OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter sceneinstruktion udført for teatre, som er tilsluttet BTS/FAST. Stk. 2. Bestemmelserne i denne overenskomst finder anvendelse på sceneinstruktion, uanset om instruktøren er medlem af FDS. 2. Sceneinstruktørernes arbejdsområde Stk. 1. Sceneinstruktøren har det overordnede kunstneriske ansvar for iscenesættelse af forestillingen. Stk. 2. Sceneinstruktørens opgaver omfatter normalt, og alt efter behov og opgavens karakter - Fortolkning af manuskript - Mis en scene (udvikling af forestillingens koncept) - Valg af skuespillere og scenograf, såfremt teatret måtte ønske dette - Deltagelse i forberedende møder og produktionsmøder - Afholdelse af læseprøve - Instruktion af skuespillere/medvirkende - Opfølgning af forestilling 3. Aflønning Stk. 1. Sceneinstruktører aflønnes som minimum efter skalatrin 24 (Statens lønsystem), dog således at sceneinstruktører aldrig kan aflønnes lavere end et teaters eventuelle fælles faste lønniveau Stk. 2. Iscenesættelsesopgaver aflønnes således: a. Forestillinger hvis forventede spilletid er 40 minutter eller derunder aflønnes med et beløb svarende til minimum tre måneders løn. b. Forestillinger hvis forventede spilletid er mellem 40 minutter og 90 minutter aflønnes med et beløb svarende til minimum tre en halv måneders løn. 1

2 c. Forestillinger hvis forventede spilletid er mere end 90 minutter aflønnes med et beløb svarende til minimum 4 måneders løn. d. Ekstraordinært store eller komplicerede forestillinger - for eksempel egnsspil - aflønnes efter individuel forhandling, dog minimum med et beløb svarende til fire en halv måneders løn. Stk. 3. Teatre, som ikke modtager tilskud jf. teaterlovens 8, 15, 16a og 18 eller regler, som måtte erstatte disse, er undtaget fra reglerne om honorering efter denne overenskomst. Stk. 4. Såfremt et teater, der er omfattet af nærværende overenskomst, samproducerer en forestilling med et teater, der ifølge ovenstående er undtaget fra reglerne om honorering, finder overenskomstens bestemmelser anvendelse. 4. Efterfølgende arbejde Stk. 1. Efterfølgende arbejde med den oprindelige iscenesættelse indenfor 36 måneder fra premieredatoen honoreres med 1/15 månedsløn pr. dag, idet månedslønnen på tidspunktet hvor arbejdet udføres, anvendes. 5. Lønregulering Stk. 1. Lønnen reguleres årligt i overensstemmelse med de for statens lønsystem gældende regler. 6. Dispensation Stk.1. Teatre som kun i meget ringe omfang modtager offentlige tilskud og teatre, som gennemfører opsætninger under eller med helt specielle produktionsvilkår, kan søge FDS og BTS/FAST om tilladelse til at honorere på andre vilkår end dem, der er fastsat i denne overenskomst. Tilladelsen kan alene gives hvis FDS og BTS/FAST er enige om det. Stk. 2. Begrundet ansøgning om dispensation efter stk. 1 indsendes til BTS/FAST og til FDS til behandling i organisationerne. Stk. 3. Ved vurderingen af ansøgningen skal FDS og BTS/FAST lægge vægt på de samlede vilkår for teatret og produktionen. Stk. 4. Gives dispensation, jf. stk. 1, kan forestillingen - hvis den er stationær - maksimalt opføres 35 gange, eller - hvis den er opsøgende - i en samlet spilleperiode på 15 måneder. Antallet af opførelser eller spilleperioden skal fremgå af kontrakten. Forlængelse af spilleperioden kan alene ske efter særskilt skriftlig aftale mellem instruktøren og teatret. Stk. 5. For ansættelsen gælder i øvrigt de vilkår, som er fastsat i overenskomsten. 2

3 7. Opfølgning af forestilling og genopprøvning Stk. 1. Opfølgning af forestillingen skal søges gennemført senest inden den 20. opførsel efter premieren. Med opfølgning menes instruktørens tilstedeværelse under en forestilling og derefter tilhørende noter til forestillingen. Eventuelle rejse- og opholdsudgifter betales af teatret. Stk. 2. Såfremt arbejdet går ud over det i stk. 1 nævnte aflønnes instruktøren efter 4, idet forberedelsesperioden skal aflønnes ud over det estimerede antal dagsgager for prøvedage. Stk. 3. Henligger en forestilling i mere end 60 dage uden at blive spillet, skal der søges gennemført prøve på forestillingen. Henligger en forestilling mere end 90 dage uden at blive spillet, skal der gennemføres prøve på forestillingen. Omfanget heraf aftales mellem teatret og sceneinstruktøren og aflønnes som angivet i 4, stk Ekstraordinært dramaturgisk arbejde Stk. 1. Ved dramaturgisk arbejde inden et værks antagelse indgås særskilt aftale mellem teatret og sceneinstruktøren. 9. Pension Stk. 1. Medmindre andet er aftalt pensionssikres sceneinstruktøren i overensstemmelse med gældende aftaler mellem BTS/FAST og PFA. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 11 % af den aftalte løn og forhøjes med virkning fra den 1. juli 2009 til 12%. Det indbetales af teatret til den pågældende pensionsordning. 10. Rejse og ophold Stk.1. Såfremt sceneinstruktøren har en transport tid mellem bopæl og teater, der forhindrer at han/hun dagligt kan varetage sin arbejdsforpligtelser, er teatret forpligtet til at stille en bolig til rådighed i prøveperioden, medmindre andet aftales. Stk. 2. Såfremt sceneinstruktøren bor i sådan en afstand fra teatret, at arbejdet kan varetages uden at bolig stilles til rådighed, kan teatret yde tilskud til transportudgifterne. Stk. 3. Såfremt bolig er stillet til rådighed for sceneinstruktøren, jfr. Stk. 1, er teatret kun forpligtet til at betale 1 (en) rejse t/r til sceneinstruktøren indenfor engagementets prøveperiode. 3

4 11. Lønudbetaling Stk.1. Medmindre andet aftales udbetales lønnen i henhold til 3 månedsvis bagud. Dagsgager, jf. 4, udbetales senest ved udgangen af den måned, i hvilken arbejdet er udført. Stk. 2. Afvigelser fra bestemmelserne i stk. 1 kan aftales under forudsætning af at parterne er enige og at aftalen godkendes af FDS. 12. Arbejdstid Stk. 1. Den normale arbejdstid er 37 timer om ugen. Stk. 2. Arbejdstiden placeres efter aftale, dog normalt indenfor tidsrummet Ferie og fridage Stk.1. Sceneinstruktøren er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende ferielov. Stk. 2. Den ansatte har ret til mindst et ugentligt fridøgn. Stk. 3. Følgende dage er fridage: 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, 1. Påskedag, 2. Påskedag, 1. maj, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, 5. juni fra kl , Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag og nytårsaftensdag. Stk. 4. Må en af de i stk. 3 nævnte fridage af ganske særlige omstændigheder inddrages, erstattes den mistede fridag med to andre fridage i ansættelsesperioden. Parterne kan dog efter aftale erstatte den mistede fridag med 2/15 månedsløn, modtaget for den pågældende iscenesættelse. 14. Kontrakt Stk. 1. Ved engagement af en sceneinstruktør skal den til overenskomsten knyttede standardkontrakt anvendes. Stk. 2. Der henvises i øvrigt til EU direktiv af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (91/533). Stk. 3. Kontrakten skal være instruktøren i hænde senest fem uger før prøvernes begyndelse. Dette kan dog fraviges efter aftale med instruktøren. Stk. 4. Der kan indgås foreløbig skriftlig aftale hvis én af parterne ønsker det. 4

5 Stk. 5. Efter kontraktens indgåelse er ansættelsesforholdet for begge parter uopsigeligt, bortset fra de i 15 nævnte situationer. STK. 6. Ændringer i den indgåede kontrakt, såsom ekstra fremmøder, forlængelser, afkortning eller aflysning kan kun ske efter aftale mellem instruktøren og teatret. Såfremt teatret finder det påkrævet at det i kontrakten fastsatte antal arbejdsdage forøges af en for instruktøren utilregnelig årsag, aflønnes denne som angivet i 4. Stk. 7. På opfordring fra FDS, henholdsvis BTS og FAST, skal teatret indsende kopi af underskrevet kontrakt mellem teatret og sceneinstruktøren til organisationen. 15. Sygdom og andet fravær Stk. 1. Bliver sceneinstruktøren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes det heraf følgende fravær som lovligt forfald, medmindre sceneinstruktøren indenfor kontraktperioden har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han/hun ved kontraktens indgåelse svigagtigt har fortiet, at han/hun led af den pågældende sygdom. Stk. 2. Er sceneinstruktørens sygdom af en sådan varighed at den skønnes at ville påføre teatret væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er teatret berettiget til skriftligt at opsige kontrakten med fire ugers varsel. Stk. 3. I tilfælde af sygdom, jf. stk. 1, vælger instruktøren efter samråd med teatret en stedfortræder. Opstår sygdommen inden prøvestart vælger teatret dog stedfortræderen. 16. Produktions- og personalemøder Stk. 1. Hvis ikke andet er anført i kontrakten afholdes der normalt produktionsmøde én gang om ugen i produktionsperioden og i øvrigt efter behov. 17. Ophavsret Stk. 1. En teaterforestilling er omfattet af den til enhver tid gældende lov om ophavsret. Stk. 2. Genopførelse eller nyinstudering kan kun finde sted efter aftale med instruktøren. Stk. 3. Overførsel til andet medie kan kun finde sted efter aftale med instruktøren. Sceneinstruktøren bevarer ved overførsel til andet medie det kunstneriske ansvar, mens producenten har det økonomiske/administrative ansvar. Sceneinstruktøren bevarer i øvrigt, uanset en eventuel rettighedsoverdragelse, sit krav på vederlag efter ophavsretslovens 13, 17, 35 og 39 samt tilsvarende regler eller regler, som senere måtte afløse dem, og tilsvarende udenlandske eller internationale regler. 5

6 18. Opførelsesret Stk. 1. En spilleperiode kan maksimalt aftales til 36 måneder. Stk. 2. Mellem teatret og sceneinstruktøren kan indgås aftale om at teatret opnår ret til at opføre iscenesættelsen i perioder af mellem 24 og op til 36 måneder ad gangen ud over den oprindelige spilleperiode, jf. stk. 1. For denne ret betaler teatret enten a) minimum 1/2 af aflønningen efter den oprindelige kontrakt eller b) minimum 6% af forestillingens salgsbeløb eksklusive moms. Stk. 3. Ved prøver i forbindelse med opførelse af iscenesættelsen ud over den oprindelige spilleperiode, jf. stk. 1, aflønnes efter reglerne i 4. Stk. 4. Bestemmelserne i denne paragraf kan tilsidesættes efter aftale parterne imellem og under forudsætning af FDS' og BTS/FAST s godkendelse. 19. Ændringer i iscenesættelsen Stk. 1. Mellem teatret og sceneinstruktøren kan det aftales a) at forestillingen overføres fra stationær scene til opsøgende teater eller omvendt; b) at der foretages tekst- eller rolleændringer udover almindelige justeringer og småændringer og c) at én eller flere roller skal nyinstuderes. Aftalen skal være skriftlig. Stk. 2. Ved prøver i forbindelse med ændringerne af iscenesættelsen aflønnes sceneinstruktøren som angivet i 4, idet forberedelsesperioden skal aflønnes ud over det estimerede antal dagsgager for prøvedage. 20. Dublering af midlertidig karakter Stk. 1. Instruktion i forbindelse med dublering kan kun foretages af instruktøren, som i givet fald aflønnes som angivet i 4. Såfremt instruktøren ikke har mulighed for deltagelse i dette arbejde kan teatret efter samråd med instruktøren vælge en stedfortræder. 21. Produktionsbudget Stk. 1. Teatret er ansvarlig for forestillingens økonomi. Stk. 2. Sceneinstruktøren orienteres forud for kontraktindgåelsen om forestillingens budget og kan foreslå ændringer heri. Når budgettet er fastlagt, kan instruktøren ikke foretage udgiftskrævende ændringer uden teatrets godkendelse. 6

7 22. Kreditering Stk. 1. Teatret skal sikre at sceneinstruktøren krediteres på behørig vis. 23. Dokumentation Stk. 1. Sceneinstruktøren har ret til en kopi af teatrets pressesæt og/eller gennemfotografering af forestillingen samt turnelister, ligesom instruktøren modtager kopi af teatrets videodokumentation af forestillingen og/eller har ret til egen videodokumentation. 24. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Stk. 1. Overenskomsten træder i kraft pr. 1. juli 2009 og omfatter produktioner som har prøvestart denne dag eller senere. 25. Opsigelse af overenskomsten Stk. 1. Overenskomsten gælder indtil den med seks måneders varsel skriftligt opsiges af en af parterne til ophør en 30. juni, dog tidligst 30. juni Stk. 2. Det påhviler den opsigende part senest en måned efter opsigelsen at fremkomme med sine forslag til ændring af den opsagte overenskomst. Stk. 3. Er forhandling om en ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning. 7

8 Den 2009 Børneteatersammenslutningen Foreningen af Små Teatre i Danmark Foreningen af Danske Sceneinstruktører 8

9 Protokollat Der er mellem parterne enighed om at arbejde for at alle teatre overholder overenskomsten - det gælder også teatre, som ikke er medlem af BTS/FAST. Der er mellem parterne enighed om at overenskomsten evalueres løbende, når en af parterne har behov herfor. Der er mellem parterne enighed om at skoletime-forestillinger er omfattet af 3, stk. 5, b. BTS/FAST indsender ved starten af hver sæson på vegne af de berørte teatre orientering til FDS om, hvilke teatre er undtaget fra honoreringsbestemmelserne, jf. 3, stk. 3 Der er mellem parterne enighed om at det i løbet af evalueringsperioden skal overvejes om, og i givet fald i hvilken grad, overenskomsten kan bringes til at omfatte koreografarbejde. Der er mellem parterne enighed om at nedsætte et fælles udvalg, der skal definere og kortlægge omfanget af det såkaldte gråzone-område. Udvalget nedsættes eventuelt sammen med dramatikere og scenografter. Der er endvidere enighed om at det til brug for opfølgningen på overenskomstens virke er vigtigt at kontrakter kan indhentes fra teatrene, jf. 14, stk. 7. Vedrørende 15 er der mellem parterne enighed om at opfatte komplikationer i forbindelse med svangerskab som sygdom efter bestemmelsens stk. 1. Vedrørende 22 er der mellem parterne enighed om at der ved formuleringen sceneinstruktøren krediteres på behørig vis forstås at sceneinstruktøren skal være blandt de kunstnere, som krediteres, hvis pr-materiale findes. 9

10 ADRESSER ETC. Foreningen af Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12, 2.th 1358 København K Tel.: ww.stagedirectors.dk Børneteatersammenslutningen Axeltorv 12, Bygning D 1609 København V Tel.: Fax: Foreningen af Små Teatre i Danmark c/o Taastrup Teater Postboks Tåstrup Tel.: Fax:

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere