Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:"

Transkript

1 Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

2 Udgave: 17. juli 2005 (jov) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Præsentation af distriktet...3 Præsentation af kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier...3 Læringsstrategier...4 arbejde...4 Lb...4 Læringsdagben /den private lb...4 Selvstudium...4 Evalueringsstrategier:...4 Vurdering af lbsoptegnelser...4 Vejledersamtale...4 bedømmelse...5 Refleksion over egen arbejdspraksis...5 Samlet vurdering...5 Skema over kompetencer der skal læres...5 Forskellige kontaktformer # EDB # Samarbejde med sygehusvæsenet # Samarbejde med praktiserende speciallæger # Sekundær profylakse # Pædagik # Perspektiver på individniveau # Lægens færdigheder # Mundhule # Symptomer fra næsen # Symptomer fra øret # Symptomer fra hals # Det kroniske øje # Hjælpeforanstaltninger til synshæmmede # Synstest # Det akutte øje #

3 Præsentation af distriktet Der henvises til særskilt Introduktions meddelelse, hvori er anført relevante oplysninger for den uddannelsessøgende: - Historie - Læger / personale - Patientgrundlag - Organisation af arbejdet ( dagsplan ) - Beskrivelse af den daglige supervision vejledning - Beskrivelse af konferencer evt. anden formaliseret undervisning - Øvrige uddannelsesrelevante forhold. Præsentation af kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier I målbeskrivelser er beskrevet 112 kompetencer for hoveduddannelsen. Hver kompetence er beskrevet med mål, konkretisering, læringsstrategier evalueringsstrategier. Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier Dette er det overordnede mål/kompetencen. Nummeret refererer til målets placering blandt de 112 mål i målbeskrivelsen. Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt entydigt. Der kan så være tale om eksemplificeringer delmål. Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves. Beskriver hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet. Hvert enkelt af de 112 mål skal evalueres for sig en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes lb. I lben kan den uddannelsessøgende i øvrigt så løbende følge sin egen udvikling med hensyn til de 112 kompetencer. Alle 112 kompetencer skal erhverves, før hoveduddannelsen kan godkendes. Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) men ved flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere ansættelser. Sådanne delmål noteres i lben løbende indgår således ved den endelige godkendelse af det samlede mål (= kompetencen). Hver kompetence skal attesteres af tutorlægen. 3

4 Læsevejledning til skemaet Læringsstrategier: De anførte læringsstrategier skal opfattes som en helhed, for at opnå det angivne mål skal alle læringsstrategier anvendes. arbejde Kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx: - konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprram - selvstændigt eller under supervision, eventuelt video-supervision - andre praktiske opgaver - checke hæmlobinometer - lægge EDB prrammer i pc Lb Er den åbne lb er den åbne del af lben (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme uddannelseslægens beskrivelse af: - uddannelsesplan - uddannelsesstedet en vurdering af dette - klinisk vejledning supervision - klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb - læreprocesserne - checklisten. Læringsdagben /den private lb Er den del af lben, der fungerer som læringsdagb til uddannelseslægens personlige brug. Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere: - refleksion over patientforløb - refleksion over uddannelsesforløb - refleksion over læringsprocesser deres betingelser i klinikken. Selvstudium Sker via læsning af relevant faglitteratur, fx lærebøger, tidsskrifter, Internet. Evalueringsstrategier: Er der mellem to evalueringsstrategier anført skal begge metoder anvendes. Vurdering af lbsoptegnelser Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår optegnelserne i den åbne del af lben. Vejledersamtale Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om begreber som compliance mestring. Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan så være elementer fra lben. 4

5 bedømmelse Ved læring i praksis (almen praksis /eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes færdigheder adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. Evalueringsmetoden kan omfatte: - supervision af arbejdsopgaven med feedback - direkte (tutor er flue på væggen ). - indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) ved tutor/vejleder - observation af færdigheder adfærd (uden feedback) igen direkte eller indirekte. Refleksion over egen arbejdspraksis Betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i lb både løbende under uddannelsesforløbet ved de formelle evalueringssamtaler. Samlet vurdering Er evaluering bestående af både struktureret kollegial bedømmelse, refleksion over egen arbejdspraksis, vurdering af lbsoptegnelser evt. vurdering af opgaver. Skema over kompetencer der skal læres Forskellige kontaktformer # 11 Kunne håndtere de forskellige kontaktformer i almen praksis. Kunne gennemføre adækvat kommunikation indenfor de givne tidsrammer. Specielt for sygebesøg: kunne håndtere den ændrede rollefordeling som følger af at konsultationen foregår i patientens hjem. Specielt for telefonkonsultationer: være bevidst om i rådgivningen tage højde for de begrænsninger der ligger i telefonsamtalen. Udføre sygebesøg, deltage i lægevagt varetagelse af praktisk arbejde observation af tutorlæges arbejdspraksis Lb I-II Almen praksis Teoretisk kursus. Specielt for lægevagt: kunne vise målrettethed i vurdering behandling i den akutte tilstand under hensynstagen til adækvat kommunikation. 5

6 EDB # 18 Kunne anvende edb som arbejdsredskab. Samarbejde med sygehusvæsenet # 21 Kunne håndtere samarbejdet med sygehusvæsenet. Redegøre for edbsikkerhed, for eksempel backup antivirus Redegøre for muligheder for udlægning af information om egen praksis på Internettet. Kunne anvende relevante hjemmesider. Kunne anvendelsen af journal, recept, henvisninger, tidsstyring, regnskab på ét edb-system for praksis. Selvstudium uddrage information fra andres hjemmesider for praksis (IT baseret informationssøgning) samt formidling til tutorlæge øvrige personale om fund case-baseret-læring (specifikke patientrelaterede opgaver eksempelvis vedrørende udlandsvaccinationer) varetagelse af praktisk bedømmelse vejledersamtale vurdering af opgaver formidling Kunne redegøre for sygehus-væsenets ydelser lokalt / nationalt. Kunne indgå i eksisterende samarbejdsrelationer mellem praksis sygehusvæsen. Kunne redegøre for principperne for det samarbejde, der skal til for at opnå et godt patientforløb. arbejde udformning af henvisninger lb I-II selvstudium analyse af tre patientforløb. bedømmelse feedback ved praksispersonale andre samarbejdspartnere vejledersamtale vurdering af lbsoptegnelser. Kunne formulere en grundig problemorienteret henvisning informere patienten om procedurer forholdsregler. Kunne reflektere over epikriser notater fra ambulante forløb planlægge det det videre patientforløb. 6

7 Samarbejde med praktiserende speciallæger # 22 Kunne samarbejde med praktiserende speciallæger. Redegøre for praktiserende speciallægers ydelser. Kunne indgå i eksisterende samarbejdsrelationer mellem praksis speciallægepraksis. Kunne vurdere principperne for det samarbejde, der skal til for at opnå et godt patientforløb. arbejde udformning af henvisninger lb læringsdagb selvstudium analyse af tre patientforløb besøg hos praktiserende speciallæge. Vejledersamtale vurdering af lbsoptenelser struktureret kollegial bedømmelse feedback ved praksispersonale andre samarbejdspartnere refleksion over egen arbejdspraksis. Kunne formulere en grundig problemorienteret henvisning informere patienten om procedurer forholdsregler. Sekundær profylakse # 28 Kunne udføre sekundær profylakse. Kunne reflektere over epikriser notater fra ambulante forløb planlægge det videre patientforløb. Konkretiserede mål Læringsstrategi Evaluering Kunne vejlede om tobaksafvænning. Kunne vejlede om alkoholafvænning. arbejde selvstudium lb læringsdagb. bedømmelse vurdering af lbsoptegnelser. Kunne lave basal kostvejledning. Pædagik # 29 Kunne anvende medicinsk pædagiske principper i kontakt med vejledning af patienter pårørende. Kunne vejlede om relevant motion. Konkretiserede mål Læringsstrategi Evaluering Kunne anvende medicinsk pædagiske principper i kontakt med vejledning af patienter pårørende. Lb læringsdagb varetagelse af praktisk arbejde observation af tutors arbejdspraksis. bedømmelse vurdering af lbsoptegnelser. 7

8 Perspektiver på individniveau # 35 Kunne inddrage forskellige perspektiver i patientbehandlingen. Lægens færdigheder # 107 Kunne mestre almindelige undersøgelser behandlinger. Mundhule # 108 Kunne håndtere patienter med symptomer fra mundhulen. Kunne mestre skiftet mellem forskellige referencerammer. I patientvaretagelsen kunne medinddrage begreber som: sygdomsoplevelse sygdomsadfærd mestring netværk ressourcemobilisering motivering compliance. arbejde selvstudium lb læringsdagb. Refleksion over egen arbejdspraksis vurdering af lbsoptegnelser. Kunne: otoskopere fjerne ørevoks udføre strep-a-test udføre tympanometri fjerne fremmedlegeme kunne skabe rammer for en optimal undersøgelsessituation. arbejde lb læringsdagb. Kunne behandle / visitere patienter med: tandproblemer kæbeledsgener aphter spytsten tunge- slimhindeforandringer dårlig ånde mycotisk stomatit Symptomer fra næsen # 109 Erkende at systemiske sygdomme kan manifestere sig med symptomer fra mundhulen. Kunne håndtere pati- Kunne behandle/visitere Varetagelse af prak- Struktureret kollegi- 8

9 enter med symptomer fra næsen. Symptomer fra øret # 110 Kunne håndtere patienter med symptomer fra ørerne. Symptomer fra hals # 111 Kunne håndtere patienter med symptomer fra hals svælg. Det kroniske øje # 112 Kunne håndtere patienter med kroniske øjensygdomme. patienter med symptomer fra næsen: tisk al nysen flåd blødning stenose smerter snorken søvnapnø følger efter traumer sår Kunne visitere behandle patienter med: tinnitus svimmelhed smerter nedsat hørelse dræn i ørene Kunne informere om høreværn hjælpemidler for nedsat hørelse. Selvstudium, varetagelse af praktisk Kunne behandle visitere patienter med: synkebesvær smerter hæshed knuder hævelser på halsen hoste/kriller vejrtrækningsbesvær / stridor. Kunne behandle visitere patienter med: skelen tørre øjne gener fra øjenomgivelser synsforstyrrelser refraktionsanomalier langsomt prredierende synsnedsættelse. Redegøre for at en række systemsygdomme kan de- arbejde selvstudium lb læringsdagb. Samlet vurdering vejledersamtale. 9

10 Hjælpeforanstaltninger til synshæmmede # 113 Kunne håndtere synshæmmede patienter med behov for hjælpeforanstaltninger for synshæmmede. Synstest # 114 Kunne udføre synstest teste for farveblindhed. Det akutte øje # 115 Kunne håndtere patienter med akutte øjensymptomer. butere med øjensymptomer Kunne rådgive om formidle kontakt til hjælpemiddelcentral/ socialforvaltning /Dansk Blindesamfund vedrørende hjælpemidler for synshandicappede. Selvstudium varetagelse af praktisk arbejde lb læringsdagb. Vurdering af lbsoptegnelser. Kunne udføre synstest til brug ved udfærdigelse af motor- forsikringsattester. Kunne teste for farveblindhed. Kunne behandle conjunctivale gener, fremmedlegemer abrasio cornea. Kunne visitere alvorlige øjensygdomme som som: iritis glaucom keratitis andre infektioner akutte retinalidelser følger efter traumer Selvstudium varetagelse af praktisk 10

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere