal laves en redegørelse ved planlægning for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for grundvandet Hvor dette ikke er muligt, skal det godtgøres i en redegørelse I redegørelsen skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, vandkvaliteten, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder Byudvikling Byudvikling (boliger, erhverv og anlæg der ikke er omfattet af Bilag 1) Bilag 1: Vejledning nr af 31. marts 2017 om krav til kommuneplanlægnin g inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse Der kan være særlige tilfælde, hvor planlægning for boliger, erhverv og anlæg som ikke er omfattet af Bilag 1, ikke er muligt i de sårbare områder inden for vandværkernes indvindingsoplande Særlige tilfælde kan f.eks. være, hvor et vandværk har flyttet sin kildeplads ud af byen for at sikre den i fremtiden Desuden skal det i redegørelsen godtgøres, at der er en særlig planmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges ved særlige grundvandsbeskyttende tiltag Der skal laves en konkret vurdering ved planlægning for boliger, erhverv og anlæg, som ikke er omfattet af Bilag 1 I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, vandkvaliteten, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder 7

8 Emne Retningslinje Indsats På baggrund af den konkrete vurdering kan der gives afslag eller kan det fastsættes om eller hvilke særlige grundvandsbeskyttende forholdsregler, der skal tages ved byudviklingen Det kan f.eks. være krav om: ingen nedsivning fra metalog tagpaptage tæt membran i regnvandsbassiner Byudvikling Lokalplaner (erhverv og anlæg) Lokalplaner (boliger, erhverv og anlæg der ikke er omfattet af Bilag 1) Nye lokalplaner inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for disse skal efter en konkret vurdering indeholde bestemmelser om grundvandsbeskyttelse Nye lokalplaner inden for sårbare områder i vandværkernes indvindingsoplande skal efter en konkret vurdering indeholde bestemmelser om grundvandsbeskyttelse Efter en konkret vurdering tages der stilling til, om hvorvidt der skal stilles skærpede krav til f.eks. belægningstype, indretning af parkeringspladser, placering på grundene og udformning af fælles friarealer Efter en konkret vurdering tages der stilling til, om hvorvidt der skal stilles skærpede krav til f.eks. belægningstype, indretning af parkeringspladser, placering på grundene og udformning af fælles friarealer Bygge modninger Vi skal arbejde for, at man ikke bruger pesticider i byggemodningsfasen inden for vandværkernes indvindingsoplande Ved kommunale udstykninger må man ikke bruge pesticider i byggemodningsfasen (Vejle Kommune har underskrevet en aftale med KL om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer). Ved private udstykninger opfordrer vi til, at man ikke bruger pesticider i byggemodningsfasen 8

9 Emne Retningslinje Indsats Byudvikling Salg af kommunale arealer Nedlagte/ overflødiggjorte landbrugsejendomme Vi vil arbejde for, at der ved salg af kommunal jord i områder med særlige drikkevandsinteresser sikres grundvandsvenlig drift I områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller i indvindingsoplande til vandværker vil vi minimere risikoen for forurening af grundvandet fra virksomheder, der ønskes etableret/anmeldt i nedlagte/overflødiggjorte landbrugsejendomme Vi vil sikre, at der i salgsmaterialet oplyses om, at der er tale om jord i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det skal fremgå, at der kan stilles skærpede vilkår f.eks. ved etablering af en virksomhed eller tilførsel af jord jf. Miljøbeskyttelsesloven/ Jordforureningsloven I områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller i indvindingsoplande til vandværker vil vi minimere risikoen for forurening af grundvandet fra virksomheder, der ønskes etableret/anmeldt i nedlagte/overflødiggjorte landbrugsejendomme Emne Retningslinje Indsats BNBO Planlægning for byudvikling (boliger, erhverv og anlæg) Der må som hovedregel ikke planlægges for boliger, erhverv og anlæg i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO ér) Der skal laves en konkret vurdering ved planlægning for boliger, erhverv og anlæg I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, grundvandsdannelsen, vandtypen, vandkvaliteten, indvindingsdybde og boringernes alder 9

10 Retningslinje Indsats Restprodukter Restprodukter Udspredning og genanvendelse af restprodukter som spildevandsslam, slagger, mucosa m.m. inden for vandværkernes indvindingsoplande skal ske ud fra en konkret vurdering Der skal laves en konkret vurdering af restproduktet ved hver ansøgning/anmeldelse inden for et vandværks indvindingsopland I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder På baggrund af den konkrete vurdering kan der stilles skærpede vilkår i tilladelsen eller gives afslag Emne Retningslinje Indsats Udlægning af råstofgraveområder Anbefaling til Region Syddanmark: Der bør som hovedregel ikke udlægges råstofgraveområder i vandværkernes indvindingsoplande I udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der som hovedregel ikke udlægges råstofgraveområder i vandværkernes indvindingsoplande Råstofgravning Råstofgravning under grundvand Efterbehandling Anbefaling til Region Syddanmark: Der bør som hovedregel ikke tillades gravning under grundvandsspejlet i områder med særlige drikkevandsinteresser Anbefaling til Region Syddanmark: I områder med særlige drikkevandsinteresser bør råstofgraveområderne efter en konkret vurdering efterbehandles til natur og rekreative områder, ekstensiv landbrugsdrift eller skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer I udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der i råstoftilladelser stilles vilkår om, at der ikke må graves under grundvandsspejlet I udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at der ved godkendelse af efterbehandlingsplaner i områder med særlige drikkevandsinteresser efter en konkret vurdering stilles vilkår om efterbehandling til natur og rekreative områder, ekstensiv landbrug eller skovbrug uden brug af pesticider og gødningsstoffer Skærpede miljøkrav Anbefaling til Region Syddanmark: Det anbefales, at aktiviteter med risiko for utilsigtede hændelser, der kan være en trussel for grundvandet i forbindelse med råstofgravning I udtalelser til Region Syddanmark vil vi anbefale, at aktiviteter med risiko for utilsigtede hændelser, der kan være en trussel for grundvandet i forbindelse med råstofgravning forebygges gennem vilkår i 10

11 Emne Retningslinje Indsats Tilførsel af jord forebygges gennem vilkår i gravetilladelser Anbefaling til Region Syddanmark: I områder med særlige drikkevandsinteresser bør der som udgangspunkt ikke tilføres jord til råstofgrave gravetilladelser. Det kan f.eks. være i forhold til håndtering og opbevaring af olie og benzin I udtalelser til Region Syddanmark vil kommunen anbefale, at der som udgangspunkt ikke tilføres lettere forurenet og forurenet jord til råstofgrave Emne Retningslinje Indsats Forurenet jord Forurenet jord Jord som overskrider miljøstyrelsens afskæringskriterier for forurenet jord Lettere forurenet jord Jord som overskrider miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for forurenet jord Lettere forurenet og forurenet jord må kun genplaceres, hvis det er godtgjort, at det ikke udgør en uacceptabel risiko for grundvandet Vi vil lave en konkret risikovurdering af om jordens genplacering udgør en uacceptabel risiko for grundvandet ved hver ansøgning i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder På baggrund af den konkrete risikovurdering kan der gives afslag til genanvendelse af jorden i det ansøgte område 11

12 Emne Retningslinje Indsats Landbrug Tilsyn på landbrugsejendomme Vaskepladser på landbrugsejendomme Vi vil arbejde for, at landmænd der har jord i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et vandværks indvindingsopland bliver gjort opmærksomme på dette Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet fra vaskepladser På kommunens tilsyn gennemgås opbevaring og håndtering af olie og kemikalier for at sikre mod forurening På tilsyn vil kommunen informere de landmænd der har jord i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et vandværks indvindingsopland om betydningen heraf Vi vil underrette Landbrug- og Fiskeristyrelsen, hvis vi bliver bekendt med, at en vaskeplads ikke lever op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen Markvandingsboringer Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet fra markvandingsboringer Vejle Kommune fører teknisk tilsyn med markvandingsboringer, der er etableret før 1980 Emne Retningslinje Indsats Virksomheder Virksomheder Nye virksomheder Udvidelse af virksomheder Eksisterende virksomheder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværkernes indvindingsoplande skal overholde gældende retningslinjer for industri Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet fra nye virksomheder Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet fra virksomheder Ved sagsbehandling på virksomheder i området med særlige drikkevandsinteresser skal det sikres, at virksomhederne overholder gældende retningslinjer for industri I forbindelse med etablering af nye virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sagen vurderes i forhold til grundvand I forbindelse med udvidelse af virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sagen vurderes i forhold til grundvand Tilsyn på virksomheder Ved miljøtilsyn inden for vandværkernes indvindingsoplande sættes der fokus på grundvandsbeskyttelse I forbindelse med tilsyn på virksomheder vil der være særlig fokus på grundvandsbeskyttelsen 12

13 Emne Retningslinje Indsats På tilsyn vil kommunen informere om grundvandsvenlig adfærd Tilladelser til oplag og nedgravning af stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvandet Ved etablering af tankog vaskepladser Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet ved at stille vilkår i forbindelse med tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 Ved etablering af tank- og vaskeplader skal gældende retningslinjer overholdes I forbindelse med 19-tilladelser skal sagen vurderes i forhold til grundvand Ved tilladelse til etablering af tankog vaskepladser skal Vejle kommunes retningslinjer overholdes Emne Retningslinje Indsats Tagvand Der må som hovedregel ikke ske nedsivning af tagvand fra tagpapog metaltage inden for vandværkernes indvindingsoplande Om der kan gives tilladelse afhænger bl.a. af vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, vandkvaliteten, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder Spildevand Parkeringspladser og vejanlæg Der må som hovedregel ikke ske nedsivning fra parkeringsarealer og vejanlæg inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværkernes indvindingsoplande Ved tilladelse til nedsivning af regnog overfladevand fra parkeringsarealer og vejanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkernes indvindingsoplande kan der på baggrund af en konkret vurdering stilles vilkår afhængig af sårbarhed, kildepladsnærhed m.m. om rensende foranstaltninger indtil niveau for almindeligt belastet regnvand Regnvandsbassiner Regnvandsbassiner skal som hovedregel etableres med tæt membran inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværkerne Ved tilladelse til regnvandsbassiner i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til vandværkerne kan der på baggrund af en konkret vurdering stilles vilkår afhængig af sårbarhed, kildepladsnærhed m.m 13

14 Emne Retningslinje Indsats Spildevand fra spildevandssystemet Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet med spildevand fra spildevandssystemet Vi skal sikre, at spildevandssystemet udføres med særligt tætte samlinger inden for 300 meter fra vandværkernes indvindingsboringer Emne Retningslinje Indsats Jordvarme Terrænnære jordvarmeanlæg og solvarmeanlæg Dybe jordvarmeanlæg (Jordvarmeboringer) Der må som hovedregel ikke etableres terrænnære jordvarmeanlæg og solvarmeanlæg inden for 300 meter af en vandværksboring Der må som hovedregel ikke etableres dybe jordvarmeanlæg i vandværkernes indvindingsoplande Ved ansøgninger om tilladelse til etablering af terrænnære jordvarmeanlæg og solvarmeanlæg skal der laves en konkret vurdering I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder Ved ansøgninger om tilladelse til etablering af dybe jordvarmeanlæg skal der laves en konkret vurdering I den konkrete vurdering skal bl.a. indgå vandværkets situation, grundvandets sårbarhed, afstanden til kildepladsen, indvindingsdybde og boringernes alder Emne Retningslinje Indsats Pesticider (midler mod ukrudt, insekter, svampe o. lign. som opfattes som skadelige) Kommunale arealer ved fx skoler og institutioner Kommunens bortforpagtede arealer Kommunens egne arealer skal som udgangspunkt drives uden brug af pesticider Vi vil minimere risikoen for forurening af grundvandet med pesticider på bortforpagtede arealer Teknik & Miljø opfordrer i dag alle kommunens skoler, institutioner og lignende til at vedligeholde arealer uden brug af pesticider. Praksis kan ændres ved ny beslutning i byrådet. I forpagtningsaftaler vil vi stille vilkår om forbud mod brug af pesticider (Vejle Kommune har underskrevet en aftale med KL om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer) 14

15 Retningslinjer for Vejle Kommune 15 TEKNIK & MILJØ Kirketorvet Vejle

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Indsatsplan for Giveområdet 2014

Indsatsplan for Giveområdet 2014 Indsatsplan for Giveområdet 2014 Plan for fremtidssikring af drikkevandet Vejle Byråd 2014 Dørken Vandværk Farre Vandværk Give Vandværk Givskud Vandværk Kollemorten Vandværk Thyregod Vandværk Vesterlund

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx Bruttoliste over indsatser Kolding Kommunes indsatsplaner - 2016 Bruttoliste over indsatser - 2016 er Vandindvinding og vandforsyning 1 Vandværkerne skal indføre/ bibeholde/undersøge muligheden for at

Læs mere

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune 8 indsatsplaner - vedtaget Follerup Kongsted Vonsild og Agtrup (2012) Trudsbro Viuf-Bramdrupdam Christiansfeld

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen Grundvandsredegørelse i kommuneplanen Helga Ejskjær Natur & Miljø 2019 konferencen Nyborg Strand, 27. maj 2019 Indhold 1. Nationale interesser (tværministeriel opgavevaretagelse) 2. Myndighedsregulering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

GRUNDVANDSREDEGØRELSE

GRUNDVANDSREDEGØRELSE GRUNDVANDSREDEGØRELSE I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 1 og i Vejledning

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 70 Brændekildevej Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst 2014 Sønderborg Forsyning, Huholt Vandværk Vollerup-Ulkebøl Vandværk Titel Berørte Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg Øst Vollerup-Ulkebøl

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 7. marts 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Resultatet af grundvandskortlægningen. 3. Udfordringer på grundvandsområdet. - Korte boringer - Pesticider/nitrat mv. 4. Forsyningsstruktur.

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling ST. BALLEGAARD ApS Hvejselvej 10 7300 Jelling Sendt på mail: sigtenbjerggaard@mail.dk 06-04-2017 Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling Du har den 6. april

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune. Vognmandsfirmaet Allan og Jesper A/S Ørderup Kirkevej 41 6520 Toftlund Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: Curt.Kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 31. maj 2010

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere