Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg"

Transkript

1 Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG STOCKHOLM (BILLEDE: STRING).

2 Indhold En fast forbindelse over Femern Bælt... 2 Status for undersøgelsen Højhastighedsnet i Nordeuropa... 5 Status for undersøgelsen Flaskehalse i korridoren mellem Øresund og Hamborg... 6 Øresund-Hamborg på 2,5 timer... 7 STRING's anbefalinger... 8 STRING's scenarier

3 En fast forbindelse over Femern Bælt Anlæggelsen af den faste forbindelse over Femern og landanlæggene i både Danmark og Tyskland udgør en omfattende modernisering af infrastrukturen i Nordeuropa. Forbindelsen forventes at være afsluttet i Den samlede investering i den nye infrastruktur er tæt på 10 milliarder euro, der finansieres på forskellige måder i henhold til statstraktaten mellem Danmark og Tyskland: Landanlægget på den tyske side finansieres af den tyske stat, mens selve den faste forbindelse og en stor del af landanlægget på den danske side finansieres via den statsejede virksomhed Femern A/S, som i løbet af anlægsfasen opnår de nødvendige lån på det internationale marked støttet af en statsgaranti fra den danske stat. Når forbindelsen er færdig og i drift, tilbagebetales lånene via den afgift, som brugerne af forbindelsen skal betale, og det gebyr, togselskaberne skal betale. En del af forbedringen af infrastrukturen fra København til Rødby, som vil blive udført, før forbindelsen åbner i 2021, finansieres af den danske stat. Forbindelsen og landanlægget er en del af det transeuropæiske transportnet TEN-T og prioriteres som en hovednetkorridor på den nord-sydgående korridor fra Helsinki til Valetta i Italien. Investeringen og moderniseringen af infrastrukturen er en historisk forbedring af adgangsforholdene i Nordeuropa og vil berøre millioner af indbyggere og virksomheder og skabe økonomisk vækst i regionen. Investeringen vil endvidere bidrage til en betydelig forbedring af de klimavenlige transportformer, forudsat at der etableres en passende struktur, og dermed vil en forbedret kompatibilitet for jernbanetransport gøre denne transportform til en mulig erstatning for vej- og lufttrafik. Korridoren mellem Øresundsregionen og Hamborg er en afgørende del af EU's TEN-Tkorridor fra Helsinki til Valetta i Italien. BILLEDE: STRING 3

4 Person km milliard, EU-27 Ton km milliard, EU-27 Udviklingen i mængderne af godstransport, der viser en stigning, som ikke kan imødekommes uden at udvide transportsystemets kapacitet. Udviklingen i godstransport Lastbiler Jernbane Indre vandveje Kilde: Transport Datalab 0 Udviklingen i passagertransport, der viser, at passagertransport er steget betydeligt i de seneste 20 år. Biltrafikken dominerer, mens jernbanetrafikken kun udvikler sig langsomt mod et EU-gennemsnit. Udviklingen i passagertransport Personbiler Bus/sporvogne Jernbane Lufttrafik Kilde: Transport Datalab Personbiler Bus/sporvo gne Jernbane I løbet Lufttrafik af det næste år vil specifikationerne for selve forbindelsen og landanlæggene i Danmark og Tyskland blive besluttet og sammen med dem den definerede kvalitet af transportsystemet i Nordeuropa for de næste 25 til 30 år. Derfor har STRING-partnerne (Hamborg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Hovedstadsregionen og Region Skåne) gennemført to undersøgelser: Status for højhastighedsnet i Nordeuropa og Flaskehalse i den europæiske infrastruktur med henblik på at kunne fremsætte vores anbefalinger vedrørende kvaliteten af den fremtidige transportkorridor fra Hamborg til Øresundsregionen. 4

5 Status for undersøgelsen Højhastighedsnet i Nordeuropa Undersøgelsen viser følgende: Kun i Tyskland er særlige højhastighedslinjer i drift (1100 km) I Norge og Sverige overvejes det, om der skal etableres højhastighedsnet I Danmark undersøges den maksimale rejsetid mellem byerne som et mål, og altså ikke hastigheden som sådan Det europæiske program TEN-T overlader det tekniske ansvar for korridorerne til medlemsstaterne Investering drives af en mikroøkonomisk tilgang i Tyskland, men af en makroøkonomisk tilgang i Danmark og Sverige DB Netze har planer om en elektrificeret tosporet jernbane med en maksimal hastighed på 160 km/t Lübeck-Puttgarden Danmark har planer om en førsteklasses teknisk løsning med en maksimal hastighed på (København-Ringsted) og (Ringsted-Rødby) Rejsetid København-Hamborg efter åbningen af den faste forbindelse: 3,4 timer Med rimelige yderligere investeringer kan 2,5 timer opnås BILLEDE: TRANSPORT DATALAB 5

6 Status for undersøgelsen Flaskehalse i korridoren mellem Øresund og Hamborg Undersøgelsen Flaskehalse i infrastrukturen mellem Skandinavien og Centraleuropa viser følgende: Alvorlige trafikpropper i det tyske net i og syd for Hamborg Planer for afhjælpning af akutte trafikpropper i det danske system (Kastrup, Ny Ellebjerg) Et nyt dobbeltspor over Storstrømmen er under overvejelse De tyske landanlægtilslutninger til Femern Bælt-forbindelsen er planlagt til maks. 160 km/t (120 km/t for gods) Der vil være en enkeltsporet jernbane, når forbindelsen åbner og indtil år 2025/26 Fehmarnsund Brücke kan være en tresporet motorvej med trafikregulering i overensstemmelse med trafikstrømmen Jernbaneforbindelsen på Fehmarnsund Brücke vil fortsat være enkeltsporet, og der er ingen planer om en ny forbindelse Den maksimale kapacitet for et enkeltspor er 90 tog pr. dag - prognosen er 138 tog pr. dag, når forbindelsen åbner Det vil sige, at det tyske landanlæg udgør det svage punkt i korridoren fra den dag, forbindelsen åbner Når Femern Bælt-forbindelsen er færdig, bliver Øresundsforbindelsen en flaskehals i korridoren BILLEDE: 6

7 Øresund-Hamborg på 2,5 timer STRING-partnerne, Region Skåne, Hovedstadsregionen, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg, sætter pris på, at Danmark og Tyskland er i gang med at gennemføre den største modernisering af infrastruktursystemet mellem Skandinavien og Centraleuropa til dato. Den faste forbindelse over Femern Bælt og de tilknyttede landanlæg er et centralt element i gennemførelsen af EU's vision om et sammenhængende europæisk transportsystem, som det er fastlagt i Connecting Europe -strategien. STRING-partnerne mener dog, at omkostningsberegningerne og costbenefitforholdet skal undersøges nærmere. Billedet viser de aktuelle planer for korridoren mellem Øresundsregionen og Hamborg. Ringsted København 2 00 k m / t Femern maks. 160 km/t? Hamborg 160 km/t 230 km/t BILLEDE: STRING Disse store investeringer i infrastruktur, som samlet set beløber sig til ca. 10 milliarder euro, er også en vigtig forudsætning for at sikre, at miljøvenlig jernbanetransport opnår en konkurrencemæssig fordel i forhold til de miljømæssigt mere belastende transportsystemer for rejser og gods, såsom luft- og vejtransport. Investeringen er således et væsentligt bidrag til opnåelse af regionale, nationale og europæiske klimamål, som fastlagt i EU's 2020-strategi. Et moderne og velfungerende transportsystem er en nødvendig forudsætning for at bringe Nordeuropas befolkninger, industrier, kulturer og økonomier tættere på hinanden. Denne udvikling vil også være med til at skabe bedre livskvalitet og innovation, som er væsentlige elementer i STRING's vision om at skabe en nordeuropæisk grøn vækstmaskine. STRING-partnerne mener dog stadig, der er behov for yderligere forbedringer af kvaliteten af de aktuelle planer, hvis den bedst mulige regionale integration skal opnås, og hvis konkurrenceevnen for de miljøvenlige transportsystemer mellem Øresundsregionen og Hamborg skal styrkes. 7

8 STRING's anbefalinger Regeringerne i Sverige, Danmark og Tyskland skal gøre mere Vi opfordrer derfor regeringerne i Sverige, Tyskland og Danmark til at skabe en fælles forståelse for og støtte til behovet for et effektivt, miljøvenligt transportsystem, der forbinder de tre lande. Det er afgørende for de eksisterende infrastrukturinvesteringer, at Danmark, Tyskland og Sverige betragtes som en sammenhængende korridor med ens standarder og kvalitet. 2,5 timer mellem Øresund og Hamborg STRING-partnerne anbefaler enighed om målet om, at rejsetiden mellem København og Hamborg ikke må være længere end 2,5 timer, når Femern Bælt-forbindelsen åbner i STRING-partnerne anbefaler, at transporttiden mellem København og Hamborg reduceres så meget som muligt. Visionen er 2,5 timer mellem København og Hamborg i stedet for de planlagte 3 timer og 40 minutter, som er den anslåede transporttid, når den faste forbindelse over Femern Bælt er etableret. Transporttiden for jernbanetrafik skal være kortere, hvis den skal være konkurrencedygtig i forhold til lufttrafik, og hvis EU's klimabeskyttelsesmål skal opnås. STRING-partnerne er Hamborg og Slesvig-Holsten i Tyskland, Hovedstadsregionen og Region Sjælland i Danmark og Region Skåne i Sverige. DANMARK JYLLAND SVERIGE SKÅNE SJÆLLAND KØBENHAVN- Malmø SLESVIG-HOLSTEN HAMBORG MECKLENBURG VORPOMMERN TYSKLAND BERLIN BILLEDE: STRING 8

9 Den nye Storstrømsforbindelse vil bidrage til at opnå dette mål. Udvidelsen af de regionale trafiksystemer mellem Lübeck og Hamborg, den såkaldte S4-løsning, skal færdiggøres for at frigøre den nødvendige kapacitet til at kunne drive højhastighedstog mellem Oslo, Stockholm, København og Hamborg. Det er nødvendigt med fælles drøftelser med togselskaber i de tre lande Den måde, kunderne ser infrastrukturen på, afhænger også af kvaliteten af de tog, der drives, og af køreplanerne. STRING opfordrer derfor togselskaberne i Sverige, Tyskland og Danmark til at etablere et tæt samarbejde om det fremtidige serviceniveau i forhold til komfort og hyppighed af deres togafgange. Den kollektive transportløsning mellem Øresund og Hamborg vil styrke hele den vestlige del af Østersøen og bør ses som en integreret del af det fremtidige højhastighedsnet mellem Oslo, Stockholm, København og Hamborg og videre til Berlin og andre europæiske storbyer. En ny Øresundsforbindelse og en ny Femernsund-forbindelse står næst i køen På længere sigt vil der være et stort behov for en ny fast forbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør, og der vil være behov for en ny forbindelse over Femernsund med henblik på at sikre kapaciteten, kvaliteten og mobiliteten i Nordeuropas transportsystem. Det er nødvendigt, at EU yder maksimal finansiel støtte til omfattende infrastrukturprojekter STRING bifalder EU's omfattende planer for udvidelsen af Nordeuropas transportkorridorer og EU's rolle som bidragyder i forhold til at sikre sammenhæng med nationale og regionale udvidelser af infrastrukturkorridorer. Vi ser derfor et tydeligt behov for, at EU yder maksimal finansiel støtte til både den faste forbindelse over Femern Bælt og til den nødvendige udvidelse af de tilknyttede landanlæg i Danmark, Tyskland og Sverige. 9

10 STRING's scenarier Nedenfor er beskrevet 3 forskellige forbedringer af den grundlæggende infrastruktur på land, der er planlagt i Danmark og Tyskland i forbindelse med anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen. Scenarierne er udarbejdet af konsulenter fra HTC og Datalab: Scenarie A repræsenterer de aktuelle planer, herunder den foreslåede nye forbindelse over Storstrøm i Danmark. Hvert af de følgende scenarier er en forbedring af det foregående scenarie og spænder lige fra en simpel hastighedsforbedring i scenarie B over etablering af nye anlæg i scenarie C til en komplet højhastighedsløsning med nyetablerede genveje i scenarie C. I tabellen lægges de ekstra omkostninger til det foregående scenarie, og i tabellerne er den samlede investering i landanlæggene på den danske og tyske side anført. Investeringen på 5 milliarder euro i selve den faste forbindelse over Femern Bælt indgår ikke i beregningerne nedenfor. Scenarie B og C er relevante alternativer, der repræsenterer STRING-partnernes anbefalinger. Scenarie A Scenarie B Rejsetid Hamborg-København: Rejsetid Hamborg-København: København 4:40 i dag 3:40 med Femern Bæltforbindelsen 3:00 med basisalternativ 2 i DK 3:00 uden jernbaneinvestering i København 4:40 i dag 3:40 med Femern Bæltforbindelsen 3:00 med basisalternativ 2 i DK 2:30 med opgradering i DE +160 DE 4,0 mia. EUR 4,2 mia. EUR 160 km/t +160 km/t Hamborg 160 km/t Hamborg 160 km/t Scenarie C Scenarie D Rejsetid Hamborg-København: Rejsetid Hamborg-København: København 4:40 i dag 3:40 med Femern Bæltforbindelsen 2:40 med højhastighed i DK 2:00 med højhastighed i DE København 4:40 i dag 3:40 med Femern Bæltforbindelsen 2:35 med højhastighed Plus i DK 1:35 med højhastighed Plus i 230 km/t 5,7 mia. EUR +230 km/t DE 8,1 mia. EUR + Hamborg +160 km/t Hamborg KILDE: HTC OG TRANSPORT DATALAB SCEN ARIE BESK RIVELSE Scenarie A (forudsætning) standard forventet på danske jernbanestrækninger Basisinvestering 4,0 mia. EUR København-Ringsted 1,5 mia. EUR, Ringsted-Rødby 1,2 mia. EUR, Storstrømsbroen og kapacitet over Øresund 0,5 mia. EUR, Bad Schwartau-Puttgarden 0,8 mia. EUR Scenarie B Investering for at øge hastigheden fra 160 til ca. i Tyskland +0,2 mia. EUR Den marginale ekstra investering er ca. 15 % for en forøgelse af hastigheden fra 160 til (i henhold til opgraderingsbudgetter på den danske side for et lignende projekt med forøgelse af hastigheden fra 160 til 200 km/t). Scenarie C Investeringer for at øge hastigheden fra 200 til i Danmark og Tyskland +1,5 mia. EUR Scenarie D Investeringer i dedikeret højhastighedsstrækning i Danmark og Tyskland Dette scenarie omfatter ekstra omkostninger til anlæggelse af en ny -strækning i Danmark langs Sydmotorvejen og en yderligere opgradering til + samt ekstra kapacitet mellem Hamborg-Lübeck på grund af udvidelsen af pendlerstrækningen (S-Bahn S4- projektet). Det ultimative højhastighedsprojekt på linje med ICE/TGV bedste standard. Det sidste minut sparet kan dog være dyrt. Yderligere genvejsstrækninger ved Guldborgsund og Lübeck er nødvendige for at opnå målet for rejsetid. +2,4 mia. EUR 10

11 Rejsehyppighed, målt som indbyggernes rejseaktivitet mellem to punkter (hvad enten det er forretningsrejser eller fritidsrejser), vil stige som følge af ovennævnte scenarier - baseret på tidligere erfaringer og forudsætninger om, at integrationsprocessen, hvor to større byer bringes tættere på hinanden, vil øge rejsehyppigheden. Hamborg og Øresundsregionen kan afstandsmæssigt sammenlignes med Bruxelles og Paris, hvor der har været en stigning i rejsehyppighed på 0,9 ture pr. indbygger pr. år. Grafen viser rejsehyppighed i henhold til de forskellige scenarier, målt som ture pr. indbygger. 0,80 0,70 0,60 0,50 Rejsehyppighed 0,41 0,52 0,62 0,73 Sc. D 0,40 Sc. C 0,30 Sc. B 0,20 0,10 0,00 0,11 Sc. A Passagerprognose, millioner 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 KILDE: HTC OG TRANSPORT DATALAB 11

12 SEPTEMBER 2012 BILLEDE: STRING Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Jacob Vestergaard Administrerende direktør, STRING Alléen 15 DK-4180 Sorø Danmark STRING er et politisk samarbejde på tværs af grænserne mellem Hamborg og Slesvig -Holsten i Tyskland, Hovedstadsregionen og Region Sjælland i Danmark og Region Skåne i Sverige. Vores vision er, at STRING-regionen skal være den drivende faktor bag en nordeuropæisk grøn vækstkorridor, der består af STRING -regionen i et funktionelt partnerskab med vores naboregioner. Korridoren skal være et grønt, europæisk kraftcenter: en stærk strategisk akse, der bidrager til viden, vækst, velfærd og bæredygtighed i Nordeuro pa, herunder Østersøregionen. 12

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere