Vilkår for Tophjælp Landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Tophjælp Landbrug"

Transkript

1 Vilkår for Tophjælp Landbrug Marts 2011

2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Tophjælp Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægsforsikring Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Når der er brug for hjælp Garanti Forsikringens betaling Gebyr for serviceydelser Indeksregulering Opsigelse og ændring af forsikringen Tilbagebetaling Moms Regres Ankenævn Lovgivning Tophjælp Privat 15. Hvad dækker Tophjælp Privat Hvad dækker Tophjælp Privat ikke Tophjælp Bedrift 17. Hvad dækker Tophjælp Bedrift Hvad dækker Tophjælp Bedrift ikke Tophjælp Maskinhjælp 19. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp ikke Tophjælp Snerydning 21. Hvad dækker Tophjælp Snerydning Hvad dækker Tophjælp Snerydning ikke Ikrafttrædelse Side 3

4 Et par ord om Tophjælp Din Tophjælp Landbrug kan bestå af: Tophjælp Privat der dækker udgifter til patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til læge eller sygehus psykologisk krisehjælp, hvis en i familien rammes af en voldsom hændelse, der medfører akut psykisk krise redning og oprydning i forbindelse med skade på stuehuset pumpearbejde i forbindelse med vandskade på stuehuset. Tophjælp Bedrift der dækker udgifter til redning og oprydning i forbindelse med skade på driftsbygninger pumpearbejde i forbindelse med vandskade på driftsbygninger patientkørsel for ansatte og medhjælp i bedriften psykologisk krisehjælp i forbindelse med arbejdsulykker i bedriften udbringning og afhentning af nødgenerator akut hjælp til gylleanlæg redning og transport af dyr. Tophjælp Maskinhjælp der dækker udgifter til hjælp på stedet bjergning og fritrækning transport eller bugsering starthjælp hjulskift brændstofudbringning. Tophjælp Snerydning der dækker udgifter til rydning af sne på tag. På policen kan du se hvilke af de nævnte dækningsområder du har. Disse vilkår gælder alene for Tophjælp Landbrug. 4

5 Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægsforsikring A Dækningsområde Tophjælp Landbrug er en tillægsforsikring til landbrugsforsikringen i Topdanmark. B Forudsætninger Tophjælp Landbrug For Tophjælp Landbrug er det en forudsætning: at forsikringstageren har landbrugsforsikring i Topdanmark. De bygninger, dyr og landbrugsmaskiner, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen og ejendomsoplysningerne, er også omfattet af Tophjælp Landbrug. Dog er bygninger, som alene er brandforsikret eller forsikret til bortrydning ikke dækket under Tophjælp Snerydning. C Forudsætninger Tophjælp Privat 1. at alle i husstanden ved forsikringens oprettelse er under 65 år 2. at forsikringstageren har givet oplysninger om de sikredes helbred ved forsikringens oprettelse. D Maks. dækning Forsikringen dækker med højst kr. inden for et forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke. 2. Hvem er sikret? A Tophjælp Privat 1. Forsikringstageren med husstand Ved husstand forstår vi familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del af husstanden. Vi sidestiller et bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Dette gælder dog ikke for forsikringstagerens ægtefælle eller samlever, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. Husstandens ugifte børn, der bor uden for hjemmet, er også omfattet. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 år og ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. 2. Medhjælp Fastboende medhjælp, herunder au-pair medhjælp, hvis de er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. B Tophjælp Bedrift mv. Udover de nævnte personer i punkt 2A er sikredes fastansatte medarbejdere og løs medhjælp i bedriften også omfattet. 3. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker udgifter til hjælp som beskrevet i vilkårene i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. 4. Når der er brug for hjælp A Kontakt først Topalarm Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topalarm, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. Topalarm kan kontaktes på telefonnummer Hjælp kan tilkaldes hele døgnet også søn- og helligdage. 5

6 B Betaling af udlæg Har forsikringstageren haft udlæg til Tophjælp, fx i form af billetter, taxiregninger eller regninger fra redningskorps, skal bilag for udlæg sendes til Topalarm, Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Topdanmark refunderer beløbet til forsikringstageren senest 3. arbejdsdag efter modtagelsen. 5. Garanti A Hjælp inden for 1 time For Tophjælp Privat gælder, at hjælp efter vilkårene under normale vejr- og trafikforhold vil være fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt eller er opyst ved bestillingen. B Hvis hjælpen kommer for sent Hvis hjælpen kommer senere end 1 time efter bestillingen, får forsikringstageren efter anmodning tilbagebetalt beløbet for den del af Tophjælpforsikringen (det dækningsområde), hjælpen vedrører. Tilbagebetalingen omfatter dette års præmie, og tilbagebetaling kan kun ske én gang pr. forsikringsår. C Hvornår gælder garantien ikke Garantien gælder ikke under strejke, lockout, boykot eller blokade. 6. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet bliver der opkrævet stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. D Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 7. Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 8. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i policen og vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. 6

7 B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. C Hvilket indeks? Indeksregulering sker i takt med ændringen i lønindeks, som Danmarks Statistik offentliggør. Ophører udgivelsen af det pågældende indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks, der bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. 9. Opsigelse og ændring af forsikringen A Hvor længe gælder forsikringen 1. Forsikringen gælder i aftaleperioden, der fremgår af policen. 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger skriftligt med mindst 3 måneders varsel. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved aftaleperiodens udløb. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. Forsikringen ophører straks uden opsigelse, hvis forudsætningerne for den ikke længere er opfyldt, se punkt Tilbagebetaling Ophører forsikringen, betaler Topdanmark eventuel overskydende præmie tilbage. 11. Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. For hjælp til en registreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. B Udgifter til opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 7

8 Topdanmark har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 12. Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, bliver kun behandlet, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 8

9 Tophjælp Privat 15. Hvad dækker Tophjælp Privat A Patientkørsel 1. Hvornår dækker forsikringen? a. Forsikringen dækker udgifter til kørsel fra og til fast bopæl, arbejdssted eller andet opholdsted. b. Forsikringen dækker også patientkørsel af de sikrede under midlertidigt ophold (højst 12 måneder) i fritidshus eller på højskole, ungdomsskole, kurser o.l. 2. I hvilke situationer dækker forsikringen? a. Det er en forudsætning for patientkørsel, at patienten er syg og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller transportere sig selv. b. Patientkørsel er i forbindelse med behandling følgende steder: på sygehus hos læge hos speciallæge hos kiropraktor hos fysioterapeut hos zoneterapeut hos akupunktør. Desuden er udgifter til kørsel til og fra behandling på genoptrænings- eller behandlingshjem dækket. c. Hvis sikrede bliver indlagt på sygehus i mere end 30 dage, dækker Tophjælp Privat kørsel frem og tilbage til hjemmet eller besøgsadressen én gang pr. måned. Første gang efter 14 dages indlæggelse. d. Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker Tophjælp Privat kørsel til nærmeste læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. Hjemkørsel er dækket uden kilometerbegrænsning. e. Hvis sikrede bliver akut indlagt, dækker Tophjælp Privat hjemkørsel af eventuelle ledsagere til fælles bestemmelsessted. f. Hvis sygehuset akut tilkalder pårørende til en indlagt person, dækker Tophjælp kørsel til og fra sygehuset forudsat, at både de(n) pårørende og den indlagte er dækket af denne forsikring jævnfør punkt 2A side Afgrænsning af kørsel a. Forsikringen dækker udgifter til siddende patientkørsel og liggende patientkørsel, hvis det er nødvendigt. b. Tophjælp dækker udgifter med op til 150 km fra afhentningsstedet. Kørsel udover 150 km fra afhentningsstedet sker for sikredes egen regning. Sikrede afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift. c. Tophjælp omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden følgende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholdssted og retur bliver betragtet som 2 kørsler. B Psykologisk krisehjælp Tophjælp dækker psykologisk krisehjælp, hvis en af følgende situationer har medført akut psykologisk krise: pludselig dødsfald eller pludselig opstået sygdom blandt sikredes nærmeste pårørende (husstanden, sikredes forældre, svigerforældre, børn, ægtefælde/samlevers børn, børnebørn og søskende, eks-ægtefælle) ved indbrud, røveri, vold eller overfald, som sikrede direkte er impliceret i som offer eller vidne ved ulykke som sikrede direkte er impliceret i som følge af trafikuheld, brand, eksplosion, drukning, forgiftning. At sikrede skal have været impliceret i en hændelse vil sige, at han/hun har været en del af hændelsen, uden at han/hun nødvendigvis har lidt fysisk overlast. 1. Undtagelser fra dækningen Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade a. under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende b. under arbejde for andre. 9

10 c. under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste d. forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, ifølge forsikringsaftalelovens Procedure og etablering af kontakt Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Topalarm bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Efter sikredes henvendelse til Topalarm foranlediges, at sikrede bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter henvendelsen til Topalarm. 3. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person. Konsultationerne foregår som udgangspunkt i psykologens konsultation. Sikrede kan gennem Topalarm bestille kørsel til og fra behandlingen hos psykologen. Kørsel i den forbindelse tæller ikke med i antallet af kørsler omtalt i punkt 15 A nr Tavshedspligt Topdanmark betaler udgiften til behandlingerne. Psykologen har tavshedspligt og giver ikke Topdanmark information om årsag og forløb i behandlingen. C Redning og oprydning Forsikringen dækker udgifter til redningsarbejde i form af af- og tildækning mv. i forbindelse med enhver skade på stuehuset. Endvidere dækker forsikringen oprydningsarbejde for øjeblikkelig redning af indbo af større værdi fx møbler, tv o.l. I forbindelse med redningsarbejde bliver presenninger udlånt i højst 30 dage. D Pumpearbejde I forbindelse med vandskade og oversvømmelse af stuehuset eller hvis oversvømmelse bevirker risiko for skade på stuehuset dækker Tophjælp udgifter til at få fjernet vandet, herunder udbringning og afhentning af affugter og andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. Forsikringen omfatter ikke udgifter til leje af affugter eller andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. 16. Hvad dækker Tophjælp Privat ikke Tophjælp Privat dækker ikke patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom), der er kendt på tegningstidspunktet behov for anden hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer udgifter til kørsel til behandlingssteder, der ikke direkte er omtalt i vilkårene. Fx er kørsel i forbindelse med kontrol eller undersøgelse hos jordemoder dækket, mens kørsel til og fra tandlæge ikke er dækket, ligesom kørsel i forbindelse med aflastningsophold på rekreationshjem, plejehjem e.l. ikke er dækket udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 10

11 Tophjælp Bedrift 17. Hvad dækker Tophjælp Bedrift A Redning og oprydning Forsikringen dækker udgifter til redningsarbejde i form af af- og tildækning mv. i forbindelse med enhver skade på driftsbygninger, der er omfattet af landbrugsforsikring. Endvidere dækker forsikringen oprydningsarbejde for øjeblikkelig redning af dyr og værdier. I forbindelse med redningsarbejde bliver presenninger udlånt i højst 30 dage. B Pumpearbejde I forbindelse med vandskade og oversvømmelse af driftsbygninger, der er omfattet af landbrugsforsikringen eller hvis oversvømmelse bevirker risiko for skade på driftsbygninger dækker Tophjælp udgifter til at få fjernet vandet, herunder udbringning og afhentning af affugter og andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. Forsikringen omfatter ikke udgifter til leje af affugter eller andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. C Patientkørsel 1. Hvornår dækker forsikringen? Det er en forudsætning for patientkørsel, at sygdommen eller tilskadekomsten er opstået under arbejde på bedriften og at patienten er syg og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller transportere sig selv. 2. I hvilke situationer dækker forsikringen? a. Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker Tophjælp kørsel til nærmeste læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. b. Forsikringen dækker også hjemkørsel til forsikringsstedet, patientens hjem eller andet opholdssted uden kilometerbegrænsning. c. Ved akut indlæggelse af sikrede dækker Tophjælp hjemkørsel af eventuelle ledsagere til fælles bestemmelsessted. 3. Afgrænsning af kørsel a. Forsikringen dækker udgifter til siddende patientkørsel og liggende patientkørsel, hvis det er nødvendigt b. Tophjælp dækker udgifter med op til 150 km fra afhentningsstedet. Kørsel udover 150 km fra afhentningsstedet sker for sikredes egen regning. Sikrede afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift. c. Tophjælp omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden følgende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholdssted og retur bliver betragtet som 2 kørsler D Psykologisk krisehjælp 1. Hvem og i hvilke situationer dækker forsikringen? a. Psykologisk krisehjælp til forsikringstageren og dennes husstand, fastansatte medarbejdere og løs medhjælp i bedriften er dækket, hvis en arbejdsulykke i bedriften medfører akut psykologisk krise. b. Krisehjælp bliver givet til sikrede personer, der direkte er impliceret i ulykken og som får fysisk eller psykisk tilskadekomst og til de personer, der overværer hændelsen og derved får en akut psykologisk krise. 2. Undtagelser fra dækningen Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, ifølge forsikringsaftalelovens Procedure og etablering af kontakt Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Topalarm bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Efter sikredes henvendelse til Topalarm foranlediges, at sikrede bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter henvendelsen til Topalarm. 4. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person pr. arbejdsulykke. Konsultationerne foregår som udgangspunkt i psykologens konsultation. 11

12 5. Tavshedspligt Topdanmark betaler udgiften til behandlingerne. Psykologen har tavshedspligt og giver ikke Topdanmark information om årsag og forløb i behandlingen. E F Nødstrøm I tilfælde af akut opstået strømforsyningssvigt til de forsikrede bedriftsbygninger formidler Topalarm leje af en nødgenerator på op til 25 kw. Levering vil ske inden for 6 timer efter henvendelse til Topalarm. I tilfælde af, at strømforsyningen svigter i et så stort område, at Topdanmarks leverandører ikke råder over tilstrækkelig kapacitet af nødgeneratorer, eller hvis den centrale elforsyning i et område svigter, bortfalder Topdanmarks forpligtelse til at formidle leje af nødgeneratorer i den pågældende situation. I sådanne tilfælde underretter Topalarm straks kunden. Forsikringen dækker udgifter til udbringning, installering, nedtagning, afhentning af nødgenerator og anvendt strøm i indtil 3 dage. Akut hjælp til gylleanlæg 1. I hvilke situationer dækker forsikringen? Hjælp bliver givet ved ethvert akut uheld, hvor assistancen kan forhindre a. at forsikringstageren bringer sit eget liv i fare ved selv at udføre indsatsen b. eller en akut indsats kan forhindre eller mindske udslip fra et utæt gylleanlæg c. eller en akut indsats kan forhindre, at mennesker eller dyr kommer i fare. 2. Hvad omfatter forsikringen? Der bliver givet akut indsats til: a. fastsiddende spjæld b. fjernelse af genstande i tanke, pumpebrønde, kanaler og tværkanaler og forbindelse mellem disse, der hindrer normal funktion c. diverse nødreparationer af spjæld og kæder, der kan bringe anlægget tilbage til normal funktion, indtil normalt benyttede entreprenører kan foretage korrekt reparation. 3. Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke større opgaver så som: a. rensning af gylleanlæg b. større reparationer, vedligeholdelsesarbejder og svejsning c. udskiftning af pumper d. dykning under overfladen. Hvis der er behov for hjælp fra andre entreprenører end dem, Topdanmark har samarbejde med, kan Topdanmark tilbyde at tilkalde og koordinere dette samarbejde. Al ekstern hjælp fra fx slamsuger, gyllepumpe eller tankvogn er forsikringen uvedkommende og sker for kundens egen regning. G Hjælp til dyr De dyr, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen, er også omfattet af Tophjælp Landbrug. Hjælpen bliver udført i overensstemmelse med dyreværnsloven og andre gældende regler og vejledninger på området. Forsikringen dækker udgifter til: bjergning af dyr fra grøfter, udgravninger, moser, mergelgrave, gyllekanaler o.l. udslæbning af døde dyr fra stalde rejsning af kreaturer på mark og i stald transport af syge eller skadede dyr fra mark, dyrskue, stævne o.l. til/fra nærmeste egnede eller sædvanligvis benyttede dyrlæge, dyreklinik eller hospital. Det er en betingelse, at dyrlægeerklæring er tilstede. Ved nødslagtning bliver transport af lokal slagter til og fra stedet betalt, hvor dyret befinder sig. Desuden bliver det nødslagtede dyr transporteret til slagteri/slagtehus. Forsikringen dækker ikke udgifter til attester, fx dyrlægeattester og slagteattester. 18. Hvad dækker Tophjælp Bedrift ikke Tophjælp Bedrift dækker ikke patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom), der er kendt på tegningstidspunktet eller på tidspunktet for den ansatte eller medhjælps ansættelse behov for anden hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet 12

13 hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer skade eller indirekte tab, herunder driftstab udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 13

14 Tophjælp Maskinhjælp 19. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp Udgifter til hjælp til de køretøjer, landbrugsmaskiner og redskaber, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen. Hjælp bliver givet ved ethvert uheld, der er sket i Danmark og som forhindrer, at kørslen kan fortsætte. Endvidere efter tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller akut sygdom ikke kan føre køretøjet. Hjælpen bliver givet i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjergning, fritrækning, transport, bugsering, starthjælp, hjulskift eller brændstofudbringning. Forsikringen dækker ikke udgifter til brændstof og reservedele. Ved transport eller bugsering kan forsikringstageren vælge mellem transport eller bugsering til værksted, hjemsted eller andet bestemmelsessted. I forbindelse med reparation som følge af uheldet bliver der også betalt transport eller bugsering mellem reparationsværksteder, hvis køretøjet ikke kan køre selv. Forsikringen betaler også returkørsel fra værksted. Forsikringen dækker ikke udgifter til færgeoverfart eller broafgift. Topdanmark forbeholder sig ret til at forlange aflæsning af køretøjet, herunder også at påhængsredskaber bliver afmonteret. Udgifter til af- eller pålæsning bliver ikke dækket af forsikringen. Transport på lad bliver givet til landbrugsmaskiner med en egenvægt på op til 10 tons. Maskiner med en egenvægt på mere end 10 tons bliver bugseret eller transporteret på lad efter aftale. 20. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp ikke Forsikringen dækker ikke: behov for hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer skade eller indirekte tab, herunder driftstab udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 14

15 Tophjælp Snerydning 21. Hvad dækker Tophjælp Snerydning Tophjælp Snerydning dækker Forsikringen dækker udgifter til rydning af sne på bygningernes tage, når et af følgende punkter er opfyldt: nysne minimum 60 cm dybde. Nysne er sne som er faldet inden for en uge hvor der har været frostvejr gammel sne og tøsne minimum 30 cm dybde. Gammel sne er sne, som har ligget mindst en uge. Tøsne er sne, som er våd på grund af at vejrliget skifter fra frostgrader til varmegrader. Topdanmark rydder sne af tagene i det omfang, hvor vi vurderer, at der er en risiko for en eventuel snetryksskade. Hvis Topdanmark vurderer, at det ikke er nødvendigt/forsvarligt/muligt at rydde sne af taget, så vil kravet om snerydning under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes ikke blive gjort gældende. Er adgangsvejene til bygningerne på ejendommen ikke ryddet for sne, så der ikke har været mulighed for at rydde sne af tagene, kan kravet om snerydning under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes blive gjort gældende. 22. Hvad dækker Tophjælp Snerydning ikke Tophjælp Snerydning dækker ikke rydning af sne på bygningernes tage ved en snedybde, som er under de dybder beskrevet under punkt 21 de bygninger, som er forsikret mod brand alene, til bortrydning, og er uforsikret rydning af sne på adgangsvejene til bygningerne på ejendommen. 23. Ikrafttrædelse Tophjælp Snerydning træder ikraft 30 dage efter dækningen er oprettet på policen. Er Tophjælp Snerydning noteret til senere i kraft på policen, gælder Tophjælp Snerydning pr. denne dato. Det er din pligt at rydde sne af tagene, indtil dækningen er trådt ikraft, for at være dækket under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes. Hvis du ikke rydder sne ned af tagene inden dækningen træder ikraft risikerer du at miste retten til erstatning helt eller delvist. 15

16 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp Landbo

Vilkår for Tophjælp Landbo Vilkår for Tophjælp Landbo 5996-1 Marts 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp

Vilkår for. Tophjælp Vilkår for Tophjælp 6052-10 August 1997 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.lovbekendtgørelse

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere