Vilkår for Tophjælp Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Tophjælp Landbrug"

Transkript

1 Vilkår for Tophjælp Landbrug Marts 2011

2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Tophjælp Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægsforsikring Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Når der er brug for hjælp Garanti Forsikringens betaling Gebyr for serviceydelser Indeksregulering Opsigelse og ændring af forsikringen Tilbagebetaling Moms Regres Ankenævn Lovgivning Tophjælp Privat 15. Hvad dækker Tophjælp Privat Hvad dækker Tophjælp Privat ikke Tophjælp Bedrift 17. Hvad dækker Tophjælp Bedrift Hvad dækker Tophjælp Bedrift ikke Tophjælp Maskinhjælp 19. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp ikke Tophjælp Snerydning 21. Hvad dækker Tophjælp Snerydning Hvad dækker Tophjælp Snerydning ikke Ikrafttrædelse Side 3

4 Et par ord om Tophjælp Din Tophjælp Landbrug kan bestå af: Tophjælp Privat der dækker udgifter til patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til læge eller sygehus psykologisk krisehjælp, hvis en i familien rammes af en voldsom hændelse, der medfører akut psykisk krise redning og oprydning i forbindelse med skade på stuehuset pumpearbejde i forbindelse med vandskade på stuehuset. Tophjælp Bedrift der dækker udgifter til redning og oprydning i forbindelse med skade på driftsbygninger pumpearbejde i forbindelse med vandskade på driftsbygninger patientkørsel for ansatte og medhjælp i bedriften psykologisk krisehjælp i forbindelse med arbejdsulykker i bedriften udbringning og afhentning af nødgenerator akut hjælp til gylleanlæg redning og transport af dyr. Tophjælp Maskinhjælp der dækker udgifter til hjælp på stedet bjergning og fritrækning transport eller bugsering starthjælp hjulskift brændstofudbringning. Tophjælp Snerydning der dækker udgifter til rydning af sne på tag. På policen kan du se hvilke af de nævnte dækningsområder du har. Disse vilkår gælder alene for Tophjælp Landbrug. 4

5 Generelle vilkår 1. Tophjælp en tillægsforsikring A Dækningsområde Tophjælp Landbrug er en tillægsforsikring til landbrugsforsikringen i Topdanmark. B Forudsætninger Tophjælp Landbrug For Tophjælp Landbrug er det en forudsætning: at forsikringstageren har landbrugsforsikring i Topdanmark. De bygninger, dyr og landbrugsmaskiner, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen og ejendomsoplysningerne, er også omfattet af Tophjælp Landbrug. Dog er bygninger, som alene er brandforsikret eller forsikret til bortrydning ikke dækket under Tophjælp Snerydning. C Forudsætninger Tophjælp Privat 1. at alle i husstanden ved forsikringens oprettelse er under 65 år 2. at forsikringstageren har givet oplysninger om de sikredes helbred ved forsikringens oprettelse. D Maks. dækning Forsikringen dækker med højst kr. inden for et forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke. 2. Hvem er sikret? A Tophjælp Privat 1. Forsikringstageren med husstand Ved husstand forstår vi familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del af husstanden. Vi sidestiller et bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Dette gælder dog ikke for forsikringstagerens ægtefælle eller samlever, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. Husstandens ugifte børn, der bor uden for hjemmet, er også omfattet. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 år og ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. 2. Medhjælp Fastboende medhjælp, herunder au-pair medhjælp, hvis de er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. B Tophjælp Bedrift mv. Udover de nævnte personer i punkt 2A er sikredes fastansatte medarbejdere og løs medhjælp i bedriften også omfattet. 3. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker udgifter til hjælp som beskrevet i vilkårene i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. 4. Når der er brug for hjælp A Kontakt først Topalarm Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topalarm, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. Topalarm kan kontaktes på telefonnummer Hjælp kan tilkaldes hele døgnet også søn- og helligdage. 5

6 B Betaling af udlæg Har forsikringstageren haft udlæg til Tophjælp, fx i form af billetter, taxiregninger eller regninger fra redningskorps, skal bilag for udlæg sendes til Topalarm, Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Topdanmark refunderer beløbet til forsikringstageren senest 3. arbejdsdag efter modtagelsen. 5. Garanti A Hjælp inden for 1 time For Tophjælp Privat gælder, at hjælp efter vilkårene under normale vejr- og trafikforhold vil være fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt eller er opyst ved bestillingen. B Hvis hjælpen kommer for sent Hvis hjælpen kommer senere end 1 time efter bestillingen, får forsikringstageren efter anmodning tilbagebetalt beløbet for den del af Tophjælpforsikringen (det dækningsområde), hjælpen vedrører. Tilbagebetalingen omfatter dette års præmie, og tilbagebetaling kan kun ske én gang pr. forsikringsår. C Hvornår gælder garantien ikke Garantien gælder ikke under strejke, lockout, boykot eller blokade. 6. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet bliver der opkrævet stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. C Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. D Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 7. Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 8. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i policen og vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. 6

7 B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. C Hvilket indeks? Indeksregulering sker i takt med ændringen i lønindeks, som Danmarks Statistik offentliggør. Ophører udgivelsen af det pågældende indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks, der bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. 9. Opsigelse og ændring af forsikringen A Hvor længe gælder forsikringen 1. Forsikringen gælder i aftaleperioden, der fremgår af policen. 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger skriftligt med mindst 3 måneders varsel. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved aftaleperiodens udløb. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. C Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. Forsikringen ophører straks uden opsigelse, hvis forudsætningerne for den ikke længere er opfyldt, se punkt Tilbagebetaling Ophører forsikringen, betaler Topdanmark eventuel overskydende præmie tilbage. 11. Moms A Den momsregistrerede virksomhed betaler moms 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. For hjælp til en registreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Topdanmark lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. B Udgifter til opkrævningen Den registrerede virksomhed betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. C Rettidig betalingsdag På opkrævningen, der tidligst bliver sendt samtidig med, at Topdanmark betaler erstatning, er anført sidste rettidige betalingsdag. D For sen betaling 1. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Topdanmark sender, opkræver Topdanmark et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 7

8 Topdanmark har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, kan Topdanmark ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. 12. Regres A Hvad er regres? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B Reglerne Hvis Topdanmark har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Topdanmark regres for erstatningsbeløbet. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, bliver kun behandlet, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 8

9 Tophjælp Privat 15. Hvad dækker Tophjælp Privat A Patientkørsel 1. Hvornår dækker forsikringen? a. Forsikringen dækker udgifter til kørsel fra og til fast bopæl, arbejdssted eller andet opholdsted. b. Forsikringen dækker også patientkørsel af de sikrede under midlertidigt ophold (højst 12 måneder) i fritidshus eller på højskole, ungdomsskole, kurser o.l. 2. I hvilke situationer dækker forsikringen? a. Det er en forudsætning for patientkørsel, at patienten er syg og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller transportere sig selv. b. Patientkørsel er i forbindelse med behandling følgende steder: på sygehus hos læge hos speciallæge hos kiropraktor hos fysioterapeut hos zoneterapeut hos akupunktør. Desuden er udgifter til kørsel til og fra behandling på genoptrænings- eller behandlingshjem dækket. c. Hvis sikrede bliver indlagt på sygehus i mere end 30 dage, dækker Tophjælp Privat kørsel frem og tilbage til hjemmet eller besøgsadressen én gang pr. måned. Første gang efter 14 dages indlæggelse. d. Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker Tophjælp Privat kørsel til nærmeste læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. Hjemkørsel er dækket uden kilometerbegrænsning. e. Hvis sikrede bliver akut indlagt, dækker Tophjælp Privat hjemkørsel af eventuelle ledsagere til fælles bestemmelsessted. f. Hvis sygehuset akut tilkalder pårørende til en indlagt person, dækker Tophjælp kørsel til og fra sygehuset forudsat, at både de(n) pårørende og den indlagte er dækket af denne forsikring jævnfør punkt 2A side Afgrænsning af kørsel a. Forsikringen dækker udgifter til siddende patientkørsel og liggende patientkørsel, hvis det er nødvendigt. b. Tophjælp dækker udgifter med op til 150 km fra afhentningsstedet. Kørsel udover 150 km fra afhentningsstedet sker for sikredes egen regning. Sikrede afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift. c. Tophjælp omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden følgende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholdssted og retur bliver betragtet som 2 kørsler. B Psykologisk krisehjælp Tophjælp dækker psykologisk krisehjælp, hvis en af følgende situationer har medført akut psykologisk krise: pludselig dødsfald eller pludselig opstået sygdom blandt sikredes nærmeste pårørende (husstanden, sikredes forældre, svigerforældre, børn, ægtefælde/samlevers børn, børnebørn og søskende, eks-ægtefælle) ved indbrud, røveri, vold eller overfald, som sikrede direkte er impliceret i som offer eller vidne ved ulykke som sikrede direkte er impliceret i som følge af trafikuheld, brand, eksplosion, drukning, forgiftning. At sikrede skal have været impliceret i en hændelse vil sige, at han/hun har været en del af hændelsen, uden at han/hun nødvendigvis har lidt fysisk overlast. 1. Undtagelser fra dækningen Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade a. under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende b. under arbejde for andre. 9

10 c. under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste d. forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, ifølge forsikringsaftalelovens Procedure og etablering af kontakt Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Topalarm bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Efter sikredes henvendelse til Topalarm foranlediges, at sikrede bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter henvendelsen til Topalarm. 3. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person. Konsultationerne foregår som udgangspunkt i psykologens konsultation. Sikrede kan gennem Topalarm bestille kørsel til og fra behandlingen hos psykologen. Kørsel i den forbindelse tæller ikke med i antallet af kørsler omtalt i punkt 15 A nr Tavshedspligt Topdanmark betaler udgiften til behandlingerne. Psykologen har tavshedspligt og giver ikke Topdanmark information om årsag og forløb i behandlingen. C Redning og oprydning Forsikringen dækker udgifter til redningsarbejde i form af af- og tildækning mv. i forbindelse med enhver skade på stuehuset. Endvidere dækker forsikringen oprydningsarbejde for øjeblikkelig redning af indbo af større værdi fx møbler, tv o.l. I forbindelse med redningsarbejde bliver presenninger udlånt i højst 30 dage. D Pumpearbejde I forbindelse med vandskade og oversvømmelse af stuehuset eller hvis oversvømmelse bevirker risiko for skade på stuehuset dækker Tophjælp udgifter til at få fjernet vandet, herunder udbringning og afhentning af affugter og andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. Forsikringen omfatter ikke udgifter til leje af affugter eller andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. 16. Hvad dækker Tophjælp Privat ikke Tophjælp Privat dækker ikke patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom), der er kendt på tegningstidspunktet behov for anden hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer udgifter til kørsel til behandlingssteder, der ikke direkte er omtalt i vilkårene. Fx er kørsel i forbindelse med kontrol eller undersøgelse hos jordemoder dækket, mens kørsel til og fra tandlæge ikke er dækket, ligesom kørsel i forbindelse med aflastningsophold på rekreationshjem, plejehjem e.l. ikke er dækket udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 10

11 Tophjælp Bedrift 17. Hvad dækker Tophjælp Bedrift A Redning og oprydning Forsikringen dækker udgifter til redningsarbejde i form af af- og tildækning mv. i forbindelse med enhver skade på driftsbygninger, der er omfattet af landbrugsforsikring. Endvidere dækker forsikringen oprydningsarbejde for øjeblikkelig redning af dyr og værdier. I forbindelse med redningsarbejde bliver presenninger udlånt i højst 30 dage. B Pumpearbejde I forbindelse med vandskade og oversvømmelse af driftsbygninger, der er omfattet af landbrugsforsikringen eller hvis oversvømmelse bevirker risiko for skade på driftsbygninger dækker Tophjælp udgifter til at få fjernet vandet, herunder udbringning og afhentning af affugter og andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. Forsikringen omfatter ikke udgifter til leje af affugter eller andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. C Patientkørsel 1. Hvornår dækker forsikringen? Det er en forudsætning for patientkørsel, at sygdommen eller tilskadekomsten er opstået under arbejde på bedriften og at patienten er syg og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller transportere sig selv. 2. I hvilke situationer dækker forsikringen? a. Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker Tophjælp kørsel til nærmeste læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. b. Forsikringen dækker også hjemkørsel til forsikringsstedet, patientens hjem eller andet opholdssted uden kilometerbegrænsning. c. Ved akut indlæggelse af sikrede dækker Tophjælp hjemkørsel af eventuelle ledsagere til fælles bestemmelsessted. 3. Afgrænsning af kørsel a. Forsikringen dækker udgifter til siddende patientkørsel og liggende patientkørsel, hvis det er nødvendigt b. Tophjælp dækker udgifter med op til 150 km fra afhentningsstedet. Kørsel udover 150 km fra afhentningsstedet sker for sikredes egen regning. Sikrede afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift. c. Tophjælp omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden følgende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholdssted og retur bliver betragtet som 2 kørsler D Psykologisk krisehjælp 1. Hvem og i hvilke situationer dækker forsikringen? a. Psykologisk krisehjælp til forsikringstageren og dennes husstand, fastansatte medarbejdere og løs medhjælp i bedriften er dækket, hvis en arbejdsulykke i bedriften medfører akut psykologisk krise. b. Krisehjælp bliver givet til sikrede personer, der direkte er impliceret i ulykken og som får fysisk eller psykisk tilskadekomst og til de personer, der overværer hændelsen og derved får en akut psykologisk krise. 2. Undtagelser fra dækningen Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, ifølge forsikringsaftalelovens Procedure og etablering af kontakt Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Topalarm bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Efter sikredes henvendelse til Topalarm foranlediges, at sikrede bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter henvendelsen til Topalarm. 4. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person pr. arbejdsulykke. Konsultationerne foregår som udgangspunkt i psykologens konsultation. 11

12 5. Tavshedspligt Topdanmark betaler udgiften til behandlingerne. Psykologen har tavshedspligt og giver ikke Topdanmark information om årsag og forløb i behandlingen. E F Nødstrøm I tilfælde af akut opstået strømforsyningssvigt til de forsikrede bedriftsbygninger formidler Topalarm leje af en nødgenerator på op til 25 kw. Levering vil ske inden for 6 timer efter henvendelse til Topalarm. I tilfælde af, at strømforsyningen svigter i et så stort område, at Topdanmarks leverandører ikke råder over tilstrækkelig kapacitet af nødgeneratorer, eller hvis den centrale elforsyning i et område svigter, bortfalder Topdanmarks forpligtelse til at formidle leje af nødgeneratorer i den pågældende situation. I sådanne tilfælde underretter Topalarm straks kunden. Forsikringen dækker udgifter til udbringning, installering, nedtagning, afhentning af nødgenerator og anvendt strøm i indtil 3 dage. Akut hjælp til gylleanlæg 1. I hvilke situationer dækker forsikringen? Hjælp bliver givet ved ethvert akut uheld, hvor assistancen kan forhindre a. at forsikringstageren bringer sit eget liv i fare ved selv at udføre indsatsen b. eller en akut indsats kan forhindre eller mindske udslip fra et utæt gylleanlæg c. eller en akut indsats kan forhindre, at mennesker eller dyr kommer i fare. 2. Hvad omfatter forsikringen? Der bliver givet akut indsats til: a. fastsiddende spjæld b. fjernelse af genstande i tanke, pumpebrønde, kanaler og tværkanaler og forbindelse mellem disse, der hindrer normal funktion c. diverse nødreparationer af spjæld og kæder, der kan bringe anlægget tilbage til normal funktion, indtil normalt benyttede entreprenører kan foretage korrekt reparation. 3. Hvad omfatter forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke større opgaver så som: a. rensning af gylleanlæg b. større reparationer, vedligeholdelsesarbejder og svejsning c. udskiftning af pumper d. dykning under overfladen. Hvis der er behov for hjælp fra andre entreprenører end dem, Topdanmark har samarbejde med, kan Topdanmark tilbyde at tilkalde og koordinere dette samarbejde. Al ekstern hjælp fra fx slamsuger, gyllepumpe eller tankvogn er forsikringen uvedkommende og sker for kundens egen regning. G Hjælp til dyr De dyr, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen, er også omfattet af Tophjælp Landbrug. Hjælpen bliver udført i overensstemmelse med dyreværnsloven og andre gældende regler og vejledninger på området. Forsikringen dækker udgifter til: bjergning af dyr fra grøfter, udgravninger, moser, mergelgrave, gyllekanaler o.l. udslæbning af døde dyr fra stalde rejsning af kreaturer på mark og i stald transport af syge eller skadede dyr fra mark, dyrskue, stævne o.l. til/fra nærmeste egnede eller sædvanligvis benyttede dyrlæge, dyreklinik eller hospital. Det er en betingelse, at dyrlægeerklæring er tilstede. Ved nødslagtning bliver transport af lokal slagter til og fra stedet betalt, hvor dyret befinder sig. Desuden bliver det nødslagtede dyr transporteret til slagteri/slagtehus. Forsikringen dækker ikke udgifter til attester, fx dyrlægeattester og slagteattester. 18. Hvad dækker Tophjælp Bedrift ikke Tophjælp Bedrift dækker ikke patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom), der er kendt på tegningstidspunktet eller på tidspunktet for den ansatte eller medhjælps ansættelse behov for anden hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet 12

13 hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer skade eller indirekte tab, herunder driftstab udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 13

14 Tophjælp Maskinhjælp 19. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp Udgifter til hjælp til de køretøjer, landbrugsmaskiner og redskaber, der er omfattet af landbrugsforsikringen og som er anført på bedriftsprofilen. Hjælp bliver givet ved ethvert uheld, der er sket i Danmark og som forhindrer, at kørslen kan fortsætte. Endvidere efter tyveri eller hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller akut sygdom ikke kan føre køretøjet. Hjælpen bliver givet i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjergning, fritrækning, transport, bugsering, starthjælp, hjulskift eller brændstofudbringning. Forsikringen dækker ikke udgifter til brændstof og reservedele. Ved transport eller bugsering kan forsikringstageren vælge mellem transport eller bugsering til værksted, hjemsted eller andet bestemmelsessted. I forbindelse med reparation som følge af uheldet bliver der også betalt transport eller bugsering mellem reparationsværksteder, hvis køretøjet ikke kan køre selv. Forsikringen betaler også returkørsel fra værksted. Forsikringen dækker ikke udgifter til færgeoverfart eller broafgift. Topdanmark forbeholder sig ret til at forlange aflæsning af køretøjet, herunder også at påhængsredskaber bliver afmonteret. Udgifter til af- eller pålæsning bliver ikke dækket af forsikringen. Transport på lad bliver givet til landbrugsmaskiner med en egenvægt på op til 10 tons. Maskiner med en egenvægt på mere end 10 tons bliver bugseret eller transporteret på lad efter aftale. 20. Hvad dækker Tophjælp Maskinhjælp ikke Forsikringen dækker ikke: behov for hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer skade eller indirekte tab, herunder driftstab udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 14

15 Tophjælp Snerydning 21. Hvad dækker Tophjælp Snerydning Tophjælp Snerydning dækker Forsikringen dækker udgifter til rydning af sne på bygningernes tage, når et af følgende punkter er opfyldt: nysne minimum 60 cm dybde. Nysne er sne som er faldet inden for en uge hvor der har været frostvejr gammel sne og tøsne minimum 30 cm dybde. Gammel sne er sne, som har ligget mindst en uge. Tøsne er sne, som er våd på grund af at vejrliget skifter fra frostgrader til varmegrader. Topdanmark rydder sne af tagene i det omfang, hvor vi vurderer, at der er en risiko for en eventuel snetryksskade. Hvis Topdanmark vurderer, at det ikke er nødvendigt/forsvarligt/muligt at rydde sne af taget, så vil kravet om snerydning under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes ikke blive gjort gældende. Er adgangsvejene til bygningerne på ejendommen ikke ryddet for sne, så der ikke har været mulighed for at rydde sne af tagene, kan kravet om snerydning under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes blive gjort gældende. 22. Hvad dækker Tophjælp Snerydning ikke Tophjælp Snerydning dækker ikke rydning af sne på bygningernes tage ved en snedybde, som er under de dybder beskrevet under punkt 21 de bygninger, som er forsikret mod brand alene, til bortrydning, og er uforsikret rydning af sne på adgangsvejene til bygningerne på ejendommen. 23. Ikrafttrædelse Tophjælp Snerydning træder ikraft 30 dage efter dækningen er oprettet på policen. Er Tophjælp Snerydning noteret til senere i kraft på policen, gælder Tophjælp Snerydning pr. denne dato. Det er din pligt at rydde sne af tagene, indtil dækningen er trådt ikraft, for at være dækket under vilkår Landbrug punkt 9 Snetryk Hvilke skadesårsager kan dækkes. Hvis du ikke rydder sne ned af tagene inden dækningen træder ikraft risikerer du at miste retten til erstatning helt eller delvist. 15

16 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 gældende fra 29.april 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere