Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn"

Transkript

1 Kendelse i Opmandssag (FV ) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014

2 Indledning Region Hovedstaden opsagde ved brev af 15. marts 2013 til PLO-Hovedstaden overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden (Overenskomstens paragraffer 42 til 45 vedrørende Lægevagt) med virkning fra den 31. december Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er af den opfattelse, at Region Hovedstaden ved opsigelsen har handlet i strid med den mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO indgåede Overenskomst om almen praksis 43, stk. 4, som indeholder bestemmelser om den proces, der skal iagttages, såfremt en region påtænker at tilrettelægge lægebetjeningen uden for dagtiden på anden måde end den regulering, der fremgår af overenskomstens 44 og 45. RLTN bestrider, at Region Hovedstaden har brudt overenskomsten. Parternes tvist herom afgøres af undertegnede højesteretsdommer Poul Søgaard, der er udpeget som opmand, jf. overenskomstens 124 og Parternes påstande Klager, Praktiserende Lægers Organisation, har efter sin endelige påstand påstået RLTN tilpligtet at anerkende, at Region Hovedstadens opsigelse af 15. marts 2013 udgør et overenskomstbrud, og at Region Hovedstaden pålægges en bod af betydelig størrelsesorden. Indklagede, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, har nedlagt påstand om frifindelse. 3. Overenskomsten mv. I parternes overenskomst 2011 hedder det i afsnittet Lægevagt bl.a.: 42 Vagttidens omfang og opdeling Tilrettelæggelse af lægebetjeningen i vagttiden Stk. 1. Regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for de alment praktiserende lægers dagarbejdstid. Stk. 2. Lægebetjeningen tilrettelægges således, at det sikres at patienter, der har behov for (almen) lægehjælp i vagttiden, på rimelig måde kan få adgang til denne lægehjælp. Stk. 3.

3 - 3 Tilrettelæggelsen sker samordnet med øvrigt sundhedsmæssigt beredskab uden for dagtiden og i fornødent omfang samordnet med andre regioner. Stk. 4. Regionen kan efter drøftelse i samarbejdsudvalget beslutte, at tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for dagtiden for hele eller dele af regionen finder sted på anden måde end efter 44 og 45. Alment praktiserende lægers deltagelse i sådanne vagtordninger kan ske ved indgåelse af 2-aftaler herom. Drøftelse og beslutning i henhold til 1. punktum foretages på grundlag af præcis beskrivelse af forslag til tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden, herunder med præcis beskrivelse af virkningerne for den overenskomstmæssige lægebetjening uden for dagtiden, og der skal ved tilrettelæggelsen efter 1. punktum sikres en hensigtsmæssig gennemførelse, herunder med fastsættelse af rimelige frister for, hvornår en nyordning kan iværksættes. Såfremt regionen beslutter at tilrettelægge lægebetjeningen på anden måde, kan de alment praktiserende læger inden for samme frist frasige sig ansvaret for lægebetjeningen i vagttiden, jf. i øvrigt 42 til 45. Stk. 5. De alment praktiserende læger har ansvaret for lægebetjeningen i vagttiden efter 44 og Lægebetjeningen i vagttiden Stk. 1. Til varetagelse af lægebetjeningen uden for dagtiden etablerer de alment praktiserende læger vagtordninger. Regionen træffer efter drøftelse i samarbejdsudvalget beslutning om, på hvilke vilkår vagtordninger kan tilrettelægges af de alment praktiserende læger. Den endelige tilrettelæggelse sker ved aftale mellem regionen og de omfattede læger. Medmindre der ikke er grundlag herfor, etableres vagtordningerne som visitationsvagtordninger, jf Visitation i vagttiden Stk. 1. Vagtordninger tilrettelægges for hele eller dele af vagttiden som visitationsvagtordninger, jf. dog 44, stk. 1, hvor der er mindst 2 læger på vagt, således at en eller flere læger er til rådighed for telefonisk visitation af henvendelser om lægehjælp i det tidsrum, vagtordningen fungerer som visitationsvagtordning. I overensstemmelse med overenskomstens 44, stk. 1, og tidligere tilsvarende overenskomstbestemmelser blev der den 20. december 2006 mellem Region Hovedstaden og Praksisudvalget i Hovedstadsregionen indgået aftale vedrørende lægevagtordningen i Hovedstadsregionen. Aftalen indeholder nærmere bestemmelser om de alment praktiserende lægers varetagelse af

4 - 4 lægebetjeningen i vagttiden. Efter aftalens 21, stk. 1, kan hver af parterne opsige aftalen men mindst 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned. 4. Opsigelsen Den 5. marts 2013 blev der indgået en politisk aftale mellem fire partier og en løsgænger, som tilsammen repræsenterede et betydeligt flertal af medlemmerne i Regionsrådet for Region Hovedstaden. Af aftalen fremgår bl.a., at partierne er enige om, at der pr. 1. januar 2014 skal skabes et enstrenget akutsystem i hele regionen, og at dette i praksis ville betyde en sammenlægning af akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse med lægevagten i regionens regi. Partierne var derfor enige om, at lægevagtordningen hjemtages med virkning fra 1. januar PLO-Hovedstaden skrev den 10. marts 2013 til Forretningsudvalget for Region Hovedstaden bl.a. følgende: PLO-Hovedstaden har erfaret, at forretningsudvalget den 12. marts behandler en indstilling om at hjemtage lægevagtsordningen og etablere et enstrenget akutsystem i regionen fra den 1. januar Da indstillingen ikke er baseret på en forudgående dialog med de praktiserende læger, som ellers har varetaget vagtlægeordningen i mange år, vil vi med denne henvendelse gerne orientere forretningsudvalget om vore synspunkter. Vi anfægter naturligvis ikke regionsrådets overenskomstbaserede ret til at opsige lægevagtsaftalen med de praktiserende læger og i stedet opbygge sin egen, men vi må gøre opmærksom på, at dette indebærer, at de praktiserende læger ikke længere er forpligtet til at have lægevagter. Vi undrer os over, at der ikke til forretningsudvalgets møde foreligger et veldokumenteret beslutningsgrundlag. Det fremgår således blot af indstillingen, at forventningen til den nye ordning er, at der vil ske en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på akutområdet, og at kvaliteten af akutbetjeningen af borgerne vil blive forbedret, men forretningsudvalgets beslutningsgrundlag indeholder ingen dokumentation herfor. Det mest bekymrende ved indstillingen til forretningsudvalget er, at den fremtidige visitation af de akutte henvendelser, som i dag varetages af de praktiserende læger, femover skal varetages af sygeplejersker via akuttelefonen 1813.

5 - 5 Som opfølgning af den politiske aftale indstillede regionens administration til et møde i Regionsrådets forretningsudvalg den 12. marts 2013, at aftalen vedrørende lægevagtsordningen efter overenskomsten med PLO opsiges med henblik på etablering af et enstrenget akutsystem i Region Hovedstaden pr. 1. januar Forretningsudvalget anbefalede indstillingen, som senere samme dag blev tiltrådt af et flertal i Regionsrådet. I Region Hovedstadens brev af 15. marts 2013 til PLO-Hovedstaden hedder det: Vedrørende overenskomstaftale om Lægevagt. Regionsrådet i Region Hovedstaden har den 12. marts 2013 besluttet at indføre et enstrenget akutberedskab med virkning fra 1. januar Det er regionen bekendt, at PLO-Hovedstaden ikke ønsker, at visitationen til lægevagten foretages af andre end alment praktiserende læger. På den baggrund opsiges overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden (Overenskomstens paragraffer 42 til 45 vedrørende Lægevagt) med virkning fra 31. december 2013, idet det dog forudsættes at den 31. december 2013 påbegyndte vagt afsluttes 1. januar 2014 kl Det er hensigten, at regionens borgere ved akut opstået sygdom og behov for hjælp uden for dagtid henvender sig til akuttelefonen 1813 og ved akut eller livstruende sygdom til 112. Ifølge overenskomstens 43, stk. 4, skal en sådan ændret tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden drøftes i samarbejdsudvalget, hvilket vil ske på det førstkommende møde 11. juni 2013, hvor en beskrivelse af vagtbetjeningen vil blive beskrevet. Udmeldingen sker på nuværende tidspunkt, da Regionsrådets beslutning bliver offentligt kendt. Regionen ønsker at sikre, at PLO-Hovedstaden er bekendt med de afledte konsekvenser heraf. Desuden ønskes PLO-Hovedstaden givet et rimeligt varsel, før den nye ordning træder i kraft. Følgende forhold karakteriserer den ændrede tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden. Der sker en samordning af sundhedsvæsenets akutberedskab fra 1. januar 2014 Tilrettelæggelsen forudsætter ikke deltagelse af alment praktiserende læger, men Region Hovedstaden er naturligvis meget interesseret i, at praktiserende læger får mulighed for at deltage i arbejdet. Det er derfor håbet, at der kan indgås aftale herom.

6 - 6 I anledning af opsigelsen skrev PLO-Hovedstaden den 20. marts 2013 således til Landssamarbejdsudvalget, Danske Regioner: Region Hovedstadens opsigelse af Overenskomst om almen praksis vedr. lægebetjeningen uden for dagtiden PLO-Hovedstaden skal herved klage over Region Hovedstadens adfærd i forbindelse med regionens opsigelse af Overenskomst om almen praksis vedrørende lægebetjeningen uden for dagtiden. Det er PLO-Hovedstadens opfattelse, at regionen ved sin adfærd har begået overenskomstbrud. Opsigelsen er afgivet uden forudgående orientering eller drøftelse i samarbejdsudvalget. Det fremgår af overenskomst om almen praksis 43, stk. 4, at regionen, efter drøftelse i samarbejdsudvalget kan beslutte, at tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for dagtiden for hele eller dele af regionen finder sted på anden måde end efter 44 og 45. Det fremgår endvidere, at Drøftelse og beslutning foretages på grundlag af præcis beskrivelse af forslag til tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden, herunder med præcis beskrivelse af virkningerne for den overenskomstmæssige lægebetjening uden for dagtiden, og der skal ved tilrettelæggelsen efter 1. punktum sikres en hensigtsmæssig gennemførelse, herunder med fastsættelse af rimelige frister for, hvornår en nyordning kan iværksættes. Etableringen af et enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden blev drøftet på et ekstraordinært møde den 22. april 2013 i samarbejdsudvalget for almen praksis. Som bilag til mødet forelå bl.a. et af regionsadministrationen udarbejdet faktanotat af 10. april 2013 med en opgørelse over antal ydere, aktivitet og økonomi vedrørende lægevagtsordningen for perioden fra 2009 til På mødet udleverede PLO-Hovedstaden et notat af 18. april 2013 med en række detaljerede spørgsmål til regionen om bl.a. bemandingen af 1813, visitation, servicemål, journaloptegnelser, receptudskrivning, dagtid/vagttid, akutmodtagelser og kommunikation med andre regionale lægevagter. Etableringen af det enstrengede akutsystem blev på ny drøftet på et samarbejdsudvalgsmøde den 11. juni Af sagsfremstillingen til dette mødepunkt fremgår, at regionens fremtidige organisering i et enstrenget system var under planlægning med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i august Det fremgår videre, at integration af lægevagtens opgaver sker via 1813 og hospitalernes akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse som beskrevet i et vedlagt notat, samt at ordningen foruden visitation til regionens sundhedstilbud også vil tilgodese behov for hjemmebesøg og receptudskrivelser.

7 Forklaringer Birgitte Alling Møller, der er formand for PLO-Hovedstaden, har forklaret bl.a., at hun den 5. marts 2013 blev ringet op af en journalist, der havde hørt, at regionen havde planer om en ændring af lægevagten til et enstrenget system, hvor visitationen skulle foretages af sygeplejersker. Hun blev helt overrasket over denne oplysning og tog spørgsmålet op på et samarbejdsudvalgsmøde samme dag. Hun refererede overenskomstens bestemmelser, men fik at vide, at hun skulle tage det roligt, for overenskomsten ville blive overholdet, og en plan ville blive fremlagt på det planlagte samarbejdsudvalgsmøde i juni Med brevet af 10. marts 2013 ville hun sikre, at Regionsrådets forretningsudvalg kendte lægernes faglige bekymringer ved en omlægning af lægevagten. Brevet kan ikke tages som udtryk for, at PLO-Hovedstaden frafaldt proceduren i overenskomsten. Hun opfattede regionens brev af 15. marts 2013 som en opsigelse af den del af overkomsten, som omfattede lægevagten. Det forbavsede hende, da hun den 5. marts havde fået at vide, at overenskomsten ville blive overholdt. Hun anså opsigelsen for at være en grov overtrædelse af overenskomsten. Lægevagtsaftalen fra 2006 blev ikke opsagt, men ville selvfølgelig bortfalde, når overenskomstens blev opsagt. På det ekstraordinære samarbejdsudvalgsmøde den 22. april 2013 omdelte hun notatet af 18. april 2013 med en række detaljerede spørgsmål i anledning af den af regionen besluttede ændring af lægevagten. Hun ville sikre, at samarbejdsudvalgets medlemmer blev bekendt med de lægefaglige bekymringer, og notatet skulle indgå som PLO-Hovedstadens bidrag til referatet af mødet. På samarbejdsudvalgsmødet den 11. juni 2013 blev der alene givet en kortfattet redegørelse i overordnede termer om ændringen af lægevagtsordningen. Spørgsmålene i notatet af 18. april 2013 blev drøftet, men ikke besvaret, og er heller ikke blevet besvaret siden. Det er hendes opfattelse, at en forudgående dialog måske kunne have ført til en løsning på den fremtidige akutordning, som for alle ville have været bedre end regionens model.

8 - 8 Else Hjortsø, der er direktør i Region Hovedstadens Koncern Praksis, har forklaret bl.a., at det enstrengede system betyder, at borgerne har én indgang til lægevagten, nemlig telefon nr eller om fornødent 112. Allerede i 2008 var der i samarbejdsudvalget drøftelser om en sådan ordning, som regionen ville arbejde hen imod. PLO-Hovedstaden ønskede at fastholde ledelsen af lægevagtsordningen i stedet for en lægevagt tilknyttet sygehusene. Hun blev bedt om at kommentere PLO-Hovedstadens brev af 10. marts Det skete i et notat af 11. marts 2013, som sammen med bl.a. brevet af 10. marts 2013 blev omdelt til medlemmerne af forretningsudvalget på dettes møde den 12. marts Opsigelsen af 15. marts 2013 angår overenskomstens rammeaftale om lægevagten og dermed også lægevagtsaftalen fra Efter hendes opfattelse blev de spørgsmål, som PLO-Hovedstaden havde stillet i notatet af 18. april 2013 besvaret så godt, som det var muligt, på samarbejdsudvalgsmødet den 22. april Det var ikke aftalt, at spørgsmålene skulle besvares skriftligt. Det fulgte af oplægget til mødet, at lægevagten efter ændringen ikke blot skulle bemandes med sygeplejersker, men også med ansatte læger. På mødet den 11. juni 2013 i samarbejdsudvalget redegjorde regionen for, hvor langt man var kommet i arbejdet med tilrettelæggelse af den nye lægevagtsordning. Hun er af den opfattelse, at regionen i forløbet har fulgt overenskomsten, herunder 43, stk. 4, som politikerne også var bekendt med. 6. Parternes hovedsynspunkter Praktiserende Lægers Organisation har gjort gældende, at Region Hovedstaden har gjort sig skyldig i et alvorligt brud på overenskomsten om almen praksis. Regionen undlod at følge overenskomstens detaljerede regler om lægevagtsordningen, jf , da regionen ved brev af 15. marts 2013 til PLO-Hovedstaden opsagde overenskomsten vedrørende Lægebetjeningen uden for dagtiden. Det bestrides ikke, at regionen har mulighed for at gennemføre en ændret tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden, men det følger af overenskomstens 43, stk. 4, at der skal gennemføres en forudgående drøftelse i samarbejdsudvalget, og at denne drøftelse skal gennemføres på basis af et af regionen udarbejdet oplysnings-

9 - 9 grundlag, som skal have en nærmere fastsat detaljeringsgrad, før en eventuel beslutning kan træffes. Denne procedure blev ikke fulgt, og PLO-Hovedstaden blev således afskåret fra muligheden for at fremkomme med bemærkninger til den påtænkte omlægning af lægevagtbetjeningen og dermed også afskåret fra gennem drøftelse i samarbejdsudvalget at påvirke regionens endelige beslutning. Opsigelsen af 15. marts 2013 angår efter sin ordlyd overenskomstens Det bestrides, at opsigelsen kan forstås som blot en opsigelse af lægevagtsaftalen af 20. december PLO-Hovedstaden har ikke på noget tidspunkt frafaldet sine overenskomstmæssige rettigheder efter de nævnte bestemmelser, og bemærkningerne i brevet af 10. marts 2013 til Region Hovedstaden kan ikke forstås på den måde. Drøftelserne på samarbejdsudvalgsmøderne i april og juni 2013 kan ikke erstatte den manglende drøftelse forud for regionens beslutning om omlægning af lægevagtsbetjeningen, og i øvrigt skete disse drøftelser ikke på et fyldestgørende oplysningsgrundlag. Regionens overenskomstbrud er alvorligt og bør sanktioneres med en betydelig bod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har bestridt, at Region Hovedstaden skulle have brudt Overenskomst om almen praksis. Bestemmelsen i 43, stk. 4, indebærer ikke et forbud mod at opsige lokale aftaler om tilrettelæggelse af lægevagt. Uanset henvisningen i brevet af 15. marts 2013 til overenskomsten angår opsigelsen den regionale lægevagtsaftale, som udfylder rammebestemmelserne i overenskomsten. Den enkelte region kan ikke opsige bestemmelser i overenskomsten, hvorimod lægevagtsaftalen indeholder en ubetinget opsigelsesadgang. Forpligtelsen til at høre samarbejdsudvalget indtræder først, når regionen formulerer detailreglerne for den fremtidige lægebetjening uden for dagtiden. En sådan høring er sket på møderne i samarbejdsudvalget den 22. april og den 11. juni Drøftelserne skete bl.a. på grundlag af det materiale, som regionen havde udarbejdet til mødet den 22. april 2013, og PLO-Hovedstadens detaljerede spørgsmål i brevet af 18. april I øvrigt bevirkede en ordning, som ikke involverede de praktiserende læger, at der ikke var behov for en så intens høring, som hvis det havde angået en omlægning af arbejdstiden i lægevagtordningen for de praktiserende læger. Dertil kommer, at regionens endelige afgørelse om den fremtidige lægevagtsordning først blev truffet i august 2013, dvs. efter de nævnte møder i samarbejdsudvalget.

10 - 10 RLTN har subsidiært gjort gældende, at en eventuel overtrædelse af reglen i overenskomstens 43, stk. 4, ikke bør udløse bod. RLTN har herved henvist til, at PLO-Hovedstaden i brevet af 10. marts 2013 udtrykkeligt har anført, at man ikke anfægter regionens overenskomstbaserede ret il at opsige lægevagtsaftalen med de praktiserende læger og i stedet opbygge sin egen. 7. Opmandens bemærkninger og afgørelse Overenskomsten om almen praksis er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, og opsigelse af overenskomsten eller dele heraf kan alene foretages af disse parter efter de regler, som i overenskomsten er anført herom. Den enkelte region kan således ikke for sit vedkommende opsige dele af overenskomsten. Derimod kan den enkelte region opsige en aftale om lægebetjening uden for dagtiden, som regionen på grundlag af rammebestemmelserne i overenskomstens måtte have indgået med de praktiserende læger i regionen. En sådan opsigelse kan være begrundet i et ønske om en ændret tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden, og opsigelse kan afgives, uden at der foreligger en detaljeret plan for en ændret tilrettelæggelse. Det kan nemlig ikke af overenskomsten udledes, at en opsigelse af den hidtidige lægevagtsordning først kan afgives efter drøftelse i samarbejdsudvalget. Derimod følger det af overenskomstens 43, stk. 4, at beslutning om en ændret tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden forudsætter forudgående drøftelse i samarbejdsudvalget som nærmere beskrevet i bestemmelsen. Region Hovedstadens opsigelsesbrev af 15. marts 2013 tog udgangspunkt i, at regionen havde besluttet at indføre et enstrenget akutberedskab, og i regionens kendskab til, at PLO-Hovedstaden ikke ønskede, at visitationen til lægevagten skulle foretages af andre end alment praktiserende læger. Brevet må efter sit indhold forstås som en opsigelse af den lægevagtsordning, som på grundlag af rammerne i overenskomsten var aftalt mellem regionen og PLO-Hovedstaden. Af brevet kan det udledes, at overvejelserne om en ændret tilrettelæggelse af lægevagtsordningen ikke var tilendebragt. Uanset sætningen i brevet om opsigelse af overenskomsten vedrørende lægebetjening uden for dagtiden og henvisningen til overenskomstens kan brevet ikke forstås som en opsigelse af disse bestemmelser i overenskomsten. Det bemærkes herved, at Region Hovedstaden ikke havde kompetence til at afgive en sådan opsigelse, og at regionen i brevet tilkendegav, at den ændrede tilrettelæggelse af lægebetjeningen uden for dagtiden efter overenskomstens 43, stk. 4, skulle drøftes i samarbejdsudvalget, hvilket ville ske på det førstkommende møde den 11. juni 2013, hvor der ville blive givet en beskrivelse af vagtbetjeningen.

11 - 11 Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at tilrettelæggelsen af den af Region Hovedstaden ønskede nye lægevagtsordning blev drøftet på samarbejdsudvalgsmøder den 22. april og den 11. juni 2013, og det er ikke godtgjort, at drøftelserne skete på et utilstrækkeligt grundlag. Det må endvidere lægges til grund, at regionens endelige beslutning om tilrettelæggelsen af den nye lægevagtsordning først blev truffet i august Da selve opsigelsen af den hidtidige lægevagtsordning som anført ikke krævede forudgående drøftelse i samarbejdsudvalget, og da tilrettelæggelsen af den kommende lægevagtsordning som foreskrevet i overenskomstens 43, stk. 4, blev drøftet i samarbejdsudvalget, inden Regionsrådet for Region Hovedstaden traf den endelige beslutning om tilrettelæggelsen af ordningen, er det ikke godtgjort, at regionen har brudt overenskomsten. Efter det anførte tages RLTN s påstand om frifindelse til følge. Thi bestemmes: Regionernes Lønnings- og Takstnævn frifindes. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 4. februar 2014 Poul Søgaard

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere